Page 1


Inhoud 14 I HGJB Support Catechese

3 I HGJB Algemeen Voorwoord 4 I HGJB Algemeen

Over de HGJB

15 I HGJB Support Jeugdwerk

5 I HGJB Algemeen Personeel

16 I HGJB Support Gezinnen

Projecten

FinanciĂŤn

6 I HGJB Algemeen

Diverse ontwikkelingen

7 I HGJB Voor jou Media

17 I Verslag penningmeester 18 I Balans en toelichting

8 I HGJB Voor jou

Eendaagse activiteiten

19 I Exploitatie 2010

9 I HGJB Voor jou

Meerdaagse activiteiten

20 I Toelichting exploitatie

10 I HGJB Support

Lokale professionele ondersteuning

21 I Begroting 2011

11 I HGJB Support Gemeenteondersteuning 12 I HGJB Support

Gemeente en Eredienst

13 I HGJB Support

Missionair werk

HGJB - Publieksverslag 2010 2

Organisatie Elsbeth Voets

22 I Verantwoordingsverklaring 27 I Controleverklaring

Colofon Uitgave Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond

Organisatie

Fotografie Anja van den Berg Arjan Bokhorst Anneke Kardol Oplage 1.850 exemplaren

Financieel verslag Marjo Nieuwenhuize Wim van Oostende

Vormgeving ReproVinci BV, Schoonhoven

Eindredactie Miranda Hoff

Druk Drukkerij Vis Offset

Landelijk Centrum Bilthoven Prins Bernhardlaan 1 3722 AE Bilthoven T 030 - 228 54 02 F 030 - 225 21 57 I www.hgjb.nl info@hgjb.nl Regionaal Centrum Putten Meidoornlaan 38 3881 EP Putten T 0341 - 35 25 53 putten@hgjb.nl

Regionaal Centrum Schoonhoven Achterwetering 5 2871 RK Schoonhoven T 0182 - 38 31 22 schoonhoven@hgjb.nl HGJB Rabobank 3083.16.835


vooRWooRd

Het gehele seizoen 2010-2011 staat in het teken van het jubileum; op activiteiten en in diverse uitgaven wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het jubeljaar van de HGJB. Het jaarthema 1, 2, 3, Vier! is een inhoudelijke verwijzing naar het jubileum van de HGJB en laat zien dat in het vieren en herdenken God Zelf centraal mag staan.

HGJB wil jongeren leren hun leven te leiden voor Gods aangezicht

worden toegerust om hun leven te leven in verbondenheid met God. De HGJB zal deze toerusting vormgeven in lijn met de afgelopen 100 jaar: gebaseerd op Gods Woord en voortgaand in het rijke hervormd-gereformeerde gedachtegoed - dat juist ook in de 21ste eeuw een krachtige bron is voor jongeren en hun leefwereld!

Financiële tegenvaller Uit dit publieksverslag blijkt dat 2010 in financieel opzicht niet een feestjaar was. In de laatste 50 jaar zijn de subsidies van de landelijke en provinciale overheid een belangrijke inkomstenbron geweest. Inmiddels zijn al deze subsidies komen te vervallen en moet de HGJB volledig gefinancierd worden uit middelen uit het eigen achterland. De voor het jaar 2010 verwachte sprong in inkomsten, die nodig is om financieel geheel op eigen benen te staan, bleek te groot te zijn. Het tekort is dan ook aanzienlijk groter dan was voorzien. Om structureel op het gewenst niveau uit te komen, hopen we dat de inkomstenstroom de komende jaren zal stijgen. Ondanks deze financiële tegenvaller in het jaar 2010 mag de dankbaarheid voor Gods grote daden in de afgelopen 100 jaar centraal staan. Hem zij de lof en de glorie!

Leer Me Leven In 2010 is op de Algemene Ledenvergadering het beleidsplan Leer Me Leven voor de jaren 2011-2014 vastgesteld. Hierin staat dat de HGJB de komende jaren jongeren wil leren een leven te leiden voor Gods aangezicht. Een speerpunt in dit beleidsplan is de plaatselijke gemeente. Vanuit de gemeenten mogen jongeren

ds. B.J.D. van Vreeswijk voorzitter HGJB

ds. H.J. van Wijnen directeur HGJB

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Het jaar 2010 zal voor de HGJB de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Op 9 november 2010 was het precies 100 jaar geleden dat de oudste rechtsvoorganger van de HGJB – de bond voor de jongelingsverenigingen - werd opgericht. Tijdens een bijeenkomst in een volle Jacobikerk op 12 november 2010 kwamen verschillende generaties vanuit de HGJB bij elkaar om God te danken voor Zijn trouw en voor alles wat Hij in de afgelopen eeuw gegeven heeft aan jongeren en aan gemeenten.

3


ovER dE HGJB Doelstelling

Plaats van de HGJB binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Het doel van de HGJB is werkzaam te zijn in het belang van de jeugd en de jongeren, vooral die van de Protestantse Kerk in Nederland en in het bijzonder van de bij de vereniging HGJB aangesloten leden, clubs en verenigingen.

De HGJB wil volledig haar kerkelijke verantwoordelijkheid nemen. Met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft het bestuur eind 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierdoor is de HGJB, vanuit haar eigen hervormd-gereformeerde identiteit, als zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, een officiële kerkelijke organisatie binnen de Protestantse Kerk. De HGJB heeft binnen het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk een plek naast JOP (jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) én gelijktijdig houdt de HGJB als vereniging een zelfstandige positie. Dat betekent dat de HGJB vanuit haar identiteit: • een adviserende rol heeft voor het geheel van het jeugdwerk in de Protestantse Kerk, • inspraak heeft bij de totstandkoming van het jeugdbeleid van de Protestantse Kerk, • projecten kan uitvoeren voor de kerk en in opdracht van de kerk, voor zover die passen binnen de (beleids)kaders van de HGJB, • in gesprek is en waar nodig samenwerkt met JOP.

Missie De missie van de HGJB is jongeren toe te rusten om als christen voor Gods aangezicht te leven.

Visie Om de missie te bereiken staat de HGJB voor ogen: • dat jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren; • dat ze hun christen-zijn niet ervaren als één van de vele onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven; • dat deze rode draad hen boven de werkelijkheid van deze wereld, van onze cultuur en hun eigen omstandigheden uittilt en hen stelt in het licht van Gods plan met deze wereld.

Samenwerkingsverbanden

HGJB - Publieksverslag 2010

Identiteit

4

De HGJB draagt in haar naam de woorden Hervormd Gereformeerd en verwoordt in haar grondslag dat ze in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in gebondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschriften werkt. Binnen de HGJB heeft er een bezinning plaatsgevonden rondom de eigen identiteit. In 2008 is organisatiebreed nagedacht over het thema ‘gereformeerd zijn’. In 2009 zijn de thema’s ‘Heilige Geest’ en ‘Heilige Doop’ vanuit de gereformeerde traditie besproken. In 2010 heeft de afronding van dit bezinningstraject geresulteerd in een notitie over de identiteit, die ook verwerkt is in het nieuwe beleidsplan Leer Me Leven. De HGJB herkent het gereformeerd-zijn in een aantal kernbegrippen namelijk: • de Bijbel staat centraal, • het bijbels grondmotief, • de gereformeerde belijdenisgeschriften.

Geestverwante organisaties • Zusterbonden: Gereformeerde Bond, GZB, IZB, Bond van Hervormde Zondagsscholen, Hervormde Mannenbond en Hervormde Vrouwenbond • Op weg met de ander • Evangelische Alliantie: HGJB is deelnemende organisatie Onderdelen van de Protestantse Kerk in Nederland • Generale Synode • Dienstenorganisatie: Programma Jeugdwerk, KIO, KIA, Luisterend Dienen • Confessioneel Gereformeerd Beraad, Confessionele Vereniging, Evangelisch Werkverband Andere organisaties • Jongerenorganisaties: CGJO, LCJ, JBGG, HHJO, Youth for Christ, JOP, YMCA, Scouting • Onderwijsinstellingen: CHE, Driestar Educatief • Boekencentrum: een samenwerking rond Jes!, de uitgeverij voor tieners en jongeren.


PERSONEEL Het aantal medewerkers bij de HGJB is in 2010 iets afgenomen, zowel in personen als in fte (fulltime equivalent). Een aantal medewerkers heeft de organisatie verlaten, waarbij niet in alle gevallen nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. De vrijgevallen werkzaamheden zijn opgevangen door de huidige formatie. Bij enkele medewerkers is de omvang van de arbeidsovereenkomst uitgebreid. Ziekteverzuim In het afgelopen jaar lag het verzuimcijfer een stuk hoger dan in 2008 en 2009, toen het relatief laag was. Het ziektepercentage als gevolg van kortdurende ziekte is gedaald van 1,2 procent in 2009 naar 0,78 procent in 2010. Het aantal middellange en langdurige ziekmeldingen steeg van 1,44 procent in 2009 naar 4,45 procent in 2010. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker) is gedaald van 1,18 in 2009 naar 0,98 in 2010. Geconcludeerd kan worden dat in 2010 het aantal ziekmeldingen afnam, maar dat medewerkers die zich ziek meldden gemiddeld langer afwezig waren dan in 2009.

Onderzoek naar overgang arbeidsvoorwaardenpakket De HGJB valt op dit moment onder de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Een student van de opleiding Personeel en Arbeid aan de CHE heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en randvoorwaarden om over te gaan naar het arbeidsvoorwaardenpakket van de Protestantse Kerk. Over de uitkomsten van het onderzoek is zowel mondeling als schriftelijk aan de directie gerapporteerd. De directie heeft medewerkers geïnformeerd over de uitkomsten.

Vrijwilligersbeleid Het werk dat de HGJB doet voor jongeren en gemeenten kan niet uitgevoerd worden zonder de hulp van de vele vrijwilligers. De HGJB wil dan ook graag investeren in vrijwilligers. Alle vrijwilligers die in 2010 structureel actief zijn geweest in een werkgroep, commissie of redactie worden geregistreerd. In 2009 is het vrijwilligersbeleid vastgesteld door directie. In 2010 zijn procedures verder uitgewerkt en is het beleid geïmplementeerd in de organisatie. Het komende jaar zal geëvalueerd worden of het beleid en de procedures bijgesteld moeten worden.

Deskundigheidsbevordering Werknemersvertegenwoordiging De werknemersvertegenwoordiging bij de HGJB bestaat uit drie leden: voorzitter, algemeen lid en secretaris. De werknemersvertegenwoordiging heeft in 2010 meerdere keren met de directie gesproken. Ook is er een ontmoeting geweest met het bestuur van de HGJB.

HGJB-jeugdwerkers Sinds 2008 ondersteunt de HGJB plaatselijke gemeenten bij het vormgeven van jeugdwerk door het inzetten van lokale jeugdwerkers en catecheten. Hun aantal nam toe van zes jeugdwerkers in 2008 tot dertien jeugdwerkers en vier catecheten in 2010. Begin 2011 zullen er nog eens drie gaan starten. Twee HGJBjeugdwerkers zijn in 2010 gestopt. Voor de gemeenten waar deze jeugdwerkers actief waren zijn nieuwe medewerkers gezocht. De lokale werkers zijn in dienst van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en zijn dus niet opgenomen in het aantal medewerkers en fte van de HGJB. Ze werken echter onder HGJBvlag en de begeleiding, ondersteuning en coaching vindt plaats vanuit de HGJB.

