Issuu on Google+

LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

1

2010


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

Índex de continguts ESCOLA...................................................................................................... 3 LOCAL EL GRAU................................................................................... 4 MÚSICA...................................................................................................... 5 ESPORTS.....................................................................................................7 CINEMA...................................................................................................... 8 Redactors del Taller de periodisme del CEIP El Pinar. ESCOLA: Jonathan Melero i Brian Ortí. LOCAL: Iván Escorihuela i Ionut Antoche. MÚSICA: Jianuo Chen, Feng Chen, Ainhoa Guerrero i  Andreia  Chaves. ESPORTS: Guillem Príncep CINEMA: Maria Valls, Clàudia Quintana i Gabriel Marí

2


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

ESCOLA Baralla en el C.E.I.P. El PINAR

Inundació e n el c ol · l e gi C.E.I.P. El PINAR

El dia 2 2 d ' oct u b re B.O. i I.E e s va n b a rallar el p a ti.

La pl uja e n el m e s d e se te m b re va in u n d a r u n a p a r t d el col·legi El Pinar

JONATHAN I BRIAN GRAU d e CASTELLÓ

JONATHAN i BRIAN GRAU DE CASTELLÓ

Als d o s alu m n e s els va n ficar u n p a r t. Els d o s van a d m e t r e q u e la cul p a era s e ua i e s va n p e r d o n a r. Espere m q ue a q u e s te s co se s n o t o r n e n a p a s s a r.

L'aigua va e n t ra r p e r u n vidre i va inu n d a r les a ules d e p ri m er i s ego n cur s. Ta m bé va ca ure aigua d el s o s t re d' algu ne s a ules. Les n e teja d o re s van recollir l'aigua i e s van p r o d uir d e s pe rfectes e n el s òcol d e les p a re t s. Dies d e s p ré s, van vin d re o pe r aris d e l'aj u n t a m e n t p e r a co n s t r uir u n a p a re t e n a q ue s t lloc. 3


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

LOCAL

2010

EL GRAU

Baralla en el Mercado na

En la via d el t re n d e Cast elló hi h a m ol t s mi n er als, calcita i m ol t s m é s. Uns xiq ue t s volien ven d re'ls p e r ò n o h o van aco n s eg uir i els van tirar p e r ter r a.

Una caixera i u n h o m e es van ba r allar IVÁN ESCORIHUELA SACRISTÁ IONUT ANTOCHE MARIAN EL GRAU DE CASTELLÓ En el Merca d o n a h a h ag u t u n a ba r alla d'una caixera amb un p a r e p e r q u e el p a re n o t e nia di ne r s. La p olicia va act u a r i n o hi van h aver m é s p r o ble me s.

El pinar, lloc p er a dinar Els di u m e nge s el pi n a r es ple n a d e ge n t. IVÁN ESCORIHUELA SACRISTÁ IONUT ANTOCHE MARIAN EL GRAU DE CASTELLÓ En el pi n ar hi h a m ol t s ar b re s i alg u n e s p e r s o n e s van allí p e r a m e n ja r. Po de n fer - se allí el m e n j ar amb unes cuine s d e pedra on p o se n llenya, l'ence n e n i t o r r e n la car n.

Minerals e n la via d el t re n d el gra u d e Castelló En la via d el t re n d el Gra u d e Castelló u n s xiq ue t s van t r o ba r mi ne rals e n t r e les p e d r e s. IVÁN ESCORIHUELA SACRISTÁ IONUT ANTOCHE MARIAN. GRAU DE CASTELLO.

4


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

MÚSICA Nou s co n certs e n el Grau d e Castelló

THE BITTERS Es u n gr u p q u e fa versio n s d el gr u p THE BEATLES. La ge n t va ga u dir a m b la n o s t àlgia d 'a q u e s t s gra n s t e m e s.

Quat re co ncer t s s' h a n celeb r at al Grau d e Cas telló e n el m e s d'oc t u b r e JIANUO CHEN I FENG CHEN. GRAU DE CASTELLÓ Els di u m e nge s p el m a ti a las 1 2:30 e n el Te m plet d el Gra u, Port Cas telló van act u a r els s eg ü e n t s gr u p s: 4 d'oct u b re CABALA 1 1 d'oct u b re THE VETERANS 1 8 d'oct u b re THE BITTERS 2 5 d'oct u b re PILILA DRUMS

THE VETERANS és u n gr u p q u e fa ver sio n s d e r ock d els a ny s 7 0. EL TEMPLE d el Gra u de Castelló va acollir l'act u ació d el gr u p d e r ock cas tello ne nc di n s d el cicle Matinés d el Grau a m b gra n èxit.

5

CABALA Gru p d e r ock d e Castelló, fo r m a t e n el a ny 2 0 0 6, q u e es mouen per les diverse s varian t s d el r ock, fu sio n a n t, p o p, f u n k i reggae, va fer u n gra n co ncer t.

PILILA DRUMS. Tres m u sics d e Vila - Real a m b la se u a m ú sica p o p ca n t a d a e n cas tellà van e n t r et e nir al n o m b r ó s p ú blic.


