Page 1

LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

1

2010


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

Índex de continguts ESCOLA...................................................................................................... 3 LOCAL EL GRAU................................................................................... 4 MÚSICA...................................................................................................... 5 ESPORTS.....................................................................................................7 CINEMA...................................................................................................... 8 Redactors del Taller de periodisme del CEIP El Pinar. ESCOLA: Jonathan Melero i Brian Ortí. LOCAL: Iván Escorihuela i Ionut Antoche. MÚSICA: Jianuo Chen, Feng Chen, Ainhoa Guerrero i  Andreia  Chaves. ESPORTS: Guillem Príncep CINEMA: Maria Valls, Clàudia Quintana i Gabriel Marí

2


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

ESCOLA Baralla en el C.E.I.P. El PINAR

Inundació e n el c ol · l e gi C.E.I.P. El PINAR

El dia 2 2 d ' oct u b re B.O. i I.E e s va n b a rallar el p a ti.

La pl uja e n el m e s d e se te m b re va in u n d a r u n a p a r t d el col·legi El Pinar

JONATHAN I BRIAN GRAU d e CASTELLÓ

JONATHAN i BRIAN GRAU DE CASTELLÓ

Als d o s alu m n e s els va n ficar u n p a r t. Els d o s van a d m e t r e q u e la cul p a era s e ua i e s va n p e r d o n a r. Espere m q ue a q u e s te s co se s n o t o r n e n a p a s s a r.

L'aigua va e n t ra r p e r u n vidre i va inu n d a r les a ules d e p ri m er i s ego n cur s. Ta m bé va ca ure aigua d el s o s t re d' algu ne s a ules. Les n e teja d o re s van recollir l'aigua i e s van p r o d uir d e s pe rfectes e n el s òcol d e les p a re t s. Dies d e s p ré s, van vin d re o pe r aris d e l'aj u n t a m e n t p e r a co n s t r uir u n a p a re t e n a q ue s t lloc. 3


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

LOCAL

2010

EL GRAU

Baralla en el Mercado na

En la via d el t re n d e Cast elló hi h a m ol t s mi n er als, calcita i m ol t s m é s. Uns xiq ue t s volien ven d re'ls p e r ò n o h o van aco n s eg uir i els van tirar p e r ter r a.

Una caixera i u n h o m e es van ba r allar IVÁN ESCORIHUELA SACRISTÁ IONUT ANTOCHE MARIAN EL GRAU DE CASTELLÓ En el Merca d o n a h a h ag u t u n a ba r alla d'una caixera amb un p a r e p e r q u e el p a re n o t e nia di ne r s. La p olicia va act u a r i n o hi van h aver m é s p r o ble me s.

El pinar, lloc p er a dinar Els di u m e nge s el pi n a r es ple n a d e ge n t. IVÁN ESCORIHUELA SACRISTÁ IONUT ANTOCHE MARIAN EL GRAU DE CASTELLÓ En el pi n ar hi h a m ol t s ar b re s i alg u n e s p e r s o n e s van allí p e r a m e n ja r. Po de n fer - se allí el m e n j ar amb unes cuine s d e pedra on p o se n llenya, l'ence n e n i t o r r e n la car n.

Minerals e n la via d el t re n d el gra u d e Castelló En la via d el t re n d el Gra u d e Castelló u n s xiq ue t s van t r o ba r mi ne rals e n t r e les p e d r e s. IVÁN ESCORIHUELA SACRISTÁ IONUT ANTOCHE MARIAN. GRAU DE CASTELLO.

4


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

MÚSICA Nou s co n certs e n el Grau d e Castelló

THE BITTERS Es u n gr u p q u e fa versio n s d el gr u p THE BEATLES. La ge n t va ga u dir a m b la n o s t àlgia d 'a q u e s t s gra n s t e m e s.

Quat re co ncer t s s' h a n celeb r at al Grau d e Cas telló e n el m e s d'oc t u b r e JIANUO CHEN I FENG CHEN. GRAU DE CASTELLÓ Els di u m e nge s p el m a ti a las 1 2:30 e n el Te m plet d el Gra u, Port Cas telló van act u a r els s eg ü e n t s gr u p s: 4 d'oct u b re CABALA 1 1 d'oct u b re THE VETERANS 1 8 d'oct u b re THE BITTERS 2 5 d'oct u b re PILILA DRUMS

THE VETERANS és u n gr u p q u e fa ver sio n s d e r ock d els a ny s 7 0. EL TEMPLE d el Gra u de Castelló va acollir l'act u ació d el gr u p d e r ock cas tello ne nc di n s d el cicle Matinés d el Grau a m b gra n èxit.

5

CABALA Gru p d e r ock d e Castelló, fo r m a t e n el a ny 2 0 0 6, q u e es mouen per les diverse s varian t s d el r ock, fu sio n a n t, p o p, f u n k i reggae, va fer u n gra n co ncer t.

PILILA DRUMS. Tres m u sics d e Vila - Real a m b la se u a m ú sica p o p ca n t a d a e n cas tellà van e n t r et e nir al n o m b r ó s p ú blic.


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

Nou di s c d e Sakira.

