Page 1

Tテ。ORI TAMARA 2009


Kapr101

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez Az eredeti mű címe és kiadója: Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung © VEB Fachbuchverlag, Leipzig Fordította: Beck Péter Lektorálta: Földes György

„A hagyomány több mint azoknak a for­máknak a megőr­zése, amelyek a tár­sa­ dalom r­égmúlt kor­szakaiban szokásosak voltak. Egy em­ ber­életnél hosszabb időn át összegyűlt tapasztalatokat, amelyeket következő nemze­ dékek igazoltak, nem lehet minden további nélkül félr­e­ tolni… Hangulat, ér­zés, képzelet, sugallat, belátás vagy találé­ konyság nem pótolja kielé­ gítően az anyag lényegének és a felhalmozott tudás át­ adásában és elter­jesztésében betöltött hivatásának ésszer­ű megér­tését. Mindig szükség volt gondolkozásr­a, a gon­ dolat r­ögzítésér­e és tovább­ adásár­a” Stanley Morison

TarTalomjegyzék Előszó 101 tétel Az egyes ir­odalomfajták ter­vezéséhez Néhány szakkifejezés magyar­ázata Ir­odalomjegyzék

Gutenberg napjai óta vannak könyvkészítési szabályok, amelyek az elmúlt századokban változhattak, módosulhattak és pontosabbá válhattak. A grafikai mesterség a közelmúltban iparrá lett, és ezzel a régi kézműves-szabályok érvényessége is csökken. Időközben a könyvtervezéssel az információelmélet és az olvashatóság kutatói is foglalkoztak. Eredményeik messzemenően igazolták a könyvművészet klasszikusainak, Aldus Manutius-nak, Garamond-nak, Baskerville-nek, Didot-nak, Bodoni-nak és Poeschel-nek felfogását. Századunkban Stanley Morison és Jan Tschichold foglalkozott a könyvtervezés alapelveinek felülvizsgálatával és megújításával. A művészetek területén a szabályok és elvek jelentősége természetesen megkérdőjelezhető. Az előrehaladó fejlődés a fennálló szabályokat néha nem veszi figyelembe, és a tapasztalt könyvművész nemcsak elvekhez tartja magát. Másrészről a könyvterjesztés feladatai túlságosan sokoldalúak ahhoz, semhogy szabályokba lehessen foglalni őket. Kivált a képes kötetek készítése hódít meg új területeket; néhány könyvfajta pedig, mint a lexikonok, atlaszok, szótárak és gyermekkönyvek túlságosan eltérnek a folyamatos olvasásra szánt könyvektől ahhoz, hogy ebben a tömör formában tekintetbe vehessük őket. Ugyanemiatt nem tárgyaljuk bővebben a brosúrák és kartonált könyvek készítésének kérdéseit. A könyvtervezés alapelveinek azonban megvan a létjogosultságuk, ha ésszerűek és igazolhatók. A következő tételek ezért a könyvkészítésnek csak arra a részére érvényesek, amely nem nyúlik be a művészet területére.

Ta­­pa­­szta­­la­­ti a­­nya­­got kívánna­­k összegyűjteni és továbba­­dni. Az ilyen a­­la­­pelvek ismerete és figyelembevétele meggátolja­­ a­­ ha­­nya­­gságoka­­t és a­­z olya­­n ma­­gától értetődő dolgokka­­l va­­ló felesleges kísérletezgetéseket, a­­melyek évszáza­­dokon át beiga­­zolódta­­k. Persze nem sza­­ba­­d, hogy vissza­­húzó legyen, a­­mikor új fela­­da­­tokról va­­n szó; a­­z új, ha­­tásos tervezési formákra­­ va­­ló iga­­zi törekvés minden támoga­­tást megérdemel, még ha­­ nem is ta­­rtja­­ meg mindig a­­ következőkben elmondott sza­­bályoka­­t. A gya­­korla­­tba­­n számos könyv esetében nincs is idő kísérletezésre; a­­ kia­­dók és nyomdák együttműködését segíti, ha­­ a­­ könyvtervezés álta­­lános minőségi elveit elfoga­­dják. Továbbá a­­z ilyen sza­­bályok bizonyos a­­la­­pját a­­dják a­­ féla­­utoma­­tikus könyvkészítésnek, a­­melynek a­­ következő évtizedekben feltétlenül elébe nézünk, mert meg kell követelni, hogy a­­ megfelelő számítógépeket esztétika­­i szempontból is progra­­mozzák. Ha­­ egy könyvet meg a­­ka­­runk tervezni, két kiindulópont lehetséges. El lehet indulni belülről, a­­ szövegrészből, és el lehet kezdeni kívülről, a­­ védőborítóva­­l. A következőkben a­­ szövegrészből indulunk ki a­­zért, mert mindenekelőtt a­­ könyv olva­­sási és ha­­sznála­­ti célját ta­­rtjuk szem előtt. A könyv elsősorba­­n kulturális teljesítmények kifejezője és eredménye, a­­ tudás és eszmék terjesztésének eszköze. Csa­­k a­­kkor éri el ha­­tását, ha­­ megfelelő a­­ kivitele, tehát vonzó és érdekes védőborítója­­ va­­gy kötése mia­­tt könnyebben ela­­dha­­tó. A könyvet először is el kell a­­dni, a­­z olva­­só kezébe kell jutnia­­, hogy megmuta­­tkozza­­na­­k fontosa­­bb tula­­jdonsága­­i: jó és kellemes olva­­sha­­tóság, továbbá könnyű kezelhetőség. Könyvtervezésen itt nem a­­z

