Page 1

JAAR 21 NUMMER 3 MAART 2013

SpECIaIElE EDIt AL TERIA NIEUW MRA HET VOO K JEUGDWER

*tip voor het jeugdwerk* Beste Kijk eens op bladzijde n Is deze nieuwe HGJB-methode misschie interessant voor onze gemeente? Hartelijke groet,

Leer Me Lezen 2 On Track basiscatechese Opstap voor jonge kinderen

pS: laten we ’t hier binnenkort eens over hebben!

een christelijke beweging van en voor jongeren!


100%

HGJB De HGJB ontwikkelt allerlei materialen voor thuis, in de kerk, op de club, kring of vereniging. Ook staan er de komende maanden weer veel activiteiten op stapel. Speciaal voor de Dichtbij-lezers hebben wij er een paar geselecteerd. Kijk ook eens op www.hgjb.nl!

GEnERatOR OVER BIJBEllEZEn Het nieuwste nummer van het HGJB-vakblad Generator staat helemaal in het teken van bijbellezen. Met dit bewaarnummer kan iedereen die in de gemeente met of voor jongeren werkt het bijbellezen stimuleren. Dit wordt toegespitst op vier situaties: • persoonlijk bijbellezen • bijbellezen met de groep • bijbellezen in de eredienst • bijbellezen met (niet kerkelijke) vrienden. Generator is daarmee een soort handleiding voor het project Leer Me Lezen 2. De inhoud is een mix van ervaringen, instructie en tips. Neem een abonnement op Generator of bestel de special over bijbellezen via abonnementen@hgjb.nl. Zie www.hgjb.nl/generator

BElIJDEnISGESCHEnKEn 2013 Bij uitgeverij Jes! zijn de afgelopen maanden verschillende nieuwe boeken verschenen die erg geschikt zijn als belijdenisgeschenk. We noemen ze hier kort en verwijzen voor meer informatie naar www.hgjb.nl/webshop. Daar staan trouwens nog veel meer goede boeken! • Schuurpapier – om te ontdekken waar je staat in het geloof - Aan de hand van de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandelt dit boek twaalf actuele geloofsthema’s, speciaal voor jongeren. Schrijvers zijn onder anderen: prof. dr. H. van den Belt, ds. A.D.L. Terlouw en ds. B.E. Weerd. Onder redactie van ds. Bernard van Vreeswijk en Herman van Wijngaarden. Prijs: € 14,90. • Dubbelzout – handboek voor jongeren met een missie – Je geloof belijden doe je niet alleen in de kerk, maar juist ook daarbuiten. Maar hoe doe je dat? Dubbelzout is een praktisch doe- en denkboek dat helpt om getuige van Jezus te zijn, op een ontspannen manier. Geschreven door Anne-Marie van Briemen. Prijs: € 15,90. • 10 Peppers – Een serie van vier hippe geschenkboekjes, vooral geschikt als je wat zoekt voor jongeren die niet ‘van die lezers’ zijn: 10 Peppers om het vol te houden, 10 Peppers voor je verkering, 10 Peppers om jezelf te zijn en 10 Peppers als je keuzes moet maken. Met leuke cartoons. Prijs: € 7,90 per stuk.

2

Dichtbij

MEE alS StaFlID MEt EEn HGJB-VaKantIE? Iedere zomer organiseert de HGJB vakanties in binnen- en buitenland voor kinderen, tieners en jongeren van 7 t/m 25 jaar. Vooraf regelen wij zoveel mogelijk om de vakanties goed te laten verlopen. Maar voor de daadwerkelijke uitvoering zijn er tientallen leuke en enthousiaste christenjongeren nodig om de deelnemers een onvergetelijke week te bezorgen. Als staflid van een HGJB-Vakantie: • organiseer je de activiteiten van iedere dag • werk je op een aansprekende manier de liturgie uit, waardoor je je samen met de deelnemers in het Woord van God verdiept • heb je oog en passie voor jongeren • vind je het leuk om in teamverband samen te werken • heb je een levende relatie met Jezus en wil je dit ook uitdragen • ga je op 19 en 20 april naar de stafledenconferentie, waar je zowel geestelijk als praktisch wordt toegerust voor je taak • en nog veel meer.. Enthousiast geworden? Ga dan naar www.hgjb.nl/vakanties en vraag het infopakket aan!

HGJB-CURSUSSEn: altIJD DICHtBIJ! De HGJB heeft diverse cursussen en toerustingsavonden voor het werk met jongeren in de gemeente. Cursussen zijn om getraind te worden in kennis en vaardigheden. Je doet nieuwe ideeën op en leert van ervaringen uit andere gemeenten. Voor leidinggevenden, ouders en ambtsdragers uit verschillende gemeenten in de regio. Toerustingsavonden geven nieuwe inspiratie, bemoediging en focus. Bezinning en bijbelstudie staan centraal. Voor leidinggevenden in (missionair) jeugdwerk en catechese, ouders, ambtsdragers, tieners en jongeren uit de eigen gemeente. Elke cursus of toerustingsavond kan in je eigen gemeente gegeven worden. Kijk op www.hgjb.nl/cursussen voor de actuele planning. Of neem contact op met een van onze jeugdwerkadviseurs. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden.

VERDIEpInGSCURSUS KInDER- En tIEnERpaStORaat In samenwerking met Chris geeft de HGJB in april een cursus kinder- en tienerpastoraat. Tijdens deze stevige interactieve cursus krijg je zes avonden lang bouwstenen aangereikt om in je kerkelijke gemeente jeugdpastoraat op te zetten. Je verdiept je in het kinder- en tienerpastoraat zodat je nog meer kunt betekenen voor de kinderen, tieners en jongeren in het jeugdwerk. Je leert hoe je zorg voor hen kunt dragen in mooie en moeilijke situaties in hun leven. Zie www.hgjb.nl/cursussen.


Inhoud 4 8 13 14 19 20

Samen investeren

Leer Me Lezen 2 On Track voor basiscatechese HGJB-Actie 2012/2013 Opstap voor jonge kinderen in de kerk Nieuws De HGJB komt naar je toe!

