Page 1

t f ol i o 00Por

J o anaL e k uo na Ar qui t e c t ur aeI nt e r i or i s mo


r í c ul umVi t a e 01Cur

J o anaL e k uo na h t t p s : / / i s s u u . c o m/ j o a n a l e k u o n a / d o c s / j o a n a _ l e k u o n a _ p o r t f o l i o h t t p s : / / e s . l i n k e d i n . c o m/ i n / j o a n a l e k u o n a j o a n a l e k u o n a @g ma i l . c o m +3 46 9 98 3 78 8 8 FORMACI ÓNACADÉMI CA

Ene .2016-Di c .2016 Se p.2006-J un.2015

Más t e re nDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e sMDAi . Es c ue l aTé c ni c aSupe r i ordeAr qui t e c t ur adeMa dr i dETSAM.UPM. Ar qui t e c t ur aSupe r i or . Es c ue l aTé c ni c aSupe r i ordeAr qui t e c t ur adeSa nSe ba s t i á nETSASS.UPV/ EHU.

EXPERI ENCI AL ABORAL

Ar qui t e c t ur a|I nt e r i or i s mo

Se p.2016-Ac t ua l i da d Ar qui t e c t o.Cons t r uc c i one sPomar2000. Re f or ma sei nt e r i or i s mopa r as e c t orba nc a r i oyl oc a lc ome r c i a l . Func i one s :Le va nt a mi e nt odepl a nos ,pr opue s t a sdedi s t r i buc i ónydi s e ñodee s pa c i os , pr e s upue s t osei nf ogr a f í a s . Se p.2017-Di c .2017 Pr oye c t odei nt e r i or i s mopar avi vi e ndauni f ami l i are nCabr a,Cór doba. Func i one s :El a bor a c i óndepl a nos ,s e l e c c i óndea c a ba dosymobi l i a r i o,di s e ñode mobi l i a r i o,i nf ogr a f í a . J un.2016 Es pac i oe xpos i t i vo"Re f l e j osdec ol or e s "3ªe di c i ónAudiI nnovat i veDe s i gnTal e nt . De c or Ac c i ón2016-Re vi s t aNue voEs t i l o+Má s t e rDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s . J un.2016 I ns t al ac i óne f í me r apar al oc aldec omi dame xi c anae ne lMe r c adodeAnt ónMar t í n. De c or Ac c i ón2016-Re vi s t aNue voEs t i l o+Má s t e rDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s . Ene .2014-Ma r .2014 Ar qui t e c t oe npr ác t i c as .Di put ac i ónFor aldeGi puz koa. Dpt o.Me di oAmbi e nt eyOr de na c i ónde lTe r r i t or i o.Se r vi c i odePl a ni f i c a c i ónTe r r i t or i a l . Func i one s :Ta r e a sr e l a t i va sa lá mbi t our ba ní s t i c oyc ompa r a c i ónei de nt i f i c a c i óndel os doc ume nt osquec ompone nune xpe di e nt eur ba ní s t i c o. Car aalpúbl i c o|Ve nt as

Nov .2015-Ma y .2016 J ul .2013-J ul .2014 Ma r .2013-J un.2013 Ene .2008-Ma y .2008 J un.2005-Se p.2005

De pe ndi e nt a .Et a mLi nge r i e . Pr omot or a . Angul a sAgui na ga . Pr omot or a .Ma r t or a na&Es l a va . Ca ma r e r ae nboda s .Re s t a ur a nt eMuga r i t z . Pr omot or a . Az a f a t a syPr omoc i one sZe ni t .

I DI OMAS

Eus ke r a I ngl é s

Ni ve lbá s i c o. Ni ve lB2 Fi r s tCe r t i f i c a t ei nEngl i s h. 2014-2015 Cur s oCe r t i f i c a t ei nAdva nc e dEngl i s hCAE1.Ce r t i f i c a doEAQUALSB2+.

