Page 1

Virksomhedsplan 2011

Udførerafdelingen BeskÌftigelsesforvaltningen


Indholdsfortegnelse: 1. Udførerafdelingen

3

2. Udførerafdelingens indsatsområder 2011

5

2.1 Ressourcer 2.1.1. Fælles kompetenceudvikling 2.1.2. Vidensdeling og netværk 2.1.3. Arbejdsmiljøcertificering 2.1.4. Bedre konflikthåndtering 2.1.5. Ledelsesudvikling i Udførerafdelingen

6 7 8 8 9 9

2.2. Organisation 2.2.1. Samarbejds på tværs i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2.2.2. Organisationsudvikling i Udførerafdelingen 2.2.3. Optimering af IT og administrative arbejdsgange 2.2.4. Værksteder 2.3. Ydelser 2.3.1. Udvikling af Udførerafdelingens ungetilbud 2.3.2. Justering i anvendelse af snuespraktik og virksomhedspraktik 2.3.3. Forsøg med nye tilrettelæggelsesformer 2.3.4. Uddannelses- og undervisningselementer i tilbud 2.3.5. Introforløb i tilbud 2.3.6. Udvikling af Aktive tilbud til sygemeldte 2.4 Effekt 2.4.1. Auditering 2.4.2. Indikatorprojekt 2.4.3. Brugertilfredshedsundersøgelser 2.4.4. Effektstyring 2.4.5 Beskrivelse af borgerforløb

10

3. Kantinen på Jægergården

23

KOLOFON Tekst: Verner Stein Layout: Zuzette R. Keldorff Udgiver: Udførerafdelingen Februar 2011

13 13 14 14 15 17 17 17 18 18 18 21 21 21 21 22 22


1. Udførerafdelingen 2011 Udførerafdelingen danner rammen om Aarhus Kommunes egne beskæftigelsesrettede tilbud. Udførerafdelingen er organiseret som en enhed uden for Jobcentret og virker som (intern) anden aktør i forhold til Jobcentret.

tilpasse sig Jobcentrets aktuelle behov og efterspørgsel. Denne tilpasning foregår dels i en aftalt plan for pladssammensætningen fra 1. januar og dels ved de løbende justeringer, der foretages i løbet af året på baggrund af opfølgningsmøder med Jobcentret.

Udførerafdelingens tilbud er samlet i tre arbejdsmarkedscentre, Hjerneskadecentret, RCF (Rehabiliteringscenter for Flygtninge) og Sociallægeinstitutionen. Endvidere hører Kantinen på Jægergården organisatorisk til under Udførerafdelingen. Det er besluttet, at der i 2011 skal ske en sammenlægning af AMC Nord og RCF.

I 2010 er der gennemført en større omstilling i Udførerafdelingen. Jobcentret ønskede i 2010 flere og billigere pladser for at kunne imødekomme den stigende ledighed, og samtidig ønskede Jobcentret, at Udførerafdelingen etablerede et nyt aktivt tilbud til sygemeldte med en normering på 400 pladser. Dette resulterede i en kraftig stigning i antallet af pladser i Udførerafdelingen på omkring 30 %, som blev muliggjort ved en generel produktivitetsstigning på alle pladstyper og en omlægning fra dyrere pladstyper til bl.a. Aktive tilbud til sygemeldte (10-timers aktivering). En ekstrabevilling fra Aarhus Kommunes TaskForce midler gav endvidere mulighed for at etablere flere ekstraordinære lære- og praktikpladser.

Udførerafdelingens kerneopgaver er den beskæftigelsesrettede indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målet er at støtte ledige i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse og opnå størst mulig grad af selvforsørgelse. Indsats og målgruppe spænder meget bredt: Fra nyledige jobklare kontanthjælpsmodtagere, som vejledes og straksaktiveres på lokalcentrene i Sundhed og Omsorg, til personer på sygedagpenge med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor ressourcer og skånehensyn afklares med det formål at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet. Udførerafdelingen samarbejder i videst muligt omfang med virksomheder om afprøvning og udslusning til arbejdsmarkedet.

Konsekvenserne af denne store omlægning har været, at flere medarbejdere har skullet arbejde med nye opgaver, og alle har skullet forholde sig til mange flere borgere i Udførerafdelingens tilbud. Samlet set har ca. 6000 borgere fra Aarhus Kommune været i tilbud i Udførerafdelingen i 2010. Hertil kommer ca. 200 unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Udover kerneopgaverne løser Udførerafdelingen en række opgaver som f.eks. salg af specialiseret revalidering (forrevalidering) til andre kommuner, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), ekstraordinære lære- og praktikpladser i Aarhus Kommune, indtægtsdækkede projekter og aktiviteter - herunder Sociallægeinstitutionens opgaver for Socialforvaltningen på forsorgs- og misbrugsområdet - samt kantinebetjening på Jægergården og Værkmestergården.

Omlægningen er foregået samtidig med, at den daglige drift skulle videreføres uden produktivitetstab og konsekvenser for borgernes forløb. Det har krævet stor planlægning og logistik på centrene, som er lykkedes flot, og Udførerafdelingen har samlet set i 2010 næsten nået den aftalte produktion. For at støtte op om omlægningen er der i årets løb gennemført fælles undervisning, erfaringsudveksling og temadage på tværs af centrene.

Det seneste år Udfordringer i 2011 Udførerafdelingens berettigelse som intern aktør hviler på et højt fagligt niveau kombineret med fleksibilitet og en hurtig tilpasningsevne til skiftende krav som følge af udviklingen i ledighedssituationen og ændrede krav i lovgivningen. Udførerafdelingen skal løbende kunne

I 2011 er der nye udfordringer til Udførerafdelingen. Først og fremmest skal Udførerafdelingen bidrage til Aarhus Kommunes samlede spareplan på 362 mio. kr. med 6 mio. kr. brutto (netto 4 mio. kr.) i gennemsnit i 2011 og 3


efterfølgende budgetår. Besparelsen udmøntes i perioden 2011 – 2014 inden for fire hovedområder: • • • •

Fokus på borgerens ressourcer Styrket fokus på borgerens ressourcer og deltagelse for at opnå de bedst mulige resultater i indsatsen.

Sammenlægning af centre Afvikling af lejemål Omlægning af tilbud Generel effektivisering

Effektiv drift Sikring af effektiv drift med fokus på den bedst mulige ressourceanvendelse og optimering af arbejdsprocesser i samspil med Jobcentret. Attraktive arbejdspladser Udvikling og fastholdelse af attraktive arbejdspladser gennem gode faglige miljøer båret af vidensdeling og kompetenceudvikling.

