Page 1

Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

PERUBAHAN

Sosio Budaya Dalam Masyarakat

1


Cetakan Pertama 2014 JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian buku ini dalam apa juga bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanikal tanpa permohonan bertulis daripada Ketua Pengarah, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-Dalam-Penerbitan

Hanisa Hassan, 1974Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat / Hanisa Hassan ISBN 978-967-5552-42-7 1. Malays (Asian people)-- Sosio life and customs. 2. Sosio change-- Malaysia. 3. Malaysia-- History. l. Judul. 305.899923 Penyelaras: Salmiyah Ahmad Zuriah Binti Mohamad Penyelenggara: Zuriah Binti Mohamad

Ilustrator: Mohamad Akashah Bin Hj Ahmad Abdul Razak

Penerbit: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Aras 16, 18, 19, 26, 27, 30, & 34 Menara TH Perdana No. 1001 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Telefon: 03-2614 8200 Faks: 03-2697 0852 Email: penerbitan@jkkn.gov.my Laman Sesawang: www.jkkn.gov.my Pencetak: Massyi Printing Sdn Bhd


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

n

Perubaha

a y a d u B o i SosDalam Masyarakat

n Kandunga

I. Mutiara Kata Ketua Pengarah 4

II. Biodata Penulis 5

III. Apakah Erti Kebudayaan? 7 IV. Gejala Wujud dan Isi Kebudayaan 9 V. Kebudayaan Umum 7 1. Gejala wujud budaya dalam sistem bahasa 2. Gejala wujud budaya dalam sistem ilmu pengetahuan 3. Gejala wujud budaya dalam organisasi sosial 4. Gejala wujud budaya dalam sistem peralatan hidup/ teknologi 5. Gejala wujud budaya dalam sistem mata pencarian (ekonomi) 6. Gejala wujud budaya dalam sistem kepercayaan/ agama 7. Gejala wujud budaya dalam kesenian VI.

1. 2.

Proses Pembelajaran dalam Kebudayaan Proses-Proses Pembaharuan dan Inovasi dalam Kebudayaan

17 19

VIII.

Perubahan dalam Institusi Sosial Masyarakat 1. Perubahan Ruang 2. Perubahan Sosial 3. Implikasi Perubahan Terhadap Sistem Kebudayaan

41

VII.

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum. 1. Siapa atau Apakah Melayu? 1.1 Perubahan dalam sistem bahasa 1.2 Perubahan dalam sistem ilmu pengetahuan 1.3 Perubahan dalam organisasi sosial 1.4 Perubahan dalam sistem mata pencarian (ekonomi) 1.5 Perubahan dalam sistem teknologi 1.6 Perubahan dalam sistem kepercayaan 1.7 Perubahan dalam sistem kesenian

21

Kesimpulan 51 LAMPIRAN 52 3


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Mutiara Kata Ketua Pengarah

P

erubahan adalah proses peralihan yang berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan merangkumi pelbagai lapisan masyarakat. Perubahan menunjukkan bahawa pola fikir individu atau kelompok masyarakat telah merentasi satu tahap berbeza bertitik tolak dari desakan, keperluan dan rangsangan diri dalam kehidupan seharian.

Perubahan sosial merupakan sebahagian daripada perubahan kebudayaan yang seringkali didahului oleh perubahan kebudayaan masyarakat yang bertindak sebagai pendukung kepada kebudayaan.

Perubahan sosial budaya di dalam masyarakat adalah bersifat universal kerana setiap masyarakat mengalami proses perubahan dalam setiap fasa kehidupannya. Perubahan boleh menjurus ke arah kemajuan tetapi boleh juga menjadi sebaliknya. Kesan daripada perubahan adalah bergantung secara langsung kepada bentuk perubahan yang berlaku. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah perubahan bertahap yang mewujudkan tatacara kehidupan baru sama ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial mahupun kebudayaan.

Justeru, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) dalam mengembang dan melestarikan perubahan ke arah yang lebih positif, mengambil inisiatif dengan menerbitkan buku ini sebagai rujukan dan bahan bacaan ilmiah. Diharap penerbitan buku ini bermanfaat bagi kita dalam usaha mewujudkan proses kemajuan dalam kehidupan sosial dan berbudaya.

Datuk Norliza Rofli Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 4


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Biodata Penulis

H

anisa Hassan, lahir di Kuala Lumpur tanggal 1 Oktober 1974, dibesarkan dan mendapat pendidikan awal di Bentong Pahang Darul Makmur. Tamat SPM, beliau melanjutkan pendidikan tinggi ke Institut Teknologi MARA (kini UiTM) pada tahun 1992 dalam jurusan Sarjana Muda Senireka Fesyen. Setelah itu beliau mulai menceburi bidang pendidikan secara sambilan di Akademi Seni Kebangsaan (kini ASWARA) sambil bekerja tetap di sebuah syarikat automotif selama hampir 3 tahun sebagai pereka tekstil. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan kerja-kerja mereka bentuk kostum untuk persembahan teater di Istana Budaya dan ASWARA pada tahun-tahun 1997-2001. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat Post Graduate Diploma (PGD) dan Sarjana (MA) dalam bidang pendidikan senirupa di UiTM Shah Alam di bawah kerjasama de Montfort University, UK.

Setelah tamat pengajian di peringkat Sarjana, beliau mengajar di beberapa buah universiti tempatan sebagai pensyarah tamu di Universiti Malaya, UiTM, ASWARA, CENFAD, Kolej Sri dan The One Academy. Beliau sempat menubuhkan sekolah serta beberapa program fesyen dan tekstil untuk Kolej Lagenda Mantin sewaktu berkhidmat sebagai Timbalan Dekan pada tahun 2008-2011. Pada Februari tahun 2011, beliau ditawarkan pula menjadi tenaga pengajar di Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Kini, beliau masih dalam pengajian di peringkat Doktor Falsafah di Institut Teknologi Bandung dalam bidang Senirupa dan Design, serta dijadual menamatkan pengajiannya pada tahun 2015.

Antara tulisan beliau yang telah dimasukkan ke dalam prosiding mahupun journal luar negara termasuklah Traditional Malay Attire in Contemporary Malay Society in Malaysia (ISI Padang panjang, 2012), Pergeseran Makna Dalam Busana Melayu Dulu dan Kini di Malaysia (Universiti Indonesia, Jakarta, 2013), Transformasi Religi dan Evolusi Busana Tradisional Melayu di Malaysia (Universitas Negeri Semarang, 2013), Identity and Values of Malaysian Muslims Among Women and Their Metaphors in Fashion (ACAH Osaka, 2013), The Clash Of Modesty In Fashion: Identity Dilemma Among Modern Malay Women In Malaysia (journal MUDRA, ISI Denpasar, 2014) dan Tolerance of Islam: A Study on Fashion Among Modern and Professional Malay Women in Malaysia (IJSSH, Mei 2015).

5


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Apakah Erti Kebudayaan?

