Page 1

Octubre 2012/ Gener 2013

Assessorament per a l’adaptació de processos, canals i suports comunicatius en l’atenció i suport sindical a persones amb diversitat funcional. Pràcticum II Psicopedagogia UOC. Joan Martínez Abellán

Registre de reunions


2

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

27 de setembre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Nº DE REGISTRE

Fase 1

F1-R1/3

OBJECTIUS     

Concretar àmbit d’intervenció del Projecte. Definir els objectius del Projecte. Definir les àrees sobre les quals es genera el projecte d’intervenció Definir destinataris/es Establir les diferents fases d’elaboració del projecte i la seva temporalització.

ASPECTES TRACTATS Amb anterioritat a l’estiu d’enguany es va adreçar la proposta de pràcticum a la Federació d’ensenyament, a través de la persona responsable de l’àrea d’Educació Especial i Centres Especials de Treball. La demanda es va concretar en l’avaluació i millora dels processos comunicatius, formatius i de treball en grup per adaptar aquests, tant en format com en contingut, a les necessitats i especificitats de les persones amb diversitat funcional que s’adrecen a la Federació o que formen part dels col·lectius de representació d’aquesta. Es presenta preprojecte. DECISIONS PRESES  S’assumeixen els objectius proposats en el preprojecte, les fases I la temporalització.  Es defineix com a destinatari/a del projecte les persones amb diversitat funcional, tant aquelles vers les quals s’adreça l’acció sindical com aquelles que formen part de l’activitat sindical com a representants de treballadors i treballadores, així com als permanents i personal de la Federació que s’hi relaciona.  Es defineixen els diferents espais on abordar l’assessorament: comunicacions impreses, comunicació oral i espais de treball col·laboratiu, canals electrònics i propostes formatives. PASOS SEGÜENTS     

Elaboració del Pla de Treball incorporant el detall definit. Recerca de bibliografia que fonamenti teòricament i científicament el nostre projecte. Estudi i anàlisi documental: normativa i legislació, documentació i recursos propis Cal definir objecte i tècniques d’observació d’espais, canals, suports i processis comunicatius. Cal establir procediments, objecte i àmbit de recerca sobre experiències acadèmiques, professionals i laborals en relació a processos comunicatius vs diversitat funcional i operativitzar aquest constructe.

IMPRESSSIONS El projecte desperta tant el meu interès com els de les persones de referència a l’organització, però cal una major definició de l’objecte i dels subjectes. Entenem que el problema no està tant en el procés d’assessorament com en dotar-lo de funcionalitat de cara a la pràctica ordinària. Això requereix de generalització de les propostes i d’arrelament d’aquestes en la dinàmica de funcionament. El coneixement d’aquesta dinàmica és el que més ens preocupa.


3

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

9 d’octubre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS    

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 1

Nº DE REGISTRE

F1-R2/3

Compartir la definició del projecte, el procés de planificació i les activitats que es desenvoluparan, així com les tècniques i instruments per accedir a la informació. Contrastar les decisions preses i incorporar nous elements de definició. Valorar, compartir i significar en comú les fonts epistemològiques que han de vertebrar el nostre projecte. Validar els instruments i tècniques per a l’observació i avaluació dels espais i canals comunicatius

ASPECTES TRACTATS Es sotmet el projecte a la validació de la tutora externa, tant en relació als seus objectius, com en relació al seu contingut i procediments. Es consideren els àmbits d’intervenció proposats i els destinataris previstos. Es constata la necessitat d’establir contacte i objectius de treball amb altres àrees de responsabilitat en la fase 2, especialment en les d’assessorament, formació i comunicació. Es proposa com a marc conceptual del paradigma de la discapacitat, la teoria constructivista, el paradigma sistèmic i models socials inclusius. DECISIONS PRESES  La proposta final ha de poder ser generalitzable a seccions transversals de la Federació que en alguna manera atenen persones amb diversitat funcional: assessorament, comunicació, formació.  Malgrat ens centrem en persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, s’haurien d’incorporar consideracions i referència a persones amb discapacitat motòrica i sensorial.  Les decisions han de considerar les necessitats dels destinataris, però també les competències de les persones amb qui interactuen: permanents, responsables a la Federació, companys,... PASOS SEGÜENTS     

Valorar les decisions preses i cercar com incorporar-les al projecte i operativitzar-les. Iniciar l’inventari de recursos i registres de reunions. Dissenyar eines per a l’observació dels espais de comunicació i treball col·laboratiu. Establir criteris per a l’anàlisi dels diferents canals i suports comunicatius. Recollir documentalment els resultats de les fonts de la nostra intervenció.