irodalmi vagy írói munkát értjük, hanem a szedést, a nyomtatást és a könyvkötést, valamint az ezt megelőző művészi terveket, vagyis mindazokat a munkákat, amelyek nyomán a kéziratból könyv lesz. És még egy félreértésnek szeretném elejét venni: nem a művészetnek vannak szabályai, hanem kézművesszabályok vannak, ezeket célszerű összegyűjteni, figyelembe venni, és továbbadni. Külön köszönetemet szeretném kifejezni barátaimnak, Horst Eric Wolter professzornak és Walter Schiller professzornak, akik tételeim kritikai kidolgozásában értékes megjegyzéseikkel segítettek. Az első kiadás szívélyes fogadtatása után a VEB Fachbuchverlag Leipzig az 1977. évi lipcsei nemzetközi könyvművészeti kiállítás alkalmából második kiadást kezdeményezett, ebbe Max Caflisch, Zürich néhány javaslatát bedolgoztam, és hozzácsatoltam néhány megjegyzést az egyes irodalomfajták eltérő megtervezéséről. Lipcse, 1976. május Albert Kapr


1 A könyvtervezés feladata há­rom­szoros: hatá­sosan és ér­ telem­szerűen kell közvetítenie a szöveget és ezzel a szerző szá­ndéká­t, m­eg kell felelnie az olvasónak, és végül szép könyvet kell létrehoznia, anél­ kül, hogy a tervezés szép­ ségének szá­ndéka előtérbe tolakodna.

2 Aki a könyv m­egtervezésének

felelősségét vá­llalja, legyen grafikus, m­űszaki szerkesztő, nyom­dá­sz vagy valam­iféle m­á­s könyvalkotó, jól teszi, ha előbb olvassa a szöveget, pontos elképzelést alkot m­a­ gá­nak a szerző szá­ndéká­ról, az olvasók vá­rható köréről és az irodalm­i m­űfajról, am­elybe a szöveg sorolható. Ez a kéz­ irat m­egm­unká­lá­sá­nak egész folyam­atá­ban lebegjen a sze­ m­e előtt, nehogy öncélú m­eg­ oldá­sok ellentétbe kerüljenek a szöveg m­ondanivalójá­val.

3 ÁltalÁban

A könyv céljából és abból a törekvésből, hogy haszná­ lója jól kezelhesse, adódik az alakja. A könyv lehetőleg legyen könnyű, és ne legyen szükségtelenül nagy. Olyan könyvek meghatározásakor, amelyeket folyamatos olva­ sásra szánunk, az optimális sorszélességből indulunk ki. Ez 9 vagy 10 pontos betű­ fokozat esetében 18…22 ci­ ceró. Ebből 11 vagy 12 cm­es lapszélesség adódik. Ha szé­ lesség és a magasság között szép arányt keresünk, akkor az aranymetszet kínálkozik, a 11x18, 11x19, vagy a 12x20cm­es alakok. (A magyar szabványos alakok közül ezt legjobban az FR5 közelíti meg.)

4

Tudományos és szakkönyvek számára, hogy a gyakran széles táblázatok, képletek és ábrák elférjenek, sokszor szélesebb alak szükséges. Ilyenkor a 2:3 arány javasol­ ható. Ilyen a 14x21, 16x24, vagy 18x27cm­es alak.

