Page 1

Geroepen!

Focus

Petrus

Gezegend!

HGJB-Vakantieliturgie 2012


INHOUD

t vensech

Le

iet ieén. Hij is n é 3 r e e m is Hoe houd f nadenkt o lt e je stille tijd Die Petrus rz a a s o lo e ? d ein zus, Je n a v t 4 mand die d in v jk li D n a g 1 – Gero eige 00% epen! wat hij nu r de volle 1 ee en o o v t s ie k z ij 6 r h o r o a a d m Dag 2 – Fo cht cus op Jez Petrus is re tig is h c us ra P . voor Hem. id e h jk li e id 8 du zeg n e D te a e g m 3 houdt van t – ie Jezus, U be il dat nu n nt...! ige was, die v lo dat! Toch w e rg e 1 p 0 u s l, n e e e e D d ij ag 4 – Een Integen gen dat h topervarin eruit ging. d g! n o e s d n n e e e k s u 1 tr nooit 2 e P te s D ia s a u g 5 – Enthou tho leven. siaste lose juist die en zijn geloofs r in n le a d e p n 1 e 4 ie t d h k c o e s o D n e a g v 6 le – Geschikte Petrus t zul loser In die zin is enbaar voor ons. Da 1 e rk 6 e ln h e r e o d o e D ag 7 – In d daard r je dez e wervelw en wannee mag samen ind van j je ontdekk Ji t. ik ru b e g G m ie o o ds Geest! gstocht mersliturg ontdekkin p u o jo s r u o tr o e v P s 18 met Jezu Dag 8 – Nie komen wie t voor jou erachter te alleen! 2 0 wil zijn! Dag 9 – Le ven met h oop in je h , e art ti c a 2 d 2 re e d s n D e a g 10 – Gez Nam egend! iemen 24 r B n a v Themalied arie – Maak mij Anne-M re

colofon

in voor U

Uitgave HGJB

Redactie

Vormgeving

Prins Bernhardlaan 1 3722 AE BILTHOVEN tel. 030-2285402 email: info@hgjb.nl of vakanties@hgjb.nl site: www.hgjb.nl

Lennart Amersfoort Christien Nobel, HGJB Anne-Marie van Briemen Bart de Bruin Druk Geert van Meijeren Corina Oudijk Drukkerij Vis Offset, Alphen aan den Rijn

Deze liturgie is geschreven voor deelnemers aan HGJB-Vakanties. Hij is ook bruikbaar in andere verbanden zoals tienergroepen, jeugdverenigingen e.d.

Hoe houd je stille tijd? Deze liturgie gaat ervan uit dat je als vakantiedeelnemer elke dag stille tijd houdt. Daarmee bedoelen we dat je eerst voor jezelf nadenkt over het bijbelgedeelte, dus los van je groepje. Om je daarbij te helpen, staat bij elke dag een Leessleutel. Bij de gespreksvragen kom je er in het groepje op terug en kun je je ontdekkingen delen. Stille tijd is: God ontmoeten door te lezen in Zijn Woord en met Hem te spreken in gebed. Hopelijk doe je daar in de vakantie goede ervaringen mee op, zodat het je stimuleert om thuis de gewoonte vast te houden. Als hulpmiddel geven we hieronder een hulpmiddel in zes stappen. De eerste letters van elke stap vormen samen het woord SOLVAT. 1. Stil worden Als je direct begint met het lezen van de Bijbel, dan is de kans groot dat er nog van alles door je hoofd spookt. Om God te kunnen laten spreken, zul je dus eerst zelf stil moeten worden. Dat begint al door er rustig voor te gaan zitten en een ontspannen houding aan te nemen. 2. Open handen Bid – voordat je de Bijbel gaat lezen – om Gods nabijheid en de hulp van de Heilige Geest. Want alleen lukt het je niet om te begrijpen wat God in Zijn Woord te zeggen heeft. Vandaar: open handen, om los te laten wat je bezighoudt en om te ontvangen wat God geeft! 3. Lezen Je leest het bijbelgedeelte rustig voor jezelf door en laat de woorden tot je doordringen. Als je iets niet snapt of als je afgeleid wordt, begin dan weer bij het begin. Probeer het gedeelte te lezen alsof je de woorden voor het eerst hoort. 4. Vragen stellen Bijbellezen = leren praten met de Bijbel. Net zoals je in een goed gesprek vragen stelt aan elkaar, kun je ook leren om vragen te stellen aan een bijbelgedeelte. In deze liturgie gebruiken we daarvoor de Leessleutel. Daarmee bedoelen we: het is een manier om het bijbelgedeelte ‘open’ te laten gaan. Meer en andere leessleutels vind je op www.hgjb.nl (klik door naar Gemeente | Leer Me Lezen). 5. Antwoorden Het bijbelgedeelte dat je gelezen hebt, heeft je wat te zeggen. Ga daarover met God in gesprek. Dank Hem voor wie Hij is, vraag om kracht om te doen wat Hij zegt, belijd waarin je tekort schiet, bid naar aanleiding van het bijbelgedeelte voor anderen, etc. 6. Toepassen Het Woord van God wil ook wat doen in je leven: van bijbellezen moet het gaan naar bijbelleven. Wat heb je ontdekt en wat kun je vandaag in de praktijk brengen? Of leer eens één tekst uit je hoofd en probeer daar regelmatig aan te denken.

tie. aar varia n n fd e e r en gest r voor tiener- e … e hebb t W i . der mee n d e k e en n je in ie mmige espr e o v b s g ; e a e r t r e v n d e g e n No eksvrag dere diepgaa en welk e gespr afsprek n ll r a a a n a e e s lk r r e e e t unt me ft niet p nvoudig - Je hoe vragen zijn ee ngroepen. Je k el niet. iene Sta e re ue de Herz it u n Sommig eer voor jonge n welke event e V ). genom m ne g) over lvertaling (NB andere wilt bespreke in m m e e t b él et toes uwe Bij geval w n zijn (m n voor de Nie e lt e e d belge ekoze este bij s is er g - De me ng (HSV ). Som ali tenvert


Tweet __________________________ Jezus roept je om stap voor stap achter Hem aan te gaan!

dag 1 - Geroepen! Ze kon het gewoon niet geloven. Het meisje dat net auditie had gedaan voor The Voice of Holland. Met knikkende knieën was ze het podium opgegaan en begon ze aarzelend te zingen. De vier juryleden zaten met hun rug naar haar toe te luisteren. Eén van hen was zo enthousiast over haar stem, dat hij snel op de knop drukte en zijn stoel werd omgedraaid. Ze begon meteen zekerder te zingen. Toen het jurylid vervolgens in zijn commentaar zei: ‘Jij bent speciaal en ik kan jou goed gebruiken in mijn team’, zette dat haar leven op z’n kop.

