Page 1

albert Kapr 101 t é t e l kö n y v t e r v e z é s h e z l ayo u t ko n c e p c i ó


Tipográfia

színek

Belső címek: Moda-ISO 14 pt-os betűvel negatívban szedve

Kenyérszöveg: ReykjavikOne-AGauge 9/12 pt-os betűvel szedve

Tételjelölő számok: Moda-ISO 10 pt-os betűvel negatívban szedve

Tételek sorszámai: ReykjavikOne-CGauge 9/12 pt-os betűvel szedve

A belső címek mindig az adott témához kapcsolt színű flekkben vannak, balra zártan szedve. A címsor flekkjei jobb és bal oldalt is kifutnak az oldalról

A sorszámok mindig az adott témához kapcsolt színnel vannak szedve. A szedés sorkizárt, a tételek között egy üres sort hagyunk ki.

Pantone 7468 EC

Pantone 7458 EC

Pantone 7469 EC

Pantone 646 EC

Pantone 542 EC

m o d a : a b c d e f g h i j k lmnopqrs tuvwxyz1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Reykjavikone:

Pantone 644 EC

abcdefghijklm

Pantone 7460 EC

nopqrstuvwxy

Pantone 7459 EC

zabcdefghijklm

Pantone 645 EC

nopqrstuvwxyz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


i ko n r e n d s z e r

0

50 60


i l lu s z t r ác i ó k

tételek i l lu s z t r ác i ó i

Egyszerű ikonrendszerből álló illusztrációk magyarázzák meg a tételeket. Az illusztrációk alapszíne mindig az adott fejezet színe, a benne lévő ikonok fehér körvonallal rendelkeznek Az illusztrációk elkészítésénél törekedni kell a következő alapelvekre: - egyszerű vonalvezetés - egyszerű geometriai formák alkalmazása - kevés flekk alkalmazása - matematikai jelek alkamazása - a folyamatok részeit sorszámokkal jelöljük - az 1. oszlpoban általában sorzsámot vagy ismérvet jelölünk

1. Megfelelő ikonok kiválasztása az ikonrendszerből

2. tétel

15. tétel

1

1

36 pt

16 pt

2

4

14 pt

12 pt

5. tétel

16. tétel

2. Ikonok sorrendbe állítása, a tétel tartalmához illeszkedve

AB ab ab

Példaként nézzük meg a 72. tétel illusztrációjának elkészítését: 9. tétel 72. tétel A szöveg, mint a könyv minden más fontos része, jobb oldalon kezdődik.

20. tétel 0

50 60

0

50 60

0

50 60

3. Az adott fejezethez tartozó szín kiválasztása

ab ab


tételek i l lu s z t r ác i ó i

25. tétel

38. tétel

ab ab ab

10 pt

2 pt

10 pt

1 pt

10 pt

A

B

A

55. tétel

80. tétel

A 1/2B A B

3 pt

30. tétel

45. tétel

62. tétel

86. tétel

35. tétel

46. tétel

72. tétel

93. tétel

x2

ab

x3

ab

ab

ab-

ab

ab-

x4

ab-


m i n tao l d a l a k belívek

Á ltA lÁ bA n

1–2

1 A könyvtervezés feladataháromszoros: hatásosan és értelemszerûen kell közvetítenie a szöveget és ezzel a szerzô szándékát, meg kell felelnie az olvasónak, és végül szép könyvet kell létrehoznia, anélkül, hogy a tervezés szépségének szándéka elôtérbe tolakodna. 2 Aki a könyvmegtervezésének felelôsségét vállalja, legyen az grafikus, mûszaki szerkesztô, nyomdász vagy valamiféle más könyvalkotó, jól teszi, ha elôbb olvassa a szöveget, pontos elképzelést alkot magának a szerzô szándékáról, az olvasók várható körérôl és az irodalmi mûfajról, amelybe a szöveg sorolható. Ez a kézirat megmunkálásának egész folyamatában lebegjen a szeme elôtt, nehogy öncélú megoldások ellentétbe kerüljenek a szöveg mondanivalójával.

1 2

AlAk

3–5

3 A könyv céljából és abból a törekvésbôl, hogy használója jól kezelhesse, adódik az alakja. A könyv lehetôleg legyen könnyû, és ne legyen szükségtelenül nagy. Olyan könyvek meghatározásakor, amelyeket folyamatos olvasásra szánunk, az op-


m i n tao l d a l a k belívek

11 A papír minôségének, felületi tulajdonságainak, színezésének és súlyának kapcsolódnia kell az irodalmi tartalomhoz. Rövid életû könyvekhez nincs szükség famentes papírra. A felhasznált papír minôségétôl függ a könyv költsége, ezért a papír megválasztásakor figyelembe kell venni az irodalmi mûfajt. 12 Az alkalmazott betû is összefügg a papírral. Simított papírokhoz inkább a klasszicista antikva, testesebb papírokhoz inkább a reneszánsz antikva illik.

be tû

1 3–1 7

13 A könyvtervezés legfontosabb eleme a betû. Feladata, hogy olvashatóvá tegye a szöveget. Úgy olvasunk, hogy a betûk és szavak képe útján felismerjük hangértéküket és jelentésüket. Olvasáskor többnyire nem érzékeljük a betû képiességét; a szem elôrehaladása a sorban közvetlen szellemi reakcíót vált ki. A betû esztétikai benyomása azonban nemcsak az olvasás szüneteiben és a lapozgatáskor érvényesül; segítheti vagy akadályozhatja az olvasást. 14 Folyamatos olvasás céljára felnôttek számára a 9 vagy 10 pontos fokozat a legmegfelelôbb betûnagyság. 8 pontos fokozat esetében a szem túl hamar elfárad. 12 pontos vagy ennél nagyobb fokozatok esetében a szem a szokásos olvasási távolság látószögébôl egyszerre kevesebb betût érzékelhet. Terjedelmesebb szövegmennyiségeknek 6 vagy 7 pontos fokozatból való olvasása árt a szemnek, éppen ezért kerülni kell hosszabb szövegeknek kis fokozatból való szedését.

15 Gyermekek számára az elsô olvasmány betûje 36 pontos, és még az elsô iskolaév végén is 16 pontos legyen. A másodiktól a negyedik iskolaévig 14 vagy 12 pont a megfelelô. Gyenge látású és idôsebb emberek részére olvasás-egészségügyi okokból szintén nagyobb betûfokozatok ajánlatosak.

1

36 pt

16 pt

4

14 pt

12 pt

16 Verzális és félkövér betûbôl szedett szövegek lassabban olvashatók, mint a szokásos kurrens antikvából szedettek. Verzális vagy félkövér szedést ezért csak rövid szövegekhez vagy kiemelésekhez használjunk.

AB ab ab 17 A betû típusa és jellege a szöveg tartalmának és követelményeinek feleljen meg. Minden betû bizonyos asszociációkat ébreszt: lágy vagy szigorú, érzelmes vagy racionálisan hangsúlyos lehet. A reneszánsz antikva inkább regényhez, a klasszicista antikva viszont tudományos, míg a groteszk mûszaki könyvhöz alkalmas. A tervezô a nyelv, a


m i n tao l d a l a k címnegyed

Albert kApr

tétel könyvtervezéshez


m i n tao l d a l a k b o r í tó

Albert kApr

tétel könyvtervezéshez

SeresTamas_layout  

101 t é t e l Kö ny v t e r v e z é s h e z a l b e r t K a p r

SeresTamas_layout  

101 t é t e l Kö ny v t e r v e z é s h e z a l b e r t K a p r