Page 1

INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS CURSUSJAAR 2011-2012


2

INHOUD Blz. 3 4 - 5 5 6 6-12 12 13 14 13-15 16 17 18-19 20-21 22 22-24 24-25 25 26 27-28 28-29 29 29-34

Voorwoord Personeel Bogerman Wommels Bestuur Belangrijke informatie Bogerman Wommels Wie zijn wij? Privacy Ouderraad / schooldecaan / zorgcoördinator Opening schooljaar Onderwijs en lestijden Lestabellen en periodisering / mentoren Schoolreizen + binnen-/buitenschoolse activiteiten Onderwijskundige aandacht Sociaal-emotionele aandacht Vakanties Loopbaan oriëntatie en begeleiding Decaan / Rapportage Programma van Toetsing en Afsluiting klas 3 + 4 /

Ouderavonden – Spreekavonden Fotografie; klassenfoto en pasfoto / Wat te doen bij zeer bijzondere weersomstandigheden Zelf aan te schaffen materialen Computers Maatschappelijke Stage Schoolregels / Golden Rules


3

VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen, In dit informatieboekje is allerlei informatie te vinden over onze locatie.Het zal vooral de nieuwe leerlingen helpen zich gauw thuis te voelen in onze school. Voor ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk om kennis te nemen van de inhoud. Een school is een gebouw en een gemeenschap van mensen die dagelijks met elkaar optrekt. Waar mensen samen werken en samen leven zijn regels nodig. Wij hebben de GOLDEN RULES. Deze GOLDEN RULES vindt u op bladzijde 28-32. Wij vinden het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) ook op de hoogte zijn van onze GOLDEN RULES en we gaan er vanuit dat u deze met uw kind bespreekt. We wensen uw kind een leerzaam en vooral plezierig schooljaar toe. Wommels, juli 2011, namens het team T. Grooters-Bouma, locatieleider.


4

PERSONEEL BOGERMAN WOMMELS Naam / functie T. Grooters-Bouma, locatieleider

Adresgegevens Blokmakkerij 6 8711 KL WORKUM Tel. nr.: 0515-541002

Naam docent dhr. B. Bilker mevr. A.M. Bloem dhr. M. de Boer mevr. S. van den Brink

Vak Economie Frysk / Profilering Wiskunde Biologie / Mens & Natuur / PSO / Zorgcoรถrdinator Lichamelijke Oefening / S & B BeVo Wiskunde / exact Duits / Nederlands Godsdienst Nederlands CKV / Mens & Natuur / Profilering Lichamelijke Oefening / S & B /profilering Mens & Maatschappij / Aardrijkskunde Engels / ICT Muziek Nask I + II Frans

dhr. P. van Dalfsen mevr. J. Diemersen dhr. J. van Eerten mevr. E. Goede mevr. T. Grooters-Bouma dhr. H. de Jager mevr. H. Kornelis mevr. P. Kruis dhr. W. Meesters dhr. dhr. dhr. dhr.

D. Posthuma M. Rijpma G.D. Slob R. de Vries


5

Naam dhr. H. Reitsma dhr. P. Hormann dhr. M. Bos mevr. T. Wagenaarvan der Wijk

Functie Onderwijsassistent Onderwijsassistent Technisch Onderwijs Assistent Assistent leraar

Onderwijs Ondersteunend Personeel dhr. H. Kooistra Conciërge / boekenfondscoördinator / roostermaker mevr. A.M. Norder Administratie

BESTUUR BOGERMAN, met vestigingen in Sneek, Koudum en Wommels, gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân te Sneek.


6

BELANGRIJKE EXTRA INFORMATIE BOGERMAN WOMMELS

ADRES:

Walperterwei 8, 8731 CC Wommels

TELEFOON:

0515 - 331531

E-MAIL:

wommels@bogerman.nl

WEBSITE:

www.bogermanwommels.nl

BANKREKENING:

3720.02.056 - Rabobank Wommels

WIE ZIJN WIJ? Onze school is een kleine vestiging, met ongeveer 170 leerlingen. Het onderwijs is in Wommels als volgt ingedeeld:

klas 1 VMBO (inclusief LWOO) t/m HAVO en VWO

klas 2 VMBO (inclusief LWOO) t/m HAVO en VWO

klas 3 VMBO T HAVO VWO

klas 4 VMBO T


7

Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) M.i.v. cursusjaar 2011-2012 starten wij met Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) voor leerlingen in klas 1W2. Meer talen, meer toekomst! Bij Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) worden Engels + Aardrijkskunde in het Engels en Geschiedenis + Fries in het Fries gegeven. Door lessen in de verschillende talen te volgen, leer je de talen beter te begrijpen en vlotter te spreken. En dat helpt weer bij het leren van andere talen. Wat zijn de voordelen? Je leert meer in dezelfde tijd. Je krijgt les in dezelfde vakken als andere 1e jaars, maar omdat jij sommige lessen in het Engels en Fries krijgt, leer je die talen beter spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Je krijgt certificaten voor Engels en Fries, waarop je niveau van taalbeheersing staat volgens Europese maatstaven. De certificaten geven mogelijk toegang tot internationale opleidingen en studies in het buitenland. Die certificaten helpen je bij het solliciteren naar een baan. Een goede beheersing van het Nederlands, Engels en het Fries is een voordeel, of zelf een vereiste, bij sommige beroepen. Denk daarbij voor het Engels aan (internationale) beroepen in bijvoorbeeld de marketing, communicatie en handel. In Frysl창n wordt Fries gevraagd in het basisonderwijs, de zorg, de horeca en voor functies bij gemeente en provincie.


