Page 1

PCB

ORDENACIÓ DEL PARC CIENTIFIC BIOPOL

PLÀNOL DE SITUACIÓ E: 1/5000

GENERACIÓ D'ESPAIS VERDS

DIAGRAMA D´APARCAMENT Es preveu un aparcament lineal per a 600 places paral.lel al carrer de las ciències per tal de facil.litar els accesos i permetre un correcte creixement per fases del nou programa previst (CSIC i Centre de Recerca). Els accesos reflexen la estructura d´aparcaments i vials existent en la part del carrer de les ciències proper a les zones comercials de Gran Via 2. L´aparcament disposarà de 3 plantes soterrani. Es preveu un creixement per fases, una primera fase per a 200 places d´aparcament, i una segona fase per a 400 places d´aparcament.

DIAGRAMA D´ESPAIS VERDS La proposta preveu mantenir com a espai verd principal l´espai existent. Amb l´ampliació del nou programa, l´espai verd quedarà delimitat com a plaça pública. Un nou eix verd soterrat, permetrà ventilar de forma natural els soterranis dels nous usos i del possible creixement del accelerador de partícules, així com separar aquesta nova plaça pública del vial previst de 6 carrils (Carrer de les Ciències).

DIAGRAMA DE CONEXIONS Es mantenen els grans eixos de circulació previstos al programa, tant els que creuen direcció Gran Via - Carrer de les ciències, com els eixos naturals que creuen l´espai exterior cap als nous edificis. L`acces controlat per a serveis sanitaris es resol introduint el vial dintre del recinte tot envoltant l´espai verd central.

DIAGRAMA DE VOLUMS Es preveu que l´edifici CSIC, tingui una alçada de PB + 5 Plantes pis, i que l´alçada del edifici de Recerca tingui una alçada de PB + 8 Plantes pis. Aquesta diferència d´alçades permet la correcta ventilació natural, i un bon assolejament. L´edifici CSIC s´obrirà en façana majoritariament cap al espai públic, en canvi l´edifici de Recerca tindrà més relació amb la Gran Via i el nou vial proposat.

DIAGRAMA DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA El programa es distribueix mitjançant dos edificis que permeten la seva construcció per fases. En cas de ser necesari es preveu la seva conexió mitjançant la planta baixa i soterrani. L´edifici CSIC está intimament relacionat amb l´espai verd central. Es preveu que part d´aquesta intervenció funcioni com a reserva d´espai pel futur creixement del Hospital Duran i Reynals tal i com es demana. L´edifici de Recerca proposa una situació més independent en quant a posició, responent a la demanda de superfícies amb més alçada.

AXONOMETRÍA PROPOSTA SENSE ACCELERADOR

AXONOMETRÍA PROPOSTA AMB ACCELERADOR

PERSPECTIVA PROPOSTA

AMBIT DEL HOSPITAL DURAN I REYNALS / AVANTPROJECTE

01 02


PCB

ORDENACIÓ DEL PARC CIENTIFIC BIOPOL

RESERVA D´ESPAI PER ACCELERADOR DE PARTÍCULES

PLANTA -1 E: 1/1000

PLANTA BAIXA E: 1/1000

ACCÉS D´US PRINCIPAL ACCÉS D´US SECUNDARI ACCÉS RODAT APARCAMENT ACCÉS PEATONAL APARCAMENT ACCÉS SERVEIS

AMBIT DEL HOSPITAL DURAN I REYNALS / AVANTPROJECTE

02 02

INVESTIGATION CENTER BIOPOL  
INVESTIGATION CENTER BIOPOL  

New Investigation Center for the Duran & Reynalds Hospital in Barcelona