Gespreksvragen

1. Jezus heeft jou op het oog en roept je. Omcirkel wat dit bij je oproept: blijdschap | angst | ervaar ik niks bij | geeft me zelfvertrouwen | anders 2. Geef eens twee goede redenen waarom het voor jou goed zou zijn om Jezus te volgen.

ee 18-22 ilea en zag tw MATTHEÜS 4: de zee van Gal s en ng , la dt p or lie w s 18 En Jezu us genoemd Simon, die Petr ant zij zee werpen, w broers, namelijk de in t ne t he , as re zijn broer And Mij, en Ik zal u waren vissers. n: Kom achter he n ge te i ze ij 19 En H sen maken. volgden vissers van men tten achter en ne de n ee et m 20 Zij lieten g twee andere Hem. r verder en za aa nd üs, en va ng gi ij 21 H on van Zebede Jakobus, de zo ijk r Zebeel de m va na , n rs hu oe et br het schip m in r, oe aren, br w n n zij , t herstelle Johannes netten aan he n hu zij ijl rw te deüs, vader achter en Hij riep hen. t schip en hun he n ee et m n 22 Zij liete . en volgden Hem

Leessleutel

Stel dat jij één van deze vissers was en Jezus kwam zomaar bij je. Wat zou jij voelen, wat zou je zeggen?

4

vakantieliturgie 2012 | Petrus

3. Als je denkt aan jouw geloofsleven, waar zit jij dan ergens?  Je zit lekker in je bootje je eigen ding te doen  Je staat op het punt om je boot en je netten achter je te laten  Je volgt Jezus al  Je vaart een andere kant op  Je hebt geen idee 4. In hoeverre denk je dat Petrus wist waar hij aan begon toen hij achter Jezus aanging?

Blog

Waarschijnlijk was de verbazing van Petrus nog veel groter dan die van het meisje dat door het jurylid van The Voice of Holland was gekozen. Zij deed juist auditie om gekozen te worden. Maar Petrus niet. Hij deed die dag gewoon zijn werk en was er helemaal niet mee bezig om Jezus te gaan volgen. Toch gebeurt er iets waar Petrus niet omheen kan. Jezus zíet Petrus en spreekt hem aan terwijl hij druk is met z’n dagelijkse bezigheden. En daar blijft het niet bij - Jezus roept Petrus op om Hem te volgen. Soms zou je willen dat dit in ons leven ook zo duidelijk is. Dat Jezus opeens bij je staat, terwijl jij je huiswerk maakt of met je vrienden optrekt. Dat Hij je opzoekt in de situatie waarin jij zit en dat Hij zou zeggen: ‘Kom, achter Mij aan’. Dan zou je tenminste zeker weten dat Hij jou op het oog heeft en dat het christelijke geloof écht de moeite waard is om voor te gaan. Maar kijk nog

eens naar Petrus. Ook al had hij een ontmoeting met Jezus, toch was het ook voor hem niet gelijk duidelijk wat hem te wachten stond als hij Jezus zou volgen. Ook wist hij niet of het écht de moeite waard zou zijn om voor te gaan. Hij had geen idee hoe het volgen van Jezus zijn leven zou veranderen. Dat bleek een groot avontuur te zijn en gaandeweg besefte Petrus pas wat het betekende om Jezus na te volgen. Zo is dat ook voor ons. Misschien heb je er nog niet zo over nagedacht of jij Jezus wilt volgen in je leven. Of ken je Hem nog niet goed of vraag je je af of Jezus wel te vertrouwen is. Of misschien volg je Jezus al, maar ben je benieuwd waar je met Hem uit zult komen in je leven. Hoe dan ook, Jezus heeft jou iets te zeggen: Hij ziet je en Hij roept je om achter Hem aan te gaan. Samen met Petrus mag je mee op avontuur – achter Jezus aan om te zien wie Hij voor jou wil zijn.

5. Denk je dat Zebedeüs de geloofskeuze van zijn zoons zal hebben begrepen? In hoeverre begrijpen jouw ouders dat je keuzes maakt vanuit je geloof (of juist niet)? Praten jullie daar met elkaar over? 6. Deel met elkaar waarvoor je wilt bidden, nu je de komende dagen met elkaar deze vakantieliturgie gebruikt. Breng die dingen in gezamenlijk gebed voor God, of laat de leiding ervoor bidden.

vakantieliturgie 2012 | Petrus

5


Tweet __________________________ De afstand tussen Jezus en jou is slechts één gebed.

dag 2 - Focus op Jezus Zijn blik was op de bal gericht. Opperste concentratie. Niets kon hem afleiden. Zelfs de geluiden vanuit het publiek drongen niet tot hem door. En dat is maar goed ook, want afleiding en doelgerichtheid gaan niet samen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de sportwereld, maar ook voor je geloofsleven. Je wilt immers je doel bereiken!