8

Leergebieden Op onze school worden de eerste twee jaar niet alleen ‘losse vakken’ gegeven, er wordt ook les gegeven in leergebieden. Dit betekent bijvoorbeeld dat geschiedenis, aardrijkskunde, economie, godsdienst en maatschappijleer niet meer als aparte vakken worden aangeboden, maar dat ze gezamenlijk in het leergebied Mens en Maatschappij worden aangeboden. Een ander leergebied is Mens en Natuur, waarin de vakken biologie, verzorging, techniek en natuur- en scheikunde worden gegeven. Wij werken in leergebieden omdat we ervan overtuigd zijn dat de leerlingen de leerstof beter begrijpen als het in een breder verband wordt aangeboden. We hopen hierdoor leerlingen te laten zien dat er veel samenhang tussen de verschillende vakken is en dat het niet allemaal losse kennis is die ze krijgen aangeboden. Sommige vakken zijn moeilijker te combineren met andere vakken, zoals de talen en wiskunde en daarom zijn deze vakken niet in een leergebied opgenomen. Bij vakken waarbij het niveau van de leerlingen geen rol speelt, zoals lichamelijke opvoeding, profilering en beeldende vorming, worden de leerlingen van verschillende niveaus soms gemengd. We geloven dat leerlingen op die manier ook veel van elkaar kunnen leren. Vanaf klas 3 werken we niet meer in leergebieden. We gaan dan verder met een 3T klas en een 3HV klas. In de 3HV klas wordt op twee niveaus les gegeven; de leerlingen hebben een HAVO of een VWO boek van het betreffende vak.


9

Profiel Onze school heeft als profiel dans, drama en muziek. Dit betekent dat hier extra aandacht aan wordt gegeven. De leerlingen uit het 1e en 2e jaar hebben het vak profilering. Hierin werken de docenten van muziek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming samen. Zij kiezen een thema en ze gaan daar een aantal weken met de leerlingen mee aan de slag. Soms wordt een thema afgesloten met een eindpresentatie, waarvoor ook ouders uitgenodigd worden om te komen kijken en luisteren.

ICT

Onze school heeft een computerlokaal en drie lespleinen met computers. Op deze lespleinen kunnen de leerlingen zelfstandig achter de computer werken. Soms doen ze dit in tussenuren of banduren (zelfstudie-uren), zodat ze thuis minder huiswerk hoeven te maken. Het kan ook zijn dat een docent tijdens zijn les een computeropdracht geeft en dat de leerlingen die daar aan toe zijn deze opdracht op het lesplein gaan maken. Vanuit de lokalen is er direct toezicht op de lespleinen, zodat de docent goed kan volgen wat er op het lesplein gebeurt. Het computerlokaal wordt alleen gebruikt voor klassikale lessen.

ICT-kaart

Het computernetwerk is te vergelijken met een snelweg. Teveel verkeer leidt tot files. Teveel informatie tegelijk opvragen, leidt tot een traag systeem. Wanneer leerlingen via de computer naar muziek luisteren is er extra verkeer op de weg. Hetzelfde geldt voor filmpjes kijken. Wanneer er voor de ‘fun’ geluisterd en gekeken wordt, leidt dat tot onnodig verkeer op de weg en dus tot files die te voorkomen zijn.


10

Om leerlingen op een effectieve en efficiĂŤnte manier te leren werken met de computer, hebben we de ICT-KAART ingevoerd. Voorat een leerling een opdracht op de computer gaat uitvoeren, moet hij deze kaart invullen en door de leraar laten tekenen. Leerlingen die zonder toestemming op de computer werken of zich niet aan de opdracht op de ICT-kaart houden, kunnen een maand lang geen gebruik maken van de computer op school.

Digitale schoolborden

Om ons onderwijs modern en uitdagend te houden, hangen er in een aantal lokalen zogenaamde digitale schoolborden. Deze borden zijn aangesloten op een computer en zo kan de docent gemakkelijk beeld- en geluidsfragmenten aan leerlingen laten zien, maar ook schema’s, voorbeelden en uitwerkingen kunnen op deze manier overzichtelijk aan leerlingen worden getoond.

Banduren

In een banduur kan de leerling zelfstandig aan het werk o.l.v. een docent of een onderwijsassistent. Leerlingen kunnen dan extra uitleg vragen, een toets inhalen. Ook de huiswerkbegeleiding en de RT (remediale hulp) gebeuren zoveel mogelijk tijdens een banduur.

Voordelen van een kleine school

Wij kennen onze leerlingen en hun ouders goed. Onze leerlingen worden door een mentor begeleid. De eerste twee jaar houden de leerlingen dezelfde mentor, zodat de mentor de leerling goed kent, maar de ouders ook en vice versa. Drie keer per jaar worden ouders en leerling uit klas 1 en 2 door de mentor uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. In dit gesprek kunnen alle partijen aangeven wat de stand van zaken is, of er extra hulp gewenst is of dat deze juist weer opgeheven kan worden.


