Issuu on Google+

TYRESÖ

TYRESÖ STRANDTORG Bostadsfakta

Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Internet: Arkitekt:

Mars 2013 Bostadsrättsförening Seniorgården AB www.seniorgarden.se Bergkrantz Arkitekter AB Anders Bergkrantz, Iskra Crisci

Denna Bostadsfakta är framtagen av Seniorgården AB.


Tyresö – Strandtorget Seniorgården kommer att bygga totalt och välplanerade i Seniorgården kommer att bygga totalt 63 ljusa 63 och ljusa välplanerade seniorbostäderseniorbostäder i området området Trädgårdsstaden ligger intill Tyresö finns hus 5-6 Trädgårdsstaden som ligger intillsom Tyresö Strandtorg. ProjektetStrandtorg. består av sexI etapp trapphus2 med totalt totalt 63 lägenheter som ramarsom in en ramar grön innergård med tre gamla finamed ekar som har bev­ fin ek med 18 lägenheter in en grön innergård en gammal arats.bevaras. BostädernaDe kommer att liggabostäderna cirka fyra kilometer Tyresö centrum. öster Lägenhet­ som planerade liggeröster cirkaomfyra kilometer om Tyresö erna, med ett till fyra rum och kök med balkong, har bra planlösningar och möjlighet till egen centrum. Lägenheterna, om två till fyra rum och kök med balkong, har bra carport eller öppen parkeringsplats. planlösningar och med möjlighet till egen carport eller öppen parkeringsplats. Karta Karta

Kommunikationer Den kommunala trafiken till och från Tyresö utgörs av buss och närmsta knutpunkt är Gullmarsplan. Kommunikationer Busshållsplatsen ligger nära intill området där bussen går i täta turer in till stan. Buss 875 till Gullmarsplan tar mellan 21 och 33 minuter ansluteravtillbuss tunnelbanans gröna linje. Den kommunala trafiken till och från Tyresöoch utgörs och närmsta knutpunkt Buss 816 till Tyresö centrum tar cirka 10 min.

är Gullmarsplan.

Busshållsplatsen ligger nära intill området där bussen går i täta turer in till stan. Buss 875 till Gullmarsplan tar mellan 21 och 33 minuter och ansluter till tunnelbanans gröna linje. Buss 816 till Tyresö centrum tar 10 min.

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

3


Bo med bostadsrätt Allmänt De senaste 15 åren har Tyresö Strand genomgått en successiv omvandling genom nya detalj­ planer. Området har utvecklats från ett glest sommarstugeområde till ett modernt villaområde. Området Tyresö Strandtorg har ett utmärkt läge i Tyresö strand, som är ett av Tyresös mer attraktiva områden. Här finns en fin blandning av småhus och lägenheter som arkitektoniskt knyter an till de historiska miljöerna kring Tyresö slott. Strandtorget ligger ett stenkast från ditt hus med livsmedelsbutik, restaurang och bibliotek. Hela närområdet inbjuder till vardagsmotion i form av svamputflykter, promenader eller jogg­ ingturer. Du kan välja att gå en runda på Tyresö Golfklubb, uppleva den orörda naturen i Tyresta nationalpark eller promenera en etapp på Sörmlandsleden. Byggnaderna Husen är 3 – 4 våningar höga och rumshöjden är 2,5 m. Husen vänder sig med balkongerna mot innergården samt mot en grönyta. Vissa balkonger och uteplats kommer ha en glasskärm mot Tyresövägen för att få en tyst utemiljö. Trapphus och postboxar Entrén är ljus och välkomnande och har en sittbänk intill entréporten. Postboxar är placerade på entréplan och tidningshållare är placerade intill varje lägenhetsdörr. Det finns hiss i varje trapphus som även går ned till källaren i hus 2 och 5. Parkering Det finns parkeringsplatser för uthyrning inom kvartersmark samt 8 p-platser som arrenderas på infartsparkeringen intill. Det finns p-platser i carport för 500 kr/mån, öppna parkeringar med motorvärmaruttag för 350 kr/mån samt öppna parkeringar utan motorvärmare för 250 kr/mån. Förråd Alla lägenheter har ett lägenhetsförråd. I hus 2 och 5 finns källarvåning med lägenhetsförråd, cykelrum och rullstolsförråd. Det finns rullstolsförråd i entréplan på övriga hus. Sophantering Hushållssopor kan slängas i centralt beläget sopinkast på gården. Sopbehållarna ligger under mark under respektive sopnedkast. Sopnedkast för källsortering av tidningar finns på innergården för hus 1– 4 mot Maria Sofias väg. Tvättstuga och gemensamhetslokal I markplan på hus 3 finns en gemensamhetslokal på cirka 77 kvm med ett kök och ett uthyrnings­ rum för boendes gäster. Utrymmena kan bokas av alla boende i föreningen. Gemensamhets­ lokalen har en ingång från trapphuset samt en dörr ut mot den gröna innergården med en stor uteplats för gemensam samvaro. Intill gemensamhetslokalen ligger en tvättstuga och handikapp­ toalett med dusch. Trygghet i boendet Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsfören­ ingen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot den. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Beakta dock att det finns ett krav på medlemskap i stadgarna, dvs till medlem får i första hand antagas fysisk person som fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen t. ex. har betalningsanmärkningar.

4

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.


Bo med bostadsrätt Medbestämmande När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsav­ giften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens med­ lemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket Seniorgården har i samarbete med JM tagit fram ett trygghetspaket för att göra bostads­ rätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Trygghetspaket innebär i korthet: • Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. •

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder.

En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier.

Seniorgården förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från årsavgifter eller kapital från insatser och upplåtelseavgifter.

Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden 2 år. Garantibesiktning utförs efter 2 år.

En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt.

Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer Seniorgården att svara för att skadan åtgärdas.

Vi erbjuder ett tillträdesskydd där du, efter särskild prövning, kan få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum.

Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på www.seniorgarden.se Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under 2 år.

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

5


Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av Seniorgården. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. Lågenergihus Klimatsmarta lågenergihus är standard hos Seniorgården. Med bättre isolerade väggar, smart­ are fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard sänker du ener­ gianvändningen och bidrar därmed till lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är värmepump med återvinning på frånluften samt fjärrvärme. Det sparar energi och ger lägre uppvärmnings­kostnader. Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergi­armaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder – samtidigt är fönsterytorna ofta stora ”energibovar”. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i Seniorgårdens nya bostäder extra värmeisolerande. Naturliga material Seniorgården tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t. ex. mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. Seniorgården använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker. Allergihänsyn Alla Seniorgårdens bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger Seniorgårdens hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor.

6

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.


Miljöanpassat boende Fuktsäkring Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i Seniorgårdens bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrum­ men ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramik­r ådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ång­genomgångs­motstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna ”Säker vatteninstallation”. Bra inomhusluft Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter. God elmiljö Seniorgården minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. God ljudmiljö Seniorgårdens bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dör­ rarna ersätts med postboxar i trapphusens entréer. Fönster och tilluftsdon mot Tyresövägen utförs med en högre ljudklass för att uppnå en god ljudmiljö i lägenheten. Seniorgårdens miljöarbete Seniorgården, som är ett dotterbolag till JM, är tillsammans med JM Europaledande på låg­ energihus. Vill du veta mer om JMs lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt miljöarbete besök oss på www.seniorgarden.se/miljo

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

7


8


Lustfyllda kök Utrustat med vita vitvaror från Siemens. Med helintegrerad diskmaskin, inbyggnads­ugn och micro i högskåp och andra bekvämlig­heter blir köket en plats där matlagningen går från bestyr till äventyr. Lugna sovrum Alla sovrum ligger mot den tysta trädgården. Den kloka utformningen, med en tyst del i lägenheten, gör det möjligt att sova med öppet fönster. Tvätt och tork I badrummet finns vit tvättmaskin och tork­ tumlare, alternativt kombimaskin i de mindre lägenheterna. Ovanför tvättutrustningen finns en praktisk bänkskiva i vitt. Tidlös bas De genomgående vitmålade väggarna är en bra grund när du inreder ditt nya hem. Fräscha ytor Badrummet ska vara ett rum att trivas i. Där­ för har vi valt ett snyggt grått klinker till golvet och ett vitt matt kakel på väggarna. Det är modernt och kommer hålla nybyggnadskänslan kvar i många år.

