Page 1

Virksomhedsplan 2008-2009 Jobcenter Århus

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

1


Virksomhedsplan 2008-2009 Jobcenter Århus Indhold Forord – udfordringer i 2008

3

Grundlag og strategi for Jobcenter Århus’ arbejde

5

Ressourcer – attraktive arbejdspladser

6

Organisering – visioner, værdier og strategier

7

Ydelser – borgeren i centrum

9

Forventet effekt – effektive arbejdsprocesser

11

Bilag 1 – Jobcenter Samsø

13

KOLOFON

Tekst: Stine Rasmussen Layout og fotos: Bjarne Gren Århus marts 2008

2

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08


Forord – udfordringer i 2008 Fra 1. januar 2007 blev beskæftigelsesindsatsen i Danmark samlet i de nyoprettede jobcentre med én indgang for såvel jobsøgende, ledige som virksomheder. Jobcentrenes kerneopgave er at støtte ledige i job samt hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. I Jobcenter Århus’ første leveår er der blevet brugt megen tid og ressourcer på at få organisationen på plads og få afklaret snitflader såvel internt i jobcentret som i forhold til andre afdelinger i Beskæftigelsesforvaltning en. Der vil til stadighed være et behov for at justere snitflader og arbejdsgange i det kommende år, herunder vil særligt udviklingen af et tættere samarbejde mellem stat og kommune i jobcentret samt justeringen af vores indsatser internt i jobcentret som følge af det gennemførte servicetjek være væsentlige fokuspunkter. Året 2007 var begunstiget af en høj beskæftigelse samt en lav ledighed, og indtil videre tyder det på at dette også vil fortsætte ind i 2008. En af de store udfordringer for os bliver således at få borgere lidt længere væk fra arbejdsmarkedet til at få del i opsvinget. En særlig problemstilling i det følgende år er de stadigt flere sygedagpengemodtagere. En anden udfordring, som vil kræve mange ressourcer i 2008, bliver implementeringen af et nyt ITsystem som erstatning for Jobsystemet og SABA. Det bliver nødvendigt at gennemgå og beskrive samtlige arbejdsgange samt få uddannet superbrugere. Men ikke blot et nyt IT-system skal være med til at understøtte en bedre sagsbehandling. Også indarbejdelse af LEAN-principper på henholdsvis sygedagpengeområdet og i Jobinfo vil fylde i det kommende år. Vores faglige indsatsområder i 2008 er ungeindsatsen, sygedagpengemodtagere, udsatte grupper samt kontanthjælpsmodtagere. Bl.a. med afsæt i den særlige jobkonsulentindsats for flygtninge og indvandrere, projekt ungdomsuddannelse til alle samt ”Ny chance til alle” kan vi kvalificere vores indsats yderligere. Netop ”Ny chance til alle”, som fokuserer på passive kontant- og starthjælpsmodtagere, afsluttes i 2008. Midtvejsevalueringen viste, at Århus Kommune er godt på vej i henhold til alle tre mål, men at der stadig er et vigtigt arbejde, der skal gøres i 2008, for at nå endeligt i mål.

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

3


Virksomhedsplan 2008-2009 Denne virksomhedsplan er gældende for hele den kommunale del af Jobcenter Århus, og indeholder en overordnet beskrivelse af jobcentrets ressourcer, organisering, ydelser og effekt samt målsætninger indenfor de respektive områder. De målsætninger, som er nævnt i virksomhedsplanen, er baseret på en række fastsatte mål for jobcentret. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle mål gældende for alle landets jobcentre, ligesom Århus Kommunes byråd forpligter Jobcenter Århus til at opfylde en række såkaldte budgetmål. Ligeledes er målsætningerne baseret på Beskæftigelsesforvaltningens strategiplan, virksomhedsplanen for 2007 samt generelle politikker i Århus Kommune. En status på målsætningerne for 2007 vil blive lagt ud på intranettet i løbet af 1. kvartal 2008. Ligeledes vil resultatrevisionen for 2007 blive udarbejdet i løbet af foråret 2008. Den endelige resultatrevision offentliggøres senest den 1. juli 2008 med LBRs bemærkninger.

