Page 1

Kompletterande handlingarna SM 2

2013/2014


Plats: H1, Tid: 18.02 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg


Föredragningslista SM2 2013-11-11

Föredragningslista SM2 2013/2014 *=bilaga finns

1 Formalia a. Mötets öppnande b. Val av justeringsperson c. Val av mötespresidium d. Mötets behöriga utlysande* e. Anmälan av övriga frågor f. Fastställande av föredragningslista* g. Föregående mötesprotokoll h. Bordlagda frågor I.

Sektionens bokslut 11/12

II.

Ansvarsfrihet för $$ 11/12

III.

Sektionens bokslut 12/13*

IV.

Ansvarsfrihet för $$ 12/13

V.

Konfirmeringar från SM1*

i. Adjungeringar j. Meddelanden k. Inlämning tårttäfvlan


Föredragningslista SM2 2013-11-11

2 Rapporter a. Styrelsen b. Revisorerna c. KF

3 Val* a. ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna. b. pH-bas och pH-sur c. KAPTEN och STYRMAN i KOMPIS d. BluffO och vice BluffO e. GenerÖl och Ölverste i KÖN f. Två fanbärare g. Revisor h. Ordförande i CIA i. Skolledningsrepresentanter kemi- och bioskolan j. Två KAOSa

4 Konfirmeringar* a. Ledamöter i Kommunikationsnämnden (KN) b. Ledamöter i KK c. Ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD) d. Ledamöter i CHUST e. BUS-Representant f. SNOK


Föredragningslista SM2 2013-11-11

5 Motion om borttagande av punkten 2.10 övrigt i valberedningens policydokument* 6 Andra läsningen av stadgaändringar* a. Proposition om stadge- och reglementesändringar pga. det nya programmet Teknisk Kemi.* b. Motion angående personval med en sökande* I. II. III.

Motion* Motionssvar* Yrkande om ändring i motionssvar*

7 Övriga frågor 8 Nästa möte 9 Mötets avslutande


r Årsredovisning Kemisektionen 201 21 2A16 Jens Aronsson 2013-r r-r r

-ar,ra*,"*M

sid r (1)

ÅnsnroovrsNrNG Kemisektionen (Org. nr. 80241 3-21 54'l Rökenskopsår 20120701-20130630

Lino AalÅ Ordföronde 2Ol3l2O14

Vice ordföro f{de 2013 l2}l 4 2013-11- lZ

2013-11- tå.

Astrid Helmfrid Styrelseledo mot

2A1 3 I 2A1

Aneri Potel 4

201:+^11-12

Styrelseledo mot

201 3 I 201 4

2013-11- 1a

Doniel Ruotsoloinen §tyrelseledo mot 2013-11-

lz

7HS Kernise

201 3 I 201 4

Styrelseledomot 2013-l l- ,2

201 3 I 201 4

klionen, Ieknikrnge n 368, I 00 44 §fockholm, www.kongligkemi.se


4r#

Förteckning över årcredovisningen Jens Aronsson

201$l t-l sid r{r)

Fq

I

i,1

z

l

i

*r,@ $82

I

rEmsExflor{rr

I I I I!

II ! .!

I .i 1

Förteckning över årsredovisnlngen Flik

\-

I - Forvoltningsberöitelse

Flik 2

- Bolonsropport

Flik 3

- Resultotropporter Allo resultotstöllen RS 1 Centrolt RS

2 Styrelsen

RS

3 TLC

4IN RS 5 Mottogningen RS

6 KNUT RS 7 Krexet RS I Klubbmösteriet RS

Flik 4

- Noter Not I Principer för vörderingor Not 2 AnlögghingstillgÖngor Not 3 Ploceringor Not 4 Jömförelsetol

Flik 5

- Kontoplon

Flik 6 -

Huvudbok

Yft

e\ *P 7HS

Kemisektionen Iekniknhgen 368, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se

cn

?rl


Förvoltningsberöttelse Jens Aronsson

20r3-r l-r sid r (3)

F

I

KEri,sE,otorM

örvq ltn i n g sberötlel s e

Överskikt Sektionens verksamhet bygg* på samma grund som tidigare år. Ekonomisk finns inga intentioner att göra ett stort positivt resultat och fokus för utveckliagen ligger istället på verksamheten. Under räkenskapsåret har det arbetats for att strukturera sekionens intäktskiillor för au kunna lägga större resurse! p& att ge tillbaka till medlemmama genom förmåner, fö$ättrad studiemiljö och an&a affaflgemaflg som medlernmarna önskar.

Iaom sektionen har strukturen för hur mandat att ta beslut fördelas utvärderats och födndrats. Mafldatet att ta beslut om vilka som är ledamöter i organ har i många fall flynats från Sektionsrnötet till organansvariga för att skapa en rak och tydlig ansvarskedja genom otganisationen.

Påverkan på resultat och omsättning hat inte kunnat bedömas då jiimförelsetal saknas (se

"Föränddngar" nedan och Not 4).

lcke finonsiello upplysningor Det har under räkenskapsfuet hänt en del på

sektionen som indirekt påverkat det

ekonomiska utfallet.

KNUT, vars verksamhet står 6ör en störe del av sektionens omsättning har tagjt fram ett rytt mef, specificetat utbud av tiänster för försiiljning till företagen. Tanken är att det ska bli lättxe for företagen att se vilket utbud som finas och hur de olika tjänsterna kan kombineras. KNUT hat också skapat en Företagsgrupp som har till uppsft att samordna kontakten med företag. Det ska ge en nätmare kontakt med näringslivet och ge möjlighet till mer personlig kontakt mellan fotetags- och sektionsrepfesentant.

KK

har giort en analys av det utbud sektionen har

framöver. Målsättningen har varit att

-använda

i baren och

utvfuderat hut det ska se ut

så många produkter som möjligt ftån

Spendrups utbud, men ärndå täcka de kmv på bredd i sortiment och kvalitet som I(K har. Störcta skälet rent ekonomiskt är att det ger sektionen möjlighet till stöne rabatter hos Spendrups.

KK har fokuserat

på Gotlands bryggeris produkter, som finns

i

Spendrups utbud

föt

att

profilem pubama i Draget kdng ett bra brygged och diirigenom locka flet gäster. Avtal med N Stor Stark och Båstads vinhandel har inte förliingts

til

fölid av detta

Ku

Förondringor Under räkenskapsåret har sektionens struktut och arbetssätg &amför allt kring arbetet med ekonomin, förbättrats avsevärt. Det har blivit tydligate för de som ska ta beslut orn vad som gäller ekonomiskt. Det har också blivit tydligare HUR man ska redovisa de transaktioner som SKA redovisas inom sektionens tedovisning. Sektionens redovisningsprinciper har kraftigt förindrats under året. Den öveqgdpaade förändringen iir att redovisningen som tidigare skedde i 5 olika böcker nu är sarnmanslagen

IH§ Kemise ktionen, Iekniknngen 36& I 00 44 Stockholm, www.kongl'gkemi.se

*+\

\k

4ffi,

a


Förvoltnin gsberöttelse Jens Aronsson 2013-l'.t-11 §id 2{3)

till

KEM,sE,ntor,M

en. De olika delama av vetksamheten delas istället upp redovisningsmässigt

i

lika

resultatställen.

När sektionen tidigare år (de år då det funnits ett) tittat på resultatet har det varit för den del av redovisningen som skötts av skatunästaren. Det har gjot att hela verksamhetens resultat inte har vadt rättrisande och omsättningen som redovisats har varit mycket lägre än den faktiska omsättningen.

Lager för både spritförrådet och sektionens miirken bokförs från och med i år. Det tesulterar i att kostnader för inköp blit mer råttvisande och hamnat på rätt räkenskapsår. Dessutom ger detta en uppfattning om hur rnycket spill som förekommet i lagren, vilket sektionen tidigare inte haft koll på rnen som det funnits indicier på har förekommit i mer än accepterad utsträckning. Kontanthanteringen på sektionen har setts över under året och det har tagits fram ett PM för hur kontanter ska hanteras för att säkerställa att tedovisningen sker korekt och for att undvika hantering av störe peflgasummor som medför en dsk Föränddngama har gjorts för att tedovisningen ska uppfylla god redovisningssed sektionens resultat ska vam dttvisande och sektionen löpande ska kunna följa upp ekonomin under året.