Konkret indebærer det en sammenlægning af AMC Nord og RCF, afvikling af lejemål på Mosevej, Klokkerbakken og i Marselisborgcentret. Endvidere sker der en samling af ungetilbud og Aktive tilbud til sygemeldte på færre centre, og endelige gennemføres der en yderligere effektivisering i hele Udførerafdelingen.

Resultater Øget fokus på resultatet for borgeren gennem måling af effekten af indsatsen ud fra eksisterende data og nye målinger.

Ud over de udfordringer, der følger af spareplanen, skal Udførerafdelingen også forholde sig til regeringsaftalen om finansieringsomlægning (med øget fokus på virksomhedspraktik) og ministermålene for 2011 (med styrkelse af ungeindsatsen og færre på varig offentlig forsørgelse). Og endelig gennemfører Jobcentret i 2011 en omlægning af hele tilbudsviften til nye tilbudslinier, hvor Udførerafdelingens tilbud skal indgå på lige fod med tilbud fra private aktører.

Som det fremgår, vil 2011 byde på nye store udfordringer. Erfaringerne fra tidligere år har vist, at Udførerafdelingen er i stand til at omstille og effektivisere samtidig med, at der fortsat leveres en indsats med høj kvalitet. Den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsvurdering (APV) i Udførerafdelingen i 2010 viser, at der er høj brugertilfredshed med indsatsen (82%), og at medarbejderne er meget tilfredse med samarbejdsklima, jobindhold og de fysiske og psykiske forhold i det hele taget. Det er et godt udgangspunkt for at kunne tackle de besparelser og omlægninger, der skal ske i 2011. Det skal tilstræbes, at disse gennemføres med mindst mulige konsekvenser for borgerne og de ansatte i Udførerafdelingen.

Fra 1. januar 2011 overføres Alléskolen fra Socialforvaltningen til Udførerafdelingen (AMC Midt), og det er forventningen, at dette nye tilbud vil styrke den samlede indsats på ungeområdet i Udførerafdelingen Målsætninger I 2011 er der valgt 5 målsætninger, som er retningsgivende for indsatsen. De første to er nye og udtryk for et ønske om øget fokus på en ressourceorienteret tilgang og et styrket samspil med Jobcentret. De tre øvrige målsætninger er videreført fra tidligere år.

Efter virksomhedsplanens færdiggørelse har byrådet besluttet, at der skal ske yderligere konkurrenceudsættelse inden for BEF's område. Dette vil dog først slå igennem fra 2012, men skal forberedes i 2011. Beslutningen vil få konsekvenser for Udførerafdelingen og vil betyder, at nogle indsatsområder i virksomhedsplanen skal justeres, og der vil komme nye opgaver til. Men langt de fleste indsatsområder vil blive videreført samtidig med, at der arbejdes med oplæg til konkurrenceudsættelse

Målsætningerne for 2011 er: Udvikling af tilbud Udvikling af Udførerafdelingens tilbud, så der sikres bedst mulig kvalitet og match i forhold til Jobcentrets aktuelle behov og efterspørgsel.

4


2. Udførerafdelingens indsatsområder i 2011 Indsatsområderne i Virksomhedsplan 2011 skal understøtte processen og medvirke til at fastholde Udførerafdelingen som en attraktiv arbejdsplads, der leverer de bedste resultater for borgerne.

Virksomhedsplan 2011 er resultatet af en proces, hvor ledere og medarbejdere har bidraget med idéer på et fælles Idéseminar i november 2010, hvor også Status for Virksomhedsplan 2010 blev fremlagt. Efterfølgende er der foretaget en prioritering af de mange forslag, og udkast til virksomhedsplanen har været drøftet på ledermøder og i Udfører-MEDudvalget.

Udførerafdelingens virksomhedsplan for 2011 skal ses i sammenhæng med den overordnede virksomhedsplan for Beskæftigelsesforvaltningen og de lokale virksomhedsplaner for de enkelte centre i Udførerafdelingen. I denne sammenhæng skal virksomhedsplanen for Udførerafdelingen være handlingsorienteret og medvirke til at realisere de overordnede målsætninger og strategier i Beskæftigelsesforvaltningen.

De enkelte centre i Udførerafdelingen udarbejder egne ét- eller toårige virksomhedsplaner, som bygger videre på den fælles virksomhedsplan, men også indeholder egne lokale prioriteringer af mål og handleplaner på de enkelte centre. Nogle af de idéer, der fremkom på Idéseminaret, og som ikke er medtaget i Udførerafdelingens virksomhedsplan, kan således have haft relevans for de lokale virksomhedsplaner.

Udførerafdelingens virksomhedsplan indeholder de tværgående indsatsområder, der er prioriteret i 2011, og ikke en samlet beskrivelse af hele Udførerafdelingens virksomhed og opgaveløsning. Indsatsområderne er samlet under overskrifterne i ROYE-modellen (ressourcer, organisation, ydelser, effekt), og for hvert område er der beskrevet mål, handleplan og succeskriterier. I nogle af planens indsatsområder er handleplaner og succeskriterier ikke fuldt udfoldet, mens der – omvendt – også er indsatsområder, som allerede er igangsat i 2010 og videreføres med aftalte handleplaner ind i 2011.

Kantinen på Jægergården adskiller sig i opgaver og formål fra de øvrige enheder/centre i Udførerafdelingen. Der er derfor udarbejdet en særskilt beskrivelse af Kantinens virksomhed og indsatsområder i 2011, som fremgår bagest i Virksomhedsplanen. Som supplement til Virksomhedsplan 2011 er der udarbejdet en status for 2010, som ligger på intranettet.

5


2.1 Ressourcer Budget Det samlede budget for Udførerafdelingen i 2011 er 150 mio. kr. Heraf vedrører de 143 mio. kr. aktiviteter for borgere i Aarhus Kommune, mens 7 mio. kr. er budgetterede indtægter fra forventet salg af specialiseret revalidering til andre kommuner.

I forhold til budgettet for 2010 er der følgende hovedændringer: Budgettet er øget med 6 mio. til Alléskolen og med 3 mio. kr. til projektet Tilværelse Med Udsigt (AMC Nord). Herudover er budgettet reduceret med 5 mio. kr., som udgør Udførerafdelingens bidrag i 2011 til Aarhus Kommunes spareplan. I de efterfølgende år vil bidraget øges, således at det i gennemsnit over budgetårene er på 6 mio. kr.