11

Natuurlijk kunnen ouders en mentor tussentijds ook altijd contact hebben. Voor de ouder(s)/verzorger(s) uit klas 3 en 4 zijn er n.a.v. het rapport de zogenaamde 10-minuten-gesprekken. Ook bij deze gesprekken kunnen de leerlingen aanwezig zijn. Het gaat tenslotte over hen. Door deze nauwe samenwerking kunnen wij zo nodig hulp op maat bieden; huiswerkbegeleiding, faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining en RT. Deze laatste vorm van begeleiding hebben wij uit handen gegeven; wij hebben een professionele RT’er ingeschakeld, die iedere week bij ons op school haar begeleidingslessen geeft.

RT

Soms is er een extra screening nodig voor de RT. Hiervoor vragen wij van de ouders een bijdrage in de kosten.(ca. € 100,-) Voor leerlingen met dyslexie hebben wij hulp op maat, het is maar net wat de leerling hiervoor nodig heeft. Dit kan variëren van extra tijd, een toets met een groter en duidelijker lettertype, tot het gebruik van speciale hulpmiddelen (luisterboeken, speciale computerprogramma’s).Onze coördinator dyslexie is mevr. E. Goede. Onze zorgcoördinator (mevrouw S. van den Brink) begeleidt de kinderen die extra persoonlijke aandacht nodig hebben en zij kan desgewenst ook ouders informeren over bijvoorbeeld de

aanvraag van het zogenaamde rugzakje.


12

Het moment waarop leerlingen de overstap maken naar een andere school, is met zorg gekozen. In de wisseling van onderbouw naar bovenbouw worden er, in verband met sector- of profielkeuze, nieuwe klassen samengesteld. Onze leerlingen komen dan dus in een klas, die ook voor de leerlingen op de vervolgschool nieuw is.

PRIVACY Op de website van Bogerman Wommels worden foto’s en filmmateriaal gepubliceerd van de activiteiten in en buiten school. Indien u er bezwaar tegen heeft dat er foto’s en filmmateriaal van uw kind op de website komen, kunt u dit bij de locatieleiding kenbaar maken.


13

OUDERRAAD Voor onze vestiging in Wommels is een ouderraad ingesteld. In deze raad hebben zitting: Dhr. J.L. Evers Greate Buorren 33, 8732 EE in Kubaard Tel.: 0515-332394 Mevr. S. Bakker-van der Veen Swachumerleane 2, 8843 KL in Spannum Tel.: 0517-341213 Dhr. A. Talsma Tsjeppenburg 5, 8831 KX in Wjelsryp Tel.: 0517-231588 Dhr. A.H. Romers Freuleleane 18, 8731 AV in Wommels Tel.:0515-331769

SCHOOLDECAAN Voor inlichtingen in verband met school- en beroepskeuze, vakkenpakketkeuze e.d. kunnen ouders en leerlingen zich wenden tot de schooldecaan, de heer G.D. Slob. Spreekuur na afspraak, tel.: 0515-331531 (school)

ZORGCOร–RDINATOR Onze zorgcoรถrdinator is mevrouw S. van den Brink. Tel.: 0515-331531


14

OPENING SCHOOLJAAR Op maandag 5 september a.s. worden de leerlingen verwacht om

de boeken en het rooster op te halen. In week 35 ontvangt u een brief, waarin vermeld staat hoe laat de leerlingen verwacht worden. Op dinsdag 6 september starten de lessen volgens het rooster. Informatie over de introductiedag voor de 1e klassers, volgt op een later tijdstip. ONDERWIJS EN LESTIJDEN Een rooster moet in dienst staan van het lesgeven en het leerproces niet in de weg staan. Elk rooster heeft voor- en nadelen. Verschillende vakken vragen om verschillen in leslengte en frequentie door de week. Dit geldt ook voor de verschillende doelgroepen in school: onderbouw – bovenbouw – VWO – Basisberoepsgerichte leerweg. Vorig schooljaar zijn wij gestart met flexibele leslengtes. In Wommels duurt een les 50 / 75 / 100 minuten. Extra reken- en taallessen (RIO en TIO) duren 25 minuten. We willen:  Meer contactmomenten waar dat nodig is voor het leerproces 

Meer inslijping

(Nog) meer maatwerk

Leerlingen die ‘beter bij de les zijn’

Betere verdeling van het huiswerk

Betere resultaten

Meer continuïteit (bij 1 uur per week komt het voor dat door een feestdag o.i.d. een leraar de klas een week niet ziet.) (Nog) meer maatwerk.