Förslog till disposition ov resultot Resultatet visar på störe vinst än budgeterat. Budgeten var lagd med maginal eftersom det

inte finns nagot tidigare resultat att utgå ifiån ör hela sektionen. I och med detta resultat slms det att sektionen inte behöver vara så otolig fot att kostnaderna skenar, sflaraf,e tvärtom. Föreningens syfte d.t att ftämia medlemmars studier och studentliv och ska inte ha något vinstsyfte.

Kommande verksarnhetsår böt resultatet läggas på kostnadet för att undedätta för medlemmar som vill göra något i sektionens regi. Ist?illet för att hitta det billigaste alternativet som egentligen inte haller önskvdrd kvalitet eller liiga eget arbete på nagot som uppfattas som tråkigt, svårt och jobbigt av medlemmar så bör resultatet liiggas på att sektionen köper tjänsten eller varan av extem part. På så vis ska medlemmar kunna lägga tid på det de tycker iir kul isället för på mycket som måste göras. Resultat bör också läggas på sektionslokalens inventarier och inköp

till medlemmama för att

frä,nja studier och studentliv.

Forvönton på fromtiden Förväntningarna på framtiden dr att sektionen böriar visa ett n*a + / - O-resultat och att det uppnås genom att folja dokumentet "Plan för ekonomisk hållbarhet till 2018, 130506'. Omstrukturedngama i sektionens verksamhet och fötändringarna i både KNUT:s och KI*s verksamhet förväntas ge rner tid och resruser som kan läggas på att ge tillbaka till

Alt

medlemmama.

Må|, principer och exponering för ploceringor Syftet med sektionens placedngar fu att ha en buffett för att täcka upp framtida behov så som jubileum ellet stora extraordinära kostnader som renovedng eller skadestånd. Syftet med placeringarna åk dels att bufferten ska ligga skild ftån dern monetära tilgangar som vanligen

IHS Kemise ktionen, Ieknikinge

n 368,

I

00 44 Stockholm, www.konglrgkemi.se

G0 CK

Krm


u,

Förvoltningsberöttelse Jens

Aronson

20rlr I-l

I

or,rr*Jäig

sid 3(3) anviinds i sektionens verlsamhet och dels att de ska öka inflationen för attinte g&a en födust ö sparåintan iklåg. Antedniagen anviinds

i

i

vfude som minst motsvår?r

till att skilja buffeten tfdltgt ffin denr monetiita tillangu som vanligea

sektionetrs verLsamhet är

för att skapa en säkethetsnivå

så att sektio+en inte

förbnrkar alla sina tillgångar utao att det iir ett aktivt beslut Placaingeo

ska vam eo lågnskplacedng då

buffeteo ska besd till &amtida behov.

U U

U

L

/\tl

\Y

dG cr(

IHS Kemise klionen, Iekniknnge

n 368,

I

00

U

§tockholm, www.kongligkemi.se

*


t-R Sida 1(2)

THS Kemisektionen

802413-2154

Räkenskapså r 201 2-07 -01 20 I 3-06-30

Period: 2O12-07-01 -

201

Balansrapport

Utskrivet 2013-1

Anl

senaste vernr A

"'

t

1

-1

1 19:12

1u'.gr?å

? 1ä3

3-06-30

Period

lng balans

lng saldo

Varumårken Ackumulerade nedskrivningar på varumärken

0,00

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

-27 0.00

-270,00

Summa immateriella anläggningstillgångar

0,00

0

,00

2 430,00

2 430,00

Utg balans

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar lmmateriella anläggningstillgångar 1

0

50

1058

Materiella anläggningstillgångar

1220 1228

273,76 0,00

-20 800,00

636,42

-294 274,42

437 493,76

lnventarier och verktyg

282 220,00

282 220,00

Ackumulerade nedskrivningarpå inventarier och verktyg

-20 800,00

-20 800,00

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verk

-241 638,00

-241 638,00

19 782,00

19 782,00

102 637,34

122 419.34

350 587,76

350 587,76

6 860,20

357 447,96

Summa finansiella anläggningstillgångar

350 587,76

350 587,76

6 860,20

357 447,96

Summa anläg.gningstillgångar

370 369,76

370 369,76

111 927,54

482 297,30

49 815,89 72 764,26

49 815,89 72 764,26

64 730,25

114 546,14

-4 987,06

0,00

0,00

2 700,00

67 777 ,20 2 700,00

122 580,15

122 580,15

62 443,19

185 023,34

107 953,80

107 953,80

-72 783,80

35 170,00

6 763,85

6 763,85

4 277,47

11 041 ,32

0,00

0,00

9 887,93

9 887,93

114 717,65

114 717,65

-58 618,40

56 099,25

Huvudkassa

33 571,00

-24 802,00

I769,00

Kassa Alkemisterna

3 062,00

25 374,00

6 011,00

7 555,00 12 379,00

1229

Summa materiella anläggningstillgångar

155

-52

Finansiella anläggningstillgångar 1

350

Andelar och värdepapper i andra företag

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

1461 1462 1480

Lager av handelsvaror Spritförrådet Lager av handelsvaror Märkesförrådet

Förskott för varor och tjänster

Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar 1

51

0

1685 1

790

Kundfordringar Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank

1

1914

Kassa Krexet

22 312,00 1544,00 15 178,00

5 1 931

Kassa Klubbmästeriet

60 200,00

33 571 ,00 22 312,00 1544,00 15 178,00 60 200,00

186 322,07

189 322,07

1932 1933

Affärskonto Alkemisterna

I 91

1912 I 91

1

3

91

Kassa KNUT

Huvudaffärskonto Affärskonto KNUT

-2 799,00 -29 561,00 -92 833,85

82 771 ,15

82 771 ,15

16 646,22

104 093,30

104 093,30

90 431,38

30 639,00 93 488,22

99 417,37 194 524,68

hv,

\Y

s

m m


t' Sida 2(2)

THS Kemisektionen

802413-2154

Räkenskapsår 2012-07 -01 -

Balansrapport

2828

1 19:12 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Period

Utg balans

991,42 276,93

52 634,98 117 714,98

Utskrivet 2013-1

Anl

Senaste vernr A

1-1

201 3-06-30

Period: 2012-07-01 - 2013-06-30

1934 1935

Affärskonto Krexet Affärskonto Klubbmästeriet

lng balans

lng saldo

21 643,56

21 643,56

21 438,05

21 438,05

30 96

Summa kassa och bank

549 073,13

549 073,

3

93 423,10

642 496,23

Summa omsättningstillgångar

786 370,93

786 370,93

97 247,89

883

1 156 740,69

1 156 740,69

209 175,43

SUMMA TILLGANGAR

1

61

8,82

1 365 916,12

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2010

Eget kapital

Summa eget kapital

-1 114

791,39 -1 114 791,39

-226

-1

791,39 -1 l',|4 791,39

.226

'.t14

991,2Q -1 341 782,64 991

,25

-1 341 782,64

Kortfristiga skulder

244A 2S93

2990

Leverantörsskulder Skulder till närstående personer,

kortfristig del Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

-29 550,00

-29 550,00

29 550,00

0,00

-12 399,30

-12 399,30

4 108,82

-8 290,48

0,00

0,00

-15 843,00

-15 843,00

.41 949,30

.41 949,30

17

740,69

,209

.1 156 740,69

-1 1 56

815,82 175,43

-24 133,48

-1 365 916,12

SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

0,00

r\1t

\F

.s kaK

tu


t-I Sida 1(3)

THS Kemisektionen

802413-2154 Råkenskapsår 2A12-07 -01 -

Utskrivet 2013-1 1 -1 1 19:1 4 Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120

Resultatrapport

201 3-06-30

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

E 320 F 238

ARL Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomeättning

3000 301 1 3012 3021 3022 3023 3A24 3025 3031 3032 3033 3034 3040 3050 3060 3500 3730 3740 37S0

Försäljning varor

63 486,00

63 486,00

73 000,00

Försäljning mat

1

8 538,1

5 160,00

18 538,10 5 160,00

34 000,00 0,00

117 504,81

117 504,81

Försäljning fika

Försäljningalkohol,spritdrycker Försäljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl

1

Försäljning alkohol, andra jästa drycker

0

6 486,61

6 486,61

31 985,50

131 985,50 34 705,00

34 705,00

Försäljninglättdryck Försäljningbiljetter,alkohol Försäljning biljetter, alkoholfri Försäljning biljetter,förestållning

6 150,43 318 135,00 56 235,00 75 790,00

Försäljning biljetter, resa

1

66 500,00 19 970,00

1

16 485,00 19 965,00

6 150,43 318 135,00 56 235,00 75 790,00

359 500,00 49 200,00 73 500,00 110 000,00

9 980,00

86 650,00

86 650,00

135 230,00

135 230,00

80 000,00

Medlemsavgifter

31 920,00

31 920,00

Annonsintåkter

0,00

Vidarefaktureradeintäkter

0,00 52 759,00

32 000,00 5 000,00

52 759,00

50 200,00

Låmnade rabatter

-1 142,50

-1 142,50

0,00

-3,91

-3,91

0,00

18 084,95

18 084,95

0,00

1 157 673,99

1 157 673,99

1 199 300,00

Erhållna offentliga stöd m.m.