I den samlede bevilling indgår 14 mio. kr. til EGU, 11 mio. kr. til oprettelsen af ekstraordinære lære- og praktikpladser, 3 mio. kr. til UAsekretariatet, 4 mio. kr. til Sociallægeinstitutionen og 6 mio. kr. til Alléskolen, der overflyttes fra Socialforvaltningen fra 2011.

Udførerafdelingens budget 2011 - 150 mio. kr.

4

6

11 7

Beskæftigelsesindsats Salg til andre kommuner Alléskolen EGU Ektra lære- og praktikpladser UA-sekretariatet Sociallægeinstitutionen

3 14 105

Sociallægeinstitutionen har aftaler om salg af ydelser for ca. 6 mio. kr. til Socialforvaltningen inden for forsorgs- og misbrugsområdet.

Der er i Udførerafdelingen udviklet en budgetmodel, som sikrer gennemsigtighed i budgettildelingen til alle enheder og en klar sammenhæng mellem budget og aktivitetskrav. Modellen giver fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at den kan håndtere et ændret efterspørgselsmønster fra Jobcentret.

Både Sociallægeinstitutionen og centrene har modtaget støtte fra fonde og puljer til metodeudviklingsprojekter. Disse eksterne midler indgår ikke i ovenstående budget.

I dialogmøder med Jobcentret drøftes behov for justering af Udførerafdelingens tilbudsportefølje. 6


Personale Der er samlet set godt 300 medarbejdere i Udførerafdelingen fordelt på en lang række personalegrupper, bl.a. • • • • • • • • •

Den fagligt bredt sammensatte personalegruppe medvirker til, at Udførerafdelingen kan levere en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og behov.

socialrådgivere/socialformidlere administrativt personale vejledere lærere jobkonsulenter værkstedsmedarbejder psykologer/neuropsykologer fysioterapeuter læge.

Oversigt over tværgående arbejdsgrupper og netværk i Udførerafdelingen

Faglig Forum Budgetmodelgruppen Tilbudsgruppen Informationsportalgruppen Jobkonsulentnetværk Ungenetværk Stressnetværk

Drøfter faglige emner og implementering af (ny) lovgivning i Udførerafdelingen og koordinerer fælles kompetenceudvikling Behandler økonomiske forhold af relevans for Udførerafdelingens centre Drøfter forslag til pladssammensætning og tilbudsbeskrivelser Koordinerer udviklingen af Udførerafdelingens rapporter på Informationsportalen Netværk for jobkonsulenter i Udførerafdelingen Netværk for medarbejdere, som arbejder med ungetilbud i Udførerafdelingen Netværk for medarbejdere, som arbejder med stresstilbud i Udførerafdelingen

2.1.1 Fælles kompetenceudvikling Mål: Der skal tilrettelægges fælles kompetenceudvikling, som sikrer, at medarbejdere i Udførerafdelingen har en ajourført og relevant viden om lovgivningen på beskæftigelses-området samt kendskab til relevante socialfaglige og vejledningsfaglige metoder i den arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede indsats.

• Faglig Forum drøfter – efter input fra medarbejdernetværk m.fl. - behov for fælles kompetenceudvikling og tager initiativ til gennemførelse af relevante kurser. Kurserne indgår i en plan for fælles kompetenceudvikling 2011.

Handleplaner:

Der er udarbejdet en plan for fælles kompetenceudvikling i 2011, som løbende opdateres på intranettet, og de planlagte kursusaktiviteter er gennemført.

Succeskriterier:

• Der gennemføres – alt efter behov – et eller to kurser i relevant (ny) lovgivning på beskæftigelsesområdet for Udførerafdelingens medarbejdere. Fagligt Forum tilrettelægger indholdet i samarbejde med ekstern arrangør. 7


2.1.2. Vidensdeling og netværk

2.1.3. Arbejdsmiljøcertificering

Mål:

Mål:

Der skal i Udførerafdelingen opretholdes et højt videns- og informationsniveau.

Udførerafdelingen gennemfører i 2011 arbejdsmiljøcertificering efter den aftalte plan.

Handleplaner:

Handleplaner:

• Det udarbejdede forslag til en kommunikationsstrategi for Udførerafdelingen fremlægges i UA-Medudvalget, og strategien implementeres efterfølgende. • Udførerafdelingens medarbejdernetværk synliggøres, og hovedbudskaber fra temadag om medarbejdernetværk lægges på intranettet som inspiration til etablering af medarbejdernetværk på tværs af Udførerafdelingen. • 1. kvartal udarbejdes en plan for afholdelse af temamøder/vidensdeling i 2011. Planen lægges ud på intranettet. • Centrene tilrettelægger og inviterer kolleger fra andre centre i praktikophold.

• Arbejdsmiljøgrupperne på AMC Syd og AMC Midt og Udførerafdelingens arbejdsmiljøkonsulent (VS) sikrer, at den lokale håndtering af arbejdsmiljøindsatsen er på niveau med kravene til certificering. • Arbejdsmiljøkonsulenten udarbejder forslag til udbredelse af relevante informationer og nyheder vedr. arbejdsmiljø og certificering, som forelægges UA-Medudvalget i 2. kvartal 2011. • Udførerafdelingens arbejdsmiljøgrupper afholder to fællesmøder i 2011. Det ene møde fokuserer på, hvordan der lokalt kan sættes fokus på psykisk arbejdsmiljø og stressbelastning.

Succeskriterier: Kommunikationsstrategien er vedtaget og implementeret. Informationer om medarbejdernetværk samt plan for temamøder er lagt på intranet. Alle centre har haft medarbejdere i kortere praktikforløb.

Succeskriterier: AMC Syd og AMC Midt er arbejdsmiljøcertificerede som planlagt. Model for sikring af formidling af nyheder og informationer på arbejdsmiljøområdet er vedtaget i UA-Medudvalget, og der er afholdt to fælles møde for arbejdsmiljøgrupperne.

8


2.1.4. Bedre konflikthåndtering

2.1.5. Ledelsesudvikling i Udførerafdelingen

Mål:

Mål: Der skal gennemføres fælles ledelsesudviklingsinitiativer for at styrke de lokale ledelser og den fælles ledelse i Udførerafdelingen.

Medarbejderne i Udførerafdelingen skal ved udgangen af 2011 være bedre klædt på til at håndtere mulige trussels- og voldsepisoder på arbejdspladsen.