15

Wat is zichtbaar in de school: Verschillende wisselmomenten. Leerlingen die ‘beter bij de les zijn’. Betere verdeling van het huiswerk over de week Betere resultaten. De lessen vinden plaats tussen 08.00 uur en 15.50 uur. RIO en TIO

Dit staat voor:  Rekenen in ontwikkeling 

Taal in Ontwikkeling

Vanaf schooljaar 2014 wordt Rekenen een onderdeel van het examen. Deze toets wordt onderdeel van de slaag-/zakregeling. Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden, staat er RIO op het lesrooster. De exameneisen voor Nederlands worden ook verhoogd. Om leerlingen hierop goed voor te bereiden, staat er TIO op het lesrooster. Dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie kunnen in aanmerking komen voor een faciliteitenpas. Deze pas geeft recht op extra tijd bij toetsen voor wiskunde


16

LESSENTABEL EN PERIODISERING Het schooljaar is verdeeld in 2 periodes. Het lesrooster kan per periode verschillen. De periodes zijn als volgt: Periode 1: 5 september 2011 t/m 3 februari 2012 Periode 2: 6 februari 2012 t/m 13 juli 2012

MENTOREN Iedere leerling heeft een mentor. De mentor probeert zo goed mogelijk een persoonlijke begeleider van de leerling te zijn. Ouders en leerlingen kunnen met alle mogelijke vragen en problemen bij hem/haar terecht. Aan het begin van het schooljaar krijgt u, via uw kind, het telefoonnummer en E-mailadres van de mentor. Voor dit cursusjaar zijn de volgende mentoren aangesteld: mevr. E. Goede / dhr. P. van Dalfsen 1e jaars: BKG THV mevr. S. van den Brink mevr. mevr. H. Kornelis / 2e jaars: BK / GT mevr. T. Wagenaar-van der Wijk HV mevr. A.M. Bloem 3 HV dhr. D. Posthuma 3 GT dhr. G.D. Slob 4 GT dhr. M. Huisman De mentor verzorgt ook het mentoruur.


17

SCHOOLREIZEN + BINNEN-/BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Bogerman Wommels besteedt veel aandacht aan activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd: Algemeen:  sporttoernooien *  culturele dag  klassenavond * Klas 1:  Excursie naar Leeuwarden in het kader van M & M * Klas 1 + 2:  Uitstapje naar Walibi World (kosten ± € 25,-).  Sinterklaasfeest  Valentijnsactie Klas 3 T + HV:  Werkweek in de maand mei of juni (kosten ± € 190,-). Klas 3 T/HV + 4 T:  Leerlingen uit klas 3 + 4 T, die geschiedenis in hun pakket hebben, maken 1 à 2 excursies. Kosten: per excursie ± € 15, Skireis naar Bottrup (kosten ± € 65,-) Klas 3 HV + 4 T:  klas 3 Havo + 4 T gaan in het kader van Maatschappijleer een dag naar Den Haag (kosten ± € 25,-). Klas 4 T:  Leerlingen, die als examenvak KV2 hebben, maken een excursie naar het Kröller Müller Museum (kosten ± € 25,-). * soms wordt voor deze activiteiten een bijdrage gevraagd. Het komt ook voor dat we ouders vragen leerlingen naar activiteiten te vervoeren en te begeleiden.


18

EXTRA AANDACHT OF BEGELEIDING NODIG? Hieronder staan de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Voor vragen kunnen jij en/of je ouder(s)/verzorger(s) terecht bij je mentor.

Onderwijskundige Aandacht Over welke extra begeleiding / aandacht gaat het?

Begeleiding door vakdocent Als je door ziekte leerstof hebt gemist of als je extra uitleg nodig hebt voor 1 of meerdere vakken. Remediale hulp Je kunt deze hulp krijgen als je behoorlijke taal-, leesen/of rekenproblemen hebt. Je wordt wekelijks begeleid op een vast tijdstip (indien mogelijk tijdens een banduur) voor een bepaalde periode. Je maakt samen met de RT-er een plan en dat oefen je. Deze hulp wordt gegeven door mevr. C. van Oorschot.

Voor wie is deze extra begeleiding / aandacht Hoe krijg je deze extra begeleiding / aandacht Alle leerlingen mogen/moeten er gebruik van maken.

Via je mentor wordt je doorverwezen naar de Remediale Hulp. Er wordt dan bekeken welke extra hulp je nodig hebt. Soms is er een extra onderzoek nodig, bij voorbeeld bij een vermoeden van dyslexie. De kosten voor dit onderzoek worden deels door school, deels door ouder(s) / verzorger(s) betaald. Wanneer je dyslexie hebt,


19

krijg je een dyslexiekaart, waar afspraken op staan. Begeleiding door de decaan De decaan ondersteunt je bij de studie- en beroepskeuze en bij het kiezen van een bij jou passende sector/afdeling

Begeleiding door je mentor Jij en je ouders/verzorgers kunnen voor alle vragen altijd bij je mentor terecht. De mentor is het eerste aanspreekpunt. De mentor houdt je cijfers in de gaten, kijkt of het goed met je gaat en helpt je bij de loopbaankeuze. Je zult regelmatig een gesprek met je mentor hebben en tijdens de mentorlessen over allerlei zaken spreken.

Alle leerlingen van klas 2/3/4 komen in aanraking met de decaan. De voorlichting voor leerlingen gebeurt individueel en/of klassikaal en voor ouders/verzorgers op de voorlichtingsavonden. Je kunt door de decaan uitgenodigd worden voor een gesprek of voor bijvoorbeeld het maken van een test. De decaan is dhr. G.D. Slob.

Alle leerlingen hebben een mentor. 3 x per jaar voert de mentor met zijn/haar mentorleerlingen uit klas 1 en 2 en hun ouders/verzorgers een voortgangsgesprek. In klas 3 en 4 zijn er de 10-minuten gesprekken. We vinden het vanzelfsprekend dat de leerling hierbij aanwezig is. Ook buiten de lessen om kun je altijd een afspraak maken met je mentor.