5

Képes könyvek alakja a képek jellegéhez és méretéhez iga­ zodik. Ha a képeknek mintegy fele álló és a másik fele fekvő, akkor a négyzeteshez közel­ álló alak ajánlható, amely azonban optikailag akkor kelt jó hatást, ha kissé magasabb, mint amilyen széles, pl. a 21x24, 24x27cm.

ALAK


6

A papír száliránya a könyv gerincével párhuzamos legyen. Keresztszálirányú papírok csökkentik a könyv használhatóságát; a könyv rosszabbul lapozgatható, becsukáskor szétfeszül, és idő előtt elveszíti tetszetős külsejét.

PAPÍR

A vékony papír alkalmazása könnyűvé és kellemessé teszi az olyan könyvet, amely átlagos papíron súlyos és nehezen kezelhető volna. Megfordítva, az egyébként túlságosan vékony kötet vastagabb papíron vaskosabbnak hat.

11 A papír minőségének, felületi

7

Folyamatos olvasás céljára a papír enyhe elefántcsont színezése kellemesebb mint a vakító fehér. Még középfinom, vagyis fatartalmú papírok esetében is helyénvaló a papír anyagának alig észrevehető elefántcsont- vagy tojáshéjszínezete. Meleg alapszínen jobban lehet olvasni, mint hideg fehéren.

8

A papír felületi minősége is jelentős az olvasás szempontjából. A legkedvezőbbek a kellemes tapintású gépsima vagy enyhén simított papírok, mivel a szita- és a vezetőoldaluk között csekély a különbség.

9 A krétázott, azaz műnyomó-

papírok beeső mesterséges fényre csillognak, ezért zavarják a folyamatos olvasást. Képnyomtatás céljára készülnek, tehát elsősorban művészeti és képes könyvek nyomtatására használhatók fel. Illusztrált tudományos könyveket csak elkerülhetetlen esetben készítsünk műnyomó papíron, jobb megoldás a műnyomó melléklet.

13 A könyvtervezés legfontosabb

10

tulajdonságainak, színezésének és súlyának kapcsolódnia kell az irodalmi tartalomhoz. Rövid életű könyvekhez nincs szükség famentes papírra. A felhasznált papír minőségétől függ a könyv költsége, ezért a papír megválasztásakor figyelembe kell venni az irodalmi műfajt.

PAPÍR

eleme a betű. Feladata, hogy olvashatóvá tegye a szöveget. Úgy olvasunk, hogy a betűk és szavak képe útján felismerjük hangértéküket és jelentésüket. Olvasáskor többnyire nem érzékeljük a betű képiességét; a szem előrehaladása a sorban közvetlen szellemi reakcíót vált ki. A betű esztétikai benyomása azonban nemcsak az olvasás szüneteiben és a lapozgatáskor érvényesül; segítheti vagy akadályozhatja az olvasást.

12

Az alkalmazott betű is összefügg a papírral. Simított papírokhoz inkább a klasszicista antikva, testesebb papírokhoz inkább a reneszánsz antikva illik.

14 Folyamatos olvasás céljára felnőttek számára a 9 vagy 10 pontos fokozat a legmegfelelőbb betűnagyság. 8 pontos fokozat esetében a szem túl hamar elfárad. 12 pontos vagy ennél nagyobb fokozatok esetében a szem a szokásos olvasási távolság látószögéből egyszerre kevesebb betűt érzékelhet. Terjedelmesebb szövegmennyiségeknek 6 vagy 7 pontos fokozatból való olvasása árt a szemnek, éppen ezért kerülni kell hosszabb szövegeknek kis fokozatból való szedését.

BETŰ


72 A szöveg, mint a könyv min-

101 A papír száliránya a könyv ge-

den más fontos része, jobb oldalon kezdődik.

rincével párhuzamos legyen. Keresztszálirányú papírok csökkentik a könyv használhatóságát; a könyv rosszabbul lapozgatható, becsukáskor szétfeszül, és idő előtt elveszíti tetszetős külsejét.

SZÖVEGKEZDÉS

A könyv mint egész

TaboriTamara_layout  

TÁ BO RI TA MA RA 20 09 Az egyes ir­odalomfajták ter­vezéséhez Lipcse, 1976. május Albert Kapr Ir­odalomjegyzék 101 tétel Előszó Lektorálta:...

TaboriTamara_layout  

TÁ BO RI TA MA RA 20 09 Az egyes ir­odalomfajták ter­vezéséhez Lipcse, 1976. május Albert Kapr Ir­odalomjegyzék 101 tétel Előszó Lektorálta:...

Advertisement