Page 1

Jaar 28 nummer 2 December 2019

'Nou dominee, succes ermee!' Praktische tips voor de VBW Houvastavonden rond belijdenis doen

hgjb.nl


100% HGJB

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

Kerstconferentie met je vrienden! ‘Op de HGJB-Kerstconferentie ben je met zijn allen op vakantie, terwijl je ook tijd investeert in je relatie met elkaar en met God.’

Met vrienden op vakantie. Klinkt dat niet hartstikke tof ? Eén van de vijf redenen waarom de Kerstconferentie geweldig is! Samen met vrienden naar workshops, diensten en aan het einde van de dag samen uitrusten en praten over de geweldige dag. Wil je nog meer redenen weten waarom de Kerstconferentie zó geweldig is? Check het filmpje op ons YouTube kanaal!

2


Colofon

Dichtbij is een uitgave van de HGJB en wordt drie keer per jaar verzonden naar mensen die de HGJB steunen en naar onze contactpersonen voor het jeugdwerk in de gemeenten. HGJB Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, met bronvermelding: HGJB-Dichtbij, jaargang 28 nummer 2, december 2019.

Redactie

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

3

Werk met impact

I

n de afgelopen periode sprak ik één van onze donateurs, een dame op leeftijd. Deze mevrouw gaf aan dat ze jaren geleden zelf met de HGJB op vakantie is geweest en daar nog steeds goede herinneringen aan heeft. Ze heeft het stokje

doorgegeven aan haar kinderen, want die hebben (inmiddels ook al weer even geleden) vakanties geleid voor de HGJB. Het werk van de HGJB wordt gewaardeerd en mevrouw vertelde dat ze hoopt ons nog lang te kunnen steunen! Van zo’n gesprek word ik erg blij. Niet zozeer vanwege het enthousiasme om ons te steunen, maar meer omdat ik in zo’n gesprek merk dat ons werk impact heeft! Wat gaaf om te merken dat iemand het naar zijn zin had op een activiteit van de HGJB en

Redactie Alice de Graaf, Christa Noteboom, Dorinthe Alexman, Herman van Wijngaarden, Gerrina Bakker (eindredactie) Foto voorpagina Scholierenweekend Vormgeving Reprovinci creative industries, Schoonhoven

dit positieve gevoel weer doorgeeft aan zijn eigen kinderen. Hieruit blijkt ook dat het ontzettend belangrijk is hoe je als ouders bezig bent in de opvoeding. In deze Dichtbij kunt u lezen over geloofsopvoeding. Als ouders heb je daarin een verantwoordelijkheid, maar gelukkig hoeft u de geloofsopvoeding niet alleen te doen. De kerk en de HGJB ondersteunen u hierbij! De kerk helpt u door te zorgen voor catechese en het is goed als u geïnteresseerd bent in datgene wat uw kind daar leert. De methodes van de HGJB zijn erop gericht dat u thuis met uw kind in gesprek kunt gaan over datgene wat aan de orde kwam op catechisatie, u leest erover in het artikel op pagina 4. In deze Dichtbij komt ook een aantal jongeren aan het woord die op één of andere manier geraakt zijn door het geloof en inmiddels zelf iets mogen doorgeven. Mooi om te merken dat het werk in Gods Koninkrijk doorgaat onder jong en oud en dat we daar als

Druk BDU, Barneveld

HGJB aan mogen bijdragen! Voor dat werk bent ook u van groot belang! We danken u voor uw steun het afgelopen jaar en vragen u om ons niet te vergeten in uw gebeden.

Oplage 12.000

Jan Kranendonk

Contact Reacties op de inhoud van Dichtbij: dichtbij@hgjb.nl Bezorging en administratie: info@hgjb.nl HGJB-kantoor Silvosa Prins Bernhardlaan 1 3722 AE Bilthoven Tel. 030-2285402 E-mail: info@hgjb.nl Giften De vereniging HGJB is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gemeenten en donateurs. Giften zijn van harte welkom op NL35RABO0308316835/ BIC: RABONL2U. Wilt u informatie over de mogelijkheid om de HGJB testamentair te gedenken, neem dan even contact met ons op. Zie www.hgjb.nl/steun.

Directeur

4

Inhoud

14

04 Ouderbetrokkenheid bij catechisatie 06 Vakantie Bijbel Week 08 Diaconaal project 12

HGJB-nieuws

13

HGJB’er aan het woord

14

Geloof in de praktijk

16

Geloofsopvoeding

18

Houvastavonden

19

HGJB-nieuws

18


Catechese

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

4

Ouderbetrokkenheid bij catechisatie

‘Nou dominee, succes ermee!’

Het was in de pauze van een gemeenteavond. De dominee kwam aan de praat met een vader en het gesprek kwam op de catechisatie. ‘Het zal wel niet meevallen, hè dominee?’, zei de vader. Zonder haar te noemen, dachten ze beide aan de dochter van de vader, met wie ze beide de nodige moeite hadden. De dominee antwoordde: ‘Nou, inderdaad, het kost me wel eens moeite om de jongeren erbij te betrekken. En helaas zijn er een paar die het nogal eens helemaal laten afweten...’ De vader knikte begripvol. ‘Ik snap het... Nou dominee, succes ermee!’ Het voorbeeld is fictief, maar zeker bij pre-

‘Nou dominee (of andere catecheet), succes

het af of mijn zoon/dochter überhaupt naar

dikanten en andere catecheten zal het wel

ermee!’

catechisatie wil.

herkenning oproepen. Het gebeurt nogal

Tot op zekere hoogte is dat terecht. Bij de

eens dat ze er veel moeite voor moeten doen

Achterstand

om bepaalde jongeren erbij te betrekken.

