__MAIN_TEXT__

Page 1

Hammaren EN TIDNING FRÅN HAMMARÖ KOMMUN • mars 2016

Hemtjänst med KVALITET Läsglädje för äldre DIN RÖST förbättrar verksamheten

tema

KVALITET


Hammaren ges ut av Hammarö kommun

Sedan sist...

Ansvarig utgivare och redaktör: Katarina Adolfson

• Hammarö fortsätter vara en av Sveriges tryggaste kommuner. Fjärde tryggaste kommunen enligt de öppna jämförelser som Sveriges Kom­ muner och Landsting gör årligen. Hammarö har bland annat näst lägst antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare. Vi har även få stölder och personskador här på ön.

katarina.adolfson@hammaro.se Foto omslagsbild: Øyvind Lund Grafisk form: Maria K-Back, Whiter Shade

• Hammarö växer och behovet av förskoleplatser ökar ständigt. ­Arbetet med projekteringen inför upphandling, beslut och byggnation av en ny förskola har startat. Den nya förskolan planeras byggas i nära anslutning till Lunna förskola. I väntan på beslut och byggnation startar vi verksamheten i nya mo­ duler vid Tallvägen. Den är i gång från och med januari och barn och personal håller just nu på att forma den nya verksamheten tillsammans.

Tryck: Strokirk-Landströms AB Telefon: 51 50 00 E-post: info@hammaro.se Facebook: www.facebook.com/ hammaro.se Hemsida: www.hammaro.se

• Ett arbete med att restaurera strandängar på Hammarö har påbörjats, norr om Djupsundsviken och väster om Hammars udde. Syftet är att återskapa öppna, betade gräsmarker och gynna fågellivet. Det är Länsstyrelsen i samarbete med Hammarö kommun som ge­ nomför strandängsrestaureringen inom ramen för naturvårdsprojektet LIFE Vänern.

Stra n

däng

En av Sverige

s tryggaste kom

muner

ar re

stau

äxer Hammarö v

reras

Redaktören tipsar...

Takdropp och fågelkvitter! Nu gör sig våren påmind och vi kan se fram emot en trevlig och ljus tid. I DETTA HAMMAREN-NUMMER lägger vi extra fokus på kvalitetsarbetet i Hammarö kom­ mun. Du får en inblick i några av kommu­ nens verksamheter och hur de arbetar för att hela tiden utvecklas och bli bättre. Vi har utgått från några utvalda mått ur jämförelse­ nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, som Hammarö deltar i, och visar hur vi i praktiken arbetar med kvalitet. Vi märker att många människor har ett in­

2  •  HAMMAREN mars 2016

tresse av att hjälpa till på olika sätt och i olika sammanhang. Jättekul att se att det finns ett sådant engagemang, för behovet är stort. På baksidan av Hammaren finns ett tips för dig som funderar på hur du kan ge lite av din tid för att glädja andra.  Jag önskar dig en skön vår! KATARINA ADOLFSON | REDAKTÖR


Kvalitetsarbetet är viktigt för Hammarö kommun! Kvalitetsarbetet är ett prioriterat och viktigt ­arbete där Hammarö kommun ständigt strävar efter att förbättra verksamheterna. Detta nummer av Hammaren fokuserar på kvalitet i några av kommunens verksamheter. har sedan länge arbetat långsiktigt och systematiskt med kva­ litet och resultat, och kommunen uppvisar många goda resultat i jämförelse med andra kommuner. Till grund för kvalitetsarbetet ligger kommunens styrsystem, som också är kommunens kvalitetssystem. Att strukturerat följa upp verksamheten och analysera de resultat man får fram är en viktig hörnsten i kvalitetssystemet. En annan viktig del i kvalitetsarbetet är att ta till vara invånarnas synpunkter på kommunens verksamheter. Synpunktshanteringen är en viktig källa till infor­ mation och är, liksom det grundläggande styrsystemet, ett verktyg i kommunens förbättringsarbete. 

HAMMARÖ KOMMUN

VILL DU FRAMFÖRA EN SYNPUNKT

Kontakta oss gärna!

till Hammarö kommun?

KOMMUNENS KVALITET i KORTHET

KKiK

En viktig del i att ständigt förbättra verksamheten är att jämföra sig med andra kommuner. Hammarö gör gärna jämförelser för att få kunskap kring andra arbetssätt som kan tillföra nya perspektiv och förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att vara transparent och öppen och även lyfta fram mindre goda resultat. är med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva och jämföra de deltagande kommunernas kva­ litet och effektivitet. 2015 deltog 240 kommuner i KKiK, som utifrån resul­ tatet på de olika måtten jämför sig med varandra. 2015 års resultat och jämförelse visar att Hammarö tillhör den grupp som utgör de 25 procent bästa kommunerna i hela 60 pro­ cent av måtten.

HAMMARÖ KOMMUN

KKiK ger inte bara värdefull information om hur Ham­ marö kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner, utan också hur resultaten utvecklar sig över tid. VILL DU VETA MER?

En resultatrapport för Hammarö kommuns Kvalitet i Kort­ het finns på www.hammaro.se/kvalitet. I detta nummer av Hammaren kommer vi att lyfta fram vissa av måtten i KKiK för att visa hur vi använder kunskapen från resultaten för att utveckla och förbättra våra verksamheter. 