P

erkataan budaya’ diambil daripada perkataan Sanskrit “buddhayah” yang bermaksud budi (akal) dan daya (keupayaan). Jika perkataan budaya itu diletakkan dalam konteks ‘kebudayaan’ maka ia bermaksud hal-hal yang bersangkutan dengan kemampuan akal untuk berfikir dan bertindak demi kelangsungan hidup1. Dalam konteks bahasa Latin, perkataan budaya berasal dari kata ‘colere’ (culture) yang turut menjelaskan tentang keupayaan manusia serta tindakannya untuk mengusahakan tanah. Oleh sebab itu, perkataan ‘culture’ sangat dekat dengan istilah ‘cultivation’ yang berkaitan dengan aktiviti penerokaan tanah untuk dijadikan hasil pertanian2 . Menurut teori antropologi, kebudayaan bermaksud ‘keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia melalui proses belajar.’ A.L Krober pula menjelaskaan kebudayaan adalah‘rangkaian tindakan dan aktiviti manusia yang berpola3’. Beliau dan C.Kluckhohn (1952) turut menjelaskan bahawa kebudayaan merupakan pola-pola tingkah laku nyata ataupun tidak nyata yang berupaya mewujudkan suatu ciri khas sesebuah kelompok masyarakat termasuklah penghasilan artifak (objek atau karya). Phillip Kottak (1987) dan Robert H.Lowie pula menyatakan kebudayaan berkaitan dengan adat istiadat, norma-norma kebiasaan, pola-pola perilaku yang dimiliki bersama sebagai

1

2

3

Perkataan kebudayaan merupakan kata gabungan yang bermaksud ‘budi’ dan ‘daya’. Budaya adalah daya dari budi (cipta, karsa, rasa) manakala kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. (Koentjananigrat, 2002 (8th edt) Culture merupakan kata asing yang juga bermaksud mengolah dan mengerjakan tanah. Kata ini berkembang seterusnya sebagai ‘keupayaan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam’ (Koentjananigrat, 2002 (8th edt, ms 182) Lihat Pengantar Ilmu Antropologi oleh Koentjaningrat, 2002: 180-186.

7

...................................................................

Apakah Erti Kebudayaan?


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

sebuah anggota masyarakat (dalam Pujileksono, 2006:15). Budaya sering berakar dari masa lalu dan bersifat dinamik iaitu sering berubah mengikut zaman yang dilaluinya.

Budaya merupakan sesuatu yang perlu dipelajari, bukan diturunkan secara genetik kepada keluarga. Manusia belajar mengenai budaya melalui peniruan dan pengadaptasian daripada masyarakat sosial atau melalui sumber lain seperti komunikasi media. Budaya dipelajari melalui bahasa verbal mahupun non-verbal (kelakuan/perilaku). Oleh kerana budaya diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses belajar, maka ia sentiasa menerima pengaruh atau elemen yang baru bersesuaian dengan zaman yang dilaluinya. Oleh sebab itulah, kebudayaan bersifat dinamik dan sering berubah. Ini kerana manusia akan melalui cara hidup yang berbeza daripada masa lalu, maka elemen-elemen baru akan digabungkan dalam kebudayaan sedia ada bagi memastikan ia relevan untuk diteruskan pada masa kini.

8


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Gejala Wujud dan Isi Kebudayaan

M

enurut beberapa penulis dan pengkaji di dalam bidang antropologi seperti A.L Kroeber, Koentjaraningrat dan J.J Honingmann, kebudayaan dapat dilihat melalui gejala kewujudannya dalam bentuk idea/pemikiran, aktiviti/tindakan dan artifak (objek/karya)4. Setidak-tidaknya, sesebuah kebudayaan yang matang mempunyai dua hingga tiga dimensi kewujudannya. (Pujileksono, 2006: 23). Bentuk wujud yang pertama iaitu idea atau gagasan pemikiran; ianya tidak dapat dilihat atau disentuh. Idea, norma atau nilai sering dipelajari melalui sumber ideal iaitu tradisi yang diturunkan daripada sesebuah kelompok masyarakat kepada kelompok sosial yang sama. Jika tradisi tersebut ditulis atau dibukukan, maka proses pembelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan idea atau norma tradisi tersebut akan dipelajari melalui sumber sekunder. Sumber tersebut akan bermanfaat bagi mereka yang dibesarkan jauh dari lingkungan sosio-budayanya.

Bentuk kebudayaan kedua pula merupakan tindakan atau perilaku, yang sering berkaitan dengan wujud yang pertama. Tindakan atau perilaku yang sejajar dengan pemikiran akan melahirkan gejala wujud kebudayaan tidak ketara (intangible) iaitu dapat dilihat namun tidak bersifat kekal seperti adat adat resam, gaya hidup, kelakuan dan sebagainya. Wujud ini dapat dirakam melalui pemerhatian (observasi) dan boleh didokumentasi. Contohnya merakam adat perkahwinan masyarakat Melayu, India dan Cina atau persembahan tertentu seperti tarian atau cara perubatan. Aktiviti ini tidak akan terwujud tanpa adanya 4

J.J Honingmann dalam bukunya “the World of Man� (1959) menyebut budaya wujud dalam tiga bentuk/ gejala iaitu idea (pemikiran), aktiviti (tindakan). Koentjananingrat pula menyebut kewujudannya adalah berbentuk idea/norma/nilai, aktiviti dan objek budaya atau karya manusia. (Koentjaranigrat, 2002 (8th edt, ms 186).

9

...............................................

Gejala Wujud dan Isi Kebudayaan


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

kaitan dengan gejala pemikiran, kepercayaan atau idea yang dibentuk oleh sesebuah anggota masyarakat tertentu. Masyarakat Melayu di zaman pra-Islam sebagai contohnya mempercayai kuasa ghaib yang menjaga tanaman mereka sehingga terwujudlah upacara tertentu untuk memuja semangat tertentu atau berterima kasih kepada roh ghaib yang memberikan hasil tanaman yang lumayan. Setelah datangnya Islam, aktiviti tersebut diganti dengan ritual keislaman seperti doa selamat atau kenduri kesyukuran.

Wujud seterusnya pula merupakan hasil yang ketara (tangible) iaitu artifak atau hasil karya yang boleh diapresiasi melalui keseluruhan pancaindera, bersifat kekal dan nyata. Ada juga yang menyebutnya istilah ‘objek budaya’ apabila ianya tercipta oleh sekelompok masyarakat yang berbudaya. Objek budaya atau artifak yang terhasil sering dicantumkan dengan nilai-nilai tertentu yang tercetus melalui pemikiran/idea anggota masyarakatnya sehingga diterjemahkan dalam bentuk material. Contoh yang mudah adalah pakaian orang Melayu. Ianya berbeza dengan kaum lain dari aspek bentuk dan nilai. Ini kerana masyarakat Melayu mempunyai sudut pandang tentang nilai kesopanan yang berbeza dengan kaum atau agama lain. Pengertian sopan dalam konteks masyarakat Melayu-Islam tentu saja tidak sama dengan pengertian sopan dalam konteks masyarakat bukan Islam. Lalu hal ini digambarkan melalui gaya berpakaian yang merefleksikan pengertian sopan dalam konteks budaya dan kepercayaan yang ‘dianuti’ oleh anggota masyarakatnya.

Ada banyak lagi karya atau objek budaya yang dapat dilihat sebagai contoh seperti peralatan senjata, kraftangan, tempat tinggal, makanan, perabot, aksesori/perhiasan dan sebagainya. Objek budaya yang dapat dilihat merupakan refleksi perspektif, idea serta tindakan anggota masyarakatnya dalam menjalani kehidupan yang berbudaya.

10


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Kebudayaan Umum

D

alam sesebuah budaya, terwujudnya satu keseluruhan sistem yang disebut kebudayaan umum (universal culture). Kebudayaan umum dibentuk melalui unsur-unsur atau sistem yang sama dalam mana-mana budaya namun ciri-cirinya berbeza5. Contohnya, semua budaya di dunia mempunyai sistem bahasa namun setiap satunya berbeza cara pertuturan atau tulisannya. Kesemua unsur/sistem dalam sistem kebudayaan tersebut sering mengalami perubahan, seiring dengan peredaran zaman. Tujuh buah unsur atau sistem kebudayaan umum (universal) tersebut adalah: i. Bahasa ii. Ilmu pengetahuan iii. Organisasi sosial iv. Peralatan hidup/ teknologi v. Mata pencarian / ekonomi vi. Kepercayaan/ agama vii. Kesenian

Setiap satunya dapat dianalisis melalui tiga bentuk wujud gejala kebudayaan sama ada pemikiran, tindakan atau artifak (hasil karya/objek budaya).

5

Lihat (Koentjananigrat, 2002 (8th edt): 203-204)

11

..................................................................................

Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

i.

ii.

Gejala wujud budaya dalam sistem bahasa Bahasa Malaysia mengalami perkembangan dari bahasa asalnya iaitu Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami perubahannya yang tersendiri, yang bermula daripada bahasa lisan kemudian berkembang pula dalam bentuk tulisan. Bahasa Melayu merupakan bahasa tertua di Nusantara dan digunakan sebagai linguafranca atau bahasa perantaraan bagi para pedagang yang berdagang di Melaka pada abad ke 14M. Oleh kerana bahasa tersebut diasaskan melalui pemikiran orang Melayu, maka tercetuslah tindakan kesenian lisan Melayu seperti pantun, seloka, syair, gurindam dan sebagainya. Hasil karya bahasa Melayu dapat dilihat dalam bentuk tulisan seperti hikayat-hikayat lama yang menggunakan tulisan Jawi.

Gejala wujud budaya dalam sistem ilmu pengetahuan

Sebelum adanya pendidikan formal, ilmu pengetahuan sering disampaikan melalui keluarga atau masyarakat yang saling mendukung. Ilmu pengetahuan sangat terkait dengan unsur teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan lebih baik dan menyeluruh kepada masyarakat.

iii.

Contohnya, masyarakat Melayu mulai mengenali pendidikan formal apabila British memasuki Tanah Melayu pada tahun 1824. Sebelum itu, orang Melayu hanya belajar melalui keluarga atau lingkungan masyarakatnya. Hal ini menjadi antara punca yang menyebabkan sistem ekonomi Melayu mengalami perubahan yang perlahan. Setelah pasca merdeka, kerajaan memperkenalkan Dasar Eknomi Baru (DEB) yang antara lain ingin mempercepatkan peningkatan ekonomi orang Melayu agar setanding dengan kaum lain lalu ramai pelajar Melayu dihantar untuk belajar ke luar negara. Hal ini sedikit sebanyak mengubah pola aktiviti dan ekonomi masyarakat Melayu yang selama ini hanya bekerja sebagai petani dan nelayan di kampung.

Gejala wujud budaya dalam organisasi sosial

Organisasi sosial merujuk kepada kelompok manusia yang bersifat dinamik dan saling bergantung kepada sub-sistem kebudayaan yang lain (Pujileksono, 2006:17). Apa saja bentuk pemikiran, tindakan dan hasil karya dalam organisasi sosial sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang wujud dalam pola pemikiran masyarakatnya. Yusmar Yusuf dalam bukunya Studi Melayu telah menulis mengenai proses transformasi yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat Melayu dari zaman tradisional sehingga moden. Era moden melahirkan kelompok Melayu Bandar 12


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

yang bersifat pluralistik dan multi-budaya sehingga mengubah persepsi mereka terhadap nilai-nilai serta norma yang dipegang sebelumnya (Yusuf, 2009:55). Toleransi terhadap nilai-nilai baru yang berada di luar dari alam Melayu terusterusan diuji dengan bentuk dan elemen budaya luar yang sering menawarkan sesuatu yang difikirkan lebih baik.

iv.

v.

Contoh yang mudah adalah peranan wanita dalam masyarakat masa kini. Jika dahulu, kaum wanita tidak melakukan pekerjaan lain selain melayani keperluan domestik (menguruskan rumah tangga) namun pada hari ini, golongan wanita yang bekerja dilihat lebih ramai daripada mereka yang menjadi suri rumah, malah mereka turut membantu suami dalam memajukan ekonomi. Pengaruh wanita yang bekerja secara formal merupakan elemen luar yang dibawa masuk ke alam Melayu, yang memberi impak positif dan juga negatif kepada anggota masyarakatnya Hal ini menunjukkan berlakunya perubahan paradigma terhadap peranan wanita dalam konteks sosial masyarakat moden.

Gejala wujud budaya dalam sistem peralatan hidup/ teknologi

Teknologi orang Melayu pada awalnya bertujuan untuk memenuhi keperluan sendiri dan keluarga, jadi peralatannya tidak begitu kompleks. Contohnya, artifak di Lenggong Perak yang terdiri daripada peralatan paleolitik berusia sekitar 10,000 tahun lalu untuk memburu serta objek yang digunakan untuk upacara ritual seperti batu, kerang dan tulang6. Kewujudan artifak dengan segala objek ritual yang ringkas (simple) menunjukkan sistem teknologi masyarakat ketika itu amatlah sederhana. Masyarakat di nusantara secara umumnya mengalami perubahan dalam sistem aktiviti yang agak sama, iaitu bermula sebagai masyarakat pemburu, petani sehingga akhirnya mengenali cara kerja moden yang berpaksikan cara kerja yang lebih berstruktur dan berasaskan ekonomi.

Gejala wujud budaya dalam sistem mata pencarian (ekonomi)

Sistem mata pencarian atau ekonomi merupakan unsur yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Manusia memerlukan mata pencarian demi survivalnya, baik di zaman tradisional apatah lagi di era moden. Sistem ekonomi ini berkembang selari dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap masyarakat yang berada dalam zaman yang berbeza mempunyai keperluan hidup yang berbeza untuk dipenuhi mengikut kemampuan dan gaya hidup masing-masing. 6

Rujuk http://www.southeastasianarchaeology.com/2007/03/18/tracing-back-Malaysia-stone-age-man-in-lenggong/ (13.12.13)

13

..................................................................................

Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Sebagai contoh, masyarakat di era tradisional yang mengamalkan pertanian sebagai sumber kehidupan. Sistem pertukaran barang (barter trade) untuk mendapatkan bahan lain dilaksanakan melalui hasil pertanian yang diperolehi. Hal ini merupakan manifestasi daripada kehidupan masyarakat tradisional yang berakar daripada pemikiran kehidupan yang mudah. Sistem pertukaran barang merupakan bentuk mata pencarian yang diwujudkan dalam bentuk material.

vi.

Sistem ini digantikan pula dengan sistem mata wang yang mempunyai nilai tertentu, bermula sejak Zaman Kesultanan Melaka sehingga awal abad ke-18. Sistem mata wang berasaskan emas dan perak seperti duit kijang, duit dinar matahari dan duit kupang digunakan sehingga awal tahun 1880-an di Tanah Melayu7. Pada hari ini, sistem mata wang beralih pula kepada penggunaan wang kertas yang nilainya ditentukan oleh pasaran dagang global. Semakin kompleks bentuk ekonomi yang dijalani masyarakatnya, bermakna keperluan hidup masyarakatnya juga semakin kompleks. Mata pencarian sebagai sumber ekonomi tidak hanya diperlukan sebagai penerus kehidupan, malah turut menjustifikasikan kelas-kelas sosial yang diterjemahkan melalui budaya material. Budaya material wujud akibat persaingan ekonomi di zaman moden yang melahirkan kelas-kelas sosial baru seperti golongan kaya, sederhana dan miskin. Kelas-kelas sosial yang terbentuk merupakan perpecahan kelas sosial akibat terwujudnya ‘kasta moden’ cuma berbeza daripada segi pendekatannya. Wujudnya jurang pendapatan yang berbeza mengikut ‘kasta’ ekonomi menentukan bentuk layanan yang diterima; contohnya layanan di hotel 5 bintang berbeza dengan layanan di hotel yang tidak berbintang, begitu juga dengan layanan berbeza di restoran yang mahal dengan gerai makan yang murah. Wujud juga skim rumah kos rendah, kos sederhana dan kediaman mewah. Begitu juga dengan perbezaan kualiti antara barangan berjenama mahal dengan barangan tanpa jenama yang murah. Kesemua hal ini juga berpunca daripada pemikiran masyarakat moden yang suka akan persaingan dan pengiktirafan sosial sehingga perpecahan kelas-kelas sosial berasaskan ekonomi menjadi norma baru dalam paradigma dan kehidupan masyarakat moden.

