Page 1

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00- 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OKE Warszawa, maj 2010

1


I. Uczestnicy sprawdzianu Do sprawdzianu w sesji wiosennej 2010 roku zgłoszonych zostało 51 678 uczniów klas szóstych uczęszczających do 1 641 szkół województwa mazowieckiego. Sprawdzian odbył się 8 kwietnia 2010 roku i pisało go 51 372 szóstoklasistów.

Sprawdzian 8 kwietnia 2010

byli zgłoszeni 51 678

Liczba uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu zostali w tym zwolnieni ogółem laureaci 51 372 83 135

byli nieobecni 171

Tabela 1. Dane liczbowe dotyczące uczniów zgłoszonych i przystępujących do sprawdzianu

Uczniowie, którzy byli nieobecni na sprawdzianie 8 kwietnia, bądź go przerwali, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym – 8 czerwca. Szóstoklasiści zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu z przyczyn zdrowotnych lub losowych otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i mogą kontynuować naukę w gimnazjum. W liczbie uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu uwzględniono 83 laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. Uczniowie ci są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu i otrzymują z OKE zaświadczenie potwierdzające uzyskanie maksymalnego wyniku. Nazwa konkursu

Liczba laureatów

Konkurs Matematyczny Konkurs Polonistyczny Konkurs Przyrodniczy Konkurs Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego

25 14 23 21 razem 83

Tabela 2. Liczby laureatów w zaleŜności od rodzaju konkursu

Wśród szóstoklasistów przystępujących do sprawdzianu i rozwiązujących zestawy S-1, S-4, S-5 i S-6 było 6 533 uczniów z dysleksją rozwojową, co stanowi 12.7% zdających. Uczniowie ci mogli skorzystać między innymi z wydłuŜonego czasu egzaminowania a ich prace sprawdzane były według dostosowanych kryteriów. Uczniowie klas szóstych mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i piszący arkusze S-7 i S-8 rozwiązywali inne zadania, dostosowane do swoich dysfunkcji. Symbol arkusza S-1 S4 S5 S-6 S-7 S-8

Opis standardowy dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 punktów) dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 punktów) dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille’a) dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim razem

Tabela 3. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza egzaminacyjnego

2

Liczba uczniów 50 635 43 10 12 68 604 51 372


II Zestaw egzaminacyjny – sprawdzane umiejętności Tematem łączącym treść zadań i tekstów zamieszczonych w standardowym zestawie egzaminacyjnym był „sport”. Arkusz składał się z 25 zadań. Wśród nich było dwadzieścia zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazywał jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych, i 5 zadań otwartych wymagających krótszej lub dłuŜszej odpowiedzi. Cztery zadania otwarte sprawdzały umiejętności matematyczne a jedno umiejętność polonistyczne. Arkusz skonstruowano według następującego planu. Liczba punktów

Procentowy udział badanych umiejętności

Czytanie (1)

10

25

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13

Pisanie (2)

10

25

25

Rozumowanie (3)

8

20

9, 14, 16, 17, 24

Korzystanie z informacji (4)

4

10

5, 18, 19, 20

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5)

8

20

8, 15, 21, 22, 23

40 Razem Tabela 4. Plan arkusza standardowego

100

Obszar umiejętności

Numery zadań/czynności

III. Ogólne wyniki sprawdzianu Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uzyskanych przez uczniów rozwiązujących odpowiednie zestawy egzaminacyjne ilustruje tabela.

Rodzaj arkusza

S-1-102

S-4-102

S-5-102

S-6-102

S-7-102

S-8-102

Liczba uczniów Wynik minimalny Wynik maksymalny

50 635 0,00 40,00

43 8,00 35,00

10 4,00 37,00

12 9,00 34,00

68 5,00 39,00

604 2,00 40,00

Wynik średni1

25,58

21,65

21,10

22,17

24,00

25,28

Mediana2 Dominanta3 Odchylenie standardowe4

27,00 32,00 8,08

22,00 20,00 7,65

23,00 30,00 11,75

20,50 20,00 7,78

25,00 30,00 8,10

26, 26,00 8,01

Tabela 5. Podstawowe wskaźniki statystyczne dla wyników sprawdzianu

1

Wynik średni – wynik w punktach statystycznego zdającego. Mediana – wynik środkowy dzielący grupę zdających na dwie równe części. 3 Dominanta – wynik najczęściej występujący, modalna 4 Odchylenie standardowe – miara rozrzutu wyników. 2

3


Rozkład wyników uczniowskich w województwie mazowieckim wskazuje na przewagę wyników wysokich. 3 000

liczba zdających

2 500

2 000

1 500

1 000

500

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

liczba punk tów

Rysunek 1. Rozkład wyników uczniowskich

Łatwość zestawu zadań, czyli iloraz sumy punktów uzyskanych przez zdających do sumy punktów moŜliwych do uzyskania, dla arkusza S-1 wynosi 0,61. Oznacza to, Ŝe poziom wykonania zadań wynosi około 61%. Zgodnie z interpretacją wskaźnika łatwości5, tegoroczny test moŜna określić jako umiarkowanie trudny. Wskaźniki łatwości dla poszczególnych obszarów umiejętności pokazują, jaki jest stopień opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych. 0,80