HAMMAREN mars 2016  •  3


Vi finns här för dig! ”Välkommen till Hammarö kommuns kontaktcenter. Vad kan jag hjälpa dig med?” ELIN KARLÉN-GUSTAFSSON ANDREAS ÖHMAN text

till Hammarö kommun under de senaste två åren är det denna fråga som du har blivit bemött med från någon av oss sex personer som jobbar som kommunväg­ledare i Hammarö kommun. Vi finns här för att hjälpa och vägleda dig med alla möjliga frågor och ärenden.

HAR DU NÅGON GÅNG RINGT

Vad gör en kommunvägledare?

I februari i år firade vi i kontaktcenter två år. Tiden går fort när man har roligt, men oj vad vi har hunnit med mycket under denna tid! Att jobba som kommunvägledare är både spännande och utma­ nande och den ena dagen är aldrig den andra lik. Vi som jobbar i kontaktcenter har våra expertområden, men du som kontaktar oss ska kunna få hjälp oavsett vem du pratar med. Det betyder att vi har en bred kunskap inom alla verksamheter inom kommunen. Kontaktar du oss kan vi hjälpa dig med bland annat ansök­ ningar och uppsägningar som hör till kommunen, vägledning vid olika ärenden eller tips om aktiviteter som passar just dig. Vi är din länk till förvaltningarna

Många kommuner jobbar idag med ”en väg in”. Det gör även vi i Hammarö kommun. Det kan vara allt från ansökan om barn­ omsorg, byta storlek på ditt sopkärl eller ge dig information om kommande evenemang och sevärdheter i kommunen. Självklart kan vi som jobbar i kontaktcenter inte allt, även om vi kan väldigt mycket. Syftet med kontaktcenter är att du redan i ditt första möte med oss ska få hjälp med ditt ärende. Kan inte någon av oss kommunvägledare hjälpa dig, slussar vi ditt ärende vidare till rätt handläggare. 4  •  HAMMAREN mars 2016

foto

Ibland behöver du komma i kontakt med rektorn på ditt barns skola, söka bygglov till drömhuset eller ansöka om försörjnings­ stöd. Då behöver du komma i kontakt med en handläggare på någon av våra förvaltningar. Som kommuninvånare är det inte alltid så enkelt att veta vem man ska prata med eller hur man ska bära sig åt för att få hjälp med sitt ärende. Då finns vi här för dig! Vi har ständigt kontakt och utbyte med våra förvaltningar för att finnas tillgängliga och kunna ge dig den bästa servicen i alla ärenden. Om vi nu inte kan hjälpa dig med ditt ärende, så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person som är expert och jobbar med just det som du söker. Tillgänglighet på olika sätt

Syftet med kontaktcenter är att skapa bättre tillgänglighet och medborgardialog med dig som hammaröbo eller besökare. Därför jobbar vi mycket med tillgänglighet på många olika sätt. Vårt mål är att underlätta så mycket som möjligt för dig och för att du en­ kelt och snabbt ska få hjälp och svar på dina frågor. Vi använder oss av många olika kommunikationskanaler i Hammarö kommun, allt för att kunna nå ut till så många som möjligt och att du kan kontakta oss i den kanal som passar dig bäst. Du kan kontakta oss genom besök, telefon, mejl, hemsidan eller sociala medier. De största kanalerna för att sprida information och föra dialog som vi använder oss av idag är vår hemsida, www.hammaro.se, och Facebook där vi dagligen för en konversation med er invånare och besökare. Oftast svarar vi inom ett par timmar och jobbar ständigt med att du ska få snabb vägledning i ditt ärende. Trots att


KKiK mått 1, 2 & 3

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? • Hammarö: 98 % (År 2014: 91 %) • Medelvärde: 84%

vi inte jobbar dygnet runt så kan du alltid kontakta oss oavsett tid och plats. Vi svarar och ger dig återkoppling så fort vi kan. Vi jobbar med kvalitet

För oss är det viktigaste att du som kommuninvånare eller besö­ kare känner dig nöjd och att du fått hjälp när du varit i kontakt med oss. Varje år gör Hammarö kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, en servicemätning vad gäller hur god vår till­ gänglighet och vårt bemötande är när man kontaktar kommunen via telefon och mejl. Undersökningen visar att vi i kontaktcenter besvarar 74 pro­ cent av de enklare frågor som kommer in till Hammarö kommun direkt. När det gäller bemötandet visar undersökningen att nästan 100 procent får gott bemötande vid kontakt med kommunen. Servicemätningen görs genom ett externt företag som samman­ ställer en särskild rapport med resultat och jämförelser för de kommuner som har renodlat kontaktcenter eller kundtjänst. I rapporten görs en ranking av kommunerna utifrån ett hel­ hetsintryck av bland annat svarstider, hälsningsfraser, bemötande, tillgänglighet, om man har fått svar på sina frågor och kvaliteten på svaren. I denna jämförelse placerar sig Hammarö kommun på en 9:e plats av 34 kommuner. I den totala servicemätningen, där man gör samma rankning för alla kommuner som deltar i under­ sökningen och inte bara de som har kontaktcenter eller kund­ tjänst, placerar sig Hammarö på plats 10 av 144 kommuner. Av resultatet kan man dra slutsatsen att det är de kommuner som satsat på att ha kontaktcenter eller kundtjänst som får de bästa resultaten, och på så sätt de invånare som får bäst och snab­ bast handledning i sina ärenden. Det är just detta som vi ser som det viktigaste i kontaktcenter. Att oavsett vad ditt ärende berör ska du alltid känna att vi finns här för just dig! Om man jämför svarstiden på ditt ärende jämfört med innan vi hade ett kontaktcenter i Hammarö kommun har den minskat markant. Idag placerar Hammarö kommun sig som tredje bästa kom­ mun i undersökningen rörande att få svar på en enkel fråga som exempelvis hur man gör för att ansöka om bygglov på ett staket eller hur man kan få avlastning om man har ett barn som har ett funktionshinder. Servicemätningen visar att av de cirka 75 procent som fick svar på frågan besvarades hela 93 procent direkt av någon av oss sex personer som jobbar som kommunvägledare i kontaktcenter. Un­ dersökningen visar på så sätt att kommunens kontaktcenter ökar andelen svar på frågor som besvaras direkt utan att slussa dig vi­ dare till en handläggare.