SOFT WARE

Ni v e lme di o/ al t o

Aut oCAD Phot os hop I nDe s i gn Ske t c hup+VRa y Mi c r os of tOf f i c e

OT ROSDAT OS

Ni v e lb á s i c o

Re v i t Cy p e Pr e s t o

Ca r nédec onduc i r Fe c hadena c i mi e nt o Re s i de nc i a

B 23/ 1 1/ 1988 28015Ma dr i d


ndi c edepr oye c t os 02Í

Pr o y e c t o s NT ERI ORI SMO 03 I

2017.Pr opue s t ar e f or madeOf f i c e 2017.I nf ogr a f í aSa l adec ons e j o 2016.Kubi kHos t e l-Tr a ba j oFi ndeMá s t e r 2016LaBur r a 2016. Vi vi e ndae nAna vys s os 2016.Ca bi naKe vi n

T ECT URA 17 ARQUI

2015.Re c upe r a c i ónde lBa r r i ode l As e r r a de r o Pr oye c t oFi na ldeCa r r e r a

NÉRI AYPAI SAJ I SMO 21 JARDI

2016.Di s e ñodet e r r a z apa r aá t i c oe nMa dr i d

MERO 22 EFÍ

2016.3ªEdi c i ónAudiI nnova t i veDe s i ngTa l e nt


nt e r i or i s mo 03I

Pr o pue s t ar e f o r maOf f i c e Cons t r uc c i one sPoma r2000

UBI CACI ÓN

Ma dr i d

FECHA

J uni o2017

Pr opue s t adedi s e ñopa r al as e dec e nt r a le nMa dr i d deunae mpr e s af a r ma c é ut i c a . Ac t ua l me nt ee le s pa c i o,quef unc i onat a nt oc omo c a f e t e r í aa íc omoc ome dor ,pr e s e nt ama t e r i a l e s a nt i c ua dosydea pa r i e nc i af r í a ,porl oques ebus c a c r e a runa mbi e nt emá sa c oge dorpa r al ose mpl e a dos e ns umome nt odede s c a ns o. Comor e qui s i t ospr e vi oss ee s t a bl e c e nl oss i gui e nt e s : -Ma nt e ne rl aba r r adec a f e t e r í aye lpunt ode ve ndi nge xi s t e nt e s -Al be r ga runac oc i nac onmi c r oonda s -Cons e gui re lma yornúme r odea s i e nt ospos i bl e s L ámi nar e s ume ndel apr o pue s t a

Di s t r i buc i ón,s e l e c c i óndea c a ba dosymobi l i a r i o.


nt e r i or i s mo 04I

I nf o gr af í a

Pe r s pe c t i va si nt e r i or e s de ldi s e ñopr o pue s t o. Pr ogr a ma se mpl e a dos : Ske t c hup+VRa y

Al z adoi nt e r i o r

Ba r r adec a f e t e r í a

Al z adoi nt e r i o r

Ve nd i ng ,c oc i naybox

Al z adoi nt e r i o r

Ba r r ayme s a s


nt e r i or i s mo 05I

I nf o gr af í aSal adec o ns e j o Cons t r uc c i one sPoma r2000

UBI CACI ÓN

Ma dr i d

FECHA

J ul i o2017

El a bor a c i óndei nf ogr a f i apa r apr opue s t ader e f or ma del aSa l adec ons e j odeunae nt i da dba nc a r i a .

Pl ant a

Di s t r i buc i óne npl a n t adel aSa l adec ons e j o. I nf o gr af í a

Pe r s pe c t i va si nt e r i or e sde ldi s e ños ol i c i t a d o. Pr ogr a ma se mpl e a dos :Ske t c hup+VRa y


nt e r i or i s mo 06I

Kubi kHo s t e lTrabajoFindeMáster Má s t e re nDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s ETSAM,UPM Col a bor a c i ón: Ma r t aMe ne s e s ,Fr a nc oTa s s i na r i ,Noe l i aMa gr o

UBI CACI ÓN

Ant i guoCua r t e ldevol unt a r i os deSa nLor e nz odeElEs c or i a l

FECHA

J uni o2016 Mo o dbo ar dyCo nc e pt o

Tr a maor t ogo na lquepe r mi t e a da p t a r s eyva r i a re nc a daun odel os e s pa c i osquec onf or ma ne le di f i c i o. Us o se npl ant abaj a

Ca f e t e r í a ,b a ños , s a l ae xpos i t i va ,r e c e pc i ón yve s t ua r i os t a f f .