8

colofon

4 13 14 Colofon Dichtbij is een uitgave van de HGJB en wordt vier keer per jaar verzonden naar mensen die de HGJB steunen met tenminste € 20,- per jaar en naar onze contactpersonen voor het jeugdwerk in de gemeenten. HGJB Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, maar dan graag met bronvermelding: HGJB-Dichtbij, jaargang 21 nummer 3, maart 2013. Redactie Leer Me Lezen 2: Kees Zeelenberg On Track: Arie de Winter Opstap: Fenny den Boer Diane Palm, Herman van Wijngaarden, Miranda Hoff (eindredactie)

Allereerst wil ik via deze weg alle gemeenten hartelijk dankzeggen voor het meeleven en de spontane hulp die in het afgelopen jaar werd geboden. Toen bekend werd dat onze financiële reserves onaanvaardbaar laag bleken te zijn, toonden zowel jonge als oudere gemeenteleden uit het hele land een enorme betrokkenheid. Per mail, brief of telefoon werd de HGJB een hart onder de riem gestoken. Ook kwamen mensen in actie om geld in te zamelen. Sommigen meldden zich aan om als vrijwilliger voor de HGJB aan de slag te gaan. Het was hartverwarmend. Het herstel van de HGJB is hiermee positief ingezet en de toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien. Met het (extra) geld dat er binnenkwam op onze rekening hadden we de mogelijkheid ook in het afgelopen jaar weer te investeren in nieuwe methodes voor het kinder- tiener- en jongerenwerk van de gemeenten. In dit speciale nummer van Dichtbij presenteren we u dan ook graag drie nieuwe methodes die we samen met vrijwilligers uit diverse gemeenten konden ontwikkelen: het bijbelleesproject Leer Me Lezen, de methode Opstap voor de jonge kinderen in de kerk, en een nieuwe methode voor basiscatechese aan jonge tieners: On Track. Iedereen die hier, in welke vorm dan ook, een steentje aan heeft bijgedragen: hartelijk dank! Met het ontwikkelen van een nieuwe methode is de klus nog niet geklaard… De materialen zijn er niet om de archiefplanken van de HGJB te vullen, maar om gebruikt te worden! Wij hopen dan ook dat u na het lezen van deze Dichtbij zo enthousiast wordt, dat u in het komende seizoen met de nieuwe HGJB-methodes aan de slag gaat. Dat gaat niet in je eentje, want jongerenwerk doe je met elkaar. Daarom hebben we op de voorkant van dit nummer een persoonlijk briefje afgedrukt. Maak hier vrijmoedig gebruik van en geef dit blad door aan anderen in uw gemeente. Onze kinderen, tieners en jongeren zijn die investering waard! Roel Boogaard directeur HGJB PS: Wilt u extra exemplaren bestellen van deze Dichtbij om uit te delen? Dat kan. Neem daarvoor contact op met de HGJB.

Fotoredactie Christien Nobel

Vormgeving REPROVINCI, Schoonhoven Druk BDU, Barneveld Oplage 25.000 exemplaren Contact • Leer Me Lezen 2: leermelezen@hgjb.nl • On Track: catechese@hgjb.nl • Opstap: jeugdwerk@hgjb.nl Reacties op de inhoud van Dichtbij: dichtbij@hgjb.nl Bezorging en administratie: info@hgjb.nl www.hgjb.nl

HGJB-kantoor Silvosa Prins Bernhardlaan 1 3722 AE Bilthoven Tel. 030-2285402 Fax: 030-2252157 E-mail: info@hgjb.nl Bankrekening 3083.16.835 Giften De HGJB is een vereniging en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gemeenten en donateurs. Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer 3083.16.835. Wilt u informatie over een lijfrenteschenking of de mogelijkheid om de HGJB testamentair te gedenken, neem dan even contact met ons op. Zie www.hgjb.nl/geef

Dichtbij

3


Tekst: Diane Palm en Kees Zeelenberg Foto pag. 4: Arjan Bokhorst Overige foto’s: HGJB

Help me bijbellezen In de contacten met jongeren, leidinggevenden en gemeenten stelt de HGJB steeds het persoonlijk bijbellezen aan de orde. We stellen de vraag of het lukt om tijd te nemen voor God, om stil te worden, te lezen en met God in gesprek te zijn. Vervolgens vragen we ook of het lukt om zelfstandig uit de Bijbel een boodschap voor zichzelf te halen. De HGJB wil jong en oud in de gemeente stimuleren om zelfstandig en actief de Bijbel te lezen omdat we geloven dat de Heilige Geest van God door de woorden heen werkt. Het is prachtig om te zien dat jongeren en ouderen geïnteresseerd zijn in de Bijbel. Mooi dat je jongeren tegenkomt die het willen proberen om de Bijbel te lezen. Tegelijk zien we ook massa’s jongeren uit onze eigen gemeenten voor wie de Bijbel alleen opengaat als anderen dat voor hen doen. We geloven dat we als gemeenten en als HGJB een grote taak hebben om jongeren persoonlijk Bijbel te leren lezen. Niet omdat God niet kan werken door het lezen in de eredienst of aan tafel, maar omdat God het waard is dat we Hem dagelijks zoeken. Het lezen van de Bijbel is in zichzelf een krachtig instrument dat God gebruikt om mensen te laten zien wie Hij is en om hen te leiden.

‘hoe Doe iK Dat, bijbeLLeZen? WAAR MOET IK BEGINNEN?’ 4

Dichtbij

‘Ik zou jongeren vooral willen helpen bij het lezen van de Bijbel omdat ik geloof dat daar de kern ligt. We organiseren allerlei activiteiten en dat is goed, maar het kan eenvoudiger. De jongeren willen maar één ding: zeg me hoe het zit met God. Daarvoor is het ‘samen de Bijbel lezen’ van onschatbare waarde. Dat vraagt wel dat je jezelf verbindt aan een groepje jongeren, met hen optrekt en samen met hen de Bijbel open doet. Tegelijk merk ik bij mezelf hoeveel moeite het kost om met regelmaat de Bijbel te lezen en me echt in een bijbelgedeelte te verdiepen. Hoe krijg ik zelf meer discipline en op welke manier kan ik zo bijbellezen dat ik zelf boodschappen uit het gedeelte haal?’ Een jongerenwerker in de gemeente


‘Ik probeer wel de Bijbel te lezen, maar ik dwaal zo makkelijk af. Ik zie letters en woorden en zinnen, maar de betekenis pak ik niet. Waar moet ik beginnen? En hoe doe ik dat, bijbellezen?’ Een jongere tijdens een HGJB-bijbelleesavond

VRaGEn StEllEn

JOnG GElEERD We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met bijbellezen. Wanneer wij jonge kinderen voordoen dat persoonlijk bijbellezen vanzelfsprekend is, onmisbaar voor een christen, dan is dat een goede basis voor later. Help jonge kinderen bij het lezen van de Bijbel. Als ouder en leidinggevende kun je aansluiten bij de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben. Zij stellen allerlei verrassende vragen waardoor je met een kind even over het Woord van God in gesprek kunt gaan. Uiteraard hoeven kinderen niet alles te snappen. Maar je samen verwonderen wie God is of wat Hij doet, is kostbaar. Help kinderen als ze ouder worden om zelfstandig de Bijbel te lezen. Het geeft hen een ritme, een goede gewoonte en de vaardigheid om teksten uit de Bijbel te lezen.

Blijf jongeren stimuleren om vragen te stellen aan de tekst. Daarin is geen enkele vraag te dom of te gek. Juist door over een stukje tekst langer na te denken ontstaat het begrijpen. De jongeren leren door het stellen van vragen om met de bijbeltekst in gesprek te zijn. Zo gaan ze op zoek naar de boodschap die er voor henzelf in de tekst besloten ligt. Wat staat hier precies? Hoe zou ik het zelf verwoorden? Wat betekent dit woord in deze context? Wat zegt dit gedeelte over God? Wat leer ik hier over mensen en mezelf? Dit stimuleren gaat niet vanzelf. Het vraagt van degene die met de jongere werkt een open houding. Je moet openstaan om jezelf te laten bevragen door het gedeelte en niet direct het antwoord willen geven of slechts één ‘juist’ antwoord willen hebben. Dan ontstaat er namelijk geen wezenlijk gesprek. Niet met de jongere, maar ook met het Woord van God niet.

