Page 1

P á g i n a

1

La transició i la democràcia a Espanya.

Joan Gual Ginart


P á g i n a

2

Index    

 

 

La trancisoó Espanyola................................................................................................3 Mort den Franco .........................................................................................................4 El paper politic del Rei Juan Carles ……………………………………………………………..………….4 Govern d’Arias Navarro ………………………………………………………………………………………….8  Successos de Vitòria ………………………………………………………………………………...11  Sucesos de Montejurra …………………………………………………………………………….12  Escalada del terrorismo: ETA, GRAPO i la ultradreta ………………………..……….13 Govern d’Adolfo Suárez ……………………………………………………………………………..…………..14  Programa polític de Suárez …………………………………………………………….………...15 Els governs d’UCD ………………………………………………………………………….……………………….22  Els règims preautonòmics: Catalunya, País Basc i Galícia ............................22  Corts constituents: la constitució del 1978 ……………………………………………….22 Govern del PSOE …………………………………………………………………………………………………….25  Comunitat Econòmica Europea …………………………………………………..…………...27  OTAN ………………………………………………………………………………………..………………28  Educació ……………………………………………………………………………...…………….…….28  Economía ……………………………………………………………………………………………….…29  Infraestructures ……………………………………………..……………………………...………..29 Opinió personal …………………………………………………………………………………………..………….30 Bibliografía ……………………………………………………………………………………………..……………...31


P á g i n a

L a

t r a n s i c i ó

3

e s p a n y ol a

La Transició Espanyola és el període històric durant el qual es porta a terme el procés pel qual Espanya deixa enrere el règim dictatorial del general Francisco Franco, passant a regir-se per una constitució que consagrava un Estat social i democràtic de Dret. Hi ha una àmplia diversitat d'opinions respecte a les dates que marcarien el començament i la finalització del període i, consegüent, la delimitació d'aquest. Centrant-nos en que sol considerar-se pels historiadors com el més precís, s'iniciaria amb la mort del general Franco, el 20 de novembre de 1975. El denominat Consell de Regència va assumir, de forma transitòria, les funcions de la Direcció de l'Estat fins al 22 de novembre, data en què és proclamat rei davant les Corts i el Consell del Regne Joan Carles I de Borbó. El Rei va confirmar en el seu lloc al President del Govern del règim franquista, Carlos Arias Navarro. Tanmateix, aviat es manifestaria la dificultat de dur a terme reformes polítiques sota el seu Govern, el que produiria un distanciament cada vegada major entre Arias Navarro i Joan Carles I. Finalment el president del Govern va presentar la seva dimissió al rei el dia 1 de juliol de 1976. Arias Navarro seria succeït en el càrrec per Adolfo Suárez, qui s'encarregaria d'entaular les converses amb els principals líders dels diferents partits polítics i forces socials, més o menys legals o tolerades, de cara a instaurar un règim democràtic a Espanya.

El camí utilitzat va ser l'elaboració d'una nova Llei Fonamental, la vuitena, la Llei per a la Reforma Política que, no sense tensions, va ser finalment aprovada per les Corts i sotmesa a referèndum el dia 15 de desembre de 1976. Com a conseqüència de la seva aprovació pel poble espanyol, aquesta llei es va promulgar el 4 de gener de 1977. Aquesta norma contenia la derogació tàcita del sistema polític franquista en només cinc articles i una convocatòria d'eleccions democràtiques. Aquestes eleccions es van celebrar finalment el dia 15 de juny de 1977. Eren les primeres eleccions democràtiques des de la Guerra Civil. La coalició Unió de Centre Democràtic resultar la candidatura més votada encara que no va aconseguir la majoria absoluta i va ser l'encarregada de formar govern. A partir d'aquest moment va començar el procés de construcció de la Democràcia a Espanya i de la redacció d'una nova constitució.

Carlos Arias Navarro


P á g i n a

4

M or t Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, La Corunya, 4 de desembre de 1892 - Madrid, 20 de novembre de 1975), conegut com Francisco Franco, el Caudillo, el Generalísimo o simplement Franco, va ser un militar i dictador espanyol, colpista integrant del Cop d'Estat a Espanya de juliol de 1936 que va desembocar en la Guerra Civil Espanyola.

d e n

F r a n c o

Va ser investit com a cap suprem del bàndol revoltat l'1 d'octubre de 1936, exercint com a cap d'Estat d'Espanya des del terme del conflicte fins a la seva mort el 1975, i com a cap de Govern entre 1938 i 1973. Va ser líder del partit únic Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS, en què es va recolzar per establir un règim feixista en els seus començaments, que més tard derivaria en una dictadura,

coneguda com franquisme, de tipus conservador, catòlic i anticomunista. Aquest canvi es va deure a la derrota del feixisme a la Segona Guerra Mundial. Aglutinar entorn del culte a la seva persona diferents tendències del conservadorisme, el nacionalisme i el catolicisme oposades a l'esquerra política i al desenvolupament de formes democràtiques de govern.