Feiten & Cijfers • aantal structureel actieve vrijwilligers per 31-12-2010: 232 • aantal medewerkers per 31-12-2010: 44 (eind 2009: 48) • aantal medewerkers in fte per 31-12-2010: 29,4 (eind 2009: 31,6) • ziekteverzuimpercentage 2010: 5,23% (2009: 2,64%)

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

In 2009 is gestart met een cyclus van begeleiding en ondersteuning van medewerkers. Alle medewerkers krijgen jaarlijks een functioneringsgesprek, een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling en een evaluatiegesprek/beoordelingsgesprek. In 2010 is deze cyclus geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

5


Diverse ontwikkelingen Identiteit De HGJB wil graag dat gemeenten en jongeren weten wat een hervormd-gereformeerde identiteit is. Dit gaat niet vanzelf. De overdracht van geloof staat onder druk in kerk en gezin. We leven in een cultuur waar het bestaan wordt ingevuld op basis van ‘wat goed voelt’. De HGJB publiceerde op haar website een nieuwe tekst over de betekenis van hervormd-gereformeerde identiteit in de praktijk. Verder verscheen Gereformeerd? Ik?, een boek over de hervormdgereformeerde kernbegrippen en de uitwerking daarvan in geloof, relaties, etcetera. Met thema’s als Doop, Heilige Geest en bijbellezen biedt de HGJB jongeren en leidinggevenden instrumenten om de hervormd-gereformeerde identiteit betekenisvol in te vullen.

instrumenten om de hervormd-gereformeerde identiteit betekenisvol in te vullen HGJB - Publieksverslag 2010

Nieuwe samenwerkingsverbanden

6

De HGJB staat er als organisatie niet alleen voor. Met diverse organisaties in het kerkelijke, christelijke en maatschappelijke veld worden nauwe relaties onderhouden. Op deze manier probeert de HGJB synergie te krijgen in haar missie om vanuit de eigen hervormd-gereformeerde identiteit te werken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Refo500 die in 2010 een feit is geworden. Refo500 is een netwerk van organisaties waarin wordt toegewerkt naar de

herdenking van 500 jaar reformatie in het jaar 2017. Aan de HGJB is gevraagd in dit netwerk de centrale rol te vervullen richting jongeren en jongerenorganisaties.

‘Hervormd Jeugdcontact’ De geschiedenis leert dat de HGJB mag werken onder gemeenten die binnen de breedte van de hervormd-gereformeerde beweging een breed en veelkleurig palet bestrijken. Dat dit niet altijd een eenvoudige opgave is, blijkt uit de beëindiging van het initiatief ‘Hervormd Jeugdcontact’. Dit was in 2010 opgestart in samenwerking met de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ). Doelstelling was om met een materiaallijn te komen voor een aantal (wijk)gemeenten die zich niet altijd kunnen herkennen in de bestaande materialen en activiteiten van de HGJB. Omdat de uitwerking van dit initiatief niet binnen de daartoe gestelde kaders bleek te blijven, hebben de besturen van de BHZ en de HGJB moeten besluiten dit initiatief vrij snel na de start weer te beëindigen. De visie om alle hervormd-gereformeerde gemeenten te bedienen, blijft een belangrijk uitgangspunt voor de HGJB.

Diaconaal project ‘Gewoon Gastvrij’ 2010 is het jaar waarin gemeenten werkten met het diaconale HGJB-project ‘Gewoon gastvrij’. Door de werkvormen die de HGJB aanreikte is op verschillende manieren nagedacht over de betekenis van gastvrijheid en hoe we daarin kunnen groeien. Er is ook flink actie gevoerd om geld in te zamelen voor de kerk van Noord- en Midden-Java, de GKJTU. Hierbij werd een enorme creativiteit aan de dag gelegd! Het streefbedrag was € 400.000 en op de Ledenspecial in juni kon er al een voorlopige (bruto) opbrengst van € 343.583 worden bekendgemaakt. Dit bedrag is in de loop van 2010 zelfs opgelopen tot circa € 424.000.


HGJB vooR Jou MeDiA

juist ook op ouders hebben we een beroep willen doen

Social Media bij de HGJB Het afgelopen jaar hebben we fors geïnvesteerd in het netwerk van Social Media, zoals Twitter en Facebook. We merken een tendens dat Social Media een belangrijke plaats inneemt binnen de cultuur van jongeren in Nederland. Ook jongeren van de HGJB investeren hierin. Zo komt er allerlei informatie in korte berichten op het scherm van jongeren. Als HGJB spelen we hierop in op drie manieren. Allereerst versturen we via social media officiële persberichten die interessant zijn voor de doelgroep. Ten tweede proberen we hen zo te bereiken met de pr van onze activiteiten. Als laatste willen we hiermee ook de onderlinge band met de HGJB versterken door aanwezig te zijn in de social media en berichten van jongeren over de HGJB door te sturen naar onze achterban.

Spirit en Cruciaal

Feiten & Cijfers

Het tienermagazine Spirit en jongerenmagazine Cruciaal hebben in 2010 extra geïnvesteerd in reclame. Zowel voor nieuwe abonnees als voor naamsbekendheid is er een klein combimagazine ontworpen en op grote schaal (25.000 stuks) verspreid – vooral op activiteiten en via het donateursblad Dichtbij. Juist op ouders hebben we een beroep willen doen om voor hun eigen jongeren leuke en verantwoorde lectuur in huis te halen. Het gratis magazine is positief ontvangen; er zijn in totaal 218 nieuwe abonnementen bij gekomen. Spirit en Cruciaal hebben beide in de tweede helft van 2010 een restyle in de lay-out ondergaan.

• 5.062 abonnementen op tienerblad Spirit (2009: 4.940) • 3.561 abonnementen op jongerenblad Cruciaal (2009: 3.572) • 12.000 tieners en jongeren ontvingen eind 2010 de digitale nieuwsbrief HGJB-Link (eind 2009: 10.487) • 9.000 EA-gebedsfolders voor jongeren verspreid (2009: 7.000) • 1.528 vakantieliturgieën verspreid onder de deelnemers van HGJB-Vakanties en 106 via losse verkoop (2009: 1.430 en 445) • 24 spreekbeurten verzorgd in het kader van ‘Present’ (2009: 24)

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Hoe bereik je tieners en jongeren met materiaal dat hen aanspreekt en dat ook nog een goede inhoud heeft? Dat is een spannende vraag waar we als HGJB voortdurend mee bezig zijn. Bij de boeken van uitgeverij Jes! is dat extra spannend, omdat jongeren nu eenmaal niet zoveel lezen. Soms hebben we ‘succes’, soms niet. De verkoop van de serie Hot items viel bijvoorbeeld tegen. We hadden gehoopt dat de boekjes in de catechese meer zouden worden opgepakt. Wat wél goed werd verkocht, is het boek ‘Geloven in seks’ van Tiemen Westerduin en Ilonka Terlouw (inmiddels al tweede druk). Een beetje trots zijn we ook op het boekje ‘Gereformeerd? Ik?’ (wordt ook veel gelezen door ouderen) en het boek ‘Denk groot, doe sterk’.

7


HGJB Voor jou – Eendaagse activiteiten Door de eendaagse activiteiten legt de HGJB een nadrukkelijk verband tussen het werk met jongeren dat in de gemeente plaatsvindt en de landelijke HGJB-activiteiten waar kinderen, tieners en jongeren in contact zijn met jonge christenen uit andere plaatsen. De projecten worden zó georganiseerd, dat de deelnemers samen met hun leidinggevenden actief zijn op de dag of avond. Twee aansprekende voorbeelden staan hieronder. De deelname aan de avonden Belijden-is-doen viel tegen, terwijl we juist willen blijven investeren in dit bijzondere project voor belijdeniscatechisanten en hun predikanten.

nadrukkelijk verband tussen jongerenwerk in de gemeente en landelijke HGJB-activiteiten

HGJB-TOV 2010 De TOV-avonden sloten dit jaar thematisch aan bij het tweejaarlijkse diaconale HGJB-project ‘Gewoon Gastvrij’. Door middel van een theaterstuk (in samenwerking met theatergroep HIZ) werden tieners uit 139 gemeenten aan het denken gezet op welke manier zij bereid zijn om hun leven te delen met jongens en meiden om hen heen. Met een bijbelstudie over Lukas 10:38-42 werd het thema inhoudelijk verdiept. Na zeven uitverkochte TOV-avonden moest de laatste avond in Stadskanaal geannuleerd worden omdat er te weinig belangstelling was vanuit het noorden. Ook de Jongerentour, die ditzelfde theaterstuk zou aanbieden voor jongeren vanaf zestien jaar, werd geannuleerd toen bleek dat zich hiervoor te weinig jongeren hadden aangemeld. De HGJB bezint zich op nieuwe eendaagse activiteiten voor jongeren. In augustus is het theaterstuk ‘Gewoon Gastvrij’ door de HGJB met succes op het Flevo Festival neergezet.

HGJB - Publieksverslag 2010

Verspiedersdagen

8

In het voorjaar van 2010 waren er op vijf verschillende plaatsen Verspiedersdagen: in Norg, Hattem, Amerongen, Willemstad en Oudewater. Helaas werd de dag in Veere afgelast omdat er te weinig aanmeldingen waren. De Verspiedersdagen vonden plaats rond het thema ‘Gezocht: held!’, waarbij het verhaal van Jonathan en zijn wapendrager (1 Samuel 14) centraal stond. De kinderen mochten ontdekken dat ze ook in de kleine dingen een held kunnen zijn en dat God hun Held wil zijn! We kregen enthousiaste reacties terug. Toch zijn de aanmeldingen voor de Verspiedersdagen in de afgelopen jaren teruggelopen. Na een grondige evaluatie is besloten om de Verspiedersdagen in 2011 te vervangen door een nieuwe kinderactiviteit, om zo meer deelnemers te trekken en het project financieel ‘gezond’ te houden.