Pl ant abaj a


nt e r i or i s mo 07I

Di s e ñoMue bl eder e c e pc i ó n

Mue b l ee na c e r oc or t é n r e t r oi l umi na doqueu ni f i c ae l de s ni ve le xi s t e nt ee nr e c e pc i ón. Us o se npl ant apr i me r a

Ba ños ,s a l ón,c ome dory ha bi t a c i one s .

Pl ant apr i me r a


nt e r i or i s mo 08I

F o t o mo nt aj es al ó nc o me do r

Di s e ñ odet a r i ma e s c a l e r aques ede s f r a gme nt a ame di d aquec r e c ee na l t ur a ,c one c t a ndo c onl apl a nt as up e r i orat r a vé sdeunapa s a r e l ay s a l va ndoa s íe le s pa c i oadobl ea l t u r a . Se c c i ó ndi ur nayno c t ur na

Se c c i one st i poe mpl e a da se ne lpr o ye c t o e nl a sques epue dea pr e c i a re lc onc e pt o, di s e ñod emobi l i a r i o,a c a ba dose i l umi na c i óne mp l e a dapa r ac a dae s t a n c i a .


nt e r i or i s mo 09I

Habi t ac i ó nt i po

Di s e ñ odet a r i mamo dul a r a da pt a bl ear e c i nt osde di s t i nt a sdi me ns i one s . Us o se npl ant as e gunda

Ba ños ,s a l ar e l a x yha bi t a c i one s .

Pl ant as e gunda


nt e r i or i s mo 10I

L aBur r a

Or g a n i g r a ma

Má s t e re nDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s ETSAM,UPM

Ti enda Bi ci s/Acces or i os T al l er

As eos

Mes asdecomer Ex pos i ci onest empor al es yEv ent os Al macén Pues t osdecomi da

I ma g e nc o r p o r a t i v a Co l o r e sc o r p o r a t i v o s

Lo g o

Ti p o g r a f í ays e ñ a l é t i c a

Par k i ng Bi ci s

UBI CACI ÓN

Sa nSe ba s t i á n/Donos t i a

FECHA

Se pt i e mbr e2016

Es pa c i omul t i f unc i ona l .

Acces o

Ma t e r i a lb o a r d Ma t e r i a l e se x i s t e n t e s Ho r mi g ó n Es t r u c t u r ame t á l i c a Nu e v o sma t e r i a l e s Co r c h o Pa n e lp e r f o r a d o Ne g r o Bl a n c o Az u l e j oc u a d r a d ob l a n c o Es t r u c t u r ame t á l i c a Ne g r a Pa n t o n eAr c a d i a Ma l l ame t á l i c a Ne g r a Pa n t o n eAr c a d i a Mo b i l i a r i o Ma d e r a Es t r u c t u r ame t á l i c a Pa n t o n eBl a z i n gYe l l o w

Fu n c i o n a mi e n t o L

As e o s ( EnPB)

M

S

t r a n s f o r ma c i ó nt i e n d ad eb i c i s

Pó r t i c o sl a t e r a l e sa p i l a d o s ( 1 6p ó r t i c o s )

Ti e n d ab i c i s Ta l l e rb i c i s

Ri e l e sme t á l i c o s Mo v i mi e n t op ó r t i c o s e n t i d ol o n g i t u d i n a l

Es p a c i ot r a n s f o r ma b l e Al ma c e n a j e p a n e l e s( EnPB) Ac c e s o

Al ma c é nmo b i l i a r i o ( EnPB)

Pó r t i c o sc e n t r a l e sa p i l a d o s ( 2 6p ó r t i c o s )

Pu e s t o sd ec o mi d a ( 1 0p u e s t o s ) XL

L

M

S

t r a n s f o r ma c i ó nu s oa u x i l i a r


nt e r i or i s mo 11I


nt e r i or i s mo 12I

Ti e n d a/T a l l e rd eb i c i s Panel per f or adobl anco enz onasdeal macenaj e