Francisco Franco

E l

P a p e r

Po l í t i c d el C a r l e s

La mort de Franco es va convertir l'endemà passat, el 22 de novembre de 1975, a Joan Carles de Borbó és rei, proclamat Com a tal en Virtut de la Llei de Successió del Cap de l'Estat-la. Fins 'llavors', el príncep si havia mantingut en un discret segon pla seguint les pautes marca-

des per Franco. Però la desaparició del general anava a. Permetre a Joan Carles facilitar, Com rei d'Espanya, la implantació de les Nacions Unides Sistema Polític Democràtic a El País Aquest projecte comptava amb Amplis Suports Dins i Fora d'Espanya: els Països Oc-

R e y

J u a n

cidentals, un Important sector del Capitalisme espanyol i internacional, La Gran majoria de l'Oposició al franquisme i Un creixent del proprio Règim franquista. Juan Carles I


P á g i n a

5

Tanmateix, La Transició va haver de superar les resistències generades pel propip règim, En un marc de tensions radicals causades per grups d'extrema Esquerra i grups franquistes d'extrema dreta. Aquests ultims , a més, comptaven amb considerable dins de les Nacions Unides de Suport de l'Exèrcit. Contes grups amenaçaven amb deteriorar la Situació Política en Excés, Iniciant l'ONU Procés d'involució. La realització d'aquest Projecte de Em exigia Oposició controlés un SOS partidaris paràgraf Evitar Que Qualsevol provocació i l'Exèrcit no caigués en la temptació d'intervenir en el Procés Polític i intentés franquistes

Extrema esquerra Extrema esquerra, esquerra revolucionària i esquerra radical són termes utilitzats en política per descriure moviments, partits polítics i governs que promouen i sostenen posicions radicals d'esquerra. L'extrema esquerra promou l'igualitarisme pleno.1 S'oposa a un sistema econòmic, social o polític estratificado.2 El terme s'usa freqüentment per donar a entendre que una persona té una posició política extrema molt cap a l'esquerra. En molts casos, el terme serveix per descriure posicions radicals d'esquerra fora del marc institucional. Extrema esquerra

Extrema dreta

Extrema dreta o ultradreta són termes utilitzats en política en sentit pejoratiu per descriure moviments i partits polítics que sostenen un discurs ultranacionalista, xenòfob i autoritari, amb una tendència populista en defensa exacerbada de la identitat nacional que no advoca pel manteniment de les institucions i les llibertats democráticas. També, es declaren democràtics i els seus electors, en casos, no s'associen a aquests partits postures reaccionàries i antidemocràtiques, encara que els seus dirigents puguin ser admiradors del feixisme, el seu estil agressiu i el seu caràcter excluyente. Es considera que hi ha un govern de ultradreta quan sobre la base d'institucions no democràtiques aquest aplica polítiques racistes, xenòfobes, contràries a diverses expressions culturals i religioses.

Extrema dreta


P á g i n a

6

Davant la nova etapa històrica que s'obria, hi havia tres postures clarament diferenciades: 

Els partidaris del règim franquista (coneguts com ultres o el búnker), defensors del manteniment de la legalitat franquista, o com a molt, de la seva actualització. Tot i el seu escàs suport social, dominaven l'exèrcit i un òrgan fonamental dins de l'organització de l'Estat, el Consell del Regne.

L'oposició democràtica, organitzada primer en dues associacions de partits polítics, la Junta Democràtica d'Espanya i la Plataforma de Convergència Democràtica, que van acabar fusionant-se en l'associació Coordinació Democràtica, coneguda com Platajunta. Aquesta defensava la ruptura legal amb el règim franquista per passar directament a un Estat democràtic.

Fernández Miranda

Joan Carles va començar a regnar sense sortir de les vies de la legalitat franquista. Així, va jurar fidelitat als Principis del Moviment, va prendre possessió de la corona davant les Corts franquistes i va respectar la Llei Orgànica de l'Estat de 1966 per al nomenament del seu primer Cap de Govern. No obstant això, ja en el seu discurs

Torcuato Fernández Miranda, expresident interí del govern el 1973, professor de Dret Polític de Joan Carles I, partidari de reformar les Lleis Fonamentals del Moviment mitjançant les seves pròpies disposicions per arribar així a la democràcia evitant buits legals. En paraules del propi Fernández Miranda, es tractava d'anar "de la llei a la llei a través de la llei".


P รก g i n a

7


P á g i n a

8

G o v e r n

d ’ A r i a s

A mitjans de novembre amb Franco hospitalitzat, Carlos Arias Navarro va presentar la seva dimissió al llavors príncep, el que el va situar en una posició difícil. A principis de desembre Joan Carles va confirmar a Arias Navarro per presidir el seu primer govern, alguna cosa que aquest ignorar, rebuig reflectit en la sorpresa del rei en veure que el dia 6 de desembre no surt a la premsa aquesta ratificació. No obstant això, el rei li va demanar ajuda, a la qual va accedir, per aconseguir el nomenament de Torcuato Fernández Miranda al capdavant de la presidència del Consell del Regne i de les Corts. Per això es va ajustar a les pautes marcades per la Llei Orgànica de l'Estat, sota les quals el Consell del Regne va proposar una terna de candidats afins al franquisme: a més de Torcuato FernándezMiranda, estaven Licinio de la Fuente i Emilio Lamo de Espinosa i Enríquez de Navarra.

N a v a r r o

Arias Navarro

El nomenament d'Arias Navarro oferia un panorama clarament continuista i no augurava grans transformacions polítiques. No obstant això, per iniciativa real i del president del Consell del Regne, van entrar a formar part del nou govern ministres clarament reformistes com Manuel Fraga Iribarne (Governació), José María de Areilza (Afers Exteriors) i Antonio Garrigues (Justícia). Tots ells havien rebutjat en el seu moment l'Estatut d'Associacions del Moviment. També va comptar amb la presència del democristià Alfonso Osorio al Presidència i de dos experts en l'aparell del moviment: Rodolfo Martín Villa (Sindicats) i Adolfo Suárez (Moviment). Per mantenir l'equilibri, es va nomenar vicepresident per a assumptes de Defensa a un militar incondicionalment franquista: el general Fernando de Santiago.