GOD IS HET WAARD Dat We hem DageLijKs ZoeKen

Om het persoonlijk bijbellezen te oefenen heeft de HGJB diverse materialen gemaakt. Zie www.hgjb.nl/bijbellezen

Dichtbij

5


Tekst: Diane Palm en Kees Zeelenberg Foto’s: HGJB

Bijbellezen samen met de gemeenten De HGJB heeft enkele jaren geleden de bijbelleesmethode SOlVat ontwikkeld. Zes stappen om te komen tot persoonlijk bijbellezen. toen is er ook allerlei materiaal voor jongeren gemaakt om mee te oefenen in (persoonlijk) bijbellezen (zie www.hgjb.nl/bijbellezen). In 2013 wilde de HGJB vooral focussen op twee concrete producten: • het ontwikkelen en aanbieden van bijbelleesavonden • het ontwikkelen van een toolkit bijbellezen voor kinderen en een toolkit voor jongeren.

IDEEËN EN MOGELIJKHEDEN om ZeLf meer te inVesteren in het LeZen Van DE BIJBEL 6

Dichtbij

‘Als het catecheseseizoen is afgelopen, willen we een paar keer bij elkaar komen als jongeren om met elkaar simpelweg bijbel te lezen.’ een groepje jongeren na de bijbelleesavond in Bodegraven

Doordat we van twee gemeenten extra geld kregen voor deze ontwikkeling is dit ook gelukt. Hun diaconieën wilden de HGJB graag helpen om, zoals zij zeiden, de zorgelijke financiële situatie te verlichten. Zij boden financiële hulp voor dit project.


! Voor het aanvragen van een bijbelleesavond: mail naar leermelezen@hgjb.nl

BIJBEllEESaVOnDEn Speciaal om het persoonlijk bijbellezen te stimuleren en letterlijk met elkaar te oefenen, biedt de HGJB een bijbelleesavond aan. We hebben deze avond al in verschillende gemeenten gehouden en zien jongeren en ouderen samen bezig met de Bijbel. Ze herkennen zich in moeiten en de omgang met de Bijbel. Ze stimuleren elkaar en verwonderen zich over de mogelijkheid een persoonlijke boodschap uit een overbekende tekst te halen. In de komende tijd gaat de HGJB naar nog meer gemeenten toe die belangstelling hebben voor een avond met jong en oud rond de Bijbel.

‘Wij waren al wat vertrouwd met de SOLVAT-methode. Nieuwe aandacht voor het bijbellezen was heel hard nodig. Fantastisch om te zien en te horen hoe jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gingen over hun praktijk van omgaan met de Bijbel. Een ouder iemand was onder indruk van de openheid van een jongere. Jongeren die ervaring opdeden bij HGJB-activiteiten vertelden van hun vreugden, verrassingen en valkuilen in hun stille tijd. Het was een leerzame avond die een vervolg mag krijgen. Dat vond eigenlijk iedereen.’ ds. F. van Roest na de bijbelleesavond in noordwijk

tOOlKItS VOOR BIJBEllEZEn De HGJB heeft twee verschillende toolkits voor bijbellezen ontwikkeld. Dit praktische materiaal reikt kinderen en jongeren ideeën en mogelijkheden aan om zelf meer te investeren in het lezen van de Bijbel. Voor het persoonlijk bijbellezen maar ook voor het lezen van de Bijbel op andere plekken: • in persoonlijke stille tijd met God • in de eredienst om meer mee te lezen en mee te preken • in de verschillende groepen waar samen de Bijbel gelezen wordt (clubs, verenigingen, zondagsschool, kringen, catechese) • bij het lezen van de Bijbel met (niet-kerkelijke) vrienden. Voor jongeren is er de non-digi-Bijbel-app: een handzaam boekje van 20 bladzijden, boordevol tips om de Bijbel te lezen. Voor kinderen is er een speciale uitgave: het bij-de-Bijbel-boekje.

SOLVAT: Zes stappen om te Komen tot persoonLijK bijbeLLeZen De toolkits kunnen als bewaarboekje in de eigen bijbel gedaan worden. De aanschafkosten van de beide boekjes zijn voor de gemeenten zo laag mogelijk gehouden om de beide boekjes te kunnen uitdelen aan iedere jongere in de gemeente. Onze droom is dat elke jongere uit onze gemeenten het op z’n minst een week gaat proberen om voor zichzelf de Bijbel te lezen. Laten we daarom met z’n allen stimuleren dat leidinggevenden en jongeren zelf aan de slag gaan en zorg dat er materiaal in de gemeente is!

Dichtbij

7


Tekst: Arie de Winter Foto’s: J.H. Reijm, Alblasserdam en HGJB

On Track

Arie de Winter

op het spoor van Gods grote daden! Wie tienercatechese geeft beseft: al voordat ze in de tienerleeftijd komen, zou er in de tieners geïnvesteerd moeten worden via catechese. Bij het HGJB-Centrum voor catechese signaleren we dat catechese aan tieners uit groep 7 en 8 van de basisschool en het eerste jaar van de middelbare school in opkomst is. En dat juichen we toe. Met basiscatechese vindt verdieping plaats van de kennis (lees: verhalen) die 10- tot 12-jarigen (tweens) in hun kinderjaren hebben opgedaan.

KEnnIS Uit de praktijk blijkt dat tieners en jongeren vaak een gebrek aan kennis van de Bijbel en van de geloofsinhoud hebben. Juist de leeftijdsfase van tien tot twaalf jaar biedt hiervoor kansen: het groeiende vermogen voor het onthouden van kennis en de gerichtheid op feiten maakt dat deze periode uitstekend geschikt is voor het inprenten van kennis. GROEpSVORMInG Erbij horen is belangrijk; groepsvorming is juist ook in de gemeente nodig. Hiervoor leent basiscatechese zich goed. Er wordt gewerkt aan een goede sfeer en veiligheid in de groep en aan een open gesprek over het geloof. Een groep die in de basiscatechese wordt gevormd, blijft tijdens de tienerjaren (vaak) behouden in de verdere catechese en het jeugdwerk. Ds. H.M. Burggraaf is predikant in Wekerom en redactielid On Track.

Wat vindt u - als vader en predikant belangrijk om tien- tot twaalfjarigen mee te geven op basiscatechese? Jonge tieners zijn heerlijk onbevangen en nieuwsgierig. Ze willen weten hoe de dingen in elkaar zitten en zijn bereid om te leren. Ook als het gaat om de Heere Jezus en het geloof in Hem. Juist in deze leeftijdsgroep liggen kansen. Er is nog niet zoveel huiswerk en de grote verandering van de overgang naar het voortgezet onderwijs moet nog komen. Ik hoop dat we jonge tieners via de basiscatechese kunnen helpen het geloof in de Heere Jezus fundamenteel in hun leven te verankeren. Na de verhalen en verwerking van de zondagschool geven we ze nu de kans om dieper te graven.

