Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553

FREE

ฅนเมืองเร็คคอรวาไดรตี้ ปราบ!

ฅนเมืองเอาจริง

www.konmuangrecord.com

เปี ย ๊ ก! กับสาวสวย... 12

ซีดีเถื่อน น.17

หลากหลายเรื่อง ราว และอัพเดทความ เคลื่อนไหวในวงการ บันเทิงล้านนาพร้อม สาระครบครัน... ภายในเล่ม

เหิ ร ฟ้ า ปะทะ 18

เอ็ ด ดี ้ คู่มันส์หยุดโลก 5

หลบร้อนแอ่วดอย

ที่...ดอยปุย

22

เอ็ดดี้...

กับผลงานล่าสุด

11 เบื้องหลังกองถ่าย

ชมภาพเก็บตกจากงาน

เชียงใหม่ซัมเมอร์ มอเตอร์โชว์

มนต์รัก2

6


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ที่

ปรึกษา

พล.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปุณโณฑก

ระดิษฐ พ.ต.อ.กรวัฒน์ หั่นป

พบกันอีกครั้งหนึ่งกับ “ฅนเมือง วาไรตี้” ฉบับที่ 2 กระผมมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการนำ�สาระ ความรู้ และสิ่ง สำ�คัญคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศิลปินล้านนาที่เป็น หัวใจของหนังสือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าทุกท่านทีถ่ อื หนังสือ เล่มนี้จะให้การต้อนรับ หรือ หากใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่า จะเป็นสาระ ความรู้ สถานที่ ร้านอาหาร บันเทิง งานเพลงใหม่ ฯลฯ เราพร้อมเป็นสื่อกลางให้เพื่อเผยแพร่กระจายข่าวสาร ช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์ ร่วมแบ่งปันน้ำ�ใจให้แก่ กัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพราะยังไงเราทุกคนก็ได้ชอื่ ว่า “คน ไทย” ดังนั้นมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย เพื่อ จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพราะประเทศเพือ่ นบ้านขณะนีก้ �ำ ลัง จะแซงบ้านเราไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากก็คือ อย่าสนับสนุนผลงาน ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเป็นการกระทำ�ที่ผิดฎหมายทั้งคนซื้อ และคนขาย หากไม่ชว่ ยกันสนับสนุนผลงานของศิลปินสุดท้าย ศิลปินก็อยูไ่ ม่ได้ แล้วผลเสียก็จะตกมาสูผ่ บู้ ริโภคเอง เพราะอาจ ไม่มีผลงานดีๆ อีก อันที่จริงแล้วผลงานลิขสิทธิ์ก็มีราคาที่ไม่แพงและยัง คงทนกว่า อีกทั้งบรรจุภัณฑ์, การออกแบบ ก็สวยงามกว่าของ ลอกเลียนแบบ เหมาะกับการเก็บสะสม ดังนัน้ ช่วยกันสนับสนุน ผลงานศิลปินนะครับ.