Feiten & cijfers • 6 Verspiedersdagen (1 geannuleerd) met in totaal 587 kinderen van 10-12 jaar en 181 leidinggevenden (2009: 6 dagen met 716 kinderen en 175 leidinggevenden) • 7 TOV-avonden met in totaal 2.293 tieners van 12-16 jaar en 686 leidinggevenden (2009: 7 avonden met 2.245 tieners en 684 leidinggevenden) • 3 avonden Belijden-is-doen met 639 jongeren en hun catecheten (2009: 3 avonden met 662 jongeren) • Jongerentour geannuleerd (2009: 5 avonden met 1.554 jongeren vanaf 16 jaar)


HGJB vooR Jou - MeeRDAAgSe ACtiViteiten

HGJB-Kerstconferentie Tussen Kerst en Oudjaar werd de 35ste Kerstconferentie gehouden met bijna 900 deelnemers. Dit jaar stond in het teken van de viering van Jezus’ opstanding uit de dood: ‘Leve de Opstanding’. Met de deelnemers werd hierover nagedacht in bijbelstudies, inhoudelijke workshops en een groepsgesprek na elke studie. Tijdens de laatste avondviering was de jongerenbeweging van Open Doors uitgenodigd en vertelde een leeftijdsgenoot uit NoordKorea over zijn leven in een gesloten land. Hij gaf een indringend getuigenis over zijn vertrouwen in God. Aan het einde van de Kerstconferentie kreeg iedere deelnemer een klein cadeautje mee naar huis in de vorm van het boekje Make a Difference, als stimulans om in de voorbereiding naar Pasen 2011 het leven met Jezus heel concreet handen en voeten te geven.

uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen Dabar en Campingpastoraat Met de projecten Dabar en Campingpastoraat brengt de HGJB het evangelie onder campinggasten door het uitzenden van jongeren en pastors. Deze projecten zijn flink in ontwikkeling. Er is een meerjarenplan geschreven, waarmee gewerkt wordt sinds 2010. Hierin

is nadrukkelijk gekozen voor het verbinden van het landelijke werk aan het functioneren van de plaatselijke commissies. Inhoudelijk is er (opnieuw) expliciet voor gekozen om de positie van de campinggast als uitgangspunt te nemen voor het werk op de camping. In 2010 zijn er vier nieuwe plaatsen aangesloten: in Groet, Ermelo, Boekelo en Den Haag. Alleen Den Haag (de Kinderwinkel, in samenwerking met STEK) is helemaal nieuw, de andere projecten functioneerden voorheen zelfstandig. Het project in Groet vierde zelfs het veertigjarig bestaan!

Feiten & cijfers • 8 kindervakanties met 167 kinderen van 9-12 jaar (2009: 6 vakanties met 127 kinderen) • 25 tienervakanties met 738 tieners van 13-17 jaar (2009: 26 vakanties met 808 tieners) • 19 jongerenvakanties met 505 jongeren vanaf 15 jaar (2009: 18 vakanties met 484 jongeren) • 5 18+-vakanties met 87 jongeren van 18-25 jaar (2009: 4 vakanties met 96 jongeren) • 2 werkvakanties met 31 jongeren (2009: 4 werkvakanties met 42 jongeren) • netto opbrengst van het vakantieproject: € 15.519 (2009: € 17.162) • Tweensweekend voor tieners van 10-13 jaar geannuleerd (2009: 1 Tweensweekend met 15 tieners) • 2 Scholierenweekends met per keer gemiddeld 52 mentoren, 39 mensen van de organisatie, 50 sterretjes (serviceteam) en 318 tieners van 14-17 jaar (2009: 2 weekends met gemiddeld 350 tieners en 50 sterretjes) • 1 Kerstconferentie met 847 jongeren van 17-23 jaar en 61 daggasten (2009: 884 jongeren en 38 daggasten) • 67 Dabarteams op 28 verschillende campings met in totaal 436 teamleden vanaf 18 jaar (2009: 55 Dabarteams op 26 campings met 432 teamleden) • 15 campingpastors op 9 verschillende campings (2009: 13 pastors op 9 campings) • Missionaire Jongerencursus geannuleerd (2009: 2 cursussen met 32 cursisten) • Bijbelleescursus geannuleerd (nieuw in 2010)

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

In de meerdaagse activiteiten biedt de HGJB een breed scala aan projecten waarbij jongeren voor een korte tijd uit de context van hun eigen gemeente komen, om met andere jongeren een geloofsgemeenschap te vormen. Daarbij worden zij zelf in verantwoordelijkheid geplaatst ten opzichte van andere jonge gelovigen en uitgedaagd om ook in hun eigen gemeente die verantwoordelijkheid te nemen. Voor jongeren voor wie deze activiteiten te duur zijn, is er het diaconaal fonds. Wie hier een beroep op doet, kan voor een klein bedrag toch op vakantie of naar een conferentie.

9


HGJB Support – LOKALE PROFESSIONELE ONDERSTEUNING In tal van plaatsen werken inmiddels HGJB-jeugdwerkers in parttime of fulltime dienstverband. Professionals die met enthousiasme en toewijding hun werk doen, samen met de vele vrijwilligers en de predikanten. Zij vervullen uiteenlopende taken in het plaatselijke jeugdwerk. Het werk in de plaatselijke gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de jeugdwerker, de gemeente zelf en de HGJB. HGJB-jeugdwerkers worden daarom intensief begeleid door de jeugdwerkadviseurs van de HGJB, die optreden als hun coach. Het is mooi om te zien dat zij op deze manier helemaal integreren in hun plaatselijke gemeente en tegelijkertijd in de werkorganisatie van de HGJB.

Dienstbaar aan de context van de plaatselijke gemeente

HGJB - Publieksverslag 2010

Doelgericht jongerenwerk

10

Het werk van HGJB-jeugdwerkers is veelomvattend: ze ondersteunen het bestaande jeugdwerk door het coachen van leidinggevenden, ze bouwen aan missionair jeugdwerk voor de wijk of de stad, dragen bij aan de geloofsopvoeding en betrekken gezinnen op het totale werk met en voor jongeren. Ook hoort het geven van catechese vaak tot hun taak, doen ze aan jeugdpastoraat en verzorgen ze toerustingavonden. Kortom, HGJB-jeugdwerkers zijn breed inzetbaar - maar wel volgens een plan. Het moet namelijk ook doelgericht jongerenwerk zijn, waarin stappen vooruit worden gezet. De soorten jeugdwerker zijn divers; zij zijn eerstelijns jongerenwerker maar ook begeleider van middenkader. De meeste van hen werken zowel aan goed jeugdbeleid als aan een sterke uitvoering. Er zijn ook accentverschillen: waar de een meer inzet op de gezinnen, is de ander met een missionaire taak belast. Een diversiteit aan competenties, zowel theologisch als agogisch, wordt gevraagd. Dit vraagt om een scherpe voorselectie op basis van het juiste profiel voor de specifieke context.

HGJB in de plaatselijke context In gemeenten wordt enthousiast gereageerd op deze vorm van dienstverlening door de HGJB. Hiervoor zijn enkele factoren aan te wijzen. De plaatselijke gemeente krijgt door plaatsing van een HGJB-jeugdwerker de beschikking over kennis en ervaring van de HGJB in z’n geheel. De HGJB neemt de rol van werkgever uit handen van de plaatselijke gemeente en vergroot daarmee de ontwikkelkansen van de jeugdwerkers. De werkwijze van HGJB-jeugdwerkers is niet soft: na onderzoek wordt de uitvoering ingezet en ook tussentijds getoetst. Er is dienstbaarheid aan en aansluiting bij de context van de plaatselijke gemeente: HGJB-jeugdwerkers voelen zich thuis in de kaders en structuren van de kerkelijke gemeente en kunnen daarbinnen optimaal werken.

Groei aantal benoemingen In 2010 waren er diverse nieuwe plaatsingen en werden lege plaatsen (door vertrek naar elders) opnieuw bezet: HGJB-jeugdwerkers in Rijssen en Apeldoorn en HGJB-catecheten in Gorinchem, Hilversum en Lunteren. Ook is er veel voorbereidend werk gedaan voor toekomstige benoemingen. In Scheveningen werd de plaatsing voorbereid van een jeugd- en missionair werker. In Nijkerk (Grote kerk) voor een jeugd- en gezinswerker. In 2011 verwachten we nog een reeks nieuwe werkers toe te kunnen voegen.

Feiten & Cijfers • Jeugdwerkers gecoacht, ondersteund en geworven voor gemeenten in Apeldoorn, Eemnes, Genemuiden, Gorinchem, Gouda, Heerde, Hilversum, Huizen, Leek-Oldebert, Lunteren, Nijkerk, Nunspeet, Papendrecht, Rijssen, Rouveen, Scherpenzeel, Scheveningen en Voorthuizen. • 13 jeugdwerkers in 15 gemeenten per 31-12-2010 (31-12-2009: 9 jeugdwerkers in 11 gemeenten) • 4 catecheten in 4 gemeenten per 31-12-2010 (31-12-2009: 3 catecheten in 3 gemeenten) • 7 gemeenten in 2010 begeleid bij de vraag naar werving van een professionele jeugdwerker


HGJB SuPPoRt geMeenteonDeRSteUning De jeugdwerkadviseurs werken vanuit de regionale kantoren in Putten en Schoonhoven voor veel plaatselijke gemeenten. Er kwam een grote variëteit binnen aan vragen van (algemene) kerkenraden, jeugdraden en werkgroepen. Diverse contacten groeiden uit tot een opbouwtraject, bestaande uit advies, instructie en activiteiten voor jongeren. Met een opbouwtraject kunnen wij gemeenten ter plaatse begeleiden en bedienen. Gemeente en HGJB bouwen hiermee samen aan een volwaardige plek voor jongeren in de gemeente en aan het doorgeven van het Evangelie van generatie op generatie.

Deze vraag, door onszelf mede opgeroepen, lééft ook werkelijk vandaag. De eilanden in het jeugdwerk die vaak onbedoeld zijn ontstaan, proberen wij in een integrale benadering te verbinden, waardoor het werk met jongeren in samenhang met elkaar wordt gedaan. We helpen gemeenten bij het maken van een goede analyse en geven aanbevelingen naar aanleiding daarvan. Vaak begeleiden we ook de implementatie van de (nieuwe) plannen. De HGJB beschikt over de hiervoor noodzakelijke kennis en ervaring en kent ook de ‘good practice’ die is opgedaan in andere gemeenten.

Netwerken De vraagstukken waarbij de HGJB werd ingeschakeld varieerden van relatief eenvoudig, zoals het opstarten van (missionair) jeugdwerk, tot veelomvattend, zoals het uitwerken van een integraal beleidsplan met bijbehorend gemeentegroeiplan voor jongeren van 0-25 jaar. Van het betrekken van ouders op jeugdwerk en catechese tot het coachen van jeugdambtsdragers en leidinggevenden. Het betrekken van jongeren en gezinnen bij de kerk is niet eenvoudig. Een nieuwe generatie voorbereiden op een leven van navolging van Christus, vraagt om grote investeringen die anders zijn dan het louter inzetten op continuïteit, wat veel gemeenten vooral beogen. Tegelijkertijd wordt de nood meer en meer onderkend en ervaren gemeenten dat professionele begeleiding echt nodig is. In een aantal gemeenten zal de HGJB blijvend begeleiding geven.

een groot netwerk voor het jeugdwerk in gemeenten Integraal jeugdbeleid Als een jongere 23 jaar is, wat heeft zijn gemeente hem of haar dan meegegeven om uit te groeien tot een discipel van Jezus Christus en volwassen gemeentelid? Wat vraagt dat van ons jeugdwerk, de catechese, de eredienst, maar met name van de opvoeders zelf?

Door de jaren heen is er een groot netwerk aan goede contacten ontstaan. Wij zijn daar zeer zuinig op. Relaties zijn immers voor ons het sleutelwoord voor een sterke HGJB en daar hebben wij ook in 2010 in geïnvesteerd. Er waren honderden contactmomenten met leidinggevenden, predikanten, ambtsdragers en belangstellenden. Hierdoor wordt ook de vereniging HGJB versterkt en vinden vele methoden, materialen, cursussen en activiteiten hun weg naar ons achterland.