IMPRESSSIONS El projecte ha guanyat en amplitud i ambició, però també en concreció. Valoro molt positivament la implicació i suport de la tutora externa, així com les facilitats instrumentals per a l’accés a la informació necessària. Les persones que treballen a la Federació estan en general sotmeses a una altra densitat de feina i responsabilitats. Caldrà preparar amb temps, ser molt precisos i definir molt bé els objectius de la identificació de les necessitats dels responsables de l’assessorament sindical en relació a aquest àmbit


4

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

31 d’octubre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS    

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 1

Nº DE REGISTRE

F1-R3/3

Seguiment de la tasca desenvolupada i validació de la primera fase. Compartir els recursos i els resultats de la recerca de la primera fase. Compartir informació sobre el procés d’observació i una primera aproximació qualitativa dels resultats a l’espera de l’anàlisi final d’aquestes. Compartir informació sobre el procés d’anàlisi documental i avaluació dels canals i suports comunicatius i una primera aproximació qualitativa dels resultats, a l’espera dels definitius.

ASPECTES TRACTATS Es dóna compte de la tasca desenvolupada, de les hores de practiques realitzades en aquesta fase i dels resultats obtinguts en relació als diferents continguts que aborda el Projecte. Per altra banda, s’informa dels àmbits de recerca, la metodologia en cada cas i de l’inventari de recursos que s’han agrupat. Es constata que el format de resposta definitiu a les observacions i anàlisis realitzades resta pendent donat que s’han tancat fa dos dies i encara no ha estat possible la seva documentació, però es fa una primera aproximació DECISIONS PRESES  Es dóna per validada la primera fase.  Es dóna per tancada la recerca de recursos que ens hem proposat cercar en la Fase 1.  S’acorda que jo mateix decidiré els criteris d’agrupament dels recursos, així com la seva efectivitat de cara al nostre projecte. També de dotar-los de format per ser accessibles en xarxa.  S’acorda que definirem plegats els grups de persones als quals anirà adreçada la valoració de coneixement, competències i necessitats definides en la Fase 2 i que es facilitarà l’accés a aquestes. PASOS SEGÜENTS  Completar l’anàlisi de les dades obtingudes de l’observació dels espais de comunicació i treball col·laboratiu.  Completar l’anàlisi del procés valoratiu dels canals i suports comunicatius de la Federació d’Ensenyament.  Començar a dissenyar els instruments d’entrevista dirigits a les persones destinatàries amb diversitat funcional i les dirigides als diferents àmbits de responsabilitats de la Federació. IMPRESSSIONS Vaig una mica endarrerit en relació a l’anàlisi i valoració de les observacions i avaluacions realitzades, però això es correspon amb que aquestes s’han completat fa poc. Probablement aquestes valoracions s’hauran de solapar amb l’inici de la Fase 2 i haurem de dedicar algunes hores fora del còmput del Pràcticum. Valoro molt positivament el grau de connexió i complicitat amb la tutora externa. Aquesta es mostra com una persona implicada,. Molt compromesa, responsable i amb alta capacitat de treball.


5

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

12 de novembre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS    

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 2

Nº DE REGISTRE

F2-R1/4

Compartir els objectius i qüestionari d’entrevista dirigida a les persones amb diversitat funcional. Definir i concretar el procés, procediment i subjectes d’aquesta avaluació, així com el procediment de contacte. Compartir els criteris i ítems d’identificació de l’ús, interessos, dificultats i necessitats de suport a aquest col·lectiu. Definir agents concrets de l’àmbit de l’assessorament, comunicació i informació a qui dirigir-nos.