Zo makkelijk als de fictieve vader uit het

heid. Maar als we zo hier en daar onze oren

voorbeeld, zullen de meeste ouders zich er

te luisteren leggen in het land, krijgen we de

Of ze constateren dat sommige jongeren

hopelijk niet van afmaken. Toch staat het

indruk dat er vaak veel meer aan de hand is.

heel makkelijk bij de catechisatie wegblij-

voor een houding die in mindere of meerde-

Catechisatie zou méér een gezamenlijk ‘pro-

ven. ‘Weten jullie waarom Jaap er niet is?’

re mate aanwezig kan zijn: catechisatie is de

ject’ van catecheet én ouders moeten zijn.

‘Ja, hij had teveel huiswerk.’ Of: ‘Hij moest

verantwoordelijkheid van de catecheet. Hij

Zonder ouders die nauw betrokken zijn bij de

trainen.’ Of zelfs: ‘Hij mocht van z’n ouders

of zij moet ervoor zorgen dat mijn zoon of

catechese, staat de catechese bij voorbaat op

thuisblijven.’

dochter meedoet; en van hem of haar hangt

achterstand.

catecheet ligt een grote verantwoordelijk-


Catechese

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

5

Ouderavond

sportvereniging, zo leer je (menselijkerwijs

zich waar is, is dat geen garantie dat dit zich

Wat dat betreft, is er soms een vreemde

gesproken) geloven op de catechese – en dus

bij onze kinderen zal herhalen. Integendeel,

situatie. De meeste ouders willen precies

slaan we in principe geen enkele keer over.

de kans daarop is in deze tijd veel kleiner dan

weten wat er met hun kind op school ge-

Op de betreffende avond gaven ouders

vroeger. Destijds was er veel meer sprake

beurt. Zeker als een kind voor het eerst naar

daarbij een paar mooie voorbeelden. Iemand

van een totaalomgeving die jongeren bij kerk

de middelbare school gaat, zit je als ouder

zei: ‘Natuurlijk houd ik rekening met de

en geloof hield. Nu komen er vanuit de om-

te wachten op een informatieavond waarop

mogelijkheden van mijn kind. Als hij echt

geving vaak eerder negatieve dan positieve

uitgelegd wordt wat er gaat gebeuren. En in

veel huiswerk heeft, mag hij thuisblijven.

signalen over het geloof.

het jaar waarin er een profiel gekozen moet

Maar anders gaat hij!’ En iemand anders: ‘In

worden, wil je als ouder goed op de hoogte

zo’n geval bieden wij vaak aan om haar met

Hometrainer

gehouden worden. Want je bent natuurlijk

de auto te brengen, zodat ze niet op de fiets

Alle reden dus om als ouders nauw betrokken

betrokken bij het onderwijs van je kind.

hoeft. Dat scheelt haar dan weer tijd...’

te zijn en te blijven bij de catechese van onze

Maar bij catechisatie blijkt dat veel minder vanzelfsprekend te zijn. Onlangs was ik betrokken bij een ouderavond die een gemeente georganiseerd had, omdat ze voor het eerst gebruik ging maken van de HGJBmethode Leer & Leef. De catecheten wilden de ouders daar graag over informeren: waarom gaan we deze methode gebruiken, hoe

ten op de Zoals je leert spor o leer je sportvereniging, z sproken) (menselijkerwijs ge chese. geloven op de cate

kinderen. Vraag waar het over ging en wat uw zoon of dochter eventueel geleerd heeft. Eén van de redenen dat ervoor gekozen is om zoveel aandacht te besteden aan het werkboekje van Leer & Leef (en ook van Follow Me) is dat we hopen daarmee de ouderbetrokkenheid te vergroten. In het ideale geval nemen de tieners of jongeren het werkboekje

en wat leren de tieners met deze methode,

Stimulans

en wat wordt er van de ouders verwacht?

Situaties kunnen natuurlijk ingewikkelder zijn

teksten zijn zó opgesteld dat er heel makke-

Het was een heel mooie avond, maar het

dan dit. Maar het principe is dat ouders de

lijk thuis over doorgepraat kan worden.

aantal bezoekers was gering.

catechese niet als vrijblijvend presenteren,

Op z’n minst kunt u als ouders kijken naar

zo van: ‘We zouden het prettig vinden als je

de Hometrainer (of bij Follow Me: naar het

Voorbeelden

mee naar huis en kijken de ouders erin. De

gaat, maar wil je niet, dan is het ook oké!’

onderdeel Things to do). Daarin staat een

Ouders onderschatten soms het belang van

Ouders zijn hierin belangrijke identificatiefi-

vraag of opdracht waarbij veelal inbreng van

catechese én van hun eigen rol daarin. Dat

guren, zoals ze in het algemeen belangrijke

mensen uit de omgeving gevraagd wordt.

begint al bij de huiselijke discussies over het

identificatiefiguren zijn voor het geloof van

Bijvoorbeeld: ‘Bedenk een vraag over het

wel of niet naar de catechisatie gaan. Als we

de tieners. Hoe belangrijk is geloven voor

geloof die voor jou belangrijk is. Stel hem

willen dat een kind leert voetballen, sturen

ons? Als tieners daar in de praktijk in positie-

aan iemand van wie je denkt dat hij of zij er

we hem naar de voetbaltraining. Heeft hij

ve zin iets van merken, is dat een belangrijke

iets over kan zeggen.’ Hopelijk bent uzelf zo

geen zin om te gaan, dan sporen we hem

stimulans – ook voor de catechese.

iemand!’

aan: ‘Kom op, kom van je stoel en pak je

Een vergissing die we niet moeten maken, is

voetbalspullen!’ Zo zou het met catechese

dat we zeggen: ‘Ik was vroeger ook zo en het

Herman van Wijngaarden,

ook moeten zijn. Zoals je leert sporten op de

is bij mij ook goed gekomen!’ Ook als dit op

medewerker catechese


Vakantie Bijbel Week

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

6

‘Hoe krijg je (nog) meer kinderen?’