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via tele­ fon får ett direkt svar på en enkel fråga? • Hammarö: 74 % (År 2014: 73 %) • Medelvärde: 46 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? • Hammarö: 99 % (År 2014: 92%) • Medelvärde: 94 %

Tveka inte att höra av dig!

Ibland hör ni av er till oss och säger att ni vill ställa en väldigt konstig eller ovanlig fråga. Men tro oss, inga frågor är varken kon­ stiga, ovanliga eller dumma! Under dessa två år har vi varit med om det mesta och tar oss an alla era funderingar, synpunkter och önskemål. Vi jobbar ständigt för att förbättra vår relation till dig som hammaröbo så att vi ska kunna hjälpa dig på ett så bästa sätt som möjligt. Så tveka aldrig att höra av dig, vi finns här för just dig! 

Kontaktuppgifter : TELEFON: 054-51 50 00 vardagar kl 07.45 till 17.00 E-POST: kommun@hammaro.se HEMSIDA: www.hammaro.se BESÖKSADRESS: Mörmovägen 5, 663 30 Skoghall POSTADRESS: Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall FACEBOOK: www.facebook.com/hammaro.se INSTAGRAM: hammarokommun TWITTER: hammarokommun YOUTUBE: hammaro11 LINKEDIN: Hammarö kommun

HAMMAREN mars 2016  •  5


KKiK mått 38

(År 2014: 28 %)

Mathantering är en energikrävande process som påverkar vårt klimat. I Hammarö kommuns vision är Grön ö ett av ledorden och kostenheten vill bidra med en hållbar servering med minsta möjliga klimatpåverkan. Det gör vi genom att öka användandet av ­ekologiska, närproducerade, säsongs­anpassade och vegetabiliska livsmedel.

• Medelvärde: 25 %

text EWA ASKER, kostchef & SANDRA FERNEBORG, kostekonom

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? • Hammarö: 36 %

KOSTENHETEN ARBETAR HÅLLBART är mat som har produ­ cerats med minimal klimatpå­ verkan. Ekologiska produkter är mer klimatsmarta eftersom de har en mins­ kad påverkan på vårt klimat till skillnad från konventionella produkter. År 2006 beslutade regeringen att an­ delen ekologiska inköp inom offentlig sektor i Sverige skulle uppnå 25 pro­ cent år 2010. När kostenheten i Hammarö kom­ mun startade det ekologiska arbetet 2008 var andelen ekologiska livsmedel endast drygt 3 procent. Sedan dess har andelen ökat till över 30 procent förra året. Den största anledningen till detta

KLIMATSMART MAT

KKiK mått 39

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? (Index 1-100) • Hammarö: 73 (År 2014: 72) • Medelvärde: 60

är att enheten, under ett par år, fick större eko­ nomiska resurser riktade till ekologiska inköp. I arbetet med minskad klimatpåverkan ar­ betar vår enhet även med användningen av energi, vatten och andra resurser så att det sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. Köken ska, till exempel, endast startas upp efter ett startschema och inte använda mer vatten än nödvändigt. Arbete pågår ock­ så med att minska köks- och tallrikssvinn. Vår personal har också deltagit i flera ut­ bildningar kring ekologisk och klimatsmart mathantering, bland annat utbildning i ve­ getarisk matlagning, Minska matsvinnet och

Positiva invånare på Hammarö Betyget för Hammarö kommun i medborgarundersökningen 2015 är högre eller mycket högre än snittet för övriga deltagande kommuner inom nästan alla områden man ställt frågor kring. 72 procent av de som besvarat enkäten kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Hammarö.

VARJE VÅR OCH HÖST erbjuder Statistiska Centralbyrån Sve­ riges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Hammarö kommun deltar vartannat år och genomförde en­ kätundersökningen under hösten 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades om vad man tycker om Hammarö som en kommun att bo och leva i, vad man tycker om kommunens olika verksamheter samt vad man tycker om insyn och inflytande i kommunen. 49 procent av de tillfrågade besvarande enkäten. Resultatet visar att invånarna är nöjda eller mycket nöjda

6  •  HAMMAREN mars 2016

Framtidens mat. Vi arbetar även med att på sikt byta ut produkter som består av plast och aluminium samt se över använ­ dandet av kemika­lier. Kostenheten uppskattar dialog med elever, lärare, föräldrar och anhöriga och försöker vara lyhörda för önskemål och kritik. Tips, frågor och synpunkter är all­ tid välkomna! Vårt mål är en hållbar, klimatsmart, väl­ smakande och näringsriktig lunch för alla våra matgäster! 

med alla de områden man tillfrågades om. Exempel på områ­ den som invånarna är nöjda med är utbildningsmöjligheter, kommunikationer, vatten och avlopp, räddningstjänst och information från kommunen. Ett område man är mindre nöjda med är möjlighet till påverkan. Vid jämförelse med andra kommuner som också del­ tagit i SCB:s medborgarundersökning har Hammarö fått ett ­mycket bra resultat. Kommunen har fått ett högre eller mycket högre betyg än snittet för övriga deltagande kom­ muner inom nästan alla områden man ställt frågor kring. 


