Page 1

Informacje techniczne

SŁOWNIK POJĘĆ TECHNICZNYCH | TECHNICAL TERMS

PODSTAWOWE POJĘCIA | BASIC CONCEPTS Podstawowe pojęcia Basic terms

Jednostka Unit

Symbol Symbol

Definicja Definition

Strumień świetlny Luminous flux

Lumen [lm]

Ф

Strumieniem świetlnym nazywamy całkowitą moc światła emitowaną przez źródło. The total quantity of light emitted from the light source

Światłość Luminous intensity

Kandela [cd]

I= Ф/ω

Światłością nazywamy ilość wychodzącego światła w określonym kierunku. The luminous intensity I evaluates the light radiated in a definite direction. It depends on the luminous flux Ф in this direction and on the radiated solid angle.

Natężenie oświetlenia Illuminance

Lux [lx]

E= Ф/S

Natężeniem oświetlenia nazywamy strumień świetlny padający na określoną powierzchnię. The illuminance E is the luminous flux Ф on a defined surface A.

Luminancja Luminance

Kandela na m2 [cd/m2] Kandela pro m2 [cd/m2]

L=I/S’

Luminancją nazywamy ilość światła emitowaną przez powierzchnię widzianą przez ludzkie oko. The luminance is the luminous intensity per m2 of visible surface. The luminance L of an illuminated surface is the measure for the luminosity perceived.

TEMPERATURA BARWOWA | COLOUR TEMPERATURE Temperaturę barwową światła określa się poprzez porównanie barwy światła emitowanego przez źródło z odpowiadającą barwą światła emitowanego przez „ciało czarne” rozgrzne do określonej temperatury mierzonej w Kelwinach. Rozkład temperatury barwowej graficznie przedstawiany jest na krzywej Plancka.

The colour temperature of light is determined by comparing the colour of light emitted by a source with corresponding colour of light emitted by „black body” heated to a certain temperature, measured in Kelvins. The distribution of colour temperature is presented graphically on the Planck curve.

TEMPERATURA BARWOWA | COLOR TEMPERATURE wrażenie kolorystyczne color impression podobne do żarówkowego similar to bulb light podobne do halogenowego Similar to halogen to bulb light

„Przytulne” bardzo ciepłe „Cosy” very warm „Rześkie” ciepłe „Fresh” warm Białe - stymulacja White – stimulating Chłodne białe Cold white

światło dzienne day light

656


Technical information

SŁOWNIK POJĘĆ TECHNICZNYCH | TECHNICAL TERMS WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW | COLOUR RENDERING INDEX Współczynnik oddawania barw (Ra) jest miarą wierności oddawania koloru, gdzie punktem odniesienia jest światło słoneczne (Ra = 100). Współczynnik ten jest ściśle zależny od widmowego rozkładu promieniowania. W widmie światła bardzo często zdarza się, że pewne długości fali nie są emitowane. W praktyce oznacza to, problem z odróżnianiem tych kolorów.

Colour Rendering Index (Ra) is a measure of colour rendering fidelity, where the point of reference is the Day light (Ra = 100). The index is closely dependent to the spectral distribution of radiation. In the light spectrum, very often happens that some wavelengths are not emitted. In practice that means problems with differentiating these colours .

ODDAWANIE BARW | COLOUR RENDERING zastosowania zewnętrzne outdoor use

bardzo dobre very good dobre good umiarkowane mediocre słabe, barwy rozporszone recognizable colors

zastosowania wewnętrzne indoor use bardzo dobre very good dobre good umiarkowane mediocre

niewystarczające insufficient

krzywa światłości | light beam curve

Krzywa światłości to wykres w układzie biegunowym lub kartezjańskim obrazujący rozsył światła w dwóch płaszczyznach: C0 i C90. Na wykresie światłość podawana jest w kandelach na 1000 lumenów [cd/1000lm] . Elektroniczną formą krzywej światłości najczęściej jest plik w formacie eulumdat używany do projektowania oświetlenia w systemach CAD.