5 praktische tips om meer kinderen met het Evangelie te kunnen bereiken tijdens de Vakantie Bijbel Week

Een vlaggetjesslinger wappert heen en weer in een

Herken je dat enthousiaste, verwachtingsvolle gevoel

zachte zomerbries. Als ik op de locatie aankom, zie ik

als de VBW gaat beginnen? Heb jij er ook weer zin in?

dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Scharen, stiften, lijm en spellen worden klaargelegd. Ergens wordt nog een sketch doorgenomen. De teamleider loopt enthousiast rond om te zien of alle teamleden voorbereid zijn op hun taak. Ze hebben er zin in: nog even en dan start de Vakantie Bijbel Week (VBW)!

En zoek je naar manieren om meer kinderen op de club met het Evangelie te kunnen bereiken? Naast een biddende afhankelijkheid van de Heere God zijn er praktische dingen die je kunt doen om kinderen enthousiast te maken voor de club. Lees ter inspiratie deze vijf praktische tips eens door! Christa Noteboom

Kinderen komen graag als ze persoonlijk uitgenodigd worden.


Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

5 praktische tips

TIP 1

r om via Maak een vrolijke flye rspreiden ve scholen in de buurt te de PR is belangrijk

n deur, maar een goe Het is misschien een ope Zorg dat je flyer ten dat er een VBW is. om kinderen te laten we olen (maar ook aantrekkelijk is. Veel sch opvalt en voor kinderen kinderen op de s) staan ervoor open om bijvoorbeeld sportclub een digitale aan s zen. Denk hierbij ook een leuke activiteiten te wij meegestuurd kan e nieuwsbrief van school flyer, die met de digital ar ook hun ouders t alleen de kinderen, ma worden. Zo bereik je nie ken om in supereen paar posters afdruk en verzorgers. Laat ook op te hangen. Hoe n en achter autoramen markten, bij voordeure beter! meer zichtbaarheid, hoe

TIP 3

Ga elke

Reken maar, dat kinderen daar bij willen zijn!

dag de w

ijk in komen g raag naa worden. r de VBW Laat elke als ze pe dag een rsoonlijk wijk in g paar vro uitgenod aan met li jk verklede igd b allonnen medewe genkom en flyers en perso rkers de , o m onlijk uit de kinde kinderen ren die z te nodig komen, en. Zoek ij tez o naar ple a ls speeltuin als de kin kken wa tjes. Het deren do ar veel is natuu or die vro worden, rlijk hele lijke med als ze op m aal leuk ewerkers de club welkom meenten aankom geheten halen de en. Ook leuk: in s medewe een vers ommige rkers de ierde bo gekinderen e re n k op met b a r. Het zie mee te ri ijvoorbe t er leuk jden en eld uit, is ge kinderen weldig o hoeven m in niet allee n te kom en. Kinderen

TIP 5

ers mee et je oud m je t a ie keer d leuke Val op elf nog herinneren? D ekte om even bij dat t jullie r da sme et jez f die kee n je hen Kun je h n kijken? O inkelen e n w e g te ngen va o m p m ocht s ri pje’ te m mocht o m s a e ra tj . k n n e e opvall orkshop en je év te laten wamen p k ‘knutselw n lo e o g v te e n cati geluidsngkusse door je lo aar grote p t, c n e e een spri ff e e it t da djes u gebouw ? Creëer kinderlie iten het u e b jk li n e je ouders ro it v e tivit , laat ldige inloopac ngers op de gewe Hang sli iterende en naar z tu ij s ee rw o e d v dat kind hallen, ute, die en maar, k boxen sc gs de ro e n R la t. n rd e n wo uke bord gehoude en zet le (gratis!) ie d it e it tiv ! kinderac illen zijn ag bij w ra g r a a ren d

Een goede

PR is bela

ngrijk!

TIP 2

Stuur een artikel naar de redactie van de plaatselijke kr ant en nodig een verslaggever uit

Plaatselijke kranten wa arderen het als ze inform atie krijgen over activiteiten in de regio. Is er iemand in het team die goed kan sch rijven? Lever dan een ent housiast artikel aan, samen met één of meer leuke, gez ellige of stoere foto’s. Let wel even op de AVG-regels: mo gen alle kinderen die op de foto staan ook in de kra nt? Nodig een verslaggever uit voor een interview op de eerste VBW-dag en creëer zo nog meer bekendhei d voor die geweldige VBW die je mag organiseren.

TIP 4

Schrijf een wedstrijd uit

een kleurplaat afLaat op de achterzijde van de flyer in kunnen leveren. VBW drukken, die de kinderen op de igheidje én maken ze Natuurlijk krijgen ze gelijk een klein van de week! kans op de grote prijs aan het eind houden, kun je een Voor kinderen die niet van kleuren Sommige kinderen en. andere wedstrijd op de flyer zett om leuke foto’s of een vinden het bijvoorbeeld geweldig dag tijdens de inmooie vlog te maken. Projecteer elke s op een scherm en laat loop de ingestuurde foto’s of vlog . Op de laatste dag de kinderen op hun favoriet stemmen Een mooie reden om wordt de winnaar bekendgemaakt. de club te (blijven) bezoeken!