Welk aspect van On track vindt u daarbij behulpzaam? Toen ik betrokken werd bij de ontwikkeling van deze methode, lag voor mij het zwaartepunt bij de bijbelse theologie, achtergrondin-

8

Dichtbij

BRUG Basiscatechese bouwt een brug tussen zondagsschool en kindernevendienst en verlaagt de drempel naar (identiteits)catechese. In veel gemeenten wordt het als steeds moeilijker ervaren om aan de 10tot 12-jarigen zondagsschool of kindernevendienst te geven. De verhalen kennen ze al en werkjes zijn niet leuk meer. Door een methode die meer past bij hun psychosociale ontwikkeling valt hen méér te leren! GEZIn En GEMEEntE De band tussen gezin en gemeente krijgt via de basiscatechese verdieping. Het voorbeeld dat ouders geven is voor tieners altijd belangrijk. Door gerichte opdrachten voor thuis krijgen ouders mogelijkheden om de geloofsopvoeding vorm te geven.

formatie en het bevorderen van betrokkenheid van ouders. Door het enthousiasme en de vakkennis van de diverse redactieleden ben ik meer en meer ook het belang gaan inzien van de verwerkingen die in On Track zijn opgenomen. Daarmee helpen we catechisanten het gehoorde te verwerken en ook worden de ouders er -door huiswerkopdrachten - bij betrokken.

Overweegt u in de gemeente Wekerom basiscatechese te gaan geven? Wanneer ik naar het resultaat kijk, denk ik dat On Track een goed instrument is om de overgang van zondagschool naar catechisatie eenvoudiger te maken. De vraag is dan hoe je het gaat gebruiken: ga je de basiscatechese gebruiken voor de oudste groep van de zondagschool, of wordt het de jongste groep bij de catechese? Bij ons moet de kerkenraad in overleg met de jeugdraad en/of catechesecommissie nog een besluit nemen of en hoe we basiscatechese gaan aanbieden. Wanneer basiscatechese deel uitmaakt van de zondagschool ligt het voor de hand dat de zondagschoolleiding hieraan invulling gaat geven. Gaat het deel uitmaken van het totale catecheseaanbod, dan wordt het op een doordeweekse dag gepland en zoeken we nieuwe leidinggevenden.


On tRaCK In HEt KORt

Onthuld! On track staat voor een nieuwe methode voor basiscatechese en • betekent: op het goede spoor • leert jonge tieners over Gods weg met mensen (de heilsgeschiedenis) • nodigt jonge tieners uit om het spoor van God te volgen.

Johanna looijen, docente, is redactielid On Track. Zij geeft basiscatechese in de Adventkerk te Amersfoort.

Hoe is de basiscatechese in de adventkerk in amersfoort opgezet? Al jaren wordt in onze gemeente basiscatechese gegeven. De kinderen van groep 7 en 8 zijn ’s morgens in de kerkdienst en komen onder de avonddienst naar basiscatechese. Na jaren kindernevendienst moeten kinderen van groep 7 en 8 wennen aan een kerkdienst. Ze vinden het moeilijk om een preek te begrijpen en om een stuk uit de Bijbel te lezen. Om op hun eigen niveau te werken aan hun bijbelkennis geven we basiscatechese. De keuze om dat onder de avonddienst te doen is vooral ook praktisch: dan kan iedereen en er rijdt toch al een ouder naar kerk.

- 18 lessen per seizoen (2013: Oude Testament, 2014: Nieuwe Testament) - handleiding met achtergrondinformatie en verwerkingstips voor de catecheet - multimedia en extra werkvormen voor de catecheet - kaartjes met leer- en doe opdrachten voor thuis - poster voor thuis met daarop de gehele heilsgeschiedenis - aansprekende opmaak voor jonge tieners (10-12 jaar) Zie ook: www.hgjb.nl/ontrack

In amersfoort werden al proeflessen On track gegeven. Wat zijn de eerste ervaringen? Op zondagavond komen er zo’n veertien energieke tieners binnenstuiven. We kletsen over de afgelopen week, bidden en zingen. Daarna gaan we met On Track aan de slag. Bij de start mogen ze losbranden bij een quiz, puzzel of boeiende vraag, zoals: ‘Welke regel van thuis mogen ze van jou wel afschaffen?’ (uit de les over de Tien Geboden). Daarna gaan we met de Bijbel aan de slag. Is de groep te groot, dan doen we dat in kleine groepjes om echt ieder kind aan bod te laten komen. De verwerkingsopdrachten leveren goede gesprekken op. Bij onze tieners sluiten de (facultatieve) creatieve werkvormen goed aan. We schilderden eens een bijbelverhaal in stripvorm waarbij ze in tweetallen een scene in beeld brachten. Ook interviewden we eens een catecheet die dan even ’Eva’ was. De afwisseling tussen speelse werkvormen en inhoudelijke bijbelstudie sluit goed aan bij deze leeftijdsgroep.

Dichtbij

9


Tekst: Henrike Walhout Foto: J.H. Reijm, Alblasserdam Striptekening: Femke Walhout

HGJB-methode voor basiscatechese On Track

Hoe werkt het? Dankzij een enthousiaste redactie staat er al een tiental lessen van On track in de steigers! Hoe werkt deze nieuwe catechesemethode? We laten het zien aan de hand van fragmenten uit les 6, over de intocht van het volk Israël in het beloofde land.

Bij Start wordt de belangstelling voor het thema van de les gewekt, bijvoorbeeld door een vraag die aansluit bij de leefwereld van de catechisanten. In andere lessen wordt Start gebruikt om de (voor)kennis van de catechisanten te testen, bijvoorbeeld door middel van een korte quiz of puzzel.

HanDlEIDInG Voor de catecheten is er een handleiding met informatie voor de voorbereiding van de les: doelstellingen, hoe leeft het thema onder de 10tot 12-jarigen en de nodige (theologische) achtergrondinformatie bij het gekozen bijbelboek/bijbelgedeelte. Aan het eind van de handleiding worden tips gegeven op welke manier de catecheet de verschillende werkvormen op het werkblad kan aanbieden aan de catechisanten. Ook worden hier suggesties gegeven voor alternatieve werkvormen.

Dat Zal IK nOOIt VERGEtEn!

Een voorwerp Heb jij iets in huis waar een heel verhaal achter zit? t? vergee niet nt mome ld bepaa een je dat ervoor zorgt dat

Waaraan herinnert dit voorwerp jou?