Alla vårdnadshavare, barn och elever har alltid möjlighet att komma med synpunkter på verksamheten i skolor och förskolor. Men spelar synpunkterna någon roll? Används de? Svaret är — absolut! text KATARINA ADOLFSON

Din röst förbättrar verksamheten att kommunen inom både skola och förskola systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Allt för att garan­ tera att barn och elever får en likvärdig ut­bildning oavsett vilken förskola, fritids­ hem eller skola de går på. – När vi arbetar med skolutveckling behöver våra verksamheter belysas och prövas ur flera perspektiv. Vi behöver sätta oss i relation till vad forskningen säger och stämma av våra resultat och skattningar i relation till andra. I det systematiska kva­ litetsarbetet är vårdnadshavarnas och bar­ nens röster mycket viktiga, säger Agneta Finell, en av två utvecklingsledare på bild­ ningsförvaltningen i kommunen. Våra verksamheter arbetar med delak­ tighet och inflytande på många olika sätt i vardagsarbetet. Vårdnadshavare och barn får också svara på enkäter om hur de upplever skolan och förskolan varje år. Svaren från dessa enkä­ ter används sedan både i kvalitetsarbetet centralt i Hammarö kommun och lokalt på våra olika enheter. När vårdnadshavarna beskriver kvalitet i förskolan handlar det både om trygg­ het och bemötande samt stöd och stimu­

SKOLLAGEN SÄGER

lans i utveckling och lärande. De väger in para­metrar som personalens engagemang, barngruppens storlek, lokalerna, pedagogi­ ken, val av organisation och kontinuitet i personalgruppen. – Men den viktigaste faktorn, som vård­ nadshavarna lyfter fram i våra enkäter, är utan tvekan personalen. Personalens när­ varo, bemötande, nyfikenhet och genuina engagemang beskrivs som viktiga exempel på god kvalitet, berättar Agneta. Och vårdnadshavarna är över lag mycket nöjda med både personal och verksamhet i Hammarös skolor och förskolor. Den skolenkät som Skolinspektionen genomförde 2015 visar att vårdnadshavare i Hammarö kommun anser att verksamhe­ ten har en hög kvalitet i jämförelse med andra skolor i riket. Våra egna enkäter kompletteras mer och mer med fält för fritextsvar och andra typer av undersök­ ningar. Samtal, intervjuer och fördjupande reflektioner tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare ingår som stående in­ slag i vardagsarbetet. Det som kan sägas, förklaras och beskrivas med egna ord ger ett mervärde i kommunens analys- och förbättringsarbete. Förutom de årliga enkäterna och de

KKiK mått 17 A & B

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (Genomsnitt av andel elever som fått godkänt i svenska, svenska 2 och matematik). • Hammarö: 87 % • Medelvärde: 70 % Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (Genomsnitt av andel elever som nått minst betyget E i svenska, engelska och matematik). • Hammarö: 99% • Medelvärde: 93 %

samtal som enheterna bjuder in till, kan du självklart alltid lämna synpunkter till verksamheten när du vill. Då vänder du dig i första hand till den personal som du har daglig kontakt med. – Vi är oerhört tacksamma för det enga­ gemang och den hjälp vi får från alla barn, elever och vårdnadshavare i vårt förbätt­ ringsarbete, både på central och lokal nivå. Tillsammans kan vi bidra till att bibehålla Hammarö som en av Sveriges bästa skol­ kommuner. Din röst förbättrar verksam­ heten. Fortsätt att göra din röst hörd, av­ slutar Agneta.  HAMMAREN mars 2016  •  7


KKiK mått 34

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? Nöjd Kund Index (NKI) • Hammarö: 78 (År 2013: 67) • Medelvärde: 68

Företagare är mycket nöjda med kommunens service

Ett bra företagsklimat kräver ett långsiktigt arbete med bemötandefrågor i fokus. Enligt företagarna har Hammarö kommun och miljöoch byggnadsförvaltningen lyckats med just detta. text & foto ANDREAS ÖHMAN

HAMMARÖ KOMMUN har nått ett bra resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste service­ mätning av kommunens myndighetsutövning, även kallad Insiktsmätningen. Det är tredje gången som SKL genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kom­ munens myndighetsutövning och service gentemot företagarna och mäter endast faktorer som kommu­ nerna själva kan påverka. Det är företag som kom­ munen varit i kontakt med som ingår i studien. Företagen har fått svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden; information, tillgänglig­ het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effek­tivitet och med hjälp av tre frågor göra en hel­­

Miljö- och byggförvaltningen i Hammarö kommun. 8  •  HAMMAREN mars 2016

hetsbedömning av kommunens service. Det är hel­ hetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). FÖRVALTNINGEN HAR LÅNGSIKTIGT ARBETAT för att skapa ett bra företagsklimat genom engagerade med­arbetare och brukarfokus. – Att vi höjt vårt resultat i Insiktsmätningen tror vi beror på ett långsiktigt arbete med bemötande­ frågor, menar miljö- och byggnadsförvaltningens chef, Ann-Kristin Djuvfeldt, och ger några konkreta exempel på åtgärder: • Vi har höjt vår kompetens på området genom att gå kurser i bemötande. • Sedan fem år tillbaka erbjuder vi våra företag kost­ nadsfria föreläsningar inom områdena livsmedel, miljö och bygg. • Ett nyhetsmejl skickas ut till våra livsmedelsföre­ tagare, tre till fyra gånger per år. • Vi har förbättrat vårt interna samarbete i kommu­ nen vilket gör att vi kan besvara frågor som kommer in till oss snabbare. Detta mycket tack vare samarbe­ tet med vårt kontaktcenter. 