99 702,00

Övriga ersättningar och intäkter

20 094,34 5 842,02

99 702,00 20 094,34 5 842,02

2 489,96

2 489,96

't28 128,32

'128 128,32

124 150,00

1 285 802,31

1 285 802,31

1 323 450,00

-83 218,60 95 365,01 -6 933,03

-83 218,60 -195 365,01 -6 933,03

-320 300,00

-93 002,91

-93 002,91

Försäljningtjänster

Öres- och kronutjämning

Övrigaintäktskorrigeringar

Summa nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

3980 3990 3993 3995

Erhållna donationer och gåvor Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär

Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS lNTÄKTER

1

15 850,00

I300,00 0,00 0

,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 4011 4012 4421 4022 4023 4024 4025 4031 4032 4033 4040 47 30

lnköp av varor lnköp av mat

-1

lnköp av fika lnköp av alkohol, spritdrycker lnköp av alkohol, vin

lnköp av tjänster

-37 921,51 15 162,48 -38 410,75 -14 369,69 -18 310,00 -4 600,00 -2 600,00 -44 414,25

Erhållna rabatter

37 760,86

lnköp av alkohol, öl lnköp av alkohol, andra jästa drycker lnköp av lättdryck lnköp av biljetter, alkohol lnköp av biljetter, alkoholfri lnköp av biljetter, föreställning

-1

-37 921 ,51

-115162,48 -38 410,75 -14 369,69 -18 310,00 -4 600,00 -2 600,00

-1 13 300,00

-3 400,00 300,00 -45 000,00 -104 200,00 -17 900,00 -11 700,00 -24 000,00 -1 19

0,00 0,00

-44 414,25

-2 550,00

37 760,86

0,00

AE

\X iP

K&

ffi(

ry


tf Sida 2(3)

THS Kemisektionen

802413-2154

Råkenskapsår 2012-07 -01 -

Utskrivet 2013-1 1'1 1 19:1 4

Resultatrapport

201 3-06-30

Period 2012-07-01 - 201 3-06-30

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anl

Period Ackumulerat Summa råvaror och förnödenheter

-616 547,37

547,37

.616

Budget

'761 650,00

Övriga varu- och materialkostnader -52 759,00

-52 759,00

-50 200,00

Summa Övriga varu. och materialkostnader

.52 759,00

,52 759,00

.50 200,00

BRUTTOVINST

616 495,94

616

-74 595,00 -4 527 ,95

-74 595,00 -4 527,95

-82 900,00

3

-978,1 3

0,00

-2 108,00

-2 108,00

0,00

4800

Vidarefakturerade kostnader

495,94

511 600,00

Övriga externa kostnader

0 5060 5070 5090 5210 522A 5460 5520

Lokalhyra

5590 5611 56"1 9 5670 5690 57 1 0

Övriga kostnader för reparation och underhåll Drivmedel för Personbilar

501

Städning och renhållninS Reparation och underhåll av lokaler

Övrigalokalkostnader

6070 61 1 0 61 50 6211 6230 6250 6570 6590 6890 6950 6980 6990 6992

1

0,00

Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar

-13 026,25

Hyra av inventarier och verktyg

-14 714,00 -36 446,46

-13 026,25 -14 714,00 -36 446,46

-10 000,00 -2 000,00 -25 000,00

-5 400,00

-5 400,00

-2 000,00

-1 032,00 -1 038,50

-1 032,00 -1 038,50

-11 250,00

-120,00

-120,00

0,00

Båt-,flygplans-ochhelikopterkostnader

0,00

0,00

Övriga kostnader fÖr transportmedel

0

,00

0,00

-12 000,00 -1 000,00

443,7 5

0,00

Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och

datorer m.m.

Övriga personbilskostnader

Frakter, transporter och försåkringar vid istribution Övriga kostnader fÖr frakter och transporter va rud

5790 5800 5820 5830 5890 5930 5960

-978,

-1

443,7 5

-1

0

,00

-50 0,0 0

Kost och logi

-33 272,00 -8 348,50 -6 726,72

-3 90,75 -33 272,00 -8 348,50 -6 726,72

Övrigaresekostnader

-56 1 20,00

-56 120,00

Reklamtrycksakerochdirektreklam Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar

-3 942,00

-3 942,00

-18 000,00 -60 000,00 -3 000,00

3,66

-1 900,00

Representation

-7 118,72

-7 118,72

-8 300,00

-52 9,00

-529,00 -19 710,19 -56 0,35 -1 351,50 -3 072,00 -4 819,50

Resekostnader

Hyrbilskostnader

Kontorsmateriel Trycksaker Fast telefoni

Datakommunikation Postbefordran Bankkostnader

-390,7

-333,66

-19 710,19 -560,3

Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Styrelsensdispositionsfond

Summa övriga externa kostnader

Personalkostnader

5

-1 351,50 -3 072,00 -4 819,50

-3

-80,00

Övriga externa tjänster Övrig inhyrd personal Tillsynsavgifter myndigheter

5

-26 -7 -1 -5

350,00 970,00 200,00 476,68

-26 -7 -1 -5

0,00

.342 801,61

-342

3

-35 700,00 -'10 000,00

-l 550,00 -23 100,00 0,00

-1 900,00 -2 950,00

-4 105,00

-80,0 0

0,00

350,00 970,00 200,00 476,68

-27 500,00 -7 230,00

0,00

-20 000,00

801,61

0,00 0,00

-371 885,00


In Sida 3(3)

THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsår 2012-07 -01 20 1 3-06-30 Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Resultatrapport

Anl

Utskrivet 2013-1

1

-1

1 19:1 4

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Period

Ackumulerat

Budget

0,00

0,00

-2 800,00

0,00

0,00

.2 800,00

-27 0,00

-52 636,42

-270,00 -52 636,42

-19 782,00

Summa avskrivningar

-52 906,42

-52

RÖRELSERESULTAT

220 787,9',1

220787,91

76'1

0

Utbildning

Summa personalkostnader

Avakrivningar

7810 7832

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på inventarier och verktyg

906,42

0,00

-19 782,00 117133,00

Finansiella poster

8390 8422

Övriga finansiella intäkter

Dröjsmålsräntorförleverantörsskulder

Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINAN§IELLA POSTER

12 000,00

6 860,20 -656,86

6 860,20 -656,86

6 203,34

6

203,34

12 000,00

226 991,25

226

991,25

129 133,00

0

,00

Arets resultat

8999

Arets resultat

Summa årets resultat SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

-226 991,25

-226 991,25

-226 991,25

-226

-1 285 802,31 0,00

991,25

0,00 0,00

.1 285 802,31 -1 194 317,00

0,00

129 133,00

AU

$k ffi\ ft


Sida 1(2)

THS Kemisektionen

802413-2154 Råkenskapsår 2012-07 -01 20 1 3-06-30 Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Utskrivet 2013-1 1-11 19:16

Res u ltatrapport

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anl

Kostnadsställe RS1 - Central verksamhet

Period

Ackumulerat

Budget

30 000,00

3

30 400,00 0,00 -0,7 3

30 399,27

30 399,27

35 000,00

38 777,00

38 777,00,

18 000,00

12 842,50

12 842,50

I300,00

5 385,00

5 385,00

0,00

Summa övriga rörelseintäkter

57 004,50

57 004,50

26 300,00

SUMMA RÖRELSENS !NTÄKTER

87 403,77

87 403,77

61 300,00

-721,00

-2 000,00 -6 3oO,OO

I

-700,00 -500,00

RÖRELSENS tNTÄKTER

Nettoomsättning

3050 Medlemsavgifter 3060 Annonsintäkter 3740 Öres- och kronutjämning §umma nettoom§ättning

30 400,00 0

,00

-0,7

5 000,00 0,00

Övriga rörelseintäkter

3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 3990 Övriga ersättningar och intäkter 3993 Erhållna donationer och gåvor

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 4011 4012 4040 47 30

lnköp av mat

-5 120,03

-721 ,00 -5 120,03

lnköp av fika lnköp av tjänster

-1 508,19

-1 508,1

lnköp av varor

-61 6,00

-616,00

,00

3,00

Summa råvaror och förnödenheter

-7 962,22

-7 962,22

-9 500,00

BRUTTOVINST

79

441 ,55

79 441,55

51 800,00

'-978,13 -2 400,00 -8 752,36

-978,1 3

0,00

-2 400,00 -8 752,36

-5 000,00

-5 400,00

-5 400,00

-2 000,00

Erhållna rabatter

3

0

,00

Övriga externa kostnader

5070 5220 5460 5520 5930 6070 61 1 0 61 50 6211 6230 6250 6570 6950

Reparation och underhåll av lokaler Hyra av inventarier och verktyg

Förbrukningsmaterial Reparation och underhäll av inventarier, verktyg och

datorer m.m.