Feiten & Cijfers • 40 adviestrajecten uitgevoerd in gemeenten te Alblasserdam, Ameide, Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld, Brakel, Eindhoven, Emst, Epe, Garderen, Geldermalsen, Goes, Gouda, Hasselt, Hattem, Hierden, Hoevelaken, Hoogblokland, Hoogeveen e.o., Houten, Kerkenveld-Alteveer, Leek, Lopikerkapel, Middelburg, Monster, Nijbroek, Nijkerk, Noordwijk, Nunspeet, Onstwedde, Papendrecht, Scheveningen, Sint Jansklooster/ Vollenhove, Sliedrecht, Stellendam, Urk, Vollenhove, Windesheim, Woudenberg, Zuidwolde, Zwolle, Zwolle-Westenholte (2009: 10 kortdurende en 15 langlopende adviestrajecten) • 153 instructieavonden in 123 gemeenten voor in totaal ca. 5.200 leidinggevenden, ambtsdragers, ouders en belangstellenden (2009: 125 instructieavonden) • Gemeentesupportdag Noord geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen. Wel veel geïnvesteerd in contacten met lokale gemeenten in de noordelijke provincies (2009: 40 aanwezigen uit 20 gemeenten) • 50 netwerkafspraken met jeugdambtsdragers, predikanten en kerkenraden (2009: 60 netwerkafspraken)

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Instructie van gemeenten

11


HGJB Support – GEMEENTE EN EREDIENST De HGJB gelooft dat vanwege de doop kinderen, tieners en jongeren volop deel uitmaken van het gemeenteleven. De zondagse erediensten zijn hierbij centrale momenten waarbij jong en oud samen de Heere mogen ontmoeten. Samen gemeente zijn betekent: alle gemeenteleden zijn geroepen om ruimte te geven aan elkaar in afhankelijkheid van God. Binnen het programma Gemeente en Eredienst ontwikkelen we materialen en geven we advies om kinderen, tieners en jongeren een passende plek te geven tijdens het samenkomen van de gemeente. Concreet mocht er onder andere een themamap verschijnen met ingrediënten rondom het jaarthema 1, 2, 3, Vier!.

jongeren een passende plek geven tijdens het samenkomen van de gemeente

HGJB - Publieksverslag 2010

Bid- en dankdagmap

12

In 2010 zijn er weer nieuwe mappen gemaakt voor biddag en dankdag. De biddagmap had als thema Hou(d) vast!. Het verhaal van Bartimeüs (Markus 10:46-52) vormde het uitgangspunt om samen met de kinderen te ontdekken wat bidden is en hoe we mogen bidden. De dankdagmap had als thema Danken is vieren (n.a.v. Nehemia 8). Deze map sloot aan bij het HGJB-jaarthema, want dankdag is bij uitstek een dag om te vieren! De mappen zijn in de afgelopen twee jaar uitgebreid met meer soorten werkvormen voor school en jeugdwerk, tips voor een eredienst met kinderen en herkenbare pictogrammen voor de verschillende onderdelen van de liturgie van de eredienst. In 2010 is de mogelijkheid tot het downloaden van de bijlagen voortgezet. Hierop kwamen positieve reacties binnen.

Leerdienst.nu Met twintig handreikingen per jaar wil de HGJB predikanten en kerkenraden ondersteunen in het vormgeven van leerdiensten. Hiermee proberen we de kloof te overbruggen tussen de eeuwenoude belijdenisgeschriften en de constant veranderende leefwereld van

jongeren. Leerdienst.nu bevat een uitgebreide preekschets met suggesties om jongeren (en ouderen) te prikkelen om actief mee te denken in de leerdienst. Er wordt ingegaan op vragen en op antwoorden die er nú voor jongeren toe doen en tegelijkertijd wordt er recht gedaan aan de traditie van de kerk. In september 2010 verschenen de eerste materialen rondom de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De methode voorziet duidelijk in een behoefte, want het aantal abonnees op de map Leerdienst.nu overtrof de verwachtingen voor 2010 ruimschoots.

Feiten & Cijfers • 7 Bezinningsavonden Integrale Eredienst met 111 beleidsmakers, predikanten en jeugdouderlingen (nieuw in 2010) • 1 basiscursus coaching met 17 cursisten uit 3 gemeenten (nieuw in 2010) • 0 basiscursussen jeugdbeleid (2009: 1 cursus met 7 cursisten uit 3 gemeenten) • 2 basiscursussen jeugdambtsdrager met in totaal 32 cursisten uit 14 gemeenten (2009: 2 cursussen met 45 cursisten uit 30 gemeenten) • 1 verdiepingscursus jeugdpastoraat met in totaal 44 cursisten uit 10 gemeenten (2009: 1 cursus met 39 cursisten) • 643 mappen HGJB-Jaarthema ‘1, 2, 3, vier!’ verzonden aan leden en abonnees. Daarnaast 38 mappen verkocht via de webshop (2009: 649 plus 89 mappen) • 598 abonnees ontvingen een bid- en dankdagmap. Daarnaast 49 dankdagmappen en 29 biddagmappen verkocht via de webshop (2009: 640 abonnees, 38 dankdagmappen en 27 biddagmappen via de webshop) • 371 boekjes uit de serie ‘Instructief’ verkocht (2009: 288 boekjes) • 37 handreikingen homoseksuele jongeren verkocht (2009: 69) • 43 abonnees op Leerdienst.nu per 31-12-2010 (nieuw in 2010) • 1.100 abonnees op Generator per 31-12-2010 (2009: 750 abonnees) • 18 Totaalboxen Jeugddiaconaat verkocht (2009: 26)


HGJB SuPPoRt - MiSSionAiR weRk De HGJB voorziet gemeenten van materialen voor het jeugdwerk onder randkerkelijke en niet-kerkelijke kinderen en tieners. In veel gemeenten is dit missionaire werk echter vermengd met vakantiewerk voor de eigen kerkelijke kinderen. Bij het vakantiebijbelwerk komen dan soms meer kerkelijke kinderen dan niet-kerkelijke kinderen. Dit levert tussen de HGJB en de gemeenten nogal eens gespreksstof op over het materiaal en de vorm van het werk. Ook in het afgelopen jaar probeerden we gemeenten bewust een duidelijke keuze te laten maken om speciaal te investeren in werk voor rand- en onkerkelijke jongeren. De gemeenten die dat doen gaven aan daarin ook gezegend te worden.

bewust een duidelijke keuze maken voor rand- en onkerkelijke jongeren

HGJB-map Missionair Tienerwerk De map Missionair Tienerwerk is afgestemd op tieners van 10 tot 14 jaar. Het doel van de map is om jonge buitenkerkelijke tieners op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met het Evangelie. De map Missionair Tienerwerk 2010 bevat vijf programma’s rondom het VBW-thema 2010 ‘Stel je voor...!’ Met dit thema willen we hetzelfde laten gebeuren als bij een kennismaking: stapje voor stapje iemand leren kennen, God leren kennen. Van missionaire tienerwerkers krijgen we terug dat de map voorziet in hun behoefte. Ondanks een noodzakelijke prijsverhoging is het aantal verkochte mappen ten opzichte van 2009 toegenomen. Opvallend is dat relatief weinig gemeenten zich in het missionaire jeugdwerk specifiek richten op de leeftijdsgroep van de tieners. Dat is ook een pittige klus. Dit verklaart de, vergeleken met missionair kinderwerk, relatief lage aantallen verkochte VBW-Tienermappen en bezoekers van de VBW-Tienerwerkersdag.

In het vroege voorjaar van 2010 werden er drie inspirerende regionale dagen gehouden voor missionair kinderwerkers. Uit 168 verschillende kerkelijke gemeenten kwamen mensen zich laten toerusten en bemoedigen. Het beloofde wat: honderden mensen die het verlangen hebben om kinderen in een van de vakanties bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus! Geweldig om te ontdekken dat er op deze dagen ook drie gemeenten waren die dit jaar voor het eerst een VBW wilden starten. Naast de jaarlijks terugkerende onderdelen als een bijbelstudie, informatie rond het nieuwe thema, allerhande workshops en het oefenen van het themalied en de weettekst, was er ruimte voor cabaret, vernieuwende objectlessen, en veel aandacht voor ontmoeting en gebed. De dagen werden bijzonder gewaardeerd, gezien de positieve reacties die we kregen. Uit de evaluatieformulieren van deelnemers bleek dat vooral vraag is naar onderlinge uitwisseling van ideeën, praktische informatie en leuke tips. Hier zal bij de invulling van de VBW-dagen in 2011 opnieuw speciaal aandacht aan worden besteed.

Feiten & Cijfers • 3 VBW-Kinderwerkersdagen met in totaal 711 deelnemers uit 168 gemeenten (2009: 3 dagen, 700 deelnemers uit 200 gemeenten) • 1 VBW-Tienerwerkersdag met 63 deelnemers uit 29 gemeenten (2009: 75 deelnemers uit 25 gemeenten) • 590 complete VBW-pakketten, 430 VBW-bijbeltijdboekjes, 270 VBW-cd-roms en 80 VBW-Toneel Totaal pakketten ‘Stel je voor’ verkocht (2009: 596 pakketten, 434 bijbeltijdboekjes, 313 cd-roms en 117 Toneel Totaal pakketten) • 98 VBW-Tienermappen ‘Stel je voor’ verkocht (2009: 85 mappen) • 21 kidsmappen missionair verkocht (2009: 37 mappen) • 29 mappen uit de serie ‘V van…’ verkocht (2009: 32 mappen) • 10 Kerstideeënboeken en 12 Paasideeënboeken verkocht (2009: 13 en 10 boeken)

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

VBW-kinderwerkersdagen

13


HGJB Support – Catechese Binnen het programma Catechese is dit jaar veel aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van materiaal. De tweede (en laatste) jaargang Bijbelwijs voor godsdienstlessen op de openbare basisschool werd uitgegeven, de eerste jaarreeks Follow Me Next kwam op de markt en de vierde jaarreeks Follow Me verscheen. Het succes van de reeks Follow Me en de uitgave van Follow Me Next vroegen om een nieuwe materiaalvormgeving en om een kwaliteitsinvestering in de multimediale aspecten van de methode. Beide methodes kregen een frisse tienervriendelijke lay-out en bij de multimediaontwikkeling werden externe deskundigen betrokken. Gebruikersgemeenten zijn tevreden over het concept en het materiaal, wat zich vertaalt in een goede afname.