4

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08


Grundlag og strategi for Jobcenter Århus’ arbejde Jobcenter Århus’ kerneopgave er at støtte kommunens borgere til at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet samt hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. Opgaven er, at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet samt sikre private virksomheder den fornødne arbejdskraft. Jobcenter Århus skal ligeledes sikre, at borgere med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne samt at borgere ikke udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom. I sidstnævnte tilfælde er opgaven, at forebygge længerevarende sygdom ved en tidlig og koordineret indsats med inddragelse af relevante parter som f.eks. den praktiserende læge, a-kasse og arbejdsgiver.

Diamantmodellen

Grundlaget for Jobcenter Århus’ kerneopgaver afspejles i den såkaldte ”diamantmodel”, som udgør grundstenen for hele beskæftigelsesforvaltningens arbejde de kommende år. Diamanten består af seks forskellige strategier, som alle tager udgangspunkt i, at borgeren er i centrum. Sigtet er, at strategierne skal være retningsgivende for vores aktiviteter i Jobcenter Århus, hvilket betyder, at handlinger og initiativer skal være understøttende og udviklende for strategierne.

Virksomhedsmodellen for Århus Kommune

Jobcenter Århus’ primære opgaver skal indfries via de målsætninger, som er beskrevet på de følgende sider. Målsætningerne er kategoriseret efter begreberne i Århus Kommunes virksomhedsmodel, ROYE-modellen jf. nedenfor. • • • •

Ressourcer – økonomisk ramme, medarbejdere mv. Organisering – organisationsstruktur, tilrettelæggelse af arbejdsgange mv. Ydelser – aktiviteter overfor borgere, serviceniveau Forventet effekt – resultat af indsatsen, brugertilfredshed

De fire kategorier, ressourcer, organisering, ydelser samt forventet effekt vil blive beskrevet særskilt i de følgende afsnit. Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

5


Ressourcer – attraktive arbejdspladser Grundlaget for de ydelser Jobcenter Århus leverer til borgere og virksomheder er organisationens ressourcer. Der er pr. 1. januar 2008 ca. 330 fuldtidsstillinger i den kommunale del af Jobcenter Århus. Jobcenter Århus har et bruttobudget på 330 mio. kr. ud af et samlet budget for hele Beskæftigelsesforvaltningen på 4,82 mia. kr. Som et af de vigtigste elementer i en organisationens ressourcer er medarbejderne. Den store efterspørgsel efter arbejdskraft har betydet, at det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere med de kvalifikationer vi efterspørger samt at fastholde allerede gode medarbejdere. Således er et væsentligt mål i 2008 for Jobcenter Århus at skabe attraktive arbejdspladser, hvor man som medarbejder har gode forudsætninger for at løse ens opgaver. Der vil i denne forbindelse blive sat fokus på rekruttering af nye medarbejdere, efteruddannelse samt skabelse af et godt arbejdsmiljø. I forhold til Jobcenter Århus’ budget vil der som i det foregående år være fokus på at overholde budgettet inden for administration og serviceudgifter. Målsætningen skal ses i lyset af statens påbud til kommunerne om ikke at overskride budgetterne på henholdsvis administrations- og serviceområderne. Oversigt over Jobcenter Århus’ ressourcemål for 2008 Rekruttering

