Page 1

Fakta om folkbildning 2012


Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar:

• cirka 280 400 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 683 000 unika personer • cirka 331 800 kulturprogram med nära 17 miljoner besökare/deltagare • cirka 61 000 arrangemang i annan folk­ bildningsverksamhet med cirka 727 000 deltagare, varav cirka 392 000 unika personer. 150 olika folkhögskolor som varje termin har:

• cirka 27 600 deltagare i långa kurser, varav cirka 11 800 i Allmänna behörig­ hetsgivande kurser och cirka 15 800 i Särskilda kurser • cirka 50 000 deltagare på korta kurser per termin.


Innehåll Folkbildning_______________________ 4 Prioriteringar______________________ 5 Samhällsstödet till folkbildningen_____ 6 Förordning om statsbidrag till folkbildningen Folkbildningsrådets fördelning av folkbildningsanslaget 2012

6 10

Studieförbund_ ___________________ 11 Studiecirklarnas ämnesfördelning

12

Studieförbundens verksamhet 2011__ 13 Tio studieförbund

14

Folkhögskolor____________________ 15 Folkhögskolornas verksamhet 2011_ _ 16 150 folkhögskolor

17

Folkbildningsrådet_ _______________ 20 Folkbildningsrådets organisation

21

Folkbildningsrådets kansli

21

Adresser och länkar_ ______________ 23


Folkbildning I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av föreläsningar, delta i kulturprojekt etc. På detta sätt har människor kommit samman – och fortsätter komma samman – för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och ofta för att påverka och för­ ändra förhållanden i samhället. Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, samt inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter. En stor del av folkbildningsarbetet, både i stu­ dieförbund och i folkhögskolor, sker i nära sam­ arbete med de folkrörelser och andra organisatio­ ner som antingen är medlemmar i studieförbund och/eller huvudmän för folkhögskolor. En särskild demokratisk samtalskultur har utfor­ mats inom folkbildningen. Den innebär bl.a. tole­ rans mot oliktänkande samt respekt för sakliga argu­ ment och fattade beslut. Den ligger också till grund för det inre arbetet i studiecirklar och kurser, där deltagarna har ett stort inflytande och gemensamt är med och formar innehåll och uppläggning. Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, landsting och kommuner. Det stat­ liga stödet utgör 73 procent av bidragen till studie­ förbunden och 71 procent av bidragen till folkhög­ skolorna och fördelas av Folkbildningsrådet. Utöver den mer traditionella verksamheten med studiecirklar, kurser etc. bedriver studieförbund och folkhögskolor även annan verksamhet, på uppdrag av samhället, organisationer m.fl. Det kan t.ex. gälla uppdrag från kommunerna och arbetsförmedlingarna.

4

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Prioriteringar Folkbildningsrådets prioriterade uppgifter 2012 är att: • utarbeta ett gemensamt folkbildningspolitiskt dokument • förvalta och värna samhällssystemet för stöd till folkbildningen • fördela statsbidrag till folkhögskolor och studie­förbund. Samlad bedömning

Folkbildningsrådets uppföljningar och verksam­ hetsstatistik samt nationella utvärderingar utgör till­ sammans med externa forskningsresultat underlag för en samlad bedömning av hur statsbidraget med­ verkat till att folkbildningens syften har uppnåtts. Folkbildningens Vägval & Vilja

I november 2012 kommer ett nytt folkbildningspo­ litiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja, att antas. Under året är ett förslag ute på remiss. Alla ­delar av folkbildningen har möjlighet att diskutera sin framtida roll, uppgifter och säga sin åsikt. I Folkbildningens Vägval & Vilja uttrycker samtliga folkhögskolor och studieförbund gemen­ samt sin syn på folkbildningens roll i det svenska samhället och sin vilja att möta framtidens utma­ ningar. Folkhögskolor och studieförbund är självstän­ diga organisationer med skilda profiler, idéinrikt­ ningar och prioriteringar. Mångfalden av folkbild­ ningsaktörer är en tillgång. Folkbildningens Vägval & Vilja blir en gemensam plattform för folkbild­ ningsarbetet framöver.