Uitbreiding catechesemateriaal Er kwam een nieuwe uitgave in de reeks 18+ bijbelstudiemateriaal: ‘Heldere hoofden, warme harten – Bijbelstudies over 1 Johannes’. Dit boekje is speciaal geschikt voor de zogenaamde LEV-kring, een gesprekskring als vervolg op de belijdenis. LEV staat voor Leren En Vieren; het is een concrete werkvorm voor gemeenten om jonge en/ of nieuwe gemeenteleden mee te nemen in het ‘levenslang leren’. Voor 2011 staat een nieuwe uitbreiding van catechesematerialen gepland. Dan willen we namelijk materiaal ontwikkelen voor de doopcatechese, het onderwijs aan doopouders.

catechese gaat om meer dan alleen goed materiaal Feiten & Cijfers

HGJB - Publieksverslag 2010

Mentorcatechese

14

Catechese is een vorm van maatwerk en gaat om meer dan alleen het gebruik van goed materiaal. Van belang is dan ook de toerusting en instructie voor de catecheten en mentoren: hoe gebruik je het materiaal en hoe voer je het gesprek met tieners? Hiervoor is er de Basiscursus Mentorcatechese. Aan deze cursus hebben in 2010 meer dan 130 mentoren deelgenomen! Voor het komende jaar is ons voornemen het contact met gebruikersgemeenten te blijven onderhouden. Wellicht door een nieuwsbrief, maar ook door onder andere activiteiten als de Basiscursus Mentorcatechese en de Catechese Informatie Avond te blijven benutten als investerings- en contactmomenten tussen het HGJB-Centrum voor catechese en gebruikers.

• 3.820 catechisanten en 769 mentoren uit in totaal 100 gemeenten gebruiken Follow Me (2009: 2.828 catechisanten en 588 mentoren uit 70 gemeenten) • 718 catechisanten en 152 mentoren uit in totaal 33 gemeenten gebruiken Follow Me Next (2009: 108 catechisanten en 19 mentoren uit 5 pilot-gemeenten) • 101 mappen BijbelWijs verkocht (2009: 120) • 6 basiscursussen mentorcatechese met 132 mentoren (2009: 4 cursussen met 70 mentoren) • 3 Catechese Informatie Avonden met 69 predikanten en/of catecheten tijdens de avonden Belijden-is-doen (2009: 3 avonden met 50 deelnemers)


HGJB SuPPoRt - JeUgDweRk

leidinggevenden helpen bij hun taak in het kinder-, tiener- en jongerenwerk in de gemeente Cursussen Jeugdwerk In de afgelopen jaren zijn door de HGJB twee belangrijke vormen van cursussen voor het jeugdwerk geboden, namelijk basiscursussen en verdiepingscursussen. Met name de aanmeldingen voor de basiscursussen liepen terug, omdat veel leidinggevenden een investering van zes avonden als een te grote belasting ervaren. De kortere verdiepende cursussen konden in het algemeen op meer belangstelling rekenen. Daarom hebben we in 2010 nagedacht over het aanbieden van kortere, thematische modules. Dit nieuwe cursusaanbod zal in het seizoen 2011/2012 zijn beslag krijgen. De leidinggevenden die deelnamen aan de cursussen, lieten weten dat deze investering hen veel opleverde, vooral ook door de ontmoeting met andere leidinggevenden met hun praktijkervaringen.

Map HGJB-Kinderwerk Dit jaar is er een start gemaakt met een nieuw blad: kinderblad Clik – voor op de club én thuis. Een full colour kinderclubblad van

20 pagina’s dat vijf keer is verschenen. Naast Clik is er gestart met de map HGJB-Kinderwerk, speciaal voor het kinderwerk in de gemeente. Deze map vervangt het jaren veelgebruikte blad Bouwstof. Aan de manier waarop het kinderwerk wordt ingevuld, is niets veranderd. Alleen krijgen leidinggevenden niet één Bouwstof met daarin vier programma’s door de brievenbus, maar vier losse programma’s per Clik. Er zijn in 2010 dus 20 nieuwe programma’s voor kinderclubs ontwikkeld. Deze programma’s worden op thema bewaard in een map. De map HGJB-Kinderwerk sluit qua methode en manier van werken nauw aan bij de map HGJB-Tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk.

Feiten & Cijfers • 3 basiscursussen kinderwerk met in totaal 30 cursisten uit 14 gemeenten (2009: 4 cursussen met 68 cursisten uit 20 gemeenten) • 2 verdiepingscursussen kinderwerk met in totaal 26 cursisten uit 8 gemeenten (2009: 2 cursussen met 24 cursisten uit 15 gemeenten) • 3 basiscursussen tienerwerk met in totaal 47 cursisten uit 12 gemeenten (2009: 3 cursussen met 49 cursisten uit 21 gemeenten) • 2 verdiepingscursussen tienerwerk met in totaal 39 cursisten uit 13 gemeenten (2009: 1 cursus met 37 cursisten uit 19 gemeenten) • 1 basiscursus jongerenwerk met 10 cursisten uit 8 gemeenten (2009: 4 cursussen met 54 cursisten uit 29 gemeenten) • 9.605 abonnementen op kinderblad Clik voor kinderen van 6-12 jaar per ultimo 2010 (2009: 10.121 op Bouwsteen (junior)) • 1.900 abonnementen op de map HGJB-Kinderwerk (2009: 2.127 abonnementen op Bouwstof voor kinderwerkers) • 1.407 abonnementen op de map HGJB-Tienerwerk (2009: 1.691 abonnementen) • 429 abonnementen op de map HGJB-Jongerenwerk (2009: 453 abonnementen)

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Hoe kunnen we leidinggevenden helpen om hun taak in het kinder-, tiener- en jongerenwerk in de gemeente uit te voeren? Dat is de centrale vraag waar het programma Jeugdwerk zich mee bezighoudt. Steeds meer hopen we als HGJB een afgestemd pakket materialen en instructie voor de brede leeftijdsgroep aan te bieden. In 2010 is veel geïnvesteerd in de productie van de mappen HGJB-Kinderwerk (nieuw!), HGJB-Tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk. Vanuit gemeenten ontvangen we tegelijk ook signalen dat het niet alleen draait om goede materialen; ook de toerusting om met deze programma’s te werken en de doorvertaling naar de eigen plaatselijke gemeente is van wezenlijk belang.

15


HGJB Support - Gezinnen Gesprekken met kerkenraden of jeugdambtsdragers bevestigen steeds dat voor de geloofsopvoeding in de gemeente het gezin de belangrijkste plek is. We voelen ons dan ook verantwoordelijk om, naast alles wat er verder voor en met jongeren in de gemeente gebeurt, in de gezinnen te investeren. Kerkenraden nemen hun verantwoordelijkheid en organiseren avonden voor ouders om hen te bemoedigen en toe te rusten. Tegelijk blijkt dat het moeilijk is om juist ‘de grote groep’ ouders te bereiken. In de komende jaren haken we vooral in op de natuurlijke contacten die er in de gemeente zijn met de gezinnen: starten met huwelijksgesprekken en doopcatechese, en van daaruit proberen om ouders langer te motiveren voor onderling gesprek en toerusting. Er was wat vertraging in de uitvoering van plannen, want het programma Gezinnen had het afgelopen jaar helaas te kampen met onderbezetting.

Gezinnen in Dichtbij Begin 2010 heeft een groepje studenten van de CHE een onderzoek uitgevoerd onder de lezers van Dichtbij, het blad dat donateurs van de HGJB gratis krijgen toegezonden (oplage ca. 20.000). Programma Gezinnen verzorgt vier pagina’s van elk nummer, waardoor veel ouders persoonlijk bereikt kunnen worden met vorming en toerusting. Uit het onderzoek is gebleken dat dit ook gebeurt en dat lezers het als waardevol ervaren. De respons op de enquête (14%) was hoger dan verwacht. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 40 jaar, en 30% van de lezers geeft aan dat zij in de eerste plaats als ouder in relatie tot jongeren staan (alternatieven o.a.: leidinggevende, predikant, grootouder, gemeentelid). Dichtbij wordt door 80% van de ontvangers gelezen en door 88% van de lezers als goed of uitstekend beoordeeld. 57% leest Dichtbij vanwege de achtergrondartikelen over de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren en over de geloofsopvoeding van kinderen. Deze artikelen worden ook het best gelezen en het hoogst gewaardeerd.

HGJB - Publieksverslag 2010

voor de geloofsopvoeding in de gemeente is het gezin de belangrijkste plek

16

Feiten & Cijfers Hart voor je huwelijk Voor alle stellen die al een poosje getrouwd zijn en willen blijven werken aan hun huwelijk, heeft de HGJB in samenwerking met een aantal zeer betrokken en ervaren vrijwilligers toerustingmateriaal ontwikkeld. Hart voor je Huwelijk geeft de gemeente de mogelijkheid om echtparen gedurende zes avonden te helpen om te investeren in hun huwelijk, of ze nu twee, tien of twintig jaar getrouwd zijn. De vraag naar dit nieuwe materiaal overtrof in 2010 de verwachting: in een tiental plaatsen zijn ruim 75 stellen met elkaar aan de slag gegaan!

• 148 opvoeders in 5 gemeenten bereikt met de basiscursus geloofsopvoeding (2009: 68 opvoeders in 4 gemeenten) • 150 opvoeders in 8 gemeenten bereikt met een avond ‘Samen opvoeden’ (2009: 400 opvoeders in 19 gemeenten) • 1 informatieavond Hart voor je huwelijk (2009: 1 avond) • 15 trainersmappen en 86 deelnemersmappen Hart voor je Huwelijk verkocht (nieuw in 2010) • 8 gemeenten organiseerden Hart voor je Huwelijk voor in totaal 78 stellen (nieuw in 2010)


FInancIEEL vERSLaG VAn De PenningMeeSteR

Jubileumjaar In 2010 vierde de HGJB haar 100-jarig jubileum. Hoewel het jubileumjaar nog tot halverwege 2011 duurt, is in 2010 al met vreugde en dankbaarheid teruggekeken. Het 100-jarig bestaan van de HGJB werd aangegrepen om ons werk onder de aandacht te brengen bij de achterban. Hen is gevraagd om een (extra) financiële bijdrage, zodat het werk van de HGJB ook in de toekomst voortgang mag blijven vinden. Een aantal van de acties startte later dan was gepland. Deze acties, waaronder een telemarketingactie onder relaties van de HGJB, worden in 2011 voortgezet. Andere acties hebben niet het resultaat opgeleverd waar op werd gehoopt. De sprong naar een stijging van de inkomsten die in de begroting was opgenomen, bleek te groot.

Bijdrage donateurs Na een forse investering in de werving van donateurs in 2008 en de toename van de bijdragen van donateurs in 2009 zijn de bijdragen van personen in 2010 licht gestegen. De verwachting was dat deze stijging groter zou zijn. De actie die onder gemeenteleden is gehouden om nieuwe donateurs te werven heeft niet tot de verwachte groei van het aantal donateurs geleid. De telemarketingactie die in het vierde kwartaal van 2010 is begonnen en die in 2011 wordt voortgezet, is daarentegen succesvol.

Daling bijdrage gemeenten De forse daling van bijdragen uit gemeenten in 2009 is in 2010

grotendeels tot staan gekomen. De verwachting dat deze bijdragen in 2010 weer zouden stijgen, waarmee de daling uit het voorgaande jaar zou worden goedgemaakt, is helaas niet uitgekomen.

Bijdragen aan activiteiten Evenals in voorgaande jaren blijkt dat de deelnemerbijdragen voor HGJB-activiteiten telkens weer een belemmering zijn. Daarnaast zijn de opbrengsten lager dan begroot doordat sommige activiteiten geannuleerd moesten worden of doordat bezoekersaantallen tegenvielen.