20

Sociaal-emotionele aandacht

Over welke extra begeleiding/ aandacht gaat het?

Vertrouwenspersoon Als je in aanraking komt met seksuele intimidatie, discriminatie, geweld of andere vertrouwelijke problemen, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon

SoVa Training (Sociale Vaardigheden) In november vullen alle eersteklassers de SchoolVragen Lijst in. Hieruit blijkt of jij je prettig voelt op school. Als dit niet zo is, zou je mee kunnen doen aan een SoVa Training. Door deze training leer je beter opkomen voor jezelf, durf je beter je mening te zeggen en maak je gemakkelijker vrienden. Je kunt uitgenodigd worden om mee te doen, maar je kunt jezelf ook aanmelden bv. op verzoek van je mentor of je ouders/verzorgers.

Voor wie is deze extra begeleiding/aandacht nodig? Hoe krijg je deze extra begeleiding/aandacht?

Alle leerlingen kunnen hier gebruik van maken. Je kunt persoonlijk een afspraak maken, maar ook via de telefoon, of via e-mail. Vertrouwenspersoon is: dhr. G.D. Slob slog@bogerman.nl

Alle leerlingen komen hiervoor in aanmerking wanneer ze het nodig hebben. De training wordt in 10 lessen gegeven.


21

Ga je meedoen aan de training dan krijgen jij en je ouders / verzorgers voorlichting over de training. Je beslist altijd zelf of je meedoet. Leerlingbegeleiding Hier kun je hulp krijgen op alle gebieden (wat betreft school) als je meer hulp nodig hebt dan alleen van je mentor. Bv. je hebt ADHD en je hebt hulp nodig bij het plannen maar ook met het omgaan met school, met je klasgenoten en misschien soms ook wel met thuis. Schoolarts / Schoolverpleegkundige De schoolarts houdt je ontwikkeling in de gaten en daarom nodigt hij je in de eerste klas uit. Sommige leerlingen worden in de tweede klas nogmaals uitgenodigd.

De leerlingbegeleider maakt afspraken met leerlingen. De leerlingen die meer hulp nodig hebben dan de mentor kan bieden, maken een afspraak via hun mentor. Een leerling kan zelf natuurlijk ook een afspraak maken. Leerlingbegeleider is mevr. S. van den Brink

Alle eersteklas leerlingen krijgen een oproep voor de schoolarts. Leerlingen uit de tweede klas worden uitgenodigd door de schoolverpleegkundige.


22

VAKANTIES 17 t/m 21 oktober 2011 26 december 2011 t/m 6 januari 2012 27 februari t/m 2 maart 2012 Vrijdag 6 april 2012 Maandag 9 april 2012 30 april t/m 4 mei 2012 Donderdag 17 mei 2012 Vrijdag 18 mei 2012 Maandag 28 mei 2012 14 juli t/m 2 september 2012

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag 2e Paasdag Meivakantie Hemelvaart Vrije dag 2e Pinksterdag Zomervakantie

Wanneer extra vakantie wordt verlangd, dan is goedkeuring van de locatieleiding vereist. In bepaalde gevallen kan deze u verwijzen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Extra verlof wordt in principe alleen verleend, wanneer de ouders niet of bijzonder moeilijk in de zomervakantie vrijaf kunnen nemen, omdat men bijvoorbeeld in een seizoenbedrijf werkzaam is. Aanvragen om extra schoolvakantie moeten tenminste drie weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de locatieleiding. Voor belangrijke omstandigheden (zoals huwelijksfeesten, ernstige ziekte, overlijden) is vrij vragen mogelijk via de locatieleiding van de school. Voor dorpsfeesten krijgen leerlingen maximaal 1 dag vrij.

LOOPBAAN ORIテ起TATIE EN BEGELEIDING

Dit opschrift staat voor de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze op weg naar een opleiding tot een beroep. Aangezien het onderwijs de laatste tijd steeds meer gericht is op onderwijsduurbeperking zullen de leerlingen aangezet moeten worden bewust met hun schoolloopbaan bezig te zijn.


23

Een verkeerde keuze kost straks tijd en geld. Door vragen als: Wie ben ik?? Wat kan ik? Wat wil ik? en het bezoeken van Open Dagen proberen we de leerling te helpen een goede keuze maken. In de 4e klas VMBO wordt de begeleiding toegespitst op de keuze van een vervolgopleiding (MBO of HAVO). In het VMBO begint het keuzeproces in klas 2. Leerlingen moeten dan kiezen voor een sector en een leerweg. In de HV klas wordt aan het eind van klas 2 bepaald of een leerling in klas 3 verder gaat op HAVO- of op VWO-niveau. Aan het eind van klas 3 kiezen deze leerlingen een profiel. Voor zowel VMBO- als voor HV leerlingen wordt er in de mentorlessen aandacht besteed aan: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Leerlingen gaan naar Open Dagen en krijgen veel informatie over alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepssectoren. Het totale keuzeproces is een samenwerking tussen kind – ouder en school. In het VMBO moet de leerling aan het eind van klas 2 kiezen voor een sector en een leerweg. Sectoren waaruit gekozen kan worden:  Zorg & Welzijn 

Economie

Techniek

Landbouw

De keuze voor een leerweg is afhankelijk van het niveau waarop de leerling lessen volgt:  Basisberoepsgerichte Leerweg B 

Kaderberoepsgerichte Leerweg

K

Gemengd theoretische Leerweg

G

Theoretische Leerweg

T


24

Voor de HAVO en VWO leerlingen geldt, dat zij aan het eind van klas 3 kiezen voor een profiel. De profielen waaruit gekozen kan worden zijn: 

Natuur en techniek

Natuur en gezondheid

Economie en maatschappij

Cultuur en maatschappij

Doornemen van informatiemateriaal en bezoeken van Open Dagen nemen dan een belangrijke plaats in. Tijdens het totale keuzeproces zal, meer dan vroeger, samengewerkt moeten worden tussen kind-ouder en school.