ASPECTES TRACTATS Es sotmet a validació la proposta de qüestionari d’entrevista, així com del seu format, suport i condicions per a passar-les. Definim la població específica a qui anirà dirigida i s’estableix el mecanisme per iniciar el contacte i participació. D’igual manera amb les pautes dirigides a copsar els interessos, necessitats i suports: validar i organitzar. La tutora externa defineix les persones de l’estructura sindical a qui ha d’anar dirigida la proposta d’entrevista als agents comunicatius i proposa mecanismes per establir contacte i planificar el procés. DECISIONS PRESES  Passar el qüestionari a 25 persones amb diversitat funcional de diversos perfils de discapacitat i responsabilitat sindical: afiliats, assessorats no afiliats i delegats/des de personal.  Passar el qüestionari d’ús i necessitats comunicatives a les mateixes persones i ampliar-ho en 10 més. Mirar la possibilitat de passar algun qüestionari telemàtic a la totalitat de l’afiliació d’aquest sector i perfil.  La tutora externa es posa en contacte amb les persones de l’estructura i els proposa el procés. PASOS SEGÜENTS    

Passar el qüestionari i l’entrevista. Anàlisi qualitatiu. Tabulació i interpretació de dades. Tancar el procés d’entrevistes als permanents i responsables de la federació en comunicació, assessorament i formació.

IMPRESSSIONS Valoro molt positivament que la tutora s’hagi implicat tant en el contacte i implicació de les persones de la Federació a qui volem dirigir-nos. Els nostres esforços en aquest sentit s’han trobat amb la dificultat de no poder concretar el moment i lloc. Penso que aquesta és una dimensió important i que el projecte restaria força coix sense aquesta participació. Probablement no tothom comparteix la mateixa valoració sobre la importància d’aquesta proposta d’assessorament, ja que els afecta de manera relativa.


6

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

15 de noviembre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS   

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 2

Nº DE REGISTRE

F2-R2/4

Compartir els resultats de l’anàlisi de les dades obtingudes de l’observació dels espais de comunicació i treball col·laboratiu. Compartir els resultats de l’anàlisi del procés valoratiu dels canals i suports comunicatius de la Federació d’Ensenyament. Definir de manera ja concreta les persones a les quals se’ls passa el qüestionari i es fan les entrevistes, tant en relació al grup de persones amb diversitat funcional com en relació als permanents sindicals.

ASPECTES TRACTATS Es comparteixen els resultats de les observacions desenvolupades en l’observació dels espais comunicatius i de treball col·lectiu, de manera que es validen les consideracions fetes en l’anàlisi qualitativa d’aquestes. Igualment, es comparteixen i validen les conclusions definides en la valoració dels canals i suports comunicatius analitzats. Finalment, es defineixen les persones amb diversitat funcional (21) i permanents sindicals (5) sobre les quals es passaran les entrevistes. Es planifiquen horaris per desenvolupar-ho. DECISIONS PRESES  Les entrevistes i el qüestionari es passaran a 21 persones amb diversitat funcional (12 homes i 9 dones), dels quals 18 tenen responsabilitats de representació col·lectiva i 3 són afiliats.  Els permanents seran 5 persones de la Federació, totes elles dones, de les quals 2 són de la Secretaria de Comunicació, 1 de la Secretaria de Formació i 2 d’Acció Sindical de la Federació.  Les entrevistes estan planificades per als dies 16, 19, 20 i 21 de novembre. Ja s’ha acordat la planificació horària i el calendari. Es faran en grups de 5 i un de 6, entre les 18hores i les 20h, amb un interval de 10’ PASOS SEGÜENTS    

Passar el qüestionari i l’entrevista. Anàlisi qualitatiu. Tabulació i interpretació de dades. Tancar el procés d’entrevistes als permanents i responsables de la federació en comunicació, assessorament i formació.

IMPRESSSIONS No ha estat possible concretar les entrevistes en el volum que havíem determinat prèviament i ha restat en un nombre una mica inferior. Tot i així valorem que atorga representativitat. Tampoc ha estat possible concretar el procés de consulta telemàtic, la qual cosa hagués donat un gran amplitud, però també major dificultat d’interpretació de dades i major durada del procés. Valorem molt positivament la tasca desenvolupada per la tutora a l’hora de concretar les entrevistes, ja que a nosaltres ens hagués costat molt fer sols aquest apropament i concreció.