9


Rumsbeskrivning GENERELLT Entrédörr Lås entrédörr

Säkerhetsdörr Tillhållarlås och cylinderlås.

Innerdörrar

Vit och slät dörr.

Fönsterbänkar

Kalksten

Lås fönsterdörr/fönster

På markplan är fönster och fönsterdörr utrustat med lås.

Rumshöjd

2,5 m

KAPPRUM/HALL Golv Sockel

Ekparkett Eklaserad furu

Väggar

Målat

Tak

Grängat med synliga skarvar.

Övrigt

Kapphylla i oljad ek. Skåpsinredning enligt bofaktaritning. I skjutdörrsgarderober alternativt garderob med vit slät lucka.

VARDAGSRUM Golv Sockel

Ekparkett Eklaserad furu

Väggar

Målat

Tak

Grängat med synliga skarvar.

KÖK

10

Golv Sockel

Ekparkett Eklaserad furu

Väggar

Målat

Tak

Grängat med synliga skarvar.

Vitvaror

Siemens vita med helintegrerad lucka på diskmaskin. Kyl och frys i 4 rok, kyl/frys i 1–3 rok. Ugn och micro inbyggda i högskåp.

Övrigt

Kökssnickerier med vitmålad slät lucka. Bänkskiva i laminat med aluminiumframkant. Stänkskydd av kakel, ljusgrå.

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.


Rumsbeskrivning SOVRUM Golv Sockel Väggar Tak Övrigt

Ekparkett Eklaserad furu Målat Grängat med synliga skarvar. Skåpsinredning i vissa lägenheter enligt bofaktaritning i garderob med vit slät lucka.

KLÄDKAMMARE Golv Sockel Väggar Tak Övrigt

Ekparkett Eklaserad furu Målat Grängat med synliga skarvar. Skenor på vägg för Elfasystem med en hylla och klädstång.

DUSCH/BAD Golv Väggar Tak Vitvaror Övrigt

Klinker Kakel upp till tak Målat Tvättmaskin och tumlare Siemens, kombimaskin i vissa lägenheter. Spegel i aluminiumram ovan tvättställ. Bänkskiva vit och väggskåp vita ovan TM/TT alt. kombimaskin. Duschvägg Högskåp intill tvättställ. Toalettpappershållare Krokar Sanitetsporslin Ido

WC Golv Väggar Tak Övrigt

Klinker Målade väggar vit, kakel ovan tvättställ. Målat Spegelskåp Toalettpappershållare Krokar Sanitetsporslin Ido

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

11


Teknisk beskrivning Grundläggning Stomme Balkonger Balkongfronter Tak över balkong Ytterväggar Ytskikt yttervägg Mellanbjälklag Yttertak Lägenhetsskiljande väggar Lättväggar Fönster

Entrépartier Värme, vatten och sanitet El Ventilation TV, telefon och dator Uteplats Förråd Cykelförråd Sophantering Carport Parkering

Övriga gemensamma utrymmen

12

Delvis pålade grunder, betongplatta på mark. Väggar och bjälklag i betong, stålpelare i fasad. Betongplatta Perforerad plåt Balkong på översta planen har en betonggplatta som tak. Träregelkonstruktion med stålpelare. Puts och delvis tegel på plan 1. Betong Takstolar i trä, råspont, underlagspapp. Lertegel röd och vissa detaljer i plåt. Betong Smartreglar i trä. Träkarm beklädd med aluminium på utsidan. Öppningsbara, isolerruta 2+1 glas. Fönster mot Tyresövägen har extra hög ljudklass. Entréparier har porttelefon, mot gården är det kodlås. Frånluftsvärmepump med fjärrvärme som spets. Fast belysning i klädkammare, bad, dusch och WC. Alla eluttag är jordade. Frånluftsventilation med värmeåtervinning. Uttag för TV/data i alla sovrum, vardagsrum och kök. Telia Triple Play Markplattor i betong. Lägenhetsförråd finns i källarplan på hus 2 och 5. I källaren på hus 2 och 5 samt på entréplan i hus 3. Sopnedkast på gård för hushållssopor och tidningar. 21 platser i carport med motorvärmare. Träkonstruktion med sedumtak. 13 öppna parkeringsplatser med motorvärmare. 18 öppna parkeringsplatser utan motorvärmare, varav 8 platser som arrenderas vid infartsparkeringen. Gemensamhetslokal på 77 kvm med kök. Intilliggande uthyrningsrum samt handikapptoalett med dusch samt tvättstuga.

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.


Försäljning och ekonomi Upplåtelseavtal och handpenning När bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om 10 procent av priset, dock max 100  0 00  k r. Dellikviden kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den pröva om du kan godtas som medlem i föreningen. I samband med detta görs en kreditupplysning och det kontrolle­ ras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med underteck­ nande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitima­ tionshandling samt förvara kopian i fem år. Insats och månadsavgifter Framgår av prislista eller den ekonomiska planen. Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Tillträde Beräknat tillträde kvartal 2 – 3, 2013, eller enligt överenskommelse.

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

13


Försäljning och ekonomi Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrätts­föreningen och en från entreprenören. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Garantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden. Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

14

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.


Situationsplan

Maria Sofias väg 45 5 1

HUS 6

HUS 5

HUS 4 3

HUS 1

7

8

8 7 1

7

2

HUS 3

1

3

6

HUS 2 4

6

7

7

Tyresövägen

1

Cykelförråd finns i entreplan i hus 2 – 3 samt i källarvåning på hus 2 och 5.

2 Gemensamhetslokal med kök som kan bokas av alla i föreningen. Intill ligger övernattningsrum och handikapptoalett med dusch. 3 Lägenhetsförråd finns i hus 2 och 5. 4

Tvättstuga

5

Sophantering via sopinkast på gården.

6

Carport

7

Öppna parkeringar

8

Grön innergård som är en naturlig möteplats på innergården.

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

15


31 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 3rum rumoch ochkök kök8377m²m² 1 rum och kök 40 m plan 2 1lghlgh 31101 plan 11001 plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar skärm

skärm ovanliggande balkong

BH 0,55

BH 0,75 BH 0,75

UTEPLATS K m² 22

BH 1,15

BH 1,15

45DM

HU/M KLKK/F 3 m² HALL ST ST L ST L

BH 0,55

HALL 7 m²

TT

TM TT TM 93 m² BADRUM

BH 0,55

G VARDAGSRUM KM 32 m² VARDAGSRUM 26 m² ENTRÉ

ENTRÉ

L ST ST ST K/F K/F HK/F U/M H U/M H U/M

BH BH BH

16

GARDEROB LINNE-INREDNING LINNESKÅP LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

G HALL HALL 4 m² 3 m²

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig attregler följa avför bostadsrättsföreningen bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren markområdets utformning.sköta Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad det upplåtna skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. TRAPPHALL gäller endast marklägenheter. markområdet. HUS 3x Detta +26,67 HÅL 800b 1100h 1000 ÖFGDetta gäller endast marklägenheter. ENTRÉHALL HUS 1 +24.05

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

BÄNK

skala 1:100 skala 1:100

60DM60DM BH 0,75 0,75 BH

G LL

KM

EL

ÖK ÖK 11701170 ÖFGÖFG

BH 0,55

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G FÖRKLARINGAR SKJUTDÖRRGARDEROB

EL BADRUM 6 m²

K/FK/F G HALL 4 HU/M m² HU/M KÖK KÖK8 m² 8 m²

BH 1,15 BH 1,15

BH 0,55

DATA

BADRUM BADRUM 5 m² 5 m²

L

Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

SOVRUM 1 12 m²

RUM 18 m²

HALL

Gavellägenhet Bra förvaring i Burspråk med burspråk skjutdörrsgarderob

UC

BH 0,55 SOVRUM 2 SOVRUM 2 11 m²11 m²

L

RULLSTOLS FÖRRÅD BH 0,55

K K

KÖK 8 m²

KLK 3 m²

BH 0,55

torkmatta

K

BH 0,75 SOVRUM 1 SOVRUM 112 m² 12 m²

Gavellägenhet med Stor uteplats Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