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

5


Samhällsstödet till folkbildningen Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Villkor för det statliga stödet till folkbildningen anges i Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen, senast ändrad 2007.

Förordning om statsbidrag till folkbildningen Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag kan enligt denna förordning lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerande­ organisationer inom folkhögskolan. Frågor om sådana bidrag prövas av Folkbildnings­ rådet. Folkbildningsrådet skall även fullgöra andra upp­ gifter enligt denna förordning. Statsbidragets syften

2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

6

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


4. bidra till att bredda intresset för och öka delak­ tigheten i kulturlivet. Verksamheter inom följande områden utgör i sär­ skilt hög grad motiv för statens stöd: 1. den gemensamma värdegrunden; alla männis­ kors lika värde och jämställdhet mellan könen, 2. det mångkulturella samhällets utmaningar, 3. den demografiska utmaningen, 4. det livslånga lärandet, 5. kulturen, 6. tillgängligheten och möjligheterna för perso­ ner med funktionsnedsättning, och 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rätt­ visa. Folkbildningsrådets uppgifter

3 § Folkbildningsrådet skall besluta vilka som skall få statsbidrag enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem. Folkbildningsrådet skall varje år lämna årsredo­ visning och budgetunderlag till regeringen. Folk­ bildningsrådet skall härvid följa de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar. Folkbildningsrådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som före­ skrivits för att statsbidrag skall utgå. 4 § Folkbildningsrådet skall lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppfölj­ ning och utvärdering, i enlighet med de föreskrif­ ter och anvisningar som regeringen meddelar.

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

7


Villkor för statsbidrag

5 § Verksamheten skall ha den inriktning som anges i 2 § första stycket. Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

6 § En folkhögskola skall ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögsko­ lor. Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, skall årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten. Till en allmän kurs som ger en behörighet mot­ svarande den som kan fås genom det offentliga skolväsendet får endast den antas som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar, eller är äldre. Utan hinder härav får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett ­individuellt program i gymnasieskolan. 7 § Undervisningen skall vara avgiftsfri. Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

8 § Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier skall utgöra basen för verksamheten. I varje studiecirkel eller kulturaktivitet skall det finnas en ledare som är godkänd av en lokal studie­förbundsavdelning.

8

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Beslut om statsbidrag

9 § Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. Återkrav

9 a § Folkbildningsrådet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har föror­ sakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller 4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts. Revision

10 § Staten skall beredas möjlighet att utse en revi­ sor i Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet skall ersätta staten för kostnaderna för denna revision. Överklagande

11 § Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

9


Folkbildningsrådets fördelning av folkbildningsanslaget 2012 (tkr) 10 studieförbund

1 659 789

Grundbidrag (75%)

1 234 942

Förstärkningsbidrag för deltagare med funktionsnedsättning eller invandrade med brister i svenska språket (6%) Verksamhetsbidrag (19%) Bidrag i särskild ordning, Kulturens Bildningsverksamhet 150 folkhögskolor

98 795 312 852 13 200 1 598 206

Basbidrag, 570 tkr/folkhögskola

85 500

Utvecklings- och profileringsbidrag, 300 tkr/folkhögskola

45 000

Bidrag för internationell verksamhet, 6 800 kr/folkhögskola

1 020

Volymbidrag (868 497 deltagarveckor x 1 500 kr) 1 302 746 Förstärkningsbidrag för deltagare med funktionsnedsättningar Språkschablon, invandrade med brister i svenska (111 835 deltagarveckor x 250 kr)