Widok płaszczyzny C0 View of plane C0

Luminous intensity curve is a graph in polar coordinate system or Cartesian coordinate system, presenting the light distribution on two planes: C0 i C90. On the graph, the luminous intensity is presented in candela per 1000 lumens [cd/1000lm]. The digital form of luminous intensity curve is in most cases a file in eulumdat format used for lighting design in CAD systems.

Widok płaszczyzny C90 View of plane C90

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen | Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

657


Informacje techniczne

SŁOWNIK POJĘĆ TECHNICZNYCH | TECHNICAL TERMS KĄT ROZWARCIA WIĄZKI | DILATATION ANGLE OF BEAM Kątem rozwarcia wiązki β nazywamy kąt w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązki, w którym wartość światłości I wynosi 50% wartości maksymalnej.

Dilatation angle of β beam is an angle on the plane running through the axis of the beam, in which the luminous intensity l equals 50% of maximal luminous intensity.

WYKRES PLAMY ŚWIETLNEJ | LIGHT SPOT CHART Wykres plamy świetnej pozwala na odczytanie informacji na temat wiązki świetnej głównie opraw obrotowo symetrycznych. Na podstawie wykresy możemy odczytać maksymalna wartość natężenia, średnią wartość natężenia na obszarze określonym przez kąt rozwarcia plamy świetlnej.

The light spot chart allows deciphering information about the light beam mainly from rotating-symmetrical frames. On the basis of the chart we can decipher the maximal luminance, average luminance on the area restricted by dilatation angle of light spot.

OGRANICZENIE OLŚNIENIA | RESTRICTION OF GLARE Ograniczenie olśnienia bezpośredniego z oprawy musi zostać spełnione w zakresie kątów 45° do 85°. Poprzez ograniczenia olśnienia zwiększa się jakoś oświetlenia oraz komfort pracy. Do oceny jakości oświetlenia używa się krzywych sollner’a na podstawie których można odczytać czy oprawa mieści się w zakresie określonym klasą.

658

Restriction of direct illumination from the luminaire must be done in range of angles from 45° to 85°. Restriction of illumination increases the quality of light and working comfort. In order to evaluate the quality of light we use Sollner’s curves on basis of which we can decipher whether the frame fits in the range determined by class.


Technical information

SŁOWNIK POJĘĆ TECHNICZNYCH | TECHNICAL TERMS OGRANICZENIE OLŚNIENIA | RESTRICTION OF ILLUMINATION A B C D E

2000

1000

500

2000

1000

<-300 500

2000

1000

500

2000

1000

500

<-300

2000

1000

500

<-300 <-300

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen | Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

<-300

659


Informacje techniczne

OZNACZENIE SYMBOLI | ICONS DESCRIPTION Oznaczenie w zależności od rodzaju podłoża Bezeichnung gemäß der Flächenart Symbol depending on the type of surface Обозначение в зависимости от типа основания

Oznaczenie klasy ochronności Bezeichnung der Schutzklass Safety class indication Обозначение класса защиты

Symbol Symbol Symbol Симбол

Klasa ochronności Schutzklasse Safety class Класс защиты

Zastosowanie Anwendungsbereich Application Применение Do montażu na powierzchniach niepalnych (np. kamień, beton) Für Montage an nicht brennbaren Flächen (z.B. Stein, Beton) Mounting on non-flammable surfaces (e.g. stone, concrete) дла монтажа на невоцпламечяющихця поверхностях - напимер: камень, бетон Do montażu na powierzchniach palnych Für Montage an brennbaren Flächen Mounting on flammable surfaces дла монтажа на воцпламеняющихця поверхностях Do montażu na powierzchniach palnych z możliwością okrycia matą izolacyjną lub podobnym materiałem For installation on flammable surfaces with the possibility of covering with an insulating or similar material Zur Montage auf den brennbaren Oberflächen mit Bedeckungsmöglichkeit mit dem Isolierstoff oder den ähnlichen Materialien Для монтажа на воспламеняющихся поверхностях с возможностью прикрытия изоляционным матом или подобным материалом