ar uit te varen na had, an en voor Hem ga rd uu te st p 3 hi ge sc -3 eg t 22 w : menigte scipelen in he de Mattheüs 14 di ij H jn Zi en daar s ij to zu H Je En as den, w dwong sturen. 23 22 En meteen ond was gewor igte weg zou av en t m he de en ij To H . ijl rw bidden de over kant, te afzondering te t ze hadden rg op om er in be de ij H de golven, wan om kl or do od no over de zee. eerde in hen toe, lopend alleen. de zee en verk ar na op s n zu de en: Het Je id m am as al arring en zeid twake kw 24 Het schip w ten zij in verw de vierde nach ak in ra Heb r i: n, aa ze pe M lo en n n 25 s hen aa zee zage de wind tegen. Hem over de een sprak Jezu s U het et al en , m el re r ip ee sc aa H di M i: de ze 27 26 En toen de Hem en n van angst. rd de oo uw om uit tw ee kl an hr us us sc zij ! En Petr . 28 Petr is een spook! En . 29 Hij zei: Kom s niet bevreesd en ee lette, m w d t; ko in he w te n e ke be Ik j op de ster er naar U to hi at w en goede moed, t to he r aa er M n ov ak metee Zijn dan bevel komen. 30 mij! 31 Jezus st bent, geef mij om bij Jezus te d re en er , at re w ee t H j: he p op ijfeld? 32 En to n, riep hi het schip en lie m hebt u getw begon te zinke ro j hi aa w en en e, to am ig ov en kw , , el sd eing waren werd hij bevree i tegen hem: Kl e in het schip hem vast en ze liggen. 33 Zij di p d in ee w gr t, de ui ng nd gi , ha ! aren Zoon van God geklommen w zij in het schip kelijk, U bent de er W : en id ze n en Hem aanbidde

Leessleutel

Onderstreep in het bijbelgedeelte waardoor Petrus vertrouwen kreeg. Omcirkel wat hem aan het wankelen bracht.

6

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Blog

Enthousiast springt Petrus uit de boot. Niet om indruk te maken op zijn vrienden of om de stuntman uit te hangen. Nee, het enige wat Petrus wil, is bij Jezus zijn. Hij vraagt of hij over het water naar Jezus toe mag lopen. Jezus vindt dat goed en daarom stapt Petrus vol geloof overboord. Doelgericht loopt hij naar Jezus toe. So far, so good, zou je denken. Maar toch gaat het mis. Want Petrus wordt afgeleid en verliest zijn focus op Jezus. Hij is zó bang voor de sterke wind, dat hij in het water zakt. Misschien herken je daar wel iets van in je eigen leven: dat je gericht wilt zijn op Jezus, maar dat er zoveel om je heen is wat afleidt. Een stevige tegenwind waardoor je leven een andere wending neemt. Of een golf van tegenslag die over je leven spoelt. Dat kan van alles zijn: je dacht dat je dit schooljaar wel zou redden, maar toch bleef je zitten. Of misschien loopt het bij jullie thuis niet goed of zit je niet lekker in je vel. Dat kan zó veel van je vragen, dat je geen aandacht meer hebt voor Jezus en je het zicht op Hem kwijtraakt. Toch is Hij juist in ‘stormachtige’ omstandigheden de Enige die ervoor kan zorgen dat jij niet kopje onder gaat. Daarom is het belangrijk dat je focust op Jezus – dat je ongeacht je omstandigheden op Hem blijft letten. Hoe werkt dat? Heel eenvoudig: lees in je bijbeltje en neem tijd om regelmatig te bidden. Als je dat doet, verlies je Jezus niet uit het oog en hoef je niet doodsbang te zijn voor de storm waarin je zit. Wanneer je Hem om hulp roept in de storm van je leven, dan mag je er absoluut zeker van zijn dat Jezus je bij de hand pakt en ervoor zorgt dat je niet verdrinkt.

Gespreksvragen

1. Hoe komt het dat Petrus uit de boot durft te stappen? 2. Petrus is bang voor de sterke wind op zee. Wat maakt jou bang in het leven? 3. Hoe kunnen Jezus’ woorden in vers 27 jou helpen in een moeilijke situatie? 4. Welke mensen in je leven vertrouw jij volledig? Wat maakt dat je juist hen vertrouwt? 5. Kun je een voorbeeld geven van een moeilijk moment waarin jij toch op Jezus bleef vertrouwen? Hoe liep dat af? 6. Welke dingen, mensen of situaties in je leven leiden jou van Jezus af? Hoe zou dat kunnen veranderen? 7. Lees wat Jezus zegt in vers 31. - Vind je het terecht wat Jezus zegt? - Waarom (niet)? - Denk je dat Hij het ook wel eens tegen jou zou kunnen zeggen?

vakantieliturgie 2012 | Petrus

7


Tweet __________________________ Wie de gemeente niet als moeder heeft, kan God niet als Vader hebben.

dag

3 - Jezus, U bent...!

Je staat op een feestje te praten met iemand die zegt: ‘Zo, dus jij bent een christen? Ik vind het bijzonder dat je gelooft in Jezus en dat Hij voor jou de waarheid is. Zelf denk ik daar anders over, maar ik gun ieder zijn geloof. Ieder heeft z’n eigen waarheid en daarin moet je elkaar vrij laten.‘ Je verslikt je bijna in je taartje. Want je vraagt je af of dat eigenlijk wel klopt. Want als Jezus voor jou de waarheid is – kunnen er dan nog andere opties zijn?

Mattheüs 16:13-20 13 Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 14 Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. 15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij Jezus, de Christus, was.

Leessleutel

Onderstreep wat volgens jou de belangrijkste woorden zijn in dit gedeelte. Wat betekenen deze woorden in jouw geloof?

8

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Blog Gespreksvragen

1. Neem iemand in gedachten die Jezus nog niet kent. Wat zou hij/zij antwoorden op de vraag die Jezus stelt? 2. Wat zou jouw eigen antwoord zijn op de vraag van Jezus? Wat betekent dat voor jouw leven? 3. Hoe zou je aan iemand kunnen uitleggen waarom Jezus volgens jou de waarheid is? 4. Geloven is… (omcirkel max. 3 antwoorden) een gave | afwachten | een keuze | bidden |vragen stellen | lastig |100% mensenwerk en 100% Gods werk | 50% mensenwerk en 50% Gods werk | 100% Gods werk (tip: lees Filippenzen 2:12b-13) 5. Wat zou voor jou een reden zijn om (geen) belijdenis te doen? 6. In hoeverre merk je dat de kerkelijke gemeente jou helpt om te geloven? 7. Hoe kun jij zelf anderen helpen om te leren geloven? 8. Bespreek met elkaar de tweet.