VBW-instructie Ook zo benieuwd naar het nieuwe thema? Wil je meer tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk? Kom naar één van de instructiedagen of –avonden in januari en februari en leer hier meer over. • 23 januari | Rouveen (avondprogramma) • 8 februari | Barneveld (ochtendprogramma) • 14 februari | Ridderkerk (avondprogramma) Meer informatie en aanmelden N hgjb.nl/vbw

7


Diaconaal project

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

8

Lucy, een christelijke jongere in Mozambique:

‘Zonder moed bereik je niets!’

Tijdens onze reis voor het Diaconaal project van de HGJB ontmoette ik Lucy, 18 jaar. Ze is wat verlegen. Haast aarzelend geeft ze antwoord op mijn vragen. Maar opeens verandert het verlegen meisje in een zelfbewuste jonge vrouw, als ze vertelt hoe het is om in Mozambique op te groeien. Het leven is niet makkelijk als jongere in Mozambique. Toch gelooft Lucy dat zij als jongere het verschil kan maken. Daar is moed voor nodig. ‘Want’, zegt Lucy, ‘zonder moed bereik je niets.’ Eerlijk is eerlijk: Lucy heeft het nog behoorlijk

Een talent

Regelmatig bid ik of God me wil helpen goed

getroffen. Weliswaar heeft ook zij geen stro-

Als kind kreeg Lucy een droom, waarin God

te doen en oog te hebben voor de mensen

mend water en geen elektriciteit en moet ze

haar duidelijk maakte dat Hij haar het talent

om mij heen.’

douchen met een emmer water, opgewarmd

heeft gegeven om voor anderen te zorgen.

Ook nu al gaat ze het liefst op bezoek bij mensen in het ziekenhuis. Ze haalt water

op een vuurtje. Elke dag eet ze maïspap, dus er is weinig variatie en ze krijgt weinig vitamines binnen. Maar Lucy heeft het geluk dat ze naar school kan, wat voor veel andere kinderen niet is weggelegd omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Acht

‘Er zijn mannen di e je nodig hebben en ee n vrouw hoort niet te stude ren.’

euro: voor ons is het niets, voor hen is het

voor de patiënten of maakt wat eten voor hen klaar. Niet iedereen in haar omgeving vond dat zo’n goed plan. Haar vader heeft lang geprobeerd haar te ontmoedigen: ‘Wat moet je toch tussen al die mensen met wonden en bloed?’, verzuchtte hij dan. Inmiddels

een kapitaal. Daarom gaan de meeste kinde-

Terwijl ze erover vertelt, beginnen haar ogen

is ook hij ervan overtuigd dat God een plan

ren slechts een paar jaar naar de basisschool,

te stralen. ‘Ik wil het talent dat God mij heeft

heeft met het leven van zijn dochter en is hij

waar ze een beetje leren lezen en schrijven.

gegeven echt gebruiken. Daarom wil ik graag

hard op zoek naar een plek waar ze tijdens

Maar Lucy kan verder kijken en heeft zelfs

een medische studie doen, zodat ik verpleeg-

haar studie kan wonen. De universiteit is in

het plan om naar de universiteit te gaan. Een

kundige kan worden. God heeft zoveel voor

Tête, zo’n 400 km van hun woonplaats. Het is

droom waar ze al lang naar uitkijkt.

mij gedaan! Ik wil en kan daarom niet anders.

voor het hele gezin een grote stap.


Diaconaal project

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

9

Niet makkelijk Het leven als christen is in Mozambique niet makkelijk. Dit land is één van de weinige landen in Afrika waar christenen een minderheid vormen. Jarenlang zijn ze onderdrukt en vonden kerkdiensten in het diepste geheim plaats. Lucy merkt dit in het contact met haar leeftijdsgenoten. Ze vragen haar waarom ze zo actief is voor de kerk en vinden het raar dat ze nog steeds niet getrouwd is. Veel van hen trouwen voor hun achttiende jaar. Ze hopen op een beter leven of worden door hun ouders uitgehuwelijkt voor een mooie bruidsschat.

De kracht van het project • Het project helpt om de diaconale vorming van jongeren concreet te maken en op de agenda te krijgen van de gemeente. De kerk heeft Lucy andere waarden geleerd:

kerk zijn geweest. Ook zieken en weduwen

materialen dat je helpt om met

liefde, trouw en naastenliefde. Haar vrienden

worden bezocht. Ze bemoedigen hen met

kinderen, tieners en jongeren aan

begrijpen niet dat Lucy verder wil studeren

woorden uit de Bijbel. Lucy vindt het ge-

de slag te gaan.

voor verpleegkundige. ‘Er zijn mannen die

weldig om zo samen in gesprek te zijn over

je nodig hebben en een vrouw hoort niet te

het geloof, maar ook om praktische hulp te

studeren’, is hun overtuiging.

kunnen bieden. Het bemoedigt haar en helpt

• Er is een groot aanbod van

• Het werkt verbindend in de gemeente, omdat je het samen doet met jongeren én ouderen.

haar om vol te houden. Als ik haar vraag welk

Zelfs het praktisch met elkaar

Wees sterk

bezig zijn is al diaconaal!

Toch is Lucy standvastig. Maar dat lukt haar

in Nederland, valt ze even stil. Dan zegt ze:

niet alleen. Gelukkig is ze betrokken bij de

‘Jullie moeten sterk zijn! Als christen kan er

samen leren is net zo belangrijk.

jeugdgroep van de kerk. Ze geniet enorm

veel op je af komen, maar blijf bidden. Zoek

Dat geeft meer betekenis aan

van de bijbellessen, waarin ze nieuwe dingen

toegewijd met hart en ziel het goede voor

diaconaat.

uit de Bijbel leert. Zelf heeft ze geen Bijbel,

mensen om je heen. En doe het met moed.

dus probeert ze zo goed mogelijk alles te

Want zonder moed bereik je niets!’