WERKBlaD Het werkblad met invuloefeningen, opdrachten en korte feitjes is voor de catechisant. Opvallend is de ‘route’ bovenaan de les. Deze ‘heilsgeschiedenislijn’ komt in elke les terug. Het thema en het bijbelboek van de huidige les wordt uitgelicht, maar de thema’s en bijbelboeken van de vorige en volgende lessen blijven zichtbaar. Zo leren de catechisanten verbanden zien tussen de verschillende lessen. Zo helpen we catechisanten ook om de bijbelboeken te vinden in hun bijbel en ze te plaatsen in de heilsgeschiedenis die als een rode draad door de Bijbel loopt. We maken visueel dat God een weg gaat met mensen door de geschiedenis heen.

VERSCHIllEnDE OnDERDElEn - ÉÉn GEHEEl Om de doelstellingen van een les te bereiken, moeten de catechisanten een aantal stappen bewust nemen. Daarom bestaat een les uit verschillende onderdelen die samen één geheel vormen.

10

Dichtbij

Met de opdracht van Start in het achterhoofd gaan de catechisanten naar de Bijbel. Met behulp van een eenvoudige leessleutel wordt de bijbeltekst verkend (wat staat er eigenlijk?) of worden catechisanten uitgedaagd om zichzelf ‘in’ het bijbelgedeelte te plaatsen (wat valt je op, wat spreekt je aan?).

lEZEn JOZUa 3:14 - 4:8

Het bijbelgedeelte is in stukjes ‘geknipt’. Wie zegt wat? Wie doet wat? De eerste verzen zijn alvast ingevuld.

Vers 14-17

Wie Het volk

14-17

De priesters

zegt/doet wat? breekt de tenten op en steekt over het droge de Jordaan over.


Als alternatieve werkvorm kan een striptekening van het bijbelverhaal gemaakt worden. Het bijbelgedeelte wordt verdeeld in stukjes; elk groepje catechisanten is dan verantwoordelijk voor één striptekening.

Met de verwerkingsopdrachten kunnen de catechisanten ‘het gehoorde’ verwerken. Dit kan door een toepassing te maken naar het alledaagse leven (persoonlijke verwerking) of door nog meer kennis te vergaren vanuit de Bijbel. De verwerking biedt de mogelijkheid om met de catechisanten dieper te graven en op een open manier in gesprek te gaan over het christelijk geloof. Met On Track willen ook een brug slaan met het gezin of met de kerkdienst. De catechisanten krijgen aan het eind van elke les een kaartje met een leer- en doe-opdracht mee naar huis.

lEREn:

Ik zal de daden van de HEE RE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wo nderen van oudsher. Psalm 77:12

DOEn:

Op het werkblad staan interessante, korte feitjes over onder andere het bijbelboek en de persoon die in het bijbelgedeelte centraal staat. Deze Info gebruiken we om ‘kennis in te prenten’. De catechisanten kiezen altijd één feitje uit wat ze het leukst vinden om te lezen of wat ze nog niet wisten en graag willen onthouden.

• Het bijbelboek Jozua is genoemd naar de leider van het volk Israël: Jozua. Hij volgde Mozes op en leidt het volk Israël het beloofde land binnen. • Jozua’s naam betekent, net als Jezus’ naam: de Heere brengt redding/heil. • De Jordaan is een smalle, diepe en woeste rivier en ligt op de grens tussen de woestijn en het beloofde land. • De ark was het heiligste bezit van het volk Israël…

Hoe zou jij aan een ander kin d kunnen laten zien hoe gro ot en machtig God is? Maak er – samen met je huisgenoten – een monument van en zet het thuis neer zodat iedereen het goe d kan zien!

Door deze gerichte opdrachten kunnen de catechisanten thuis over de les doorpraten of kunnen ze elementen uit de les koppelen aan (de liturgie van) de kerkdienst. Zo wordt de catechese verbonden aan de geloofsopvoeding. Zo kan de band tussen gezin en gemeente in de basiscatechese verdieping krijgen.

pOStER Om dit proces te ondersteunen, krijgt iedere catechisant aan het begin van het seizoen een poster mee voor thuis. Op de poster staat een overzicht van de gehele heilsgeschiedenis. Ook kunnen de opdrachtenkaartjes op de poster makkelijk worden ‘ingeschoven’. Een handige bewaarplaats en reminder voor de leer- en doe-opdrachten!

Dichtbij

11


Tekst: Arie de Winter Foto: J.H. Reijm, Alblasserdam

Achter de schermen van On Track HOE WORDt On tRaCK GEMaaKt?

WIE InVEStEERt ER In On tRaCK?

Het ontwikkelen van On Track is een samenwerking tussen stafwerkers, vrijwilligers en gemeenten. Enkele HGJB’ers schrijven de handleidingen en werkbladen, waarna een redactie zich over de inhoud hiervan buigt. In deze redactie zitten predikanten, ouders en onderwijzers. Hun expertise en inbreng is onmisbaar. Ook tieners zelf hebben een inbreng in On Track. Zo levert de 13-jarige Femke Plantinga uit Ermelo bij elke les een tekening aan die het bijbelgedeelte van die les verbeeldt!

De HGJB vindt basiscatechese een eigen investering waard, maar kan gelukkig ook rekenen op ondersteuning van het Catechesefonds van de Protestantse Kerk. Daarnaast heeft de Hervormde gemeente Eemnes haar HGJB-jongerenwerker beschikbaar gesteld. De HGJB waardeert dit gebaar vanuit Eemnes enorm. Wim Rozenberg, diaken in Eemnes, vertelt over deze structurele bijdrage: ‘Twee jaar geleden besloot Eemnes een jongerenwerker aan te stellen. Op deze manier kwamen we in contact met de HGJB. Toen het idee van de HGJB tot ons kwam om basiscatechese te gaan ontwikkelen en zij daarvoor een structurele financiële bijdrage vroeg aan de diaconie, konden we daar gelijk positief op reageren. Gezien de financiële nood van de HGJB wil ik ook andere diaconieën vragen om dit soort nieuwe initiatieven van de HGJB te ondersteunen.’

On tRaCK – OOK VOOR UW GEMEEntE!

De eXpertise en inbreng VAN PREDIKANTEN, OUDERS EN ONDERWIJZERS is onmisbaar Ds. J.H. Reijm is predikant te Alblasserdam en redactielid On Track.

Waarom zou een gemeente catechese moeten geven aan jonge tieners? In onze Hervormde wijkgemeente is basiscatechese niet meer weg te denken. De tieners uit groep 7 en 8 sluiten aan bij de opening van Follow Me. Nadat we gebeden, gezongen en gecollecteerd hebben, gaan ze naar een eigen ruimte. Dit doen we om ze al kennis te laten maken met de vervolgcatechese, dan is de overstap minder groot. Het mooie van basiscatechese is dat je de tieners basale feitenkennis kunt leren in een fase waarin ze hiervoor openstaan. Je legt een inhoudelijke basis, waarna je in de

12

Dichtbij

Elke gemeente voert basiscatechese op haar eigen manier in. Dat blijkt wel uit de interviews met redactieleden van On Track (zie pagina 8,9 en hieronder). Beginnen met basiscatechese, of het gaan gebruiken van On Track in een reeds bestaande basiscatechese, vraagt ook in uw gemeente een goede afstemming. Nodig daarom vooraf het HGJB-Centrum voor catechese uit voor een Bezinningsavond Basiscatechese. Op deze avond voor catecheten, catechesecommissie, jeugdraad, leiding, kerkenraadsleden en ouders staat het waarom, wat en hoe van basiscatechese centraal. Reserveer uw avond tijdig! Een kennismakingspakket of bezinningsavond kunt u aanvragen via catechese@hgjb.nl of 030-2285402. Zie ook: www.hgjb.nl/ontrack

vervolgjaren het geloofsgesprek kunt gaan oefenen en verdiepen. Het valt me overigens op dat deze groep de meest trouwe is wat betreft de opkomst.