CZYTANIE 0,75

0,70

KORZYSTANIE Z INFORMACJI 0,61

ROZUMOWANIE 0,68 PISANIE 0,57

0,60

WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE 0,56

łatwość

0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 obszary

Rysunek 2. Wskaźniki łatwości w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych 5

Tabela interpretacji wskaźnika łatwości

Wartość wskaźnika łatwości 0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00

Interpretacja zestawu zadań bardzo trudny trudny umiarkowanie trudny łatwy bardzo łatwy

4


Liczba punktów

1 2 3

1 1 1

czytanie czytanie czytanie

4

1

czytanie

5

1

6 7

1 1

8

1

9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1 1

15

1

16 17

1 1

18

1

19

1

20

1

21

2 1

22 1

Obszar standardów

korzystanie z informacji czytanie czytanie wykorzystywanie wiedzy w praktyce rozumowanie czytanie czytanie czytanie czytanie rozumowanie wykorzystywanie wiedzy w praktyce rozumowanie rozumowanie korzystanie z informacji korzystanie z informacji korzystanie z informacji wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykorzystywanie wiedzy w praktyce rozumowanie rozumowanie pisanie

Sprawdzana czynność Uczeń: określa czas wydarzeń wskazuje cechę wyróŜniającą bohatera rozpoznaje narrację pierwszoosobową określa uczucia bohatera na podstawie jego wypowiedzi (zwrotu przenośnego)

2

0,83 0,83 0,74 0,86

korzysta z informacji zawartych w przypisie do tekstu

0,79

wnioskuje na podstawie informacji wybiera tytuł odpowiedni dla całego tekstu

0,74 0,71

zamienia długość wyraŜoną w kilometrach na metry

0,67

wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania wnioskuje na podstawie informacji rozpoznaje funkcję porównania rozpoznaje rytm jako charakterystyczną cechę fragmentu tekstu rozpoznaje uczucia osoby mówiącej w wierszu rozpoznaje trójkąt prostokątny równoramienny

0,72 0,96 0,20 0,66 0,98 0,72

oblicza pole prostokąta

0,69

wskazuje, jaką część całości stanowi wyróŜniony fragment obiektu wskazuje informacje potrzebne do rozwiązania zadania wskazuje, o ile tygodni później w jednym regionie niŜ w drugim rozpoczęło się dane wydarzenie wskazuje liczbę regionów, w których dane wydarzenie miało miejsce w tym samym przedziale czasowym wyznacza odpowiedni przedział czasowy na podstawie podanych informacji oblicza długość przedmiotu, stosując podany algorytm, wyraŜa w centymetrach poprawnie obliczoną długość

0,84 0,82 0,53 0,39 0,75 0,47

stosuje porównanie ilorazowe

0,90

stosuje porównanie róŜnicowe

0,65

oblicza długość rzeczywistą, stosując podaną skalę wyraŜa w kilometrach poprawnie obliczoną długość trasy 2 oblicza cenę towaru kupionego na raty 24 2 oblicza cenę towaru kupionego za gotówkę 3 pisze tekst o czyimś sukcesie i drodze do tego sukcesu stosuje styl funkcjonalny; bogate słownictwo słuŜące np. wyraŜeniu ocen 1 pisanie lub emocji 25 2 pisanie napisał tekst poprawny pod względem językowym 2 pisanie napisał tekst poprawny pod względem ortograficznym 2 pisanie napisał tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym Tabela 6. Czynności sprawdzane w teście standardowym S-1 23

Łatwość

Nr zadania

Jak uczniowie województwa mazowieckiego opanowali umiejętności sprawdzane przez poszczególne zadania, ilustruje tabela zawierająca wskaźniki łatwości dla poszczególnych czynności sprawdzanych testem standardowym S-1.

5

0,30 0,65 0,52 0,75 0,52 0,43 0,55 0,50


Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uczniów rozwiązujących arkusz standardowy ilustrują tabele 7. i 8. Łatwość w obszarach standardów wymagań POWIAT

białobrzeski ciechanowski garwoliński gostyniński grodziski grójecki kozienicki legionowski lipski łosicki m. Ostrołęka m. Płock m. Radom m. Siedlce makowski miński mławski nowodworski ostrołęcki ostrowski otwocki piaseczyński płocki płoński pruszkowski przasnyski przysuski pułtuski radomski siedlecki sierpecki sochaczewski sokołowski szydłowiecki warszawski warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski zwoleński Ŝuromiński Ŝyrardowski

liczba uczniów

420 1 068 1 372 505 895 1 122 752 993 379 347 586 1 250 2 191 820 577 1 655 875 786 1 161 966 1 178 1 585 1 299 1 018 1 464 668 521 637 1 764 1 036 684 959 639 467 11 886 976 861 2 462 916 476 523 779

wynik średni

22,93 22,18 24,60 23,37 26,44 25,61 23,62 27,29 22,85 22,60 24,83 26,20 25,70 26,28 22,18 26,01 23,24 25,15 22,08 23,90 26,52 26,83 23,03 23,08 28,06 23,43 22,44 21,97 23,50 22,65 23,74 23,20 23,32 24,45 29,06 26,77 23,07 24,77 23,31 22,65 23,15 24,81