Handleplaner:

Handleplaner:

• Der tilrettelægges fælles temadrøftelse i lederkredsen. • Der afholdes et 2-dages ledelsesseminar med deltagelse af de lokale ledelser og Udførerchefen med fokus på lederrollen, synlig ledelse, fælles ledelse og tværgående initiativer i Udførerafdelingen. • Der udarbejdes en handleplan for den videre indsats og yderligere initiativer til styrkelse af de lokale ledelser og den fælles ledelse i Udførerafdelingen.

• I første halvår 2011 afvikler Udførerafdelingen lokalt forankrede kurser om gruppeorienteret konflikthåndtering. • Alle afdelinger udarbejder lokale kollegaaftaler. • Arbejdsgruppen for bedre konflikthåndtering opstiller plan for hvilke yderligere initiativer til bedre konflikthåndtering, der kan iværksættes inden for de afsatte midler fra byrådet. • Initiativerne gennemføres i efteråret 2011.

Succeskriterier: Der er tilrettelagt temadrøftelser i lederkredsen, afholdt et ledelsesseminar og udarbejdet en handleplan.

Succeskriterier: Medarbejderne er tilfredse med det gennemførte kursus i konflikthåndtering, og der er udarbejdet lokale kollegaaftaler.

9


2.2 Organisation Udførerafdelingens tilbud er samlet i tre større arbejdsmarkedscentre: AMC Nord, AMC Syd og AMC Midt og i tre mindre specialenheder: Hjerneskadecentret, RCF og Sociallægeinstitutionen. Herudover er Kantinen på Jægergården organisatorisk en del af Udførerafdelingen.

I løbet af 2011 lægges AMC Nord og RCF sammen. Der er en vis arbejdsdeling og specialisering mellem centrene i Udførerafdelingen, som fremgår faktaboksene på de næste sider.

Organisationsplan for Udførerafdelingen

Udførerchefen

Sociallægeinstitutionen

UA-sekretariat

Kantinen på Jægergården

AMC Midt

AMC Nord

AMC Syd

10

RCF

Hjerneskadecentret


Arbejdsmarkedscenter Midt

Arbejdsmarkedscenter Nord

Fredens Torv 6-8 8000 Aarhus C

Skejbygårdsvej 13-17 8240 Risskov Afdeling Planteskolen: Skæring Parkvej 7A 8250 Egå

Afdeling EGU: Vestergade 58N 8000 Aarhus C Afdeling Holmstrupgårdvej: Holmstrupgårdvej 22-24 8220 Brabrand Afdeling Alléskolen: Toldbodgade 5, 2.-3. sal 8000 Aarhus C. Klokkerbakken (lejemålet er opsagt til udgangen af maj 2011): Klokkerbakken 110 8210 Aarhus V. Centerchef: Grete Østergaard Antal ansatte: 74 medarbejdere Aktivitet/tilbud (særlig profil): Hovedaktiviteten for AMC Midt er vejlednings- og opkvalificeringstilbud for unge, herunder tilbud om straksafklaring af nyledige under 30 år og introduktionsforløb til virksomhedspraktik i Sundhed og Omsorg. Ungeindsatsen omfatter flere vejlednings- og opkvalificeringstilbud, Alléskolen, Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og tilbud om ansættelse i ekstraordinær lære- eller praktikplads i Aarhus Kommune. AMC Midt har endvidere tilbud om arbejdsevneafklaring. Afdelingen på Holmstrupgårdvej har værkstedsbaseret undervisning, mens afdelingerne i Toldbodgade og på og Fredens Torv har kombineret vejledning og undervisning. Der samarbejdes i videst muligt omfang med virksomheder om virksomhedspraktik, og der arbejdes mod jobplacering på ordinære eller særlige vilkår. Efter udplacering i fleksjob forestår AMC Midt opfølgning i 6 måneder. EGU samarbejder med produktionsskoler, erhvervsskoler og virksomheder om sammensætning af EGU-forløbet for den enkelte unge, og Alléskolen samarbejder med VUC om afsluttende eksamen.

Afdeling Mosevej (lejemålet er opsagt til udgange af november 2011): Mosevej 20 8240 Risskov Centerchef: Erwin Berngruber Antal ansatte: 90 medarbejdere Aktivitet/tilbud (særlig profil): Hovedaktiviteten for AMC Nord er vejlednings- og opkvalificeringstilbud, herunder særlige tilbud til personer med et kommunikationshandicap (høreeller synshandicap) samt personer med stress. Bycykelprojektet hører også under AMC Nord. AMC Nord har endvidere Aktive tilbud til sygemeldte og tilbud om arbejdsevneafklaring. I en projektafdeling tilbydes forløb rettet mod job eller uddannelse inden for TV-branchen (TV Basic), og der gennemføres et udviklingsprojekt med sprogtolkning via videotelefon. Alle værksteder har produktion og anvendes som trædesten for virksomhedspraktik. Der samarbejdes i videst muligt omfang med virksomheder om virksomhedspraktik, og der arbejdes mod jobplacering på ordinære eller særlige vilkår. Efter udplacering i fleksjob forestår AMC Nord opfølgning i 6 måneder.

Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) Skejbygårdsvej 13 8240 Risskov Centerchef: Jens Sprogø Antal ansatte: 15 medarbejdere Aktivitet/tilbud (særlig profil): Hovedaktiviteten for RCF er vejlednings- og opkvalificeringstilbud til flygtninge og indvandrere med følgevirkninger efter krig, tortur og flugt. Tilbuddet sigter mod en afklaring af revalideringsperspektiver. Herudover har RCF tilbud om arbejdsevneafklaring. RCF’s værksteder har primært et pædagogisk sigte, og der samarbejdes i videst muligt omfang med virksomheder om virksomhedspraktik mv. Der er tilknyttet kulturmedarbejdere til RCF, der tillige fungerer som tolke. RCF vil i løbet af 2011 blive lagt sammen med AMC Nord.

11


Arbejdsmarkedscenter Syd

Sociallægeinstitutionen

Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J. Afdeling Mariendal: Ørnevænget 37 8330 Beder Afdeling Kiosken/Skejby Sygehus: Brendstrupgårdsvej 100 8200 Aarhus N

Jægergården, Værkmestergade 15, 2. sal 8000 Aarhus C. Projektafdeling: Toldbodgade 5, 1.sal 8000 Aarhus C Ledende socialoverlæge: Niels Jørn Lindgaard Kjeldsen Antal ansatte: 51 medarbejdere

Centerchef: Jens Kaysen Antal ansatte: 47 medarbejdere

Aktivitet/tilbud (særlig profil): Sociallægeinstitutionen (SI) leverer en række kerneydelser i form af socialmedicinske og psykologiske undersøgelser/vurderinger af henviste borgere. Der ydes tillige psykolog- og lægekonsulentbistand til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens sagsbehandlere samt lægekonsulentbistand til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. På forsøgsbasis arbejdes med tilbud om kultur-undersøgelser ved antropolog.