Mål 2016 ”Hammarö ska ha välskötta grönytor och planteringar”

NY PARKGRUPP SKÖTER DET GRÖNA text  ANDREAS ÖHMAN foto KATARINA ADOLFSON

Under 2016 kommer en extra satsning göras på blomsterplanteringar och grönytor i kommunen. Våra politiker har satt upp ett mål för 2016: ”Hammarö ska ha välskötta grönytor och planteringar” och tilldelat extra medel för att Skoghall och Hammarö ska bli sommarfint.

frågade vi Hammaröborna vad vi kan förändra för att göra Skoghalls centrum bättre, trevligare och finare. Resultatet från den undersökningen ligger, bland annat, till grund för satsningen som nu genomförs. För att uppnå målet har en parkgrupp bildats med personer som har erfarenhet och kunskap om allt från trädbeskärning till blomsterplanteringar och gräsmattor. Parkgruppen har redan startat planeringen inför sommaren. Extra satsning kom­ mer göras i centrum och vid in- och utfarterna. Detta innebär bland annat att kvaliteten på gräsytor ska höjas, ogräs ska rensas i större utsträckning och sommar­ blommor planteras i rabatterna i centrum och i blomlådorna vid infarterna. Sedan ska även träd och övriga planteringar ses över. – Vårt mål är att alla som bor och besöker Hammarö ska få en vacker blomster­ upplevelse och märka skillnad, säger Charlotte Gustafsson som är ansvarig chef för den nybildade gruppen. 

UNDER HÖSTEN 2015

HAMMAREN mars 2016  •  9


KKiK mått 10

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? • Hammarö: 12 stycken (År 2014: 14 stycken) • Medelvärde: 15 stycken

Hemtjänst med kvalitet Hemtjänsten är många äldres och sjukas trygghet varje dag. Ett gott bemötande och kontinuitet bland personalen är viktiga ingredienser i kvalitetsarbetet inom hemtjänsten. text KATARINA ADOLFSON  foto ØYVIND LUND & KATARINA ADOLFSON är väldigt nöjda redan idag, men vi kan alltid bli bättre, säger enhets­ chef Linda Gödebu. Hon är chef för två av Ham­ marö kommuns hemtjänst­ grupper och sedan i höstas pågår ett kvalitetsprojekt för hem­tjänsten i kommunen. Sedan långt tillbaka har man på Hammarö jobbat med kon­ taktpersonal, det vill säga att varje brukare inom hemtjäns­ ten har fått en egen kontakt­ personal ur hemtjänstgruppen. Inom projektet har man jobbat med att förtydliga detta. Det är dessa personer som brukaren möter mest och det är det som skapar en kontinuitet. – Vi måste ha ett brukar­ fokus och kontinuitet är vik­ tigt för brukaren. Kontinuitet skapar en känsla av trygghet, att man möter samma personer i så stor utsträckning som möj­ ligt, säger Linda.

― VI VET ATT MÅNGA

har man också mätt den tid som hemtjäns­ ten faktiskt har varit hos varje per­son och sett om de tiderna stämmer överens med de in­ satser som brukaren fått bevil­ jade av kommunen. De olika insat­serna är tidssatta enligt en schablon, men den tid en insats kräver kan se olika ut hos olika brukare. Under en tvåveckorsperiod har tiden mätts hos alla brukare. – I projektet strävar vi efter

att göra en anpassning till hur det ser ut för varje person. Kan­ ske krävs det inte lika mycket tid vid frukostbesöket hos en person, men att det finns be­ hov av ett lite längre besök en annan tid på dagen hos denne. Då har vi justerat det och får på så sätt bättre kvalitet för alla, berättar Linda. Hemtjänsten utför en lång rad olika insatser hos sina bru­ kare, men mycket handlar om personlig omvårdnad och mat. Linda säger att hemtjänstper­ sonalen har en mycket profes­ sionell framtoning, något som inte bara beror på det faktiska arbete de utför. Inom social­ förvaltningen har man även ar­ betat mycket tillsammans med bemötande. – Ett besök ska kännas trev­ ligt. Personalen har en namn­ skylt, de presenterar sig när

de kommer på besök och de hänger alltid av sig sina ytter­ kläder. Ett bra bemötande gör att brukaren känner sig trygg, säger Linda. för att öka kvaliteten inom hemtjänsten har varit att göra den nyckel­ fri. Det innebär att ett extra lås monteras på brukarens dörr som personalen sedan kan han­ tera via sin telefon. När nyckelhanteringen upp­ hör ökar säkerheten och perso­ nalen slipper hämta nycklar vid ett eventuellt larm. Sedan års­ skiftet är delar av hemtjänsten helt nyckelfri, men processen pågår för hela verksamheten och ska vara klar under våren. Även larmrutinerna har för­ ändrats för att höja kvaliteten på hemtjänsten. Idag går alla larm till en central i Örebro.

ETT ANNAT SÄTT

I PROJEKTET

10  •  HAMMAREN mars 2016

Linda Gödebu är enhetschef för två av Hammarös hemtjänstgrupper och för henne är kvalitetsarbete viktigt.