Manuel Fraga Iribarne

José María de Areilza


P á g i n a

Antonio Garrigues

Alfonso Osorio

Rodolfo Martín Villa

Adolfo Suárez

Fernando de Santiago

9


P á g i n a

1 0

La tímida reforma política promoguda per aquest gabinet es va limitar a les lleis "de Reunió i Manifestació" i "d'Associacions Polítiques". La Llei de Reunió i Manifestació ampliava la llibertat per reunir-se sense que fos necessària una autorització. La Llei d'Associacions Polítiques permetia la creació de grups polítics, encara que sense el caràcter legal de partits polítics, a més havien d'acceptar els principis del Moviment i les Lleis Fonamentals. Només es van inscriure set associacions. La situació que havia d'afrontar el nou govern era molt difícil. L'agitació de l'oposició anava en augment, les manifestacions en petició d'una amnistia eren freqüents i al País Basc la tensió creixia sense parar. ETA especialment i, en menor mesura, altres grups armats van prosseguir amb els seus atemptats i el suport popular amb què podien comptar es manifestava en múltiples actes de protesta. Simbol d’ETA


P á g i n a

1 1

Successos de Vitòria Durant el mes de gener, uns sis mil treballadors iniciaven una vaga a Vitòria en contra del decret de topalls salarials i en defensa de millors condicions de treball. Dos mesos després convocaven per tercera vegada una vaga general que va ser massivament seguida el dia 3 de març. Aquest mateix dia la Policia Armada va entrar a l'Església Sant Francesc de Vitòria, en la qual estava previst realitzar una assemblea de treballadors i, fent cas omís de la decisió del rector i del contingut del Concordat, va comminar al desallotjament. Tot just uns segons després disparaven gasos lacrimògens en un recinte tancat i abarrotat de gent creant indignació i sobretot pànic. Els que van sortir per davant mig asfixiats i amb mocadors a la boca van ser apallissats brutalment pels flancs i als del front els van disparar amb metralletes i pistoles.

La policia va resoldre a trets la situació que ella mateixa havia creat, matant a Pedro María Martínez Ocio, treballador de Forges Alavesas, de 27 anys, Francisco Aznar Clemente, operari de fleques i estudiant, de 17 anys, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator , de 19 anys, José Castillo, de Basa (Grup Arregui), de 32 anys. Dos mesos després moriria Benvingut Pereda, treballador de Grups Diferencials, amb 30 anys. Dos obrers morts directament al lloc dels fets, quatre ferits molt greus dels quals tres moririen, més de seixanta ferits greus, la meitat amb ferides de bala, i centenars de ferits lleus.

.

Dissabte, Manuel Fraga, llavors ministre de la Governació, juntament amb Rodolfo Martín Villa, ministre de Relacions Sindicals i el General Campano, director de la Guàrdia Civil, intentaven, visitant als ferits, reduir l'impacte d'una decisió que projectava davant el món la cara més cruel i bàrbar de la dictadura que representaven. Aquell dijous el Secretari General del SPD d'Alemanya cancel·ava l'entrevista amb Fraga, que participava en una campanya diplomàtica per vendre internacionalment una reforma avalada per la monarquia que havia quedat automàticament desemmascarada.


P á g i n a

1 2

Successos de Montejurra Aquest atac armat, ocorregut en Montejurra el 9 de maig de 1976, va ser organitzat des de l'SECED (Servei Central de Documentació) amb el vistiplau governamental, utilitzant una de les dues corrents polítiques carlistas amb l'anomenada "Operació Reconquesta" que va saldar amb dos morts davant la passivitat i col · laboració de la Guàrdia Civil. En Montejurra, muntanya sagrada del carlisme, se celebra anualment un Viacrucis des dels anys quaranta. Quan anava a començar la processó des del monestir d'Irache, un grup de seguidors de Sixte de Borbó van atacar a pedrades i cops de porra als reunits allà, partidaris de Carles Hug davant la impassibilitat de la Guàrdia Civil i la Policia Armada. Un dels agressors va esgrimir una pistola i va disparar, ferint de mort a un carlista. Sixte de Borbó

Cales Hug

Operació Reconquesta Operació Reconquesta va ser el nom donat pels serveis secrets espanyols (Servei Central de Documentació, SECED) per contrarestar la facció carlista esquerrana dominant durant la transició espanyola en 1976.


P á g i n a

1 3

L'escalada del terrorisme: ETA, GRAPO i la ultradreta. Els tres principals grups de terrorisme en aquest moment eren: 

El grup maoista del GRAPO: atemptaven contra les forces armades i de seguretat perquè, segons les seves pròpies paraules, aquestes forces representen els instruments repressius d'un estat capitalista i opressor que enganya al poble treballador, bé amb la dictadura de Franco o amb la falsa democràcia occidental, liberal i burgesa.

La banda ETA era una barreja política de nacionalisme basc i marxisme leninisme revolucionari. El seu objectiu és atemptar contra interessos i persones de l'Estat, amb l'objectiu final d'aconseguir la independència.

Els grups de terrorisme tardofranquista que adoptaven diferents noms, encara que compartien un mateix discurs i fi; atacaven especialment als comunistes, tant a organitzacions com qualsevol persona a la qual relacionessin amb ells.