• Het gaat niet alleen om geld. Het

• Het is mooi om met zoveel

advies ze zou willen geven aan christenen

verschillende gemeenten in het

onthouden. Regelmatig gaan ze met de

land iets gemeenschappelijks te

jeugdgroep op bezoek bij andere jongeren

Leantine Dekker,

hebben.

die het moeilijk hebben of al even niet in de

projectleider Diaconaal project

• Het project is in veel gemeenten al jaren een begrip. Iedereen kent het en de mensen rekenen er gewoon weer op.

Actiekrant voor het hele gezin De speciale actiekrant (‘Geef hoop!’) staat vol verhalen uit Mozambique, verhalen van hoop uit Nederland, puzzels, een bijbelleesrooster en inspirerende ideeën om zelf hoop te delen. Een krant voor bij iedereen op de keukentafel! Deze actiekranten zijn bedoeld om uit te delen aan alle gemeenteleden. Zo kan iedereen in de gemeente meer te weten komen over Diaconaal project ‘Geef hoop!’. Ze zijn gratis mee te nemen op de projectavonden of slechts tegen verzendkosten te bestellen op N www.diaconaalproject.nl.


HGJB-nieuws

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

12

Hoi, dit is JONG! De HGJB heeft de podcast JONG, Jongeren Onderweg Naar God, gelanceerd! Elke week komt er een nieuwe podcast online. Samen gaan we op zoek naar wat de Bijbel zegt en we gaan moeilijke vragen niet uit de weg. De podcast is te beluisteren via Spotify of elke dinsdag via WhatsApp te ontvangen. Meld je aan op N hgjb.nl/podcast

Nieuwe HGJB-vakantiegids! De HGJB-vakantiegids is uit. Blader langs de leukste vakanties en ontdek ook onze nieuwe vakanties naar Ameland, TsjechiĂŤ en de Weerribben. De HGJBvakanties hebben een positieve impact op de jongeren door bijvoorbeeld de vakantieliturgie. Samen met andere christelijke jongeren mogen ze groeien in hun geloof en een fijne reis beleven. N hgjb.nl/vakanties

Nagenieten van het HGJB-Scholierenweekend Het afgelopen Scholierenweekend was weer een succes. Met meer dan 100 tieners mochten we in het (soms koude) jonge-

Jongerenactiviteitenagenda 27-30 december | HGJB-Kerstconferentie

renklooster Nieuw Sion nadenken over God. We kijken terug

21-24 februari | HGJB-Scholierenweekend

op gezellige dagen met mooie diensten en toffe workshops.

6, 13, 14, 20, 21 en 27 maart | TOV-avonden

Wil je de sfeer zien? Intussen is het volgende weekend alweer

12, 13, 19, 20, 26 en 27 maart | Houvastavonden

gepland in februari 2020! Aanmelden kan weer via N hgjb.nl. Ga voor foto's naar N hgjb.nl/nagenieten-sw

27-29 april | Vader-zoonsurvival


HGJB'er aan het woord

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

13

vragen aan... Annette Roos, Vrijwilliger Kinde rb

lad Clik

Wat is de mooiste ervaring die je hebt meegemaakt tijdens je werk? ‘Als ik terug naar huis rij na een vergadering, voel ik me voldaan en blij. Het is fijn om iets te kunnen doen wat bij je past!’

Waarom zou iemand vrijwilliger moeten worden voor de HGJB? ‘Het is een mooie organisatie waar je samen kunt dienen in Gods

Annette is 32 jaar, woont in Hendrik-Ido-Ambacht en werkt als invalkracht in de gehandicaptenzorg op de dagbesteding. Wil je je even voorstellen? ‘Hoi, ik ben Annette Roos, vrouw van Marcel, mama van een

Koninkrijk.’

Wat is jouw verlangen voor de HGJB? ‘Wat ik hoop voor de HGJB is dat het werk nog heel lang voortgezet en uitgebreid mag worden, zodat kinderen, jongeren en gezinnen Gods liefde en genade steeds meer mogen kennen en doorgeven.’

dochter (6) en een zoon (3), wonend in Hendrik-Ido-Ambacht.’

Je werkt mee aan de Clik. Wat vind je daar zo mooi aan? ‘Klopt. Samen met nog een aantal anderen bedenken we de thuispagina’s van Clik. Ik vind het leuk om allerlei ideeën te bedenken bij thema's. Dan kan ik haast niet stoppen, zo enthousiast word ik ervan. Als de Clik op de mat valt is het mooi om te zien hoe alles een geheel vormt.’

Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Graag wilde ik iets nuttigs en leuks doen en ik was op zoek naar (vrijwilligers)werk. Toen ik zag dat de HGJB zocht naar mensen om mee te werken aan Clik, leek me dat ontzettend leuk werk! In mijn vroegere werk deed ik soortgelijke dingen.’

Waarom werk je mee aan de Clik? ‘Het mooie aan Clik vind ik dat je een mooie methode hebt om met kinderen over het geloof te praten en na te denken op de club, en dat ze voor thuis ook een mooi blad hebben.’

Wat is de mooiste reactie die je hebt gekregen over het werk dat je doet?

Wil je graag weten wat Clik te bieden heeft?

‘Werken aan Clik is werken achter de schermen. Niet veel men-

Vraag dan een proefabonnement aan op onze

sen weten dat ik meewerk aan Clik. Dat is ook helemaal niet erg.

website N hgjb.nl/clik

Mijn man reageert altijd enthousiast als hij de Clik ziet!’