7

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

27 de noviembre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS     

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 2

Nº DE REGISTRE

F2-R3/4

Compartir els resultats de les entrevistes a les persones amb diversitat funcional. Compartir els resultats dels qüestionaris a les persones amb diversitat funcional. Compartir els resultats de les entrevistes a les permanents sindicals. Definir el procés d’anàlisi qualitativa dels resultats obtinguts. Definir el procés encarat a la formulació de les propostes d’assessorament.

ASPECTES TRACTATS Es comparteixen els resultats de les entrevistes i qüestionaris, per tal de valorar en una primera aproximació si aquestes, un cop desenvolupades, es corresponen amb els objectius proposats i si els les respostes i resultats permeten fer-ne el contrast del processos i suports comunicatius que pretenien. Es fa un calendari per a l’anàlisi qualitativa dels resultats, definint aquelles variables que valorem operatives per a l’assessorament posterior. Es revisa la temporalització de la resta del procés i es reajusten els endarreriments de programació. DECISIONS PRESES  Es considera que les entrevistes i qüestionaris permeten extreure dades operatives de cara a la proposta. Es validen.  Es defineixen les variables a considerar: necessitat, nivell competencial, suports requerits, grau de coneixement previ, suports oferts, interessos,...  Es reajusta el calendari: fins a mitjans de desembre ens centrarem en l’anàlisi de les dades obtingudes i a partir d’aquell moment es definiran els continguts d’assessorament. PASOS SEGÜENTS    

Tabulació i interpretació de dades. Anàlisi qualitatiu de les entrevistes i qüestionaris. Adaptació del calendari de presencialitat. Abans del 16 de desembre caldrà quedar per valorar el procés coincidint amb el tancament del diari de camp. Ens emplacem per al dia 12 de desembre. Per aquella data cal tenir completada la tabulació i interpretació de dades.

IMPRESSSIONS Les entrevistes i qüestionaris ens han portat força més temps del planificat, no tant en la seva execució efectiva, com en la seva planificació i anàlisi. Això ens obliga a allargar el procés. Alhora, hi ha alguna sessió de presencialitat que no s’ha pogut desenvolupar per qüestions de prioritats personals i organitzatives. La nostra proposta és tancar la fase 2 coincidint amb el tancament del diari de camp i allargar una setmana més per definir les propostes d’assessorament que clouen la Fase 3 i el Projecte.


8

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

12 de desembre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS    

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 2

Nº DE REGISTRE

F2-R4/4

Compartir i validar els resultats de l’anàlisi qualitativa de les entrevistes i els qüestionaris. Consensuar els àmbits i problemes objecte de la nostra proposta d’assessorament. Definir el format de presentació de la proposta d’assessorament i els àmbits organitzatius on aquesta es presentarà. Concretar el procés de desenvolupament de la FASE 3 i el calendari de tancament de la presencialitat.

ASPECTES TRACTATS Es comparteixen els resultats de la interpretació i anàlisi de les entrevistes i qüestionaris amb la finalitat de validar-los. Manca dotar-los d’un format de presentació definitiu. Es defineixen els àmbits d’assessorament concrets i en relació a les necessitats detectades i el contrast amb els suports oferts. La Tutora externa informa dels òrgans als quals haurà de presentar la proposta i el procés de validació d’aquesta. Es defineix el calendari final de desnvolupament del pràcticum i de tancament d’aquest. DECISIONS PRESES  Es validen els resultats tabulats i les valoracions qualitatives de les entrevistes i els qüestionaris.  Es concreten àmbits d’assessorament prioritaris: aquells més transcendents i accessibles (mesures)són les comunicacions presencials, els espais de treball en grup i les comunicacions electròniques. En els àmbits dels espais web i de formació es poden oferir suggeriments de millora i recursos de suport, però són de major dificultat per adoptar-los donada la complexitat organitzativa (suggeriments).  La presencialitat s’allarga una setmana més i la proposta d’assessorament es tanca a 31 de desembre. PASOS SEGÜENTS  Definir la proposta d’assessorament segons els dos eixos d’intensitat acordats: els espais de presencialitat, treball en grup i comunicació virtual es faran propostes d’adaptació i millora més concretes i operativitzades, mentre als altres es faran suggeriments de millora que es portaran als òrgans pertinents.  Avaluar la presencialitat i validar les hores de dedicació amb el pertinent certificat.