D'altra banda, els grups de l'oposició es mostraven cada vegada més impacients exigint el desmantellament del règim franquista en la major brevetat possible. La reunió de les forces polítiques de l'oposició al març de 1976 dóna origen a la creació de "Coordinació Democràtica". Amb això, l'oposició boicotejava els intents del govern de dividir l'oposició, atraient als seus sectors més moderats i deixant en la il·legalitat al PCE, a altres grups de l'esquerra i els nacionalistes catalans i bascos. Així mateix, l'oposició va moderar el seu discurs, exigint una ruptura o reforma pactada que l'apropava de fet als plantejaments reformistes del govern. En canvi, les limitacions d'aquest govern per liderar el canvi polític es van fer cada vegada més evidents. Arias Navarro, molt sensible a les pressions del búnquer, es trobava amb poc marge de maniobra davant els elements reformistes del seu gabinet, mentre que aquests topaven amb les corts franquistes en les seves primeres temptatives reformistes al juny de 1976, després de publicar-se la "Llei de dret d'associació de partits polítics "-de la qual quedaven exclosos els partits comunistes-, es va frustrar l'intent de Fraga i Areilza de modificar el Codi Penal.


P á g i n a

1 4

G o v e r n

d ' A dol f o

S u á r e z

Va ser Torcuato Fernández Miranda, com a president del Consell del Regne, qui va aconseguir que en la nova terna de candidats a la presidència del govern entrés Adolfo Suárez González i, a ell, li correspondria realitzar una operació política d'evident dificultat: convèncer els polítics del sistema franquista instal·lats a les Corts perquè desmantellessin aquest sistema. D'aquesta manera es respectava formalment la legalitat franquista i es vorejava, en el possible, el perill d'una intervenció de l'exèrcit en el procés de transició.

Torcuato Fernández-Miranda

Adolfo Suárez González

Del nou govern es van autoexcloure Fraga i Areilza, mentre que la representació militar va romandre invariable. Diversos dels nous ministres pertanyien ja a associacions polítiques emparades per la nova llei. Adolfo Suárez va presentar el 6 de juliol per televisió un programa polític molt clar basat en dos punts: 

Elaboració d'una Llei per a la Reforma Política que, un cop aprovada per les Corts i pels espanyols en referèndum, permetria obrir un procés constituent per implantar a Espanya un sistema de democràcia liberal.

Convocatòria d'eleccions democràtiques abans del 30 de juny de 1977.

Per aconseguir-ho, Suárez havia de convèncer a l'oposició perquè entrés en el seu joc i l'exèrcit perquè no interrompés el procés, a més, havia de controlar la situació al País Basc que s'estava fent insostenible per dies. Però, malgrat tot, el projecte de Suárez es va anar aplicant sense dilacions entre juliol de 1976 i juny del següent any.


P á g i n a

1 5

Programa polític de Suárez En aquest breu període Suárez va actuar en diversos fronts per realitzar el seu projecte reformista:

La Llei per a la Reforma Política El projecte que es va elaborar pel govern al setembre havia d'obrir la porta un sistema de democràcia parlamentària. No concretava com anava a ser el nou sistema polític, simplement eliminava els obstacles que oferia el règim franquista a la implantació d'un sistema democràtic. Venia a ser, en realitat, l'acta de liquidació del franquisme aprovada per les pròpies Corts franquistes. Al llarg del mes de novembre la llei va ser debatuda per les Corts que, sota la presidència de Fernández Miranda, la van aprovar per 425 vots a favor amb 59 vots en contra i 13 abstencions. Tenia un problema important, que era garantir la participació de l'oposició clandestina al procés que ja estava en marxa pel propi règim. Per a això es va enfrontar a un dels temes més delicats, la legalització de l'oposició.

El 8 de febrer s'aprova un decret llei per a la Reforma Política i posteriorment, al març, es legalitzen gran part dels partits polítics amb un altre decret llei on s'estableixen els requisits per a la seva legalització. En cas de dubtes, el Ministeri d'Interior remetria la documentació al Tribunal Suprem perquè dictaminés. També va caldre reformar el Codi Penal, que considerava sancionables qüestions bàsiques com la pertinença a partits polítics i prohibia associar-se a aquells que pretenguessin: 

La subversió de l'ordre públic o l'atac a la unitat de la pàtria. Aquí quedaven incloses totes les formacions de caràcter nacionalista perifèric, no espanyol.

Estar sotmesos a una disciplina internacional, amb la intenció d'implantar un règim totalitari. Aquesta prohibició estava pensada especialment contra el PCE, dependent en certa forma de la Unió Soviètica, encara que es trobava ja en el corrent reformista de l'eurocomunisme, i que pretenia imposar a Espanya un Estat socialista (una democràcia proletària).


P á g i n a

1 6

Amb aquests canvis, es van legalitzar els partits o organitzacions més importants: 

Considerats d'extrema dreta: els partits feixistes de Falange i Força Nova o el partit pro-nazi CEDADE. 