ีทมงาน

สุพจน์ ขัติยศ

พ่อครูจันตา

ผจก.ฅนเมืองเรคคอร์ด / พีมิวสิค

บก.บริหาร ธนเชษฐ นามวงค์

ตลาด น้องอุ๊ น้องเจน พี่แวว

ผู้สื่อข่าว

เหิรฟ้า หน้าเลื่อ ม สันต์ สุดสุด เอฟ แอ๊บ แอ๊บ

ออกแบนบเมือง

น้องนุ้ย-ฅ ง อาร์ต-ฅนเมือ ฟฟิก ฅนเมืองกรา

โหลดเพลงฅนเมืองเรคคอร์ด

*888 พร้อมบอกชื่อเพลงและศิลปิน เพียงกด

แล้วโทรออก

ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็ได้ฟังเพลงที่ท่านชื่นชอบ 2

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ากใจ

นายห้าง

สุพจน์

ทุกวันนี้เราสู้กับเทคโนโลยีที่มีผู้นำ�ไป ใช้อย่างผิด เข้ า ใจกั น ตั้ ง แต่ ต้ น ตั ว ไมว่ า่ จะผลติ สินค้าตัวไหนมากถ็ กู ก็อ ปปที้ งั้ หมด แมแ้ ต่แผ่น ศิลปินเองก็ ต ้องยอมรับ ซีดีของศิลปินจากค่ายเพลงชนบทยัง ไม่เว้น ถ้าสถานการณ์ แล ะยึ ด ปฏ ิ บั ติ ต าม กฎ ยังเป็นเช่นนีค้ นรนุ่ หลงั ทีจ่ ะกา้ วเขา้ มา สูว่ งการนที้ งั้ เบือ้ งหน้า เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ค่ า ย อ ย่ า ง และเบอื้ งหลังจะเป็นอยา่ งไร คงไมก่ ล้า เข้ามาสร้างสรรคส์ งิ่ ดีๆ เครง่ ครดั ไม ใ่ ช่คดิ เพียงว่า ให้กับสังคมเป็นแน่ เพราะรู้ผลลัพท์อ ยู่แล้วว่าจะเป็นเช่นไร ใช้ค่ายเพลง เพื่อให้ตัวเอง ตัวผมเองเป็นคนจริง ทำ�จริง เวลาทอี่ อกเดินตรวจ ดัง พอมีชื่อเสียงขึ้น มาก็ ตลาดมักเจอของละเมิดลิขสิทธิ์ ผม จะบอกกับคนขายว่า เอาแต่เรียกร ้องซ้ำ�ร้ายบาง หยุดทำ�ได้ไหม แต่เมื่อเตือนแล้วไม ่หยุดก็เป็นหน้าที่ของ คน ยั ง ออ กไ ปทำ � เอ งแข่ ง ทนายในการทำ�หน้าที่ตามกฎหมาย คือจับส่งฟ้องศาล ซึ่ง กับค่ายเก่า ตัวเอง เหมือน เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคม แต ่หากไม่ทำ�เช่นนี้แล้ว คำ�ว่า “กินบน เรือนขี้รดบน กฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจะมีแต่ค นละเมิดกฎหมาย หลั ง คา ” แบ บนี้ ก็ ไ ม่ ไ หว ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิเ์ พลงยังแกก้ นั ไมต่ ก กลบั หรือ ทางค่ายเพลง เอง ก็ มีปัญหาใหม่ คือการรับงานเองของน ักร้อง จะเห็นได้ว่าการ ต้องสนับสน ุนศิลปินอย่างเต็มกำ�ลัง เมื่อศิลปินสร แสดงของนักร้อง บริษัทแทบไม่ได้อ ้างรายได้ ะไรหักลบต้นทุนและ ใหก้ บั ค่ายมาก ก็ตอ้ งตอบแทนใหส้ มน�้ำ สมเนือ้ เช่นนี ค่าตัวที่เหลือเป็นรายได้เข้าบริษัท ซึ่ง ท้ งั้ สอง ก็เหลือน้อยเต็มที การ ก็อยู่ร่วมกัน ได้อย่างไม่มีปัญหา รับงานเองของนกั ร้องทางภาคเหนอื จึง เหมอื นเปน็ วัฒนธรรม จากประสบการณข์ องผมเองเคยสร้างศ ไปแล้ว กลายเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่ง ลิ ปินขึน้ มา ของค่ายเพลง ได ้ ป ระม าณ สั ก สอ งช ุ ด พอ เริ ่ ม มี ชื่อเสียงก็คิดว่าปีกกล้าขา เมื่อเป็นเช่นนี้ผมเองไม่แปลกใจเลยว่ า ทำ�ไมค่าย แข็งออกไปเอง สุดท้ ายก็ไปไม่รอดเพราะไม่เข้าใจธุรกิจใน เพลงใหญ่ๆ ของไทยจงึ ไมค่ อ่ ยสง่ เสรมิ นักร้องทางภาคเหนอื ภาพรวม อัน ที่จริงคนเรามีความสามารถคนละด้าน เพราะมปี ญ ั หาอยสู่ องประการคอื ประการแรก กา ศิลปิน รสนบั สนนุ มีความสามารถในการส ร้างสรรค์ แต่ค่ายเพลงมีศักยภาพใน จากแฟนเพลงที่บางส่วนหรือแทบจะเป ็นส่วนใหญ่หันไปให้ เรือ่ งธรุ กิจ ดัง นัน้ หากรว่ มมอื กันก็เหมอื นเสอื ติดปีก ความสนใจกับผลงานละเมิดลิขสิทธิ แตห่ าก ์โดยไม่สนใจสนับสนุน ฝ่ายใดฝ่ายห นึ่งทำ�โดยลำ�พังก็เหมือนอินทรีปีกหัก ผลงานที่ถูกกฎหมาย ประการที่สอง นั่นเอง ตัวของศิลปินเองที่ไม่ ดังนั้นผมจึงมีความฝันอย่างหนึ่งคือ ค่อยใหค้ วามสำ�คัญกับกฎเกณฑ์ของค่ การได้เห็น าย เช่นอาจรับงานเอง ศิลปินล้านน ามีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างส โดยไม่ผ่านค่าย เป็นต้น ซึ่งการทำ� รรค์ผล เช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสีย งานให้ยอม รับในระดับประเทศ เพราะศิลปินล้านน ทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสร้า ามีความ งศิลปินและผลงานนั้น สามารถไม ่แพ้ภาคใดในประเทศไทยแน่นอน หา มีต้นทุนทั้งสิ้นดังนั้นในทางธุรกิจเมื่อ กใครมีผล มีการลงทุนก็ต้องการ งานหรอื แนวค ดิ ทีด่ มี าน�ำ เสนอยงั ค่ายเพลงฅนเมอื งเร ผลตอบแทนกลับมาให้คุ้มทุน และเก คคอรด์ ิดกำ�ไรเพื่อจะนำ�ไป ผมเองพรอ้ มจ ะสนับสนนุ คนดีมฝี มี อื ทุกคนอยา่ งสุด ลงทุนผลิตศิลปินและผลงานในลำ�ดับ กำ�ลังอยู่ ต่อไปเรื่อยๆ แล้ว น้ำ�ต้องพึ่งเรือ เสือต้องพึ่งป่า ฉั ทัศนะของผมเอง เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต น ใด ค่ า ยแ ละนักร้องก็ ้องทำ�ความ ต้องพึ่งพากันฉันนั้น.

ดาวอยู่บนฟ้า ต้วข้าอยู่บนดิน

แม้กายข้าไม่สิ้น จะปั้นดินให้เป็นดาว

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

3


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ตะวันไนท์

แหล่งชอปปิ้งใหม่ เปิดแล้วกับ “ตะวันไนท์” แหล่ง ชอปปิ้งล่าสุดของเชียงใหม่ อยู่สี่แยกแสง ตะวัน บริเวณปั๊มเก่า ตรงข้ามกับพันทิพย์ พลาซ่า ทำ�เลถือว่าเยีย่ ม แถมมีทจี่ อดรถได้ หลายร้อยคัน แก้เรื่องที่จอดรถ และได้เปิด ให้ผู้สนใจลองขายฟรี ไม่จำ�กัดสินค้าที่จะ นำ�มาขาย ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร น้ำ�ดื่ม ถือเป็นการช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า ในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้

ใครที่ยังว่างงาน อยากหาอะไรทำ� ก็ลองไปขายได้ เพราะมีล็อคจำ�นวนจำ�กัด ของอย่างนี้ไม่แน่ไม่นอน บทจะไม่เวิร์กทำ� ยังไงก็ไม่ดี แต่บทจะดีขึ้นมา ช้างก็ฉุดไม่ อยู่ ที่สำ�คัญที่นี่เปิดทุกวันไม่เหมือนที่อื่น ทีเ่ ปิดแค่บางวัน แถมตะวันไนท์อยูใ่ กล้ไนท์ บาซาร์แหล่งธุรกิจกลางใจเมืองเชียงใหม่ หากสินค้าเป็นทีต่ อ้ งการแล้วฉไนเลยจะขาย ไม่ได้.

ล้านนาคอมโบ้ ใกล้คลอดแล้ว70%

นพพร คุมทีมเหมือนเดิม เน้น! มันกว่าเดิม เพลงดีกว่าเดิม

4

นักร้องนักเต้นคุณภาพ คัดมาอย่างดี นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ทะลุทะลวงเป้า กับนักร้องยอดนิยม เอ็ดดี้ ตลาด แตก ศิลปินผู้นอบน้อม ไม่เคยทะนงตัวว่าโด่งดังเป็น อันดับ 1 แทนที่ศิลปินรุ่นพี่หลายคน และยังเป็นที่ 1 ของเพลงคำ�เมือง เอ็ดดี้ นำ�ความสามารถมอบความ สุขความมันให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศและได้รับการ ต้อนรับอย่างอบอุ่น ฅนเมืองเรคคอร์ดเตรียมสร้างโปรเจคใหม่ให้เอ็ดดี้ ให้ กับแฟนเพลงทั่วประเทศอีกครั้ง โดยชุดล่าสุดที่วางแผงแล้ว คือ ตลาดแตก 3 มีเพลงสนุกสนาน พร้อมแดนเซอร์เต็มเวที แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