IMPRESSSIONS La tutora externa ha proposat dos grups amb diferents intensitats d’assessorament segons els Canals i recursos comunicatius als quals atenem. Entenc que aquesta diferencia neix de la seva preocupació per tal que la nostra tasca esdevingui operativa i funcional, de manera que proposa posar l’accent en aquelles on ella mateixa té capacitat d’influència i que fins i tot pot aplicar als propis processos comunicatius, mentre considera que d’altres mitjans que depenen d’àrees transversals del Sindicat resten més allunyades de la nostra capacitat d’influència. De totes maneres considero que es poden cobrir amb la mateixa intensitat i en menor grau de desenvolupament.


9

REGISTRE DE REUNIÓ. DATA

20 de desembre de 2012

ASSISTENTS

Estrella Gutiérrez, Tutora externa i responsable Educació Especial i CET Joan Martínez, alumne en pràctiques

OBJECTIUS    

LLOC

Federació Ensenyament CCOO

FASE

Fase 3

Nº DE REGISTRE

F3-R1/1

Compartir i validar les propostes d’assessorament definides fins al moment. Valorar plegats, des de cada perspectiva, el procés de presencialitat del Pràcticum. Avaluar, per part de la Tutora Externa, el procés de presencialitat. Validar les hores de presencialitat.

ASPECTES TRACTATS Es comparteixen les propostes d’assessorament definides fins al moment: comunicacions presencials, espais de treball en grup i espais de comunicació col·lectius. Es comparteixen impressions, dificultats i expectatives sobre la tasca desenvolupada. Es passen els formularis de valoració de les pràctiques i de certificació de la presencialitat. DECISIONS PRESES    

Es validen les propostes d’assessorament presentades. Es complimenta el certificat de presencialitat. Es complimenta la valoració de la Tutora Externa en relació a la qualitat de la meva presencialitat. Es contrasten aquests documents amb el responsable d’Acció Sindical de la Federació d’Educació per tal que els segelli oportunament un cop doni el seu vistiplau.

PASOS SEGÜENTS  Finalitzat el procés d’assessorament.  Endreçar i passar a un format adequat tota la informació generada i disponible.  Completar els apartats bibliogràfics, de recursos i entrades que manquen explicitar un cop tota la informació i documentació resti endreçada en el format pertinent.  Realitzar la Memòria de Pràctiques.

IMPRESSSIONS Sembla que el Pràcticum es va tancant. Estem satisfets del nostre rendiment, però especialment de la dedicació i grau de suport excepcional de la nostra Tutora Externa. És una persona força oberta i flexible, però li agrada complimentar bé tots els formalismes, la qual cosa ens ha anat molt bé. Sembla que finalitza, però resta una enorme feina per endreçar tota la informació i recursos generats. Abans de la realització de la memòria de practiques encara ens resta molta d’aquesta feina, encara que tota ella facilitarà realitzar el treball final, ja que tenim molta cosa ja formulada.


10 Índex de Registres F1-R1/3.....................................................................................................................................2 F1-R2/3.....................................................................................................................................3 F1-R3/3.....................................................................................................................................4 F2-R1/4.....................................................................................................................................5 F2-R2/4.....................................................................................................................................6 F2-R3/4.....................................................................................................................................7 F2-R4/4.....................................................................................................................................8 F3-R1/1.....................................................................................................................................9

INTERPRETACIÓ REGISTRES:

F1-R1/3 TOTAL REGISTRES DE LA FASE Nº DE REGISTRE DE LA FASE SOBRE EL TOTAL FASE DEL PRÀCTICUM A LA QUE CORRESPON EL REGISTRE


REGISTRE DE REUNIONS  

Registre de reunions desenvolupades durant el procés de Pràcticum II de la Llicenciatura de Psicopedagogia, a la Universitat Oberta de Catal...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you