Panel per f or adonegr o Señal ét i ca Pant oneBl az i ngY el l ow

Panel mal l amet ál i ca negr aper mi t i endov i s ual es yel pas odel uz

Vi dr i o Puer t adev i dr i ocor r eder a s obr ebar r amet ál i ca

Vent anagui l l ot i nacon engancheenes t r uct ur a met ál i ca

Mobi l i ar i o Pant oneBl az i ngY el l ow

Conex i ónent r et i enda yt al l er .Pas i l l ov i dr i ado

Mo v i mi e n t od ep ó r t i c o s

En g a n c h ep a n e l e s Ri el met ál i co

Bar r amet ál i ca

Pór t i comet ál i co Ver t i cal :0, 08x 0, 08m Hor i z ont al :0, 10x 0, 08m Mov i mi ent odepór t i cosen s ent i dol ongi t udi nal

Ej e mp l o1Tr a n s f o r ma c i ó nd e le s p a c i o

Pa n e l e st i p o

Pór t i co Panel

Enganchei ncl ui do enpanel Uni ónendosmov i mi ent os 1.Hor i z ont al 2.Ver t i cal


nt e r i or i s mo 13I

Pu e s t o sd ec o mi d a Panel per f or adobl anco enz onasdeal macenaj e

Panel mal l amet ál i ca Pant oneAr cadi a per mi t i endov i s ual es yel pas odel uz

Cont r apar edenci mer apar a el ect r odomés t i cosde may or esdi mens i ones

Co l o c a c i ó nd es o p o r t e s

Ej e mp l o2Tr a n s f o r ma c i ó nd e le s p a c i o

Señal ét i ca Nombr esenPant one Bl az i ngY el l ow Si mbol osennegr o

Pi z ar r as

Az ul ej ocuadr adobl anco Vi dr i opr ot ect or

S o p o r t ed eb i c i sc o ns t r u c t u r aa u x i l i a r


nt e r i or i s mo 14I

Ke v i n F unc i o nami e nt odel ac abi na“Ke v i n”

Pa r t i e ndodeunapl a nt ada da ,e le j e r c i c i oc on s i s t e e nd a runar e s pue s t ac r e a t i vayf ue r adel o s e s t á nda r e sha bi t ua l e squepe r mi t ac onve r t i runa vi vi e ndader e duc i da sdi me ns i one se ndos vi vi e nda si nde pe ndi e nt e s . Pa r ae l l o,s ec r e aunmue bl e c a b i naquea l be r gue l osus osdeba ño,c o c i na ,ya l ma c e na j eques e r á c ompa r t i dapora mbosus ua r i o s ,de j a ndoa s íe lr e s t o de le s pa c i od i s pon i b l epa r as a l ón,c ome dorydo r mi t or i o. Lac a bi na , l ac ua le s t ápe r f e c t a me nt emodu l a day di s t r i bui da ,c ons t adeunc e r r a mi e n t odepe r s i a na s c onuns i s t e madei l umi na c i ónl e di nt e gr a daqu enosi ndi c a s ie lmódul oe s t ás i e ndous a doonopore lc ompa ñe r o.

Má s t e re nDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s ETSAM,UPM Col a bor a c i ón: Lor e naAl ons o,Ra que lSubi r à UBI CACI ÓN

Ma dr i d

FECHA

2016

Pr opue s t aa l t e r na t i vapa r avi vi e ndac ol e c t i va e ne s pa c i osr e duc i dos .

Di s t r i buc i ó ndel ac abi na I l umi nac i ó n

Sedi s pone n4modos : -Se má f or o -Luza mbi e nt e -Luzbl a nc a -Aa pa ga do

Pl ant ae s t adoac t ual

Pl ant ae s t adopr o pue s t a


nt e r i or i s mo 15I

Vi v i e ndae nAnav y s s o s Má s t e re nDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s ETSAM,UPM Pi e z asai nc l ui re ne lpr o y e c t o

10pi e z a sd emobi l i a r i oydi s t i nt a s a r t e sde c or t a t i va s -5pi e z a se s c ul t ór i c a s -5pi e z a sp i c t ór i c a s -1pi e z ad ema t e r i a lc ons t r uc t i vo -5pi e z a sd el i br ee l e c c i óne n c a t á l ogodes uba s t a s