5


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

เชียงใหม่ซัมเมอร์

มอเตอร์โชว์ ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว กั บ ง า น เชี ย งใหม่ ซั ม เมอร์ มอเตอร์ โชว์ เมื่อไม่นานมานี้ ที่บิ๊กซี เชียงใหม่ มีการออกบูธจากค่ายรถยนต์ดัง หลายค่าย มีการโชว์รถยนต์เก่าแก่ หาดูยาก นอกจากนั้นในส่วนภาค

6

ความบันเทิงยังมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การประกวดแต่งรถยนต์ เครื่อง เสียงรถยนต์ ที่ฮือฮาสุดน่าจะเป็นการ ประกวดมิ ส มอเตอร์ โชว์ ที่ มี บ รรดา สาวงามเข้ า ร่ ว มประกวดหลายคน ส่วนภาคกลางคืนมีการเปิดทดสอบ

เครื่องเสียงรถยนต์ดังกึกก้อง แต่ ยังไม่สะเทือนหัวใจเท่าเหล่าสาวๆ ทีม่ าโยกย้ายส่ายสะโพกบนรถยนต์ ทำ�เอาหน่มุ ๆ ทีไ่ ปยืนดูใจเต้นระทึก ไปกับจังหวะส่าย ใครพลาดปีหน้า เจอกันใหม่.

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ใบตองเอนเตอรเทนเมนต

เปิดโอกาส! นักรองหญิ ง ้ เขารวมคาย ้ ่ ่

นายห้างใบตองเอนเตอร์เทนเมนต์ ในเครือฅนเมืองเรคคอร์ด ติดใจบรรยากาศเชียงใหม่ มีนโยบายหานักร้องสาวสวย เสียงดี มาประดับ ค่าย หากสาวๆ คนไหนที่รู้ตัวว่าเสียงดี รูปร่างหน้าตาใช้ได้ รีบติดต่อกับ นายห้างประยูรด่วน หากผลงานเข้าตามีสิทธิ์ออกอัลบั้มเดี่ยว โดยนายห้างยังได้กล่าวว่าผลงานทุกอัลบั้มของใบตองฯ ยังคง ไว้ใจให้ฅนเมืองเรคคอร์ดเป็นผู้จัดจำ�หน่ายแต่เพียงผู้เดียว เพราะเชื่อใน ศักยภาพและแผนการตลาด ดังนั้นหากสาวใดที่ออกผลงานเพลงกับใบ ตองฯ โอกาสมีชื่อเสียงอยู่แค่เอื้อม สำ�หรับนักร้องทีจ่ ะนำ�ผลงานมานำ�เสนอ สามารถส่งตัวอย่างผล งานและประวัติรูปถ่ายพร้อมเบอร์โทรกลับไปที่ 100/135 หมู่บ้านเค.ซี เลควิว ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 แต่เอ๊ะ! เห็นนายห้างวนเวียนอยู่เชียงใหม่เป็นเดือนๆ แบบนี้คง

ไม่ใช่ติดใจแค่บรรยากาศเชียงใหม่เพียงอย่างเดียว แต่คงจะติดใจสาวๆ เชียงใหม่ด้วยเป็นแน่ ยิ่งแว่วมาว่าจะซื้อบ้านปักหลักอยู่เชียงใหม่ด้วย สาวใดสนใจส่งผลงานช่วงนีเ้ ป็นโอกาสทองต้องรีบหน่อย ไม่งนั้ ถ้าพลาด ของดีจะเสียดายเน่อ.

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

7


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

‘เหิร อย่างมันส ์

‘สันต์ สุดเจ็บ ครบสูตร

า ฮ ร ต ค ‘เอฟ โ

ซุปเปอร์ฮา

สกู๊ปพิเศษ โดย โจ้ ฅนดอย

ดอยหงอยเหงา ที่ตอนนี้อัลบั้มที่สองก็คลอดเรียบร้อย บวกกับ พลังฮาของ สันต์ สุดสุด และพ่วงด้วย เอฟ แอ๊ป แอ๊ป จนกลาย เป็นตลกกึ่งสำ�เร็จรูป ทรีอินวัน รอแค่เปิดซองก็ ฮาขี้แตกขี้แตน!!! นาทีนี้ ทีมตลกที่มาแรงคงหนีไม่ อย่างว่า เหิร อย่างมันส์ สันต์สุดเจ็บ และ เอฟ โคตรฮา แต่ละ พ้น ฅนเมืองซุปเปอร์โชว์ ที่รวมตลกไว้อย่างครบ คนผ่านเวทีมาอย่างโชกโชน เตรียมมุกไว้เป็นกระตั๊ก เรียกว่า ฮาย รส ไม่ว่าจะเป็น เหิรฟ้า หน้าเลื่อม ที่นอกจากจะ ไม่ขาดสา ฮาไม่ขาดสาย (หุหุ) นอกจากสามคนนี้แล้ว ในทีมงานตลก ฅนเมืองซุปเปอร์โชว์ เล่นตลกแล้วยังเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดัง หนุ่ม

8

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

เอฟ

ยังมีนักแสดงร่วมอีกหลายสิบชีวิต แต่ละคนล้วนเข้าขากันอย่างดี เรียก ว่าโยนมุกท่าไหนก็รับได้หมด ไม่ว่า จะท่าฮุค ท่าหนุมานเหิรฟ้า หรือ ท่า จะบ้า ก็ไม่มีตก รับได้หมด แต่ละคน ทุ่มทุนเล่นแบบว่า เล่นจริง เจ็บจริง ทีมงานตลก ฅนเมือง ซุปเปอร์โชว์ ถือว่าครบรสเหมาะ สำ�หรับผ่อนคลาย ในยามที่ ประเทศไทยยากจนเสียงหัวเราะ คง ต้องพึ่งธนาคารฮา จาก ทีมงานตลก ฅนเมืองซุปเปอร์โชว์ มากอบกู้ สถานการณ์ก่อนที่จะเกิดอาฟเตอร์ ช็อกความเศร้ากระจายไปทุกหย่อมหญ้าเสียก่อน ก็อย่างว่าแหละครับ ตลก ยังคงคู่กับสังคมไทยไปอีกนาน เพราะ ในยามที่มีความสุข ก็ได้เสียงหัวเราะจากตลก แต่ในยามเศร้า เหล่าตลก ก็ ยังเดินหน้าสร้างรอยยิ้ม แม้จะแฝงไว้ด้วยน้ำ�ตาไว้เบื้องหลัง แต่นั่นก็คือ เสน่ห์ที่ไม่มีวันตายของตลก อาจเรียกได้ว่า “Joke Never Die” หรือ แปลว่า โจ๊กไม่มีวันหมด เอ๊ย!! “ตลกไม่มีวันตาย” ..........