Een nieuw jaar Bij het opstellen van de begroting 2011 was duidelijk dat de HGJB voor een grote uitdaging staat. De wens om jongeren toe te rusten voor Gods aangezicht te leven en om gemeenten en plaatselijke vrijwilligers daarbij te ondersteunen is groot. Er worden veel activiteiten ontplooid om hen daarbij te helpen, maar de financiële speelruimte is beperkt. Dat spanningsveld is geen nieuwe constatering, maar lijkt in 2011 sterker op ons af te komen dan ooit tevoren. Om de activiteiten uit te voeren wordt de wervingsactie onder contacten van de HGJB in 2011 voortgezet. In het fondsenwervingsbeleid voor 2011 heeft de relatie met gemeenten een belangrijke plaats gekregen. Wij doen een klemmend beroep op onze achterban om samen de begrote stijging van de bijdragen met 10% te realiseren. Het financiële spanningsveld neemt niet weg dat we graag met deze uitdaging aan de slag gaan. We zien kansen en mogelijkheden en weten ons daarin gesteund door een betrokken achterban en verwachten boven alles de hulp van de Heere God. Bilthoven, maart 2011

H. van de Bunt 1e penningmeester

W. van Oostende manager financiën, fondsenwerving en bedrijfsvoering

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Het jaar 2010 is afgesloten met een tekort van € 426.465. Bij het opstellen van de begroting was al rekening gehouden met een tekort. Daarmee werd invulling gegeven aan de keuze een deel van het vermogen in te zetten. Het tekort is uiteindelijk groter geworden dan was voorzien, vooral vanwege het behoorlijk achterblijven van de opbrengsten bij de begroting. Dat geldt zowel voor de opbrengsten van donateurs en gemeenten als de deelnemerbijdragen voor activiteiten die de HGJB organiseerde. Het niveau van de kosten is zelfs iets lager dan was begroot. Belangrijk is dat enorm veel werk voor en met kinderen, tieners en jongeren verricht mocht worden.

17


FInancIEEL vERSLaG - BAlAnS Balans per 31 december (in duizendtallen, in euro’s, na resultaatverwerking) 2010

2009

Materiële vaste activa in kader bedrijfsvoering In het kader van de bedrijfsvoering Gebouwen

118

152

Kantoorinventaris

15

15

Kantoormachines

30

Effecten Voorraden in kader bedrijfsvoering

55 163

222

472

416

39

10

Vlottende activa

242

291

Liquide middelen

891

1.011

1.807

1.949

Totaal activa Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Beschikbaar voor doelstelling Reserve financiering activa bedrijfsvoering

633

800

0

216

203

232 835

1.247

Fondsen Bestemmingsfondsen

19

33

854

1.281

Kortlopende schulden

953

668

1.807

1.949

Beleid vermogensbeheer

HGJB - Publieksverslag 2010

33

Totaal reserves en fondsen

Totaal passiva

18

19

Het doel van de continuïteitsreserve is om grote onverwachte schommelingen in inkomsten of uitgaven, indien die zich op korte termijn voordoen, te kunnen opvangen zonder dat dit direct consequenties heeft voor de voortgang van het werk en/of de omvang van de formatie. De omvang van de continuïteitsreserve wordt telkens voor de duur van de beleidsplanperiode vastgesteld op 50% van de baten uit eigen fondswerving (ten bate HGJB). Peiljaar is het laatste jaar van een beleidsplanperiode. Het bedrag wordt vastgesteld op grond van de bij het beleidsplan behorende meerjarenbegroting. De continuïteitsreserve blijft ruim onder de bovengrens van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (personeels-, huisvestingsen organisatielasten). Ten aanzien van de overige reserves is beleid vastgesteld dat deze binnen afzienbare tijd worden aangewend ten behoeve van de doelstelling.

Algemene grondslagen voor waardering en bepaling resultaat De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Effecten in de vorm van ledencertificaten worden gewaardeerd voor de actuele waarde. De overige effecten kennen een hoofdsomgarantie op een overeengekomen expiratiedatum. Vanwege het voorgenomen beleid deze effecten niet te vervreemden voor expiratiedatum worden deze gewaardeerd tegen de aflossingswaarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.


Financieel verslag - Exploitatie Staat van baten en lasten (in duizendtallen, in euro’s) Fondsenwerving

Realisatie Begroot Realisatie Begroot 2010 2010 2009 2011

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Baten uit eigen fondswerving (ten bate HGJB) Bijdragen kerkelijke gemeenten 295 350 300 325 Bijdragen personen 579 750 570 700 Overige baten 286 265 221 298 Contributies 99 90 95 100 Subtotaal bijdragen ten bate HGJB 1.270 1.455 1.185 1.423 Baten uit eigen fondswerving (ten bate derden) Bijdragen tweejaarlijks diaconaal project 424 400 39 50 Bijdragen vakantieproject 17 15 17 15 Subtotaal bijdragen ten bate derden 440 415 56 65 Totaal baten uit fondswerving 1.710 1.870 1.241 1.488 Subsidies 20 25 119 0 Effecten / Kapitaalopbrengsten 24 46 67 35 Overige baten 17 0 1 0 Som der baten 1.770 1.941 1.427 1.522 Netto besteed aan doelstelling Jongerenbeweging 558 493 620 420 Concepten 525 509 509 444 Gemeenteondersteuning 301 258 255 214 Projecten derden 12 11 85 72 Totaal besteed aan doelstelling 1.396 1.271 1.469 1.148 Besteding projecten derden 422 403 -41 -17 Totaal bestedingen 1.818 1.674 1.429 1.132 Kosten eigen fondswerving (ten bate HGJB) 129 149 79 103 Kosten eigen fondswerving (ten bate derden) 9 5 28 24 Totaal kosten fondswerving 138 154 107 127 Besteed aan fondswerving 8% 8% 9% 8% Kosten verkrijging subsidies 0 3 10 0 Besteed aan subsidiewerving 0% 11% 8% 0% Kosten beheer en administratie 240 230 210 221 Besteed aan kosten beheer en administratie 12% 11% 10% 11% Som der lasten 2.196 2.061 1.756 1.480 Saldo -426 -120 -328 42 Saldo is toegevoegd (onttrokken) aan Reserves en fondsen - Reserve activa bedrijfsvoering -58 -37 -54 -36 - Reserve activa voorraden bedrijfsvoering 29 0 -12 0 - Bestemmingsfonds diaconaat 0 0 -10 0 - Bestemmingsfonds BOS -1 0 2 0 - Bestemmingsreserve clusters 0 0 -23 0 - Bestemmingsfonds Stichting Vrienden -14 -10 -3 0 - Reserves -382 -73 -228 78 Resultaat -426 -120 -328 42

19


FInancIEEL vERSLaG - exPloitAtie Toelichting uitvoeringslasten (in duizendtallen, in euro’s) Realisatie 2010

Begroot 2010

Realisatie 2009

Begroot 2011

Uitvoeringslasten Salaris/sociale lasten/pensioen Overige personeelslasten Huisvestingslasten Onkostenvergoeding bestuur Overige organisatielasten

1.419 195 97 3 334

1.476 153 97 2 342

1.433 168 95 2 334

1.434 144 95 2 318

Totaal

2.047

2.069

2.031

1.993

Waarvan ten behoeve van Jongerenbeweging Concepten Gemeenteondersteuning Overig Projecten derden Totaal besteed aan doelstelling

699 673 371 0 11 1.753

694 694 378 0 16 1.782

730 620 356 0 53 1.759

658 620 381 0 46 1.704

54 0 240

54 3 230

53 10 210

68 0 221

2.047

2.069

2.031

1.993

Fondswerving Subsidies Beheer en administratie Totaal

HGJB - Publieksverslag 2010

Toelichting staat van baten en lasten 2010

20

Fondswerving

Resultaten clusters

Per saldo zijn de baten uit fondswerving ten opzichte van 2009 gestegen met ruim 7%. De begroting, die erg ambitieus was, is niet gehaald (-/- € 185.000). Ondanks de financiële crisis valt de afwijking ten opzichte van de begroting tegen. Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat, als gevolg van het jubileumjaar, het aantal donateurs meer zou stijgen dan uiteindelijk het geval was. Het aantal (wijk)gemeenten dat heeft gekozen voor lidmaatschap is gestegen naar 180. Omdat het niet altijd mogelijk is de extra kosten van het lidmaatschap af te dragen, is door meerdere (wijk-) gemeenten de vrijwillige bijdrage verminderd. Dit verklaart voor een deel de daling van de bijdragen van gemeenten. De stijging van de contributies heeft dit gelukkig gecompenseerd.

De financiële verantwoordelijkheid voor de projecten is onderdeel van de integrale projectverantwoordelijkheid van de projectleiders. Het kostenbewustzijn is hierdoor vergroot. Per saldo kwam het resultaat van de clusters bijna € 125.000 lager uit dan begroot. De oorzaak daarvan is niet gelegen in kostenoverschrijdingen, maar in lagere opbrengsten. Soms zijn deelnemersaantallen of verkoopcijfers te ambitieus begroot. Bij andere projecten moesten soms activiteiten geannuleerd worden omdat er te weinig animo was.

Beleggingen De HGJB heeft een defensief ‘beleggingsbeleid’. Naast renterekeningen zijn er middelen belegd in ledencertificaten en enkele producten met hoofdsomgarantie. De rendementen in 2010 waren lager dan in 2009 en dan was begroot. De voornaamste oorzaak hiervoor is de rente die behoorlijk lager is dan op het moment waarop de begroting 2010 werd vastgesteld.

Bestedingen Onder ‘netto besteed aan doelstelling’ staan verantwoord de directe baten, directe lasten en de uitvoeringslasten. Uitvoeringslasten bestaan uit kosten van personeel, huisvesting en indirecte organisatiekosten en worden toegerekend op basis van de werkelijk gewerkte uren. Ondanks de verzwarende omstandigheid van uitstroom van personeel en extern personeel dat moest worden ingehuurd zijn de kosten op alle drie onderdelen lager dan begroot. In 2011 zal, om nog efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen, worden gezocht naar verdergaande mogelijkheden om kosten te besparen.


Financieel verslag - Exploitatie Besteding van middelen in relatie tot de som der baten Realisatie 2010

Begroot 2010

Realisatie 2009

Besteed in relatie tot som der baten Direct besteed aan doelstelling

102%

86%

100%

Indirect besteed aan doelstelling

13%

12%

15%

Totaal besteed aan doelstelling

115%

98%

115%

8%

8%

8%

Besteed aan fonds- en subsidiewerving Meer / minder besteed dan som der baten

23%

6%

23%

Besteed aan doelstelling in relatie tot som der lasten

83%

81%

81%

Totaal Werving baten Subsidie Beheer en besteed aan Fondswerving Fondswerving administratie doelstelling HGJB derden werving

Bijdragen

Totaal 2010

Totaal 2009

-1.361.842 0 0 0 0 -1.361.842 -1.430.992

Publiciteit

26.407 38.572

Overige kosten Personeelskosten

978.383 1.382.160

Huisvestingskosten

0

0 64.979 40.735 0

40.883

4.919

0

39.370

2.875

0 189.442 1.613.847 1.600.650

82.932 2.362

Organisatiekosten

0

288.315 8.213

1.024.184

1.155.245

173

0 11.367 96.833 94.731

600

0 39.517 336.645 335.836

Totaal 2010

1.396.354

129.400

8.566

0

240.325

1.774.646

Begroot 2010

1.270.430

148.961

5.308

2.749

229.650

1.657.143

Totaal 2009

1.469.206 79.041 28.381 9.932 209.645 1.796.204

1.796.205

Verantwoordelijkheid In een jubileumjaar voert dankbaarheid de boventoon, voor het werk dat voor en door kinderen, tieners en jongeren mag gebeuren. De toenemende betrokkenheid van donateurs en gemeenten maakte het mogelijk dat de HGJB haar rol daarin kon vervullen. De HGJB voelt zich in hoge mate verantwoordelijk om in dat speelveld van kinderen, tieners, jongeren en gemeenten haar missie te bereiken.