Aktivitet/tilbud (særlig profil): Hovedaktiviteten for AMC Syd er vejlednings- og opkvalificeringstilbud, herunder tilbud til unge med særlige vanskeligheder (ADHD), personer med læse-stave-vanskeligheder samt personer med stress, hvor der anvendes have-terapi i regi af ”Mariendals Haver”. AMC Syd har endvidere Aktive tilbud til sygemeldte og tilbud om arbejdsevneafklaring. Alle værksteder har produktion og anvendes som trædesten for virksomhedspraktik. Der samarbejdes i videst muligt omfang med virksomheder om virksomhedspraktik, og der arbejdes mod jobplacering på ordinære eller særlige vilkår. Efter udplacering i fleksjob forestår AMC Syd opfølgning i 6 måneder.

SI gennemfører – delvist på projektbasis - gruppeforløb og individuelle forløb for borgere med depression og stress. SI har endvidere lægeopgaver på området forsorg og afrusning samt på om området substitutionsbehandling af misbrugere.

Kantinen Jægergården

Jægergården, Værkmestergade 15, 5. sal 8000 Aarhus C.

Hjerneskadecentret

P. P. Ørums Gade 11, bygning 2 8000 Aarhus C

Kantineleder: Niels Jørgen Nielsen (Lasse) Antal ansatte: 15 medarbejdere

Centerchef: Ole Laursen Antal ansatte: 17 medarbejdere

Aktivitet/tilbud (særlig profil): Kantinen på Jægergården betjener ansatte og gæster på Jægergården og Værkmestergården. Der leveres dagligt morgenmad og frokost til ca. 450 ansatte og mødeservering til ca. 50 møder. Herudover står Kantinen ca. 2 gange ugentligt for traktement til receptioner og for større arrangementer i forhallen i Værkmestergården ca. 5-6 gange årligt.

Aktivitet/tilbud (særlig profil): Hjerneskadecentrets tilbud retter sig mod personer, der i voksenalderen har pådraget sig en hjerneskade, som betyder, at de ikke i tilfredsstillende omfang er i stand til at genoptage deres sociale, uddannelsesmæssige eller erhvervsmæssige aktiviteter. Tilbuddet består i en tværfaglig, neuropsykologisk rehabilitering, hvor målet er at opnå arbejdsfastholdelse eller arbejdsintegration. Centret har to tilbud. Det Fleksible Tilbud for personer med lettere følger efter hjerneskade og Det Intensive Tilbud for personer med moderate følgevirkninger efter hjerneskade.

Kantinen medvirker i beskæftigelsesindsatsen ved at tilbyde praktikmuligheder, løntilskudsjob og ekstraordinære elevpladser.

Der samarbejdes med virksomheder således, at brugerne enten samtidig med og/eller i forlængelse af rehabiliteringsforløbet indgår i virksomhedspraktik med henblik på afklaring af arbejdsevnen samt arbejdsintegration. Hjerneskadecentret forestår opfølgning.

12


2.2.1. Samarbejde på tværs i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

2.2.2. Organisationsudvikling i Udførerafdelingen

Mål:

Mål:

Det tværgående samarbejde med Jobcentret og Socialforvaltningen styrkes for at sikre en helhedsorienteret indsats og hermed det bedst mulige resultat for borgerne.

Udførerafdelingens organisation optimeres med baggrund i analyser og vurderinger af udviklingsmuligheder.

Handleplaner:

Handleplaner: • Udførerafdelingen og Jobcentret etablerer faste dialogmøder om udvikling og justering af tilbud og om Sociallægeinstitutionens ydelser til Jobcentret. • Udførerafdelingen og Jobcentret nedsætter tværgående følgegrupper på udvalgte områder – bl.a. Ungeområdet. • Udførerafdelingen og Jobcentret aftaler en procedure for formidling af information om indsats og resultater. • Udførerafdelingens ledelse tager initiativ til afholdelse af møder med Socialforvaltningen for at øge det gensidige kendskab til relevante tilbud og styrke en helhedsorienteret og koordineret indsats for borgerne.

• Der udarbejdes en opfølgningsplan på temadagen om organisationsudvikling den 7. december 2010. • Ledergruppen afsøger og debatterer muligheder for at løse opgaver på tværs i Udførerafdelingen. • Der gennemføres en særskilt analyse af Sociallægeinstitutionen i lyset af den udvikling, institutionen har gennemgået i de senere år. • Ledelsen i Udførerafdelingen vurderer den mest hensigtsmæssige organisering af Udførerafdelingens tilbud.

Succeskriterier: Der er udarbejdet og igangsat en opfølgningsplan på temadagen om organisationsudvikling.

Succeskriterier: Der er aftalt en fast mødestruktur og informationsprocedure med Jobcentret, og der har været afholdt møder om fælles relevante temaer med Socialforvaltningen.

13


2.2.3. Optimering af IT og administrative arbejdsgange

2.2.4. Værksteder

Mål: Udførerafdelingens administrative håndtering af IT effektiviseres med fokus på administrative arbejdsgange og afvikling af uhensigtsmæssige IT-systemer, som afføder dobbeltregistreringer.

Mål: De interne værksteders kompetencer i forhold til borgerens afklaring og opkvalificering skal udvikles og tydeliggøres, og muligheden for at anvende værksteder på tværs i Udførerafdelingen skal undersøges.

Handleplaner:

Handleplaner:

• Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af centrene, som skal afdække aktuel brug af IT-systemer, drøfte hensigtsmæssighed i de aktuelle registreringer og pege på områder, hvor optimering er mulig. • Arbejdsgruppen udarbejder indstilling til ledergruppen, og godkendte initiativer gennemføres i 2. halvår af 2011. • Den igangværende gennemgang af Sociallægeinstitutionens registreringer og ITmuligheder færdiggøres i samarbejde med Servicecenter for IT.

• Centrene beskriver de interne værksteders kompetencer i forhold til borgerens afklaring og opkvalificering, samt de redskaber der anvendes til måling af progression. • Beskrivelser af værkstedernes særlige ”kompetenceprofiler” gøres tilgængelige på intranettet. • Mulighederne for at anvende værksteder på tværs i Udførerafdelingen skal undersøges, og der skal aftales nærmere vilkår for evt. anvendelse på tværs.

