Page 1

Amb motiu de la Sentència número 295/2013 de 24 d’octubre de 2013 emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona us informem del procediment que s’hauria de dur a terme per reclamar la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012. En primer lloc s’ha d’exhaurir la via administrativa: PRIMER.- Presentar sol·licitud administrativa, on es demana l’abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, adreçada al Director General de la Policia. L’Administració té tres mesos per respondre. Respecte a aquest punt, i tenint en compte el gran número de funcionaris que presentaran la sol·licitud, es demana que es guardi còpia de la sol·licitud segellada per registre d’entrada i es faci control dels tres mesos per part del funcionari sol·licitant. SEGON.- La resolució pot ser expressa o mitjançant silenci administratiu. En el primer cas, us demanem que si rebeu una carta amb una resolució ens la feu arribar el més aviat possible al departament jurídic del SAP-UGT i recordeu guardar el sobre on arriba aquesta resolució que és on consta la data de rebuda. En el segon cas, el silenci administratiu s’entén negatiu i finalitza la via administrativa, per la qual cosa es presentarà la corresponent demanda al contenciós administratiu. TERCER.- Quan arribi aquest moment l’interessat haurà de facilitar al departament jurídic del SAP-UGT, tant la sol·licitud inicial com la resolució expressa que pugui haver, per tal de poder-ho adjuntar a la demanda.

procediment-sollicitud-part-paga-desembre-2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you