Petrus weet het zeker! Hij is ervan overtuigd dat er maar één waarheid is: Jezus is Gods eigen Zoon. Die overtuiging kwam niet van de ene op de andere dag. Dat was iets dat langzaam in Petrus’ hart was gegroeid. Vanaf de dag dat Jezus hem riep om Hem te volgen, zag Petrus hoe Jezus deed en hoorde hij wat Jezus zei. Soms viel hij van de ene verbazing in de andere. Net zoals veel anderen, die dachten dat Jezus een bijzondere leraar of profeet was. Maar Jezus is méér dan een bijzonder iemand. Hij vraagt Zijn discipelen: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Als eerste spreekt Petrus zich uit: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God!’ Hoe weet Petrus dat zo zeker? Omdat het geloof in zijn hart door de jaren heen zó is gegroeid dat hij er niet meer omheen kan dat Jezus de ware is. Dat was niet iets wat Petrus zelf bedacht, maar dat geloof werd hem gegeven door God zelf (vers 17). Hoe denk jij over Jezus? Tijdens deze vakantie is er ruimte om Hem beter te leren kennen. Pak de kans om je vragen te stellen, te bidden en te leren geloven. Neem de tijd om te ontdekken wie Jezus is – en vertrouw erop dat God langzaam maar zeker de overtuiging in je hart wil laten groeien dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ook al steekt dan soms misschien nog twijfel de kop op – je mag je geloof in Jezus belijden. Het is fantastisch dat God je daarbij mensen om je heen geeft die je helpen om te geloven. Een kerkelijke gemeente, waar anderen je het geloof uitleggen en je helpen om Jezus te dienen. Zo mag je leren belijden: ‘Jezus, U bent de Zoon van God!’

vakantieliturgie 2012 | Petrus

9


Tweet __________________________ Twijfel in het donker nooit aan wat je in het licht hebt mogen zien.

dag 4 - Een topervaring! 3D-brillen en beeldschermen, HD-surround sound en realistische special effects. Het lijkt niet op te kunnen! We bevinden ons op zinkende boten, midden in schietpartijen en tussen de grassprieten van een voetbalveld. De techniek van tegenwoordig laat ons ervaringen opdoen die we tot voor kort onmogelijk hielden. Prachtig vinden we het! Hoe spectaculairder de ervaring, hoe mooier de film en hoe langer we ervan willen genieten. Matteüs 17:1-9 1 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! 6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 9 En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden.

10

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Leessleutel

Stel dat jij er als vierde discipel bij was. Hoe zou je je gevoeld hebben? Wat zou je gezegd hebben tegen de discipelen en tegen Jezus?

Blog

In dit bijbelgedeelte heeft Petrus geen 3D-bril nodig. Hij zag met eigen ogen dat God alle schijnwerpers op Jezus richt. Het moet een overdonderende ervaring zijn geweest. Zo’n ervaring als Petrus meemaakte, was uniek en zullen wij niet op eenzelfde manier meemaken. Toch wil God ons ook nu Zijn aanwezigheid laten ervaren. Misschien dat je geraakt wordt tijdens het luisteren van een lied. Of je wordt aangesproken door een EO-jongerendag of een wandeling door de natuur. Misschien heb je zelfs wel eens ervaren dat elk woord in de kerkdienst speciaal tegen jou gezegd werd. God gebruikt dit soort momenten om je geloof te versterken. Nogal logisch dat Petrus het liefst die geloofservaring wilde vasthouden. Want boven op de berg besefte hij als nooit tevoren dat Jezus de Zoon van God is. Hij wilde dat het altijd zó zou blijven! Toch moest Petrus na deze topervaring de berg weer af. Terug naar het gewone leven, waar hij moeilijke momenten zou meemaken en hij amper iets van God voelde of ervoer. Soms gebeurt het ook in jouw leven dat God op een bijzondere manier heel dichtbij komt.. Dat je Hem ervaart en je je sterk voelt in je geloof. Dat doet Hij niet om je gewoon zomaar een kick-ervaring te geven. Nee, Hij doet dat om jou te wijzen op Jezus. Zodat je net als Petrus leert om naar Jezus te luisteren (zie vers 5). Wat heb je daaraan? Heel simpel – als je het gewone leven weer ingaat en je even niet zoveel ervaart van God, dan mag je terugvallen op de boodschap die God je in die topervaring heeft gegeven: dat het draait om Jezus alleen!

Gespreksvragen

1. Bespreek met elkaar de leessleutel. 2. Welke titel vind jij het best passen bij dit bijbelgedeelte? Waarom?  Een bijzondere geloofservaring  Alle eer aan Jezus!  De discipelen worden bemoedigd  Jezus wordt bemoedigd 3. Waarom denk je dat Petrus deze ervaring wilde vasthouden? Herken je dat? 4. Heb je zelf wel eens iets ervaren van Gods aanwezigheid? Bijvoorbeeld door een lied of preek? Wat deed dat met je? 5. Lees vers 6 en 8. Hoe denk je dat het geloof van de discipelen is veranderd/gegroeid door deze ervaring? 6. Als je God niet ervaart in je leven, wat zegt dat dan over Zijn aanwezigheid?

vakantieliturgie 2012 | Petrus

11


Tweet __________________________ Jezus wil je ontmoeten waar je bent – niet waar je zou willen zijn.

dag 5 - Enthousiaste loser Je hebt van die dagen dat alles lekker loopt. Je zit op een leuke bijbelstudiegroep van de kerk, waar je groeit in je relatie met God. Je hebt een fijn geloofsgesprek gehad of je komt enthousiast terug van een praise-avond. Heerlijk, je hebt het gevoel dat je de wereld aankunt! Maar nog geen drie dagen later ga je weer gigantisch onderuit. Zit je toch opeens weer op die foute site. Begin je tóch weer te roddelen over je klasgenoot. Je valt jezelf zo tegen, dat je denkt: ‘Wat ben ik voor een christen? Wat zal Jezus nu van me vinden?’ Lukas 22:31-34, 54-62 31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. 33 En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. 34 Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. 54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. 55 En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. 56 En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. 57 Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. 58 En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. 59 En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is ook een Galileeër. 60 Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. 61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. 62 En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.