Uitbreiding van middelen De opbrengsten zijn in 2010 lager uitgevallen dan begroot. Dat zorgt ervoor dat in de jaren 2011 en verder een positief resultaat moet worden gerealiseerd om ook in de toekomst de activiteiten van de organisatie te kunnen blijven uitvoeren. Kostenbeheersing is daarvoor belangrijk, maar de focus ligt vooral op uitbreiding van de middelen. De basis voor deze middelenuitbreiding is vastgelegd in het fondsenwervingsbeleid voor de komende jaren. Daarin is de uitbreiding

van het aantal donateurs en gemeenten die een financiĂŤle bijdrage leveren niet het grootste speerpunt, maar ligt de nadruk vooral op het onderhouden van bestaande relaties met donateurs en gemeenten.

Bodem reserves en fondsen bereikt De begroting 2011 sluit met een positief resultaat van ruim â‚Ź 40.000. Dat is nodig, omdat de reserve van de HGJB eind 2010 is gedaald tot een bedrag van â‚Ź 835.000. Dat is, gezien de omvang van de organisatie, lager dan het niveau dat minimaal noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. 2011 wordt dan ook een jaar waarin een start wordt gemaakt met het herstel van de reservepositie van de HGJB.

Meeleven Naast zorgpunten, waarvoor we gebed en steun vragen, overheerst de dankbaarheid. We hopen en bidden dat de betrokkenheid toeneemt en dat we ook in 2011 weer veel kinderen, tieners en jongeren mogen bereiken met het Evangelie.

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Financieel verslag - Begroting

21


vERantWooRdInGSvERKLaRInG Onderscheiden van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren 1. Organisatie en uitvoering intern toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken 1.1. Vereniging van de HGJB Op 9 november 2010 bestond de HGJB 100 jaar. Dit hebben we met een speciale jubileumbijeenkomst gevierd en herdacht. Het is bijzonder om te zien hoe de HGJB door de jaren heen haar werk steeds heeft mogen doen voor de kinderen, tieners en jongeren. De HGJB vindt haar ontstaansgeschiedenis in de lokale groepen en verenigingen die zich verenigd hebben in een landelijke organisatie. De afgelopen jaren is de HGJB een vereniging geworden die, vanuit een behoefte uit de gemeenten, materialen en ondersteuning is gaan bieden aan de gemeenten. Gemeenten spelen een belangrijke rol onze missie, die is verwoord in ons beleidsplan 2011-2014 Leer Me Leven: de HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. We richten ons weliswaar in de eerste plaats op jongeren, maar het behoort tot onze missie dat we deze jongeren zien in het kader van de gemeente - en niet als losse individuen. De HGJB wil daarom graag verbonden zijn met jongeren, jeugdverenigingen en kerkenraden van wijkgemeenten. De HGJB werkt in eerste instantie voor haar leden.

• Bestuur. Het bestuur stuurt het beleid van de vereniging en stelt dit vast. Het bestuur houdt toezicht op de directie. • Directie. De directie geeft leiding aan de arbeidsorganisatie en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. • Ondersteunende afdelingen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie en ondersteunen de interne processen binnen de arbeidsorganisatie. • MT. Het managementteam is verantwoordelijk voor de werkzaamheden richting de doelgroepen: HGJB Voor jou en HGJB Support. Figuur 1: Organogram van de vereniging HGJB Leden Individuele jongeren / groepen / gemeenten

ALV

Ledenraad jongeren

vrijwilligers

HGJB - Publieksverslag 2010

Toelichting bij het organogram

22

• Leden. Er zijn drie mogelijkheden om lid te worden van de vereniging HGJB: individueel als jongere, via een jongerengroep en als kerkenraad van een (wijk)gemeente. • ALV. De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit een afvaardiging van de leden. • Ledenraad. Deze vertegenwoordigt de leden van de vereniging. In de ledenraad hebben jongeren, vrijwilligers van de HGJB en afgevaardigden van de (wijk)gemeenten zitting. De ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarnaast is de ledenraad bevoegd tot alle huishoudelijke taken, voor zover deze volgens de statuten door de ALV aan de ledenraad zijn gedelegeerd.

(wijk)gemeenten

Bestuur

Directie Ondersteunende afdelingen

MT HGJB Voor jou

HGJB Support

Arbeidsorganisatie HGJB


• HGJB Voor jou en HGJB Support. Vanuit deze twee groepen worden er activiteiten, begeleiding, instructies en materialen aangeboden aan respectievelijk jongeren en gemeenten.

Het HGJB-lidmaatschap De statutenwijziging van 2007 heeft tot gevolg gehad dat de vereniging verbreed is. Niet alleen verenigingen en clubs kunnen zich aansluiten als lid van de vereniging, maar ook kerkenraden van (wijk)gemeenten en individuele jongeren van 18-23 jaar. Op 31 december 2010 had de vereniging 23.804 leden. Het afgelopen jaar hebben 48 verenigingen hun lidmaatschap opgezegd omdat men de contributie te hoog vond of omdat de vereniging ophield te bestaan. Zes verenigingen werden lid in 2010, maar er zijn nog veel verenigingen en clubs die ook lid zouden kunnen worden van de HGJB. Het komende jaar zal er een onderzoek worden gehouden onder onze leden en afnemers om erachter te komen hoe we hen op de beste manier kunnen bedienen en op welke manier we hen kunnen binden aan onze vereniging.

Vrijwilligers • • • • • • •

Dhr. B.W. den Butter Mw. A.M. van Eijsden Dhr. J.H. van der Kolk Mw. T. Sonneveld-Maayen Mw. N.A.R. Lucaciu-Terlouw Dhr. C.T. Thoutenhoofd Dhr. M. Visser

Jongeren • • • • • • •

Dhr. J.L. Brokking Mw. K. van der Duijn Schouten Mw. I. Meijer Mw. A.H. Meijers Dhr. H.J. Mijderwijk Dhr. W. van Oort Mw. R. Tan

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. De ledenraad voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Het bestuur van de vereniging legt aan de ledenraad jaarlijks verantwoording af van het gevoerde beleid. De ledenraad is bevoegd tot alle huishoudelijke taken die de vereniging van de HGJB aangaan, voor zover deze volgens de statuten niet aan de ALV worden opgedragen. Tevens benoemt de ledenraad de bestuursleden.

Samenstelling van de ledenraad per 31-12-2010 De ledenraad bestaat uit tenminste 21 personen, waarbij spreiding over de regio’s het uitgangspunt is. Een derde deel van de ledenraad is afkomstig uit de jongeren van 18-23 jaar, een derde deel bestaat uit HGJB-vrijwilligers van commissies, redacties en werkgroepen en een derde deel bestaat uit afgevaardigden van (wijk)gemeenten.

Afgevaardigden van wijkgemeenten • • • • • • •

Dhr. G. Barmentlo (tweede voorzitter) Dhr. A. van den Bos Ds. J.T. Maas Mw. A.E. van Norel Dhr. dr. E. van ’t Slot (eerste voorzitter) Mw. E. Vergunst-van Schaik (secretaris) Dhr. C. Vrij

De taken, verantwoordelijkheden en procedures van de ledenraad binnen de HGJB zijn vastgelegd in een notitie. De ledenraad is in 2010 vijf keer bijeengekomen. De ledenraad heeft haar advies gegeven aan het bestuur bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2011-2014 Leer Me Leven. Daarnaast heeft het bestuur de leden van de ledenraad gevraagd vanuit hun rol als afvaardiging van de leden mee te denken rond de financiële situatie van de HGJB en over de vraag hoe het materiaal van de HGJB in de verschillende gemeenten wordt ontvangen. De ledenraad heeft zich voorbereid op de te houden vergadering met het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ledenraad en bestuur in vergadering op de Algemene Ledenvergadering (ALV) Op 3 juni 2010 legde het bestuur middels een vergadering met de ledenraad verantwoording af van het gevoerde beleid. Tijdens de ALV zijn het nieuwe beleidsplan 2011-2014 Leer Me Leven, het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. Daarnaast verleende de ledenraad decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De ledenraad heeft uitgesproken graag met het bestuur mee te denken bij het uitzetten van het beleidsplan in de komende jaren.

1.2. Bestuur Het bestuur van de HGJB is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vergadert negen keer per jaar. Een deel van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur is uitbesteed aan

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

Ontwikkelingen in en vergaderingen van de ledenraad Ledenraad

23


de directie. In het bestuurs- en directiestatuut is nader vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn. Het bestuur richt zich op het stellen van kaders voor de beleidsvorming en -uitvoering en de toetsing hiervan. Daarbij adviseert het bestuur de arbeidsorganisatie op hoofdlijnen bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Het bestuur is ook het toezichthoudend orgaan van de HGJB als arbeidsorganisatie. Dit vindt plaats door beoordeling van de door de directeur aangeleverde documenten vanuit de arbeidsorganisatie. In 2010 ontving het bestuur maandelijks een directierapportage. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet binnen de HGJB geen vergoeding, de gemaakte kosten worden wel vergoed.

Samenstelling van het bestuur Het bestuur bestaat uit ten minste negen leden. Daarbij zijn de volgende functies binnen het bestuur te noemen: eerste en tweede voorzitter (beiden gemeentepredikant), eerste en tweede secretaris, eerste en tweede penningmeester, bestuursleden met specialisme in de pedagogiek en een bestuurslid met specialisme ten aanzien van interne processen. Voor de bestuursfuncties zijn profielschetsen opgesteld.

Ds. H.J. van Wijnen, directeur, adviserend lid Programmamanager Jeugdwerk in de Protestantse Kerk in Nederland

1.3. Directie Binnen de HGJB wordt voor alle betaalde medewerkers de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening gehanteerd. De functie van directeur wordt daarbij gewaardeerd in schaal 12; voor deze functie geldt dat ze in de eindperiodiek zit. Ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorziening gelden voor de directie dezelfde regelingen als voor andere medewerkers. Er worden geen bonussen of extra vergoedingen verstrekt.