135 118 27 962

Fortbildningsinsatser för personal

940

Bidrag till studerandeorganisationer inom folkhögskolan

200

Folkbildningsrådets myndighetsuppdrag

25 200

Särskilda insatser inom flexibelt lärande

8 500

Medlemsuppdrag Folkbildningsnätet

5 350

Folkhögskolornas informationstjänst

7 300

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

1 000

SUMMA

10

13 650

3 305 625

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Studieförbund Tio studieförbund bedrev verksamhet med stöd av folkbildningsanslag 2011. Sammanlagt har studieförbunden över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. Varje studieförbund har sin mer eller mindre starka profilering beroende på de folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i respek­ tive förbund. Studiecirkeln är den mest kännetecknande verksamhetsformen för studieförbunden. Studie­ cirklar bedrivs i de mest skiftande ämnen beroende på deltagarnas önskemål. Varje år arrangeras cirka 280 000 studiecirklar över hela landet, med nära 1,8 miljoner deltagare. En deltagare kan delta i mer än en cirkel och unika deltagare rapporterade i cirkelverksamheten var cirka 683 000 personer. Kulturprogram av olika slag är den andra stora verksamhetsgrenen för studieförbunden. Närmare 331 800 program ordnas varje år, med närmare 17 miljoner deltagare. Det största antalet kulturpro­ gram anordnas som Föreläsningar medan Sång- och musikprogram samlar flest deltagare. Under 2011 genomförde studieförbunden cirka 61 000 arrangemang med cirka 727 000 deltagare inom verksamhetsformen annan folkbildnings­ verksamhet. Studieförbundsverksamhet bedrivs i samtliga av landets kommuner. Tillsammans har studieför­ bunden 182 avdelningar som genomför den utåt­ riktade verksamheten med studiecirklar, kulturpro­ gram och annan folkbildningsverksamhet – dels för allmänheten, dels för medlemmarna i respek­ tive studieförbunds medlemsorganisationer.

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

11


Studiecirklarnas ämnesfördelning Ämnesområdet Konst, musik och media domine­ rar med sina 61 procent av studietimmar i cirkel. Studierna inom området Humaniora ökade med en procentenhet mot föregående år till 15 procent av studietimmarna medan området Samhälls- och beteendevetenskap utgjorde 6 procent. Personliga tjänster (som rymmer matlagning, turism, resor, friskvård, idrott, konsumentkunskap m.m.) tillsam­ mans med Lantbruk, trädgård, skog och fiske var andra huvudämnesområden med stort deltagande. Motsvarande 29 procent av totala deltagaranta­ let, 585 000 deltagare rapporteras i Musik-, teater- och dansverksamheten. Improvisatorisk musik är det enskilda underämne som samlar flest deltagare, 185 000. Med nära 2,5 miljoner studietimmar är det också det enskilt största ämnet. Studiecirklarnas ämnesinriktning, studietimmar och andel per huvudämne 2011 Studietimmar

Andel (%)

Konst, musik och media

6 738 300

60,8

Humaniora (språk, historia…)

1 635 400

14,7

Samhälls- och beteendevetenskap

659 300

5,9

Personliga tjänster

462 900

4,2

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

383 600

3,5

Data

243 600

2,2

Hälso- och sjukvård

157 300

1,4

Socialt arbete och omsorg

125 400

1,1

Företagsekonomi, handel och admin.

161 300

1,5

Teknik och teknisk industri

98 800

0,9

Pedagogik och metodik

80 800

0,7

Ämne

Övriga SUMMA

12

343 400

3,1

11 090 200

100

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

13

Not. Värden avrundade till hundratal.