ENTRÉ

BH 0,55

skärm

POSTBOXAR

skärm

BH BH 0,750,75

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BR 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE DISKMASKIN BR 60cm TM TVÄTTMASKIN TM BADRUMSKÅP H 173cm TVÄTTMASKIN TT TORKTUMLARE TT TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm BADRUMSKÅP H 173cm KLK KLÄDKAMMARE KLK KLÄDKAMMARE TILLVALSVÄGG K FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGTAV GOLV K FÖRSTÄRKNING VÄGG FÖR TV 45DM

BÄNK

BALKONG 7 m²

UTEPLATS buskar 22 m²

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

60DM KM 60DM

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

MA RIA MA SOF RIA IAS SO VÄ FIA G SV ÄG TY RE S TY ÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

N N


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 3rum rumoch ochkök kök8377m²m² 1 rum och kök 40 m plan 2 1lghlgh31101 plan 41001 plan 1 lgh 11002 plan 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar

skärm

skärm ovanliggande balkong

UTEPLATS buskar 22 m²

BALKONG 7 m²

BH 0,75

UTEPLATS K m² 22

BH 1,15

BH 1,15 BH 0,55

BH 0,55 SOVRUM 2 SOVRUM 2 11 m²11 m²

HU/M K/F HALL KLK 3 m² ST ST L ST L

BH 0,55

HALL 7 m²

TT

TM TT TM 93 m² BADRUM

BH 0,55

ENTRÉ

ENTRÉ

STL ST ST K/F K/F H K/F U/M H U/M H U/M

BH BH BH

GARDEROB LINNE-INREDNING LINNESKÅP LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa avför bostadsrättsföreningen bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren markområdets utformning.sköta Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad det upplåtna skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. TRAPPHALL Detta gäller endast marklägenheter. HUS 3x markområdet. +26,67 HÅL 800b 1100h 1000 ÖVG Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

BÄNK

ENTRÉHALL HUS 4 +23.85

60DM60DM BH 0,75 0,75 BH

G LL

HALL HALL 4 m² 3 m²

ÖK ÖK 11701170 ÖFGÖFG

BH 0,55

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G FÖRKLARINGAR SKJUTDÖRRGARDEROB

G

K/FK/F G HALL 4 HU/M m² HU/M KÖK KÖK8 m² 8 m²

BH 1,15 BH 1,15

BH 0,55

KM

EL

G VARDAGSRUM KM 32 m² VARDAGSRUM 26 m²

Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

EL BADRUM 6 m²

BADRUM BADRUM 5 m²

L

Gavellägenhet Bra förvaring i Burspråk med burspråk skjutdörrsgarderob

DATA

RUM 18 m²

HALL

K K

SOVRUM 1 12 m²

L

RULLSTOLS FÖRRÅD BH 0,55

torkmatta

KÖK 8 m²

KLK 3 m²

Gavellägenhet med Stor uteplats Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

K

BH 0,75 SOVRUM 1 SOVRUM121 m² 12 m²

45DM

BH 0,75

ovanliggande balkong

ENTRÉ

BH 0,55

POSTBOXAR

BH 0,55

skärm

BH 0,75 BH 0,75

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BR 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE DISKMASKIN BR 60cm TM TVÄTTMASKIN TM BADRUMSKÅP TVÄTTMASKIN H 173cm TT TORKTUMLARE TT TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm BADRUMSKÅP H 173cm KLK KLÄDKAMMARE KLK KLÄDKAMMARE TILLVALSVÄGG K FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGTAV GOLV K FÖRSTÄRKNING VÄGG FÖR TV 45DM

BÄNK

skärm

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

60DM KM 60DM

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

MA RIA MA SOF RIA IAS V SO FIA ÄG SV ÄG

N N

TY RE S TY ÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

17


31 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 3rum rumoch ochkök kök8377m²m² 1 rum och kök 40 m plan 2 1lghlgh31101 plan 51001 plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar

skärm ovanliggande balkong BALKONG 7 m²

skärm

UTEPLATS buskar 22 m²

skärm

BH 0,55

BH 0,55

BH 0,75 BH 0,75

UTEPLATS K m² 22

KÖK 8 m²

TT

TM TT TM 93 m² BADRUM

ENTRÉ

L ST ST ST K/F K/F H U/M HK/F U/M H U/M

BH BH

BH

18

SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS

HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN UGN OCH MIKRO MED HÖGSKÅPOCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

G HALL HALL 3 4m²m²

K/FK/F G HALL 4 HU/M m² HU/M KÖK KÖK8 m² 8 m²

45DM 60DM 60DM KM TM TT

TM TT

ENTRÉHALL HUS 5 +23.70 0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

60DM60DM BH 0,75 BH 0,75

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BRBR60cm DISKMASKIN 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TVÄTTMASKIN BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE TORKTUMLARE BADRUMSKÅP BADRUMSKÅPH H173cm 173cm

KLK KLK KLÄDKAMMARE KLÄDKAMMARE

TILLVALSVÄGG FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGTAV GOLV K FÖRSTÄRKNING VÄGG FÖR TV K

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde Bostadsrättshavaren ärbeslutade skyldig attregler följa av bostadsrättsföreningen för bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. TRAPPHALL gäller endast marklägenheter. markområdet. HUS 3x Detta +26,67 HÅL 800b 1100h 1000 ÖFGDetta gäller endast marklägenheter.

BÄNK

BH 1,15

BH 1,15

ÖK 1170 ÖK 1170 ÖFGÖFG

BH 0,55

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNESKÅP LINNE-INREDNING LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP

KM

ENTRÉ

L

BH 0,75 BH 0,75

LG L

BADRUM 6 m²

BADRUM BADRUM 5 m² 5 m²

G VARDAGSRUM VARDAGSRUMKM 32 26 m²m²

BH 0,55

BH 0,55

HALL

ENTRÉ

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G

HU/M

RUM 18 m²

HALL 7 m²

RULLSTOLS FÖRRÅD

BH 0,55

Klädkammare Fönster i tre väderstreck Öppen planlösning

POSTBOXAR

BH 0,55

Gavellägenhet Bra Burspråk medförvaring burspråki skjutdörrsgarderob

SOVRUM 1 12 m²

L

HU/M K/F KLK HALL 3 m²ST ST L ST L

KLK 3 m²

BH 0,55

BH 0,55 SOVRUM 2 SOVRUM112m² 11 m²

K45DM K

BÄNK

BH 1,15

BH 1,15

45DM

torkmatta

K

BH 0,75 SOVRUM 1 SOVRUM 121 m² 12 m²

Gavellägenhet Stor uteplats med Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RIA MA SOF RIA IAS SO VÄ FIA G SV ÄG TYR E TY SÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

N N


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok rok 3 3rum rumoch ochkök kök8377m²m² 1 rum och kök 40 m plan 2 1lghlgh 31101 plan 61001 plan 1 lgh 11002 plan 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

skärm

buskar ovanliggande balkong

skärm BH 0,55

BH 0,75

ovanliggande balkong

UTEPLATS K m² 22

BH 0,75 SOVRUM 1 SOVRUM 1 12 m² 12 m²

RUM 18 m²

HU/M K/F KLK 3 ST m²

BH 0,55

HALL

HALL L

ST

BADRUM BADRUM 5 m² 5 m²

L

TM TT TM G 93 m² BADRUM

BH 0,55

G VARDAGSRUM KM 32VARDAGSRUM m² 26 m² ENTRÉ

ENTRÉ

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G G LL L ST ST ST K/F K/F H K/F U/M H U/M H U/M

BH BH

BH

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNESKÅP LINNE-INREDNING LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL

KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN MED UGN OCH OCH MIKRO MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

EL BADRUM 6 m²

HALL HALL 4 m² 3 m²

BH 1,15 BH 1,15 45DM 60DM 60DM KM TM TM TT TT

RULLSTOLS FÖRRÅD

EL

K/F G K/F HALL 4 m²HU/M HU/M KÖK KÖK 8 m² 8 m²

60DM 60DM BH BH0,75 0,75

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BRBR60cm DISKMASKIN 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TVÄTTMASKIN H 173cm BADRUMSKÅP