สันต์

หนานปลวก เมืองรถม้า

หนานปลวก เมื อ งรถ ม้ า ดาวรุ่ ง ดวงใหม่ ที่ ฅ นเมื อ ง นำ�มาบรรจงสร้างแบบไสตล์ชาว บ้านและเป็นตัวแทนของศิลปิน จังหวัดลำ�ปาง นอกจากจะเป็น นักร้องแล้ว ทุกวันนี้เป็นอาจารย์ รับงานพีธีกรตามงานต่าง ๆ ผล งานชิน้ แรกสังกัดฅนเมือง คือ ชุด เวนตานหาเมีย ที่กำ�ลังมาแรงอยู่ ขณะนี้

แซว

จู ขี้เมี่ยง

จู ขีเ้ มีย่ ง นักร้องแนวตลก ขวัญใจแม่บ้าน หนู ๆ น้อง ๆ ของ ภาคเหนือ เจ้าของงานเพลง “มือ ถือสะดือก๋า” แถมยังเป็นช่างซอดัง ขึ้นเวทีเมื่อไหร่เป็นได้เรื่อง เพราะ ลี ล าการออกมุ ก เด็ ด ไม่ ธ รรมดา และลีลาซอก็ไม่แพ้กัน อย่างนี้ถึง ได้เป็นอาจารย์ของนักร้องดัง เอ็ด ดี้ ตลาดแตก เอกลักษ์ของเจ้าตัว คือการแต่งหน้า

กัน

ก้อน ขี้แมว

เล่น

ก้อน ขีแ้ มว ได้ยนิ ครัง้ แรก ถึงกับสะอึก! ฟังดูไม่สร้างสรรค์ แต่ อย่างว่าสวรรค์ เป็นใจ แถมมีความ สามารถจะชือ่ อะไรบทจะดังก็รงั้ ไม่ อยู่ ถามไปถามมาได้ความว่า ชื่อ ก้อน ขี้แมว นั้นป๋าพจน์ตั้งให้เอง .... อย่างว่าแหละครับ ป๋าตั้งให้ ชื่ออะไรก็ดังแหละ ... ก้อน ขี้แมว เพลงไสตล์ ซอซิง่ สตริงคอมโบ้ แรง ทั่วล้านนาแล้ววันนี้

สุวรรณ บ้านดอน

สุ ว รรณ บ้ า นดอน ขวัญใจพ่อบ้าน แม่บ้าน ภาค เหนือ ใครไม่รู้จัก สุวรรณ ถือว่า เชยเพราะนี่คือ เทพบุตรหน้า หวาน ขวัญใจมวลชนเจ้าของ งานเพลง “เบื่อนางโมรา” และ ซอซิ่งสติงคอมโป้ 1 และ 2 ทั่ว ล้านนาแล้ววันนี้ เอ้าได้ยินอย่าง นี้แล้ว ใครยังไม่มีผลงานไว้ฟัง รีบไปหามา ไม่งั้นเชยเน่อ!

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

9


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 53 คณะ กรรมการโครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกศิลปินจาก บริษัท อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) ได้แก่ เชน –ไนซ์ ทูมีทยู (ธนา ลิมปยารยะ) และ กระแต อาร์สยาม (นิภาพร แปงอ้วน) เป็น “ศิลปินคุณธรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา” เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา ประจำ�ปี 2553” เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้ เป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อประชาชน และเยาวชน ของชาติ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันทำ�บุญตักบาตร ประพฤติ ตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ละเว้นความชั่ว ทำ�ความ ดี ทำ�จิตใจให้ผ่องใส และน้อมนำ�หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ โดยศิลปินทั้งสองได้เข้ารับประทานรางวัล ดังกล่าว จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจาร ย์ (สมเด็จเกี่ยว) องค์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

10

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปรินายก ณ ตำ�หนัก สมเด็จฯ วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร โดยมี นาย ศุภชัย ไพจิตร เลขาธิการโครงการฯ พร้อมด้วยอดีตแม่ชีน้อย ด.ญ.พอฟ้า พร รณเชษฐ์ รวมทั้งคนบันเทิงร่วมเข้ารับ รางวัลดังกล่าว อาทิ ไชยา มิตรชัย, สมบัติ เมทะนี, เศรษฐา ศิระฉายา ฯลฯ กระแต กล่าวว่า “อยากให้ น้อง ๆ เยาวชนหันมาทำ�บุญเข้าวัดกัน นะคะ เพราะพระพุทธศาสนาจะช่วย ขัดเกลาจิตใจให้น้อง ๆ มีสมาธิใน การดำ�เนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะใน เรื่องการเรียน อีกอย่างการเข้าวัดถือเป็น กิจกรรมที่จะสร้างความรักและความอบอุ่น ภายในครอบครัวด้วยค่ะ”

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ประชุม วางแผน เอ็ดดี้ทุ่มสุดตัว

ก า ฉ ง ั หล กองถ่าย

ทีมกล้อง

มนต์รักเพลงปืน

เอ็ดดี้บู๊

ปิดกล้องไปเรียบร้อย กับ “มนต์รักเพลงปืน ภาค2” ภาพยนตร์ ฟอร์ม (มด) ยักษ์ ที่รวมเอาเหล่านักแสดงล้านนามายำ�รวมกันกลายเป็น ส้มตำ�หนังแผ่น เพราะครบรส ทั้ง รัก บู๊ ตลก เศร้า งานนี้ เอ็ดดี้ ตลาด แตก ทุ่มสุดตัว ประกบกับ ตู่ ดารณี และ บอย ลายเมือง โดยมีเหิรฟ้า หน้าเลื่อม และทีมตลก พร้อมนักแสดงมากมาย เบื้องหน้าคือเสียงฮา แต่ เบื้องหลังกว่าจะได้หนังคือหยาดเหงื่อของนักแสดง ช่วยกัน สนับสนุนผลงานดีๆ เฮียสุพจน์ จะได้ทำ�หนังดีๆ มาให้ได้ชมกันอีก ติดตามได้ตามแผง ทั่วประเทศเร็วๆ นี้...