Succeskriterier: Udførerafdelingens IT-superbrugere skal med udgangen af 2011 opleve, at IT-området er mere velfungerende og effektivt end ved årets start.

Succeskriterier: Værkstedernes kompetencer er tydeliggjort, og der er aftalt vilkår for evt. anvendelse på tværs af centre.

14


2.3 Ydelser Udførerafdelingens primære opgave er at støtte kommunens borgere i at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at motivere og kvalificere ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Udførerafdelingens ydelser/tilbud skal medvirke til afklaring og opkvalificering med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og arbejdsmarkedets krav. Tilbuddene skal løbende tilpasses ny lovgivning og den lokale aktiverings- og sygedagpengestrategi i Aarhus Kommune.

Udførerafdelingens tilbud er individuelt tilrettelagte og tager udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og ressourcer. I videst mulig omfang indgår praktikker på ordinære arbejdspladser i forløbene. En del af tilbuddene er målrettet særlige grupper, mens andre er åbne for flere målgrupper, hvor indholdet sammensættes individuelt ud fra den enkeltes behov. Af tilbud til særlige målgrupper kan nævnes: Tilbud til unge med særlige vanskeligheder, tilbud til borgere med stress eller depression, tilbud til senhjerneskadede, tilbud til traumatiserede flygtninge, tilbud til kommunikationshandicappede (syns- eller hørehandicap) mv.

Tilbudstyper i Udførerafdelingen Straksaktivering Straksafklaring • unge under 30 år • borgere uden dansksproglige kompetencer Åbent Tilbud Aktive tilbud til sygemeldte

Afprøvning

Arbejdsevneafklaring (AEA) Arbejdsevneudvikling

Reva-SI EGU

Ekstraordinære lære- og praktikpladser

Aktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere på lokalcenter i Sundhed og Omsorg. Hurtig afklaring af mulighederne for at komme i job eller uddannelse uden anden indsats, alternativt udarbejdelse af jobplan eller uddannelsesplan for videre indsats. Vurdering af rådighed og motivation. Individuelt tilbud på min. 10 timer om ugen, som skal understøtte en hurtigere raskmelding og tilbagevenden til arbejde. Vejledning, afklaring og udvikling af personlige og faglige kompetencer med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Kan efterfølges af virksomhedspraktik og opfølgning i jobplacering (løntilskudsjob og fleksjob). Kortvarigt forløb med henblik på afklaring og vurdering af arbejdsevne. Afklaring og udvikling af arbejdsevne med henblik på placering i job, iværksættelse af revalidering eller etablering i fleksjob. Kan efterfølges af virksomhedspraktik og opfølgning i jobplacering (løntilskudsjob og fleksjob). Individuelle eller gruppeforløb for sygedagpengemodtagere i regi af Sociallægeinstitutionen (SI). Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, som skal give dem kompetencer til at fortsætte i videre uddannelse eller etablere sig på arbejdsmarkedet i ordinært job. Etablering af ekstraordinære lære- og praktikplads i Aarhus Kommune for unge, der har vanskeligt ved at skaffe en lære- og praktikplads som led i deres uddannelse. 15


De opgaver, der typisk knytter sig til en borgers forløb i Udførerafdelingen (excl. EGU, Alléskolen og ekstraordinære Lære- og praktikpladser), kan illustreres således:

Indsats Udførerafdelingen

Henvisning Gennemlæsning af sag

Start i udbud Introforløb. Samtaler med vejleder og øvrige fagpersoner efter behov. Udarbejdelse af plan for det videre forløb

Individuelt tilrettelagt forløb med samtidig og kombineret indsats Evt. indlagt snusepraktik (Vejledning, undervisning, faglig opkvalificering, helbredsmæssig afklaring mm.)

Virksomhedspraktik med opfølgning fra centret

Dokumentation af indsats i journal, herunder evt. dokumentation og vurderinger ressourceprofil

Bevilling og registrering af virksomhedspraktik

Tilknyttede administrative opgaver

Brev med indkaldelse til borger Placering i tilbud i WB. Meddelelse om start til jobcenteret. Besked til AMFORA og Ydelsen

Dokumentation i journal af plan for forløb og borgerens holdning.

Fremmøderegistrering, vurdering af behov for evt. sygeopfølgningsplan mm. Diverse myndighedsopgaver, herunder varetagelse af kontaktforløbet for visse målgrupper

16

J O B P L A C E R I N G


2.3.1. Udvikling af Udførerafdelingens ungetilbud

2.3.2. Justering i anvendelse af snuse- praktik og virksomhedspraktik

Mål:

Mål:

Udførerafdelingens tilbud til unge skal tydeliggøres og matche Jobcentret efterspørgsel og de unges behov og forudsætninger.

Der skal sikres større klarhed i anvendelsen af de virksomhedsrettede redskaber og en mere udbredt anvendelse af virksomhedspraktik.

Handleplaner:

Handleplaner:

• Udførerafdelingens ungetilbud skal tydeliggøres i en samlet beskrivelse med henblik på at lette Jobcentrets og de unges adgang til tilbuddene. • Alléskolen integreres i den samlede ungeindsats, og der udarbejdes i forbindelse hermed en udviklingsplan for inddragelse af test og opkvalificerende undervisning i ungeindsatsen. • Der udarbejdes en fælles plan for organisering og anvendelse af mentorordning i fht. unge. En evaluering af AMC Syds forsøg med etablering af mentorkorps indgår som grundlag for udvikling af en fælles plan. • UU, Ungecentret og Udførerafdelingen diskuterer og fastlægger rammer for samarbejdet om fælles indsatsområder, snitflader og udvikling af ungetilbud.

• Fagligt Forum formulerer retningslinjer for brugen af snusepraktik og virksomhedspraktik, og retningslinjerne implementeres efterfølgende i organisationen. • Udviklingen i anvendelsen af virksomhedspraktik følges i strategisk LIS.

Succeskriterier: Der er udarbejdet en samlet beskrivelse af ungetilbuddene og etableret et formaliseret samarbejde med Jobcentret om fælles indsatsområder og konkrete tilbud.

Succeskriterier: Inden udgangen af 2011 er der implementeret en ensartet brug af snusepraktik og virksomhedspraktik på de forskellige centre, og der er samlet set sket en stigning i anvendelsen af virksomhedspraktik på mindst 50 % i forhold til 2010 (excl. virksomhedspraktik i MSO). 2.3.3. Forsøg med nye tilrettelæggelsesformer Mål: Der igangsættes efter aftale med Jobcentret forsøg med ny tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen. Som led i forsøget evalueres indsats og resultater.