0,00

5,00

0,00

-2 500,00

-2 300,00

Postbefordran

5,00 -2 500,00 -27 4,00 -1 892,50 -560,35 -793,75 -24,00

-24,00

0,00

Bankkostnader

-3 516,50

-3 516,50

-2 650,00

Tillsynsavgiftermyndigheter

-3 170,00

-3 170,00

-3 130,00

-30 296,59

-30 296,59

-21 880,00

,00

-1 800,00

Reklamtrycksaker och direktreklam Representation

Kontorsmateriel Trycksaker Fast telefoni Datakommunikation

Summa övriga externa kostnader

-3

-3

-27 4,00

0,00

-1 892,50

-6 000,00

-560,3

5

0,00

-7 93,7 5

-80 0,00

Personalkostnader 761

0

Utbildning

0,00

0


rSida 2(2)

THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsår 201 2-07 -01 201 3-06-30 Period 2012-07-01 - 201 3-06-30

Resu

ltatrapport

Anl

Utskrivet 2013-11-1'1 19:1

6

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Kostnadsstålle RS1 - Central verksamhet

Period §umma personalkostnader

Budget

Ackumulerat

0,00

0,00

-270,OO

-52 228,42

-27 0,00 -52 228,42

.52 498,42

-52

498,42

.3 353,46

-3

353,46

.t

800,00

Avskrivningar

7810 7A32

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på inventarier och verktyg

Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT

0,00

-19 782,00 -19 782,00

I

338,00

Finansiella poster 6 860,20

6 860,20

12 000,00

Summa finansiella Poster

6 860,20

6 860,20

12 000,00

RESULTAT EFTER FINANS!ELLA POSTER

3 506,74

3 506,74

20 338,00

-3 506,74

-3 506,74

0,00

.3 506,74

.3

8390

Övriga finansiella intäkter

Arets resultat

8999

Arets resultat

Summa årets resultat SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

06,74

'0,00

-87 403,77

-87 403,77

.40 962,00

0,00

0,00

20 338,00

5

t"

*tt

ty "b dlt W


Sida 1(2)

Resultatrapport

THS Kemisektionen

802413-2154

3-06-30 Period 2012-07-01 - 2013-06-30 1

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

ARL

Räkenskapsår 201 2-07 -01 20

Utskrivet 2013-11-1 1 1 9:18

Kostnadsställe RS2 - $ektions $tYrelsen

Period Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS tNTÄKTER

Nettoomsättning

3000 3021 3022 3023 3024 3025 3031 3032 3500 3740

50,00

50,00

0,00

825,7 4

825,7 4

1 550,00

Försäljning varor

Försäljningalkohol, spritdrycker

20,00

20 ,00

Försäljning alkohol, andra jästa.drycker

0

190,00

2 591,61

2 59'1,61

Försäljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl

0

,00

,00

'1

085,00 185,00

I,43

90,00

8 930,00

14 500,00

20 496,00 -0,4 3

3 900,00 20 496,00 -0,4 3

19 000,00

Summa nettoomsättning

36 822,35

36 822,35

38 850,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

36 822,35

36 822,35

38 850,00

Försäljninglättdryck Försäljningbiljetter,alkohol Försäljningbiljetter, alkoholfri Vidarefaktureradeintäkter Öres- och kronutjämning

I,43 I930,00 3 900,00

2 250,00 0,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 4011 4A12 4021 4022 4023 4024 4025 4040

-2

lnköp av varor

99,93

lnköp av mat

-6 194,37

lnköp av fika

-359,20

lnköp av alkohol, spritdrycker lnköp av alkohol, vin

-1 922,68 -5 057,50 -1

lnköp av alkohol, öl lnköp av alkohol, andra jästa drycker

6,06

-6 194,37 59,20

0,00

-1 922,68

-3 900,00 -1 500,00 -3 400,00

-3

-5 057,50 -16,06 0

,00

-600,0

0

-3 0 0,00

-1 400,00

-806,54 -1 400,00

-1 300,00

6 056,28

.16 056,28

.21 600,00

-20 496,00

-20 496,00

-19 000,00

.20 496,00

-20 496,00

.19 000,00

0,07

.1 750,00

-1 000,00

-l 000,00

0,28

0,00

lnköp av lättdrYck

Summa råvaror och förnödenheter

-100,00

-10 500,00

0,00 -80 6,54

lnköp av tjänster

3

-299,9

.1

Övriga varu- och materialkostnader

4800

Vidarefakturerade kostnader

Summa Övriga varu- och materialkostnader

270,07

BRUTTOVINST

27

Övriga externa kostnader

0 Lokalhyra 5460 Förbrukningsmaterial 561 1 Drivmedel fÖr Personbilar

-1 000,00 0,00

0,00

-1 500,00

57S0

-150,00 -6 988,00 -50 0,00

-150,00 -6 988,00 -500,00

0,00

-4 200,00

-526,7 2

-526,7 2

0,00

50

1

Övriga kostnader fÖr frakter och transporter

5800 Resekostnader 5820 Hyrbilskostnader 5830 Kost och logi 5930 Reklamtrycksaker 6070 Representation 61 0 Kontorsmateriel 1

och'direktreklam

-47 0,28

-105,00

-4

618,7

2

0,00

-47

0

,00

-105,00

-50 0,00

-4 618,72

-6 000,00

0

,00

-550,0

0

A\\

r4

nm\

f4


|.a Sida 2(2)

THS Kemisektionen 802413-21 54 Räkenskapsår 2012-07 -01 201 3-06-30

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Res u ltatra ppo

Utskrivet 2013-1 1 -1 1 1 9:1 8

rt

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anu

Kostnadsställe RS2 - $ektions $tYrelsen

Ackumulerat

50 Trycksaker 6230 Datakommunikation 6250 Postbefordran 6570 Bankkostnader 6992 Styrelsens dispositionsfond 61

Summa övriga externa kostnader

-350,00

-350,0 0

0,00 0,00

0,00

-105,00

-105,00

-600,00 -350,00 -210,00

0,00

0,00

-20 000,00

-14 813,72

-14 813,72

.34 910,00

-408,00

-40 8,00

0,00

-408,00

.40 8,0 0

0,00

0,00

0

,00

Avskrivningar

7832

Avskrivningar på inventarier och verktyg

Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT

.14 951,65

.14

951 ,65

.36 660,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

.14

951 ,65

-14 951,65

-36 660,00

14 951 ,65

14 951 ,65

0,00

14 951 ,65

14 951

Arets reEultat

S999

Arets resultat

Summa årets resultat SUMMA RÖREL§ENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

.36 822,35 0,00

.36

,65

0,00

822,35

-75 510,00

0,00

.36 660,00

(-

k"

Å]1 {ä

tr\

w


rf Sida 1(2)

THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsår 2012-07 -01 -

20 1 3-06-30

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Resu

ltatrapport

Anl

Utskrivet 2013-1 1-1 1 19:18 Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Kostnadsställe RS3 - TLC

Period Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3000 3A21 3022 3023 3024 3025 3031 3032 3740 3790

Försäljning varor

Försäljningalkohol,spritdrycker Försäljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl Försåljning alkohol, andra jästa drycker

Försåljninglättdryck Försäljningbiljetter,alkohol Försäljning biljetter, alkoholfri Öres- och kronutjåmning Övrigaintäktskorrigeringar