Col a bor a c i ón: Lor e naAl ons o,Ga br i e l aDiLor e nz o,Ra que lSubi r à UBI CACI ÓN

Ana vys s os ,Gr e c i a

FECHA

2016

Di s e ñode lpr oye c t ode s del api e z a .


nt e r i or i s mo 16I Di s e Ăąodemo bi l i ar i o

Se c c i o ne st i po


qui t e c t ur a 17Ar

Re c upe r ac i ó nde l Bar r i ode lAs e r r ade r o Es c ue l aT al l e rdel amade r a Es c ue l aTé c ni c aSupe r i ordeAr qui t e c t ur ade Sa nSe ba s t i á nETSASS,UPV/ EHU

EST ADOACT UAL Se c c i o ne st i pode lv al l e

Pl ant ae s t adoac t ual

UBI CACI ÓN

Ec a ydeLóngui da ,Na va r r a

FECHA

2015

Sec onoc epor" ElBa r r i ode l As e r r a de r o"aunc onj unt o i ndus t r i a ldel ayai ne xi s t e nt ee mpr e s a" ElI r a t i " .El c ompl e j oe s t a baf or ma dopormúl t i pl e spa be l l one sy e di f i c i osdel osc ua l e shoye ndí as ol os ec ons e r va n unospoc ose npi eyl ama yor í adee l l ose ne s t a dode r ui na .Pa r ae nt e nde re ll uga re sne c e s a r i os a be rque ElI r a t ie r aunae mpr e s adee xpl ot a c i ónma de r e r aque opt i mi z a bas usr e c ur s osut i l i z a ndol osde s pe r di c i osde l ama de r apa r ac r e a runanue var a mae mpr e s a r i a lde de s t i l e r í adepr oduc t osquí mi c os ,as uve zut i l i z a bal a e ne r gí age ne r a dae ne lr í oI r a t ipa r aa ba s t e c e rde e l e c t r i c i da daPa mpl ona ,yporúl t i mo,c r e óe lt r e nI r a t i quenos ol os e r ví apa r at r a ns por t a rl ospr opi os pr oduc t osdel ae mpr e s as i noquet a mbi é ns ec onvi r t i ó e nunt r e ndepa s a j e r os ,e s t oe s ,ElI r a t ic ons i gui óun mode l odene goc i oc ompl e t oyha s t adí f i c i ldei mi t a r hoye ndí a .

Pl ant at r asde r r i bopr o pue s t o


qui t e c t ur a 18Ar

L e v ant ami e nt o

Enc ua nt oa ll uga r ,noe xi s t í ani ngúnt i podepl a no, porl oquee ll e va nt a mi e nt os ec onvi r t i óe nunapa r t e f unda me nt a lde lpr oye c t o. Ta mbi é ne r ai mpor t a nt e s a be rqueus oa l be r ga bae ns uor i ge nc a daunodel os e di f i c i osyc ómos ede s a r r ol l a ba nl a sa c t i vi da de se ne l c ompl e j o.Unave ze nt e ndi doe ll uga rys a bi e ndoe l e s t a dodec ons e r va c i óndec a daunodel ose di f i c i os ,s e pudopl a nt e a rc or r e c t a me nt equée di f i c i oss ede r r i ba ba n yc uá l e ss ec ons e r va ba n.

Al z adot i podel e v ant ami e nt opo re di f i c i o

Pa r ac a dae di f i c i ode lc onj unt o s ea por t a npl a nt a sya l z a dos a de má sdeuna sf i c ha sc on i nf or ma c i ónr e l e va nt er e s pe c t o as ua r qui t e c t ur a .

