Page 1

RESUM DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENARI 28/07/2011

CARRER BLANQUERNA 1. Lamentar la incapacitat del Govern municipal per consensuar una proposta amb veïns i comerciants del carrer Blanquerna, i que s’obrís al tràfic sense avisar-los. 2. Lamentar que no s’hagi comptat amb els grups municipals de l’oposició en cap moment, i que no se’ls hagi donat cap tipus d’informació, incomplint el compromís del Batle de diàleg i ma estesa. 3. Exigir al Govern municipal que es retorni immediatament a la situació anterior i mantenir Blanquerna com carrer per a vianants.

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ NO PERMANENT PER AL FUTUR DEL LLUIS SITJAR El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda la creació d’una comissió no permanent per analitzar les diferents propostes de futur en relació al solar que en l’actualitat ocupa l’antic estadi Lluís Sitjar, que promogui una solució consensuada els veïns i comerciants del barri i de la resta de la ciutat i amb els grups polítics municipals

REBUIG A LA PUJADA DE SOUS El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta la pujada de sous d’alts càrrecs del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca en temps d’austeritat.

PROGRAMA “FENT FEINA IV” El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a efectuar les gestions necessàries per cobrir de forma immediata les 346 places de la segona fase del programa “Fent Feina IV”

CONVOCAR LA COMISSIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS CÍVIC DELS ESPAIS PÚBLICS El Ple de l’Ajuntament insta al govern municipal a convocar amb caràcter d’urgència la Comissió de l’Ordenança Reguladora de l’Ús Cívic dels Espais Públics.

REBUIG AL TANCAMENT DE RÀDIO TELEVISIÓ DE MALLORCA 1. L’Ajuntament de Palma es pronuncia en contra de la proposta de tancar la RTV Mallorca que ha fet l’actual equip de govern del Consell de Mallorca. 2. L’Ajuntament de Palma lamenta la destrucció de 1.200 llocs de feina en un sector d’innovació i diversificació econòmica i en un moment en que la prioritat de les administracions públiques ha de ser la creació d’ocupació. 3. L’Ajuntament de Palma insta el Consell de Mallorca a mantenir el funcionament de la RTV de Mallorca. 4. S’acorda enviar copia d’aquesta moció a la Presidència del Consell de Mallorca. 1


SOL.LICITUD DE DECLARACIÓ DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA 1. El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda instar a la Conselleria competent en matèria de comerç perquè es declarin com a zones de gran afluència turística els carrers Jaume III, Born i la Plaça Joan Carles I. 2. El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda acompanyar aquesta iniciativa amb un programa municipal de promoció de l’activitat comercial, turística i cultural que permeti potenciar aquestes zones. En concret, com a mínim, es duran a terme les següents accions: a. Creació d’un bitllet turístic municipal que permeti visitar museus b. Manteniment d’un horari continu de visita –perquè no tanquin els migdies- els museus públics c. Gratuïtat dels museus públics els diumenges i festius.

EMPRESA PÚBLICA EMAYA El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 1. Delegar en el tinent de batle, senyor Andreu Garau, president d’Emaya, perquè negociï amb Abaqua el pagament del deute corresponent al manteniment de les depuradores de Palma per a l’any 2010 i el primer trimestre de 2011, així com de les inversions previstes al conveni signat el 2008 entre l’Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi Ambient i que encara restin pendents. 2. En cas que aquestes negociacions no tenguin el fruit esperat, instam a sol·licitar la compensació amb el cànon de sanejament. 3. A reclamar al Govern de les Illes Balears els interessos de demora que pal·liïn en part la pèrdua econòmica que la demora en el pagament hagi pogut causar a la tresoreria de l’empresa. 4. El senyor Garau informarà a la propera reunió plenari de l’evolució d’aquestes negociacions.

USOS DELS SOLARS MUNICIPALS El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern municipal a estudiar la possibilitat de donar un ús provisional als solars de propietat municipal, donant la oportunitat a escoles, AMIPAS, associacions de veïns i altres ONG, a presentar projectes comunitaris, relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient.

UBICACIÓ DE LA UNITAT BÀSICA DE SALUT D’ESTABLIMENTS El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a: 1. Continuar treballant conjuntament amb la Conselleria de Salut, per a reubicar la Unitat Bàsica de Salut a l’espai del casal de barri d’Establiments el més aviat possible. 2. Estudiar el trasllat de l’actual biblioteca a l’antiga casa de la vila. 3. Estudiar la possibilitat d’albergar les activitats socioculturals a l’actual UBS.

A més a més s’ha sol·licitat la compareixença en Comissió informativa del regidor d’Infraestructures per explicar la denominada “Brigada Exprés”. 2

Proposicions GMS Plenari 28.07.11  

Resum de les propostes que el Grup Municipal Socialista presentarà al Plenari de Cort del mes de juliol

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you