Symbol Symbol Symbol Симбол

I

Izolacja robocza z połączeniem ochronnym Betriebsisolierung mit Schutzkontak Basic insulation with protective earth connector Рабочая изоляция с защитным соединением

II

Izolacja podwójna lub wzmocniona, nie wymagane jest połączenie ochronne Doppel- oder verstärkte Isolierung, Schutzkontakt nicht erforderlich Double or reinforced insulation, no provision for protective earthing Двойная или упрочненная изоляция, защитное соединение не требуется

III

Zasilanie bezpiecznie niskim napięciem (SELV) Sichere Niederspannung (SELV) Safe low voltage (SELV) Питание безопасное, низким напряжением (SELV)

IP - Zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stał ych, pyłu i wilgoci: IP - Schutz gegen Eindringen von Feststof fen, Staub und Feuchtigkeit: IP - Protection against ingress of dust, solid objects and moisture: IP- Защита от твердых частиц, пыли и вла жности: Pier wsza cyfra: stopień zabezpieczenia przed ciałami stał ymi i pyłem Erste Zif fer: Stufe des Schutzes gegen Feststof fen und Staub First digit: degree of protection against solid objects and dust Первая цифра: степень защиты от твердых частиц и пыли

Druga cyfra: stopień zabezpieczenia przed wilgocią i wodą Zweite Zif fer: Stufe des Schutzes gegen Feuchtigkeit und Wasser Second digit: degree of protection against moisture and water Вторая цифра: степень защиты от вла жности и воды

0

Bez ochrony Ohne Schutz Non protected Без защиты

0

Bez ochrony Ohne Schutz Non protected Без защиты

1

Zabezpieczenie przed ciałami stał ymi o średnicy większej niż 50mm Schutz gegen Feststof fen mit einem Durchmesser unter 50 mm Protection against solid objects, diameter larger than 50 mm Защита от твердых частиц диаметром более 50мм

1

Odporność na krople spadające pionowo Beständigkeit gegen ver tikal fallende Tropfen Drip-proof against ver tical water drops Стойкость к вертикально па дающим каплям

2

Zabezpieczenie przed ciałami stał ymi o średnicy większej niż 12mm Schutz gegen Feststof fen mit einem Durchmesser unter 12 mm Protection against solid objects, diameter larger than 12 mm Защита от твердых частиц диаметром более 12мм

2

Odporność na krople spadające pod kątem mniejszym niż 15° Beständigkeit gegen in einem Winkel von unter 15° fallende Tropfen Drip-proof when tilted at angles up to 15° Стойкость к каплям, па дающим под ыглом менее 15’

3

Zabezpieczenie przed ciałami stał ymi o średnicy większej niż 2,5mm Schutz gegen Feststof fen mit einem Durchmesser unter 2,5 mm Protection against solid objects, diameter larger than 2.5 mm Защита от твердых частиц диаметром более 2,5мм

3

Ochrona przed rozpylona wodą padającą pod kątem mniejszym niż 60° Beständigkeit gegen in einem Winkel von unter 60° fallendes Sprühwasser Protection against sprinkled water when falling at angles up to 60° Защита от распыленной воды, па дающей под углом менее 60’

4

Zabezpieczenie przed ciałami stał ymi o średnicy większej niż 1mm Schutz gegen Feststof fen mit einem Durchmesser unter 1 mm Protection against solid objects, diameter larger than 1 mm Защита от твердых частиц диаметром более 1мм

4

Ochrona przed br yzgami Spritzbeständigkeit Splash-proof Защита от бпызг

5

Pyłoodporność Staubbeständigkeit Dust accumulation protected Пыленепроницаемость

5

Strugoodporność Strahlbeständigkeit Jet-proof Стойкость к воздействию струи воды

6

Pyłoszczelność Staubdichtichkeit Dust penetration protected Пыленепроницаемость

6

Strugoodporność - odporność na silną strugę wody Strahlbeständigkeit - Beständigkeit gegen starken Wasserstrahlen Jet-proof, power ful water jet Стойкость к воздействию сильной струи воды