Gejala wujud budaya dalam sistem kepercayaan/ agama

Masyarakat Melayu telah melalui transformasi sistem kepercayaan dari paganisme8 kepada Hindu-Mahayana dan seterusnya Islam. Transformasi pemikiran ini sangat jelas direfleksikan melalui perbuatan dan objek budaya contohnya pakaian. Menurut teori yang dijelaskan oleh Flugel, beliau menegaskan bahawa fungsi 7 8

Rujuk Kesenian Melayu (Bujang, 2002:42) Paganisme merupakan sebuah kepercayaan spiritual terhadap penyembahan berhala, makhluk halus atau objek yang dikaitkan dengan kuasa spiritual yang dapat memberi perlindungan, kekuatan, rezeki dan sebagainya. Pengikut kepercayaan ini digelar Pagan.

14


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

dekoratif itu merupakan hal pertama dalam penciptan pada pakaian dan bukanlah berfungsi sebagai melindungi diri dari cuaca9. Teori ini ada benarnya jika kita lihat pada patung-patung era Hindu-Mahayana yang dipenuhi aksesori (Lihat gambar 1). Patung-patung ini jelas menunjukkan pakaian tidak menutupi tubuh seperti zaman ini, kerana pada zaman tersebut masyarakatnya tidak menyifatkan memperagakan tubuh itu merupakan suatu kesalahan moral (Lihat gambar 2). Cara berpakaian kain kemban di kalangan wanita Melayu juga pada asalnya hanya dengan memakai sarung dari pinggang ke bawah dan tidak menutupi dada (Aziz, 2006: 143). Contohnya dapat dilihat di Bali sehingga awal tahun 1960-an (lihat gambar 3).

Dengan datangnya agama berasaskan kitab (Injil dan Al-Quran), maka fungsi pakaian berubah kepada bentuk yang menutup tubuh. Apabila sistem kepercayaan (agama) masyarakat Melayu bertukar kepada Islam, (yang mewajibkan kaum wanita menutupi keseluruhan tubuhnya kecuali muka dan tangan), maka bentuk pakaian Melayu mulai berubah, sehingga terhasilnya pakaian yang menutupi aurat seperti baju kurung. Kain sarung juga turut digunakan sebagai penutup kepala dan dipadankan dengan kemban pada badan (lihat gambar 4).

vii.

Istilah “malu� mulai diberikan kepada mereka yang tidak menutupi bahagianbahagian sulit yang sebelumnya tidak membawa sebarang konotasi tidak sopan. Ini menunjukkan perubahan yang berlaku kepada sistem kepercayaan sangat mempengaruhi paradigma, gaya hidup serta objek budaya masyarakatnya. Islam telah membentuk rupa dan jiwa dalam kebudayaan orang Melayu (Deraman, 1995). Akibatnya, unsur Islam dan Melayu menjadi amat sukar dipisahkan. Dalam nada gaya berbusana, peralihan gaya pemakaian cara keling seperti yang ditulis di dalam Sejarah Melayu kepada cara Islam telah mempengaruhi bentuk dan gaya busana orang Melayu10.

Gejala wujud budaya dalam kesenian

Kesenian dapat dilihat pada objek ketara (tangible) dan tidak ketara (intangible). Contoh objek budaya yang tidak ketara adalah tarian, muzik dan kesenian lisan yang dapat dilihat atau didengar tetapi tidak dapat dinikmati apabila persembahan tersebut selesai11. Manakala objek budaya yang ketara pula adalah seperti peralatan senjata, bangunan, tekstil, arca dan lain-lain lebih bersifat kekal. 9

10 11

Flugel menulis tentang pakaian pada awalnya bukanlah bertujuan untuk melindungi tubuh kerana fizikal manusia itu dijadikan tahan dan berupaya untuk melindungi diri dari cuaca secara alami. Sebelum adanya pakaian, manusia menghias dirinya, antara lain bertujuan untuk menarik pasangan lawannya (Flugel, 1971: 26). Sultan melarang ‘cara keling’ dan memakai kain Melayu. (Sejarah Melayu, ms 60 dalam (Ismail, 2006: 56). Rujuk: http://www.heritage.gov.my/index.php/ms/warisan-tidak-ketara/pengenalan (31.8.14)

15

..................................................................................

Kebudayaan Umum


Perubatan Ritual

Foto dari sumber : http://www.parigimoutongkab.go.id

Perubatan Moden

Foto dari sumber : http://mykampong-hasdin.blogspot.com


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Proses Pembelajaran Dalam Kebudayaan

B

udaya bukanlah sesuatu yang diturunkan kepada generasi penerusnya secara genetik. Sesebuah budaya itu perlu dipelajari melalui ahli kelompoknya sendiri atau daripada orang lain. Untuk mempelajari budaya, kita perlulah memahami konsepkonsep asas yang berkaitan dengan proses pembelajaran tersebut seperti internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi (Koentjaraningrat, 2011:142). Proses internalisasi merupakan proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang sepanjang hayatnya. Bermula sejak seseorang itu lahir ke dunia, dia mempelajari tentang rasa lapar dan dahaga. Seorang bayi mengetahui dengan cara menangis, dia akan mendapat perhatian. Sehinggalah dia besar, dia akan belajar pula menangani emosi dan berinteraksi daripada keluarganya dan seterusnya melalui pengalaman bergaul dengan orang luar selain keluarganya. Pengalaman hidup mengajar seseorang untuk berhadapan dengan perasaan marah, kecewa, sedih, rindu, sayang, suka dan sebagainya sehingga akhirnya proses tersebut membentuk keperibadian seseorang. Proses sosialisasi pula adalah proses belajar melalui kelompok sosialnya. Sejak seseorang itu lahir, dia mempelajari kelaziman yang dipraktikkan oleh anggota masyarakatnya dalam tata cara hidup dengan norma-norma tertentu. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam suasana tradisional Melayu akan diajar tentang adat resam, budi pekerti, nilainilai dan kebiasaan-kebiasaan lain yang sudah lama berlaku dalam kelompok masyarakat sosialnya. Proses ini juga akan membentuk latar budaya seseorang yang seterusnya menjadi sebahagian daripada kelompok yang lebih besar dalam masyarakat.

Inkulturasi juga merupakan proses belajar dengan cara memilih unsur-unsur/ elemen budaya tertentu; mengambil apa yang dirasakan sesuai dengan budayanya dan 17

.........................

Proses Pembelajaran Dalam Kebudayaan


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

meninggalkan apa yang dirasakan sudah tidak bersesuaian lagi. Proses ini turut melahirkan inovasi atau ciptaan yang sering dapat dilihat melalui objek-objek budaya sama ada yang bersifat ketara (tangible) mahupun tidak ketara (intangible).

Salah satu contohnya adalah perkembangan busana Melayu. Gaya jubah yang labuh bukanlah berasal dari Nusantara ataupun negeri di Tanah Melayu. Namun, gaya berpakaian sedemikian didapati pada pakaian Arab, Portugis, China dan lain-lain. Melalui perdagangan (seawal zaman pra-Islam lagi), sebahagian daripada elemen pakaian tersebut (seperti bentuk yang longgar dan labuh) diambil lalu dipadankan dengan gaya berkain sarung dalam masyarakat Melayu lalu terbentuklah baju kurung dan kebaya labuh. Namun, masyarakat Melayu tidak mengambil kesemua elemen daripada pakaian asing tersebut (seperti gaya berhijab/berturban ala-Arab, atau penggunaan warna-warna yang gelap). Ini kerana mereka memilih untuk mengambil elemen tertentu sahaja dan mengetepikan elemen lain yang dirasakan tidak bersesuaian. Proses pemilihan tersebut melahirkan inovasi baru dalam objek budaya/artifak masyarakat Melayu.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang sering membezakan orang dalam dan orang luar (Giddens, 1994). Ianya dapat terwujud dalam bentuk gagasan, tindakan atau artifak yang sering berakar pada masa lalu. Tradisi akan ditinggalkan apabila gagasan, tindakan atau artifak tidak lagi relevan dengan suasana semasa. Isi dalam sesebuah sistem kebudayaan tertentu sering diturunkan kepada satu generasi ke generasi yang lain melalui kelompok masyarakat yang sama (Herskovits, 1958:11). Namun demikian, masyarakat mempelajari isi budayanya melalui perspektif dan penafsiran dalam jangka waktu yang sedang dilaluinya. Elemen budaya yang tidak sesuai dalam konteks budaya semasa akan ditinggalkan dan elemen yang masih relevan akan terus digunakan oleh anggota masyarakatnya.

