Page 1

.........Szczecin........, dn. ........20.09.2013....... Miejscowość i data

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia .....20.09.2013..... Zleceniodawca: .......mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103................................... Zleceniobiorca: .....Anna Kowalska, ul. Bajkowa 3/5, 22-222 Bajka, NIP: 000-00-00-000……............................................... .......r-k bank.: 25 0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666…….................................................................... Za wykonanie następującego dzieła: Tłumaczenie pisemne ENG  POL

Liczba słów

Cenna brutto za słowo [EUR]

Wartość brutto [EUR]

prezentacja_OBWE_ENG.ppt

1163

0,025

29,075

instrukcja_nokia_ENG.pdf

4641

0,025

116,025

dziennik_urzedowyUE_ENG.pdf

90536

0,025

2263,4

traktatUE_ENG.docx

32019

0,025 Kwota brutto

800,475 3208,97

[EUR]: Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: ....................3208,97 EUR......................... 2. Kwota uzysku: ........................1604,49 EUR.......................................... 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: .....................1604 EUR............................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: ...................288, 72 EUR............................. 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: .......................2920, 25 EUR..................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: .............dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia euro dwadzieścia pięć centów...........)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu  

Nauka wystawiania dokumentów księgowych. Wystawiony przeze mnie,w ramach ćwiczeń, rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przycho...