นพพร มาดเข้ม

เฮียพจน์ กำ�กับ นั่งรอเข้าฉาก

เจ็บจริง โดนยิง

ะ น อ ้ ื ช่ว(แยผ่นซแต๊เน่อ!)

สาวแท้ VS สาวเทียม ใครสวยกว่ากัน

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

11


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ก ย ๊ ี เป

� ำ ้ น ง า ล ก ม า น ร ิ ักบสาวจนาก ‘มนต์รักเพลงปืน2’

ที่แท้ภาพ

ภาพเปี๊ยก กับ สาวสวย มองตากันอย่างรู้ใจกลาง สายน้ำ� ที่แท้เป็นฉากหนึ่งของหนังเรื่อง “มนต์รักเพลงปืน 2” ฝ่ายหญิงก็คือ “น้องแตงโม” ที่ขณะนี้กำ�ลังเตรียมผล งานอัลบั้มใหม่ โดยมีตัวอย่างเพลงให้ฟังผ่านหูกันบ้างแล้ว ทางวิทยุ และด้วยบุคลิกที่เข้าตาของทีมงานสร้างภาพยนตร์ เรื่อง มนต์รักเพลงปืน 2 จึงถูกทาบทามให้มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ ฉากที่ต้องเล่นด้วยกันกลางน้ำ�แม้จะหนาว แต่ทั้งคู่กัดฟันเล่น จนผ่านฉากนี้ไปได้อย่างน่าพอใจ ก่อนจะขึ้นจากน้ำ�มาอย่างเปียกปอน โดยทั้งคู่ก็ทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ ส่วนผลงานออกมาแล้วจะ ถูกใจคนดูหรือเปล่าต้องลองซื้อหนังเรื่องมนต์รักเพลงปืน ภาค2 ที่กำ�ลัง จะวางแผงในเร็วๆ นี้ แล้วร่วมพิสูจน์ฝีมือการแสดงของทั้งคู่ และแว่ว มาว่าตอนนี้มีโครงการจะสร้าง มนต์รักเพลงปืน ภาค3 โดยขณะนี้กำ�ลัง อยู่ในช่วงติดต่อนักแสดง ซึ่งครั้งนี้จะเชิญตลกดังระดับประเทศมาร่วม แสดง ส่วนจะเป็นใครต้องติดตามกันต่อไป.

12

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

คอนเสิร์ต ปจร.สภ.ช้างเผือก

ศิลปินค่ายฅนเมือง

พร้อมแดนเซอร์ ร่วมสร้างสีสัน

ศิ ล ปิ น จากค่ า ยฅนเมื อ ง เรคคอร์ ด ขนกั น ไปร่ ว มแสดงใน งานคอนเสิร์ต เมื่อวันที่ 2 เม.ย.53 ณ ลานเอนกประสงค์ ตลาดรถยนต์ ลานนาเชียงใหม่ ด้านหน้าโรงเรียน โปลิเทคนิคลานนาชียงใหม่ ชื่องาน คอนเสิ ร์ ต ป้ อ งกั น และปราบการ โจรกรรมรถ (ปจร).สภ.ช้างเผือก โดย พ.ต.อ.พิศุทธิ์ น้อยปักษา เป็น ประธานเปิดงาน ศิ ล ปิ น ที่ ม า ใ ห้ ค ว า ม สนุกสนานเริม่ จาก นพพร นครพิงค์, เอ็ดดี้ ตลาดแตก,หนุ่ม สุนทร, บุษบา ล้านนา, เปี๊ยก น้ำ� หวาน, ชายอนันต์ เขลางค์นคร,โด่ง คนเมือง ต่างก็ขึ้น มาสร้างสีสนั พร้อมด้วยเหล่าแดนเซอร์หลากหลายตระการ ตา ก่อนจะจบการแสดงไปอย่างน่าประทับใจ.

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

13


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

สังสรรค ประสา “ฅนเมือง” พล.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปุณโณฑก

เฮียพจน์ เฮียอ้วน

การุณ ดาบเหนก

เอ็ดดี้

ทิพวรรณ จันทร์สวย

14

เอ็ดดี้ และ ตู่ ดารณี

ผ่ า นพ้ น กั น ไปกั บ ความ ชืน่ มืน่ ของเหล่าพลพรรค “ฅนเมืองฯ” ที่ ม าร่ ว มกั น สั ง สรรค์ เ พื่ อ ความเป็ น น้ำ�หนึ่งใจเดียว โดยมีเหล่าศิลปิน ดี เจ คนทั่วไป และผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วม งานมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่าง สนุกสนาน ศิลปินขึ้นเวทีสร้างความ สนุ ก สนานสลั บ กั น ไป พร้ อ มเหล่ า แดนเซอร์ ที่ ขึ้ น ไปสะบั ด ลี ล าท้ า ลม หนาว คนที่ร่วมงานก็ไม่ยอมแพ้ ดื่ม กินฉลองกันออกรสอย่างสนุกสนาน นอกจากความสนุ ก สนาน และอาหารแล้ ว ยั ง มี ข องรางวั ล

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

มากมายที่นำ�มาให้ลุ้นกันทุก ช่วงรายการ ก่อนที่จะมีการ แนะนำ � และเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ “ฅนเมืองวาไรตี้” อย่างเป็น ทางการ ก่อนที่ทุกคนจะร่ำ�ลา กันไปอย่างมีความสุขพร้อม จะลุยงานต่อไปเพือ่ สร้างสรรค์ สิ่งดีๆ สู่สังคมต่อไป ศิลปินที่ขึ้นร้องเพลง เช่น เอ็ดดี้ ร้องคู่กับ ตู่ ดารณี, ทิพวรรณ จันทร์สวย และอีก หลายต่อหลายคน ดูได้จาก ภาพ แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

15


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ป๋าพจน์

ม.นเรศวร เหิรฟ้าดูงานจีน

หนานปลวก

ประธานเกี๊ยะ - โอเล่

มหาวิทยลัยนเรศวร พะเยา โครงการพิเศษสาขา พัฒนาสังคม นำ�โดย ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ� และคณะนักศึกษาดู งานที่ประเทศจีน เซี่งไฮ้-หาง โจว นักศึกษาแต่ละคนปรับตัว แทบไม่ทัน เพราะอากาศหนาว มาก และอาหารจืดมาก ทำ�เอา น้ำ�หนักของแต่ละคนลดโดย ปริยาย โดยเฉพาะประธานเกี๊ยะ ประธานรุ่น 8 ดูได้จากภาพบาง ส่วนที่คัดมาให้ชมกัน.

