Page 1

VERGES Verges és un municipi de la comarca del Baix Empordà. Té una població de 1.210 habitants aproximadament.

Aj untament de Verges - Tel. 9 7 2 7 8 00


LA PROCESSÓ

La Processó de Verges es celebra cada Dijous Sant, amb la famosa Dansa de la Mort i els manages.

La Dansa de la Mort de Verges és una relíquia, ja que és l'única que per tradició ha sobreviscut el pas del temps.

La Professó comença amb una representació a la Plaça Major que comença a les 20h i acaba a mitjanit.

Llavors es comença a fer un recorregut per tot el poble. És una tradició molt antiga.

triptic13  
triptic13  

Vergesésunmunicipidelacomarca delBaixEmpordà. Téunapoblacióde1.210habitants aproximadament. AAjj uunnttaammeenntt ddee VVeerrggeess -- TTeel...