7 439 200

17 079 600

310 900

2009

7 068 700

314 600

2010

7 510 600

Män

271 000

254 100

247 300

16 466 200

Deltagare 17 248 700

331 800

743 200

731 900

727 100

Män

810 800

1 890 300

Deltagare

783 000

Arrangemang

63 100

2009

Män 778 100

1 809 300

1 791 000

Deltagare

2011

62 000

2010

Kulturprogram

12 000

2011

Arrangemang

281 500

2009

Annan folkbildnings verksamhet

279 100

2010

Cirklar

280 400

2011

Studiecirkelverksamhet

Studieförbundens samlade verksamhet 2011 Kvinnor

9 640 400

9 397 500

9 738 200

Kvinnor

472 200

477 800

479 800

Kvinnor

1 079 500

1 026 300

1 012 900

1 242 100

1 237 200

1 244 900

Medverkande

1 460 000

1 546 600

1 555 700

Studietimmar

10 329 700

10 601 000

11 090 200

Studietimmar


Tio studieförbund Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 08-613 50 00 Folkuniversitetet (FU) 08-679 29 50 Ibn Rushd studieförbund 08-562 449 00 Kulturens bildningsverksamhet 08-470 24 45 Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) 08-672 61 00 Sensus studieförbund 08-406 16 00 Studiefrämjandet 08-545 707 00 Studieförbundet Bilda 08-727 17 10 Studieförbundet Medborgarskolan 018-56 95 00 Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 08-587 686 00 Mer information och länkar till studieförbundens olika webbplatser hittar du på: www.studieforbunden.se

14

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2011


Folkhögskolor Det finns 150 folkhögskolor runt om i landet. Folkhögskolan är en studieform för vuxna med en nedre åldersgräns på 18 år för de Allmänna kur­ serna. Många folkhögskolor kan erbjuda internat­ boende eller kurser på distans. Den frihet som folkhögskolorna har att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll efter förkunskaper, intressen och behov. Utmärkande för folkhögskolans undervisning är att man ofta arbetar med temastudier och pro­ jektarbeten. Här är kursdeltagarnas erfarenhet av ­arbets- och samhällsliv en stor tillgång för arbetet. Folkhögskolorna har kurser på olika nivåer och med olika inriktningar. De långa kurserna varar från en termin upp till ett eller flera år. All undervisning är avgiftsfri och statligt studiestöd kan sökas. Allmän kurs, som kan ge behörighet till hög­ skolestudier, är en viktig del av verksamheten och finns på samtliga folkhögskolor. Folkhögskolorna har varje termin cirka 11 800 deltagare på Allmän kurs. Folkhögskolorna erbjuder också många Sär­ skilda kurser, t.ex. i musik, mediekunskap, konst­ hantverk, teater, språk, friskvård, turism, där en större del av studietiden ägnas åt det ämnesområde man valt. En del av dessa kurser är yrkesinriktade. Som exempel kan nämnas utbildning till fritids­ ledare, dramapedagog, journalist, kantor och be­ handlingsassistent. Antalet deltagare på de Särskilda kurserna upp­ går varje termin till cirka 16 000. Dessutom har folkhögskolorna cirka 50 000 deltagare per termin i korta kurser av olika slag.

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2011

15


16

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

85 700

83 200

980 700

5 600

3 600

70 500

901 000

3 100

476 000

421 900

11 710

11 830

8 630

48 980

28 010

80

16 100

115 280 123 890

8 060

49 900

27 270

110

15 450

Ht 11

Deltagare Vt 11 7 000

62 340

4 130

29 010

17 210

70

10 140

68 420

4 860

27 730

17 640

40

10 570

7 030

Ht 11

Kvinnor Vt 11

57 400

4 580

4 570

2 340

2 330

977 200 200 510 209 510 112 690 118 650

5 400

3 500

75 900

892 400

3 000

464 900

424 500

2009

2 240

87 820

52 940

3 930

20 890

10 060

40

5 310

4 710

40

5 530

4 800

Ht 11

2 240

90 860

55 470

3 770

21 250

10 370

Män Vt 11

Not. Värden är avrundade till närmsta hundratal. Långa och korta kurser liksom Kulturprogram och Öppen folkbildning finansieras med folkbildningsanslag. Uppdragsutbildningar görs därutöver finansierade av främst kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen eller huvudmän. Studiemotiverande folkhögskolekurs utgör den största kurstypen inom uppdragsutbildning med 27 900 deltagarveckor.