นักศึกษานเรศวรพัฒนาสังคม พร้อมคณะถ่ายภาพร่วมกันที่ประเทศจีน

16

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ท่องเขมร

พล.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปุณโณฑก พร้อม คณะเดินทางไปเทีย่ วเขมร หลังว่างจากงาน โดย มีดาบอเนก, ป๋าพจน์, หนานปลวก, คุณพี่เสด็จ, อาจารย์อู๊ด และอีกหลายคน งานนี้ เ ล่ น เอาคณะอ่ ว มกั น ถ้ ว นหน้ า เพราะอากาศร้อนมาก โดยครัง้ หน้าป๋าพจน์เสนอ ที่เมืองลาว คงได้ไปเยือนในไม่ช้านี้.

ฅนเมืองเอาจริง

ลุยปราบผี!

ลั่นกลองรบไปแล้ว เมื่อค่ายเพลงฅนเมืองเรคคอร์ดเริ่มเดิน หน้าในการปราบปรามเทป ผี ซีดีเถื่อน บ่อนทำ�ลายความมั่นคงของ ศิลปิน มีมาตรการหากใครละเมิดลิขสิทธิ์ จับลูกเดียวไม่สนจะเป็นใคร เพราะถือเป็นการชุบมือเปิบ ฉวยโอกาสนำ�ผลงานของคนอืน่ ไปหาผล ประโยชน์ให้ตวั เอง เป็นการทำ�ลายศิลปินทางตรง โดยเฉพาะค่ายเพลง ต้นสังกัดต้องรับผลกระทบไปเต็มๆ เพราะเป็นผู้ลงทุนให้ทังหมด การสร้างผลงานแต่ละอัลบัม้ ให้กบั ศิลปินนัน้ ต้องใช้ทรัพยากร มหาศาล ทัง้ เวลา เงิน และบุคลลากร ผลงานบางชุดใช้เวลาเตรียมการ เป็นปีกว่าจะออกเป็นอัลบัม้ ให้ได้ฟงั บางชุดก็นานกว่านัน้ แต่กลับถูก นำ�ไปหาผลประโยชน์โดยไม่แยแสต่อความรูส้ กึ ของเจ้าของผลงานและ ต้นสังกัด ยิง่ กว่านัน้ ยังลือกันว่าเบือ้ งหลังของกลุม่ ผูล้ ะเมิดลิขสิทธิ์ นัน้ เป็นกลุ่มคนมีสี ขั้นตอนการจับกุมกระทำ�ได้ยาก เพราะกระบวนการ ต่างๆ นั้นเหมือนเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่น

ปัจจุบันค่ายเพลงทุกค่าย บ่นกันเป็นเสียงเดียวกันว่าทำ�ไม รัฐไม่เอาจริง หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้เชื่อว่าไม่นานกลุ่มศิลปิน และค่ายเพลงก็คงท้อ และสุดท้ายผลเสียก็ตกอยูท่ สี่ งั คม เพราะจะไม่มี ใครมาสร้างสรรค์งานดีๆ ให้อีก ดังนั้นศิลปินล้านนาร่วมกับฅนเมือง เรคคอร์ดขอวอนผู้มีอำ�นาจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ช่วยกันปราบปรามสินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิด ลิขสิทธิ์ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือศิลปินให้รกั ษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติ อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล.

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

17


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ฅนเมือง

เรคคอร์ด

เอ็ดดี้VSเหิรฟ้า คู่มันส์หยุดโลก

กับศูนย์จำ�หน่าย

เทป,ซีดี,วีซีดี

ของค่ายอื่น

18

เอ็ดดี้VSเหิรฟ้า คู่ฮา มหามันส์

ในนามพีมิวสิค พร้อมกับสินค้า

กลายเป็นคู่มวย เอ๊ย! คู่มันส์ หยุดโลกไป แล้ว เมื่อเหิรฟ้า หน้าเลื่อม เจ้าของเพลงดังหนุ่ม ดอยหงอยเหงา ที่ตอนนี้เข็นอัลบั้มใหม่ออกมาแล้ว กับชุด เฮาฮับบ่ได้ ขณะนี้มีเสียงเรียกร้องว่าน่าจะ จับคู่ขึ้นแสดงกับ เอ็ดดี้ ตลาดแตก ที่ดังเป็นพลุ แตกอยู่ เพราะทั้งคู่การันตีความมันส์ระดับ 5 ดาว เรียกได้ว่าไม่มีใครน้อยหน้าใคร ไม่ว่าจะ เป็นความหล่อ (หุหุ) ที่กินกันไม่ลง (555) แค่คน ใดคนหนึ่งขึ้นเวที เสียงหัวเราะเกลื่อนงาน ปล่อย มุขแบบไม่กั๊ก แล้วยิ่งถ้ามาแบบดับเบิ้ลฮา สงสัยคน เส้นตื้นต้องระวังหน่อย เพราะดีไม่ดี ต่อมขำ�ทำ�งาน เกินพิกัดอาจน็อคได้ ดังนั้นหากงานไหนได้ 2 คนนี้ร่วมเวที สงสัยเจ้าภาพยิ้มแก้มปริแน่ ได้ฟังทั้งเพลง ทั้งตลก แถมได้หนุ่มที่คารมเป็นต่อ รูปหล่อก็ไม่รองใคร อย่างเอ็ดดี้ มาพ่วง มีแต่มันส์ กับ มันส์ สนใจอยากลองให้สองคนนี้ร่วมเวที เดียวกัน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ฅนเมือง เรคคอร์ด กาดสามแยก สันทรายน้อย หรือ โทร. 053-490708

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ตีเข่าเขย่าแดนซ์ สองพี่น้องกระต่าย&กระแต คู่ซี้พี่น้อง กระแต อาร์ สยาม (นิภาพร แปงอ้วน) และ กระต่าย อาร์ สยาม (หญิง แปงอ้วน) อัลบั้มพิเศษ ตี เข่าเขย่าแดนซ์ อัลบั้มที่นำ�เพลงฮิตติดมันส์ ซึ่งได้รับ ความนิยมมาก ๆ ในอดีต มาเรียบเรียงดนตรี ใหม่ ในจังหวะสนุก ๆ แดนซ์มันส์ ๆ โยกได้ เต้นได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกเทศกาล นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเนื้อร้อง โดยนำ�ภาษา คำ�เมืองมาใช้ในเพลงด้วย อาทิ เพลงอย่างนี้ต้อง ตีเข่า, สาวรำ�วง, พกเมียมาด้วยเหรอ, รักเรือล่ม, มา รักทำ�ไมตอนนี้, ไม่อยากเป็นแปรงสีฟัน, ว่างแล้วช่วย โทรกลับ, ตบมือข้างเดียว, เด็กปั๊ม, ชอบมั้ย ซึ่งเป็นความ มันส์อารมณ์ใหม่ รับรองว่าถูกใจขาแดนซ์อย่างแน่นอน วัน นี้เรามีบทสัมภาษณ์จากนักร้องต้นฉบับ ตัวจริงเสียงจริง หลัง จากที่ได้ฟังงานเพลงชุดนี้มาฝากแฟนเพลงด้วย อัลบั้มพิเศษ ตีเข่าเขย่าแดนซ์ ของ 2 พี่น้องคู่ซี้ กระแต กระต่าย อาร์ สยาม วางแผงแล้ว ทั่วประเทศ หรือจะ ดาวน์โหลดเพลงในอัลบั้มนี้ได้ที่ เบอร์ *491111 รหัสอัลบั้ม 088 จ้า แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