DECAAN Onze schooldecaan is dhr. G.D. Slob, die naast zijn lesgevende taak, leerlingen en ouders/verzorgers helpt bij de samenstelling van het vakkenpakket, hen informatie verschaft over bepaalde vervolgopleidingen en studierichtingen. Hij coördineert de loopbaanoriëntatie en begeleiding. Kortom, hij is iemand die in staat is leerlingen, mentoren en ouders/verzorgers wegwijs te maken in het geheel van de studie- en beroepenwereld. Voor een gesprek met hem kan doorgaans op donderdag een afspraak worden gemaakt.

RAPPORTAGE Alle leerlingen krijgen 3 keer per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport geeft steeds een overzicht van de stand van zaken tot dan toe. We noemen dit “het voortschrijdend gemiddelde”. Het derde rapport is meteen het eindrapport. Ouders/verzorgers kunnen altijd de cijfers van hun kind inzien via “Magister”. Uw kind weet hoe u moet inloggen.


25

Voor leerjaar 1 en 2: Rond elk rapport worden leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) door de mentor uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Voor leerjaar 3 en 4: Na het 1e en het 2e rapport is er de mogelijkheid om tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken te spreken met leraren. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de leerling aanwezig is bij deze gesprekken.

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING KLAS 3 EN 4 VMBO. In klas 3 en 4 VMBO krijgen leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Hierin staat per vak de leerstof vermeld en ook de manier van toetsen, de weging van de toetsen en de herkansingsregeling. Omdat het VMBO zich in de praktijk aan het ontwikkelen is, hebben deze programma’s een enigszins voorlopig karakter, maar het is een goede leidraad voor de 3e en 4e klassers VMBO. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het eindcijfer van klas 3 “meegenomen” wordt naar klas 4 en voor circa 25% het cijfer voor het schoolexamen vormt. In klas 4 wordt het vak maatschappijleer gegeven. De leerlingen doen geen examen in dit vak, maar het eindcijfer maatschappijleer telt wel mee in de slaag- en zakregeling. Een eindcijfer 7 compenseert een 5. Zaak dus, om die 7 op maatschappijleer ook te halen! Uiteraard wordt hier ook tijdens de ouderavonden aandacht aan geschonken.

OUDERAVONDEN / SPREEKAVONDEN Voor een goed contact met thuis organiseert de school:  1e jaars leerlingen worden door hun mentor 1 x thuis bezocht.  voor de 1e en 2e jaars leerlingen 3 x per jaar een voortgangsgesprek tussen leerling – ouders – mentor.  10-minuten-gesprekken n.a.v. de behaalde resultaten, uitnodiging bij kerst- en paasrapport voor klas 3 en 4.


26

  

minstens één ouder-/voorlichtingsavond per jaar voor ieder leerjaar. eventueel een gesprek met de decaan. ouderraad.

Nu alvast attenderen we de ouder(s) / verzorger(s) van de 1e jaars op de ouderavond van donderdag 22 september 2011. De ouderavond voor de 2e jaars is op donderdag 29 september 2011. Over een groot aantal onderwerpen wordt dan informatie verstrekt. Begin september krijgt u hiervoor een uitnodiging. We rekenen op uw komst!

FOTOGRAFIE; KLASSENFOTO EN PASFOTO Zoals gebruikelijk worden aan het begin van het schooljaar de pasfoto’s en de klassenfoto's gemaakt. Dit jaar komt de fotograaf op 7 september. Wanneer de foto’s klaar zijn, krijgen alle leerlingen (op school) een kaartje met daarop hun foto en daarbij een persoonlijke code. Thuis kunnen ze met deze code inloggen op de site van de schoolfotograaf. Ze kunnen dan hun eigen foto’s bekijken en zelf een pakket samenstellen. De kosten zijn afhankelijk van het pakket wat ze uitzoeken. De betaling kan meteen gebeuren en de foto’s worden naar het huisadres opgestuurd. WAT TE DOEN BIJ ZEER BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN Wanneer spreken we van zeer bijzondere omstandigheden? Regen en storm vallen daar niet onder, maar een enkele keer komt het voor: Onbegaanbare wegen door ijzel en / of sneeuw. Als op Omrop Fryslân wordt gezegd dat het Openbaar Vervoer in onze regio plat ligt dan blijf je in ieder geval tot 09.30 uur thuis. Je hoeft dan ook NIET naar school te bellen. In de loop van de ochtend wordt vaak wel duidelijk hoe het verloop de rest van die dag zal zijn. Kijk voor de actuele stand van zaken op:


27

WWW.BOGERMAN.NL en klik dan op roosterwijzigingen.