Summa nettoomsättning

46 071,00 1020,00

46 071 ,00 1020,00

75,00

75,00

2 660,00

2 660,00

940,00

940,00

50 000,00 4 000,00 480,00 2 800,00 480,00

57,00

57,00

240,00

26 300,00

26 300,00

17 000,00

880,00

880,00

2 000,00

-1,03

-1,03

0,00

729,00

729,00

78 730,97

78 730,97

50 ,00

50,00

0

50,00

50,00

0,00

78 780,97

78 780,97

77 000,00

0

,00

77 000,00

Övriga rörelseintäkter

3990

Övriga ersåttningar och intäkter

Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS tNTÄKTER

,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 4011 4021 4022' 4023 4024 4025 4040

-207 ,09

-207 ,09

-45 000,00 -6 500,00 -4 000,00 -1 500,00 -3 500,00 -600,00 -400,00

-800,00

-80 0,00

0,00

-58 866,98

.58 866,98

.61 500,00

19 913,99

19 913,99

15 500,00

,00

-1 300,00

-39 -6 -5 -1

lnköp av alkohol, vin

-39 481,37 -6 656,55 -5 867,84 -1 302,63

lnköp av alkohol, öl

-3 191,59

656,55 867,84 302,63 -3 191,59

lnköp av alkohol, andra jästa drycker lnköp av lättdryck

-1 359,91

-1 359,91

lnköp av varor lnköp av mat lnköp av alkohol, spritdrycker

lnköp av tjänster

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

481 ,37

Övriga externa kostnader

0 Lokalhyra 5460 Förbrukningsmaterial 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 50

1

0,00

-2 7 48,95 -140,00

0

-2 748,95

0,00

-140,00

-100,00

Summa övriga externa kostnader

-2 888,95

-2 888,95

.1 400,00

RÖRELSERESULTAT

17 025,04

17 025,04

14 100,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

't7 025,04

17 025,04

14 100,00

-17 025,04

-17 025,O4

0,00

Ärets resultat

8999

Arets resultat

k,

Atr

$ å

0k

w


THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsår 2Q12-07 -Q1 201 3-06-30

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Resu

ltatrapport

Anl

Utskrivet 2O13-1,.r:''rt

:fl

Senaste vernr A 2828 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Kostnadsställe RS3 - TLC

Period Ackumulerat

Budget

Summa årets resultat

-17 025,04

.17 025,04

0,00

SUI'MA RÖRELSENS KOSTNADER

.78 780,97

.78 7E0,97

-62 900,00

0,oo

0,00

14 I 00,00

BERÄKNAT RESULTAT

U U

U k"

Kl,t

$

w

eR_


['T Sida 1(1)

THS Kemisektionen 802413-21 54 Räkenskapsår 2012-07 -01 201 3-06-30

Utskrivet 2013-11-1 1 1 9:18

Resultatrapport

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anl

Kostnadsställe RS4 - lN

Period Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3021 Försåljningalkohol, spritdrycker 3022 Försäljning alkohol, vin 3023 Försåljning alkohol, öl 3025 Försäljning lättdrYck 3034 Försäljning biljetter, resa 3040 Försäljningtjänster 3050 Medlemsavgifter

20,00

0,00

100,00

100,00

430,00

430,00

0,00 0,00

20,00

35,00

35,00

86 500,00

86 500,00

I

100,00

1520,00

I

0,00 1

10 000,00

100,00

0,00

1 520,00

2 000,00

Summa nettoomsättning

97 705,00

97

705,00,

112 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

97 705,00

97

705,00

112 000,00

RÖRELSENS KO§TNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 4023 4024 4025 4040

0,00

0,00

-3 000,00

lnköp av alkohol, öl

-310,68

-310,68

0,00

lnköp av alkohol, andra jästa drycker

-101 ,98

-101 ,98

0,00

-12,82

-12,82

-10 100,00

-10 100,00

0,00

.10 525,48

-10 525,48

.3 000,00

lnköp av varor

lnköp av lättdryck lnköp av tjänster

Summa rävaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

87 179,52

87

179,52

0

,00

109 000,00

Övriga externa kostnader

5010( 5800 5830 5890 5930

Lokalhyra Resekostnader

Kost och logi Övrigaresekostnader Reklamtrycksakerochdirektreklam

-17 445,00 -24 804,00 -6 200,00 -56 120,00

-17 445,00 -24 804,00 -6 200,00 -56 1 20,00

-18 000,00

:7 6,0 0

-76,00

-100,00

-3't 500,00 -18 000,00 -60 000,00

-104 645,00

.104

645,00

-127 600,00

RÖRELSERESULTAT

-17 465,48

.17

465,48

-18 600,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

.17 465,48

.17

465,48

-18 600,00

Summa övriga externa kostnader

Arets resultat

8999

Arets resultat

Summa årets resultat SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

17 465,48

17 465,48

0,00

'|7 465,48

17 465,48

0,00

-97 705,00

.97 705,00

0,00

0,00

k+\

-130600,00Jtr -18 600,00

\

d n

CK

ry


Sida 1(2)

THS Kemisektionen

Resultatrapport

802413-2154

Räkenskapsår 2012-Q7 -01 201 3-06-30

Period 2012-07-01 -

Utskrivet 2013-1 1-1 1 19:19 Senaste vernrA 2828 182 C 83 D 120

201

3-06-30

Anl RS5 - Alkemisterna

E 320 F 238

Kostnadsställe

Period Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3000 301 1 3021 3022 3023 3024 3025 3031 3032 3033 3040 3730 31 40 3790

I545,00

I545,00

1175,10

1

5,10

8 500,00 0,00

15 851 ,87 855,00

15 851 ,87 855,00

22 500,00 2 700,00

18 710,20

18 710,20

15 700,00

5 090,00

5 090,00

2 700,00

Försäljning varor Försäljning mat

Försäljningalkohol,spritdrycker Försäljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl Försäljning alkohol, andra jästa'drycker

562,00

562,00

1 400,00

100 690,00

100 690,00

106 000,00

20 605,00

23 000,00

0

20 605,00, 18 100,00 22130,00 -34 0,00

2,37

2,37

0,00

-1 540,13

-1 540,13

211 436,41

2',t1 436,41

221 000,00

44 925,00 1230,00

44 925,00 1230,00

89 850,00

46 155,00

46

155,00

89 850,00

257 591,41

251

591,41

310 850,00

FörsäljninglättdrYck Försäljning biljetter, alkohol Försäljningbiljetter, alkoholfri

Försäljningbiljetter,föreställning Försäljningtjänster

18 100,00

22130,00 -340,0

Lämnade rabatter

Öres- och kronutjämning

Övrigaintåktskorrigeringar

Summa nettoomsättning

17

18 500,00

20 000,00 0,00 0

,00

Övriga rörelseintäkter

3980 3995

Erhållna offentliga stöd m.m. Erhållet ackord på skulder av rÖrelsekaraktär

Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

0

,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror </ch förnödenheter

4000 401 '1 4A12 4021 4022 4023 4024 4025 4031 4032 4033 4040 4730

lnköp av varor lnköp av mat lnköp av fika lnköp av alkohol, spritdrycker lnköp av alkohol, vin lnköp av alkohol, öl lnköp av alkohol, andra jästa drycker lnköp av lättdrYck lnköp av biljetter, alkohol lnköp av biljetter, alkoholfri lnköp av biljetter, föreställning lnköp av tjänster

-25 876,28 -106 002,95

-25 876,28 -106 002,95

0,00

0,00

-29 536,01 -9 900,50

-29 536,01 -9 900,50

-21 772,07 1 133,36

-1

-2 450,17 -17 350,00 -1 000,00 -2 600,00 -20 442,00 3 531,25

Erhållna rabatter

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

-244 532,09

-21 772,07

-11 133,36 -2 450,17

-36 200,00 30 000,00 -7 0 0,00 -21 200,00 -8 000,00

-1

-18 500,00 -3 200,00

-2 100,00

-17 350,00 -1 000,00 -2 600,00

-24 000,00

-20 442,00 3 531,25

0,00

-244

532,09

0,00 0,00 0,00

13 059,32

66 950,00

-9 450,00

-9 450,00

-6 500,00

Övriga externa kostnader 501

0

Lokalhyra

frtt

-243 900,00

3 059,32

1

K

l$.

b -\

OK

TE


[-! Sida 2(2)