Geloof in de praktijk

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

, m o K ! e e m doe

Het nieuwe HGJB-jaarth ema is: Kom mee! Same , doe n is alles to ch veel leu alleen? En ker dan als je onde rdeel bent je gaaf vind van iets wa t, dan wil je t toch graag Denk aan je h e lp en? eigen kerk ; de gemee je lid van b n te w aar ent. Lees h ier de verh drie enthou a le n van siaste jong eren, die g doen in hu ra a g mee n kerk en a ctief betrok ken zijn. Herman va

n Wijngaa

rden

ewaardeerd!’ g d ij lt a t d r ‘Je hulp wo Naam: Anne Rhodé Burggraaf Leeftijd: 14 Woonplaats: Alblasserdam Kerk: Grote Kerk Alblasserdam (PKN)

Wat vind je er leuk aan? Ik ben best wel met het milieu bezig en ik koop veel tweedehandsspullen, dus ik vind het ook leuk om het dan te verkopen.

Wat vind je uitdagend? Wat doe je in jouw gemeente?

Bij de kassa bepalen we zelf de prijzen. Er zijn veel mensen met een buitenlandse achtergrond die onderhandelen heel

In het winterseizoen ben ik actief bij de tweedehands-kring-

normaal vinden. Dus je moet wel goed weten wat je echt

loopwinkel in de kelder van onze kerk. Deze is elke donder-

voor dat product wilt hebben!

dagavond open en daar help ik dan met verkopen, als ik het keer in het jaar een markt, waar ik ook help. Verder help ik

Heb je nog een leuk verhaal/gebeurtenis bij jouw activiteit?

één keer in de zoveel tijd mee op de crèche.

Ik had zelf iets leuks gezien wat ik heel graag wilde hebben.

niet te druk heb met huiswerk

. Ook hebben we twee

Hoe lang doe je dit al? Bij de kringloopwinkel help ik nu twee jaar en bij de crèche drie jaar.

Wat/wie heeft jou gemotiveerd om dit te doen?

Een andere vrijwilliger zag dat en heeft het vervolgens voor mij betaald!

Wat zou je tegen andere jongeren willen zeggen over actief zijn in de kerk? Er zijn genoeg leuke dingen die je kunt doen in de kerk. Het

Mijn moeder en tante deden dit al een poosje en ik ging af

hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Je hulp wordt altijd

en toe mee. Op die manier ben ik er een beetje ingerold.

gewaardeerd!

14


Geloof in de praktijk

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

15

‘Actief zijn is ook: er zijn op de jv’ Naam: Pieter van Meijeren Leeftijd: 15 Woonplaats: Ede Kerk: Oude Kerk Ede (PKN)

Wat doe je in jouw gemeente? Ik zit in de thuisfrontcommissie (TFC) van een zendingswerker. Ik doe daarvoor alle communicatie.

Hoe lang doe je dit al?

Wat vind je uitdagend?

Sinds februari dit jaar.

We hebben nog drie andere zendingswerkers in het buiten-

Wat/wie heeft jou gemotiveerd om dit te doen?

land (onder wie een stel). We moeten heel goed communiceren met de andere twee TFC’s. Als we dat niet doen,

De belangrijkste motivatie is misschien wel dat ik er superveel

wordt de gemeente overspoeld met dingen van de zending.

van kan leren. Mijn planning en communicatie zijn niet altijd

Daar moet een goede balans in zijn.

zo geweldig, maar in de TFC kan ik dit juist trainen en leren. Op deze manier kan ik mij ook inzetten voor Jezus’ Koninkrijk.

Wat vind je er leuk aan?

Wat zou je tegen andere jongeren willen zeggen over actief zijn in de kerk? Actief zijn in de kerk klinkt heel groot, maar dat hoeft het

We hebben een heel leuk team met super-enthousiaste men-

helemaal niet te zijn. Actief zijn is ook omkijken naar de

sen. We kunnen onwijs lol trappen. Dat vind ik heel erg leuk.

ander, na de kerk koffiedrinken met een club vrienden uit de

Onze vergaderingen zijn nooit saai, maar altijd heel gezellig.

kerk of er gewoon zijn op de jv!

‘Het is belangr ijk om je te la ten zien’ Naam: Aniek Schellingerhout Leeftijd: 18 jaar Woonplaats: Schoonhoven Kerk: Hervormde Gemeente Schoonhoven

Wat doe je in jouw gemeente?

Wat vind je er leuk aan? Bij het welkom heten voor de dienst spreek je soms mensen die je anders helemaal niet spreekt. Dat is heel waardevol, zeker als het mensen van een andere generatie zijn. Bij de zondagsschool merkte ik dat ik het leuk vond dat je de kinderen echt iets mee kon geven van de liefde van God.

ik één keer in het half jaar het ‘welkom heten’ voor de dienst. Tot

Heb je nog een leuk verhaal/gebeurtenis bij jouw activiteit?

vorig jaar heb ik elke zondagmiddag de zondagsschool geleid.

Soms pas ik op bij mensen uit de gemeente. Als ik daar voor het

Op dit moment heb ik geen vaste taken in de gemeente. Wel doe

Hoe lang doe je dit al? Het welkom heten doe ik nu ongeveer een jaar. Het zondagsschool geven heb ik vier jaar gedaan.

eerst kom, herkennen de kinderen mij soms nog als juf van de zondagschool. Dat is heel leuk om te merken, want je hebt dus blijkbaar door jouw werk echt indruk gemaakt.

Wat/wie heeft jou gemotiveerd om dit te doen?

Wat zou je tegen andere jongeren willen zeggen over actief zijn in de kerk?

Ik vind het heel belangrijk om je in te zetten in je eigen gemeen-

Zeker als jeugd is het belangrijk om jezelf te laten zien in de kerk.

te. Zeker als jongere vind ik het belangrijk om je te laten zien.