19


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

สกู๊ปพิเศษ

จาก

สู่ “ยาจกซู”

ละแล้วศักราชใหม่แห่งความบันเทิง ก็เริ่มต้นขึ้น กับสุด ยอดภาพยนตร์ที่ทำ�ให้คนดูอึ้ง ตะลึง กับความอลังการที่เห็น อยู่เบื้องหน้าบนแผ่นหนัง บางฉากแทบลืมตัวจนเอื้อมมือไปคว้าวัตถุที่ ลอยมา นั่นก็คือหนังเรื่อง “อวตาร” หรือ AVATAR ของเจมส์ คาเมรอน ที่คำ�ว่า “สุดยอด” ยังน้อยไป กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกตะลึง หลัง จากเนรมิตเรือยักษ์ไททานิคให้โลดแล่นบนแผ่นฟิล์มมาแล้วครั้งหนึ่ง หากคนที่ไปชมหนังเรื่องนี้มาแล้วย่อมปฏิเสธไม่ได้ถึงความ อลังการงานสร้าง ตรึงตาทั้งเนื้อหาและการเดินเรื่องที่ทำ�เอา ใจหายใจคว่ำ�ไปตลอดเรื่อง กว่าที่จะได้หนังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ เจมส์ ต้องคิดค้นกล้องสามมิติขึ้นมาใช้เอง และต้องใช้ เทคนิคการถ่ายทำ�พิเศษเพื่อให้ภาพออกมาเป็นสามมิติ อีกทั้งการทำ�อนิเมชั่นก็ไม่ใช่ธรรมดา แต่ต้องใช้คนจริงแสดง เพื่อจำ�ลอง ทั้งการเคลื่อนไหวและอารมณ์ ดังนั้นภาพที่ออกมาจึงมีความสมจริงมาก ทางเอเชียบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า เมื่อมีหนังสามมิติกับเค้า เหมือนกัน ก็คือเรื่อง ยาจกซู ตำ�นานหมัดเมา (TRUE LEGEND) ที่ กำ�กับโดย หวู ปิง เรื่องราวของตำ�นานหมัดเมาอันลือลั่น ได้นักแสดง แนวหน้าของเอเชีย จ้าว เหวิน จั่ว, ซุน โจว, มิเชล โหยว และ เจย์ โชว์ ทั้งสองเรื่องใช้เทคนิค 3D ในการดึงดูดแม้ว่าเรื่องหลังจะยัง ไม่เข้าตาในเทคนิคเท่าไหร่นัก แต่ก็ถือว่าเป็นจูงใจให้คนดูกลับเข้าโลง เอ๊ย! เข้าโรง เพื่อชมภาพยนตร์ หลังจากที่วงการนี้ซบเซา เพราะ แผ่นซูม แผ่นผี แผ่นเถื่อน แผ่นขาว และอีกสารพัดแผ่น มา ทำ�ลายวงการนี้ซะย่อยยับนั่นเอง.

20

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ฅนเมือง ก้าวทันโลก

IT IT น่ารู้

iPad ของเล่นใหม่ สร้ า งความฮื อ ฮาให้ แ ก่ สาวกแอปเปิลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเจ้า พ่อเทคโนโลยี สตีฟ จอบส์ เนรมิต ของเล่น (คนรวย) ชิ้นใหม่ขึ้นมา ก็ คือ iPad ต่อยอดความสำ�เร็จจาก iPod และ iPhone โดย iPad เน้ น ในเรื่ อ ง ของความบันเทิงพกพา ที่สำ�คัญ คื อ สามารถอ่ า นหนั ง สื อ อิ เ ลคโท รนิค ได้ (Ebook) ราคาก็ไม่แพง เกิ น ไปนั ก ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหากในใจสามารถ หาข้อมูลของ iPad เพิม่ เติมได้ทาง อินเตอร์เนต

คุณสมบัติหลักของ iPad จอ Capacitive ขนาด 9.7 นิ้ว ความละเอียด 1024×768 พิกเซล หน่วยประมวลผล 1GHz ของ Apple เอง (A4 custom-designed) น้ำ�หนัก 680-730 กรัม หนา 1.34 ซม. (บางน่าชมมาก) มี Wi-Fi แบบ 802.11 a/b/g/n

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

21


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ชวนหลบร้อน

ที่ ‘ดอยปุย’

ช่

วงนี้อากาศเริ่มร้อน เป็นสัญญาณว่าหน้าร้อนใกล้เข้ามา แล้ว หลายคนเริ่มมองหาแหล่งคลายร้อน บ้างก็ไปแอ่ว น้ำ�ตก บ้างก็ขึ้นดอยเพื่อสูดลมหนาว หมู่บ้านดอยปุย แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ที่อากาศเย็นสบายตลอดปี ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ เพราะอยู่ ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ปกติผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่จะต้อง ขึ้นดอยสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดังนั้นเดินทางต่ออีก ประมาณ 7 กิโลเมตร ก็ถึงยังหมู่บ้านดอยปุยแล้ว

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหมู่บ้านก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขา ที่รวมเอาเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน อาวุธ ฯลฯ รวบรวมไว้เพื่อให้ คนรุ่นหลังได้เห็นถึงภูมิปัญญาคนดั้งเดิม, น้ำ�ตกดอย ปุย สวนดอกไม้อันร่มรื่นน่าเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก และ พิพิธภัณฑ์หุ่นจำ�ลองวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างไม่สามารถพบเห็นในปัจจุบันแล้ว หรือผู้ที่ชอบซื้อของรับรองไม่ผิดหวัง เพราะ ดอยปุยขึ้นชื่อในเรื่องของฝาก ของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ ของฝากชาวเขา สินค้าหัตถกรรม และ อื่นๆ อีกมากมาย