Där kan de ge råd och stöd och självklart larma ut hemtjänsten om det skulle behövas. – Genom detta kvalitets­ säkrar vi larmrutinerna. Den som larmar får alltid ett snabbt svar på sitt larm, säger Linda. Men arbetet med att öka kvaliteten i verksamheten fort­ sätter hela tiden och Linda vet att brukarens och individens behov kommer att vara ännu mer i centrum framöver, mer än själva insatserna så som det är idag. Fokus kommer att styras om mer mot brukarnas behov och göra ännu fler individuella an­ passningar än idag. Hammarös hemtjänst kommer framåt att bli ännu bättre! Men inget av detta skulle vara möjligt utan den viktigas­ te resursen – personalen. Det är de som är kvalitetsbärare och som varje dag bidrar till ett bra utfört arbete. Inom socialförvaltningen finns stora möjligheter för per­ sonalen att genomgå interna fortbildningskurser vilket bi­ drar både till ökad kompetens och kvalitet samt personlig utveckling. Och det är en lång kedja av personer som alla be­ hövs för att helheten ska bli så bra som möjligt. – Alla vi som arbetar i Ham­ marö kommun behövs, vi bi­ drar till kvaliteten i verksam­ heten tillsammans, säger Linda med stolthet. 


― Jag tycker mycket om mitt jobb, jag trivs och det får mig att stanna kvar. Personerna som jag träffar varje dag är snälla och tacksamma för all hjälp de får. Vi har både roligt och trevligt ihop, säger Bahman som arbetar inom hemtjänsten i Hammarö kommun.

HAMMAREN mars 2016  •  11


ENSKILDA AVLOPP Otillräcklig rening av enskilda avlopp bidrar till övergödning i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det innebär också en risk för att smitta sprids till dricksvatten eller badvatten. text THERESE SVENSSON DET ÄR SEDAN 1960-TALET FÖRBJUDET att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett i ett vattenområde, om avloppsvattnet bara har passerat genom en slamavskiljare (12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Du som husägare med enskilt avlopp är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagkraven. Det finns många olika tekniklösningar för ditt avlopp, där en del behandlar allt vatten tillsammans och en del behandlar toalettavfallet för sig och BDTvattnet (Bad- Disk och Tvättvatten) för sig. För att anlägga ett enskilt avlopp krävs en anmälan eller an­ sökan. Det är miljö- och byggförvaltningen som handlägger din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått

VÅRSTÄDA tillsammans i kommunen Alla vill vi ha ett rent och trevligt Hammarö och behöver då hjälpas åt för att behålla en så trivsam miljö, med så lite skräp som möjligt!

ett förbud eller föreläggande, ska åtgärderna vara klara före datu­ met då förbudet eller föreläggandet träder i kraft. Tänk på att om du sköter din anläggning så förlängs livsläng­ den, reningen blir bättre samt att du och miljön blir bättre. Du kan också hjälpa till att minska föroreningarna i avloppet genom att använda tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Var också noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel. Det är även viktigt att du inte häller ut miljöfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel och färgrester, i avloppet.  är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefon 51 50 00. Det finns även bra information om enskilda avlopp på webben, www.avloppsguiden.se. HAR DU FRÅGOR OM DITT ENSKILDA AVLOPP

bidra i kampen mot nedskräpningen i våra parker, skogar och bostadsområden? Delta i Håll Sverige rent-kampanjen vecka 17, 25 april–1 maj.

VILL DIN VERKSAMHET, SKOLKLASS ELLER DU SJÄLV

Anmäl er på www.hsr.se/2016 och läs mer om kampanjen på

www.hsr.se

Hittar ni spännande skräp? Ta gärna bilder och lägg upp på Instagram med hashtagen #vihållerhammarörent eller #ettskräpomdagen.  Hjälp oss att bli en ännu trivsammare kommun!

12  •  HAMMAREN mars 2016


BOKA IN »

STRÖSSEL KILENE Tipspromenad Söndagar 13 mars–1 maj kl 10-13 (OBS! ej 27 mars) Ägglunken 20 mars kl 10-14

Ägg som priser, godispåsar till alla barn. HAMMARÖ BIBLIOTEK Drop in-släktforskning 22 mars, 19 april, 17 maj kl 17-19

Missa inte Strössel den 6 juni med bland annat gratisföreställningen "Hellre mångfald än enfald" i Skoghallsparken, konsert med Top Cats och Medborgarskaps­ ceremoni. Håll utkik på www.hammaro.se för fullständigt program.

Vårkonst i konsthallen 9 maj–9 juni

En utställning full av konst i alla tänkbara tekniker och for­ mer, skapade av hammaröbor i alla åldrar.

Elevkonsert 19 april kl 19

Hammarö kyrka. Stipendiekonsert 30 maj kl 19

Gunnar Turesson-salen.

MUSIK & DANS Söndagsdans i Sockenstugan 20 mars-24 april kl 17-21

SKOGHALLS CENTRUM Våryra 2 april

Motionsdans i form av bugg och foxx.

Tassemârten 28 maj

Mer info om evenemangen hittar du på www.hammaro.se

VALBORG Valborgsfirande 30 april

Läs mer om Hammarös Valborgs­ firande på

hammaro.se KULTURBYGDENS DAG 19 juni kl 12-16

Aktiviteter för alla i området runt skärgårdsmuseet, Ham­ marö kyrka och Hembygds­ gården.

Sol och värme för Hammarös seniorer Sol, värme, vågskvalp och paraply­drinkar! Så såg det ut när de nya solrummen på våra äldreboenden Gunnarskärsgården och Björkhagsgården invigdes. SOLRUMMET ÄR BYGGT så att det påverkar alla sinnen och ger en helhetsupplevelse.