660


Technical information

OZNACZENIE SYMBOLI | ICONS DESCRIPTION Ikony właściwości | Details icons | Eigenschaftspiktogramme | Знаки свойств (CE) zgodność z normą europejską | conformity with Europaen Union standards Übereinstimmend mit dem Eu- Standard | соответствие европейской норме (ENEC) europejski cer tyfikat bezpieczeństwa | european security cer tificate europäisches Zer tifikat der Sicherheit | европейский сертификат безопасности (GOST) zgodność produktów z normami rosyjskimi | product conformity to russian standards Einigkeit des Produktes mit den russischen Normen | соответствие продуктов с росийскими стандартами (ukraiński) zgodność produkcji z normami Ukrainy | production conformity to ukrainian standards Einigkeit des Produktes mit den ukrainischen Normen | соответствие производства со стандартами украины montaż na podłożu palnym | mounting on flammable sur faces Montage auf brennbarer Fläche | монта ж на горючей поверхности napięcie zasilające | voltage Speisespannung | напряжение питания klasa ochrony przed porażeniem | safety class against electric shock Klasse des Schutzes gegen elektrischen Schlag | к ласс защиты от пора жения stopień szczelności | degree of water and dust-proof Dichtigkeitsgrad | степень герметичности rodzaj źródła światła | lamp type Ar t der Lichtquelle | тип источника света NM

praca awar yjna- oprawa jednofunkcyjna | non-maintained emergency lighting Not- Betrieb | аварийная работа

Symbole w tabelach | Symbols in tables | Symbol in Tabelle | Символ в таблица kod oprawy | fitting code | Leuchtenkode | код светильника kvg-statecznik magnetyczny | magnetic stabilizer | magnetischer Stabilisator | магнетический стабилизатор evg-statecznik elektroniczny | electronic stabilizer | elektronischer Stabilisator | элек тронный стабилизатор evg dim-statecznik elektroniczny do ściemniania | dimmable electronic stabilizer | elektronischer Dämpfungsstabilisator элек тронный стабилизатор д ля затемнителя moduł awar yjny | emergency module | Notbaustein | аварийный модуль moc | power | Leistung | мощность trzonek | shank | Schaft | цоколь wymiar y | dimensions | Abmessungen | размеры otwór montażowy | installation hole | Montageöf fnung | монта жное отверстие kg

100

300

500

waga netto | net weight | nettogewicht | вес нет то krzy wa rozsyłu światła | lighting cur ves distribution | Lichtstärkever teilungskur ve | фотометрические данные strumień światła w awar yjnym tr ybie pracy | light flux in emergency mode | Lichtstrahl bei Not- Betrieb | сбетовой поток при аварийной системе работы czas pracy awar yjnej | duration in hours | Zeit des Not- Betriebs | время аварийной работы

M NM

praca cią gła- oprawa dwufunkcyjna | maintained emergency lighting | Dauerbetrieb | непрерывная работа praca awar yjna- oprawa jednofunkcyjna | non-maintained emergency lighting | Not- Betrieb | аварийная работа

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen | Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

661


Informacje techniczne

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | LIGHT SOURCES Trzonek Cup

Moc (W) Power

Kąt świecenia Light beam angle

Strumień świetlny (lm) Luminous flux

Światłość (cd) Luminosity

Osram

Philips

Halogen QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111 QR-111

G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53

35 35 50 50 50 50 75 75 75 100 100 100 30 30 35 35 45 45 45 50 50 50 60 60 60 65 65 65

4 24 4 8 24 45 8 24 45 8 24 45 8 24 8 24 8 24 45 8 24 45 8 24 45 8 24 45

-

35000 2500 40000 20000/23000 4000 1400 30000 5300 2000/1900 48000 8500 2800 23000 4000 22500 4500 33000 5300 1900 33000 5800 2000 48000 8500 2800 45000 8500 2800

Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC Halospot 111 IRC

Aluline 111 Aluline 111 Aluline 111 Aluline 111 Aluline 111 Aluline 111 Aluline 111 Aluline 111 MasterLine 111 MasterLine 111 MasterLine 111 MasterLine 111 MasterLine 111 MasterLine 111 MasterLine 111 MasterLine 111 -

Halogen QT 32 QT 32 QT 32 QT 32 QT 32 QT 32

E27 E27 E27 E27 E27 E27

60 100 150 60 100 150

-

840 1600/1550 2 550 780/800 1450/1480 2100/2380

-

Halolux BT przezroczyste Halolux BT przezroczyste Halolux BT przezroczyste Halolux BT krzemowane Halolux BT krzemowane Halolux BT krzemowane

HalogenA 2 Year przezroczyste HalogenA 2 Year przezroczyste HalogenA 2 Year przezroczyste HalogenA 2 Year opalowe HalogenA 2 Year opalowe HalogenA 2 Year opalowe

Halogen QT-DE QT-DE QT-DE

R7s R7s R7s

150 200 300

-

2400 3500 5300

-

Haloline Haloline Haloline

Plusline Plusline Plusline

Halogen QT18 QT18 QT18

B15d B15d B15d

25 40 60

-

260 490 820

-

Halolux Ceram Halolux Ceram Halolux Ceram

-

Świetlówka liniowa T8 | Linear fluorescent lamp T8 T8 G13 T8 G13 T8 G13

18 36 58

-

1350 3350 5200

-

Lumilux L18W/… Lumilux L36W/… Lumilux L58W/…

Master TL-D Super 80 Master TL-D Super 80 Master TL-D Super 80

Świetlówka liniowa T5 | Linear fluorescent lamp T5 T5 G5 T5 G5 T5 G5 T5 G5 T5 G5 T5 G5 T5 G5 T5 G5 T5 G5

14 21 28 35 24 39 49 54 80

-

1200 1900 2600 3300 1750 3100 4300 4450 6150

-

Lumilux T5 FH 14W/… Lumilux T5 FH 21W/… Lumilux T5 FH 28W/… Lumilux T5 FH 35W/… Lumilux T5 HO 24W/… Lumilux T5 HO 39W/… Lumilux T5 HO 49W/… Lumilux T5 HO 54W/… Lumilux T5 HO 80W/…

Symbol

662

Master TL5 Master TL5 Master TL5 Master TL5 Master TL5 Master TL5 Master TL5 Master TL5 Master TL5

HE HE HE HE HO HO HO HO HO


Technical information

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | LIGHT SOURCES Kąt świecenia Light beam angle

Strumień świetlny (lm) Luminous flux

Światłość (cd) Luminosity

Świetlówka liniowa T5 eco | Linear fluorescent lamp T5 eco T5 G5 25 T5 G5 32 T5 G5 45 T5 G5 50 T5 G5 73

-

/2900* /3650* /4900* /5000* /7000*

-

Świetlówka kołowa | Circular fluorescent lamp T-R G10q T-R G10q T-R G10q

22 32 40

-

1200 2100 2800

-

Lumilux L22/840C Lumilux L32/840C Lumilux L40/840C

Master TL-E Circular Super 80 Master TL-E Circular Super 80

Świetlówka T5 Seamless | Seamless lamp T5 G5 G5 G5

24 39 54

-

1750 3100 4450

-

T5 Seamless 24W/… T5 Seamless 39W/… T5 Seamless 54W/…

-

Świetlówka kompaktowa | Compact fluorescent lamp TC-D G24d-1 TC-D G24d-1 TC-D G24d-2 TC-D G24d-3 TC-DEL G24q-1 TC-DEL G24q-1 TC-DEL G24q-2 TC-DEL G24q-3

10 13 18 26 10 13 18 26

-

600 900 1200 1800 600 900 1200 1800

-

Dulux D 10W/… Dulux D 13W/… Dulux D 18W/… Dulux D 26W/… Dulux D/E 10W/… Dulux D/E 13W/… Dulux D/E 18W/… Dulux D/E 26W/…