• •

Kompetenceudvikling

• •

6

Fastholdelse

• • •

Arbejdsmiljø Overholdelse af budget

• •

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

Der skal udvikles en fælles rekrutteringsstrategi på tværs i jobcentret, herunder image/branding af Jobcenter Århus Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til lønmæssige tiltag Der skal udvikles en fælles kompetenceudviklingsstrategi for hele Jobcenter Århus, som både indbefatter medarbejdere som ledere Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for virksomhedskonsulenterne Der skal fokuseres på opdyrkning/kvalificering af ledertalenter Jf. udvikling af en fælles kompetenceudviklingsstrategi Der skal sikres attraktive arbejdspladser bl.a. gennem fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsplads samt seniorordning Opfølgning på APV for 2007 Budgettet for 2008 skal overholdes (gælder administration og serviceudgifter)


Organisering – visioner, værdier og strategier Jobcenter Århus består overordnet set af et jobcentersekretariat, et centralt jobcenter, fem decentrale jobcentre samt virksomhedskonsulenterne og UU. I jobcentersekretariatet og det centrale jobcenter findes ligeledes JFI-gruppen, ungecentret, Job og Integration, Jobinfo samt Job og vejledning (jf. nedenstående figur). Organisationens størrelse og fysiske adskillelse gør behovet for klare signaler fra ledelsen om organisationens visioner, værdier og strategier til et vigtigt fokuspunkt. Alle medarbejdere skal være klar over jobcentrets primære opgave, samt hvordan den enkelte bedst muligt bidrager til at løse denne opgave. Derfor vil et særligt fokusområde i 2008 være at forbedre kommunikationen såvel internt i organisationen som eksternt samt blive bedre til at formidle visioner, værdier og strategier om jobcentrets virke ud til alle medarbejdere.

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

7


En anden væsentlig udfordring i 2008 er at styrke samarbejdet mellem stat og kommune i jobcentret, således at borgerne vil opleve en mere enstrenget beskæftigelsesindsats uanset om borgeren er i kontakt med den statslige eller kommunale del af jobcentret. Der blev i 2007 gennemført en analyse af mulighederne for udvikling af samarbejdet om indsatsen for borgere og virksomheder i Jobcenter Århus. På baggrund af denne analyse har man for det kommende år valgt at fokusere på en udvikling af samarbejdet på sygedagpengeområdet, jobinfo og virksomhedskontakten. Til at skabe en større sammenhæng i vore indsatser og forløb har man inden for sygedagpengeområdet arbejdet med implementering af LEAN-principper de seneste par år. Dette arbejde vil også fortsætte i 2008, hvor Jobcenter Århus ligeledes vil udbrede LEAN til også at dække indsatsen i jobinfo. Oversigt over Jobcenter Århus’ organiseringsmål for 2008 Værdier, visioner og ambitioner

• •

8

Kommunikation

IT Sagsforløb

• • •

Ledelseskontrol

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

Udmøntning af samarbejdsprojektet på 3 kerneområder: jobinfo, virksomhedskontakt, sygedagpengemodtagere Udmøntning af anbefalingerne i servicetjekket af såvel jobcenter Århus som helhed som UU i særdeleshed Kommunikationsstrategien for hele Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse skal videreudvikles både internt som eksternt, herunder fokus på at tilvejebringe et bedre kendskab til Jobcenter Århus gennem pressen Der vil blive gennemført et serviceeftersyn af BEF-guiden Implementering af nyt IT-system Der skal skabes sammenhæng i vore indsatser og forløb vha. implementering af LEAN-principper på sygedagpengeområdet og i jobinfo Der skal udøves ledelseskontrol af sager i overensstemmelse med instrukser. Centrerne udarbejder en rapport med resultaterne af kontrollen for hvert kvartal


