Page 1

s i n d i c a t a u t ò n o m d e p o l i c i a -UGT

GR AU E N CRIMINO LOGI A I SEGUR E TAT S e s s i ó i n f o r m a t i v a a càrrec de la unversitat Aba t Ol iba D ia : 2 0 d e Set e mb r e 2 01 3 H ora r i: 11 h or e s “Sala de premsa” (to r n mat í) 1 7 h or es “Sala de columnes” ( to rn ta rd a)

Ll oc : Rambla de Santa Mònica, 10 Barcelona .

PER MÉS INFORMACIÓ TEL .

93342681 0

DESCOMPTES ESPECIALS PER AFILIATS AL SAP-UGT

sessio-informativa1  
sessio-informativa1  
Advertisement