956 200

Summa uppdrags­ utbildning

5 600

Kulturprogram

Summa folkbildning

3 300

Öppen folkbildning

67 800

879 500

Summa långa kurser

Korta kurser

3 000

471 200

Påbyggnadsutbildning

405 300

Särskilda kurser

2010

Deltagarveckor

2011

Allmän kurs

Kurstyp

Folkhögskolornas samlade verksamhet 2011


150 folkhögskolor Norrbottens län

Framnäs 0911-23 11 00 Kalix 0923-666 10 Malmfälten 0980-675 00 Sunderby 0920-26 66 00 Sverigefinska 0922-688 00 0927-795 70 Tornedalen 0929-723 00 Älvsby Västerbottens län

Dalkarlså Edelvik Medlefors Solvik Storuman Strömbäck Vindeln

0934-304 95 0914-795 100 0910-575 00 0910-73 20 00 0951-267 80 090-426 00 0933-136 00

Jämtlands län

063-14 74 00 0680-166 70 0647-66 55 00

Birka Bäckedal Hålland

Västernorrlands län

Hola Härnösand Mellansel Ålsta Örnsköldsvik

0612-856 00 0611-55 85 00 0661-65 44 00 0691-66 14 00 0660-26 67 00

Dalarnas län

Brunnsvik Fornby Leksand

0240-66 73 00 0243-23 95 50 0247-648 00

0280-143 00 0250-710 07 0226-678 00 0247-641 30

Malung Mora Sjövik Västanvik

Gävleborgs län

0278-389 00 0650-367 50 0291-202 75 0291-212 20 0290-340 40

Bollnäs Forsa Färnebo PRO Västerberg Värmlands län

Geijerskolan Ingesund Klarälvdalen Kristinehamn Kyrkerud Molkom

0552-302 50 0570-385 50 0563-252 00 0550-392 50 0573-133 40 0553-100 04

Uppsala län

Nordens Biskops-Arnö 0171-826 70 Wik 018-611 66 50 Stockholms län

Alma Birkagården Bosön Botkyrka Hagaberg Jakobsberg Kaggeholm Kista

08-462 11 00 08-524 633 30 08-699 66 28 08-534 708 80 08-550 910 00 08-580 117 40 08-560 222 00 08-751 50 40

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

17


Lidingö 08-636 23 20 Lillsved 08-541 385 30 Långholmen 08-658 16 30 MKFC Sthlm 08-21 64 26 Runö 08-555 380 00 Röda Korset 08-680 18 71 S:ta Birgitta 08-702 16 06 Scouternas folkhögskola 08-555 065 00 (tidigare Kjesäter, fr.o.m. 120701 i Stockholm) Sigtuna 08-592 583 00 Skarpnäck 08-683 18 30 Skeppsholmen 08-679 28 00 Stads- missionen 08-563 083 00 Sundbyberg 08-445 39 00 Södertörn 08-500 207 50 Södra Stockholm 08-465 066 50 08-505 686 00 Tollare Vårdinge By 0158-230 58 Väddö 0176-528 00 Ågesta 08-562 281 00 Västmanlands län