Ydelser – borgeren i centrum Jobcenter Århus leverer en række ydelser til borgerne indenfor områder som vejledning, aktivering, fleksjob mv. En forudsætning for at kunne tilvejebringe de helt rigtige ydelser er løbende at tilrette ydelserne efter borgernes behov – med andre ord, at have borgeren i centrum. Beskæftigelsesforvaltningen råder over en bred vifte af tilbud som sagsbehandlerne kan benytte, udbudt af såvel interne som eksterne aktører. For at skabe større overskuelighed i vores tilbudsvifte vil der i 2008 arbejdes på at inddele tilbuddene efter målgrupper i både BEF-guidens tilbudsvifte og bestillerplanen. Ligeledes vil Beskæftigelsesforvaltningen arrangere aktørmesser, hvor sagsbehandlerne kan orientere sig om de enkelte tilbud. Alt med det sigte, at tilvejebringe de helt rigtige tilbud til den enkelte borger. Til at understøtte målsætningen om at støtte borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet er der opstillet en række målsætninger, som relaterer sig til de ydelser som Jobcenter Århus leverer til borgerne. Målsætningerne afspejler bl.a. det særlige fokus på målgruppen under ”Ny chance til alle”, og i denne sammenhæng i særdeleshed flygtninge og indvandrerkvinderne. Århus Kommune er blevet bevilliget 13 mio. kr. årligt i den 4-årige periode 2007-2010 til ansættelse af ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter med det formål at styrke integrationsindsatsen i kommunerne. Århus Kommune har oprettet en særlig Jobkonsulentindsats for Flygtninge og Indvandrere (JFI), med ca. 30 jobkonsulenter i 14 forskellige delprojekter. Målet med projekterne er at bringe målgruppen i en permanent forsørgelsessituation og tage hånd om de indvandrere, der har brug for en særlig tæt og målrettet opfølgning for at kunne få et job. I forhold til det rummelige arbejdsmarked har der gennem flere år været fokus på oprettelse af bl.a. fleksjob. Der vil i det kommende år fokuseres på at få afstemt antallet af personer visiteret til fleksjob med det faktiske antal oprettede fleksjob – med andre ord, vil Jobcenter Århus arbejde på at nedbringe ventetiden på fleksjob.

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

9


Oversigt over Jobcenter Århus’ ydelsesmål for 2008 Kontanthjælp/aktivering

• •

Sygedagpenge

”Ny Chance til alle”

• • •

10

Fleksjob Ungeindsatsen

• •

Mainstreaming

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

50 % af kontanthjælpsmodtagerne skal løbende være i et aktivt forløb Den forholdsmæssige andel af helårspladser på ordinære arbejdspladser øges med 25 % og andelen af helårspladser i øvrige aktiveringstilbud reduceres tilsvarende i 2008 Andelen af sygedagpengesager af over 52 ugers varighed skal ligge på niveau med de bedste 25 kommuner Målgruppen skal i gennemsnit være i stand til at forsørge sig selv 15 % af tiden Målgruppen skal i gennemsnit være i aktivitet i mindst 40 % af tiden i løbet af kampagneperioden Aktiveringsprocenten for de ikke arbejdsmarkedsparate kvindelige F/I’ere på kontanthjælp skal være stigende, fra 33 % pr. januar 2006 til 50 % for 2008 Der skal maks. etableres 750 fleksjob 85 % af en ungdomsårgang skal påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskole eller 10. klasse Foretage helhedsvurdering af indsatsområderne, således at minoritetsgrupper tænkes ind i opgaveløsningen for reelt at skabe lige muligheder for alle borgere (handicappolitik, ligestilling, integration etc.)


Forventet effekt – effektive arbejdsprocesser Effekten af Jobcenter Århus’ indsats handler om i hvilken udstrækning vores indsats virker og i hvilken grad indsatsen forbedrer borgernes situation. For 2008 vil der være særlig fokus på effektive arbejdsprocesser, hermed forstået, at de redskaber, der skal bruges til at få borgeren i arbejde eller afklaret til et videre forløb stemmer overens med de behov borgerne har. Effekten handler således om brugeroplevet kvalitet – om brugerne er tilfredse med de ydelser Jobcenter Århus leverer. En væsentlig målgruppe, som vil være i fokus i 2008, er målgruppen under ”Ny chance til alle”, herunder også flygtninge/indvandrere. Men i særdeleshed vil der i 2008 være fokus på effekten af indsatsen vedr. unge. Det er af afgørende vigtighed, at stadig flere unge påbegynder, og ikke mindst, gennemfører en ungdomsuddannelse. I særdeleshed, at de tosprogede med tiden opnår samme uddannelsesfrekvens som deres danske jævnaldrende. Ligeledes vil man se nærmere på mulighederne for at indarbejde et ”udvidet uddannelsesbegreb” i målsætningerne for ungeindsatsens fremtidige arbejde. Hermed forstået, at succeskriterierne for arbejdet med unge udvides til også at omfatte personer, der er i gang med et uddannelsesafklarende forløb.