Niet alleen tijdens de diensten, maar ook buiten de diensten om.

Dat kan andere jongeren ook weer aansporen om iets in de

Zeker dan waarderen oudere mensen jou, omdat je niet alleen

gemeente te doen.

dingen wilt veranderen, maar je ook echt inzet voor de gemeente.


Geloofsopvoeding

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

16

In je buurt…

Ervaringsverhaal van een gezin in de samenleving ‘Hoe sta je als christelijk gezin in je omgeving, zowel diaconaal als missionair’? Met deze vraag in het achterhoofd gingen we op bezoek bij de families Teekens, die woont in de stad Nijkerk. Het huis van Marco en Francien Teekens staat open voor de hele buurt. Deze openheid krijgen hun kinderen Elsien (23 jaar), Geerten (21 jaar), Elianne (18 jaar), Jelmer (16 jaar), Mattanja (13 jaar), Menno (11 jaar) en Wouter (7 jaar) met de ‘paplepel’ ingegoten. Geschenk

Veluwse Nijkerk. Den Helder is omringd

leven in de buurt is daar nogal anders dan

De familie Teekens is ongeveer tien jaar

door de Noordzee en de Waddenzee, en

in Nijkerk.

terug verhuisd vanuit Den Helder naar

de kustplaats staat vooral bekend om zijn

Je proeft dit ook in de vraag die we ook bij

Nijkerk. De vader van het gezin geeft aan,

vishandel en de sterke marinebasis. Daar

dit gezin stellen naar het ‘waarom?’ Wat is

nogal verschil te ervaren tussen het wonen

voelde het gezin zich vooral in de frontlinie

de reden, wat is je wens om je huis open te

in de marinestad Den Helder en in het

staan. Het kerkelijk leven, maar ook het

stellen, voor je medemens?


Geloofsopvoeding

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

17

Vader Marco reageert en geeft aan: missi-

anderen. Met andere woorden: tot een

onair en diaconaal bezig zijn. Dat gaat in

naaste worden voor de ander.

Meer over gezin zijn in de buurt

meegaat. In Den Helder liepen mensen zo

Een aantal voorbeelden worden genoemd,

Ieder jaar ontwikkelt de HGJB

naar binnen, dat was ook geen enkel pro-

ook door de kinderen. Ze hebben een sinter-

een gratis digitaal magazine,

bleem. In Nijkerk, en ook in de wijk waarin

klaasavond gevierd met allemaal buitenland-

Opvoedingsbron. Het komende

ze nu wonen, is dat anders. Mensen bellen

se mensen. Dat vonden ze volgens de kin-

nummer heeft het thema ‘In de

aan. Ze kunnen ook wel naar Den Helder

deren allemaal erg leuk. Op de vraag hoe ze

buurt’. Dat thema wordt op ver-

verlangen. Daar sta je aan het front, vorm je

aan de adressen kwamen, is het antwoord:

schillende manieren uitgewerkt voor

een kleine gemeenschap, heb je elkaar ook

van de kinderen. Een ander voorbeeld is het

gezinnen. Download het magazine

hard nodig en leef je dicht bij elkaar.

tot naaste worden bij iemand uit de buurt

gratis op hgjb.nl/opvoedingsbron.

die ernstig ziek werd. Je waakt aan zijn bed

We maken Opvoedingsbron in sa-

De twee aanwezige kinderen Mattanja en

tot het moment dat hij naar het hospice

menwerking met de Mannenbond,

Menno zeggen dat het voor hen vanzelf-

moet. Dan mag je samen in gesprek gaan.

de Vrouwenbond en de Zondags-

je patroon mee. Het is iets dat in je leven

scholenbond.

sprekend is dat je mensen kent. Zodra er nieuwe buren zijn, dan maak je kennis. Dat

Zo mag het huis openstaan, iedereen

vindt niet iedereen zo vanzelfsprekend. Wat

mag zich welkom weten. Dit heeft ook tot

het voor dit gezin wél is, dat is het voor de

gevolg gehad dat er iemand mee naar de

buurt niet altijd. En toch blijven ze het doen.

kerk is geweest, alsook naar de zondags-

Ze zoeken mensen op, willen kennismaken

school. Dochter Mattanja is bevriend met

als ze mensen uit de buurt tegenkomen,

de drie meiden die moslim zijn en ook daar

proberen contacten te leggen. Het is zo

ontstaan in de contacten die er zijn goede

belangrijk dat je jezelf zichtbaar maakt voor

gesprekken over het geloof.

Download gratis het magazine Opvoedingsbron In de afgelopen jaren zijn diverse magazines verschenen. Download deze op N hgjb.nl/opvoedingsbron. Liever een papieren exemplaar? Deze zijn te bestellen bij de Hervormde Vrouwenbond. Bestel op N hervormdevrouwenbond.nl.

2018 In balans

2017 In gebed

2019 In de generaties


Houvastavonden

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

18

Bij de Houvastavonden 2020

Gebed door en voor jongeren Belijdenis doen is voor jongeren vaak een grote en in ieder geval een belangrijke stap. Voor sommige is het daarbij allerminst een vanzelfsprekende stap. Ben ik er klaar voor? Geloof ik echt? Wat doe ik eigenlijk als ik voor mijn omgeving belijd dat ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Zal ik het geloven wel volhouden...? Gebed is in dit alles van groot belang.

de frontlinie. We hoeven het niet heftiger

workshops, geleid door predikanten uit de

Daarom willen we daarvoor aandacht vragen

te maken dan het is, maar het is gewoon zo

omgeving. Deze keer hebben we ervoor

in de aanloop naar de Houvastavonden die

dat er veel op jongeren afkomt wat hen van

gekozen om de workshops te laten gaan over

we volgend voorjaar hopen te organiseren.

de dienst aan God wil aftrekken. Misschien

de volgende vijf basic onderwerpen:

Houvastavonden zijn avonden voor jongeren

gebeurt dat juist ook wel in de maanden dat

• Welke gebeden verhoort God?