THS Kemisektionen 80241 3-21 54 Räkenskapsår 2012-07 -01 1 3-06-30 Period 2012-07-01 - 2013-06-30

20

Utskrivet 2013-1 1-1 1 19:19

Resultatrapport

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anl

Kostnadsställe RS5 - Alkemisterna

Period Ackumulerat 5060 5090 5210 5460 561 1 561 9 5670 5690 5790 5800 5930 61 1 0 61 50 6230 6250 6570 6890 6950

Budget

-521,20 -120,00

-27,95 -2 108,00 -9 576,25 -1 785,70 -521,20 -120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 000,00 -1 000,00

0,00

0,00

-50 0,0 0

Resekostnader

-1 480,00

-1 480,00

0,00

Reklamtrycksakeroch direktreklam

98,00 -255,00 -5 408,75 -2 59,00 -3 000,00 -20 5,00

-198,00

0,00

-2 55, Od

-1 000,00

-5 408,75

-4 100,00

Städning och renhållning Övrigalokalkostnader Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Förbrukningsmaterial Drivmedel för Personbilar Övriga personbilskostnader Båt-,flygplans-och helikopterkostnader

-27,95

-2 108,00 -9 57 6,25 -1 785,70

Övriga kostnader för transportmedel Övriga kostnader för frakter och transporter

Kontorsmateriel Trycksaker Datakommunikation Postbefordran Bankkostnader

-1

0,00 0,00

-7 500,00 0,00

-6 250,00 0,00

-259,00

-500,00

-3 000,00

-2 500,00

-20 5,0 0

-31 5,00

Övrig inhyrd personal

-9 100,00

-9 100,00

-7 500,00

Tillsynsavgiftermyndigheter

-2 400,00

-2 400,00

-500,00

Summa övriga externa kostnader

.45 894,85

.45

894,85

-50 165,00

RÖRELSERESULTAT

.32 835,53

.32

835,53

16 785,00

Finansiella poster

8422

Dröjsmålsräntorförleverantörsskulder

Summa finansiella poster

0

-50,00

0,00

-5 0,0 0

.5 0,0 0

0,00

.32 885,53

-32 885,53

16 785,00

32 885,53

32 885,53

0,00

32 885,53

32

885,53

0,00

-257 591,41

-257

591,41

-294 065,00

-50,0

)

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Arets resultat

8999

Arets resultat

Summa år6ts resultat SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

16 785,00

I^

k* "1-h

4 K w


Sida 1(2)

THS Kemisektionen

Period 2012-07-01 - 2013-06'30

Senaste vernr A 2828 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anl

Räkenskapsår 2012-07 -01 20 1 3-06-30

Utskrivet 2013-11-1 1 19:19

Resultatrapport

8A2413-2154

Kostnadsställe RSO - KNUT/KAKA

Period Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS tNTÄKTER

Nettoomsättning

1 3021 3022 3023 3024 3025 3031 3032 3040 3500 3790 301

Försäljning mat Försäljning alkohol, spritdrycker

,00

640 ,00

640 ,00

525,00

3 350,00

0

Försåljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl

0,00

525,00 0,00

3 875,00

3 875,00

2 350,00

Försäljning alkohol, andra jästa drycker

"t 01 0,00

1 010,00

400,00

45,00

45,00

200,00

14 000,00

'15 000,00

Försäljning lättdrYck

14 000,00

Försäljningbiljetter,alkohol Försäljning biljetter,alkoholfri Försäljningtjänster Vidarefaktureradeintäkter Övrigaintåktskorrigeringar

1 260,00

1260,00

750,00

104 000,00

104 000,00

60 000,00

32 263,00

32 263,00

31 200,00

60 ,00

160,00

1

157 778,00

Summa nettoomsättning

400,00

157

778,00

,00

0

113 650,00

Övriga rörelseintäkter

3993

10,00

Erhållna donationer och gåvor

Summa övriga rörelseintäkter

1

0,00

157 788,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

10,00

0,00

10,00 157 788,00

o,oo

113 650,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

-200,00

-800,00

-80 0,00

-13 664,11

-13 664,11

I

-219,65

-458,18 -2 052,00 -3 098,50 -8 7 5,63 -219,65

-2 000,00

-2 000,00

.23 1 68,07

.23 168,07

.27 600,00

-32 263,00

-32 263,00

-31 200,00

Summa Övriga varu- och materialkostnader

-32 263,00

.32 263,00

.31 200,00

BRUTTOVINST

102 356,93

102 356,93

54 850,00

,00

0,00

-5 439,00

-2 300,00 -2 000,00

-982,83

-5 439,00 -9 82,83

-1 375,00

-1 375,00

0,00

-240,7 5

-240,7 5

0,00

4i000 4d1 1 4021 4022 4023 4024 4025 4040

lnköp av varor lnköp av mat Inköp av alkohol, spritdrycker

-458, ,

lnköp av alkohol, vin lnköp av alkohol, öl lnköp av alkohol, andra jästa drycker lnköp av lättdrYck lnköp av tiänster

Summa råvaror och förnödenheter

1

-2 052,00 -3 098,50 -875,6

3

-15 -5 -2 -4

000,00 000,00 000,00 300,00 -700,00 -400,00 0

,00

Övriga varu- och materialkostnader

4800

Vidarefakturerade kostnader

L*

ktl

Övriga ext6rna kostnader

0 5220 5460 57 I O

50

1

5790

LokalhYra Hyra av inventarier och verktyg

Förbrukningsmaterial" Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Övriga kostnader för frakter och transporter

0

0

,00

ilF

4L[t *


m Sida 2(2)

THS Kemisektionen

802413-2154

Råkenskapså r 20 I 2-07 -01 201 3-06-30 Period 2012-07 -01 - 20'l 3-06-30

Resu

Utskrivet 2013-l 1-1 1 19:19

ltatrapport Anu

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Kostnadsställe RSO - KNUT/KAKA

Ackumulerat

5930 Reklamtrycksakeroch direktreklam 5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklamoch

-739,00

-739,00

-200, o0

-71 ,90

-71,90

-400,00

-6 360,00

-6 360,00 -48,00

-7 000,00

-80,00

0,00

.15 336,4E

.15 336,48

.'l 2 000,00

RöRELSERESULTAT

87 020,45

87 020,45

42 850,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

87 020,45

87 020,45

42 850,00

-87 020.45

-87 020,45

-87 020,45

.87 020,45

0,00

-157 788,00

-157 788,00

-70 800,00

0,00

0,00

42 850,00

tävlingar

50 Trycksaker 6250 Postbefordran 6590 Övriga externa tjän§ter 61

§umma övriga externa kostnader

U

-48,00 -80,00

-100,00

Arets resultat

8999

Arets resultat

Summa årets resultat SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

0

,00

\,

k. KW

\tr eh CL

w


Ia Sida 1(2)

THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsår 2012-Q7 -01 -

Utskrivet 2013-1

Resultatrapport

20 1 3-06-30

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

1

-1

1 19:20

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Anl

Kostnadsställe RS7 - Krexet

Period Ackumulerat

Budget

RÖRELSENS INTÄXTEN

Nettoomsättning

3000 301 1 3012 3021 3022 3023 3024 3025 3031 3032 3033 3740 3790

Försäljning varor

2 160,00

2 160,00

12 500,00

Försäljning mat Försäljning fika

3 080,00 5 160,00

3 080,00 5 160,00

3 000,00

Försäljningalkohol,spritdrycker

5 165,00

5 165,00

7 600,00

0,00

Försäljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl

70,00

70,00

900,00

I975,00

9 975,00

5 300,00

Försåljning alkohol, andra jästa drycker

1900,00

1900,00

900,00

860,00

860,00

400,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

1 200,00

57 690,00

55 000,00

-0,3 5

57 690,00 -0,3 5

566,00

566,00

0,00

Försäljninglättdryck Försäljning biljetter, alkohol Försäljning biljetter, alkoholfri Försäljning biljetter, föreställning Öres- och kronutjämning

Övrigaintäktskorrigeringar

Summa nettoomsättning

625,65

0

,00

103 800,00

86 625,65

86

16 000,00

16 000,00

I000,00

333,00

0,00

432,00

333,00 432,00

9,96

9,96

0,00

16 774,96

16 774,96

8 000,00

Övriga rörelseintäkter

3980 3990 3993 3995

Erhållna offentliga stöd m.m. Övriga ersättningar oih intäkter Erhållna donationer och gåvor Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär

Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

103 400,61

't

03 400,61

0,00

1

I 1 800,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 401 1 4012 4A21 4022 4023 4024 4025

lnköp av varor lnköp av mat

-2 984,34 -2 174,95 -1 072,20

-2 984,34

-20 800,00

-2174,95

-12 000,00

lnköp av alkohol, spritdrycker Inköp av alkohol, vin

-4 077 ,17

-1 072,20 -4 077 ,17

-1 14,00

-1 14,00

lnköp av alkohol, öl

-6 620,55 -1 27I,57

-6 620,55

lnköp av alkohol, andra jåsta drycker lnköp av lättdryck

-1

lnköp av fika

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

1

59,1 6

-19 480,94 83 919,67

-1 278,57 -1 159,16 .19

480,94

83 919,67

0,00

-5 200,00 -2 000,00 -4 500,00 -800,0

0

-s0 0,0 0

-45 800,00 66 000,00

ko

Övriga externa kostnader 501

0

5220 5460 5590 56'l

1

-31 500,00 -3 462,50

-31 500,00 -3 462,50

-33 300,00

Förbrukningsmaterial.