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

11


Oversigt over Jobcenter Århus’ forventede effektmål for 2008 Kontanthjælp/aktivering/rev alidering

• • • • • •

”Ny Chance til alle” /integration

• • • •

Ungeindsatsen

• • •

12

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes 50 % af de personer, som gennemfører et forløb i en privat virksomhed, skal indenfor 6 måneder være uafhængig af forsørgelse fra Århus Kommune 80 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være i ordinært arbejde eller uddannelse inden for 12 måneder fra henvendelsestidspunktet. Efter 24 måneder skal andelen være 95 % 15 % af de ikke umiddelbart arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal årligt bevæge sig til gruppen af arbejdsmarkedsparate eller i ordinært arbejde/uddannelse Andelen af kontanthjælpsmodtagere, som forlader kontanthjælpssystemet igen indenfor 3 måneder skal udgøre 45 % 75 % af alle revalidender, som har afsluttet et uddannelsesforløb, skal 6 måneder efter forløbets afslutning ikke længere modtage kontanthjælp/revalidering fra Århus Kommune 25 % af ”Ny chance”-målgruppen skal komme i job/uddannelse 60 % af de arbejdsmarkedsparate kvindelige F/I’ere på kontanthjælp skal være i ordinært arbejde eller uddannelse inden for 12 måneder fra henvendelsestidspunktet. Efter 24 måneder skal andelen være 75 % 80 % af de kvindelige F/I’ere skal efter afslutning af det 3-årige introduktionsprogram i Århus Kommune være i ordinært arbejde eller uddannelse Beskæftigelsesgraden for personer med flygtninge-/indvandrerbaggrund skal øges med mindst 3 procentpoint om året Antallet af kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere under 30 år skal være faldende i forhold til 2007 65 % af de unge, som falder fra en ungdomsuddannelse, skal efter 12 måneder være i gang med en ny ungdomsuddannelse. Efter 24 måneder skal andelen være 85 % Andelen af unge tosprogede, som gennemfører et normalt skoleforløb skal have samme uddannelsesfrekvens som de danske unge. Således skal andelen af alle unge der gennemfører en ungdomsuddannelse stige løbende, hvor 95 % af en ungdomsårgang skal gennemfører en ungdomsuddannelse i år 2015


Bilag 1 – Jobcenter Samsø I forbindelse med opgave- og strukturreformen pr. 1. januar 2007 fik Samsø kommune mulighed for at fortsætte som selvstændig kommune under forudsætning af, at en række specialiserede opgaver løses af en eller flere af de nærliggende fastlandskommuner. Århus Kommune og Samsø Kommune har i denne forbindelse bl.a. indgået et kommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet, hvorfor Jobcenter Samsø også indgår i denne virksomhedsplan. Oversigt over vision og strategiske mål for Jobcenter Samsø Visionen for Jobcenter Samsø: • I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job • I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft de har behov for på kort og langt sigt • Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked Strategiske mål for Jobcenter Samsø: • Ved en tæt dialog med virksomhederne at medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse • Sikre borgeren en tidlig tværfaglig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder • Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere ud fra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats som skal iværksættes • Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job • Høj grad af samarbejde med alle aktører på hele arbejdsmarkedet • Nærhedsprincippet bevares