Klädkammare Fönster i tre väderstreck Öppen planlösning

DATA

1170 ÖKÖK1170 ÖFG ÖFG

BH 0,55

Gavellägenhet Bra Burspråk medförvaring burspråki skjutdörrsgarderob

SOVRUM 1 10 m²

KM

TT

HALL 7 m��

RULLSTOLS FÖRRÅD

BH 0,55

SOVRUM 1 12 m²

L

ST L

BH 0,55

BH 0,55 SOVRUM 2 SOVRUM 211 m² 11 m²

KÖK 8 m²

KLK 3 m²

BH 0,55

K K

K

BH 1,15

BH 1,15

45DM

Gavellägenhet Stor uteplats med Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55 BH 0,55

BH 0,75

0,75 BHBH0,75

ENTRÉ

BH 0,55

BÄNK POSTBOXAR

skärm

UTEPLATS 26 m²

ljudskärm buskar

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa avför bostadsrättsföreningen bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren markområdets utformning.sköta Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad det upplåtna skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. TRAPPHALL Detta gäller endast marklägenheter. HUS800b 3 markområdet. +26,67 HÅL x 1100h 1000 Detta ÖFG gäller endast marklägenheter. ENTRÉHALL HUS 6 +23.92

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

plan 4

BÄNK

BALKONG 7 m²

plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RIA MA SOF RIA IAS V SO FIA ÄG SV ÄG

TORKTUMLARE TORKTUMLARE

BADRUMSKÅP BADRUMSKÅPH H173cm 173cm KLK KLK KLÄDKAMMARE KLÄDKAMMARE

TILLVALSVÄGG FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGTAV GOLV K FÖRSTÄRKNING VÄGG FÖR TV K

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

N N

TY RE S TY ÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

19


31 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 3rum rumoch ochkök kök8379m² m² 1 rum och kök 40 m buskar skärm

skärm ovanliggande balkong

ovanliggande balkong buskar

BALKONG 7 m²

UTEPLATS 19 m²

BH 1,15

45DM

K

K K SOVRUM BH 0,55 2 12 m²

SOVRUM 2 11 m²

KÖK 8 m²

BADRUM 6 m²

KLK 3 m²

KM G

BH 0,55

K/F

HALL 7 m² GVARDAGSRUM VARDAGSRUM 27 m²32 m²

RUM 18 m²

HALL

ENTRÉ

BH 1,15

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G

BH 0,75

BH 1,15

ÖK 1170 ÖFG

BH 0,75

KM

TM

G

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m²

BH 0,75

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde Bostadsrättshavaren ärbeslutade skyldig attregler följa av bostadsrättsföreningen för bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. TRAPPHALL gäller endast marklägenheter. markområdet. HUS 3 Detta +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

00

11

22

33

44

m 55 m

0

1

2

3

4

5m

skala1:100 1:100 skala skala 1:100

ÖK 1170 BH 0,55 ÖFG

SKJUTDÖRRGARDEROB 60DM45DM DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BR 60cm GARDEROB 60DM GARDEROB DISKMASKIN BR 60cm KM LINNE-INREDNING KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE L TM LINNESKÅP TVÄTTMASKIN L TM ST LINNESKÅP TVÄTTMASKIN STÄD-INREDNING BADRUMSKÅP H 173cm ST TT STÄDSKÅP TORKTUMLARE ST TT SPISHÄLL STÄDSKÅP TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm SPISHÄLL K/F KYL/FRYS SPISHÄLL BADRUMSKÅP H 173cm K/F KLK KLÄDKAMMARE KYL/FRYS HÖGSKÅP HK/F U/M KLK KLÄDKAMMARE KYL/FRYS MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP H U/M K FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV HÖGSKÅP H U/M TILLVALSVÄGG UGN OCH MIKRO BH MED BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BH BRÖSTNINGSHÖJD FÖR VÄGG 1170 ÖK 1170 FÖRBERETT ÖFG ÖVERKANT BH TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD HANDDUKSTORK ÖVER FÄRDIGT GOLV TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR K FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

20

HALL 4 m²

KM

KÖK 8 m²

BH 0,55 60DM

BADRUM 6 m²

93 m² BADRUM

ENTRÉ

HU/M

KLK 3 m²

BADRUM L 5ST m² TT

Gavellägenhet Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

SOVRUM 1 12 m²

L

HU/M K/F BADRUM 5 m² HALL ST ST L L TT TM

HALL 4 m² RULLSTOLS FÖRRÅD

BH 0,55

ENTRÉ

SOVRUM 1 11 m²

Gavellägenhet med Stor uteplats Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

BH 1,15

BH 0,75 SOVRUM 1 12 m²

skärm

BH 0,55 BH 0,75

BH 0,75 BH 0,55 UTEPLATS K m² 22

RUM 18 m²

buskar

BH 0,55

skärm

BH 0,55

G

plan11003 2 lgh 31101 plan 1 lgh plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar

60DM BH 0,75

plan44 plan plan33 plan plan 4 plan22 plan plan 3 plan1,1,entrévåning entrévåning plan plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT SETT FRÅN FRÅN SIDAN SIDAN HUSET HUSET SETT FRÅN SIDAN

G L

RUMSHÖJD == 2,5 2,5 MM RUMSHÖJD RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL TILL ÄNDRINGAR ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS FÖRBEHÅLLS RÄTT RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

MMAA RRIAIA MA SSOOFF RIA IAIASS SO VVÄÄ FIA GG SV ÄG TTYYR REES TY SÖÖVVÄÄ RE GGE SÖ ENN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15 2011-09-15

NN N


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 3rum rumoch ochkök kök8379m² m2 1 rum och kök 40 m plan 241103 lgh 31101 plan 2 lgh plan 1 lgh 11002 plan 341203 lgh 31201 plan 3 lgh plan 4 lgh 31301

BALKONG 7 m²

BALKONG BH 0,75 7 m²

skärm

buskar

BH 0,55

skärm KBH 0,75

BH 0,55 UTEPLATS K m² 22 SOVRUM 1 11m²

KÖK 12 m²

VARDAGSRUM

BH 0,75 SOVRUM 1 12 m²

HU/ M 45DM BH 1,15

K/ F

KLK 3 m²

BH 0,55 SOVRUM 2 11 m²

SOVRUM 1 12 m²

L HALL KLK BADRUM RUM 3 m² 5 m² 18 m² L ST HU/M K/F BADRUM SKAFFERI 6 m² HALL KLK BADRUM 3 m² ST TT TM 5 m² G ST L L HALL BH 0,55 4 m² TT TM G HALL 93 m² 7 m² HALL VARDAGSRUM RULLSTOLS BADRUM 27 m² 4 m² FÖRRÅD K/F G VARDAGSRUM KM 32 m² HU/M

BH 0,55

BH 1,15 ENTRÉ

ENTRÉ

ÖK 1170 ÖFG

60DM

BH 0,75

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK BH8 0,55 m²

BH 0,75

G LL STL ST K/F K/F H K/F U/M H U/M H U/M

BH BH

BH

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNESKÅP LINNE-INREDNING LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL

KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN MED UGN OCH OCH MIKRO MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

60DM 45DM 60DM TM KM TM

TT

TT

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

60DM BH 0,75

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G GARDEROB G

KM

skala 1:100 skala 1:100

ÖK 1170 ÖFG

BH 1,15

BH 0,55

KÖK 8 m²

BH 0,55

Öppen planlösning Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

KÖK 8 m²

ST

ENTRÉ

K K

SOVRUM 2 12 m²

45DM

ÖK 1170 ÖFG

Gavellägenhet med Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

BH 1,15

BH 0,75

DISKMASKINBR BR45cm 60cm DISKMASKIN DISKMASKIN BR 60cm TVÄTTMASKIN KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TORKTUMLAREH 173cm BADRUMSKÅP

BH 0,75

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RIA MA SOF RIA IAS SO V FIA ÄG SV ÄG

TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm

H 173cm KLK BADRUMSKÅP KLÄDKAMMARE KLK

KLÄDKAMMARE

TILLVALSVÄGG FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGTAV GOLV K FÖRSTÄRKNING VÄGG FÖR TV K

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

N N N

TYR E TY SÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

21


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö komm un

rok

3 3rum rumoch ochkök kök8379m²m2 1 rum och kök 40 m plan 41003 plan 2 1lghlgh31101 plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar

skärm

skärm

ovanliggande balkong

ovanliggande balkong

UTEPLATS buskar

BALKONG 7 m²

18 m²

skärm

BH BH0,55 0,75

BH 0,55

BH BH0,75 0,55

UTEPLATS K m² 22

BH 1,15

45DM

BH 0,55

RUM 18 m²

BADRUM ST ST L L TT

G

BH 0,55

RULLSTOLS FÖRRÅD

HALL

TM

L TT

HALL 7 m²

ENTRÉ

HU/M

BH 0,75

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G GARDEROB G GL L

60DM 45DM 60DMTM KM

L ST ST

LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP

TM TT

ST

SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL

TT

K/F K/F

KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP HÖGSKÅP KYL/FRYS MED MED UGN UGN OCH OCH MIKRO MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

HHK/F U/M U/M H U/M

BH BH BH

22

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNESKÅP LINNE-INREDNING

BH 0,75

G HALL 4 m²

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m²

BH 1,15

BH 1,15

60DM

TM

KM

KM

ENTRÉ

ÖK 1170 ÖFG

BADRUM 6 m²

KLK 3 m²

93 m² BADRUM

KÖK 8 m² BH 0,55

BADRUM 5 m² ST

HALL

G VARDAGSRUM 32 m² VARDAGSRUM 27 m²

K/F

Gavellägenhet Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

SOVRUM 1 12 m²

L

HU/M K/F KLK 3 m²

KM

ENTRÉ

BH 0,55 SOVRUM 2 SOVRUM 2 12 m² 11 m²

KÖK 8 m²

93 m² BADRUM

HALL 4 m²

K K

K

BH 0,55

RUM 18 m²

BH 0,75 SOVRUM 1 SOVRUM 1 11m² 12 m²

Gavellägenhet med Stor uteplats Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

BH 1,15

skärm

ÖK 1170 ÖFG BH 0,55

BH 0,75

DISKMASKINBR BR45cm 60cm DISKMASKIN DISKMASKIN BR 60cm TVÄTTMASKIN KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TORKTUMLAREH 173cm BADRUMSKÅP

BH 0,75

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa avför markområdets utformning. Bostadsrättshavaren bostadsrättsföreningen beslutade regler för skall på egen bekostnad det upplåtna markområdets utformning.sköta Bostadsrättshavaren markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL Detta gäller endast marklägenheter. HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

00

11

22

33

44

55 m m

0

1

2

3

4

5m

skala skala1:100 1:100 skala 1:100

60DM plan plan44 plan plan33 plan 4 plan plan22 plan 3 plan plan1,1,entrévåning entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET HUSET SETT SETT FRÅN FRÅN SIDAN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MMAA RRIAIA MA SSOOFF RIA IAIASS SO VVÄÄ FIA GG SV ÄG

TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm

H 173cm KLK BADRUMSKÅP KLÄDKAMMARE KLK

KLÄDKAMMARE

TILLVALSVÄGG FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGTAV GOLV K FÖRSTÄRKNING VÄGG FÖR TV K

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD RUMSHÖJD == 2,5 2,5 MM RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT RÄTT TILL TILL ÄNDRINGAR ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

TTYY RREE SS TY ÖÖVVÄÄ RE SÖ GGEENN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15 2011-09-15

NN N


33 1 rok rok

Tyresö Strandtorg Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet Tyresökommun kommun Tyresö komm un

rok

3 rum och kök 3 rum och kök 8379 m²m 1 rum och kök 40 m plan 2 plan lgh 251103 lgh 31101 plan 1 lgh 11002 plan 3 lgh 31201

BALKONG BH 0,75 7 m²

BH 0,75 skärm

buskar

skärm

45DM BH 0,75 SOVRUM 1 12 m²

ÖK 1170 ÖFG 45DM HU/ M BH 1,15

K/ F

BH 0,55 SOVRUM 2 11 m²

SOVRUM 1 12 m²

L BADRUM 5 m²

HALL

RUM 18 m² L ST

HU/M K/F SKAFFERI HALL KLK BADRUM 3 m² ST TT TM 5 m² G ST L L HALL BH 0,55 4 m² TT TM HALL 93 m² 7 m² VARDAGSRUM RULLSTOLS BADRUM 27 m² FÖRRÅD K/ F G VARDAGSRUM KM 32 m² HU/M KÖK 8 m²

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G GARDEROB G

ENTRÉ

BH 1,15

HALL 4 m²

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 m5 m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100

ÖK 1170 ÖFG 60DM BH 0,75

DISKMASKIN 60cm DISKMASKIN BRBR 45cm DISKMASKIN BR 60cm TVÄTTMASKIN KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TTTVÄTTMASKIN TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm

60DM 45DM

plan 4 planplan 3 3 plan 4 planplan 2 2 plan 3 1, entrévåning planplan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSETSETT SETT FRÅNSIDAN SIDAN HUSET FRÅN HUSET SETT FRÅN SIDAN

60DM TM KM

STL ST

LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP

TM

ST

SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL

TT

KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP HÖGSKÅP KYL/FRYS MED UGN OCH MIKRO MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP H U/M BHBH BRÖSTNINGSHÖJD BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BH TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

Markområde

G

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m²0,55 BH

BH 0,75

MAMA RIARIA MA SOFSOF RIA IASIAS V V SO FIA ÄG ÄG SV ÄG

H 173cm KLKBADRUMSKÅP KLÄDKAMMARE

K/F K/F

H K/F U/M H U/M

KM

BH 0,75

BH 0,75

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNESKÅP LINNE-INREDNING

BADRUM 6 m²

BH 1,15

BH 0,55

ENTRÉ

ÖK 1170 ÖFG

60DM

G L L

KLK 3 m²

BH 0,55

ENTRÉ

BH 0,55

KÖK 8 m²

ST

Två stora sovrum Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Fint ljusinsläpp med fönster Klädkammare i två väderstreck Öppen planlösning

K K

SOVRUM 2 12 m²

BH 1,15

VARDAGSRUM

Gavellägenhetmed Gavellägenhet Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

UTEPLATS K m² 22 SOVRUM 1 11m²

KÖK 12 m²

31301

BH 0,55 K 0,75 BH

BH 0,55

KLK 3 m²

plan 4 lgh

BALKONG 7 m²

BALKONG 7 m²

KLÄDKAMMARE

KLK

TILLVALSVÄGG FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR ÖKHANDDUKSTORK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT FÖRSTÄRKNING AV GOLV VÄGG FÖR TV K

K

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD= 2,5 = 2,5 RUMSHÖJD MM RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTTTILL TILL ÄNDRINGARFÖRBEHÅLLS FÖRBEHÅLLS RÄTT ÄNDRINGAR RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

NN N N

TY TY RE RE S S TY ÖVÄÖVÄ RE G SÖ GEN EN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15 2011-09-15

23


33 1 rok rok

Tyresö Strandtorg Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 rum och kök 8379 m²m 3 rum och kök 1 rum och kök 40 m lgh 31101 plan 3 plan lgh 2 61203 plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh

ljudskärm

BALKONG BH 0,75 7 m²

BH 0,75 skärm

skärm K 0,75 BH

45DM BH 0,75 SOVRUM 1 12 m²

BH 1,15

K/ F

SKAFFERI KLK 3 m² G ENTRÉ

HALL BH 0,55 4 m²

ENTRÉ

BH 1,15

ÖK 1170 ÖFG

ST

HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

24

1 1 1

2 2 2

TM TT

K

BH 0,75

DISKMASKIN 60cm DISKMASKIN BRBR 45cm DISKMASKIN BR 60cm TVÄTTMASKIN KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TTTVÄTTMASKIN TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm KLÄDKAMMARE

TILLVALSVÄGG K FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 FÖRSTÄRKNING AV GOLV VÄGG FÖR TV ÖVER FÄRDIGT

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 MM RUMSHÖJD = 2,5 RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

4 4 4

5 m5 m 5m

60DM plan 4 planplan 3 plan 4 3 planplan 2 plan 3 2 planplan 1, entrévåning plan 2 1, entrévåning plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA M RIAARI MA SOAFSO RIA IASFIA SO VÄS VÄ FIA G G SV ÄG

