Page 1

ball /bɑːl/ (noun) 1 any object in a shape of a sphere, esp. one used as a toy or in various sports kula, piłka: a beach/golf/tennis ball piłka plażowa/golfowa/tenisowa Just try to concentrate on hitting the ball. Spróbuj skoncentrować się na uderzeniu piłki.; 2 a long piece of thread that has been rolled into a ball kłębek: a ball of string/wool kłębek sznurka/włóczki; 3 a large formal occassion where people dance bal: Did you go to the New Year's Eve Ball last year? Byłeś na balu sylwestrowym w zeszłym

roku? book /bʊk/ (verb transitive) 1 reserve; engage rezerwować: Will booked a seat on the evening flight to Edinburgh. Will zarezerwował miejsce na wieczorny lot do Edynburga.; 2 register rejestrować, zapisywać na liście, księgować; 3 to make a record of sb for doing sth bad spisać, odnotować w rejestrze, (sport) ukarać żółtą kartką: A player in a football match who is booked twice in a game is

sent off the field. Piłkarz, który podczas meczu dostaje dwie żółte kartki musi zejść z boiska. bug /bʌg/ (noun) 1 a very small insect robak, pluskwa: He is not afraid of bugs. Nie boi się robaków.; 2 a bacteria or a virus causing an illness zarazek, wirus: Last week I had a stomach bug. W zeszłym tygodniu miałem grypę żołądkową.; 3 a mistake or problem in a computer program defekt, błąd: A

bug caused the company's computer system to crash. Błąd spowodował, że system komputerowy firmy padł.; 4 a very strong enthusiasm for something; craze bakcyl, hobby: He's been bitten by the sailing bug. Połknął/Zaraził się bakcylem żeglarstwa. clear /klɪr/ (adjective) 1 easy to understand, hear, read or see wyraźny: These books have lovely clear print. Te książki mają cudownie wyraźny druk.; 2 bright, unclouded przejrzysty, czysty, bezchmurny: Today even the weather is great and the sky is clear. Dzisiaj nawet pogoda jest piękna, a niebo jest bezchmurne.; 3 intelligible, certain zrozumiały, pewny: This note is not clear to me. Ta notatka nie jest dla mnie zrozumiała. drive /draɪv/ (noun) 1 ride in a vehicle przejażdżka: to go for a ride przejechać się; 2 private road podjazd: I parked in the drive. Zaparkowałem na podjeździe.; 3 hit, stroke at tennis drajw; 4 energy and determination to achieve things energia, zapał, werwa; determinacja: We are looking for someone with drive and ambition. Szukamy kogoś z energią i ambicją. jacket /ˈʤækɪt/ (noun) 1 a piece of clothing kurtka, marynarka, żakiet: Yesterday, I bought a leather jacket. Wczoraj kupiłam skórzaną kurtkę.; 2 tech. insulating cover osłona, otulina: (tech.) water jacket płaszcz wodny; 3 of a book obwoluta, okładka; 4 skin of a potato skórka, łupinka: She served jacket potatoes at the dinner party. Na przyjęciu podała ziemniaki w mundurkach. manage /ˈmænɪʤ/ (verb) 1 (verb transitive, verb intransitive) to succeed in doing something, especially something difficult poradzić sobie: Don't worry about us - we'll manage! Nie martw się o nas - poradzimy sobie!; 2 (verb intransitive) to suceed in living on a small amount of money wyżyć:

After she lost her job, they had to manage on his salary. Po tym jak straciła pracę, musieli wyżyć z jego pensji.; 3 control; conduct zarządzać, kierować, prowadzić: Has she had any experience of managing large projects? Czy miała jakieś doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami? nasty /ˈnɑːsti/ (adjective) 1 offensive, e.g. taste or smell paskudny: There is a nasty smell in here. Paskudnie tu śmierdzi.; 2 repellent, sickening wstrętny: He had a nasty cut above the eye. Miał wstrętną ranę nad okiem.; 3 morally offensive wredny: She is nasty to other students. Jest wredna wobec innych uczniów.; 4 unpleasant nieprzyjemny, okropny: nasty weather okropna pogoda table /ˈteɪbl/ (noun) 1 an article of furniture stół: Could you put the glasses on the table? Czy możesz położyć szklanki na stole?; 2 arrangement of data spis: table of contents spis treści; 3 an arrangement of facts and numbers in rows or blocks tabela: The manager presented all the data in the form of a table. Zarządca zaprezentował wszystkie dane w formie tabeli.; 4 tablet tabliczka: multiplication tablet tabliczka mnożenia thin /θɪn/ (adjective) 1 having a small distance between two opposite sides cienki: This jacket is made from thin material. Ta kurtka jest zrobiona z cienkiego materiału.; 2 not dense rzadki, rozrzedzony: Your hair is getting thin on top. Włosy ci się przerzedzają na czubku głowy.; 3 not fat chudy, wątły: She looks very thin. Jest bardzo chuda.; 4 of liquids; flowing easily wodnisty: a thin soup wodnista zupa

słownik ang-pl, mLingua praktyki  

Jest to słownik utworzony z 10 losowo wybranych haseł za pomocą programu TLex Professional. Słownik został utworzony na potrzebę praktyk pro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you