Vedtægter Foreningen Europa NU

Page 1

Vedtægter for foreningen Europa NU – Folkeuniversitetets Europaoplysning §1 Navn Foreningens navn er: Europa NU – Folkeuniversitetets Europaoplysning (forkortes Europa NU). Foreningen er hjemmehørende i Aarhus. §2 Formål Europa NU – Folkeuniversitetets Europaoplysning er en non-profit og apolitisk forening, der har til formål, med udgangspunkt i forskningsformidling, at skabe landsdækkende aktiviteter og oplysning:   

der formidler aktuel forskning om historie, geografi, kultur og samfund i Europa med særligt fokus på det europæiske samarbejde i EU; der fremmer aktivt medborgerskab og demokratiforståelse; der bidrager til en kvalificering af den danske debat om det europæiske samarbejde. §3

Medlemskreds 3.1 Alle der tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlem. 3.2 Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent på 150 kr. årligt. 3.3 Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes. Myndigheden til at træffe beslutning om eksklusion ligger hos bestyrelsen, men den eller de ekskluderede medlemmer har ret til efterfølgende at få eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling. §4 Generalforsamling 4.1 Foreningens øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes én gang årligt i september måned. 4.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. mail til foreningens medlemmer og igennem foreningens øvrige kommunikationskanaler med mindst fire ugers varsel. 4.3 Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet. 4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsesberetning vedr. foreningens aktiviteter i det forløbne år. 3. Godkendelse af årsregnskab for det forgangne år.

1


4. Eventuelt indkomne forslag. 5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter til generalforsamlingens godkendelse. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelse (hvert 2. år) 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 4.5 Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning. 4.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bortset fra de under § 9 omhandlende spørgsmål. Deltagelse i afstemning kræver personligt fremmøde. 4.7 Hvert medlem i foreningen har 1 stemme. Stemmeberettigelse kræver medlemskab pr. 31/12 i det forgangne år bortset fra ved den stiftende generalforsamling. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til foreningens bestyrelse, der vælges 2 år ad gangen. 4.8 Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets dirigent. §5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det med minimum 14 dages varsel. §6 Bestyrelsen 6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 7 medlemmer. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand. 6.2 Bestyrelsesvalg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. 6.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 6.5 Bestyrelsen fører referat over sine møder, der på det efterfølgende møde godkendes. 6.6 Den daglige drift varetages af foreningens sekretariatsleder, som udpeges af bestyrelsen. Sekretariatslederen fungerer som kasserer og er ikke valgbar til bestyrelsen. 6.7 På første bestyrelsesmøde udarbejdes og godkendes en administrationsaftale, der fastsætter rammerne omkring sekretariatsdriften. 6.8 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

2


§7 Økonomi, regnskab og revision 7.1 Foreningens midler tilvejebringes gennem støttebeløb, sponsorstøtte og kontingent fra medlemmer samt ved eventuelt salg af varer og tjenesteydelser. 7.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 7.3 Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. §8 Tegningsregler Foreningen tegnes af formanden i forening med sekretariatslederen (sidstnævnte er ikke medlem af bestyrelsen). Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til udbetaling af mindre beløb indenfor en af bestyrelsen defineret ramme. §9 Vedtægtsændringer og ophør 9.1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når forslaget er udsendt mindst 2 uger før generalforsamlingen og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 9.2 Opløsning af foreningen kan ske ved beslutning på såvel den ordinære som på den ekstraordinære generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenterede ved generalforsamlingen og at 2/3 af disse stemmer for opløsningen af foreningen. Hvis ikke 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen af foreningen kan vedtages af 2/3 af de repræsenterede. 9.3 Såfremt opløsningen vedtages og der ved likvidationen er midler i behold ud over, hvad der er fornødent til dækning af foreningens forpligtelser, skal midlerne skænkes til formål, der ligger på linje med foreningens formål.

3