2010

A maia Montero i el s e u n o u CD

Ha n sigu t les millor s ca nço n s q u e p o dia h aver elegit. Està m olt co n t e n t a.

El n o u di sc d e Amaia h a agra d a t m ol t al p ú blic. ANDREIA CHAVES AINHOA GUERRERO GRAU DE CASTELLO

AINHOA GUERRERO ANDREIA CHAVES GRAU DE CASTELLO Shakira es ta m olt co n t e n t a p el se u n o u disc. Es di u la LOBA i t o t es les s e ue s ca nço n s s ó n es pectac ular s. De vega d e s h a im p re s sio na t als es p ec ta d o r s i es pecta d o re s. Són les millor s ca nço n s q ue h e m e scoltat q u a si t o t el m ó n.

6

Té m ol tes ca nço n s e n el n o u disc, u n a d e les ca nço n s es tit ula Quiero ser la q u al h a ag ra d a t m ol t a la ge n t. Els se u s t èc nics d e s o h a n fet la millor gravació d el m ó n. Va fer el millor co ncer t d e p re se n t ació p o s sible i ella es t à m ol t co n t e n t a p e r t o t. Els s e u s discs s o n els millor s q u e s' h a n fet.


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

ESPORTS Futbol e s c olar: arrasant a 4t.

s e g u eix

Futbol nacio nal 1a di vi sió: Esperant la tornada d e CR9.

5é s' e m p o r t a el p a r tit a m b u n res ult at im p act a n t i seg ueix gua nya n t p a r tit s, a q u e s t a ja es la 9a victòria.

Cristia n o Ron al d o es t à es p e r a n t p e r recu p e r ar - s e d e la lesió. GUILLEM PRÍNCEP GRAU CASTELLÓ

GUILLEM PRÍNCEP GRAU CASTELLÓ L'equi p d e cinq u è h a g u a nya t p e r u n res ulta t d e 9 - 3, Els d o s eq ui p s van j ugat m ol t bé p e r ò n o m é s u n e s p o dia e m p o r t ar el p a r tit i h o va fer 5 é. Els goleja d or s van s er: Jua n, 2 Guille m, 3 Maria, 1 Irene, 1 Miguel. A, 1 Javier, 1

Sixto, 2 Sergio, 1

Des p ré s d e p e r d r e d o s p a r tit s s eg uit s i e m p a t ar u n, el Mad ri d p e r fi g u a nya p e r 2 - 0 al Getafe, p e r ò s eg u eixe n es p e r a n t a que es rec u p e re Cris tia n o Ron al d o. Empat al min ut 8 8. El Barça em pata fro n t l'Oss as u n a amb un gol d ece pcio n a n t q u a n es t ava a p u n t d 'acab ar el p a r tit. GUILLEM PRÍNCEP GRAU CASTELLO Am b el res ult a t d e 2 - 1 i el p a r tit q u a si g ua nyat, Piq ué es va m a rca r gol e n p r ò pia p o r t a i va n e m p a t ar.

7


LA REVISTA DEL PINAR Revista tri m estral del CEIP EL PINAR Any I, 1e r t ri m e s t re CURS 2 0 0 9

2010

CINEMA Tre s n o v e s pel · lícule s s'han e strenat aque st an y e n el s cin e s de CASTELLÒ G - Force, Àgor a, Òrfe na i m ol t p r o m p t e s'e s t re n a r à Lluna n ova. MARIA, CLÀUDIA I GABRIEL GRAU DE CASTELLÓ Són p el·lícules p e r a t o t s els g u s t o s: Una p e r a xique t s, d o s p e r a a d ult s i u n a alt r a p e r a a d ole sce n t s. G - Force t r act a s o b re u n s h à m s te r s d el F.B.I. q u e aca be n t a nca t s e n u n a te n d a d'a ni m als al h ave r fet u n a mi s sió. Ta n s ols p o d r a n eixir si algú els co m p r a. Àgor a t r ac ta sobre les ciè ncies i les m a t e m à tiq ue s, i la lluita d' u n a dona per a co n s e rvar la cult u r a d el se u te m p s.

8

L'Òrfe n a

t r ac ta s o b r e u n a xiq u e t a d ' a s p ec te a ngelical per for a p e r ò d e m o níaca p e r di n s q u e m a t a als se u s p a r e s. Al p e n s a r q u e e s in n oce n t la s olte n i l'a d o p t e u n a d o n a a la q u e t a m b é la in te n t a r à m a t a r.

Lluna n ova t r ac ta s o b re u n s va m pir s i u n s llo p s. Edua r d d eixa a Bela p e r q u e p e n s a q u e és el m illor p e r a ella. Bela te u n a d e p r e s sió i a les h o r e s Jacob e s co nver teix e n el s e u millo r a mic. Més t a r d d e scob rirà q u e e s u n llo p.

WICKIE el VIKINGO t r ac ta d e les ave n t u re s d u n viking q u e s eg u eix els p a s s o s de son pare i que se m p r e t é u n a idea q u a n té p r o ble m e s.

La Revista del Pinar nº1  

Revista trimestral realitzada pels alumens de 3r cicle del CEIP El Pinar del Grau de Castelló

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you