12

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Blog

Petrus was ervan overtuigd dat hij Jezus niet zou verlaten. Hij wilde desnoods met Hem sterven. Maar het liep heel anders. Petrus verloochende Jezus. Het betekent dat hij heel bewust ‘nee’ zei, terwijl hij wist dat het ‘ja’ moest zijn. Hij ontkende glashard dat hij Jezus kende. Pas toen hij drie keer ‘nee’ had gezegd, besefte hij zijn vreselijke fout. Het kan ons ook zomaar gebeuren. Dat je ontdekt dat het je soms gewoon niet lukt om voor Jezus uit te komen of Zijn weg te gaan, ondanks je liefde voor Jezus. Dit heftige bijbelgedeelte laat zien dat verloochening niet zozeer plaatsvindt met een pistool op je hoofd, maar juist in kleine, onopvallende momenten. Als iemand tussen neus en lippen door een vraag stelt, waaruit blijkt of Jezus je Heer is of niet. Soms merk je dan tot je eigen teleurstelling dat je doet alsof je niks met Jezus hebt. Je faalt. Het is confronterend om je zwakheid te ontdekken en toe te geven. Tegelijkertijd laat dit bekende verhaal niet alleen de zwakheid van een enthousiaste volgeling zien, maar ook hoe Jezus met deze leerling – en dus ook met jou! – omgaat. Jezus weet hoe zwak wij zijn . Hoewel onze verloocheningen Zijn hart breken, laat Hij ons niet los. Petrus’ val is niet het eindpunt, maar door genade een leerpunt. Je wordt niet gered door jouw liefde voor Jezus, maar door Zijn liefde voor jou!

Gespreksvragen

1. Waarom denk je dat Petrus zei dat hij Jezus niet kende? Vind je dat begrijpelijk? 2. Lees vers 61a. Wat zou er door Petrus heen zijn gegaan toen Jezus hem aankeek? Wat zou hij in de ogen van Jezus gezien hebben? 3. Hoe ga jij er doorgaans mee om als je iets helemaal verknalt? Kies de twee reacties waarin je je het meest herkent.  Ik maak mezelf verwijten.  Ik doe alles om het goed te maken.  Ik laat er niks van merken.  Ik praat er met iemand over.  Ik bid ervoor.  Ik verlies zelfvertrouwen.  Ik geef het toe en ga weer verder.  Ik probeer er iets van te leren. 4. Zou jij hetzelfde als Petrus gedaan hebben? Kun je een voorbeeld van zo’n situatie uit je eigen leven geven?

Leessleutel

Leef je in Petrus in. Wat gebeurt er, wat zie je om je heen en wat wordt er gezegd? In welk vers zit voor jou de meeste spanning?

5. Hoe komt het dat je als gelovige soms zo ontzettend onderuit gaat? 6. Jezus bidt voor Petrus (vers 32). Wat doet het jou vakantieliturgie 2012ophoudt? | Petrus 13 dat Jezus voor je bidt dat je geloof niet


Tweet __________________________ Wie zelf van vergeving leeft, is ook bereid anderen te vergeven.

dag 6 - Een geschikte loser

Blog

Petrus zat waarschijnlijk niet echt te wachten op een gesprek met Jezus, samen met de andere discipelen. Hoe kon hij Jezus nog onder ogen komen? Voor zijn vrienden heeft hij ook een slecht figuur geslagen. Nee, Petrus heeft totaal gefaald als volgeling van Jezus. Hij is ongeschikt. Toch denkt Jezus daar anders over en Hij wil dat ook de anderen dit horen: ‘Petrus, hou je eigenlijk wel van mij?’ Dat doet wel ff zeer. Zeker nadat je onderuit gegaan bent. Jezus vraagt het bij Petrus drie keer. Waarom? Om Petrus drie keer de kans te geven om van zijn ‘nee!’ een ‘ja!’ te maken. Zo gaat Jezus ook met jou om. Elke keer dat jij onderuit bent gegaan, wil Hij je genadig zijn en vraagt Hij opnieuw of je van Hem houdt. Daar word je een ander mens van. Kijk maar naar Petrus. Hij kent zichzelf nu een stukje beter en zegt daarom niet meer: ‘Ja, natuurlijk houd ik van U!’ Hij is bescheiden geworden en zegt: ‘U weet het’. Petrus zoekt het bij Jezus en juist dáárom is hij in de ogen van Jezus toch geschikt. Het is haast niet voor te stellen dat Jezus Petrus en ons steeds weer een nieuwe kans geeft. Na alles wat er mis is gegaan in de relatie met Jezus. Jezus schakelt je in - juist wanneer je beseft dat je zelf geen sterke geloofsheld bent en van vergeving leeft. Dat is de basis voor je inzet in het Koninkrijk. Juist door je zwakheid wordt Gods genade zichtbaar, ook voor anderen. Genade redt je niet alleen, maar maakt je ook geschikt. Je bent een geschikte loser!

Je kunt er soms moedeloos van worden. Voor de zoveelste keer ben je onderuit gegaan. ‘Ik ben een loser’, schiet door je hoofd. Je lijkt maar niet te groeien in je relatie met de Here Jezus. Je wilt op zich graag iets betekenen voor anderen en ingezet worden voor Gods Koninkrijk, maar je voelt je soms zó ongeschikt.