BADRUMSKÅP H 173cm KLK KLÄDKAMMARE KLK

3 3 3

skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100

60DM KM TM

K/F

HK/F U/M H U/M

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0 0 0

ÖK 1170 ÖFG

45DM60DM

LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL

KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED MEDUGN UGNOCH OCHMIKRO MIKRO HÖGSKÅP H U/M BHBH BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD BH TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR K/F

HALL 4 m²

BH 0,75

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G GARDEROB G

Markområde

G

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m²0,55 BH

BH 0,75

L ST ST

KM

BH 1,15

BH 0,75

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNESKÅP LINNE-INREDNING

BADRUM 6 m²

BADRUM 5 m²

ENTRÉ

KÖK 8 m²

BH 0,55

G L L

KLK 3 m²

RUM 18 m² L ST

TT TM HALL 93 m² 7 m² VARDAGSRUM BADRUM 27 m² G VARDAGSRUM KM 32 m²

HU/M

BH 0,55

SOVRUM 1 12 m²

L HALL

BADRUM 5 m² HU/M K/F HALL STTT TM ST L L

RULLSTOLS FÖRRÅD K/ F

60DM

Två stora sovrum Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Fint ljusinsläpp med fönster Klädkammare i två väderstreck Öppen planlösning

BH 0,55 SOVRUM 2 11 m²

KÖK 8 m²

ST

K K

SOVRUM 2 12 m²

BH 1,15

HU/ M45DM

Gavellägenhet Gavellägenhetmed Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

UTEPLATS K m² 22 SOVRUM 1 11m²

ÖK 1170 ÖFG

KLK 3 m²

BH 0,55

BH 0,55

VARDAGSRUM

BALKONG 7 m²

buskar

BH 0,55

KÖK 12 m²

31301

TY TY RE RE S TY ÖVSÄÖVÄ RE SÖ GENGEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15 2011-09-15

NN N N


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 rum och kök 83 81 m² m2 1 rum och kök 40 m plan 3 lghplan 31203 2 lgh 31101 plan 1 lgh 11002 plan 3 lgh 31201 plan 4 lgh BALKONG 7 m²

buskar

BALKONG 7 m²

BH 0,75 skärm

BH 0,75

BH 0,55 skärm

BH 0,55

BH 0,75

Gavellägenhet med Balkong mot innegård Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

K

UTEPLATS K m² 22

BH 1,15

L

ST KLK 3 m² SKAFFERI

HALL 5 m² RULLSTOLS FÖRRÅD

BH 0,55

RUM 18HALL m²

BADRUM 5 m² HALL

ST ST L G L

TT

BADRUM L 5 m² TT

TM

ENTRÉ

ENTRÉ

ÖK 1170 ÖFG

BH 1,15

BH 0,75

ST ST K/F H K/F U/M K/F H H U/M U/M

BH

BH BH

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB GARDEROB LINNE-INREDNING LINNESKÅP LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP

SPISHÄLL KYL/FRYS SPISHÄLL HÖGSKÅP KYL/FRYS KYL/FRYS MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED MED UGN UGN OCH OCH MIKRO MIKRO TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD BRÖSTNINGSHÖJD FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

45DM 60DM 60DM KM TM TM TT TT

KLK KLK

HALL 4 m²

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

60DM BH 0,75

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN DISKMASKIN BR BR 60cm 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TVÄTTMASKIN BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm KLÄDKAMMARE KLÄDKAMMARE

FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

Markområde

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m² BH 0,55 ÖK 1170 ÖFG

TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖRBERETT FÖR FÖR HANDDUKSTORK HANDDUKSTORK K

KM G

BH 0,75

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G

ST

93 m² VARDAGSRUM BADRUM 29 m² G VARDAGSRUM KM 32 m²

KÖK HU/M 8 m²

60DM BH 0,55

KLK 3 m² BADRUM 6 m²

TM

HALL 7 m²

K/ F

L STL

SOVRUM 2 12 m² SOVRUM 1 12 m²

BH 0,55

KÖK 8 m²

K/ F

HU/M K/F

G G L

Öppen planlösning Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

HU/ M

KLK 3 m²

BH 0,55

K K

SOVRUM 1 11m² SOVRUM 2 11 m²

VARDAGSRUM / KÖK 27 m² BH 0,75 SOVRUM45DM 1 12 m² 45DM

31301

BH 0,75

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RIA MA SOF RIA IAS V SO FIA ÄG SV ÄG

N N

TY RE S TY ÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

25


31 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet un Tyresö komm kommun Tyresö komm un

rok

3 rum och kök 81 83 m2 m² 1 rum och kök 40 m plan 2 lgh 21101 31101 plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar

BALKONG BALKONG 7 m² 7 m² skärm

skärm

BH 0,55 BH 0,55

BH 0,75 SOVRUMSOVRUM 1 1 12 m² 12 m² 45DM

K K

L

BH 0,55

HALL 7 m² RULLSTOLS FÖRRÅD

KM

TM

G

KM

ENTRÉ

K/ FK/F G HALL 4 HU/M m² HU/MKÖK KÖK 8 m²8 m²

G G L L L ST ST ST

K/F K/F HK/F U/M H U/M H U/M

BH BH BH

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB GARDEROB LINNE-INREDNING LINNESKÅP LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

BH 1,15

DISKMASKINBRBR60cm 45cm DISKMASKIN DISKMASKIN BR 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TVÄTTMASKIN BADRUMSKÅP H 173cm TT TORKTUMLARE TT TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm BADRUMSKÅP H 173cm KLK KLK KLÄDKAMMARE KLÄDKAMMARE TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG 45DM 60DM 60DM KM TM TM

FÖRBERETT FÖRBERETT FÖR FÖR HANDDUKSTORK HANDDUKSTORK

K

FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

26

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

60DM 60DM BHBH 0,75 0,75

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G

HALL HALL 5 m² 4 m²

ÖK 1170 ÖK 1170 ÖFGÖFG

BH 0,55

KM

Markområde

G

93 m² BADRUM

G VARDAGSRUM VARDAGSRUM 32 m² 29 m²

BH 0,55

TMTT

ENTRÉ

BH 0,55

BADRUM BADRUM 6 m² 6 m²

BADRUMBADRUM 5 m² 5 m² TT

Öppen planlösning Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob Klädkammare Klädkammare Öppen planlösning

K K

L

RUM 18 m²

HU/M K/F HALL HALL ST L ST L L

KLK 3 m² ST

Balkong mot innegård Gavellägenhet med Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

BH 0,55 SOVRUM1SOVRUM 1 12 m² 12 m²

SOVRUM 2SOVRUM 2 11m² 11 m²

KÖK 8 m²

KLK 3 m²

BH 0,55 BH 0,55

ovanliggande balkong

UTEPLATS K m² 22

K

BH 1,15

BH 0,75 BH 0,75

BH BH 0,750,75

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RIA MA SOF RIA IAS SO VÄG FIA SV ÄG TY RE S TY ÖVÄ RE G SÖ EN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

N N


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö komm un

rok

3 rum och kök 83 m² 1 rum och kök 40 m plan 2 lgh 31101 plan 1 plan lgh 11002 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

buskar

BALKONG 7 m²

skärm

skärm

BH 0,55

BH 0,75

UTEPLATS K m² 22

BH 0,75 SOVRUM 1 12 m²

BH 1,15

45DM

K K

BH 0,55

RUM 18 m²

HU/M K/F

HALL

TT

HALL 7 m² RULLSTOLS FÖRRÅD

KM

TM

ENTRÉ

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m²

BH 1,15 45DM 60DM KM

L ST

LINNESKÅP STÄD-INREDNING

TM

ST

SPISHÄLL STÄDSKÅP

TT

K/F

KYL/FRYS SPISHÄLL HÖGSKÅP KYL/FRYS MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD

BH

BH

FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

ÖK 1170 ÖFG 60DM BH 0,75

H U/M

HALL 4 m²

KM

ENTRÉ

BH 0,55

H K/F U/M

Markområde

G

93 m² BADRUM

G VARDAGSRUM 32 m²

BH 0,55

BADRUM 6 m²

BADRUM 5 m²

ST ST L L

BH 0,55

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNE-INREDNING

Klädkammare Öppen planlösning

SOVRUM 1 12 m²

L

KLK 3 m²

G L

Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob

SOVRUM 2 11 m²

KÖK 8 m²

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G

Gavellägenhet med Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BR 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE

BH 0,75

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RIA MA SOF RIA IAS V SO FIA ÄG SV ÄG

BADRUMSKÅP H 173cm KLK

KLÄDKAMMARE TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

K

FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

N N

TY RE S TY ÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

27


3 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

m2 3 rum och kök 83 m² 1 rum och kök 40 m plan2 2 lgh lgh31101 21103 plan plan 1 plan lgh plan11002 3 lgh 21203 3 lgh 31201 plan 4 lgh 31301

BALKONG 7 m² skärm BH 0,75

BH 0,75

BALKONG 7 m²

buskar

skärm

BH 0,55

BH 0,55

BH 0,75

Gavellägenhet med Stor uteplats öppen planlösning.