Fte Bruto salaris Pensioen Sociale lasten Vergoedingen

Directeur 0,67 48.422 4.670 3.977 1.290

Bestuursleden per 31-12-2010: • • • • • • • • •

HGJB - Publieksverslag 2010

24

Ds. F. van Roest, voorzitter Ds. B.J.D. van Vreeswijk, tweede voorzitter Dhr. H. van de Bunt, eerste penningmeester Dhr. drs. W. van Olst (tweede penningmeester) Mw. drs. W. de Jong, eerste secretaris Mw. mr. J.P.M. van der Grift-Burghout, tweede secretaris Mw. W.H. Hartog-Boogaard, bestuurslid met specialisme pedagogiek Dhr. dr. A. de Kock, bestuurslid met specialisme pedagogiek Dhr. dr. J. Noeverman, bestuurslid met specialisme interne organisatie Ds. H.J. van Wijnen, directeur, adviserend lid

Nevenfuncties bestuursleden: • Ds. F. van Roest, voorzitter Lid kerkenraad wijkgemeente Ichthus (b.a.) van de Protestantse Gemeente te Noordwijk • Ds. B.J.D. van Vreeswijk, tweede voorzitter Lid kerkenraad Hervormde gemeente Hattem • Dhr. dr. A. de Kock, bestuurslid met specialisme pedagogiek Lid kerkenraad Hervormde gemeente Gorinchem Lid Beraadsgroep catechese in de Protestantse Kerk in Nederland

In 2010 is de functie van directeur Bedrijfsvoering en Fondswerving gewijzigd in een managementfunctie. In oktober 2010 is er een manager Financiën, Fondswerving en Bedrijfsvoering binnen de HGJB aangesteld. Deze wijziging is ook opgenomen in het bestuurs- en directiestatuut. De directeur is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de HGJB en uit dien hoofde ook verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Deze verantwoordingslijn krijgt gestalte in het volgende: • Periodieke rapportage over de voortgang in de vorm van maandelijkse directierapportages. De inhoud van de directierapportage wordt vastgelegd in de informatiepiramide. Deze rapportages worden besproken in de bestuursvergadering. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van deze rapportages. • Jaarlijks beoordelingsgesprek. • Jaarlijks functioneringsgesprek.

2. Optimale samenstelling van het bestuur en toezichthoudend orgaan Het bestuur van de vereniging van de HGJB bestaat uit minimaal negen personen. De bestuursleden worden gekozen door de ledenraad voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal driemaal


In 2010 zijn er twee vacatures vervuld. Per 1 januari 2011 zal de eerste voorzitter van het bestuur afscheid nemen. De huidige tweede voorzitter wordt per die datum benoemd tot eerste voorzitter. Daarmee ontstaat er een vacature voor de functie van tweede voorzitter. Hiervoor zijn namen ingediend door de leden van de vereniging van de HGJB. Aan het einde van 2010 is de procedure gestart met het benaderen van mogelijke kandidaten voor de functie van tweede voorzitter.

3. Evaluatie functioneren van directie, bestuurder en toezichthouders Functionerings- en beoordelingsgesprek De voorzitter en de tweede secretaris van het bestuur houden jaarlijks een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek met de directeur.

Planning- en controlcyclus In 2008 is er een planning- en controlcyclus uitgewerkt middels een informatiepiramide. In deze planning- en controlcyclus is te zien dat er op alle niveaus evaluaties plaatsvinden en dat dit effect heeft op de kaders en uitwerking van de projecten in het volgende jaar. Het bestuur ontvangt vanuit de directie maandelijks een directierapportage zodat het bestuur de vereniging adequaat op hoofdlijnen kan besturen en richting geven.

Optimaliseren van effectiviteit en efficiency van bestedingen 1. Richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus De statutair vastgestelde doelstellingen worden uitgewerkt en vastgelegd in het beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan beslaat de periode van 2011-2014. Als onderdeel van het beleidsplan is er een meerjarenbegroting opgesteld. Het beleidsplan en de meerjarenbegroting vormen de basis voor het werkplan binnen de ar-

beidsorganisatie. Dit werkplan wordt per jaar opgesteld en geĂŤvalueerd. Hierin worden alle projecten binnen de HGJB beschreven en wordt er een projectbegroting aangeleverd. Om vanuit beleidsplan en meerjarenbegroting te komen tot een werkplan wordt er in het voorjaar door het bestuur een kaderbrief geformuleerd. Deze kaderbrief geeft de inhoudelijke en financiĂŤle kaders aan waarbinnen de arbeidsorganisatie de projecten voor dat jaar kan ontwikkelen.

2. Monitoring en evaluatie van de uitvoering interne processen De planning- en controlcyclus vindt plaats op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Elk niveau heeft hierin zijn eigen bevoegdheden. Om de planning- en controlcyclus inzichtelijk te maken is er een informatiepiramide ontwikkeld met daaraan gekoppeld de verschillende formats voor het vastleggen van rapportages, evaluaties, projectplannen en -begrotingen. De uitvoering van de interne processen wordt gemonitord en geĂŤvalueerd door de directie. De directie ontvangt lopende het jaar van de ondersteunende afdelingen verslag van eventuele afwijkingen binnen de afdeling en aan het eind van het jaar een evaluatie. Het bestuur wordt door de directie tijdens de bestuursvergaderingen op de hoogte gebracht van de eventuele afwijkingen en de evaluatie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er ook de monitoring en evaluatie van de projecten rechtstreeks voor onze doelgroepen. In deze cyclus heeft de clustermanager een belangrijke taak. De clustermanager is verantwoordelijk voor zijn cluster en rapporteert per kwartaal aan het managementteam. Aan het einde van het jaar vindt er een jaarevaluatie plaats. De rapportages en evaluaties rapporteert de directie aan het bestuur om verslag te doen van het werk voor de doelgroepen van de HGJB.

3. Aanpassingen naar aanleiding van evaluaties Naar aanleiding van de rapportages en de evaluaties worden de plannen lopende het jaar of voor het komende jaar bijgesteld. Deze aanpassingen worden opgenomen in de projectkaarten van het werkplan. Aan het einde van een beleidsplanperiode zal de evaluatie van het beleidsplan ook van invloed zijn op het nieuw op te stellen beleidsplan.

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!

herkozen worden. Voor de verschillende bestuursfuncties zijn profielen vastgesteld. Deze profielen worden gebruikt om te komen tot een voordracht van nieuwe bestuursleden. Ook ondersteunen de profielbeschrijvingen met daarbij de verschillende portefeuilles het bestuur in het effectief en daadkrachtig besturen van de vereniging.

25


Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden 1. De belanghebbenden van de HGJB De belanghebbenden van de HGJB zijn te verdelen in vier groepen, namelijk: a) De leden van de vereniging van de HGJB. Deze leden zijn te verdelen in drie categorieën: - verenigingen en clubs, - kerkenraden van (wijk)gemeenten, - individuele jongeren van 18-23 jaar. b) Giftgevers: - donateurs, - gemeenten. c) Samenwerkende organisaties: - Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, - Op weg met de ander, - Bond van Hervormde Zondagsscholen, - Refo500, - Uitgeverij Boekencentrum. d) Afnemers van materialen en diensten, die geen lid zijn van de vereniging van de HGJB. Aantal leden per 31 december 2010: 23.804 (31-12-2009: 25.271) Aantal donateurs per 31 december 2010: 19.504 (31-12-2009: 18.910)

HGJB - Publieksverslag 2010

2. Inrichting van de communicatie

26

De HGJB is een projectenorganisatie. Elk project, programma en cluster is verantwoordelijk voor de communicatie met de eigen doelgroep, binnen de randvoorwaarden die daarvoor zijn vastgelegd in het ‘handboek huisstijl’ en het ‘zendingenbeleid’. De eindverantwoordelijkheid voor de clusteroverstijgende informatieverstrekking ligt bij de Afdeling PR & Communicatie.

3. Inhoud en kwaliteit van de verstrekte informatie Het handboek huisstijl bevat richtlijnen voor vormgeving en taalge-

bruik. Deze bevorderen de uniformiteit en herkenbaarheid. Het zendingenbeleid is vastgesteld om de communicatie met leidinggevenden in het plaatselijke jeugdwerk te kanaliseren. Communicatie naar jongeren vindt zowel rechtstreeks plaats als via leidinggevenden in de plaatselijke gemeenten. De aan leidinggevenden verstrekte informatie betreft dus projecten voor gemeenten en leidinggevenden én projecten voor jongeren.

4. Wijze van informatieverstrekking Het eerste loket voor informatie is de receptie (telefoon) en www. hgjb.nl. Daarnaast kiest elk project zijn eigen communicatiemiddelen. Voor de gezamenlijke en clusteroverstijgende communicatie zijn twee vaste postmomenten per jaar aangewezen en daarnaast een variabel aantal contactmomenten per digitale nieuwsbrief. Overige ingrediënten van de communicatiemix zijn onder andere het blad Dichtbij voor donateurs, het publieksverslag, de HGJB Support Infogids, persberichten, social media, posters, flyers, advertenties en stands. Ook informeren de jeugdwerkadviseurs gemeenten over HGJB-projecten.

5. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden De HGJB heeft rechtstreeks contact met haar doelgroep. Tijdens de uitvoering van het werk is er contact met de achterban en worden ideeën, opmerkingen, wensen en klachten als waardevolle input meegenomen voor het evalueren en bijstellen van projecten. In 2010 was er intensief contact met een deel van de achterban dat te kennen gaf dat het materiaal niet aansluit bij hun gemeente. In 2011 zal een bezinning plaatsvinden over differentiatie in het HGJB-materiaal. De medewerkers van de HGJB vragen de afnemers van de materialen en diensten van de HGJB ook om te evalueren, om zo feedback te ontvangen. De HGJB heeft een klachtenprocedure geformuleerd en zorgt ervoor dat de klachten die binnenkomen op correcte wijze worden behandeld. De HGJB wil het aanbod zo goed mogelijk aan laten sluiten bij haar achterban en daarom zijn de ideeën, opmerkingen en wensen van de belanghebbenden van groot belang.


27

HGJB - een christelijke beweging van en voor jongeren!


HGJB - Publieksverslag 2010

De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Het staat de HGJB voor ogen dat: • jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren; • jongeren hun christen-zijn niet ervaren als één van de onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven. De rode draad die hen uittilt boven de werkelijkheid van deze wereld, van onze cultuur en hun eigen omstandigheden en hen stelt 28 in het licht van Gods plan met deze wereld.

De HGJB beoogt dat jongeren vanuit een geleefd geloof en een beleefde belijdenis zoutend zout en lichtend licht mogen zijn voor de mensen om hen heen. De HGJB is een organisatie voor jongeren én een organisatie voor kerkelijke gemeenten, in het bijzonder voor die gemeenten binnen de Protestantse

Kerk in Nederland die in de gereformeerde traditie willen staan. Dit uit zich in: • het geven van instructie, toerusting en advies aan plaatselijke gemeenten met het oog op kinderen, tieners en jongeren, • het organiseren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren, • het ontwikkelen en uitgeven van materialen.

De uitgebreide jaarrekening is integraal beschikbaar via www.hgjb.nl. Wilt u een exemplaar ontvangen, neemt u dan contact op met ons Landelijk Centrum: 030-2285402 of info@hgjb.nl.

Publieksverslag 2010  
Publieksverslag 2010  

Publieksverslag HGJB, 2010

Advertisement