Page 1

Simulaci贸 energ猫tica per a certificaci贸 LEED

www.co2en.com

info@co2en.com


Simulació energètica per a certificació LEED

Des de Co2en Enginyeria ens hem especialitzat en la obtenció dels següents crèdits: Referent a LEED 2009 NC

-EAc1: Minimum Energy Performance

-EAp2: Optimize Energy Performance

-IEQc8.1: Daylight and Views-Daylight

Mitjançant la Opció 1, simulació detallada del model segons normativa ASHARE 90.1-2007 (es poden obtenir fins a 19 crèdits)

Estudi de la il·luminació natural


Simulació energètica per a certificació LEED

SOFTWARE UTILITZAT Per tal d’acomplir amb els requeriments de la norma ASHARE 90.1-2007, és necessària la utilització de softwares de càlcul avançats. Co2en compta amb contrastada experiència en la utilització dels softwares Design Builder i Energy Plus.


Simulació energètica per a certificació LEED

ENERGY AND ATMOSPHERE (Crèdits EA) Per tal de certificar l’acompliment dels crèdits d’energia i atmosfera segons la opció 1, s’ha seguir un procediment establert segons la normativa ASHRAE 90.1 Seguidament s’explica de forma sintetitzada el procediment:

Definició del cas Base

Definició del cas Proposat

Simulació energètica anual

Càlcul del cost energètic

•Segons ASHRAE 90.12007 Apendix G •(defineix tancaments segons zona climàtica, instal·lacions segons tipus d’edifici, etc..)

•Segons ASHARE 90.12007 Apendix G. •Es tracta de l’edifici “real”, amb tots els paràmetres que requereix la norma.

•CAS BASE: es realitzen 4 simulacions de l’edifici. En les 4 orientacions principals. •CAS PROPOSAT: es realitza una simulació del consum energètic anual

•Un cop més, segons la normativa s'assignen costos econòmics als diferents tipus d’energia utilitzats en els 2 models.

Càlcul d’estalvis econòmics anuals •En un escalat percentual d’estalvi (a partir d’un mínim) se’ns assignen els cèrdits obtinguts.


Simulació energètica per a certificació LEED

Definició de programacions de funcionament 7/24

Definició de sistemes HVAC complexos


Simulació energètica per a certificació LEED

Simulació del consum energètic (cas proposat)

Estudi i proposta de Millores


Simulaci贸 energ猫tica per a certificaci贸 LEED


Simulaci贸 energ猫tica per a certificaci贸 LEED

Formularis LeedOnline


Simulació energètica per a certificació LEED

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (crèdits IEQ) Es realitza una simulació amb Design Builder segons les especificacions que marca LEED per tal de comprovar el percentatge d’il·luminació natural que aconsegueix l’edifici certificat.


Simulació energètica per a certificació LEED

Justificació del crèdit

Simulació energètica per a certificació LEED  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you