Vacker miljö i form av fototapet och gröna växter, konstgjort solljus och värme kompletterat med havsljud gör att du lika väl skulle kunna befinna dig på en strand på Hawaii. Hammarös solrum finns på våra två äldreboenden, men de är till för alla g­ rupper inom socialförvaltningens omsorg. 

HAMMAREN mars 2016  •  13


Det som skulle varit en skön jul- och nyårsledighet för alla barn och lärare, förvandlades på nyårsnatten till en tragedi. Samtidigt var detta starten på ett samarbete utöver det vanliga. text ANDREAS ÖHMAN  foto KATARINA ADOLFSON & ANDREAS ÖHMAN

Götetorps skola — från brand till flytt ”En brand har under eftermiddagen och kvällen drabbat Götetorpsskolan. Räddningstjänsten arbetar för fullt på platsen liksom Hammarö kommun. Vi har även påbörjat planeringen inför nästa vecka när det skulle varit verksamhet i lokalerna, men detta ber vi att få återkomma till under helgen.” SÅ SKREV VÅR KOMMUNIKATÖR Katarina på kommunens hemsida klockan 19.25 på ny­årsafton 2015. Nyårsfirandet kom av sig och istället startade en kraftsamling för en lösning på hur kommunen skulle kunna erbjuda fritids- och förskoleverksamhet.

1 januari klockan 15.25

”Lågstadiedelen av Götetorpsskolan är idag helt nedbrunnen. Räddningstjänsten gjorde ett jättebra jobb och lyckades rädda kök, matsal och förskolans lokaler som är i princip helt oskadda. De lokalerna är rök­ skadade, men saneringen har redan star­ tat.” Under dagen togs också ett beslut om att, kommande vecka, välkomna fritids­ barnen till Lillängsskolan och förskole­ barnen till Ferlins förskola. Positiva besked

Planeringsarbetet fortsatte under helgen och vid lunchtid söndagen den 3 januari 14  •  HAMMAREN mars 2016

kom föl­jande besked: ”Från och med skol­ starten måndag 11 januari kommer all verksamhet på Götetorps skola och för­ skola att vara flyttad till lokalerna i tidigare Hammarö utbildningscenter (HUC). Det­ ta är en lösning som vi räknar med kom­ mer att vara under hela vårterminen.” Reaktionerna från föräldrar och elever var positiva. Att verksamheten kunde hål­ las ihop och inte splittras var en lättnad för många. Ett enormt stöd och engagemang från desamma visade också att skolan bety­ der mycket för många. Samarbete

Under veckan som följde (vecka 1) sam­ ordnades kommunens resurser för att ta sig an uppgiften att flytta en hel skolenhet till nya lokaler. Förutom att ställa iordning lokalerna med möbler och undervisnings­ material, behövde utemiljön och färdvägar till och från skolan ses över. Samtliga förvaltningar i kommunen vi­ sade prov på stort engagemang och såg till att allt gick snabbt och smidigt. På söndagen den 10 januari fick föräld­ rar tillfälle att se lokalerna och även träffa förvaltningschef, rektor och förskolechef. 11 januari klockan 08.00

Så kom då terminsstarten och de nya loka­

lerna på HUC fylldes med aktivitet. ”Idag startade vårterminen i nya loka­ ler för alla barn på Götetorpsskolan. För­ väntansfulla och nyfikna barn fick träffa sina kompisar och pedagoger igen efter lovet. Trots allt som hänt var alla positiva och glada och stämningen var på topp. Brandmännen Ida, Ola och Tony från Räddningstjänsten besökte alla klasser och svarade på barnens och personalens frågor och funderingar kring branden. Vi är gla­ da över att allt fungerat så bra i samband med flytten och vill tacka alla inblandade för stort tålamod och förståelse. Nu är vi igång!” Vad som kommer att hända framöver är i skrivande stund inte klart, utredningen pågår fortfarande. – Vi vill fortsätta att skapa trygghet för personal, föräldrar, barn och elever genom att ge tidiga besked om den närmaste fram­ tiden. Eftersom skaderegleringen inte är färdig än föreslår vi en förlängning av det tillfälliga beslutet om att låta Götetorps­ skolan finnas på HUC, säger Maria Kjäll­ ström, chef för bildningsförvaltningen. TACK TILL ALL INBLANDAD PERSONAL i ar­ betet med att säkerställa en bra verksam­ het för våra barn och tack till föräldrar och elever för visat stöd och engagemang! 


1. Vad tycker du om de nya lokalerna här på Hammarö utbildningscenter?

Siw Gidlöf har ordet FOTO CHRISTINE HOLM

Hammarens barn­panel i detta nummer är klass 4 på Götetorpsskolan. Den här gången får de svara på följande frågor:

2. Vad tycker du om att göra på fritiden?

Det är vår i luften, även om några kalla nätter fortfarande kan väntas…

Elin, 10 år

Hugo, 10 år

1. Lokalerna är väldigt fina, stora och fräscha. Jag trivs jättebra. 2. Jag dansar bugg på Dancingteam och lyssnar på musik, typ pop. Sen tycker jag om att vara med kompisarna.

1. Det är väldigt stort och fräscht och det är bra, men jag saknar det lilla och mysiga på gamla skolan. 2. Jag spelar fotboll och handboll och träffar kompisarna.