Handleplaner: • Der udarbejdes konkrete projektbeskrivelser, som beskriver metoder og midler i indsatsen samt målbare succeskriterier. • I samarbejde med Jobcentret udvælges 1-2 forsøgsprojekter til gennemførelse. • De nærmere økonomiske vilkår for de valgte forsøgsprojekter afklares inden for Udførerafdelingens samlede økonomiske ramme. • Forsøgene sættes i gang i 2011.

Succeskriterier: Forsøgsprojekterne er aftalt og igangsat.

17


2.3.4. Uddannelses- og undervisnings- 2.3.6. Udvikling af Aktive tilbud til elementer i tilbud sygemeldte Mål: Udførerafdelingens tilbud udvikles med relevante uddannelses- og undervisningselementer.

Mål: Der udarbejdes kvalitetsstandarder for Aktive tilbud til sygemeldte, og der sættes øget fokus på udslusning til arbejdsmarkedet.

Handleplaner:

Handleplaner:

• Der inddrages uddannelseselementer, som i relevant omfang kan indgå i Udfører-afdelingens tilbud – herunder FVU. • Der udvikles nye interne undervisningselementer, som afprøves og evalueres. • Erfaringer stilles til rådighed på tværs af centrene.

Succeskriterier: Det fremgår af brugertilfredshedsundersøgelser, at borgerne vurderer, at de har profiteret af undervisningsmodulerne i de beskæftigelsesrettede tilbud.

• Der udvikles kvalitetsstandarder for Aktive tilbud til sygemeldte. • Der aftales med Jobcentret en præcisering af målgruppen i forhold til balance mellem henviste korttids- hhv. langtidssygemeldte. • Der opstilles mål for udslusning til arbejdsmarkedet.

Succeskriterier: Der er udviklet kvalitetsstandarder for Aktive tilbud til sygemeldte. Tilbuddets målgruppe er præciseret i samarbejde med Jobcentret, og de opstillede udslusningsmål er realiseret.

2.3.5. Introforløb i tilbud Mål: Der skal i løbet af 2011 udvikles en ny opstart i Udførerafdelingens tilbud, som skal reducere ventetid og sikre et mere afklaret og målrettet forløb. Handleplaner:

• Tilbudsgruppen beslutter rammen om introforløbene. • Intro-forløb implementeres i relevante forløb. • Udførerafdelingens ledelsestilsyn tilpasses, så der sker opfølgning på intro-forløbene.

Succeskriterier: Der er implementeret intro-forløb, og det kan konstateres, at der er udarbejdet planer for borgerens videre forløb og en reduceret ventetid til de omfattede tilbud.

18


2.4 Effekt Effekten af Udførerafdelingens indsats vil i 2011 blive udviklet, så der kan fremlægges målinger af selvforsørgelsesgrad på baggrund af DREAM, og der vil blive taget yderligere skridt i forhold til at måle progression hos borgeren.

Effekt i beskæftigelsesindsatsen handler om, i hvilken grad indsatsen virker, og om indsatsen forbedrer borgerens situation og skaber afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Effekten omhandler både den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet. Udførerafdelingen er hele tiden i proces med at udvikle dokumentation af indsatsen, herunder er der i 2010 gennemført den første tværgående brugertilfredshedsundersøgelse. Desuden er der i 2010 udviklet strategisk LIS med fokus på tre prioriterede, strategisk vigtige områder for afdelingen. Det drejer sig om dokumentation for, at: 1. Udførerafdelingen lever op til de aftaler, der er indgået med Jobcentret med hensyn til kapacitet og tilbudssammensætning, 2. Udførerafdelingen medvirker til at sikre grøn bølge i borgerens forløb, 3. Udførerafdelingen har fokus på virksomhedssamarbejdet. Disse tre punkter skal suppleres med et strategisk pejlepunkt i forhold til effekt.

Effektmåling af fleksjob Udførerafdelingens centre har fra primo 2009 placeret i fleksjob. På Informationsportalen er udviklet en rapport, der viser i hvilken udstrækning, Udførerafdelingens placeringer er holdbare. 1. december 2010 udgjorde andelen, der siden 1. januar 2009 er fastholdt i samme fleksjob ca. 81 %, idet målingen er gengivet nedenstående.

Antal placerede i samme fleksjob efter 6 måneder (opgjort pr. 1. dec. 2010) Samme fleksjob Arbejdsmarkedscenter

I alt

Ja

Nej

AMC Midt

4

2

6

AMC Nord

70

17

87

AMC Syd

31

6

37

105

25

130

I alt

Note: Datatrækket gælder for alle placerede i perioden 1. jan. 2009 - 31. maj 2010.

19


Brugertilfredshedsundersøgelser Der er gennemført brugertilfredshedsundersøgelser af Vejlednings- og opkvalificerings-forløb i Udførerafdelingen i 4. kvartal 2010. Resultaterne fremgår af denne tabel: Tilfredshed med indsatsen Oplevelse af progression Positiv vurdering af forløbet

80

Tilfredshed bygger på det samlede resultat af 4 tilfredshedsspørgsmål (se nedenfor). Progression bygger på det samlede resultat af 2 spørgsmål om positiv udvikling.

82% 52% 70%

%-andel

70

60

50

40

30

20

10

0%

0 1,8% 0%

Ja i høj grad Ja, i nogen grad Både og Nej, kun i mindre grad Nej slet ikke

Var du tilfreds med modtagelsen på [center]? 58 28 9 3

Bliver du behandlet med respekt?

% % % %

63 24 9 2

1%

% % % %

1%

20

Bliver du indraFår du de get i planlægning informationer, af dit forløb? du har brug for? 48 % 41 % 32 % 36 % 11 % 15 % 4% 5% 2%

2%


2.4.1. Auditering

2.4.3. Brugertilfredshedsunder søgelser

Mål:

Mål:

Udførerafdelingen indfører tværgående auditering som fællesmetode til at fremme fælles læring og kvalitetsudvikling.

Brugertilfredshedsundersøgelserne i Udførerafdelingen skal evalueres og videreudvikles til at omfatte øvrige tilbud.

Handleplaner:

Handleplaner:

• Udførerafdelingen gennemfører to tværgående auditeringer af sagsforløb ud fra en fastlagt metode og brugen af fælles auditeringsskema. • Der konkluderes på de to auditeringer i en kort rapport med anbefalinger til forbedringsområder. • Erfaringer fra de to auditeringer drøftes i Udførerafdelingen.