(en ouderen) die volgend jaar belijdenis van

ze toeleven naar het doen van belijdenis.

• Hoe deel ik mijn geloof met mijn vrienden?

het geloof hopen af te leggen, evenals voor

Daarom is het goed om voor deze jongeren

• Hoe leidt God mijn leven?

andere jongeren die zoeken naar verdieping

te bidden:

• Kan bijbellezen ook ‘leuk’ zijn?

van hun geloof. Gebed zal op deze avonden

• Bid om een gezegend belijdenisseizoen,

• Hoe kan ik het Avondmaal beleven?

het hoofdonderwerp zijn.

Frontlinie

waarin eventuele aanvallen van huidige ‘Amalekieten’ overwonnen worden.

Herman van Wijngaarden

• Bid om wijsheid en invoelend vermogen

Een geschiedenis die belangrijke lessen over

van de catecheet; dat hij de vragen van

het gebed leert, lezen we in Exodus 17:8-16.

jongeren begrijpt en hen daarin op weg

Houvastavonden

Terwijl de jonge generatie van Jozua en zijn

kan helpen.

Verdieping voor of na het doen van

strijders vechten tegen de Amalekieten,

• Bid ook om eenheid en saamhorigheids-

belijdenis

wordt door de oudere generatie van Mozes,

gevoel in de groep; dat de jongeren (en

Aäron en Hur op de berg ‘gevochten’ door

ouderen) ervaren dat ze samen belijdenis

• ’t Harde

donderdag 12 maart

de hulp van God in te roepen. Uiteindelijk is

doen.

• Barneveld

vrijdag 13 maart

het die gebedsstrijd die de uitkomst van het

• Alphen a/d Rijn donderdag 19 maart

gevecht door de jongeren bepaalt. Als Mozes

Workshops

• Papendrecht

vrijdag 20 maart

zijn staf, die staat voor de hulp van de Heere,

Exodus 17:8-16 staat ook centraal op de

• Middelburg

donderdag 26 maart

laat zakken, verliezen de jongeren. Heft hij

Houvastavonden van DV het komende voor-

• Assen

vrijdag 27 maart

hem weer omhoog, daarbij ondersteund

jaar (zie kader). We hopen dat veel catecheten

door Aäron en Hur, dan haalt de jongere

met hun belijdenisgroep deze avonden zullen

Voor meer informatie en voor opgave zie

generatie de overwinning.

bezoeken. Naast het hoofdprogramma is er

N hgjb.nl/houvastavonden

Ook nu staat de jonge generatie vaak aan

een keuzeprogramma met vijf verschillende


HGJB-nieuws

Dichtbij nr. 2 | Jaargang 28 |

19

Sudoku Los de puzzel op en maak kans op een exemplaar van Voorleven. We verloten 5 exemplaren onder de winnaars!

Puzzel opgelost? Stuur de getallen in de oranje gekleurde vakjes in via N www.hgjb.nl/puzzel en maak kans op de prijs.

HGJB bijna 110 jaar, creatieve denkers gezocht In 2020 vieren we de HGJB al 110 jaar bestaat en bij mag dragen aan het jeugdwerk in de kerken. Natuurlijk willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zoeken een aantal mensen die mee willen denken in onze jubileumcommissie. Vind je het leuk om te organiseren, plannen uit te werken en creatief te denken? Stuur dan je motivatie en een leuk jubileumidee naar N dichtbij@hgjb.nl.

Bijbelleesfolder In het kader van het Diaconaal project ‘Geef hoop!’ verschijnt

Een positieve groep

er in februari een bijbelleesfolder. De exacte inhoud is nog

Daar sta je dan met je goede bedoelingen... Je hebt het

niet bekend, maar de folder zal in ieder geval materiaal

bijbelverhaal helemaal tot in de puntjes voorbereid en de

bieden voor zeven dagen, zodat hij ingezet kan worden voor

speluitleg spettert van enthousiasme. Maar hoe krijg je die

een bijbel leesweek in de gemeente.

kolkende groep kletsende kinderen zover dat ze beginnen te

De stukjes zijn zowel bedoeld

luisteren naar jou?

voor individueel gebruik

Dáármee gaan we tijdens de cursus ‘Een positieve groep’

(in de eerste plaats

aan de slag. Je leert welke mogelijkheden je hebt om orde

jongeren), als voor

tot stand te brengen en hoe je met ordeverstoring om kunt

gebruik in gezinnen

gaan. Ontdek het samen met andere leidinggevenden uit de

(met afzonder-

regio. Leer van een deskundige en van elkaar. Waardevolle

lijke vragen voor

kennis die je meteen praktisch toe kunt passen.

kinderen).Meer info N hgjb.nl/

21 januari | Bilthoven

diaconaalproject

Meer info en aanmelden N hgjb.nl/cursussen


Profile for HGJB

Dichtbij - december 2019  

Lees over het belang van ouderbetrokkenheid bij catechisatie, krijg praktische tips voor het Vakantie Bijbel Werk en blijf op de hoogte van...

Dichtbij - december 2019  

Lees over het belang van ouderbetrokkenheid bij catechisatie, krijg praktische tips voor het Vakantie Bijbel Werk en blijf op de hoogte van...

Profile for jkroon
Advertisement