Contohnya, dalam tradisi masyarakat Melayu, kelapa atau santan sering digunakan dalam kebanyakan masakannya. Untuk mendapatkan santan, mereka harus memarut kelapa tersebut menggunakan kukur kelapa secara manual (hal ini merupakan aktiviti/tindakan pelaku anggota masyarakatnya). Kukur kelapa merupakan sejenis ‘artifak’ yang harus ada di dalam dapur rumah-rumah masyarakat Melayu zaman dahulu. Namun pada masa kini, kecanggihan teknologi mesin telah menggantikan kukur kelapa tersebut dengan mesin memproses isi kelapa bagi mendapatkan santan segera yang jauh lebih mudah dan cepat. Penggunaan santan dalam masakan Melayu merupakan sebuah tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain; namun cara penyediaan berubah kerana masyarakat moden telah mempelajari cara yang lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan santan. Ringkasnya, elemen yang masih relevan sering dikekalkan dalam sesebuah tradisi, manakala elemen yang tidak lagi relevan akan ditinggalkan lalu diganti dengan elemen lain yang lebih bersesuaian dengan zamannya.

18


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Proses-Proses Pembaharuan dan Inovasi dalam Kebudayaan Akulturasi merupakan sebuah proses pembaharuan budaya yang terjadi akibat adanya ciptaan atau inovasi. Ciptaan tersebut perlulah mempunyai percampuran antara kelompok budaya yang berbeza. (Herskovits, 1958: 2). Terdapat juga penjelasan tentang makna akulturasi yang bermaksud ‘penerimaan atau pengambilan budaya asing sehingga melahirkan unsur budaya yang baru’. Proses akulturasi sering melibatkan hubungan antara sesebuah anggota masyarakat dengan kelompok budaya luar/asing yang berada di luar batas sosialnya. Percampuran dan penerimaan budaya tersebut berlaku secara sukarela.

Selalunya percampuran budaya tersebut bermula dengan ciptaan sendiri (bersifat individu) namun lama kelamaan menjadi ikutan masyarakatnya secara meluas. Contoh yang mudah adalah penggunaan daun kari dan rempahnya dalam masakan Melayu. Setelah terjadinya persentuhan antara budaya Melayu dan India, maka masyarakat Melayu juga turut menggunakan daun dan rempah kari dalam masakan karinya, namun mereka menambahkan santan; (yang mana ianya tidak digunakan dalam masakan kari kaum India). Akibatnya, terjadilah perbezaan antara masakan kari Melayu dan kari India yang berlainan rasanya akibat perbezaan bahan walaupun bahan asasnya sama. Proses akulturasi tersebut telah melahirkan menu ‘hibrid’ dalam masakan Melayu dan banyak lagi jenis masakan lain di Malaysia. Asimilasi juga merupakan sebuah proses pembaharuan budaya yang seakan-akan sama dengan akulturasi. Namun, asimilasi sering melibatkan penguasaan budaya kelompok majoriti yang mendominasi kelompok minoriti. Kelompok minoriti tersebut seolaholah “terpaksa” menerima budaya yang dominan tersebut. Contoh yang dapat kita lihat adalah, adanya peraturan sewaktu era pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia yang mewajibkan kesemua rakyatnya menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa lain adalah dilarang daripada diajar di mana-mana sekolah. Semua rakyat harus menggunakan nama Indonesia dan nama-nama etnik lain (seperti nama dalam bahasa Cina) telah diharamkan. Masyarakat minoriti Tionghua ketika itu terpaksa mengikuti peraturan tersebut, atau mereka harus keluar dari Indonesia. Hal ini mengakibatkan majoriti etnik Tionghua di Indonesia tidak dapat berbahasa Mandarin (atau dialek-dialek Cina yang lain). Namun demikian, peraturan tersebut berjaya melahirkan bangsa Indonesia yang bersatu di bawah satu sistem bahasa yang sama. Ia secara tidak langsung turut menguatkan semangat nasionalisme dan identiti bangsa Indonesia yang jelas. Hal ini tidak berlaku dengan kerelaan masyarakat minoriti pada awalnya, namun lama-kelamaan ianya diterima sebagai sebuah budaya yang dibanggakan oleh seluruh rakyatnya sehingga kini.

Difusi atau penyebaran (diffusion) merupakan proses elemen budaya lain yang tersebar kepada sesebuah budaya tempatan. Difusi tidak memaksa sesebuah anggota masyarakat menerima budaya lain namun ianya sering menjadi ikutan sekiranya budaya luar dilihat lebih menarik. Proses penyebaran ini dapat berlaku secara langsung atau tidak langsung 19

.........................

Proses Pembelajaran Dalam Kebudayaan


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

kepada anggota masyarakat tempatan. Mereka dapat dipengaruhi budaya luar melalui pelbagai ‘agensi’ penyebarnya seperti televisyen, internet, radio atau bahan bercetak. Terdapat juga penyebaran budaya yang berlaku secara langsung melalui orang luar (asing) yang masuk ke dalam kelompok sosial masyarakat tempatan. Contoh proses difusi secara tidak langsung adalah apabila masyarakat di negara ini meniru gaya berpakaian pelakon asing (seperti gaya Korea) akibat dipengaruhi oleh filem-filem dari negara tersebut. Peniruan gaya seperti itu bukan saja tersebar di negara yang berdekatan, malah turut tersebar ke seluruh dunia melalui agen budaya seperti media elektronik dan media cetak. Namun ada juga elemen budaya ‘luaran’ yang diterima ini bersifat sementara atau luaran (surface) kerana bukan keseluruhan unsur budaya tersebut diterima. Ini kerana artifak lebih mudah untuk berubah berbanding tindakan atau pemikiran yang sering mengambil masa yang lebih lama untuk diubah. Proses penerimaan budaya melalui proses difusi tidak semestinya berlaku secara berperingkat (seperti daripada pemikiran ke perilaku yang seterusnya membentuk objek/karya). Ia dapat berlaku pada salah satu wujud budaya dan tidak mempengaruhi wujud budaya yang lain. Contohnya, fesyen Korea mempengaruhi gaya berpakaian sesetengah orang, namun mereka tidak pula mengamalkan cara berfikir atau gaya hidup seperti orang Korea. Dengan demikian, proses difusi kadang-kala muncul sebagai ‘trend’ semata-mata kerana budaya popular yang lain pula akan silih berganti dan tersebar.

Contoh yang lain pula adalah difusi melalui seni batik yang berakar dari Indonesia12. Seni tersebut mulai tersebar melalui aktiviti pelayaran, perdagangan dan penghijrahan penduduk negara itu ke Tanah Melayu (Malaysia). Walaupun produk berasaskan batik didapati di kedua-dua buah negara tersebut (dan negara lain di dunia) namun identiti reka coraknya dibezakan melalui elemen-elemen rekaan seperti penggunaan warna, garisan, jalinan, perbezaan rupa motif, teknik dan lain-lain lagi.