• I første halvår evalueres processen omkring den første brugertilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i 4. kvartal 2010. • Der udvikles et koncept for brugertilfredshedsundersøgelse af Udførerafdelingens Aktive tilbud til sygemeldte, som bygger videre på det eksisterende koncept og på AMC Syds undersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2010. • Der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse af Aktive tilbud til sygemeldte i 1. halvår 2011.

Succeskriterier: Erfaringerne med de gennemførte audits er positive, og metoden er indarbejdet i Udførerafdelingens kvalitetsopfølgning.

Succeskriterier: Den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse er evalueret, og der er udviklet et koncept og afviklet en brugertilfredshedsundersøgelse af Aktive tilbud til sygemeldte i 1. halvår 2011.

2.4.2. Indikatorprojekt Mål: Det igangværende indikatorprojekt evalueres, og der opstilles en plan for implementering af progressionsmåling på relevante områder. Handleplaner: • Arbejdsgruppen vedr. indikatorprojektet drøfter evaluering af de to pilotprojekter på RCF og AMC Midt. • Arbejdsgruppen udarbejder forslag til plan/ koncept for gennemførelse af progressionsmåling på andre områder - herunder forslag om hvilke tilbud, som kan/skal omfattes. • Arbejdsgruppen fremlægger forslaget for ledergruppen i Udførerafdelingen.

Succeskriterier: Inden udgangen af 2011 er der besluttet et koncept og lagt en plan for gennemførelse af progressionsmålinger i Udførerafdelingens tilbud.

21


2.4.4. Effektstyring

2.4.5. Beskrivelser af borgerforløb

Mål:

Mål:

Det opstilles effektmål for alle relevante tilbud og gennemføres DREAM-målinger som led i bestræbelserne på at kunne målrette indsatsen ud fra den effekt, der opnås.

Der udarbejdes konkrete beskrivelser af borgeres forløb i Udførerafdelingen fra henvisning til jobplacering med det formål at synliggøre og vurdere sammenhæng og progression.

Handleplaner:

Handleplaner:

• I 1. kvartal opstilles effektmål for alle relevante tilbud, og måling på baggrund af DREAM er sat i system og indarbejdet i strategisk LIS. • I forlængelse af de første færdigudviklede målinger lægges en handlingsplan for en nærmere gennemgang af og forbedringer på udvalgte områder. • Der tilrettelægges en intern dialog om måleredskaber, erfaringer og resultater som grundlag for prioritering, udvikling og synliggørelse. • Der afvikles et seminar om dokumentation og effektmålinger i Udførerafdelingen med inspiration udefra.

• Der udtrækkes i 1. kvartal 2011 20 sager/ cpr.nr., som repræsenterer forskellige tilbudstyper. • Det samlede sagsforløb i de udtrukne sager beskrives og vurderes. • Beskrivelserne af borgerforløb drøftes på et fagligt seminar.

Succeskriterier: Der er udarbejdet forløbsbeskrivelser, som er drøftet på et fagligt seminar.

Succeskriterier: Der er opstillet effektmål på tilbudsniveau, og DREAM-målinger er udviklet og indgår som et kvalificeret input i Udførerafdelingens arbejde med effektstyring.

22


3. Kantinen på Jægergården Kantinen på Jægergården betjener ansatte og gæster på Jægergården og Værkmestergården. Der leveres dagligt morgenmad og frokost til ca. 450 ansatte og mødeservering til ca. 50 møder. Herudover står Kantinen for traktement til receptioner ca. 2 gange ugentligt og større arrangementer i forhallen i Værkmestergården 5-6 gange årligt. Kantinen på Jægergården tilbyder også at levere servering til større arrangementer andre steder i Aarhus Kommune. I foråret 2008 blev der gennemført et udbud af kantinedriften i Aarhus Kommune. Kantinen på Jægergården afgav eget bud og blev valgt som det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Kontraktperioden for kantinebetjening af Jægergården og Værkmestergården er 4 år med opstart 1. august 2008. Kantinen på Jægergården har siden 1. august 2008 været organiseret som en del af Udførerafdelingen. Der er 14 medarbejdere i kantinen, og de har forskellig faglig baggrund. Der er 3 kokke inkl. kantinelederen, 1 bager, 1 cater, 4 husassistenter og 5 elever. Kantinen medvirker i beskæftigelsesindsatsen ved at tilbyde praktikmuligheder, løntilskudsjob og ekstraordinære elevpladser. Omsætningen i kantinen forventes i 2011 at ligge på godt 3 mio. kr.

Indsatser Kompetenceudvikling Alle ansatte i kantinen tilbydes deltagelse i relevante kurser. I 2011 gennemføres et eller to førstehjælps kurser hos Falck efter behov. Herudover skal en medarbejder deltage på dessertkursus.

Nye produkter Kantinen vil i 2011 afprøve nye produkter inden for mødeservering. Kantinen vil i 2011 afprøve et klippekortsystem som et middel til hurtigere afvikling af køer i spidsbelastningsperioden. De særlige mad-temadage i kantinen vil blive videreført i 2011. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse I foråret 2010 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle ansatte i Jægergården og Værksmestergården. Det nedsatte brugerpanel vil i 2011 arbejdet videre med de idéer til udvikling, som fremkom i undersøgelsen – herunder nye produkter, klippekort, bedre informations formidling til brugerne. Forberedelse af ny brugertilfredshedsundersøgelse i foråret 2012 I efteråret 2011 skal den næste brugertilfredshedsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, forberedes med henblik på gennemførelse primo 2012. Udpegning af nye medlemmer til brugerpanelet I efteråret 2011 skal søjler og servicecentre gen- eller nyudnævne repræsentanter til kantinens brugerpanel. To pladser er pt. ubesatte. En fra Jobcenter Aarhus og en fra Socialforvaltningen. Økonomiopfølgning Budget- og økonomiopfølgningen skal styrkes gennem udarbejdelsen af månedlige prognoser for omkostninger og salg. Dette skal sikre viden om de økonomiske forhold ved varetagelse af opgaven med kantinebetjening af Jægergården og Værkmestergården. Denne viden skal tillige være grundlaget for deltagelse i et kommende nyt udbud af kantinedriften i 2012.

23


Udførerafdelingen Værkmestergade 15 8000 Århus C Tlf. 8940 2000

Udførerafdelingen Virksomhedsplan 2011  

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. Udførerafdelingens Virksomhedsplan 2011