El feixisme és una ideologia i un moviment polític que va sorgir a l'Europa d'entreguerres (1918-1939). El projecte polític del feixisme és instaurar un corporativisme estatal totalitari i una economia dirigista, 2 gener mentre la seva base intel·lectual planteja la submissió de la raó a la voluntat i l'acció, aplicant un nacionalisme fortament identitari amb components victimistes o revengistes que condueixen a la violència ja sigui de les masses adoctrinades o de les corporacions de seguretat del règim contra els que l'Estat defineix com a enemics per mitjà d'un eficaç aparell de propaganda, unit a un component social interclassista, i una negació a ubicar en l'espectre polític (esquerres o dretes), el que no impedeix que habitualment diferents enfocaments ideològics proporcionin diferents visions del feixisme. Es presenta com una «tercera via» o «tercera posició» 5 que s'oposa radicalment tant a la democràcia liberal en crisi com a les ideologies del moviment obrer tradicional en ascens, encara que el nombre de les ideologies contra les quals s'afirma és més ampli: El feixisme té els seus enemics agrupats en aquests tres fronts: el socialcomunista, el demoliberal-maçònic i el populisme catòlic. Hitller i Mussolini

Força Nova (FN) va ser una publicació espanyola de dretes fundada pel notari i polític franquista Blas Piñar López, director general de l'Institut de Cultura Hispànica i Procurador en les Corts Espanyoles durant els anys 60. La revista donaria lloc a una associació política i, posteriorment, a un partit polític de similar ideologia.


P รก g i n a

1 7


P á g i n a

1 8

Considerats de dreta o conservadors: el principal va ser Aliança Popular (AP) de Manuel Fraga, que va agrupar a part de la dreta post-franquista. 

El Partit Popular (PP) és un partit polític conservador, liberal i centredreta espanyol que en 1989 va adoptar la seva denominació actual, substituint a la de Aliança Popular.2 Definit en els seus estatuts com de «centre reformista» i inspirat en els valors de l'humanisme cristiano3 , compte, segons les seves pròpies estimacions, amb més de 800.000 afiliats, 4 sent el partit polític amb més militants d'Espanya.

Té el seu origen en Aliança Popular, partit fundat per Manuel Fraga al 1976. A ell es van incorporar, durant el procés del IX Congrés d'Aliança Popular i en els mesos immediatament posteriors, el Partit Liberal5 i la majoria de quadres de la Democràcia Cristiana.6 El canvi de denominació a Partit Popular es va aplicar respecte del Partit Unit d'Aliança Popular, juliol inscrit en el llavors Registre d'Associacions Polítiques del Ministeri de la Governació en aquesta data; 8 no sobre la Federació d'Aliança Popular. El 2005, el Centre Democràtic i Social (CDS) es va integrar al PP. El partit Unió Valenciana es troba fusionat també des d'abril de 2011. El Partit Popular es va presentar en coalició en les passades eleccions generals de 2011 amb Unió del Poble Navarrès, el Partit Aragonès, Centre Canari Nacionalista, i Extremadura Unida. És un dels dos partits majoritaris d'Espanya, al costat del Partit Socialista Obrer Espanyol. En l'actualitat el PP és el partit del Govern d'Espanya, té majoria absoluta al Congrés dels Diputats i al Senat i governa en onze comunitats autònomes, així com a Ceuta i Melilla. És, amb les presidències de José María Aznar i Mariano Rajoy, la segona formació que més anys ha governat el país des del restabliment de la democràcia, per darrere del PSOE. Forma part del Partit Popular Europeu (PPE), de la Internacional Demòcrata de Centre (IDC), i de la Unió Internacional Demòcrata (IDU). La seva organització juvenil són les Noves Generacions del Partit Popular (NNGG).


P á g i n a

1 9

En l'últim congrés del partit (el 17è), celebrat el cap de setmana del divendres 17 de febrer al diumenge 19 de febrer a Sevilla, Mariano Rajoy, recent guanyador de les eleccions generals de novembre de 2011 i president del govern, va ser reelegit amb el 97% dels vots president i María Dolores de Cospedal va continuar com a secretària general. No es va nomenar cap coordinador ni portaveu, només tres vicesecretaris: Javier Arenas, virtual "número tres" del partit, de Política Territorial, Carlos Floriano, d'Organització, i Esteban González Pons, d'Estudis i Progamas.

Esteban González Pons Carlos Floriano,

María Dolores de Cospedal


P á g i n a

2 0



     

Considerats de centre o reformistes: la UCD, d'Adolfo Suárez, aglutinant un heterogeni conjunt de grups moderats de dretes i esquerres d'ideologia diversa: democristians, socialdemòcrates o liberals), i una part del propi règim que recolzaven les noves reformes. També es consideren centristes alguns partits nacionalistes perifèrics, com el Partit Nacionalista Basc (PNB) i el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) liderat per la Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol i Miquel Roca.

Unió de Centre Democràtic (UCD) va ser una coalició política i posteriorment un partit polític espanyol de centre, el líder va ser Adolfo Suárez.

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNB) és un partit polític creat el 1895. La seva ideologia és nacionalista basca i, en el seu origen, d'inspiració cristiana. El seu àmbit principal d'actuació resideix als territoris forals del País Basc i Navarra, així com al País Basc francès. Compta també amb delegacions en altres països, fonamentalment aquells amb presència d'immigració basca. Està representat amb grup parlamentari propi al Congrés i al Senat d'Espanya, així com al Parlament Basc. A Navarra forma part de la coalició Nafarroa Bai, la tercera força política al Parlament de Navarra, i en Geroa Bai. La seva presència al País Basc francès és petita, encara que en algunes eleccions ha estat la primera força en l'espectre nacionalista vasco.3 Compta també amb un representant al Parlament Europeu. Fundat el 1895 per Sabino Arana Goiri, és el segon partit polític més antic sorgit a Espanya que existeix en l'actualitat, després el Partit Socialista Obrer Espanyol. Va ostentar la presidència del Govern d'Euzkadi des de la promulgació del primer estatut d'autonomia del País Basc, el 1936, en plena Guerra Civil. José Antonio Aguirre va ser el primer lehendakari. Va mantenir la presidència a l'exili i, després de la promulgació de l'Estatut de Guernica, va presidir el Govern Basc des de 1980 fins a l'actualitat (amb un període d'excepció de 2009 a 2012). És el partit amb més presència a les institucions del País Basc i amb major nombre d'afiliats.