-3 022,92

-3 022,92

0,00

Övriga kostnader för reparation och underhåll

-1 032,00

-1 032,00

7,30

-5 1 7,30

Lokalhyra Hyra av inventarier och verktyg

Drivmedel för Personbilar

-5

1

0,00 0

,00

-2 000,00

$ Cil\

AH

tu


Sida 2(2)

THS Kemisektionen

Resu

802413-2154

Räkenskapså r 201 2-07 -01 -

ltatrapport Anu

201 3-06-30

Utskrivet 2013-1

1

1 19:'20

Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Kostnadsställe RS7 - Krexet

Period 2012-07-01 - 2013-00-30

Period Ackumulerat 5820 Hyrbilskostnader 5930 Reklamtrycksakeroch 61 50 Trycksaker 6570 Bankkostnader

-1

direktreklam

Summa övrlga extorna kostnader

Budget

-5 064,50 -1 032,00 -4 904,94

-5 064,50 -1 032,00 -4 904,94

-8 000,00

-105,00

-105,00

0,00

-50 641,16

.50 641,1

-l 600,00 -6 000,00

6

.50 900,00

RÖRELSERESULTAT

33 278,51

33 278,51

15 100,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

33 278,51

33 278,51

15 100,00

-33 278,51

-33 278,51

0,00

.33 278,51

-33 278,5'l

0,00

Arets resultat

8999

Arets resultat

Summa årets resultat SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

.103 400,61 0,00

.1

03 400,61

0,00

.96 700,00

1

5 100,00

yo

.hw D(-'

kt+W


r'nl Sida 1(2)

THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsåt 2012-07 -01 201 3-06-30

Period 2012-07-01 - 2013-06-30

Res u ltatra ppo

Anl

1 19:21 Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238 Utskrivet 2013-1

rt

1

-1

Kostnadsställe RS8 - KK

Ackumulerat

Budget

5 660,00 13 643,00 94 097,20

2 000,00

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3000 3011 3021 3022 3023 3024 3025 3031 3032 3034 3730 3740 3790

Försäljning varor

5 660,00

Försäljning mat

13 643,00

Försäljning alkohol, spritdrycker

94 097,20

Försäljning alkohol, vin Försäljning alkohol, öl Försäljning alkohol, andra jästa drycker Försäljning lättdryck

Försäljningbiljetter,alkohol Försäljning biljetter, alkoholfri

31 000,00 127 500,00 15 300,00

96 315,30 25 765,00 4 582,00

2 795,00 96 31 5,30 25 765,00 4 582,00

168 215,00

168 215,00

7 650,00 190 000,00

29 590,00

29 590,00

20 000,00

2 795,00

89 250,00 15 300,00

Försäljning biljetter, resa Lämnade rabatter

150,00

150,00

0,00

-802,50

-802,50

0,00

Öres- och kronutjämning

-3,7 4

-3,7 4

0,00

18 't70,08

18 170,08

0,00

Övrigaintäktskorrigeringar

Summa nettoomsättning

458 176,34

458',t76,34

498 000,00

Övriga rörelseintäkter

3990 3993 3995

Övriga ersättningar och intäkter Erhållna donationer och gåvor

6 868,84

6 868,84

0,00

15,02

15,02

0,00

Erhållet ackord på skuldÖr av rÖrelsekaraktär

1250,00

1250,00

0,00

I

I

133,86

0,00

466 310,20

466 310,20

498 000,00

-13 055,68 -55 552,05 -3 993,44 -51 141 ,03

-13 055,68 -55 552,05 -3 993,44

lnköp av alkohol, vin lnköp av alkohol, öl

-19 494,88

lnköp av alkohol, andra jästa drycker lnköp av lättdryck

-23 661,30

-19 494,88 -80 153,03 -23 661,30

-9 514,26

-9 514,26

-6 000,00 -140 000,00 -2 000,00 -80 000,00 -30 000,00 -70 000,00 -12 000,00 -8 000,00

-960,00 -3 600,00 -9 056,25 34 226,61

60,00

0,00

-3 600,00 -9 056,25

Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS !NTÄKTER

133,86

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 4011 4A12 4021 4022 4023 4024 4025 4031 4032 4040 4730

lnköp av varor lnköp av mat lnköp av fika lnköp av alkohol, spritdrycker

lnköp av biljetter, altQhol lnköp av biljetter, alkoholfri lnköp av tjänster Erhållna rabatter

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

-80 I 53,03

-235 955,31

-51 141,03

-9

0,00 -7

.235

955,31

-348 750,00

230 354.89

230 354,89

149

-15 200,00 -4 500,00

-15 200,00 -4 500,00

-20

Övriga 6xterna kostnader

0 Lokalhyra 5060 Städning och renhållning 501

50,00 0,00

34 226,61

c


r-\ Sida 2(2)

THS Kemisektionen

802413-2154 Räkenskapsåt 2012-07 -01 201 3-06-30

Period 2012-07-01 - 201 3-06-30

5210 5220 5460

1 57 10

561

Utskrivet 2013-1

I

19:21 Senaste vernr A 282 B 182 C 83 D 120 E 320 F 238

Resultatrapport

Anl

1

-1

Kostnadsställe RS8 - KK

Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Hyra av invontarier och verktyg

Förbrukningsmaterial Drivmedel för personbilar Frakter, transporter och försäkringar vid d istribution

varu

5820 Hyrbilskostnader 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar

50 Trycksaker 6230 Datakommunikation 6570 Bankkostnader 6890 Övrig inhyrd personal

61

6950 Tillsynsavgiftermyndigheter 6980 Föreningsavgifter 6990 Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader

Ackumulerat

Budget

-3 450,00

-2 500,00

-3 450,00 -3 412,50 -18 683,42

-3 412,50

0,00

-18 683,42

-20 000,00

,00

0,00

-"t 500,00

-6 8,7 5

-68,75

0,00

-2 784,00 -1 617,00

-2 784,00 -1 617,00

-2 000,00

-261 ,76

-261,76

-1 500,00

-794,00

-7

94,00

0,00

-298,7

-2e8,7 q

0,00

-888,00 -17 250,00 -2 400,00 -"t 200,00 -5 476,68

-888,00 -17 250,00 -2 400,00 -1 200,00 -5 476,68

-93 0,00

-78 284,86

.78

0

5

284,86

-50 0,00

-20 000,00 -3 600,00 0,00 0,00

-73 030,00

Personalkgstnader

7610

Utbildning

Summa personalkostnader RÖRELSERESULTAT

0,00

0,00

-1 000,00

0,00

o,0o

.1 000,00

52 070,03

75 220,00

152 070,03

1

Finansiella poster -60 6,86

-606,86

0

.606,86

.606,86

0,00

151 463,17

't51 463,17

75 220,00

-151 463,17

-151 463,17

0,00

Summa ärets resultat

-151 463,17

.15'l

463,17

0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-466 310,20

.466

310,20

-422 780,00

8422

Dröjsmålsräntorförleverantörsskulder

Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSlELLA POSTER

,00

Arets resultat I

8999

Arets resultat

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

75 220,00

&

u\

ht+w


Förleckning över noter Jens Aronsson

20r3-ls.l5 sid 1{r)

v-,

*r,G) ö84

r.r*rsExrror{en

Förtecknlng över noler

U

Not I - Principer för vörderingor Not 2 - AnläggningstillgÖngor Not 3 - Ploceringor Not 4 - Jömförelsetol

U U

f*u ,4 IH§ Kemise ktionen, Ieknikinge n 368, I 00 44 Stockholm, www. kongltgkemi.se

CL..

