Page 1


Índex


Introducció En aquest projecte s’aborda la renovació tecnològica de l’empresa Tactics, ja que el seu volum de negoci ha crescut enormement els últims anys sense fer una inversió adequada a la seva infraestructura tecnològica, i fa imprescindible la millora inicial d’aquesta per adequar-la al volum del seu negoci i l’augment de plantilla.


Objectius • Millora de la infraestructura tecnològica de l’empresa. • Reforma de la configuració de la xarxa interna. • Millora del hardware i prestacions dels servidors. • Planificació de còpies de seguretat. • Creació d’un domini de xarxa. • Disposar d’usuaris nominal per cada treballador. • Establir una configuració estàndard en els equips dels treballadors. • Disposar d’un entorn de proves per desenvolupar millores

en la web corporativa.


Situació actual • Elements de la xarxa: Router, switch i un ordinador amb funcions de

firewall.

• Servidor d’arxius antic i amb poca capacitat. • Cada ordinador amb un usuari local i és pot accedir sense clau d’accés. • Tots els ordinadors estan al mateix grup de treball. • No hi ha cap servidor DHCP ni DNS. • Dos usuaris treballen amb ordinadors propis en la creació i modificació de

pàgines web.


Proposta de resolució • Servidor amb la funció d’allotjar servidors virtualitzats. • Servidor virtuals: un servidor d’arxius, un servidor web i un servidor

que ofereixi servei d’AD, DHCP i DNS.

• Creació d’usuaris per treballador nominal. • Creació de grups. • Creació de GPO’s. • Mantenir els mateixos elements de la xarxa: firewall, router i switch. • Mantenir el mateix SW i configuració del firewall.


Diagrama de la situaci贸 actual a la situaci贸 final


Distribució de la xarxa • Dos subxarxes: lan externa i lan interna. • Dividides pel tallafocs. • Lan externa: direcció de xarxa és la 192.168.1.0/24 • Lan interna: direcció de xarxa és la 192.168.2.0/24 • Domini d’aquesta última:

Tactics.com


Usuaris i grups d’AD • Un usuari de xarxa per cada

treballador.

• Creació de grups. • Cada usuari anirà al grup

corresponent.

• Creació de GPO’s per donar

seguretat als equips i usuaris.


DNS i DHCP • DNS: fa possible la resolució

de noms de qualsevol dispositiu en la xarxa local. A més enregistra als equips al AD i es pot testejar pàgines web des de una URL enlloc des de la direcció IP.

• DHCP: s’encarrega d’assignar

adreces IP automàticament. És crea un àmbit.


Còpies de seguretat • Programari: Backup Exec • Tipus de còpies: completa i incremental • Quantitat de còpies: es guardarà com a mínim les còpies

incrementals entre dues còpies completes.

• Còpia completa: Es guardarà com a mínim la darrera còpia. • Horari: durant la nit. • Prova de restauració: Una mensualment.


Servidor web • Servidor web per desenvolupar o testejar les pàgines web i un cop acabat,

pujar-ho a un servei web extern allotjat.

• Nom del site: TacticsBcn • Instal·lació del programari Subversion (SVN) per tenir un control de

versions.


Instal·lació de la infraestructura • Programari: VMware ESX • Nom dels servidors: TDC1BCN, TFS1BCN i TWS1BCN


• Moltes grà cies o conclusions??

Presentació 2  
Presentació 2  
Advertisement