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

13


For arbejdet i Jobcenter Samsø er det blevet fastsat nogle centrale målsætninger jf. nedenstående oversigt. Målsætningerne vedrører de tre fokus områder, kontanthjælpsmodtagere, målgruppen for ”Ny chance til alle” samt ungeindsatsen. Oversigt over Jobcenter Samsøs centrale mål for 2008-2009

Kontanthjælp

”Ny Chance til alle”

• • •

Ungeindsatsen

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed, dvs. arbejdskraftreserven, skal nedbringes 25 % af ”Ny chance”-målgruppen skal komme i job/uddannelse Målgruppen skal i gennemsnit være i stand til at forsørge sig selv 15 % af tiden Målgruppen skal i gennemsnit være i aktivitet i mindst 40 % af tiden i løbet af kampagneperioden Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til 2007

Mål og strategi for den borgerrettede indsats Jobcentrets udfordringer for den borgerrettede indsats det kommende år er for det første, at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed. Det skal bl.a. gøres ved at sikre at borgernes uddannelsesniveau i så høj grad som muligt gør dem i stand til at matche arbejdsmarkedets behov, ved at bruge de beskæftigelsespolitiske redskaber således at al arbejdsevne søges anvendt samt ved bevidst at satse på at påvirke arbejdsstyrkens udvikling i positiv retning.

14

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08


Oversigt over Jobcenter Samsøs mål for den borgerrettede indsats 2008-2009 • • • •

To af de seks personer på starthjælp/introduktionsydelse kommer i ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse Der skal iværksættes enkeltmandsrotationsforløb indenfor et af øens flaskehalsområder Den gennemsnitlige længde af sygedagpengeforløb skal nedbringes til niveauet i 2006. Budgettallene for 2008 er 6 årsværk o. 52 uger og 42 årsværk u. 52 uger Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere, også matchgruppe 5, med minimum 20 %. Bl.a. via intensiv individuel indsats kommer nærmere på arbejdsmarkedet. Hermed mener vi at de kommer i løntilskudsansættelse eller i anden aktivering og optimalt i ordinært arbejde og eller uddannelse

Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats

Jobcentrets udfordringer for den virksomhedsrettede indsats er overordnet set at: • sæsonen bliver udvidet i alle sæsonbetonede områder • afbøde flaskehalse hvor disse er kendte • forebygge flaskehalse på risikoområder • sikre at den lokale arbejdskraft til stadighed får efter - og videreuddannelse Oversigt over Jobcenter Samsøs mål for den virksomhedsrettede indsats 2008-2009 •

• •

Alle virksomheder med ml 2 – 9 ansatte samt virksomheder indenfor flaskehalsområderne er blevet præsenteret for: - anvendelsen af Jobnet ved konkrete søgninger på deres fagområde - Jobcentrets beskæftigelsespolitiske tilbud (hjælpemidler til især handicap, løntilskud, mentor, voksenlæreordningen m.v). Der skal senest ved 2. samtale med sygemeldte ansatte i forbindelse med udarbejdelse af opfølgningsplan tages stilling til inddragelse af arbejdspladsen - gerne i form af rundbordssamtaler, hvor også egen læge medvirker Et vedblivende tæt samarbejde mellem Jobcenter Århus-Samsø og Samsø Kommune om borgerog virksomhedsbetjeningen i Samsø Kommune

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

15


Jobcenter Århus

Værkmestergården Værkmestergade 3-5 8000 Århus C tlf: 8940 6800

w w w. j o b c e n t e r - a a r h u s . d k 16

Virksomhedsplan | jobcenter Århus ’08

Jobcenter Virksomhedsplan 2008  
Jobcenter Virksomhedsplan 2008  

Beskæftigelsesindsatsen i Danmark er samlet i de nyoprettede jobcentre med én indgang for såvel jobsøgende, ledige som virksomheder. Jobcent...

Advertisement