, zei Jezus te5-19 br uikt hadden ge jd Johannes 21:1 lti aa gm ij meer lief dan n de midda Jona, hebt u M n 15 Toen zij da va ud. on zo , on us: Sim dat ik van U ho gen Simon Petr eere, U weet H , te Ja : w em eu H ni n op tege Hij zei dezen? Hij zei lammeren. 16 Mij u ijn M bt d he ei , W na : Jo m n va Hij zei tegen he er : Simon, zoon . Hij de tweede ke t ik van U houd da t ee w U gen hem, voor , re ee keer H e , rd Ja : de em nH zei voor de lief? Hij zei tege d hapen. 17 Hij er sc w ijn us M tr d Pe oe ij? H : udt u van M ho , zei tegen hem na Jo dt n ou va H m zei: on, zoon e keer tegen he tegen hem: Sim dingen, U ij voor de derd H le t al t da ee om w , fd bedroe em: Heere, U H n ge ijn schapen. te i M d ze j hi gen hem: Wei te u van Mij? En i ze s zu Je . n U houd was, omgordde weet dat ik va Toen u jonger u: Ik nt, g ze r, aa voorw d geworden be 18 Voorwaar, e; maar als u ou en ild en w rd u r go aa om w u r zal u u uzelf en liep n, en een ande te ke n ek tr aa ts ui om ij en H i zult u uw hand ilt. 19 En dit ze dat r u niet heen w jken zou. En na u brengen waa God verheerli j hi od do or at vo ij! duiden met w n hem: Volg M had, zei Hij tege gd ze ge t di ij H

agen: r v B x ? utel 4 gedeelte

it e Leessenl: wat wil ik leren vaonddbedanken? il ik G • Bedenk aarvoor w d belijden? W : n e k n a n Go • Bed t wil ik aa a W : n den? e jd • Beli r wil ik bid o o rv a a W • Bidden:

14

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Gespre

ksvrag

en

1. Deel m et elk tussen Je aar wat je mooi é n wat je m 2. Wat is zus en Petrus. oeilijk vin vergeven dt aan dit  zand ? gespre e

ro  een n ver ieuwe ka ns  geco nfronteerd geven w  iets w at God alt orden met je teko rten ijd doet  zegg en dat he t niet zo e  onmo rg was gelijk

k

3. ‘Wie d riemaa Wie het d l verloochent, wo rdt driem uizendm aal doet, a Waarom duizendm al in genade aan (n ie t) ? genomen aal’. Gelo 4. Hoe ka . of je dat n Jezus’ g dit zo is? enade vo anderen o r jo (zie ook L u persoo 5. Waaro u nlijk, je g m is Petru kas 7:47)? enadig m aken naa s na zijn fa in de gem r le n geschikt eente? W om leide at zou da r te zijn t voor jou kunnen b etekenen ? vakantieliturgie 2012 | Petrus

15


Tweet __________________________

dag 7 - In de wervelwind van Soms zijn er van die momenten dat je uitkomt voor wat jij écht vindt. Dat je - of je nu wilt of nietzegt waar het op staat. Bijvoorbeeld als je collega’s zeggen dat de kerk belachelijk is, dat je dan zegt: ‘Doe even normaal, ik ga ook naar de kerk!’ Of als je alleen in de kamer bent met degene op wie je al lang verliefd bent. Dat je denkt: ‘Het is now or never, dit is hét moment om ermee voor de dag te komen’ en je gooit het hoge woord eruit: ‘Ik vind je leuk.’ Handelingen 2: 1-8, 12-18 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: 15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

utel iek van Petrus Leessle bl and uit het pu 16

vakantieliturgie 2012 | Petrus

at Stel dat jij iem en hebben? W je mooi gevond bent. Wat zou Kies drie dingen zou je irriteren? eschouwer. opvallen als to je e di t ks te in de

Je mag vol zijn van de Heilige Geest. Als dat niet het geval is, leef je beneden je stand.

Gods Geest! Blog

Daar staat Petrus dan. Zou hij geaarzeld hebben? Even tussen het rode doek door de zaal ingekeken hebben? Al die mensen… ! Het doek gaat open en Petrus staat in de spotlights. Alles valt van hem af en vol vuur vertelt Petrus over Jezus en God. Hij kan het niet langer voor zich houden. Niet omdat Petrus zelf zo’n held is, maar omdat de Heilige Geest hem als het ware ‘dwingt’. Dat betekent dat de Geest ervoor zorgt dat Petrus daar nu zo vrijuit staat te vertellen.

Dat hoeft trouwens niet op precies dezelfde manier als Petrus dat deed. Je hoeft niet per se een preek af te steken – het mag ook op een andere manier. Want naar voren stappen als volgeling van Jezus kun je ook doen door op te komen voor een vriendin die wordt uitgescholden. Of door aandacht te geven aan een vriend met verdriet. Ook dat is uitkomen voor wat je gelooft! Als je zo doet, dan sta je in de wervelwind van de Geest. Dan ben je net als Petrus .

Maar wat kun jij daarmee? Moet jij net als Petrus ook zo naar voren stappen en zeggen dat je volgeling bent van Jezus? Dat zou mooi zijn, want je geloof in Jezus is geen geheimpje dat je weg hoeft te stoppen. Bij Petrus zie je, dat als je je laat leiden door de Geest, je het lef krijgt om voor je geloof uit te komen. Gods Geest wil graag dat er mensen zijn zoals jij en Petrus, die vertellen over Jezus. Hij wil je graag een duwtje naar voren geven.

Als je het eng vindt om uit te komen voor je geloof , vergeet dan niet dat ook dán Gods Geest je helpen wil. Hij wil je stapje voor stapje aanmoedigen om te leren hoe jij in jouw leven kunt uitkomen voor wat je gelooft. Hij geeft woorden, inzicht en kracht in wat je kunt doen. Je mag je laten gebruiken door Gods Geest. Vertrouw erop dat Hij met je zal zijn!

ragen

Gespreksv

(niet)? loven? Waarom ge j bi t or ho ’ urf hebben 1. Vind jij dat ‘d ik ook t: ‘Wow, zó zou nk de je ie w n n? ving va ekt je in hen aa sen in je omge loof ’? Wat spre ge 2. Zijn er men ik at w or omen vo wel willen uitk Heilige tleggen wie de ui d an m ie n en aa je eigen woord 3. Hoe zou jij in ? et Hij do Geest is en wat te helpen om uit Geest jou kan e lig ei H de e et elkaar ho 4. Bespreek m geloof. or komen vo je or je geloof? je wel eens vo jij am ha sc ie een situat 5. In wat voor er meer vertellen? Zijn of lo ge je er ov altijd loof uitkomen en? 6. Is voor je ge beelden noemvakantieliturgie 2012 | Petrus 17 or vo je n Ku n? de mogelijkhe