P á g i n a

José Antonio Aguirre 

2 1

Escut del país Basc

Considerats d'esquerra o progressistes, com el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), en aquell moment de discurs exaltat, però d'estratègia política pragmàtica.

El concepte d'esquerra política es refereix a un segment de l'espectre polític que considera prioritari el progressisme i la consecució de la igualtat social per mitjà dels drets col · lectius (socials) circumstancialment anomenats drets civils, davant interessos netament individuals (privats) ia una visió tradicional o conservadora de la societat, representats per la dreta política. En general, tendeix a defensar una societat aconfessional o laica, internacionalista progressista, igualitària i intercultural. En funció de l'equilibri entre tots aquests factors, l'esquerra política es divideix en multitud de branques ideològiques. El terme Esquerra política, com el de Dreta política, té el seu origen en la votació que va tenir lloc l'11 de setembre de 1789 l'Assemblea Nacional Constituent sorgida de la Revolució Francesa en què es discutia la proposta d'un article de la nova Constitució en la qual s'establia el veto absolut del rei a les lleis aprovades per la futura Assemblea Legislativa. Els diputats que estaven a favor de la proposta, que suposava el manteniment de fet del poder absolut del monarca, es van situar a la dreta del president de l'Assemblea. Els que estaven en contra, i defensaven que el rei només tingués dret a un veto suspensiu i limitat en el temps posant per tant la sobirania nacional per sobre de l'autoritat reial, es van situar a l'esquerra del president. Així el terme "esquerra" va quedar associat a les opcions polítiques que propugnaven el canvi polític i social, mentre que el terme "dreta" va quedar associat a les que s'oposaven a aquests cambios.


P á g i n a

2 2

L a t r ans i c i ó i l a d e m ocr à c i a a Es p a n y a .

Per ser legalitzat, el PCE va recórrer al Tribunal Suprem, que va dictaminar que no contravenia la legalitat. Després que el seu líder Santiago Carrillo Solares acceptés abandonar la restauració d'una República, acceptant la monarquia, el Govern va aprofitar les vacances de Setmana Santa, durant les que l'Exèrcit estava àmpliament desmobilitzat, per legalitzar el 9 d'abril. Així mateix, va dissoldre el partit únic de la dictadura, el Moviment. Tanmateix, el Ministre de la Marina va dimitir immediatament i Manuel Fraga va manifestar que la decisió del Govern era un veritable cop d'Estat. El 9 d'abril es va cridar, amb certa ironia, el Dissabte Sant Roig (la festivitat és de caràcter catòlic i el comunisme propugna l'ateisme o l'agnosticisme). Dos dies després es va legalitzar el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), homòleg català del PCE. Santiago Carrillo

Altres partits rellevants eren Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d'ideologia també de cort nacionalista català i republicà, que ja havia governat en la deposada Generalitat de Catalunya durant la Segona República; Euskadiko Ezkerra (EE), marxista i nacionalista basc, de l'abans grup terrorista d'ETA politicomilitar, que anys després s'integraria al PSOE. al PSOE. Finalment, hi havia altres partits situats a l'esquerra del PCE, alguns dels quals eren escissió d'aquest. Es tractava de partits d'extrema esquerra o revolucionaris. Alguns d'ells es van acollir a la legalització, mentre que altres es van abstenir de participar en el nou règim. Entre ells hi havia el bloc del Front Democràtic d'Esquerres (FDI) recolzat pel Partit del Treball d'Espanya (PTE) i organitzacions afins d'ideologia marxista leninista i influïts per la ideologia de Mao Zedong i el bloc Front per la Unitat dels Treballadors, que no aconseguirien representació parlamentària.


P á g i n a

E L S

G O V E R N S

2 3

D ' U C D

El partit guanyador, UCD, va formar govern durant dues legislatures, al juny de 1977 i març de 1979, però va haver de comptar amb el suport o el beneplàcit d'altres partits al no comptar amb la majoria absoluta d'escons al Parlament.

Els règims preautonòmics: Catalunya, País Basc i Galícia. Després de les eleccions, amb els resultats a Catalunya i País Basc, el govern va permetre la creació d'institucions preautonòmiques. Va concedir autonomia provisional a les regions els diputats, constituïts en assemblees parlamentàries, així ho van sol · licitar. Era la primera baula de l'estructura territorial que ja estava pactada en la nova Constitució. La primera preautonomia concedida va ser la de Catalunya, el 29 de setembre es va restablir la Generalitat de Catalunya i Josep Tarradellas, històric polític nacionalista a l'exili, es va convertir en el seu nou president el 23 d'octubre. Al País Basc, la situació política era dominada pel PNB, que reclamava incorporar a Navarra a l'autonomia formada per Biscaia, Guipúscoa i Àlaba, amb la distorsió d'ETA. L'assemblea de parlamentaris bascos, en la qual es van negar a participar els navarresos, va negociar amb el Govern la creació d'un Consell General Basc, aprovat el 6 de gener de 1978. A Galícia, amb majoria de la UCD, es van sumar a la preautonomia amb la creació de la Junta de Galícia, al març de 1978.