Pr o t e c c i ó n-Edi f i c i o sdei nt e r é s

Dee nt r el ose di f i c i osc ons e r va dosde s t a c a nl aa nt i gua Admi ni s t r a c i ón,l aa nt i guaDe s t i l e r í ayl aChi me ne a , de c l a r a dosl ost r e sc omoe l e me nt osdei nt e r é sporl a I ns t i t uc i ónPr í nc i pedeVi a naypore lpr opi oPl a n Ur ba ní s t i c oMuni c i pa l .


qui t e c t ur a 19Ar

EST ADOPROPUEST A L apr o pue s t a

Pa r al apr opue s t as epr oponeunus ol i ga do as usor í ge ne s ,pore l l os ede c i dec r e a runa Es c ue l a Ta l l e rdel aMa de r aa de má sdeun mus e os obr e" ElI r a t i " .Del ose di f i c i os c ons e r va dos ,l aa nt i guaa dmi ni s t r a c i óne sl a de s t i na daamus e o,l aa nt i guade s t i l e r í a a l be r ga r ál osus osge ne r a l e sdel ae s c ue l a ( s e c r e t a r í a ,a dmi ni s t r a c i ón,c ons e r j e r í a , c a f e t e r í a ,bi bl i ot e c a ,de s pa c hos ,xi l ot é c a s . . ) yl a sa nt i gua sc a r bone r a ss ec onvi e r t e ne n t a l l e r e sdee ns e ña nz apr á c t i c a .Porúl t i mo, s ec r e a ndosnue vose di f i c i os ,unpr i me r o pr óxi moal ost a l l e r e syques e r vi r áde a l ma c é ndepr oduc t oydet i e ndaa lpúbl i c o, yuns e gundodee ns e ña nz at e ór i c ac ona ul a s yl a bor a r ot i os .Es t eúl t i mos eubi c as obr el o quee r a nl a sa nt i gua sr e t or t a sye nf r i a de r os ( de r r i ba dos ) ,c r e a ndoa s íune s pa c i ol i br e a j a r di na doe nt r eé lyl aa nt i guade s t i l e r í a ques eve r ápr e s i di doporl agr a nc hi me ne a de50mdea l t o,e l e me nt oe mbl e má t i c ode l l uga r . Se c c i ó nypl ant at i pode lc o nj unt oi ndus t r i al

Maque t asdes i t uac i ó n ye mpl az ami e nt o


qui t e c t ur a 20Ar

Edi f i c i oade s ar r o l l ar

Del osdi f e r e nt e se di f i c i osquec onf or ma n l apr opue s t a ,s ee s c ogee lnue voe di f i c i o de s t i na doaa ul a syl a bor a t or i ospa r ae l de s a r r ol l odec á l c ul oe s t r uc t ur a l ,c ons t r uc c i ón ei ns t a l a c i one s . Ele di f i c i os ec omponede18pór t i c osde ma de r aypa r af or j a dosyc e r r a mi e nt oss e di s pone npa ne l e sCLT. Ca daf a c ha das edi s e ñae nf unc i óndes u or i e nt a c i ónys ol e a mi e nt o,s i e ndol af a c ha da pr i nc i pa ll amá sc ompl i c a da ,pue ss et r a t a deunaf a c ha davi dr i a dac onor i e nt a c i ónoe s t e . Pa r al apr ot e c c i óndee s t as edi s e ñaunac e l os í a quea ume nt al adi s t a nc i ae nt r el i s t one same di da quea l c a nz al aa l t ur ahuma na ,pe r mi t i e ndoa s í l a svi s t a sa lj a r dí nde s dee li nt e r i or . Maque t a-de t al l e

De t al l e sc o ns t r uc t i v o st i po

Re f e r e nc i as

Bi a t hl onc e nt r ei nBe s s a ns

Al z adoys e c c i ó nt i po


a r di ne r í ayPa i s a j i s mo 21J

Di s e ñodet e r r az ae nát i c o Má s t e re nDi s e ñoyAr qui t e c t ur adei nt e r i or e s ETSAM,UPM

L apr o pue s t a

Comoc onc e pt oge ne r a ldel apr opue s t a ,s ee s t a bl e c e unc r i t e r i odej a r dí nc onc i e r t oa i r er omá nt i c o,c on pr e s e nc i af l or a l ,c ol or i doydef or ma snomuyr í gi da s , má sbi e nna t ur a l e sya pa r e nt e me nt e“ de s c ui da da s ” . Es pe c i e s