Świetlówka kompaktowa | Compact fluorescent lamp GR14q-1 GR14q-1

14 17

-

1050 1250

-

Dulux T/E HE… Dulux T/E HE …

Świetlówka kompaktowa | Compact fluorescent lamp TC-L 2G11 TC-L 2G11 TC-L 2G11 TC-L 2G11 TC-L 2G11

18 24 36 40 55

-

1200 1800 2900 3500 4800

-

Dulux Dulux Dulux Dulux Dulux

Świetlówka kompaktowa | Compact fluorescent lamp TC-S G23 TC-S G23 TC-S G23 TC-S G23 TC-SEL 2G7 TC-SEL 2G7 TC-SEL 2G7 TC-SEL 2G7

5 7 9 11 5 7 9 11

-

250 400 600 900 250 400 600 900

-

Świetlówka kompaktowa | Compact fluorescent lamp TC-T GX24d-1 TC-T GX24d-2 TC-T GX24d-3 TC-TEL GX24q-1 TC-TEL GX24q-2 TC-TEL GX24q-3 TC-TEL GX24q-4 TC-TEL GX24q-5 TC-TEL GX24q-5 TC-TEL GX24q-6

13 18 26 13 18 26 32 42 57 70

-

900 1200 1800 900 1200 1800 2400 3200 4300 5200

-

Świetlówka kompaktowa | Compact fluorescent lamp TC-F 2G10 TC-F 2G10 TC-F 2G10

18 24 36

-

1100 1700 2800

Symbol

Trzonek Cup

Moc (W) Power

-

Osram

Lumilux Lumilux Lumilux Lumilux Lumilux

L L L L L

ES ES ES ES ES

18W/… 24W/… 36W/… 40W/… 55W/…

Philips

Master Master Master Master Master

TL5 TL5 TL5 TL5 TL5

Eco Eco Eco Eco Eco

Master Master Master Master Master Master Master Master

HE HE HO HO HO

25W/… 32W/… 45W/… 50W/… 73W/…

PL-C/2p PL-C/2p PL-C/2p PL-C/2p PL-C/4p PL-C/4p PL-C/4p PL-C/4p

Master PL-R Eco Master PL-R Eco

Master Master Master Master Master

PL-L/4p PL-L/4p PL-L/4p PL-L/4p PL-L/4p

Dulux S 5W/… Dulux S 7W/… Dulux S 9W/… Dulux S 11W/… Dulux S/E 5W/… Dulux S/E 7W/… Dulux S/E 9W/… Dulux S/E 11W/…

Master Master Master Master Master Master Master Master

PL-S/2p PL-S/2p PL-S/2p PL-S/2p PL-S/4p PL-S/4p PL-S/4p PL-S/4p

Dulux T 13W/…Plus Dulux T 18W/…Plus Dulux T 26W/…Plus Dulux T/E 13W/…Plus Dulux T/E 18W/…Plus Dulux T/E 26W/…Plus Dulux T/E 32W/…Plus Dulux T/E 42W/…Plus Dulux T/E 57W/…Plus Dulux T/E 70W/…Plus

Master Master Master Master Master Master Master Master Master

PL-T/2p PL-T/2p PL-T/2p PL-T/4p PL-T/4p PL-T/4p PL-T/4p PL-T/4p PL-T/4p -

Dulux F 18W/… Dulux F 24W/… Dulux F 36W/…

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen | Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

-

663


Informacje techniczne

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | LIGHT SOURCES Kąt świecenia Light beam angle

Strumień świetlny (lm) Luminous flux

Światłość (cd) Luminosity

Osram

Philips

Lampa metalohalogenkowa | Metal halide lamp HIT-DE-CE Rx7s 70 HIT-DE-CE Rx7s 70 HIT-DE-CE Rx7s-24 150 HIT-DE-CE Rx7s-24 150

-

6900/6500 6700/6000 14800/13250 14200/14200

-

Powerball HCI-TS 70W/830 Powerball HCI-TS 70W/942 Powerball HCI-TS 150W/830 Powerball HCI-TS 150W/942