Tweet __________________________ Gods Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

dag 8 -Niet voor jou alleen! Dat heb jij weer. Je bent voor een schoolopdracht ingedeeld bij iemand op wie je totaal niet zit te wachten. Je hebt geen klik met hem, hij zit niet in je vriendengroep, hij is een buitenlander en bovendien: jij bent christen en hij is dat ab-so-luut niet. Je besluit dat je hem op alle mogelijke manieren gaat laten merken dat jij er écht niet op zit te wachten om met hem samen te werken…

-36 : 19-20, 24, 28 zei de Geest er het visioen, Handelingen 10 ov t ch da zijn. na g us no ar je op zoek 19 Terwijl Petr mannen die na ie et dr m er hi en n el zij rz aa tegen hem: ‘Er n en ga zonder n naar benede Een dag later 24 ) (… ’ . en 20 Ga metee nd zo ge n he b t ik he gewacht door hen mee, wan aar hij werd op w n, aa bijeen a re sa ae aste vrienden kwam hij in C leden en zijn na t Joden ilie he m t fa n da zij t e ee n hen: ‘U w Cornelius, di ge te i hen ze ij H et . (…) 28 dat ze ni bij had geroepen om te gaan en en od ge -J ijk et el ni et duid verboden is m God heeft me komen, maar of onrein mag en lijk og pe m is er hu rw n ve s aa al s en m l ke en en et toen ik naar maakt dat ik ge ik me niet verz b he laten m ro aa D rom u mij hebt beschouwen. 29 ik weten waa ag zei M n . de rd le uu ge st : ‘Vier dagen u toe werd ge de rd oo tw an to ornelius ggebed en komen?’ 30 C is het namidda hu ijn d, m in tip tijds d voor me ston ik op ditzelfde stralend gewaa rd n oo ee rh in ve an is m d s, je gebe er opeens een prak: “Corneliu es to om t ar lg da vo r s uu al St 31 die me aanvaard. 32 je aalmoezen tr us genoemd Pe k oo e en God heeft di , on m Si er, in om e pp on, de leer looi iemand naar Jo j verblijft bij Sim hi naar ; n en ne m an ko m n te wordt, te la een een paar et m b he e Ik e.” 33 bent. W zijn een huis aan ze dat u gekomen ed go is t ar alles he en , te luisteren na u toe gestuurd od bijeen om G n Petr us va m n na aa p st .’ 34 Daaro en hier ten over ag dr ge op is en Heer God ge wat u door de pas goed dat ‘Nu begrijp ik i: t hij zich het ze da en r rd aa m oo het w mensen, 35 en ss tu ontzag kt aa k, m lk dan oo die onderscheid en, uit welk vo re t aan ef de ie he n od va G kt lot aantre ig handelt. 36 rd aa tv us het ch ist re hr t en or Jezus C voor hem heef aakt dat hij do s is m zu ge Je nd e ke ez D be men brengen. de Israëlieten ko is e ed vr van de goede nieuws le mensen. al n va r de Hee

18

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Blog Hoe duidelijk wil je het hebben? God laat Petrus zien dat hij verkeerd bezig is. Wat was het probleem? Petrus had een hekel aan mensen die niet geloofden en hij wilde niet met hen omgaan. Want wie als jood met een heiden omging, werd zelf onrein. Dat wilde Petrus niet en daarom hield hij ongelovigen op afstand. Ook in onze tijd gebeurt dat, ook al hebben wij dat als christenen niet eens altijd door. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat we rottig doen over buitenlanders, over ongelovigen of over mensen die ‘anders’ zijn dan wij? We laten hen links liggen, nemen hen niet serieus, maken foute grappen of vinden onszelf zoveel beter. In dit bijbelgedeelte laat God ons zien dat we daarmee moeten stoppen. Gewoon kappen. Want als christen ben je geen haar beter dan iemand die niet gelooft. Voor Petrus was dat een heftige les, want hij moest uit zijn veilige, gelovige wereldje stappen en Cornelius’ huis binnengaan. En dat wilde hij nou juist niet! Hij moest over z’n eigen grenzen heen. Maar toen Petrus dat eenmaal deed, viel bij hem het kwartje: ‘God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen’ (vers 28).

Leessleutel

Wat is volgens jou het kernvers? (anders gezegd: als de predikant over dit gedeelte een preek zou houden, over welk vers moet die preek dan gaan?)

Wanneer je gaat zien dat je als christen niet beter bent dan ongelovige mensen, kan God je inschakelen. Bijvoorbeeld door iemand die niet gelooft niet te negeren, maar op hem of haar af te stappen. Je mag de ander door je gedrag en je woorden iets laten zien van wie Jezus is. Zo wil God je gebruiken – als schakeltje. Maar dan moet je wel bereid zijn om de eerste stap te zetten richting die niet-gelovige persoon in jouw omgeving. Op school, in de straat, op je sportclub of waar dan ook. Gods Geest wil jou daarbij helpen.

Gespreksvragen 1. Wat voor gevoel roept dit bijbelgedeelte bij je op?  Het confronteert me, want…  Het bemoedigt me, want…  Het maakt me boos, want…  Het maakt me verdrietig, want… 2. ‘Zij zijn verkeerd, wij zijn goed’, zo dacht Petrus kort gezegd over niet-gelovigen. In hoeverre herken je die manier van denken bij jezelf? 3. Als God aan jou vroeg om bij iemand thuis iets te gaan drinken, bij wie zou je dat dan het moeilijkst vinden? Bij iemand die…  een ander geloof heeft.  in een armoedig en smerig huis woont.  een totaal andere levensstijl heeft.  homoseksueel is en een relatie heeft.  uit het buitenland komt.  atheïst is.  … 4. Wat denk je dat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen over je houding en je manier van kijken naar andere mensen? 5. Bid met elkaar voor mensen in je omgeving, die jij tot nu toe links hebt laten liggen. Vraag of God je een bewogen hart geeft voor hen.

vakantieliturgie 2012 | Petrus

19


Tweet __________________________ Verkondig het Evangelie – desnoods met woorden.

dag 9 - Leven met hoop in je hart ‘Waarom doe je zo?’ Het is een vraag die je soms gesteld krijgt. Als je hard loopt te zingen. ‘Waarom doe je dat?’ ‘Nou gewoon, omdat ik blij ben.’ Of als je de hele dag stralend rondloopt. ‘Wat kijk je verliefd!’ ‘Ja, maar hij is ook gewoon zo leuk!’ Hoe je doet, kijkt of reageert, zegt vaak iets over hoe je je voelt. Vooral als mensen je wat beter kennen, zien ze aan je wat zich binnenin je afspeelt. Dan krijg je zomaar de vraag: ‘Wat is er met je?’