แผนที่การเดินทางไปหมู่บ้านดอยปุย

ช ฅนเมือง

ดอยปุย 25 กิโลเมตร จากเชียงใหม่

เชียงใหม่ วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ

วนแอ่ว

22

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

อาลัย “เพชรศร นครเสริม”

ศิลปินเจ้าของเสียง “ศรเพชร”

เพชรศร นครเสริม

เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ได้สูญ เสียศิลปินน้องใหม่ อย่างเพชรศร นครเสริม เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน ที่ผ่านมา ต้องมาจบชีวิตลงท่ามกลาง ความโศกเศร้าของศิลปินล้านนา จังหวัดลำ�ปาง ด้วยวัยเพียง 38 ปี เพชรศร นครเสริม เป็น นักร้องที่มีลีลาเสียงของศรเพชร ศรสุพรรณ และเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ ร่วมร้องเพลงในชุดล้านนาคอมโบ้ 6 ที่ วางแผงอยู่ขณะนี้ ทางบริษัทฅนเมือง เรคคอร์ด และเหล่าศิลปินล้านนา ขอ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เพชรศร มา ณ โอกาสนี้

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

23


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ฅนเมือง ทันโลก

โฉมหน้ารถ

อนาคต นับวันนวตกรรมการออกแบบยานยนต์ชักเหมือนจานบิน เข้าไปทุกที ออกมาแต่ละรุ่นชวนให้คิดถึงหนังแปลงร่างสมัย เด็กๆ ที่ติดตากับพวกรถยนต์แปลงร่างเหมือน Transformer ยัง ไงยังงั้น แต่ก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคหากการออกแบบนั้นคิดถึง ประโยชน์ของผู้ขับขี่เป็นหลัก ลองดูภาพรถยนต์ที่นำ�มาให้ชมกัน เป็นตัวอย่างยั่วน้ำ�ลายก่อน บางรุ่นก็มีให้ทดลองขับแล้ว ไม่นาน คงได้เห็นวิ่งบนท้องถนนกันเป็นแน่ ยังไงถ้าเห็นแล้วอย่าเพิ่งนึกว่า มนุษย์ต่างดาวบุกโลกละกันล่ะ ฮ่าๆๆๆ...

สนใจลงโฆษณาทั้งหนังสือและเว็บ

ติดต่อ : ฅนเมืองเรคคอร์ด

053-490708

24

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

25


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ทิพย์วรรณ จันทร์สวย ขวัญเมือง คนบ่ฮู้ฟ้า

วิมลรัตน์ หงส์ทอง ชวนพิศ เวียงตา วิมลรัตน์ หงส์ทอง คู่หูคู่ ตา เอ๊ย คู่ฮา ของสุวรรณ บ้านดอน มีวิมลที่ไหนต้องเจอกับสุวรรณที่ นั่น ศิษย์รัก ศิษส์หวงของ พ่อครู จันตา เหล่าคำ� บรมครู ของศิลปิน ซอ พร้อมแนวเสียงสุดเท่ น่ารัก สไตล์วิมล

26

ชวนพิศ เวียงตา นักร้อง ซอเจ้าของผลงาน เพลง ผูห้ ญิงกิน เหล้า ขวัญใจมวลชน คู่หู คูฮา ของ จู ขีเ้ มีย่ ง อยูว่ งการนีม้ านานก็ขอให้ แฟนซอทั่วภาคเหนือสนับสนุนผล งานดี ๆ ไปตลอดนะครับ

พัชรี ศรีล้านนา พัชรี ศรีล้านนา ใครก็รู้จัก ชื่อนี้ เพราะอยู่วงการนี้มานานพอ ๆ กับบริษัทฅนเมือง เพราะเป็น ศิลปิน ซอ คนแรกที่อัดไว้กับฅน เมือง ชุด ซอซิ่งบรรลือโลก นาน จนเกือบจะลืม ก็ขอให้พัชรี อยู่คู่ คนเมืองไปนาน ๆ นะครับ

ทิพย์วัน จันสวย ราชินี เพลงซอแห่งล้านนาเจ้าของฉายา คุ ณ ป้ า เรี ย กพี่ โด่ ง ดั ง ในผลงาน เพลง หั ว อกแม่ ปั จ จุ บั น กำ � ลั ง บันทึกแผ่นเสียงใหม่ในงานเพลง ปี ศ าจซาตาน มี ว างจำ � หน่ า ย แน่นอน เร็ว ๆ นี้ ขวั ญ เมื อ ง คนบ่ ฮู ฟ้ า เจ้ า ของผลงานเพลงตั ว แทนข้ า ง หลัง โด่งดังมาแล้ว ทั้งภาคเหนือ ก็ขอรักษาความดังของตนเองนาน ๆ นะครับ

นิตยสาร ฅนเมือง วาไรตี้ หลากหลายเรื่องราวความบันเทิง อัพเดททุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกข่าวเด็ดประเด็นดัง สื่อกลางสำ�หรับศิลปินพื้นเมือง และ บุคคลทั่วไป


ฅนเมือง วาไรตี้ ปีที่ ๅ ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน 2553 / www.konmuangrecord.com / email:konmuang09@gmail.com

ทีมงาน เหินฟ้า หน้าเลื่อม รับจัดงานแสดงทุกรูปแบบตามงบประมาณของท่าน ไม่วา่ จะเป็น งานเลีย้ ง งานสังสรรค์ งานบุญ งานกิจกรรมต่างๆ หรือออกแบบงานโชว์ งานแสดง ทุกรูปแบบตามที่ท่านต้องการ ทางทีมงานของเรามีอุปกรณ์ พร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เวทีคอนเสิร์ต ขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่พร้อม ไฟ แสง สี เสียง นักร้อง นักดนตรี แด๊นเซอร์ ตลก มายากล ครบทุกอย่างตามที่ ท่านต้องการ พร้อมจัดหา ดารา ศิลปิน นักร้อง จากค่ายเพลงต่างๆ ทุกค่ายที่ท่านชื่นชอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด จากทีมงานของเรา

โทร. 087-1003853 , 089-8515846 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www. Hernfar.com Hernfar2009@windowslive.com

แนะนำ�บุคคลเด่นในสังคม แวดวงล้านนา สกู๊ปร้านอาหาร สถานบันเทิง สอดแทรกความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข่าวสาร

27


Konmuang Vareity Vol.2  

Konmuang Vareity Vol.2