Corts constituents: la constitució de 1978 El nou Parlament va formar una ponència que va començar a treballar en la redacció d'una nova Constitució a l'estiu, amb el consens de les principals forces polítiques en temes com ara el paper de l'exèrcit, els drets històrics, la situació de Navarra. Al juliol de 1978, el Congrés dels Diputats aprovava el text constitucional per una àmplia majoria que incloïa als conservadors d'Aliança Popular i al PCE. Alguns partits d'extrems van votar en contra i altres com el PNB, que havia estat exclòs de la ponència constitucional malgrat ser majoritari al País Basc, van demanar l'abstenció. La Constitució va ser aprovada en sessió conjunta pel Parlament i el Senat al mes d'octubre. El 6 de desembre es va sotmetre la Carta Magna a referèndum amb una aprovació majoritària, excepte en algunes províncies i al País Basc on es va obtenir una important abstenció.


P á g i n a

2 4

L a t r ans i c i ó i l a d e m ocr à c i a a Es p a n y a .

La tasca ordinària de govern que va haver de fer el partit des de 1979 va posar de manifest l'existència de tendències o corrents polítics molt diverses dins de la coalició de partits d'UCD. Això va ser provocant enfrontaments que van desgastar l'autoritat d'Adolfo Suárez i van posar en dubte el seu lideratge. La tensió va esclatar a partir de 1981 amb la dimissió de Suárez com a president del Govern i la seva substitució per Leopoldo Calvo-Sotelo al capdavant d'una reforma del govern. Suárez abandona el partit per part dels socialdemòcrates de Fernández Ordóñez i pel nomenament de Calvo-Sotelo com a nou president del partit. Això va accentuar encara més les tensions internes i va empènyer Calvo-Sotelo a dissoldre el Parlament i convocar eleccions a l'octubre de 1982.

Leopoldo Calvo-Sotelo

Amb les històriques eleccions generals de 1982, UCD no només perd la majoria simple, sinó també pateix un espectacular ensorrament en nombre de vots, canviant tot l'equilibri polític anterior. La normalització democràtica no va evitar les contínues accions violentes d'ETA i, en menor escala, del GRAPO. Paral·lelament es detectava una situació de desassossec o intranquil · litat en una part de les Forces Armades que podia desembocp ar en un comilitar. El cop d'estat de 1981, la tarda del 23 de febrer per un grup de guàrdies civils dirigits pel tinent coronel Antonio Tejero, no va aconseguir provocar un Govern militar, però va mostrar el perill real d'un sector de l'exèrcit.

Antonio Tejero Molina


P á g i n a

G O V E R N

D E L

2 5

P S O E

Les eleccions d'octubre de 1982 van donar la majoria absoluta per primera vegada al PSOE, que havia estat durant dues legislatures el principal partit de l'oposició en els governs de la UCD. En el XXVIII Congrés del PSOE (maig de 1979) el seu secretari general, Felipe González, no va voler assumir les tendències revolucionàries que semblaven dominants en el partit, pel que va presentar la dimissió. Però la convocatòria d'un congrés extraordinari mesos després li va permetre reconduir el partit cap a una línia més moderada i assumir de nou el càrrec.

Felipe González

Al llarg de 1982 el PSOE va confirmar la seva línia moderada amb l'acostament al grup socialdemòcrata de Fernández Ordoñez, recentment escindit de la UCD. L'obtenció de la majoria absoluta en tres processos electorals consecutius (1982, 1986 i 1989) va permetre al PSOE legislar i governar sense establir pactes amb altres forces polítiques. D'aquesta manera, va poder convertir en lleis molts dels punts del seu programa.

Francisco Fernández Ordóñez

La còmoda majoria política de la qual va gaudir va permetre al país un llarg respir de tranquil·litat i estabilitat política, després dels intensos i violents anys de la transició.

El triomf electoral del PSOE el 1982 (amb més de 10 milions de vots) va inaugurar una etapa de govern, amb quatre legislatures totals, que va transformar profundament Espanya. Felipe González, secretari general del PSOE, va ocupar la Presidència del Govern, amb Alfonso Guerra com durant molt temps Vicepresident del Govern, fins a la seva dimissió per la seva implicació en un cas de corrupció política amb el seu germà com a principal acusat.

Alfonso Guerra


P á g i n a

2 6

L a t r ans i c i ó i l a d e m ocr à c i a a Es p a n y a .

Durant el govern del PSOE es produiria la integració a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), les reformes laborals amb nous convenis normatius consensuats entre patronal i treballadors, les inversions socials (especialment en Educació i Sanitat), el desenvolupament de l'organització territorial autonòmica i la modernització de les infraestructures. D'altra banda es va donar la reconversió industrial, propiciada per molts factors, entre els quals cal destacar una crisi econòmica que es va anar aguditzant durant les últimes legislatures, un enorme endeutament de l'Estat derivat de la despesa pública descontrolat o dues vagues generals dels dos principals sindicats la Unió General dels Treballadors i Comissions Obreres. També apareixerien els autodenominats Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL), organitzacions il · legals dedicades a la lluita contra el terrorisme i hereves del terrorisme d'Estat tardofranquista. Finalment van sortir a la llum diversos casos de corrupció de càrrecs públics adscrits al PSOE, que van contribuir a accentuar el desgast de la imatge pública del partit. D'entre tots ells, cal destacar els anomenats Cas Filesa i Cas Roldán.

