Page 1

POSTGRAU TÈCNIC COMPETENT EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010

Coordinació Ramón Martín ramon.martin@uab.cat


POSTGRAU TÈCNIC COMPETENT EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ Els hi fem a mans una nova convocatòria del Postgrau Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció (P.A.U.) organitzat per l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), de la Universitat Autònoma de Barcelona. El format es semi presencial per a l’Habilitació de Tècnics Competents per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (Àmbit Local + Àmbit Catalunya), acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Titulació El Postgrau acredita com a Tècnics/es Competents en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció (P.A.U.) d’acord al Decret 82/2010, de 29 de juny.

La EPSI és entitat acreditada per l’Institut de Seguretat Pública (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) com a Centre de Formació de Personal Tècnic Competent per elaborar Plans d’Autoprotecció de les Activitats i els Centres d’Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (expedient ACR/03/2011) En un segon any es pot accedir al Màster de Gestió de Riscos i Emergències de la UAB. Aquest segon any dona també resposta a les persones ja acreditades com a Tècnics Competent per a l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció de nivell A, B i C que poden convalidar 30 ECTS del postgrau i realitzar el segon curs obtenint així l’acreditació acadèmica de Màster ECTS. Crèdits Postgrau: 30 ECTS Lloc de realització i data de començament del postgrau: El postgrau s’impartirà a les instal·lacions de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), Campus de la UAB. Aquest té una durada total de 246 hores distribuïdes en:

Sessions presencials: 96 hores en horari de divendres de 15:00 a 21:00 i dissabtes de 09:00 a 15:00 9 sessions d’àmbit local: 54 hores 7 sessions d’àmbit Catalunya: 42 hores Sessions online: 95 hores Projecte final: 55 hores Àmbit Local: Abril de 2013: Dies 5, 6, 19 i 20 Maig de 2013: Dies 3, 4, 17, 18 i 31 Àmbit Catalunya: Juny de 2013: Dies 1, 14, 15, 28 i 29 Juliol de 2013: Dies 12 i 13


POSTGRAU TÈCNIC COMPETENT EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ Matriculació: Postgrau ex-alumnes de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral: 1.250 € Altres: 1.400 € Admissió: Els requisits d’admissió són: Titulació universitària. Inscripció: És necessari que ompliu i ens envieu el document de preinscripció adjunt Més informació: Ramon Martin Telèfon: 677527576. Email: ramon.martin@uab.cat Programa: ÀMBIT LOCAL Introducció bàsica a la protecció civil Introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya La gestió de les emergències Tecnologies de suport a la protecció civil Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’autoprotecció Normes bàsiques d’autoprotecció Normes tècniques d’autoprotecció Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració Introducció bàsica a la redacció d’un PAU Anàlisi del risc d’un PAU: tipus de risc associat Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció Estructura organitzativa d’un PAU Implantació, manteniment i actualització d’un PAU Exercicis pràctics Examen acreditació àmbit local

ÀMBIT CATALUNYA Normativa Técnica relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció Instal·lacions amb MMPP (Seveso) Instal·lacions amb explosius Instal·lacions amb substancies radioactives Instal·lacions amb matèries biol6giques perilloses Conduccions de MMPP, fitxes de seguretat i altres Llei de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials


POSTGRAU TÈCNIC COMPETENT EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ Mineria Preses i embassaments Transport de persones i de material (carreteres/ Túnels, ports, aeroports, ... EGA's (Edificis de Gran Alçada) A2.6 Serveis basics Els PAU, pautes bàsiques per a la seva elaboració, activitats parts A i B Descripció d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció en Protecció Civil Continguts mínims d'un PAU Guies del Consell! de Seguretat Nuclear per a L’elaboració de plans d’emergència interior per a instal·lacions nuclears i radioactives MMPP: transport de MMPP ; instal·lacions de MMPP : substancies radioactives Instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports, serveis bàsics, Instal·lacions i infraestructures: preses i embassaments Criteris d'activació d'un PAU i coordinació amb plans d’àmbit superior. Exemples d'activitats Estructura organitzativa d'un PAU i actuacions en cas d’emergència Exercicis pràctics i projecte final Eines de valoració del risc Practiques d'elaboració de PAU Presentació i fitxes d'actuació Sectors Simulacre de despatx Examen acreditació àmbit Catalunya

Projecte final ( àmbit local + àmbit Catalunya)

triptic-postgrau-pau-2012-2013-epsi  
triptic-postgrau-pau-2012-2013-epsi