Sebagai rangkumannya, proses-proses perubahan tersebut dapat melahirkan inovasi serta memperkaya kebudayaan kita, namun masyarakat perlu bijak dalam memilih elemen tertentu untuk diterima dalam sistem kebudayaan yang sedia ada. Perubahan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang memperkayakan lagi budaya yang sedia ada, bukan merosakkan atau menghilangkan identiti asal secara mutlak. Jika isi kebudayaan (pemikiran, tindakan serta artifak/objek) bersifat defisit, tidak dipelajari atau tidak dipraktikkan oleh anggota masyarakatnya, maka besar kemungkinan elemen atau unsur budaya itu akan pupus. Oleh sebab itu sekiranya isi kebudayaan itu mahu dipertahankan, maka adalah penting untuk memastikan masyarakat hari ini mempelajari, mengamalkan serta mengajar generasi seterusnya mengenai sesuatu budaya yang ingin dipertahankan. Pengadaptasian adalah perlu bagi memastikan agar sesebuah kebudayaan itu akan terus relevan dalam konteks semasa. 12

Rujuk buku Batik Persisiran karya Drs Hasanudin. (Hasanudin, 2001)

20


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum

P

roses-proses yang dinyatakan telah menyebabkan perubahan dalam sistem kebudayaan umum. Untuk menjelaskan bagaimana proses tersebut mempengaruhi masyarakat tempatan, penulis telah mengambil contoh perkembangan kebudayaan masyarakat Melayu, kerana ianya mempunyai rentetan sejarah yang panjang dan lebih mudah untuk dijadikan contoh serta dihuraikan dalam konteks topik ini. 1.

Siapa atau Apakah Melayu?

Dalam banyak catatan pelayar asing seperti I-Tsing, Marco Polo, Albuquerque dan Yuan Shih menulis tentang Melayu, adalah sebagai sebuah wilayah yang didiami oleh kaum Melayu13. Rantau ini disebut rantau Melayu yang meliputi kepulauan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Selatan Thailand (Pattani). Waktu itu, Tanah Melayu masih didiami penduduknya yang beragama Hindu-Mahayana di bawah empayar Srivijaya, Majapahit dan Langkasuka.

Kalau definisi Melayu ditelusuri melalui penggunaan bahasanya, maka wilayahnya menjadi lebih luas lagi sehingga ke Madagaskar, Taiwan dan New Zealand. (Zain, 2003: 21). Dengan demikian, pengertian Melayu merujuk kepada wilayah/tempat, bukannya etnik. Oleh kerana itu, pada awalnya Malaysia dinamakan Tanah Melayu yang bermaksud tanah yang didiami oleh orang Melayu. Istilah ini digunakan pada abad ke-6 hingga ke-10M sebelum pengertian Melayu ditukar menjadi pengertian ras atau etnik Melayu pada abad ke-11 (Abdullah, 2010:62).

13

Lihat Tuanku Luckman Sinar Basyarshah II, 1987: 1-2

21

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Penduduk Melayu melalui tiga era dalam sistem kepercayaannya yang mempengaruhi kebudayaan mereka secara langsung iaitu Dong Son (pra sejarah), Hindu-Mahayana (Langkasuka-Srivijaya) dan Islam (abad ke-15). Walaupun Melaka jatuh ke tangan kuasa Barat seperti Portugis, Belanda dan British, namun secara umumnya penduduk Melayu tidak bertukar agamanya sehingga kini. Malahan, setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, masyarakat Melayu disatukan pengertiannya dengan Islam melalui Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam Artikel 160 (2). Pelbagai perubahan dilalui oleh masyarakat Melayu sejak zaman dahulu sehingga kini yang turut mempengaruhi sistem kebudayaannya. Perubahan tersebut secara tidak langsung turut mengubah pemikiran, tindakan dan artifak/karya masyarakat Melayu yang masih beradaptasi demi menjamin kelangsungan kewujudannya dalam sistem kebudayaan. Untuk mengetahui bagaimana proses-proses beradaptasi dan perubahan terjadi pada unsur/sistem kebudayaan masyarakat Melayu, berikut dijelaskan tentang perubahan-perubahan yang telah berlaku. 1.1

Perubahan dalam sistem bahasa

Bahasa Melayu merupakan ‘lingua franca’ yang digunakan di rantau Melayu sejak zaman Hindu Mahayana. Gejalanya dapat dilihat pada bentuk tulisan dan juga lisan yang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan. Sistem tulisan Bahasa Melayu tertua ditemui pada prasasti (batu bersurat) di Kutai, Kalimantan Timur dan Kedah (Utara Semenanjung Malaysia) sekitar 400M dalam bentuk tulisan Palavi. Pada abad ke-8M, tulisan Palavi beralih kepada tulisan kawi awal atau Jawa Kuna (kuno). Aksara kawi terus digunakan sewaktu zaman Majapahit dan artifaknya banyak ditemui di sekitar nusantara sehingga pertengahan abad ke-13M (Zain, 2003: 143). Namun ada juga bukti sejarah yang mengatakan sebelum adanya bahasa tersebut, bahasa Melayu purba iaitu Rencong lebih awal digunakan daripada aksara Palavi seperti yang ditemui pada prasasti Kutai pada abad ke-4M. Gaya tulisan ini sangat dekat dengan tulisan dan bahasa Sanskrit yang dibawa dari India ke rantau Melayu melalui perkembangan pengaruh kerajaan Hindu Mahayana di rantau Nusantara. Dengan demikian, teori tentang penghijrahan ras Melayu dari Yunan disangkal oleh banyak peneliti kerana tiada persamaan daripada segi bahasa ataupun tulisannya. Malah, Raja Melayu pertama yang ditabalkan sebagai pemerintah Melaka juga datangnya dari India dan bukannya dari China, seperti yang tertulis dalam Sejarah Melayu (Zain, 2003:133). Raja Melayu pertama (Parameswara) yang diislamkan di Pasai mulai membentuk kerajaan Islam lalu menyebar ke Nusantara. Sistem penulisan 22


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

yang berasaskan Hindu seperti Palava dan Kawi mulai digantikan dengan tulisan Jawi. Tulisan Jawi yang sudah mulai dikenali pada abad ke-13 serta mencapai zaman kegemilangannya sewaktu pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14 dan masih digunakan sehingga abad ke-19. Melaka merupakan negeri Melayu yang pertama yang menulis tentang peraturan Islam dalam sistem pentadbirannya dari aspek undangundang (peraturan) dan hukum (Salleh, 2012). Melalui tulisan juga, nilai-nilai Melayu diterapkan di dalam seni sastera seperti syair, pantun, gurindam dan sebagainya. Ianya bertujuan untuk mendidik orang Melayu supaya mengenali nilai-nilai baik tentang Melayu dan Islam melalui karya kesusasteraannya. Antara nilai-nilai Melayu yang sering diterapkan di dalam sastera Melayu adalah; berpegang kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi bahasa, mengutamakan ilmu, mementingkan jiran, merendah diri dan sebagainya.

Sistem bahasa orang Melayu jelas menunjukkan sifat-sifat masyarakat Melayu yang sangat berbudi bahasa dalam pergaulannya sehari-hari dan mementingkan hubungannya dengan orang lain. Bahasa lisan dituturkan dengan berhati-hati agar tidak mengguris perasaan orang lain. Teguran berupa nasihat sering disampaikan dalam bentuk gurindam, seloka, pantun dan sebagainya dan tidak secara langsung (direct). Contoh teguran yang disampaikan dalam bentuk pantun adalah seperti berikut (dalam Tuanku Luckman Sinar Basyarshah II, 1987: 21): Banyak orang pandai berkitab, Sedikit saja pandai bersyair; Banyak orang pandai bercakap, Sedikit saja pandai berfikir.