Wat vindt u een sterk punt van On track? Een sterk punt vind ik dat de bijbelse heilshistorische lijn wordt geschetst, zonder dat de Bijbel vanuit een reeds klaarliggend dogmatisch schema wordt gelezen - want dat is een risico als je een methode als deze schrijft. Kinderen leren de samenhang van Oude en Nieuwe Testament, en leren verbanden te zien: tussen Gods koningschap en dat van Saul en David, tussen tabernakel en tempel, en hoe alle lijnen samenkomen in de Heere Jezus Christus. Dat alles op een manier waarbij de gereformeerde traditie goed tot haar recht komt. Dit doet me denken aan een boektitel van wijlen dr. C. Graafland: ‘Bijbels en daarom gereformeerd’. Dat kan ook van deze methode gezegd worden.


Interview: Miranda Hoff Foto’s: Hervormde gemeente Westbroek

Westbroek in actie voor de HGJB

toen begin 2012 bekend werd dat de HGJB financiële zorgen heeft, bracht dat nieuws veel mensen in beweging. Veel gemeenten vroegen de speciale boodschappentas met ideeën en actiematerialen aan om geld en donateurs te werven voor de HGJB. Ook de hervormde gemeente van Westbroek, een dorp dichtbij Utrecht, is aan de slag gegaan. thea de Jong vertelt wat hun HGJB-actie nu al teweeg heeft gebracht in haar gemeente. ‘Toen we dit seizoen als hervormd jeugdwerk nadachten waarvoor we wilden sparen, kwamen de financiële problemen van de HGJB in beeld. Dit riep vragen op; het voelde als ‘sparen voor onszelf’. Maar we waren het erover eens dat we graag nog vele jaren gebruik willen maken van de HGJB-materialen en besloten ons hierop te richten. En wel door het verkopen van fruit. In maart nemen we de bestellingen op en een week later wordt alles door de jeugd ingepakt en bij de mensen thuis afgeleverd.’

‘M et een dagelijks portie fruit, helpt u de HGJB weer vooruit!

DE HGJB In tWEE ZInnEn ‘Hoewel velen bekend zijn met de HGJB, leek het ons goed om de gemeenteleden er meer over te vertellen en zo draagvlak te creëren. Allereerst werden de tieners en jongeren tijdens een gezamenlijke clubavond enthousiast gemaakt voor de actie. Casper van Dorp, jeugdwerkadviseur van de HGJB, leidde deze avond. We deden bijbelstudie, spraken met elkaar over de missie van de HGJB en bedachten hoe we in twee zinnen aan de deur kunnen vertellen waar de HGJB voor staat. We gaan namelijk in het hele dorp fruit verkopen, ook bij niet-gemeenteleden.’

ruimte waar een spel klaarstond. Onder leiding van jeugdclubleden werd er hard gewerkt om de hoogste score te behalen.’ ‘Tijdens de afsluiting van de avond kreeg de actie een startschot door de verkoop bij opbod van de twee aanwezige fruitpakketten. Samen met de verkoopopbrengst van meer dan 400 pakjes stroopwafels leverde dit alvast een mooi bedrag op. We kijken terug op een geslaagde avond. De reacties spraken voor zich: “Nooit bij stilgestaan dat de HGJB zoveel doet en dat we er als gemeente zoveel gebruik van maken.” Missie geslaagd!’

‘Begin februari volgde een Jeugdinfomarkt voor de hele gemeente. De avond startte met een goed gevulde zaal, waarna de rest van het programma in drie afzonderlijke groepen gevolgd werd. Vier jongeren en een jeugdwerkleider vertelden vanuit eigen ervaring enthousiast over de HGJB-materialen waar we binnen onze gemeente gebruik van maken. Daarnaast is er ook vorming: meerdere jv-leden hebben deelgenomen aan HGJB-Vakanties en jaarlijks gaan er jongeren uit Westbroek naar de Kerstconferentie. Ook vertelden we over de mogelijkheden voor toerusting van leidinggevenden. Gemeenteleden kregen verdere informatie over de actie en konden de fruitpakketten van de verkoopactie alvast bekijken. Ieder verliet de ruimte met een donateurfolder in de hand…’

GESlaaGD ‘Een andere groep jongeren bekommerde zich over koffiedrinkende gemeenteleden door ze te vertellen over de gebruikte HGJB-materialen en ze hier ook een en ander van te laten zien: de Follow Me-serie voor de catechisatie, de bladen Pit en Clik met de HGJB-mappen voor het kinderen tienerwerk, VBW-materiaal, doopcatechese en thema’s voor bid- en dankdag. Veel materialen lagen uitgestald op tafel en men ontkwam er niet aan de mappen even door te bladeren. Tussendoor werd snel het kopje koffie genuttigd. Aan echt ontspannen kwam het ook niet in de

‘NOOIT BIJ STILGESTAAN Dat We er aLs gemeente ZoVeeL gebruiK Van maKen’ Dichtbij

13


Tekst: Fenny den Boer Foto’s: Hervormd Rouveen, Kruispuntgemeente Vathorst

Opstap

Voor de jonge kinderen in de kerk In bijna alle gemeenten is het er wel: een kinderoppas(dienst) of kindercrèche. Een geweldige voorziening, die van oorsprong is ontstaan om jonge ouders de kans te geven samen de kerkdienst te bezoeken. Maar… waarom doen de meeste gemeenten niets aan de geloofsopvoeding van deze kleintjes? Kun je nog niet bidden, zingen en bijbellezen met baby’s en peuters? Of is het een gemiste kans?

Opstap is geschreven voor de kinderoppasdienst van de kerk, maar kan ook heel goed gebruikt worden voor de peuter-/kleutergroepen van kindernevendiensten en bijbelklassen.

De laatste jaren kwam dit signaal steeds vaker bij de HGJB binnen. Als die kinderen tóch in de kerk zitten… waarom doen we dan niets met hen? Waarom gaat op de meeste plekken de Bijbel niet eens open? We ontdekten dat een aantal gemeenten wel de wens heeft om iets te doen met deze kinderen, maar dat er geen geschikt materiaal voorhanden is. De HGJB besloot daarom een methode te ontwikkelen die speciaal bedoeld is voor 3- tot 6-jarigen tijdens de kinderoppasdienst van de kerk: Opstap.