Bergslagen Hästsporten Tärna Västerås

0223-333 00 0220-430 75 0224-583 00 021-14 07 05

Örebro län

Fellingsbro Hällefors Karlskoga Kävesta Örebro

18

0581-891 00 0591-643 90 0586-646 00 019-602 49 50 019-20 89 70

Södermanlands län

Eskilstuna Nyköping Stensund Åsa

016-10 52 80 0155-29 20 80 0156-532 00 0157-695 00

Västra Götalands län

Agnesberg 031-63 21 00 Arbetar- rörelsen 031-711 91 91 Axevalla 0511-269 70 Billströmska 0304-67 65 70 0528-758 80 Dalsland Finska 031-331 50 66 Fhsk i Angered 031-48 34 44 Fristad 033-23 68 00 Grebbestad 0525-199 20 Göteborg 031-769 76 00 Helliden 0502-178 00 Helsjön 0320-20 58 30 Hjo 0503-323 00 Hjälmared 0322-64 40 00 Kvinno- folkhögskolan 031-780 35 00 Ljungskile 0522-68 69 00 Nordiska 0303-20 62 00 Vara 0512-579 70 Wendelsberg 031-338 05 30 Viskadalen 0320-183 00 Östergötlands län

Bona 0141-20 95 80 Liljeholmen 0494-797 00 Lunnevad 013-23 49 00 Marieborg 011-21 96 00 Mo Gård 010-471 66 00

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Vadstena Valla

0143-157 00 013-35 55 80

Hallands län

0498-20 36 50

Blekinge län

Katrineberg Löftadalen

0346-575 00 0340-65 50 00

Gotlands län

Gotland Kalmar län

Gamleby 0493-131 00 Högalid 0480-844 80 Oskarshamn 0491-768 100 0492-143 00 Vimmerby Öland 0485-56 44 00 Jönköpings län

Braheskolan 0390-566 00 June 036-37 48 00 Mariannelund 0496-215 50 Mullsjö 0392-374 00 Sommen- bygden 0140-659 60 Södra Vätterbygden 036-30 69 00 Sörängen 0380-55 35 05 Värnamo 0370-37 90 00 Ädelfors 0383-571 00 Kronobergs län

Grimslöv Markaryd S:t Sigfrid

0470-76 37 00 0433-745 00 0470-72 40 82

Blekinge Jämshög Litorina Valjeviken

0457-73 18 60 0454-463 40 0455-36 76 00 0456-151 15

Skåne län

Albin Eslöv Fridhem Furuboda Glimåkra Glokala Hvilan Hyllie Park Kvarnby Malmö Munka S:ta Maria Skurup Sundsgården Önnestad Österlen Östra Grevie

0418-146 90 0413-663 00 0418-44 60 00 044-781 46 50 044-448 00 040-88 225 040-46 44 00 040-37 59 50 040-59 94 90 040-671 51 00 0431-43 20 10 040-22 31 13 0411-55 89 00 042-19 38 00 044-785 01 00 0417-280 00 040-55 62 00

På www.folkhogskola.nu hittar du mer information om folkhögskolorna, deras kurser och länkar till respektive folkhögskolas hemsida.

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

19


Folkbildningsrådet Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: • Folkbildningsförbundet, FBF, som är en intresse­organisation för tio studieförbund. • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, som är en intresseorganisation för de 107 folkhögskolor som har folkrörelser och andra ­organisationer som huvudmän. • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som representerar de landsting och regioner som är ­huvudmän för 43 folkhögskolor. På riksdagens och regeringens uppdrag fördelar Folkbildningsrådet statsanslag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och års­ redovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. På uppdrag av medlemmarna svarar Folkbild­ ningsrådet för central drift och utveckling av Folk­ bildningsnätet, FBN, med tillhörande databas med pedagogiska resurser på Internet. Av medlemmarna RIO och SKL har Folkbild­ ningsrådet fått i uppdrag att svara för centrala in­ formationsinsatser om folkhögskolornas kursutbud via Folkhögskolornas informationstjänst, FIN samt att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga ställning via Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

20

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Folkbildningsrådets organisation Representantskapet, som är Folkbildningsrådets högsta beslutande organ, samlas två gånger per år. Folkbildningsrådets styrelse utses för en period av två år. Styrelse 2012

Torsten Friberg (ordförande) Lena Hallengren Leif Kindblom Birgitta Lanér Angelica Rage Magnus Ramstrand Thomas Strand Anna-Britta Åkerlind Ann-Britt Åsebol Gunnar Falkeby (personalrepresentant) Adjungerade i styrelsen