W


Not

I

Jens Aronsson 20r 3-t 0-l 4

sid r (r)

*rr,rro,oJtH

Not 1

U

Principer för vörderin gor Grunden för vfudedng av sektionens tillgångar, avsättningar och skutrdet dr att de baseras på de faktiska kostnadet de ät kopplade till. Nedan redogörs för vatig typ hur de värderats. Anläggningstillgångar har vzirderats till respektive anskaffningskostnad. Detta gäller även varumärket "Kajan". Varumärket är varderat till kostnaden för att registreta det.

Lagewaror har värderats till inköpspriset innan pälagda nbatter.

For&ingat (både kundfordringat och fordringar på närstående personer) och upplupna intäkter har vdrderats till det vdrde de ursprungligen ansågs ha. Förutbetalda kostnader (som främst beståt i internrepresentation) som kostnadsmässigt ska belasta nästa verksamhetsår hat värderats till det värdet av de utbetalningat som respektive organ har haft.

\_.,

Upplupna kostnader är värderade till det värde sortr det tagits beslut om under räkenskapsåret för inköpr som inte hunnit vetkställas, ellet till dem belopp som motsvarar fakturorna som inkommit mellan balansdagen och dagen för färdigställande av täkenskapema. Skulderna (både levetantörsskulder och skulder till närstående personet) har

(-

vätdemts till det värde de ursprungligen ansågs ha.

k- kk

IHS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 §tockho/m, www.kongligkemi.se

%IK W_


rq Not 2 Jens Aronsson 20r 3-r 0-r 4

sid

*rrr,rro,orM

l(l)

Not 2

U

Anlog g ningstillgångor Samtliga sektionens anläggningstillgångaf som dr upptagna i bokföringen finns inventarielistansom iir bifogad denna not. Ddr ftamgår också

i

anskaffningsvärdet för respektive tillgång'

L/

Under räkenskapsåret har följande tillgangar tlstligen skrivits av fullständigt: Stolar och bord

(inköpta$/0a)

Under täkenskapsfuet hat följande tillgangar tagits upp som bokförda tillgangar:

I(ök (renoventW7l. Skdvs av lnjärt 12/13 t o m 16/77) Slutsteg (inköpt 2013. Skrivs av linjtut 12/13 t o m 1,4/15) Extem harddisk (inköpt 2013. Skrivs av linjärt 72/1'3 t o m 73/1'4) Dessa 4 tillgångar har skdvits av enligt inventarielistan diir man också finnet

acltumulerad avskrivning för varie tillgr"g' Inga ned- bller uppskrivningar har skett under räkenskapsåret,

U

frL+

\y-CP IHS Kemise ktionen, Ieknikringe

n 368, I 00 44 Stockho/m, www.kongligkemi.se

CR

W


f'-I

U I

F

+o tt q) L

+o

V' --l IIl

E

c

-

C

l-

o

c o c o

)zo.rr,

tro-

6o >zรถ

zItr z


Not 3 Jens Aronsson 201 3-l 0-l 4 sid r(r)

*.r,rro,orM

Not 3

U

Ploceringor Sektionen hade vid dkenskapsårets start tillgångar placerade i räntefondet

i

Nordea enligt nedan: Nordea Aktiveta tänta Nordea Sekura

Under fuethar placeringarna i Nordea Aktivera tänta flyttats till räntefonden: Nordea Stratega riinta

I

tabellen nedan visas andelama i respektive fond och deras vdrde på

balans dagen s amt vätdeförändringen

för räkenskapsåret. Bokfört värde

FörändrinE

0st

0kr

- 226 663-36kr

442-6346 st 2 011.0458 st

1.25 91.6.26kt

1 991.86

237 531.70ke

231,531.70kt

Andelar

Fond Nordea Aktivera ränta

Notdea Sekura Nordea Stratesa ränta

kr

Värdeförändringen har bokförts pä kalenderårets sista dag samt på balansdagen för atthålla värdet på sektionens tillgångar någotlunda uppdaterat. Oftare hat inte ansetts nödvändigt då det inte är avgörande föt hur sektionens vetksamhet ska beddvas.

Värderingen har baserats på marknadsvärdet på kalenderårets sista dag respektive balansdagen.

\

[t+

\Y IH§ lGmise ktionen, Teknikringen 368, I 00 44 §tockholm, www. kongligkemi.se

»l{, D['

W


+-,

Not 4 Jens Aronsson

,*r,@

20r 3-r 0-r 2

sid r(r)

KEMrsEKnoNenSEå

Nol 4

U

I

Jömforelsetql I balans- och resultatrapportema

saknas jämförelsetal från fötegående åt. Detta

berot av att tedovisningspdncipema genomgått en omfattande förändring till dettp räkenskapsfu. Utförligate beskrivning om de ändrade redovisningsprincipema finns i förvaltningsberättelsen. Arbete att sarnmanstdlla samtliga balanser och resultat fran det tidigate räkenskapsåtet, på ett sådant sätt att det blir jämfötbart med detta räkeoskapsårs balanser och resultat, bedömdes var;a för kävande med tanke på att det ska göras med ideellt engagemang och hur historiken ser ut för sektionens redovisning.

u \-.

k Aft

IH§ Kemisektionen, Ieknikringen 368, 100 44 Sfockholm, www.kongligkemi,se

^$ CP ff.-

ry


Revisionsberöttelse för Org nr 802413-2154

THS

?f,

Kemisektionen

Michoel Ekström Revisor

*.r,r=*r,oJIig

20r 3-t I -r 3

sid r(2)

Revisionsberöllelse för Kemiseklionen

THS

Förord Som revisor är ett av mina hur,-uduppdrag att granska sektionens bokföring och årsredovisning. Sektionens ekonomi har under en längre tid varit utan större kontoll och bokföringen bristande. Detta var något som börjades åtgärdas verksamhetsäret

20.1,1,/2012.

Det är med glädie och stolthet som iag har fätt se den

utveckLing som skett med bokföringen. Detta sektionsmöte kan jag berätta om en årsredovisning som faktiskt får kallas årsredovisning, enligt l"g. Jug vill gratulera de bokföringsansvariga med Jens Aronsson i spetsen för detta fantastiska arbete.

Revisionsberöltelse Jaghar granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvalming för THS Kemisektionen verksamhetsåret 2012/2013. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokslut ska upprättas.

Mitt

ansvar är

attuttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär attiagplanerut

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsendiga felaktigheter. En revision innefattar att granska undedagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I

en revision ingår också attpröva redovisningsprinciperna och styrelsens och

bokföringsansvarigas tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar

som styrelsen och bokföringsansvariga gSort när de upprättat årsredovisningen samr art utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som undedag för mitt uttalande

om ansvarsfrihet har iag granskat väsentliga beslut, åtgdrder och förhållanden i sektionen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller bokföringsansvarig handlat i strid mot lagar, stadga eller överenskommelse. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncetnens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalmingsberättelsen är förenlig med årsredovisningen. Jag tillstyrker att sektionsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för sektionen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbetättelsen och beviliar styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

IHS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 Sfockho/m, www.kongligkemi.se


-.j.*r§"$.'!ffi:'

Rävisionsleeröttelse för TH§ Kemisektionen Org nr 802413-2154

MichoelEkström Revisor 2013.11-:13

sid 2(2)

nf'S ,rr,@

*=rrsErnoilENe&

Stockholm, Datum

Förtroendevald Revisor 2013

Ifl§'Kämisekfionen, Iekniknngel36E-'l0A 44 Stockholm, www.kongligkemi.se


Konfirmeringar SM2 2013-11-13

Konfirmeringar KK Jonathan Ström Johanna Svedenlöf Linnea Österberg Adam Eriksson Björn Alander Erik Lindström Noa Lapins Daniela Eriksson Maria Qvarnström Emelie Parflo Rebecka Olofsson Lina Aglén Timour Hamman Tobias Frick Björn Nielsen Lindström Lukas Jackalin Louise Seregard Charlotte Karlsson Hanna Hemlin Carl Davidsson Gabriella Jensen

kompletterande-handlingar-sm2-1314  
kompletterande-handlingar-sm2-1314  
Advertisement