BH 0,55

ovanliggande balkong

K UTEPLATS K m² 22 SOVRUM1 BH 0,7511m² 45DM SOVRUM 1 12 m²

K/ F

KÖK 8 m²

L

BADRUM 5 m² HU/M K/F

ST

KLK 3 m²

KLK 3 m²

SKAFFERI BH 0,55 HALL 4 m²

K/ F

ENTRÉ

G

G LL L ST ST ST K/F K/F HK/F U/M H U/M H U/M

BH BH BH

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB GARDEROB LINNE-INREDNING LINNESKÅP LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL STÄDSKÅP SPISHÄLL KYL/FRYS SPISHÄLL KYL/FRYS HÖGSKÅP KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

BH 1,15

BH 0,55

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPPHALL HUS 3 markområdet. +26,67 Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

60DM

BH 0,75

DISKMASKINBRBR60cm 45cm DISKMASKIN DISKMASKIN BR 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN TM TVÄTTMASKIN TT BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE TT TORKTUMLARE BADRUMSKÅP H 173cm BADRUMSKÅP H 173cm KLK KLÄDKAMMARE KLK KLÄDKAMMARE TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK HANDDUKSTORK 45DM 60DM

BH 0,75

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

60DM TMKM

K

FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

28

HALL 4 m²

ÖK 1170 ÖFG

BH 0,75

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR G

Markområde

G

K/F G HALL 4 m² HU/M KÖK 8 m²

BH 1,15

ÖK 1170 ÖFG

BH 0,75

KM

BH 0,55

HU/ M

60DM BH 0,55

BADRUM 6 m²

BADRUM ST 5 m²

L

ENTRÉ

BH 0,55

HALL

KLK 3 m²

TT TM HALL 93 m² 7 m² VARDAGSRUM BADRUM 32 m² G VARDAGSRUM KM 32 m²

RULLSTOLS FÖRRÅD

KÖK 8 m²

RUM 18 m²

HALL

ST ST L TT LTM

G

Klädkammare Öppen planlösning

SOVRUM 1 12 m² BH 1,15

BH 1,15

45DM HU/ M

Bra förvaring i Burspråk skjutdörrsgarderob

SOVRUM2 12 m² BH 0,55 SOVRUM 2 11 m²

BH 0,55

VARDAGSRUM / KÖK 27 m²

K K

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

MA RIA MA SOF RIA IA S SO VÄ FIA G SV ÄG TY RE S TY ÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

N N


3 1 rok

Tyresö Strandtorg Kv Porträttet Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

3 rum och kök 83 m2 1 rum och kök 40 m plan 1 lgh

11002

plan 1 lgh

buskar

31001

skärm ovanliggande balkong UTEPLATS buskar 19 m²

skärm skärm

skärm BH 0,55

Gavellägenhet Stor med uteplats burspråk

BH 0,75

ovanliggande balkong

UTEPLATS 22 Km²

BH 0,75 SOVRUM 1 12 m²

CYKLAR 9 st BH 0,55

SOVRUM 2 11m²

Bra förvaring i Stor uteplats skjutdörrsgarderob

UC

Klädkammare Öppen planlösning

BH 1,15

45DM KÖK 8 m²

HU/M K/F ST ST L

BH 0,55

HALL

BADRUM

L

EL TT TM 93 m² BADRUM

HALL 7 m² RULLSTOLS FÖRRÅD

ENTRÉ

ENTRÉ

K/ F G HALL 4 m² HU/M

G L L ST ST K/F K/F H U/M H U/M

BH

BH

SKJUTDÖRRGARDEROB GARDEROB LINNE-INREDNING LINNESKÅP STÄD-INREDNING STÄDSKÅP SPISHÄLL SPISHÄLL KYL/FRYS KYL/FRYS HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO HÖGSKÅP BRÖSTNINGSHÖJD MED UGN OCH MIKRO TILLVALSVÄGG BRÖSTNINGSHÖJD FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

KÖK 8 m²

BH 1,15 45DM 60DM KM TM TT

Markområde

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Markområde Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa avför bostadsrättsföreningen bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren markområdets utformning.sköta Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad det upplåtna skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. Detta gäller endast marklägenheter. markområdet. Detta gäller endast marklägenheter.

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

60DM BH 0,75

G

HALL 4 m²

ÖK 1170 ÖFG

BH 0,55

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR

G

VARDAGSRUM KM 32 m²

BH 0,55

G

DATA

ENTRÉ

KLK 3 m²

RULLSTOLS FÖRRÅD

RUM 18 m²

DISKMASKIN BR 45cm DISKMASKIN BR 60cm KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE TVÄTTMASKIN BADRUMSKÅP H 173cm TORKTUMLARE

BH 0,75

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

MA RI MA A SO RIA FIAS SO FIA VÄG SV ÄG

BADRUMSKÅP H 173cm KLK

KLÄDKAMMARE TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

K

FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

N N

TY RE TY SÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

29


4 1 rok

Tyresö Strandtorg Kv Porträttet Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

4 rum och kök 93 m 1 rum och kök 40 m plan 2 plan plan 13 plan 4

BALKONG 7 m²

BH 0,55

BH 0,55

BH 0,75 K

BH 0,55 K K

buskar

skärm SOVRUM 2 12 m²

skärm SOVRUM1 12 m²

SOVRUM 3 11m²

Gavellägenhet Stor med uteplats burspråk

ovanliggande balkong

BH 1,15

UTEPLATS 22 m²

Bra förvaring i Klädkammare skjutdörrsgarderob

L BH 0,75 HALL

BADRUM 7 m²

BADRUM 5 m²

ST L KÖK 8 m²

BH 0,55

BH 0,55

TT TT

TM

RUM 18 m²

HU/M K/F

BH 0,55

ST VARDAGSRUM L 26 m²

G

F

TM

G HALL 6 m²

Markområde

WC

HALL 7 m² K

BH 1,15

BH 0,55

G

BH 0,75

93 m² BADRUM KÖK 8 m² KM ÖK 1170 ÖFG 60DM ENTRÉ HALL 4 m² BH 0,75 HU/M

ENTRÉ

RULLSTOLS FÖRRÅD

Extra WC Öppen planlösning

HALL 4 m²

ENTRÉ

45DM KLK 3 m²

lgh 11101, 41101 lgh 11201, 11002 41201 lgh lgh 11301, 41301

SOVRUM 1 8 m²

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. Detta gäller endast marklägenheter.