Kerstin Enlund, Folkbildnings­förbundet Tomas Aronsson, Rörelsefolkhög­skolornas intresse­organisation Eva Hellstrand, Sveriges Kommuner och Landsting

Folkbildningsrådets kansli Ledning

Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare Anna-Carin Bylund, biträdande generalsekreterare Tomas Eriksson, strategisk kommunikation Björn Garefelt, omvärldsbevakning

08-412 48 05 08-412 48 06 08-412 48 07 08-412 48 09

Enheten för administration

Lotta Ragelius, personalfrågor/enhetsansvarig 08-412 48 08 Annika Blom, mötes- och konferens08-412 48 27 administration

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

21


Robin Forsberg, kontorsservice /IT Linda Lindqvist, ekonomiadministration Mikaela Smedberg, ekonomiadministration Ingrid Sundberg, webbkommunikation

08-412 48 21 08-412 48 26 08-412 48 38 08-412 48 22

Enheten för bidragsfördelning

Elisabet Andersson, bidragsfrågor/ enhetsansvarig Signild Håkansson, bidragsfrågor Ulrika Knutsson, flexibelt lärande projekt Paul Norén, ekonomi Lena Östlund, projektbidrag

08-412 48 03 08-412 48 04 08-412 48 23 08-412 48 24 08-412 48 32

Enheten för verksamhetsuppföljning

Gunnar Falkeby, uppföljning – ekonomi/ enhetsansvarig Carmela Guida, verksamhetsuppföljning Tomas Östlund, uppföljning – statistik

08-412 48 20 08-412 48 17 08-412 48 25

Nationell utvärdering

Eva Åström, nationell utvärdering/ enhetsansvarig Karin Darin, utvärdering/utredning

08-412 48 37 08-412 48 29

Folkbildningsnätet (FBN)

Lars-Göran Karlsson, redaktör pedagogiska resurssidorna/enhetsansvarig Ronny Schueler, central administratör

08-412 48 36 08-412 48 19

Folkhögskolornas informationstjänst (FIN)

Agneta Wallin, studie- och yrkesvägledare/ enhetsansvarig Sandra Löfstedt, administration Fredrik Olén, kommunikation Lina Remnert, kommunikation

08-412 48 13 08-412 48 12 08-412 48 14 08-412 48 11

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

Linda Rosén, studeranderättsfrågor

08-412 48 10

E-post till respektive person: förnamn.efternamn@folkbildning.net

22

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012


Adresser och länkar Folkbildningsrådet

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-412 48 00 fbr@folkbildning.se fax: 08-21 88 26 www.folkbildning.se Folkhögskolornas informationstjänst

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-796 00 50 info@folkhogskola.nu fax: 08-21 88 26 www.folkhogskola.nu Folkbildningsnätet

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-412 48 00 info@folkbildning.net fax: 08-21 88 26 www.folkbildning.net Folkbildningsförbundet

Walling. 38, 111 24 Stockholm tel: 08-402 01 50 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden.se Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-412 48 90 rio@folkbildning.net fax: 08-21 88 26 www.rio-org.se Sveriges Kommuner och Landsting

118 82 Stockholm info@skl.se www.skl.se

tel: 08-452 70 00 fax: 08-452 70 50

Folkbildning – Learning for Active Citizenship (FOLAC)

Britta Lejon, ordförande Mats Ehn, handläggare

08-412 48 28 08-412 48 31

Folkbildningsrådets fakta om folkbildning 2012

23


Folkbildningsrådet Box 380 74, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 50 Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26 fbr@folkbildning.se www.folkbildning.se twitter.com/folkbildning facebook.com/folkbildning

Fakta om folkbildning 2012  

Folkbildningsrådets faktablad om hur folkbildningen ser ut 2012

Advertisement