MasterColor CDM-TD 70W/830 MasterColor CDM-TD 70W/942 MasterColor CDM-TD 150W/830 MasterColor CDM-TD 150W/942

Lampa metalohalogenkowa | Metal halide lamp HIT-CE G12 35 HIT-CE G12 35 HIT-CE G12 70 HIT-CE G12 70 HIT-CE G12 150 HIT-CE G12 150

-

3400/3300 3300/3300 7000/6600 6700/6600 15500/1400 14500/12700

-

Powerball HCI-T 35W/830 Powerball HCI-T 35W/942 Powerball HCI-T 70W/830 Powerball HCI-T 70W/942 Powerball HCI-T 150W/830 Powerball HCI-T 150W/942

MasterColor CDM-T 35W/830 MasterColor CDM-T 35W/942 MasterColor CDM-T 70W/830 MasterColor CDM-T 70W/942 MasterColor CDM-T 150W/830 MasterColor CDM-T 150W/942

Lampa metalohalogenkowa | Metal halide lamp HIT-TC-CE G8,5 20 HIT-TC-CE G8,5 35 HIT-TC-CE G8,5 35 HIT-TC-CE G8,5 70 HIT-TC-CE G8,5 70 HIT-TC-CE PGJ5 20 HIT-TC-CE PGJ5 35 HIT-TC-CE GU6,5 20 HIT-TC-CE GU6,5 35

-

1700 3500/3300 3400/3300 6900/6500 6600/5900 1650 3000 1700 3400

-

Powerball Powerball Powerball Powerball Powerball

Symbol

Trzonek Cup

Moc (W) Power

Lampa metalohalogenkowa z własnym odbłyśnikiem | Metal halide lamp with own reflector HIR-CE-111 GX8,5 20 10 HIR-CE-111 GX8,5 20 24 HIR-CE-111 GX8,5 20 40 HIR-CE-111 GX8,5 35 10 HIR-CE-111 GX8,5 35 24 HIR-CE-111 GX8,5 35 40 HIR-CE-111 GX8,5 70 10 HIR-CE-111 GX8,5 70 24 HIR-CE-111 GX8,5 70 40 -

17000/20000 4200/4500 2000/ 35000 8500 4000 55000/50000 15000 9000

HCI-TC HCI-TC HCI-TC HCI-TC HCI-TC Powerball HCI-TF Powerball HCI-TF

Powerball Powerball Powerball Powerball Powerball Powerball Powerball Powerball Powerball

HCI-R HCI-R HCI-R HCI-R HCI-R HCI-R HCI-R HCI-R HCI-R

20W/830 35W/830 35W/942 70W/830 70W/942

20W/830 35W/830

111 111 111 111 111 111 111 111 111

20W/830 20W/830 20W/830 35W/830 35W/830 35W/830 70W/830 70W/830 70W/830

MasterColor CDM-TC 35W/830 MasterColor CDM-TC 35W/942 MasterColor CDM-TC 70W/830 MasterColor CDM-TC 70W/942 MasterColor CDM-Tm Mini 20W/830 MasterColor CDM-Tm Mini 35W/930 -

MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111 MasterColor CDM-R 111

20W/830 20W/830 35W/830 35W/830 35W/830 70W/830 70W/830 70W/830

Lampa metalohalogenkowa (tubularna) | Metal halide lamp (tubular) HIT E40 250 HIT E40 250 HIT E40 400 HIT E40 400 HIT E40 1000 HIT E40 1000 HIT E40 1000 HIT E40 2000 HIT E40 2000 -

20000 20500 34000/35000 35000 85000 110000 85000 205000 180000

-

Powerstar HQI-T 250W/D Powerstar HQI-T 400W/N Powerstar HQI-BT 400W/D Powerstar HQI-T 1000/N Powerstar HQI-T 1000/D Powerstar HQI-T 2000/N Powerstar HQI-T 2000/D/I

HPI-T PRO 1000W/643 -

Lampa metalohalogenkowa (tubularna) | Metal halide lamp (tubular) HIE E27 70 HIE E27 150 HIE E27 150 HIE E40 250 HIE E40 400 HIE E40 250 HIE E40 400 HIT E40 2000 HIT E40 2000 -