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

Nou di s c d e Sakira.

2010

A maia Montero i el s e u n o u CD

Ha n sigu t les millor s ca nço n s q u e p o dia h aver elegit. Està m olt co n t e n t a.

El n o u di sc d e Amaia h a agra d a t m ol t al p ú blic. ANDREIA CHAVES AINHOA GUERRERO GRAU DE CASTELLO

AINHOA GUERRERO ANDREIA CHAVES GRAU DE CASTELLO Shakira es ta m olt co n t e n t a p el se u n o u disc. Es di u la LOBA i t o t es les s e ue s ca nço n s s ó n es pectac ular s. De vega d e s h a im p re s sio na t als es p ec ta d o r s i es pecta d o re s. Són les millor s ca nço n s q ue h e m e scoltat q u a si t o t el m ó n.

6

Té m ol tes ca nço n s e n el n o u disc, u n a d e les ca nço n s es tit ula Quiero ser la q u al h a ag ra d a t m ol t a la ge n t. Els se u s t èc nics d e s o h a n fet la millor gravació d el m ó n. Va fer el millor co ncer t d e p re se n t ació p o s sible i ella es t à m ol t co n t e n t a p e r t o t. Els s e u s discs s o n els millor s q u e s' h a n fet.


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

ESPORTS Futbol e s c olar: arrasant a 4t.

s e g u eix

Futbol nacio nal 1a di vi sió: Esperant la tornada d e CR9.

5é s' e m p o r t a el p a r tit a m b u n res ult at im p act a n t i seg ueix gua nya n t p a r tit s, a q u e s t a ja es la 9a victòria.

Cristia n o Ron al d o es t à es p e r a n t p e r recu p e r ar - s e d e la lesió. GUILLEM PRÍNCEP GRAU CASTELLÓ

GUILLEM PRÍNCEP GRAU CASTELLÓ L'equi p d e cinq u è h a g u a nya t p e r u n res ulta t d e 9 - 3, Els d o s eq ui p s van j ugat m ol t bé p e r ò n o m é s u n e s p o dia e m p o r t ar el p a r tit i h o va fer 5 é. Els goleja d or s van s er: Jua n, 2 Guille m, 3 Maria, 1 Irene, 1 Miguel. A, 1 Javier, 1

Sixto, 2 Sergio, 1

Des p ré s d e p e r d r e d o s p a r tit s s eg uit s i e m p a t ar u n, el Mad ri d p e r fi g u a nya p e r 2 - 0 al Getafe, p e r ò s eg u eixe n es p e r a n t a que es rec u p e re Cris tia n o Ron al d o. Empat al min ut 8 8. El Barça em pata fro n t l'Oss as u n a amb un gol d ece pcio n a n t q u a n es t ava a p u n t d 'acab ar el p a r tit. GUILLEM PRÍNCEP GRAU CASTELLO Am b el res ult a t d e 2 - 1 i el p a r tit q u a si g ua nyat, Piq ué es va m a rca r gol e n p r ò pia p o r t a i va n e m p a t ar.

7


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

CINEMA Tre s n o v e s pel · lícule s s'han e strenat aque st an y e n el s cin e s de CASTELLÒ G - Force, Àgor a, Òrfe na i m ol t p r o m p t e s'e s t re n a r à Lluna n ova. MARIA, CLÀUDIA I GABRIEL GRAU DE CASTELLÓ Són p el·lícules p e r a t o t s els g u s t o s: Una p e r a xique t s, d o s p e r a a d ult s i u n a alt r a p e r a a d ole sce n t s. G - Force t r act a s o b re u n s h à m s te r s d el F.B.I. q u e aca be n t a nca t s e n u n a te n d a d'a ni m als al h ave r fet u n a mi s sió. Ta n s ols p o d r a n eixir si algú els co m p r a. Àgor a t r ac ta sobre les ciè ncies i les m a t e m à tiq ue s, i la lluita d' u n a dona per a co n s e rvar la cult u r a d el se u te m p s.

8

L'Òrfe n a

t r ac ta s o b r e u n a xiq u e t a d ' a s p ec te a ngelical per for a p e r ò d e m o níaca p e r di n s q u e m a t a als se u s p a r e s. Al p e n s a r q u e e s in n oce n t la s olte n i l'a d o p t e u n a d o n a a la q u e t a m b é la in te n t a r à m a t a r.

Lluna n ova t r ac ta s o b re u n s va m pir s i u n s llo p s. Edua r d d eixa a Bela p e r q u e p e n s a q u e és el m illor p e r a ella. Bela te u n a d e p r e s sió i a les h o r e s Jacob e s co nver teix e n el s e u millo r a mic. Més t a r d d e scob rirà q u e e s u n llo p.

WICKIE el VIKINGO t r ac ta d e les ave n t u re s d u n viking q u e s eg u eix els p a s s o s de son pare i que se m p r e t é u n a idea q u a n té p r o ble m e s.


La Revista del Pinar nº1