G BH 0,75

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

FÖRKLARINGAR G FÖRKLARINGAR GARDEROB G L ST L ST K K/F F H U/M H U/M

BH BH

30

plan 4 plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

60DM

DISKMASKIN BR 60cm

LINNESKÅP SKJUTDÖRRGARDEROB

TM 45DM

TVÄTTMASKIN DISKMASKIN BR 45cm

STÄDSKÅP LINNE-INREDNING STÄD-INREDNING SPISHÄLL

TTKM

TORKTUMLARE KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE

SPISHÄLL KYL KYL/FRYS FRYS

KLK

HÖGSKÅP HÖGSKÅP MED UGN UGN OCH OCH MIKRO MIKRO MED BRÖSTNINGSHÖJD BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

K

MA RIA MA SOF RIA IAS SO V FIA ÄG SV ÄG

BADRUMSKÅP H 173cm BADRUMSKÅP H 173cm KLÄDKAMMARE FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN

TY RE TY SÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

N N N


4 1 rok

Tyresö Strandtorg Kv Porträttet Tyresö kommun Tyresö komm un

rok

4 rum och kök 93 m 1 rum och kök 40 m

BALKONG 7 m²

ljudskärm

BH 0,55

BH 0,75 K

BH 0,55

BH 0,55 K K

buskar

skärm SOVRUM 2 12 m²

skärm SOVRUM1 12 m²

SOVRUM 3 11m²

Gavellägenhet Stor meduteplats burspråk

ovanliggande balkong

BH 1,15

UTEPLATS 22 m²

Bra i med fönster Fintförvaring ljusinsläpp skjutdörrsgarderob i tre väderstreck

L BH 0,75 HALL

HALL 4 m² TT

TT

TM

RUM 18 m²

HU/M K/F ST VARDAGSRUM L 26 m²

BH 0,55

BADRUM 7 m²

BADRUM 5 m²

ST L KÖK 8 m²

BH 0,55

BH 0,55

G

F

G HALL 6 m²

BH 0,75

93 m² BADRUM KÖK 8 m² KM ÖK 1170 ÖFG 60DM ENTRÉ HALL 4 m² BH 0,75 HU/M

ENTRÉ

BH 1,15

BH 0,55

G

TRAPPHALL HUS 5 +26.47

Markområde

WC

HALL 7 m² K RULLSTOLS FÖRRÅD

Öppen planlösning Extra WC

TM

ENTRÉ

45DM KLK 3 m² 0 m2

51201 11002

plan 3 lgh plan 1 lgh

SOVRUM 1 8 m²

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. Detta gäller endast marklägenheter.

G

BH 0,75

0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100 skala 1:100

plan 3 plan 4 plan 2 plan 3 plan 1, entrévåning plan 2 plan 1, entrévåning

FÖRKLARINGAR G FÖRKLARINGAR GARDEROB G L ST L ST K K/F F H U/M H U/M

BH BH

60DM

DISKMASKIN BR 60cm

LINNESKÅP SKJUTDÖRRGARDEROB

TM 45DM

TVÄTTMASKIN DISKMASKIN BR 45cm

STÄDSKÅP LINNE-INREDNING STÄD-INREDNING SPISHÄLL

TTKM

TORKTUMLARE KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE BADRUMSKÅP BADRUMSKÅPH H173cm 173cm

SPISHÄLL KYL KYL/FRYS FRYS

KLK

HÖGSKÅP HÖGSKÅP MED MED UGN UGN OCH OCH MIKRO MIKRO BRÖSTNINGSHÖJD BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK

K

MA RIA MA SOF RIA IA SO S VÄ G FIA SV ÄG

KLÄDKAMMARE FÖRSTÄRKNING AV VÄGG FÖR TV

ÖK 1170 ÖFG ÖVERKANT VÄGG 1170 ÖVER FÄRDIGT GOLV

RUMSHÖJD = 2,5 M RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

HUSET SETT FRÅN SIDAN HUSET SETT FRÅN SIDAN N N N

TY RE TY SÖVÄ RE SÖ GEN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15

31


4 1 rok

Tyresö Strandtorg KvTyresö Porträttet kommun Tyresö kommun Tyresö komm un

ljudskärm ljudskärm BALKONG 7 m²

BALKONG 7 m²

BH 0,75

0,55 BHBH 0,55

SOVRUM33 SOVRUM 11m² m² 11

plan 32 lgh lgh 51201 61101 plan plan lgh 11002 plan 13 lgh 61201

BH BH 0,55 0,55 KK KK

buskar

skärm SOVRUM2 SOVRUM 12m² m² 12

4 rum och kök 93 m 1 rum och kök 40 m

ljudskärm

BH 0,55 0,55 BH KK

rok

skärm SOVRUM11 SOVRUM 12m m²² 12

Gavellägenhet Gavellägenhet Stor meduteplats burspråk med burspråk

ovanliggande balkong

BH 1,15

UTEPLATS 22 m²

Bra i med Fintförvaring ljusinsläpp med fönster fönster Fint ljusinsläpp skjutdörrsgarderob tre väderstreck väderstreck ii tre

LL BH 0,75 HALL HALL ST LL ST KÖK 8 m²

BH 0,55 0,55 BH

BADRUM BADRUM m²² 77 m

BADRUM BADRUM m² 55 m²

TT TT TT TT

TM TM

RUM 18 m²

HU/M K/F

BH 0,55

ST VARDAGSRUM VARDAGSRUM L 26 m² m² 26

RULLSTOLS FÖRRÅD

BH 1,15

G

TM TM

HALL HALL m² 66 m²

TRAPPHALL HUS 5 +26.47

Markområde

WC WC 93 m² BADRUM

HU/M KÖK HU/M KÖK m² 88 m² KM ÖK1170 1170 ÖK ÖFG ÖFG ENTRÉ

ENTRÉ

BH0,75 0,75 BH

Öppen planlösning Extra WC WC Extra

GG GG

FF HALL 7 m² KK

BH BH0,55 0,55

HALL HALL m²² 44 m

ENTRÉ ENTRÉ

45DM KLK KLK m² 33 m² 0 m2

BH 0,55

60DM 60DM HALL 4 m²

BH BH0,75 0,75

SOVRUM1 SOVRUM m² 88 m²

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna markområdet. Detta gäller endast marklägenheter.

G

BH BH 0,75 0,75

00

11

22

33

44

55 mm

0

1

2

3

4

5m

skala1:100 1:100 skala skala 1:100

plan33 plan plan 4 plan22 plan plan 3 plan1,1,entrévåning entrévåning plan plan 2 plan 1, entrévåning

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR GG FÖRKLARINGAR GARDEROB GARDEROB G LL ST ST L ST KK K/F FF H U/M U/M HHU/M

BH BH BH

32

60DM 60DM

DISKMASKIN BR BR 60cm 60cm DISKMASKIN

LINNESKÅP LINNESKÅP SKJUTDÖRRGARDEROB

TM TM 45DM

TVÄTTMASKIN TVÄTTMASKIN DISKMASKIN BR 45cm

STÄDSKÅP STÄDSKÅP LINNE-INREDNING STÄD-INREDNING SPISHÄLL SPISHÄLL

TTKM TT

TORKTUMLARE TORKTUMLARE KOMBI TVÄTTMASKIN-TORKTUMLARE BADRUMSKÅP BADRUMSKÅP HH 173cm BADRUMSKÅP H173cm 173cm

SPISHÄLL KYL KYL KYL/FRYS FRYS FRYS

KLK KLK

HÖGSKÅP HÖGSKÅP HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO MED UGN UGN OCH OCH MIKRO MIKRO MED BRÖSTNINGSHÖJD BRÖSTNINGSHÖJD BRÖSTNINGSHÖJD TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG TILLVALSVÄGG FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK FÖRBERETT FÖR FÖR FÖRBERETT HANDDUKSTORK HANDDUKSTORK

KK

MMAA RRIAIA MA SSOOFF RIA IAIASS SO VVÄÄ FIA GG SV ÄG

KLÄDKAMMARE KLÄDKAMMARE FÖRSTÄRKNING AV AV VÄGG VÄGG FÖR FÖR TV TV FÖRSTÄRKNING

ÖK 1170 1170 ÖFG ÖFG ÖVERKANT ÖVERKANT VÄGG VÄGG 1170 1170 ÖK ÖVER FÄRDIGT FÄRDIGT GOLV GOLV ÖVER

RUMSHÖJD == 2,5 2,5 MM RUMSHÖJD RUMSHÖJD = 2,5 M RÄTT TILL TILL ÄNDRINGAR ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS FÖRBEHÅLLS RÄTT RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS

HUSET SETT SETT FRÅN FRÅN SIDAN SIDAN HUSET HUSET SETT FRÅN SIDAN

TTYY RREE S TY SÖÖVVÄÄ RE SÖ GGEENN VÄ GE N

SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN

Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

2011-09-15 2011-09-15 2011-09-15

N NNN N


Bostadsfakta: Tyresö – Strandtorg, mars 2013. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

33


Design & produktion: Nyla Design Foto: Richard Hammarskiöld, Gustav Kaiser 3D-visualisering: Carbonwhite Tryck: Ljungbergs Tryckeri Produktionsår: 2013 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Seniorgården, Tyresö Bostadsfakta 2013