Page 1

Jornada d’energia, eficiència energètica i producció d’energia per a l’autoconsum Olot, 25 de Gener de 2014

Limitació del consum i la demanda energètica a l’edificació Antoni Márquez. Enginyer Industrial


Índex Context normatiu Estándards complementaris Cicle de Vida Energètic de l’Edifici Marc normatiu de l’eficiència energètica en edificis CTE-HE-0 Limitació del consum energètic CTE-HE-1 Limitació de la demanda energètica


Context normatiu Directiva 2010/31/UE (EPBD)

Estalvi i eficiència energètica en l’edifici

RITE

CTE HE-1 RD 235/2013 Certificació energètica


Estándards complementaris ISO 14040 ACV (LCA)

LEED

Sostenibilitat en l’edifici i el seu ús

ISO 50.001 Gestió energètica UNE 216.501 “Auditories energètiques”


Cicle de vida energètic de l’edifici


Cicle de vida energètic de l’edifici


Cicle de vida energètic de l’edifici Passos a seguir per a la reducció del consum energètic (en fase d’ús)


Marc normatiu: Directives europees i Reial Decrets espanyols Al 2002 es va publicar la Directiva Europea 2002/91/CE relativa a l’eficiència energètica dels edificis. Segons aquesta directiva, “els edificis consumeixen el 40% de l’energia final consumida a la Unió Europea”. Per tant, són un dels principals responsables del canvi climàtic degut, entre d’altres, a les emissions de CO2provocades pel consum de combustibles fòssils. Per disminuir el consum energètic dels edificis, aquesta directiva va establir els següents requisits: a) el marc general d’una metodologia de càlcul de l’eficiència energètica integrada dels edificis, b) l’aplicació de requisits mínims d’eficiència energètica dels edificis nous, c) l’aplicació de requisits mínims d’eficiència energètica de grans edificis existents que siguin objecte de reformes importants, d) la certificació energètica d’edificis, i e) la inspecció periòdica de calderes i sistemes d’aire condicionat d’edificis i, a més, l’avaluació de l’estat de la instal·lació de calefacció amb calderes de més de 15 anys. La transposició d’aquesta directiva a Espanya ha donat lloc a la legislació actual relativa a l’energia als edificis: Any 2006. El document bàsic d’estalvi d’energia (HE) del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Any 2007. El reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), actualitzat l’any 2010. Any 2007. El RD47/2007, on s’estableix el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. A més, des de 2006, a Catalunya comptem amb el Decret d’ecoeficiència dels edificis de Catalunya.


Marc normatiu: Directives europees i Reial Decrets espanyols Directiva europea 2010/31/UE Vuit anys més tard, s’ha publicat l'actualització de la Directiva 2002/91/CE, la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis. Aquesta nova directiva va un pas més enllà de la primera i, entre d'altres temes, introdueix el concepte d’edificis de consum d’energia quasi nul i estableix un calendari per introduir-los en el parc d'edificis. La directiva defineix aquests edificis com aquells “amb un nivell d'eficiència energètica molt alt (segons el primer annex de la directiva). La quantitat gairebé nul·la o molt baixa d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables, produïda in situ o en l'entorn.” El calendari per a la introducció dels edificis de consum d’energia quasi nul, és el següent: a) Com a molt tard, el 31 de desembre de 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de ser edificis de consum d'energia gairebé nul. b) Després del 31 de desembre de 2018, els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats públiques, hauran de ser edificis de consum d'energia gairebé nul. La nova directiva europea sobre eficiència energètica d’edificis planteja nous reptes els propers deu anys. Caldrà fer-los front entre tots: des de l’Administració pública, les empreses del sector i els usuaris dels edificis, atès que cadascun d’aquests agents implicats té la seva part de responsabilitat en el consum d’energia als edificis, i per tant, també la capacitat per reduir-lo. Atenció:


Marc normatiu: Directives europees i Reial Decrets espanyols Directiva europea 2010/31/UE Artículo 9 Edificios de consumo de energía casi nulo 3. Los planes nacionales incluirán, entre otros, los siguientes elementos: a) la aplicación detallada en la práctica por el Estado miembro de la definición de edificios de consumo de energía casi nulo, que refleje sus condiciones nacionales, regionales o locales e incluya un indicador numérico de uso de energía primaria expresado en kWh/m 2 al año. Los factores de energía primaria empleados para la determinación del uso de energía primaria podrán basarse en valores medios anuales nacionales o regionales y tener en cuenta las normas europeas pertinentes; b) unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos en 2015 a más tardar, con vistas a preparar la aplicación del apartado 1; c) información sobre las políticas y medidas financieras o de otro tipo adoptadas en el contexto de los apartados 1 y 2 para promover los edificios de consumo de energía casi nulo, incluidos los detalles de las exigencias y medidas nacionales sobre el uso de energía procedente de fuentes renovables en edificios nuevos y en edificios existentes en los que se estén haciendo reformas importantes en el contexto del artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE y de los artículos 6 y 7 de la presente Directiva.

PER TOT AIXÒ S’ACABA DE REFORMAR EL CTE-HE-1


CTE-HE Estalvi d’energia


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 0 Limitaci贸 del consum energ猫tic


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitació de la demanda energètica Previsió demanda energètica de l’edifici -

-

Envolvent de l’edifici - Murs de façana - Tancaments interiors - Obertures - Elements d’ombra - Ponts tèrmics

-

Ventilació - Infiltracions - Renovacions per normativa

-

Condicions operacionals - Ocupació - Condicions ambientals - Equips elèctrics

Il.luminació - W/m2 - VEEI

-

Necessitats d’ACS - Cobertura solar


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitaci贸 de la demanda energ猫tica


CTE-HE 1 Limitació de la demanda energètica L’edifici de referència en LEED és el baseline building. Crèdit EAc1: Optimize Energy Performance

Jornada eficiència energètica toni marquez  
Advertisement