De vraag is natuurlijk wat jij aan dat advies van Petrus hebt. Wat schiet je ermee op om zachtmoedig en met respect te leven? Nou, best veel! Want mensen gaan dan aan je merken dat jij ánders in het leven staat. Dan kan het zomaar gebeuren dat iemand je vraagt: ‘Hé, waarom doe je zo? Wat voor binnenpretje heb jij? Waarom scheld je niet terug?’ Dan mag jij in je eigen woorden iets vertellen over Jezus. Dat Hij je Heer is en dat jij leeft vanuit Zijn vergeving. Zo moedigt Paulus jou aan om op school, je werk of in je vriendengroep je geloof te delen. Zodat men aan je ziet wat de hoop is die in je hart leeft. Niet met veel lawaai, maar zachtmoedig en respectvol.

Gespreksvragen

Leessleutel vakantieliturgie 2012 | Petrus

Als doorgewinterde volgeling van Jezus, schrijft Petrus een brief om zijn medegelovigen te bemoedigen. Hij schrijft: ‘Leg verantwoording af van de hoop die in je is.’ Daarmee bedoelt hij: vertel maar wat er binnen in je hart leeft. Geef maar gewoon antwoord als mensen vragen waarom jij vol hoop en geloof leeft. Petrus spoort hen aan om te getuigen van Jezus. Want als het goed is, is dat aan hen te merken! Als je Petrus’ brief leest, merk je dat hij ouder en wijzer is geworden. Hij heeft geleerd. Petrus was degene die dacht dat hij Jezus moest verdedigen - fanatiek en radicaal. Zo hakte hij iemands oor af om Jezus te verdedigen. Altijd was hij haantje de voorste. En nu? Nog steeds gaat hij 100% voor zijn Heer, maar wel op een andere manier. Hij schrijft niet dat iedereen er net zo fanatiek op los moet slaan als hij zelf ooit deed. Hij zegt ook niet dat je het geloof van de daken moet schreeuwen. Integendeel. Petrus’ advies luidt: ‘Doe dat zachtmoedig en met respect’ (vers 16).

I Petrus 3:8-16 8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.

20

Blog

Zet een uitroepteken bij wat je mooi vindt en een vraagteken bij wat je niet begrijpt.

1. Petrus geeft adviezen om gelovig, gelukkig en vol hoop in het leven te staan. Welk advies springt er voor jou persoonlijk uit? Waarom? 2. Hoe is het mogelijk om te leven zoals in vers 8-12 staat? bidden | je best doen | bijbellezen | altijd gehoorzamen | jezelf wegcijferen | relatie met Jezus verdie pen | je laten corrigeren 3. Lees vers 14b. Wanneer ben jij bang voor wat mensen van je geloof vinden? 4. In vers 15 en 16 beschrijft Petrus een missionaire levensstijl. In hoeverre is dat ook jouw manier van leven? 5. Hoe zou jij uitleggen wat het betekent om te leven met hoop in je? 6. Deel met elkaar in hoeverre je het eens bent met de tweet. vakantieliturgie 2012 | Petrus

21


Tweet __________________________ Ik ga als gezegend mens naar huis!

dag 10 - Gezegend! ‘Ik neem je mee’. Gers Pardoel had er begin dit jaar een hit mee. Vandaag is de laatste dag van de vakantie. Je neemt een rugzak vol herinneringen mee naar huis – mooie, leuke of misschien minder leuke momenten van deze vakantie. In ieder geval gaan óók de herinneringen mee naar huis, aan alles wat je deze vakantie hebt mogen ontdekken over Jezus.

Blog Vandaag sluiten we de vakantie af met het slot van een brief die Petrus schreef. De afgelopen dagen zagen we dat Petrus een enthousiaste volgeling van Jezus was, die ook vaak helemaal de fout in ging. Maar in zijn hoogte- en dieptepunten stond Petrus er niet alleen voor. Jezus was hem nabij, dwars door alles heen. Dat is vandaag niet anders. Ook in jouw leven wil Jezus nabij zijn. Wat Petrus hier aan ons schrijft, is iets wat hij ook zelf had ervaren. Dat God het is die je kracht geeft en je sterk maakt – daardoor kun je blijven staan en wankel je niet. Die zegen van God geeft Petrus via zijn brief aan ons door. Ook voor jou geldt dat God bij je is. Hij maakt je sterk en geeft je kracht. Dat is een fantastische boodschap om mee naar huis te nemen. Zie het maar als een aanmoediging om 100% te gaan voor het navolgen van Jezus. Alsof Petrus tegen je zegt: ‘Kom op! Ga door met geloven en houd vol!’ Die uitdaging mag je aangaan, juist ook als je straks weer thuis bent. . Onder Gods zegen mag je stap voor stap volgeling van Jezus zijn.

Leessleutel

Lees het bijbelgedeelte en onderstreep de twee woorden die voor jou het meest belangrijk zijn. Wat betekenen die woorden voor jou?

1 Petrus 5: 10-11 10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

22

vakantieliturgie 2012 | Petrus

Gespreksvragen 1. Bespreek met elkaar de leessleutel. 2. Welk bemoediging zit er in dit bijbelgedeelte voor jou? 3. Wat blijft je van de bijbelstudies in deze liturgie het meeste bij? Deel dat met elkaar.

vakantieliturgie 2012 | Petrus

23


Themalied ‘Maak mij rein voor U’ oorspr. titel: Refiner’s fire tekst & muziek: Brian Doerksen Ned. tekst: Peter van Essen

© 1990 Mercy Publishing / Unisong Music Publishers Opwekking 427 | Op Toonhoogte 187

2. Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij. (Refrein)

Vakantieliturgie Petrus  

petrus, vakantieliturgie, 2012