ZELF AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL Aan het begin van de cursus dient iedere leerling zelf aan te schaffen: a. Voor de talen: een prisma-woordenboek Nederlands, Nederlands-Frans + FransNederlands (niet voor BK-leerlingen), Nederlands-Duits + DuitsNderlands en Nederlands-Engels + Engels-Nederlands. Multomap met tabbladen. b.Voor wiskunde: een eenvoudige passer, prijs ± € 2,50, een geodriehoek, een A4-ruitjesschrift (met ruitjes van 1 cm²) en een potlood 2H of HB. In de loop van de eerste klas wordt via school een rekenmachine aan de leerlingen verkocht. Prijs € 10,00. I.v.m. met exameneisen is het niet raadzaam zelf een rekenmachine aan te schaffen. c.

Klas 3 CKV aanschaffen: wit katoenen T-shirt / potloden + gum

d.

Voor gymnastiek: Een correct sporttenue, bestaande uit korte broek en een shirt of blouse. Het dragen van gymnastiekschoenen is verplicht! Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan!

e.

Voor algemeen gebruik: doosje (12) kleurpotloden / niet-vloeibare lijm / USB-stick / schaar / pen (blauw of zwart schrijvend) / gum / puntenslijper

f.

Voor economie: rekenmachine / A4-schrift


28

g.

Voor Handel & Administratie: rekenmachine / A4-schrift

h.

Oordopjes/koptelefoon: Voor bepaalde opdrachten moeten leerlingen via de computer luisteren naar informatie. Hiervoor moeten ze zelf oordopjes of een koptelefoon bij zich hebben.

i.

Voor Mens & Maatschappij: A4-schrift met lijntjes (geen harde kaft)

COMPUTERS Wij hebben op school veel computers. Daar zijn we erg blij mee. Het betekent immers, dat uw kind modern onderwijs krijgt en dat computeropdrachten direct in de les of in banduren gemaakt kunnen worden. Leerlingen gaan niet altijd even zorgvuldig met de computers om en dat betekent voor ons een grote, onnodige schadepost. Gaat er iets kapot door normaal gebruik, dan is dat niet erg en kunnen leerlingen dat melden bij de leraar. Maar wanneer leerlingen bewust dingen kapot maken, wordt het een ander verhaal. Zulk gedrag past niet binnen onze school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen respect hebben voor elkaar en voor de eigendommen van anderen. Wanneer er iets kapot gemaakt wordt, brengt dat onnodige reparatiekosten met zich mee. In ernstige gevallen moet er zelfs iemand van het servicecentrum uit Sneek komen om het probleem op te lossen. Gelukkig gaan de meeste leerlingen op een goede manier om met het schoolmateriaal. Voor die leerlingen die dat bewust niet doen, nemen we de volgende maatregelen:  Bij constatering van vernieling volgt een computerverbod voor 4 weken.


29

 

De leerling betaalt een boete van 20 euro. Is het schadebedrag hoger dan het bedrag van de boete, dan krijgt de leerling de rekening voor het totale schadebedrag

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Het doel van de maatschappelijke stage is: o Het vrijwilligersaantal van ruim 5.6 miljoen vrijwilligers in Nederland op peil houden. o Jeugd meer bij de samenleving betrekken. o Actief burgerschap stimuleren. Met ingang van schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht. Voor alle leerlingen uit klas 3 geldt een verplichting van 30 uur. Op alle vestigingen van Bogerman zijn leerlingen al begonnen aan hun maatschappelijke stage. Heeft u vragen over de maatschappelijke stage, dan kun u terecht bij mevrouw E. Goede en dhr. P. Hormann.

SCHOOLREGELS GOLDEN RULES:

We hebben respect voor elkaar, elkaars spullen en het gebouw We zijn op tijd in de les met alles wat daarvoor nodig is Eten en drinken mag in de kantine Hoofddeksel dragen we buiten Geluidsdragers mogen aan als je toestemming hebt van de leraar  Telefoons mogen in de kantine gebruikt worden  Het computerlokaal is voor klassikaal gebruik/laptops mogen in het lokaal gebruikt worden.  Leerlingen mogen gebruik maken van een studieplein na toestemming van een leraar     

Is een leerling zijn boek of werkboek vergeten, dan kan hij een


30

kopie laten maken. Kosten: 10 cent per kopie. Camerabewaking Ons schoolgebouw wordt veel gebruikt. Ook ’s avonds en in het weekend zijn er allerlei activiteiten. Bij beschadigingen/vernielingen is niet te achterhalen wie de dader(s) is/zijn. Daarom zijn er camera’s geplaatst. We hopen dat er een preventieve werking uitgaat van de camera’s en dat daardoor onze spullen en die van uw kind(eren) heel blijven. Mobiele telefoons Leerlingen mogen hun telefoon in de kantine gebruiken. Na de 1e klapdeuren geldt: telefoons onzichtbaar en onhoorbaar. Het mobieltje mag niet gebruikt worden als geluidsdrager of als rekenmachine. Bij overtreding:  1e keer

2e keer

de telefoon wordt ingenomen en de leerling krijgt zijn telefoon aan het eind van de dag weer terug. de telefoon wordt ingenomen en de leerling krijgt zijn telefoon na een week weer terug.