Kalau seseorang mahu menceritakan kesusahan hidupnya, mereka juga sering menggunakan perumpamaan bahasa (peribahasa) seperti “Kain basah kering di pinggang” atau “kain tak cukup sebelit pinggang,” bererti miskin yang amat sangat. Perumpamaan “tinggal sehelai sepinggang” menandakan tragedi yang menyebabkan dia jatuh miskin. Kalau sesuatu tuduhan tidak berasas, hal itu disebut “kain tak bertepi.” Ini adalah kerana tidak mungkin kain itu ditenun tanpa ada tepinya, maka kata-katanya itu adalah tidak masuk akal. Ungkapan “sekain sebaju” merujuk kepada maksud teman akrab. (Aziz, 2006: 149-151).

Perkembangan seni lisan Melayu menjadi karya dalam bentuk tulisan, yang menyaksikan perubahan sistem tulisan Melayu daripada tulisan Rencong, Palava, Kawi, Jawi sehinggalah aksara Rumi. Pada tahun1980an, tulisan Jawi semakin terpinggir apabila tulisan Rumi mula mengambil alih sistem 23

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

1.2

tulisan masyarakat Melayu moden14. Hal ini terjadi akibat perubahan pola kebudayaan dalam struktur masyarakat Tanah Melayu kepada negara Malaysia yang multi-sosial. Untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum dan mewujudkan perpaduan maka, bahasa Melayu digantikan dengan Bahasa Malaysia pada tahun 200715.

Namun pada hari ini, khususnya setelah era modenisasi, Bahasa Melayu semakin hilang kepentingan dan keindahannya. Bahasa Inggeris pula menjadi semakin penting di dalam sistem pendidikan nasional apabila dua subjek utama iaitu Matematik dan Sains diajar menggunakan Bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003. Akibatnya, banyak murid-murid Melayu (khususnya yang berada di luar dari lingkungan bandar) ketinggalan untuk cemerlang di dalam subjek-subjek tersebut16. Susulan itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kembali menggunakan Bahasa Malaysia dalam kedua-dua subjek itu pada tahun 2009 di Sekolah Kebangsaan dan 2014 di Sekolah Jenis Kebangsaan17. Namun demikian, Bahasa Inggeris tetap menjadi bahasa popular dalam pertuturan masyarakat di bandar besar seperti Kuala Lumpur. Paradigma masyarakat yang menganggap penggunaan Bahasa Inggeris lebih maju dan hebat menyebabkan bahasa ibunda terpinggir di negaranya sendiri.

Perubahan dalam sistem ilmu pengetahuan

Sistem ilmu pengetahuan orang Melayu sangat dipengaruhi sistem kepercayaan dan bahasa. Sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Melayu mendalami ilmu-ilmu mistik, seperti pemujaan dan penyembahan, rentetan daripada kepercayaaan pagan. Kepercayaan paganisme digantikan oleh ajaran Hindu-Mahayana. Masyarakat Melayu mulai mempelajari agama baru tersebut serta mengakulturasikan diri mereka dengan budaya Hindu tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui kewujudan artifak 14

15 16

17

Tulisan Jawi telah digantikan dengan tulisan Rumi melalui Akta Pendidikan pada tahun 1963 dan tidak lagi diajar di sekolah-sekolah dasar di akhir tahun 1980an. Akibatnya, tulisan Jawi yang menjadi identiti masyarakat Melayu telah terpinggir dan semakin dilupakan di zaman moden. Pada 4 Jun 2007, Kabinet Malaysia telah membuat keputusan untuk menukarkan penggunaan “Bahasa Melayu” kepada “Bahasa Malaysia”. Lihat Bernama, 4 Jun 2007. Menurut Presiden Kesatuan Guru-guru Semenanjung Malaysia, Mohd Sabri Mohd Arshad, “sebanyak 31.1 peratus muridmurid yang menguasai pembelajaran itu khususnya subjek Sains atau pun Matematik adalah dari kalangan mereka yang tinggal di bandar dan mempunyai latar belakang keluarga berpendidikan. Mereka yang tinggal di luar bandar masih lagi menggunakan bahasa ibunda, maka memberi kesan kepada jurang perbezaan yang jauh,” di samping menggesa kerajaan memperkasakan Bahasa Inggeris itu sendiri dengan menambahkan waktu pembelajaran selaras dengan subjek bahasa lain: Sumber: Harakah,16.11.2008 PPSMI dimansuhkan pada tahun 2009 oleh menteri pendidikan Malaysia, YAB Tan Sri Muhyiddin Yasin. Sumber: Utusan Malayisa, 17.7.2009.

24


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

seperti candi, patung dan arca timbulan (relief) yang bercirikan elemen Hindu pada abad ke-500 hingga 1300M di sekitar Lembah Bujang di Kedah (Bujang, 2002:29). Namun setelah kemasukan Islam, masyarakat Melayu mulai mendalami pengajian Islam di sekolah-sekolah agama yang dipanggil ‘sekolah pondok’ atau madrasah. Sekolah-sekolah Melayu pula telah melahirkan banyak tokoh pemikir besar seperti Tun Sri Lanang, Za’aba dan Pak Sako, serta ramai lagi penulis yang membantu menaikkan semangat patriotisme orang Melayu sewaktu Malaysia dijajah British.

Kedatangan British ke Tanah Melayu telah mengubah pola pendidikan orang Melayu dengan wujudnya sekolah-sekolah Inggeris yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar (Salleh, 2012:4). Subjek-subjek yang diajar tidak hanya berlegar pada hal-hal agama seperti sebelumnya, malah diperluaskan kepada subjek-subjek lain seperti Ilmu Alam (Geografi), Matematik, Pendidikan Jasmani dan sebagainya. Contoh Sekolah-sekolah Inggeris yang didirikan di Malaysia ketika British menduduki Tanah Melayu adalah seperti Sekolah Menengah Clifford, St John, St Methodist, King George V, Penang Free School, St Mary dan banyak lagi.

Terdapat juga beberapa sekolah lanjutan (kolej) yang ditubuhkan oleh British untuk melatih golongan aristokrat Melayu seperti Malay College Kuala Kangsar (MCKK). Antara lain, ia merupakan strategi British untuk menjadikan orang Melayu sebagai sekutunya agar urusan pentadbiran di Tanah Melayu tidak menghadapi konfrontasi dari pemimpin Melayu kelak. Rentetan daripada itu, Tunku Abdul Rahman (yang juga menuntut di MCKK seterusnya ke London) telah memulakan rundingan kemerdekaan secara damai bersama pihak British sehinggalah Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos, 1957.

Sistem pendidikan Inggeris telah melahirkan ramai pegawai Melayu yang bertaraf profesional dalam pelbagai bidang dan bekerja di sektor pentadbiran. Mereka mulai berpindah ke kawasan urban di bandarbandar besar yang menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai dengan taraf kelayakan akademik mereka. Malangnya, kebanyakan masyarakat bandar di Malaysia, sangat memandang tinggi terhadap sistem pendidikan Inggeris (seperti di zaman kolonialisasi) kerana beranggapan bahawa semua yang datang dari Barat itu jauh lebih baik.