Toda sl a se s pe c i e ss ee s c oge nt e ni e ndoe nc ue nt al a ubi c a c i ónge ogr á f i c ade lá t i c o( c l i ma )a s íc omos u f ut ur ae xpos i c i óna ls ol .Es t oc ont r i bui r áal a a da pt a c i óndel apl a nt ays ume j oryf á c i l c ons e r va c i ónporpa r t ede lus ua r i o. Ade má s ,s et i e nee nc ue nt ae lpr opi opr oc e s ode c a dae s pe c i eal ol a r godel a sdi s t i nt a se s t a c i one sde l a ño,t a nt os is et r a t adehoj ape r e nnec omodes ué poc a def l or a c i óns ie squel at i e ne .Dee s t af or ma ,s ec ons i gue unj a r dí nc onf l or e se ndi f e r e nt e sme s e sde la ñope r o c onga ma sc r omá t i c a sdi s t i nt a spa r ai nvi e r noyve r a no.

UBI CACI ÓN

Ma dr i d

FECHA

2016

Elá t i c os ee nc ue nt r ae xe nt odee di f i c i ose ns u pe r í me t r o,s a l voe ns uc a r anor oe s t ee nl aques e e nc ue nt r aot r oá t i c odei gua l e sc a r a c t e r í s t i c a s , pore l l o,nose nc ont r a mosa nt eunat e r r a z amuy s ol e a daydel aquene c e s i t a mosc ons e gui r pr i va c i da de ne ll a donor oe s t e . Te ni e ndoe nc ue nt al osc ondi c i ona nt e spr e vi os ,s e c r e a ndosz ona sdi f e r e nc i a da se nl at e r r a z a , una pr i me r ac onf unc i óndes ol a r i umyunas e gunda pa r al aques edi s e ñaunapé r gol aquepr opor c i one s ombr aype r mi t ae ldi s f r ut edel at e r r a z ae nl os mome nt osmá sdur osde la ño.


ns t a l a c i one se f í me r a s 22I

Re f l e j o sdec o l o r e s 3ªEdi c i ónAudiI nnova t i veDe s i gnTa l e nt Audi+Re vi s t aNue voEs t i l o REAL I Z ACI ÓN

Al umnosMDAi2016

UBI CACI ÓN

Ba r r i odel a sLe t r a s ,Ma dr i d

FECHA

J uni o2016

Me di a nt el aRe vi s t aNue voEs t i l os epr e s e nt al a opor t undi a dal osa l umnosde lMDAi2016de r e a l i z a re ldi s e ño,l ac ons t r uc c i ónye lmont a j ede dose s pa c i ose xpos i t i vospa r al a3ªEdi c i óndeAudi I nnova t i veDe s i gnTa l e nt . Pl az aSant aAna

Lai nt e r ve nc i ónc ons i s t ee nl ar e a l i z a c i ónde unagr a npl a t a f or madee s p e j os obr el aques e e xpo neunve hí c ul odel ama r c a . Ele f e c t oe s pe j oof r e c el i v i a ni da dal a pl a t a f or maa de má sdeunas e ns a c i óndepi e z a ded i s e ñoyobj e t oe s t r e l l aa lve hí c ul oe xpue s t o. As uve z ,e le s pe j out i l i z a doe nt o t e mspe r mi t e obt e ne rdi f e r e nt e sá ngul osdevi s i ónde l ve hí c ul ode s deunami s maubi c a c i ón. Cas aMus e oL o pedeVe ga

Ene s t as e gundai nt e r ve nc i óns onl a spi e z a s del ospa r t i c i pa nt e sl a sques ee xpo ne ns obr e c ubo sdee s pe j oe ndi f e r e nt e spunt osde l j a r dí n . Pa r ama r c a rl osr e c or r i dosae s t a s ,s e di s pone nt i r a sdec e l of á ndec ol or e squec on e ls olpr oduc eunboni t of e s t i va ld er e f l e j os e ne lc a mi nodepi e dr a .


a c t o 23Cont

J o anaL e k uo na h t t p s : / / e s . l i n k e d i n . c o m/ i n / j o a n a l e k u o n a j o a n a l e k u o n a @g ma i l . c o m +3 46 9 98 3 78 8 8

Joana Lekuona PORTFOLIO  

Proyectos de Arquitecura e Interiorismo

Joana Lekuona PORTFOLIO  

Proyectos de Arquitecura e Interiorismo

Advertisement