Boekenfonds Op maandag 5 september a.s. komen alle leerlingen op school om hun boeken op te halen. Er wordt geen financiële bijdrage meer gevraagd voor de boeken aan de ouder(s) / verzorger(s). Gezien de grote bedragen waar het om gaat, is het zaak zuinig te zijn op onze boeken. Daarom moeten de boeken steeds goed gekaft zijn en meegebracht worden in een stevige afsluitbare tas met versterkte bodem.


31

Boeteregeling: (geldt voor heel CVO) Bij inlevering van de (huur)boeken kan de boekenfondscoördinator of medewerker in onderstaande gevallen een boete opleggen van 20 euro per boek: - een boek is niet aanwezig bij het inleveren; - een boek is dusdanig beschadigd dat deze het daaropvolgende cursusjaar niet meer te gebruiken is. Het bedrag van 20 euro is gebaseerd op een gemiddelde boekenprijs van 45 euro en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 5 jaar. Te laat komen Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat komt, gelden de volgende maatregelen:  1x te laat -- waarschuwing  2 + 3 x te laat -- melden om 07.45 uur  4 x te laat -- melden om 7.30 uur 

5x te laat -- de leerling krijgt een rode kaart. De mentor laat de leerling een opstel schrijven. Dit opstel moet door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. Bij tweede rode kaart gaat de mentor een gesprek aan met ouders en bij de derde rode kaart wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Tweede rode kaart bij 8 x te laat, Derde rode kaart bij 10 x te laat.

Uit de les verwijderd  Wanneer een leerling binnen een maand voor de 2e keer uit de les wordt verwijderd, neemt de mentor contact op met de ouders.


32

1.

Afwezigheid Wanneer een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, dient men dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan de conciërge te berichten. Wordt een leerling tijdens de schooldag ziek, dan moet men zich afmelden bij de locatieleider of zijn vervanger. Vrij van school wegens andere redenen moet van te voren aangevraagd worden bij de locatieleider. Wie verhinderd is aan de gymlessen deel te nemen, meldt zich voor het begin van de les bij de gymnastiekleraar.

2.

Fietsenstalling Alle fietsen moeten in de fietsenstalling worden geplaatst. De stalling wordt alleen betreden voor het neerzetten en ophalen van de fietsen. Het is verboden je zonder noodzaak in de fietsenstalling op te houden.

3.

Garderobe Alle jassen hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan je tussentijds in de garderobe op te houden. Een ieder wordt dringend aangeraden geen geld of andere kostbaarheden in de jas, de tas of in de kleedkamer achter te laten. De school is niet aansprakelijk als iets verdwijnt. Aan het eind van de dag horen alle gymnastiektassen opgeruimd te zijn. Laat deze niet rondslingeren. Er zijn kluisjes te huur waarin je waardevolle spullen kunt bewaren. Kluisjes kun je bij de conciërge aanvragen. De kosten voor de kluisjes zijn € 10,- voor een jaar. Deze kosten worden betaald via een éénmalige machtiging.


33

4.

Tassenrekken In de pauzes horen de tassen netjes op de tassenrekken neergezet te worden.

5.

In de lokalen Het is de leerlingen niet toegestaan zelf de ramen te openen de verwarmingsknoppen te bedienen of de zonwering op- en neer te draaien.

6.

Zorg voor een schone omgeving Zorg ervoor dat lokalen, gangen en toiletten netjes blijven. Dat geldt ook voor de kantine, het plein en de naaste omgeving van de school. Gooi daarom geen afval zoals papier, plastic,klokhuizen, schillen e.d. op het schoolplein,op straat of in de tuin van anderen.Er zijn binnen en buiten de school voldoende afvalbakken aanwezig.

7.

Tussenuren Leerlingen die een les vrij hebben, mogen op het studieplein huiswerk maken, na toestemming van een leraar. Hier dient “fluister� stilte te heersen, andere activiteiten zijn hier niet toegestaan. Tijdens de vrije les kan men ook in de kantine gaan zitten. Hier kunnen spelletjes gedaan worden en er mag gegeten of gedronken worden. De school neemt geen verantwoording op zich voor leerlingen die zich in deze tussenuren buiten het terrein van de school begeven.

8.

Pauze Als tijdens de morgen- en middagpauze het plein bij de school wordt verlaten, is dit voor eigen verantwoording


34

9.

Schade Alle schade, door opzet, onachtzaamheid of slordigheid toegebracht aan het gebouw of aan de inventaris, moet direct worden gemeld bij de conciĂŤrge of de locatieleider. De schade wordt verhaald op de leerling.

10.

Gedrag Wanneer je je tijdens de les onbehoorlijk gedraagt of de les op andere wijze verstoort, kun je door de leraar / lerares uit de klas worden gestuurd. Je meldt je dan bij je mentor. In en op het terrein van de school mag je geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij je hebben, gebruiken of verhandelen. Datzelfde geldt ook voor vuurwerk en messen. Bij overtreding volgt schorsing!

11.

Adreswijzigingen, formulieren. Een adreswijziging dient men zo spoedig mogelijk door te geven aan de school. Formulieren voor kinderbijslag en ziekenfonds kunnen worden afgegeven en opgehaald bij mevr. A.M. Norder van de administratie.

Aanvullende info Wommels  
Aanvullende info Wommels  

extra informatie over de locatie Wommels

Advertisement