Després d'uns últims anys de continu desgast social i polític, en les eleccions generals de 1996 el principal partit de l'oposició, el Partit Popular liderat per José María Aznar, aconsegueix la majoria simple.

José María Aznar


P á g i n a

2 7

Comunitat Econòmica Europea Un cop assegurada la democràcia, els principals països europeus van acceptar la seva integració a la CEE, després de vint anys de la primera petició. Les negociacions van ser ràpides i van aconseguir que Espanya fos membre de ple dret a la CEE, actualment denominada Unió Europea, des del 1 de gener de 1986. Des de llavors, aquest espai econòmic comú permet el lliure trànsit de persones, mercaderies, capitals i serveis entre els països membres. L'estructura política, amb parlament, Comissió i Tribunal Europeu persegueix a llarg termini construir una unió política, a l'estil dels Estats Units d'Amèrica del Nord. El 1992, la CEE va signar el Tractat de Maastricht que transformava la Comunitat en Unió Europea i establia una futura moneda única, l'euro.


P á g i n a

2 8

L a t r ans i c i ó i l a d e m ocr à c i a a Es p a n y a .

OTAN En els últims moments del govern UCD, Calvo-Sotelo va aconseguir que el Parlament autoritzés l'ingrés d'Espanya a l'Organització del Tractat Atlàntic del Nord (OTAN). El 10 de desembre de 1981 es va signava a Brussel · les el protocol d'adhesió, amb un 43% d'espanyols en contra segons algunes enquestes d'opinió. Bandera de la OTAN

El PSOE, quan guanya les eleccions, paralitza l'ingrés i promet un referèndum per treure Espanya de l'aliança militar. No obstant això, conforme passen els anys, canvia la seva posició a adonar-se que s'exigeix com a requisit per a una plena incorporació d'Espanya al bloc occidental i europeu. Al març de 1986, celebra el referèndum amb un resultat favorable a l'adhesió.

Paisos que forma la OTAN.

Educació L'aplicació del dret constitucional a l'educació va guiar la tasca del govern. En l'ensenyament universitari, la Llei de reforma universitària de 1983 va concedir autonomia de gestió a les universitats, va facilitar la creació d'universitats privades i va ampliar el nombre de matriculats gràcies a la quasi gratuïtat de matrícules ia una àmplia política de beques. En l'ensenyament secundari i primària, es va garantir l'escolarització obligatòria per a tota la població menor de 14 anys des de 1985 i de 16 anys des de l'entrada en vigor de la LOGSE el 1990. El govern crea un sistema educatiu de tres vies: educació pública, educació privada, i col · legis concertats la gestió recau en una empresa o organització privada però la despesa dels alumnes ho paga l'Estat, per així intentar oferir la major taxa d'escolaritat possible.


P á g i n a

2 9

Economia La crisi econòmica, iniciada en part per factors interns i externs com la crisi del petroli de 1973, reactivada el 1979, havia creat una situació de recessió industrial, amb fàbriques o maquinària obsoletes i sectors industrials deficitaris. Per al treballador suposava l'atur (fins al 20% el 1985), la pujada contínua dels preus (fins al 25% anual d'inflació). La reconversió industrial es va aplicar a la indústria naval, la siderúrgia i la indústria tèxtil, sectors desfasats en tecnologia, mal ubicats geogràficament i escassos de competitivitat enfront dels productes europeus i asiàtics. En els primers moments, l'ajust va incrementar el tancament de fàbriques i l'acomiadament de treballadors, creixent el descontentament social contra un govern socialista que actuava, en principi, contra els interessos de la classe obrera. La reforma fiscal va perseguir l'economia submergida o el diner negre, i es va crear l'Impost de Valor Afegit (IVA) comú a la resta de països europeus, va augmentar la pressió fiscal sobre les rendes del treball i del capital per tal d'aconseguir més recursos i sanejar l'Estat. Per controlar la inflació, el govern va restringir la circulació de capital, amb alts tipus d'interès bancari, i va moderar el creixement salarial.

Infraestructures La necessitat de modernitzar les obsoletes infraestructures va llançar al govern a una despesa pública desaforat. Des de 1985, la xarxa de carreteres va millorar en duplicar la longitud de carreteres (més de 7000 Km), el ferrocarril va evolucionar cap a serveis més moderns i amb més rendibilitat i amb l'aposta de l'Alta Velocitat Espanyola (AVE) entre Sevilla i Madrid, amb projectes per a un futur estendre a Barcelona, València, Alacant o Múrcia.


P á g i n a

O P I N I Ó

3 0

P E R S O N A L

No m’ha agradat molt fer aquest treball ja que ha estat completament diferent als altres i no esteiem acostumats a fer-lo d’aquesta manera. També hem hagut d’aprendre aprendre a utilitzar un nou programa d’ordinador, la qual cosa ha complicat encara més el treball. Apart de totes aquest coses negatives, n’hi ha hagut algunes de positives. He après com va canviar el món amb la mort den Franco, quins son els governs que han governat després de la seva mort i qui eren els principals governadors... També he après el que varen fer el la UCD i el PSOE durant els anys que van governar i qui van ser els presidents i principals secretaris de cada govern.


Pรกgina

B I B L I O G R A F I A

http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola (26/04/2014) http://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha (26/04/2014) http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular (26/04/2014) http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_%28Espa%C3%B1a%29 (26/04/2014)

31

Revista digital  
Revista digital  
Advertisement