łatwość dla arkusza

czytanie

0,57 0,55 0,61 0,58 0,66 0,64 0,59 0,68 0,57 0,57 0,62 0,66 0,64 0,66 0,55 0,65 0,58 0,63 0,55 0,60 0,66 0,67 0,58 0,58 0,70 0,59 0,56 0,55 0,59 0,57 0,59 0,58 0,58 0,61 0,73 0,67 0,58 0,62 0,58 0,57 0,58 0,62

0,71 0,71 0,73 0,71 0,78 0,74 0,72 0,78 0,71 0,69 0,75 0,75 0,75 0,77 0,70 0,75 0,69 0,75 0,69 0,69 0,77 0,77 0,71 0,71 0,79 0,71 0,72 0,69 0,71 0,69 0,70 0,72 0,69 0,73 0,81 0,78 0,71 0,75 0,72 0,72 0,70 0,75

Tabela 7. Wyniki uczniów w powiatach woj. mazowieckiego

6

pisanie

0,48 0,47 0,53 0,56 0,54 0,60 0,55 0,62 0,46 0,48 0,51 0,57 0,59 0,58 0,44 0,60 0,53 0,59 0,47 0,58 0,58 0,63 0,50 0,53 0,67 0,52 0,46 0,47 0,53 0,48 0,55 0,50 0,52 0,55 0,66 0,61 0,50 0,55 0,51 0,48 0,50 0,58

rozumowanie

0,62 0,59 0,67 0,60 0,72 0,67 0,60 0,73 0,62 0,60 0,67 0,71 0,67 0,70 0,60 0,68 0,61 0,66 0,58 0,61 0,72 0,71 0,62 0,60 0,74 0,62 0,59 0,58 0,61 0,61 0,60 0,62 0,61 0,64 0,78 0,71 0,62 0,66 0,63 0,58 0,63 0,66

wykorzystykorzystanie wanie wiedzy w z informacji praktyce

0,48 0,44 0,53 0,46 0,61 0,55 0,50 0,60 0,51 0,48 0,55 0,60 0,56 0,58 0,45 0,58 0,50 0,51 0,46 0,51 0,58 0,59 0,48 0,48 0,62 0,48 0,46 0,45 0,50 0,48 0,52 0,46 0,51 0,50 0,66 0,59 0,48 0,52 0,48 0,47 0,49 0,49

0,55 0,54 0,61 0,56 0,66 0,59 0,56 0,65 0,54 0,54 0,62 0,63 0,61 0,64 0,59 0,62 0,55 0,61 0,54 0,55 0,65 0,63 0,55 0,53 0,66 0,58 0,56 0,53 0,55 0,55 0,55 0,59 0,56 0,62 0,70 0,63 0,55 0,59 0,56 0,56 0,56 0,59


Łatwość w obszarach standardów wymagań Dzielnice Warszawy Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz

liczba wynik uczniów średni

704 773 1 030 1 252 491 1 119 465 204 762 950 394 1 090 688 234 164 303 789 280

30,03 29,97 28,86 28,73 29,80 28,99 25,02 28,36 28,72 28,07 28,36 31,76 29,59 30,19 28,02 28,85 27,42 30,49

łatwość dla arkusza

0,75 0,75 0,72 0,72 0,75 0,72 0,63 0,71 0,72 0,70 0,71 0,79 0,74 0,75 0,70 0,72 0,69 0,76

czytanie pisanie rozumowanie

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,74 0,79 0,81 0,80 0,80 0,84 0,82 0,82 0,79 0,82 0,79 0,83

Tabela 8. Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy

7

0,71 0,69 0,65 0,63 0,68 0,66 0,58 0,62 0,64 0,64 0,64 0,73 0,69 0,76 0,63 0,63 0,63 0,72

0,80 0,80 0,77 0,78 0,80 0,78 0,66 0,76 0,77 0,75 0,76 0,86 0,79 0,79 0,76 0,78 0,72 0,81

wykorzystywanie korzystanie wiedzy w z informacji praktyce

0,70 0,72 0,65 0,66 0,71 0,66 0,53 0,66 0,64 0,62 0,63 0,76 0,67 0,65 0,63 0,66 0,61 0,71

0,72 0,70 0,72 0,69 0,72 0,70 0,60 0,69 0,71 0,68 0,73 0,77 0,71 0,71 0,66 0,71 0,65 0,73

wyniki 2010  

wyniki sprawdzianu ze strony http://www.oke.waw.pl/new/download/files/File/sp/2010/wyniki/2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you