Kun je met baby’s en peuters nog niet bidden, zingen en bijbellezen? Of is het een gemiste kans? 14

Dichtbij

Opstap: de methode Opstap is ontwikkeld met als doel dat 3- tot 6-jarigen: - vertrouwd raken met de bijbelse geschiedenissen - God leren kennen door de bijbelverhalen - de kennis en de boodschap op hun eigen niveau kunnen vertalen naar hun dagelijks leven - kennismaken met de kerk, en met name met de liturgie van de eredienst. Om dit te bereiken, bestaat de methode uit twee jaargangen met twee verschillende programma’s: 1. Bijbelprogramma’s (47 per jaargang): de bekendste bijbelverhalen worden behandeld. 2. Ingroeiprogramma’s (7 per jaargang): belangrijke elementen en personen uit de kerk(dienst) komen aan de orde. Denk hierbij aan de Doop en het Avondmaal, de wet, bidden en zingen, de zegen, de ambtsdragers, de dominee en de koster. Naast de lessen zijn er in de inleiding van Opstap enkele ‘basics’ opgenomen: • tips en voorbeelden van gemeenten over hoe je Opstap kunt organiseren in je eigen gemeente (bijvoorbeeld: hoe motiveer je de oppassers om hiermee aan de slag te gaan?) • tips voor (geloofsopvoeding binnen) de kinderoppas van 0-3 jaar • tips voor (geloofsopvoeding binnen) de kinderoppas van 3-6 jaar • informatie over de (geloofs)ontwikkeling van 0- tot 3-jarigen en 3- tot 6-jarigen • gebruikershandleiding bij de lessen


KRUISpUntGEMEEntE VatHORSt, aMERSFOORt KInDERKWaRtIER (KInDERnEVEnDIEnStGROEp) ‘Als pilotgemeente werken we vanaf de zomervakantie (2012) met de methode Opstap. Het is een methode die aansluit bij onze wensen en we zijn er dan ook enthousiast over. De lessen zijn op een logische wijze opgebouwd en bieden veel verschillende mogelijkheden om het bijbelverhaal en de verwerking daarvan aan te bieden. Daarnaast is het programma heel interactief opgezet en dat werkt erg prettig, juist ook voor de kinderen. Bij elke les is er ook een gedeelte opgenomen voor de ouders, waardoor zij (nog) meer betrokken raken en thuis nog eens kunnen doorpraten over wat er in ons Kinderkwartier is verteld.’

bijbeLgetrouWheiD en DiDaCtisChe prinCipes Zijn BELANGRIJKE KERNWAARDEN VAN OPSTAP pRESEntatIEaVOnDEn OpStap In mei zal Opstap worden gepresenteerd door de vrijwilligers en HGJB’ers die hebben meegewerkt aan deze methode. Ingrediënten van de avond: het belang van geloofsopvoeding tijdens de kinderoppas, doorlopen van een Opstap-programma aan de hand van filmbeelden van een pilotgroep, hoe organiseer je Opstap in je eigen gemeente, ervaringen uitwisselen met andere gemeenten, gelegenheid om de methode aan te schaffen. - 23 mei nijkerk - 28 mei Gouda - 30 mei Rouveen Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. Dit kan via het aanmeldformulier op de website.

HERVORMDE GEMEEntE ROUVEEn – KInDEROppaS ‘De kinderoppas in onze gemeente groeit uit z’n jasje. Soms hebben we 30 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 6 jaar. Dat is natuurlijk ongelooflijk druk. De kinderen krijgen dan niet de aandacht die ze verdienen. Bovendien willen we de kinderen graag iets méér meegeven. Daarom is er een projectgroep gestart die nadenkt over hoe we de kinderoppas anders kunnen vormgeven. We hadden het idee om voor de oudere kinderen (3 tot 6 jaar) een aparte groep op te starten, maar wisten nog niet goed hoe we dat moesten inkleden. Op zoek naar mogelijkheden kwamen we op de website van de HGJB terecht. Meteen werden de proeflessen van Opstap aangevraagd. Tot onze verrassing blijkt deze methode naadloos aan te sluiten bij onze ideeën. In elke les is een bijbelverhaal opgenomen, maar daarnaast ook een leuke introductie op het verhaal, liedjes en een verwerking (creatief of spel). Wat wij erg fijn vinden is dat er ook informatie in de les is opgenomen die je aan de ouders mee kunt geven. Thuis kunnen zij dan met hun kinderen nog eens over de les doorpraten. Daarom start onze gemeente zo snel mogelijk met Opstap.’

laaGDREMpElIG, MaaR HEt KOSt OOK Wat Oppassers in kerkelijke gemeenten zijn niet altijd automatisch kinderwerkers. Daarom zijn we samen met de Opstap-vrijwilligers op zoek gegaan naar een format waarbij de Opstap-lessen zo kant-en-klaar mogelijk zijn en zo min mogelijk voorbereiding kosten. Tegelijkertijd hebben we als gemeente en als ouders ook de opdracht gekregen om onze kinderen in geloof op te voeden. We zijn een instrument in Gods handen, we kunnen niet zomaar ondoordacht bezig zijn. Bijbelgetrouwheid en didactische principes zijn dan ook belangrijke kernwaarden van de Opstap-methode. Dat houdt in dat het werken met de jongste kinderen ook iets mag kosten… Geld van de kerkelijke gemeente om de methode aan te schaffen. En tijd van de oppassers, om enige voorbereiding te treffen voordat je met de kinderen aan de slag gaat. We beseffen dat dit niet vanzelf zal gaan in de gemeente. Daarom is hier aandacht voor in de basics van de map, alsook tijdens de presentatieavonden die de HGJB eind mei verspreid over het land organiseert.

MEER InFO? WWW.HGJB.nl/OpStap Met achtergrondartikelen, proefpakket, voorinschrijvingsformulier en meer.

Dichtbij

15


Tekst: Fenny den Boer Foto: HGJB

Voorblad met informatie voor de voorbereiding van het programma. Handig voor het coördinatieteam: zij kunnen in één oogopslag zien wat er nodig is voor dit programma.

De programma’s worden digitaal beschikbaar gesteld via een inlogcode op de website. Zo kun je het programma snel en makkelijk via de e-mail verzenden aan de persoon die aan de beurt is. NB: het is niet toegestaan om de programma’s te verspreiden aan mensen buiten de eigen wijkgemeente. (Digitale) programma’s mogen alleen gebruikt worden in de wijkgemeente waar de map is aangeschaft.

De lessen van Opstap bestaan uit een kort programmaatje om met de kinderen te doen. De leiding van de kinderoppas kan zelf een keuze maken uit de onderdelen en hun programma zo afstemmen op de kinderen en de beschikbare tijd. Het is dus per definitie niet de bedoeling om alles te doen!

Er is keus uit twee introductiewerkvormen: een korte eenvoudige werkvorm of een poppenspel met Rik. Bedoeld om de kinderen een opstapje te laten maken richting het verhaal. Een vast liedje. De melodielijn en een mp3 met meezingversie kan via de inlogcode gedownload worden.