5100 11600 11500 17000 31000 17000/18000 31000/32500 205000 180000

-

Powerstar HQI-E 70W NDL powlekana Powerstar HQI-E 150W WDL powlekana Powerstar HQI-E 150W NDL powlekana Powerstar HQI-E 250W NDL powlekana Powerstar HQI-E 400W NDL powlekana Powerstar HQI-E 250W NDL powlekana Powerstar HQI-E 400W NDL powlekana Powerstar HQI-T 2000/N Powerstar HQI-T 2000/D/I

Master HPI Plus 250/...BU Master HPI Plus 400/...BU -

21700 34000

-

-

CDM-T mW 210W CDM-T mW 315W

Lampa metalohalogenkowa | Metal halide lamp PGZ18 PGZ18

664

-

HPI-T Plus 250W/645 HPI-T Plus 400W/645


Technical information

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | LIGHT SOURCES Kąt świecenia Light beam angle

Strumień świetlny (lm) Luminous flux

Światłość (cd) Luminosity

Osram

Philips

Lampa metalohalogenkowa | Metal halide lamp HST-CRI PGZ12 45 HST-CRI PGZ12 60 HST-CRI PGZ12 90 HST-CRI PGZ12 140

-

4300 6850 10450 16500

-

-

Master CoamoPolis CPO-TW 45W/627 Master CoamoPolis CPO-TW 60W/728 Master CoamoPolis CPO-TW 90W/728 Master CoamoPolis CPO-TW 140W/728

Lampa sodowa (tubularna) | Sodium lamp (tubular) HST E27 50 HST E27 70 HST E40 100 HST E40 150 HST E40 250 HST E40 400

-

4400 6600 10700 17500 33200 56500

-

NAV-T 50 SUPER 4Y NAV-T 70 SUPER 4Y NAV-T 100 SUPER 4Y NAV-T 150 SUPER 4Y NAV-T 250 SUPER 4Y NAV-T 400 SUPER 4Y

Master SON-T PIA Plus 50W Master SON-T PIA Plus 70W Master SON-T PIA Plus 100W Master SON-T PIA Plus 150W Master SON-T PIA Plus 250W Master SON-T PIA Plus 400W

Lampa sodowa (eliptyczna) | Sodium lamp (eliptic) HSE E27 70 HSE E40 100 HSE E40 150 HSE E40 250 HSE E40 400 HST E40 400

-

5900 10200 17000 31100 55500 56500

-

NAV-E 100 SUPER 4Y NAV-E150 SUPER 4Y NAV-E 250 SUPER 4Y NAV-E 400 SUPER 4Y NAV-T 400 SUPER 4Y

Master SON PIA Plus 70W Master SON PIA Plus 100W Master SON PIA Plus 150W Master SON PIA Plus 250W Master SON PIA Plus 400W Master SON-T PIA Plus 400W

Symbol

Trzonek Cup

Moc (W) Power

* max. strumień świetlny w temperaturze 350C | max lighting flux in temperature 350C

W oprawach na świetlówki liniowe T5 i kompaktowe istnieje możliwość zainstalowania energooszczędnych świetlówek ECO. Świetlówki w wersji ECO zapewniają ten sam strumień świetlny przy redukcji zużywanej energii o ok.10-25%

Typ źródła światła light source świetlówki kompaktowe compact fluorescent lamps

świetlówki liniowe linear fluorescent lamps

Świetlówki standardowe standard lamps

In luminaires for linear fluorescent lamps T5 and compact lamps, there is a possibility to install linear energy-saving lamps ECO. Lamps in “ECO” version ensure the same lighting beam with simultaneous reduction of energy consumption at ca. 10-25 %

<=>

Świetlówki w wersji Eco Eco version lamps

18W

14W

26W

17W

HE 28W

25W

HE 35W

32W

HO 49

45W

HO 54

50W

HO 80

73W

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen | Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

665

Informação Técnica  

Informação Técnica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you