Simon, 10 år

Agnes, 10 år

1. Det är större än den gamla skolan och det är bra. Jag har vant mig vid det nu. 2. Förutom att spela fotboll, innebandy och tv-spel tränar jag också judo.

1. Det är ganska stort och det är bra, fast jag går vilse till pianolektionen ibland. 2. Jag älskar att simma och gör det tre gånger i veckan. Sen träffar jag kompisar när jag hinner.

Maja, 10 år 1. Jag trivs bra. Det var lite trångt på gamla skolan men här är det stort och bra. 2. Jag går i fotboll, innebandy och gympa och träffar kompisar.

Det är också tidpunkten på året när resultaten från de olika verksamheterna redovisas. Har kommun­ fullmäktiges mål uppnåtts? Är medborgarna nöjda med kommunens tjänster och service? I Hammarö kommun har det systematiska job­ bet med ständiga förbättringar pågått i ungefär tio år. De uppföljningar och utvärderingar som görs ute i verksamheterna visar att den långsiktiga sats­ ningen på kvalitetsarbete i kommunen har gett resultat. Några nedslag i kommunens verksamhe­ ter görs i detta nummer av Hammaren för att ge exempel på hur vi använder resultaten för att ut­ veckla och förbättra. Det är alltid kommunens medarbetare som garanterar kvaliteten i verksamheterna. Det är i mötet mellan våra medarbetare och kommunens invånare som värdet i den kommunala servicen skapas. De goda resultat som Kommunens Kvalitet i Korthet, medborgarundersökningen, Insikt och många fler undersökningar visar, hade aldrig varit möjliga utan kommunens engagerade och kompe­ tenta medarbetare. Och även om Hammarö kom­ mun har bra resultat på de flesta områden, så går det alltid att förbättra, och det är en uppgift som jag vet att alla som arbetar i kommunen tar sig an. I Hammarö kommun finns en anda av att stän­ digt vilja förbättra och ligga i framkant, och det är något att vara mycket stolt över. Kommunen vill erbjuda hammaröborna bästa möjliga kvalitet på kommunens tjänster. MEN SÅ VAR DET det där med våren… Tyvärr, det kan kommunens kvalitetsarbete inte göra något åt för att påskynda, men om vi bara väntar ett litet tag till så kommer värmen och grönskan tillbaka.

Siw Gidlöf Kommunstyrelsens ordförande

HAMMAREN mars 2016  •  15


GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

LÄSGLÄDJE FÖR ÄLDRE En timme varannan vecka samlas en grupp seniorer runt kaffebordet på Gunnarskärsgården. Då vankas det fikastund och högläsning. Något som de äldre ser fram emot. text & foto KATARINA ADOLFSON

DET ÄR GUNILLA OCH CATHARINA

Vill du också göra en insats? Vi söker fler högläsare för äldre hammaröbor. Gunilla och Catharina behöver frivilliga kollegor så att fler hammaröseniorer får uppleva den gemenskap och stimulans som högläsning och en fikastund ger. Gillar du att läsa och kan tänka dig att bidra med lite av din tid varannan vecka? Välkommen att kontakta bibliotekarie Birgitta Gullstrand eller någon av volontärerna. Birgitta, 054-51 51 97, birgitta.gullstrand@hammaro.se Gunilla, 054-51 93 68, kig.holmberg@telia.com Catharina, 054-51 87 65, bc.nordling@telia.com

som kommer på besök. De är båda volontärer inom verksamheten Läsglädje för äldre och har besökt Gunnarskärsgården under flera år. Catharina är dessutom engagerad i Väntjänsten och det var där som intresset för att delta i projektet väcktes. De berättar att det inte tar så mycket mer tid i anspråk än själva besöket på Gunnarskärsgården, högläsningen kräver inte speciellt mycket förberedelser. Däremot finns det möjlighet för högläsarna att delta i en regional inspirations­ träff två gånger per år. Något som är ett mycket uppskattat inslag med spännande föreläsare. Och insatsen som högläsarna gör är uppskattad. Många äldre är vana sedan tidigare att läsa mycket, men har kanske fått sämre syn eller svårare att koncentrera sig att läsa på egen hand. Då är det roligt och stimulerande att regelbundet få en text uppläst för sig. Enhetschefen på Gunnarskärsgården, Anette Frohm, bekräftar också att de här tillfällena är en viktig social aktivitet. – Det är intresserade äldre som får träffas, lyssna på texter och prata om dem tillsammans över en kopp kaffe. Det tas väl emot, säger hon. Under besöket på Gunnarskärsgården turas Gunilla och Catha­ rina om att läsa högt ur den bok som de i gruppen valt ut tillsam­ mans. Birgitta Gullstrand på Hammarö bibliotek hjälper till att ta fram olika förslag på lättlästa böcker, kåserier med mera som gruppen sedan diskuterar och väljer bland. Under Hammarens besök läser de Alfred Nobel – den olycklige uppfinnaren. Fyra seniorer lyssnar intensivt och när Gunilla läser stycket om explosionen i Nobels laboratorium drar de efter andan och flera förskräckta kommentarer hörs runt bordet. Det går inte att ta miste på engagemanget. – Det här ser jag alltid fram emot, det är ett trevligt avbrott i vardagen, säger Vasti Gustafsson nöjt. 

Profile for Hammarö kommun

Hammaren nummer 1 2016  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla hushåll på Hammarö. Hammaren kommer ut fyra gånger per år.

Hammaren nummer 1 2016  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla hushåll på Hammarö. Hammaren kommer ut fyra gånger per år.

Profile for jlk1a
Advertisement