16

Dichtbij


In verband met de brede achterban, auteursrechten en de wens om de lessen vanuit één doelstelling te schrijven, is er bewust voor gekozen om niet vanuit een bestaande kinderbijbel te schrijven. Het is daarentegen wél belangrijk om de Bijbel erbij te pakken en de kinderen te laten zien dat het verhaal dat je vertelt, uit de Bijbel komt. Dit staat in een opstapje omschreven. Daarnaast zijn prenten uit een kinderbijbel zeer geschikt om bij de lessen te gebruiken.

Om het verhaal goed te begrijpen en te onthouden is het belangrijk om het met de kinderen te bespreken. Deze vragen helpen daarbij.

Een uitgeschreven voorbeeldvertelling, geschreven vanuit de doelstelling van de les. Zo kan iedere oppasser het verhaal vertellen of voorlezen, zonder dat het veel voorbereiding hoeft te kosten. In de voorbeeldvertelling is een alledaags voorwerp opgenomen om de zintuigen van de kinderen te prikkelen.

Even wiebelen. De peuters/kleuters doen actief mee met een onderdeel uit het verhaal.

Een eenvoudige knutsel, waarbij rekening is gehouden met de oppassituatie in kerken (kleding, materialen, et cetera). Werkbladen zitten bij de les, ook bij de digitale versie die gedownload kan worden.

Keuze uit 2 verwerkingen: creatief of spel. Veel kleuters houden van knutselen, andere juist niet. Sommige kinderen leren en onthouden meer door spel. Heel belangrijk om een creatieve verwerking en een spel daarom af te wisselen. Wanneer je een lange oppasdienst hebt, kun je het spel ook ‘extra’, na de knutsel, doen.

Een prachtige plus bij dit materiaal: een briefje om mee te geven aan de ouders, zodat zij op de hoogte zijn van wat hun kind tijdens de kinderoppas heeft gedaan en daar thuis op terug kunnen komen. Het briefje kan geprint worden meegegeven of via de e-mail worden verzonden. Het is ontzettend belangrijk dat er verbinding plaatsvindt tussen de geloofsopvoeding thuis en in de kerk! Dit briefje kan daar een eenvoudig hulpmiddel bij zijn.

Dichtbij

17


Tekst: Fenny den Boer Foto: HGJB

Achter de schermen van

Opstap

OpStap In EEn paaR CIJFERS:

BEGROtInG 2011-2014 (tWEE JaaRGanGEn OpStap)

- Opstap wordt ontwikkeld door een groep van 19 deskundige vrijwilligers. Dit betreffen leerkrachten, pedagogen, onderwijskundigen en ouders uit het hele land. - De tekeningen van Opstap worden gemaakt door 3 verschillende tekenaars. Zo is er variatie in de knutsels. - In 2011 is de eerste proefles aan circa 50 geïnteresseerde gemeenten verzonden. Op basis van de reacties van deze gemeenten is het format hier en daar aangepast. - Inmiddels hebben ruim 90 gemeenten een proefpakket aangevraagd. - In 2012 heeft de Hervormde Gemeente Zwartebroek-Terschuur een actiedag voor Opstap gehouden met een opbrengst van 2500 euro. - Voor de periode 2013-2014 heeft de HGJB een toezegging van maar liefst 8000 euro gekregen van de Stichting Interkerkelijk Orientatie Centrum.

Omzet verkopen Giften kerkelijke gemeente(n) Fondsen totaal opbrengsten Algemene projectkosten** Inzet en ondersteuning vrijwilligers Drukwerk Vormgeving en ontwerp Arbeid totaal kosten

* 2500 8000 ??? 5250 1800 17000 3900 54150 82100

* Nog onbekend: 200-250 euro per verkochte map ** Portokosten, kantoorartikelen, PR

FEnnY DEn BOER-Van DER HEIDEn, projectleider Opstap

lUCRÉ DE Man-Van pUttEn, redacteur Opstap

‘In 2007 heb ik mijn afstudeeronderzoek voor de studie Algemeen Pedagogische Wetenschappen in opdracht van de HGJB uitgevoerd. Ik heb onderzoek gedaan naar de geloofsopvoeding van 0- tot 4-jarigen, met name gericht op de kinderoppasdienst van de kerk. Toen ik later bij de HGJB ging werken, werd het praktisch uitwerken van mijn afstudeeronderzoek één van mijn taken. Dit resulteerde in Opstap.’ ‘Ik vind het ontzettend leuk om met vrijwilligers te werken aan dit project. Als projectleider houd ik mij vooral bezig met het werven van deskundige vrijwilligers en met alles wat er bij het project komt kijken qua organisatie, planning en begroting. Het is geweldig om na een paar jaar zo’n mooi resultaat te zien. Ik hoop dat veel gemeenten met Opstap aan de slag zullen gaan, zodat er ook geloofsopvoeding op de kinderoppas plaatsvindt en de allerjongsten daar over de Heere God mogen horen vertellen!’

‘Sinds 2012 ben ik toegevoegd als redacteur van Opstap, een prachtig project om aan mee te mogen werken. Als we zien hoe de wereld probeert de harten van kinderen te winnen, kan het belang om de kinderen in de kerk al vroeg met de Heere Jezus in aanraking te brengen, niet worden onderschat. Dan is het fantastisch om als gemeente al met de kleinsten aan de slag te gaan met God, geloven en de Bijbel.’ ‘Als redacteur houd ik me vooral bezig met het meedenken in de opzet van Opstap, het meelezen, doornemen en overwegen van alle lessen die de vrijwilligers schrijven, en het geven van aanvullende ideeën en tips.’

18

Dichtbij


Samen investeren in goed jeugdwerk In deze Dichtbij maakt u kennis met drie mooie projecten waarmee de HGJB samen met de gemeenten wil investeren in goed jeugdwerk: • het bijbelleesproject Leer Me Lezen 2 • Opstap, voor de jonge kinderen in de kerk (3 t/m 6 jaar) • On Track, voor basiscatechese aan 10- tot 12-jarigen. Deze investering in het kerkelijk jeugdwerk is mede mogelijk gemaakt door de vele gemeenteleden die donateur werden van de HGJB. Zij steunen de HGJB elke maand opnieuw met een vast bedrag. Mag de HGJB ook rekenen op uw steun? Vul dan vandaag nog een machtigingsbon in. Of ga naar www.hgjb.nl/geef en meldt u aan als donateur van de HGJB.

Algemene Ledenvergadering Op D.V. donderdagavond 6 juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de HGJB plaats. We zijn te gast bij de hervormde gemeente Wekerom, waar de HGJB kosteloos gebruik mag maken van de beschikbare locatie en catering. Tijdens deze avond bespreken de ledenraad, het bestuur en de leden op basis van het jaarverslag en de jaarrekening het werk dat gedaan is en de keuzes die zijn gemaakt in 2012. Ook zullen er verkiezingen plaatsvinden voor het bestuur en de ledenraad. Alle leden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelding kan via www.hgjb.nl of per e-mail aan info@hgjb.nl

Dichtbij

19


HGJB-Dichtbij maart 2013  

Donateursblad van de HGJB: Dichtbij

Advertisement