25

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

1.3

Perubahan dalam organisasi sosial Kebudayaan Hindu banyak mempengaruhi sistem sosial masyarakat Melayu secara tidak langsung. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor lamanya pengaruh Hindu bertapak di Tanah Melayu sebelum datangnya Islam. Banyak adat dan kepercayaan Hindu diserap masuk ke dalam sistem sosial masyarakat Melayu sehingga mempengaruhi pemikiran, tindakan serta objek budayanya. Banyak hal dalam kebudayaan Melayu hari ini masih dipengaruhi oleh amalan Hindu seperti adat bersanding, berinai dan memberi hantaran dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Sistem sosial masyarakat Melayu tradisional sering bersifat kemasyarakatan iaitu saling mengenali dan membantu, dalam sebuah keluarga besar (extended family). Terdapat kebanyakan tempat di pedalaman atau kampung-kampung di Malaysia yang masih mengamalkan tata sosial yang sedemikian. Oleh kerana mereka hidup dalam satu ‘keluarga besar’, maka anggota masyarakat saling menjaga tingkah laku. Ini kerana, setiap tingkah laku harus difikirkan kesan baik buruknya terhadap keluarga sendiri dan juga keluarga besarnya. Dengan demikian, masyarakat Melayu sentiasa saling menjaga batas dan nilai-nilai baik yang diamalkan secara bermasyarakat. Perilaku seseorang tidak pernah bebas nilai dan mereka sering memikirkan implikasinya terhadap keluarga serta orang lain (Zulkarnain, 1994). Peranan sosial juga turut berubah, contohnya pada kaum wanita. Seorang wanita dalam komuniti masyarakat Melayu tradisi berperanan melayani tugas-tugas domestik seperti menjaga suami, anak-anak, menyediakan makanan dan membersihkan rumah. Pendidikan di zaman tradisional sangat terbatas buat kaum wanita, apatah lagi bekerja. Si bapa pula, berperanan sebagai pencari rezeki kepada keluarga dengan bekerja sebagai petani atau nelayan.

Namun, semuanya berubah ketika British muncul di Tanah Melayu, lalu menawarkan banyak peluang pekerjaan untuk wanita. Perkembangan prasarana rakyat seperti sekolah formal dan rumah sakit memerlukan banyak pekerja yang tidak hanya terhad kepada kaum lelaki. Kaum wanita sudah banyak yang berpeluang untuk mendapatkan pendidikan formal di zaman penjajahan British. Mereka seterusnya ditawarkan peluang pekerjaan sebagai guru, jururawat dan kerani untuk memenuhi bidang tugas formal yang disediakan oleh pihak British.

26


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Senario ini telah mengubah strukur kekeluargaan Melayu yang mulai menjadi keluarga nuklir (kecil). Anak-anak tidak lagi dibesarkan oleh ibu tetapi dihantar ke rumah keluarga penjaga (pengasuh) atau jiran. Masa yang berkualiti bersama ibu bapa juga menjadi terhad. Anak-anak lebih banyak belajar dari teman dan guru berbanding daripada kedua orang tuanya. Alur cerita tersebut berterusan sehingga ke hari ini, malahan menjadi lebih kompleks. Peranan ibu bapa dalam membesarkan anak diserahkan kepada institusi sekolah atau pembantu. Anak-anak muda seolah-olah terlepas dari ikatan kekeluargaan yang besar dan hanya perlu menjaga keluarga mereka sahaja.

Pada hari ini, kebanyakan masyarakat Melayu bandar sudah mula mempunyai ciri-ciri kemodenan Barat yang bebas nilai dan semakin terhakis sikap saling mengambil berat. Mereka juga lebih cenderung bersifat individualistik dan hidup dalam lingkungan masing-masing sahaja. Maka perilaku seseorang itu boleh terlepas daripada nilai-nilai kekeluargaan yang dijaga selama ini.

Akibat terbatasnya perhatian daripada orang tua serta kurangnya pendedahan terhadap norma-norma adat budaya yag diturunkan oleh institusi kekeluargaan maka generasi baru kurang menghayati aturan adat budayanya. Oleh kerana budaya Melayu merangkumi aspek spiritual (keagamaan), maka kurangnya penghayatan tentang nilai-nilai murni dalam adat budaya Melayu turut menyumbang kepada kemerosotan akhlak dalam masyarakat moden. Ini dibuktikan dengan peningkatan kes-kes jenayah sosial yang melibatkan masyarakat Melayu18. Majoriti penulis dalam bidang budaya dan sosial melihat hal ini sebagai permasalahan masyarakat bandar19. Kesibukan tugas ibu bapa, ketidakpedulian masyarakat sekeliling terhadap jiran tetangga serta kemerosotan nilai agama merupakan antara faktor pengaruh bandar dan pengaruh kemodenan yang bukan saja berlaku di Malaysia, malah turut melanda negara membangun yang lain. Hal tersebut adalah antara beberapa implikasi sosial akibat arus modenisme. Para ibu juga terpaksa bekerja demi menampung kos sara hidup yang tinggi dibandar besar. Ibu tidak lagi berperanan mendidik dan mengasuh anak kerana tanggung jawab itu digalas oleh pengasuh dan guru. Kebergantungan ibu bapa terhadap pengasuh juga menjadi hal

18 19

Menurut akhbar Utusan Malaysia, orang Melayu mencatatkan peratusan tertinggi dalam kes penyalahgunaan dadah, zina, rogol, AIDS/HIV dan pelacuran. (Wan Liz, 2000)) Lihat buku (Giddens, 1994) dan (Yusuf, 2009)

27

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

yang membimbangkan sehingga pernah mendapat perhatian di peringkat negara sehingga pengasuh terpaksa ‘diimport’ dari beberapa negara jiran. Kebanjiran tenaga kerja asing turut mengheret permasalahan sosial seperti jenayah seksual, penculikan dan penderaan anak majikan, rompakan serta bermacam-macam lagi. Kadangkala isu tersebut mengheret permasalahan politik yang turut merosakkan hubungan baik antara kedua negara20. Permasalahan ini pernah diteliti oleh sekumpulan penyelidik dari UTM21. Antara nilai-nilai modenisasi yang meresapi sejumlah besar masyarakat Melayu di Bandar antaranya adalah: a. b. c. d.

Islam dan Melayu terpisah. Seseorang boleh menjadi Melayu tetapi tidak mengamalkan cara hidup Islam. Contohnya tidak solat, minum arak, berzina dan sebagainya. Nilai-nilai agama bukan lagi menjadi keutamaan dalam mendidik anak-anak, malah menghantar anak-anak ke sekolah antarabangsa, dilihat menjadi satu trend baru di kalangan golongan yang berkemampuan. Kemuliaan manusia dinilai melalui aspek pencapaian ekonominya di mana seseorang akan dipandang tinggi jika memiliki kekayaan material seperti kereta yang mahal, rumah mewah, jenama pakaian yang terkenal dan sebagainya. Kebahagiaan hidup dirasai apabila mempunyai duit serta harta yang banyak.

Ini sangat berbeza sekali dengan masyarakat tradisional yang mengamalkan nilai-nilai Islam di kalangan keluarganya. Malah anak yang paling cepat menamatkan bacaan Al-Quran (khatam Quran) akan disanjungi oleh saudara mara serta keluarganya. Ibu bapa juga sangat berbangga jika anak-anak mereka dapat melanjutkan pelajaran di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Jordan dan Arab Saudi. Pekerjaan yang sederhana seperti guru agama dipandang mulia oleh anggota masyarakat Melayu pramoden walaupun mereka tidak memiliki harta material yang banyak. Gaya hidup urban masyarakat Melayu di bandar jauh berbeza jika dibandingkan dengan masyarakat Melayu di kampung-kampung. Pergaulan bebas golongan muda serta penampilan yang bercanggah dengan normanorma ketimuran merupakan antara senario yang biasa terlihat di bandar20 21

Rujuk : http://www.malaysia-chronicle.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=142931:indonesia-to-stopsending-maids-from-2017&Itemid=2#axzz2obmboZun (26.12.13) Lihat kertas kerja seminar berjudul Wajah Moral Masyarakat Melayu Pasca Moden: Antara Realiti, Harapan dan Gagasan Pendidikan Moral Tinggi (UTM).

28


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

bandar besar. Perilaku yang sedemikian adalah berlawanan sekali dengan tingkah laku pewaris budaya yang tinggal di kampung sehinggakan perbezaan perilaku antara masyarakat desa dan bandar dapat dilihat dengan jelas.

Keluarga yang besar dan ramai anak sering ditafsirkan sebagai sempurna dari perspektif masyarakat Melayu tradisional. Malah anak gadis yang lambat berkahwin diberi timangan “anak dara tua� dan “bujang terlajak� bagi lelaki. Kaum wanita yang berkahwin namun tidak mempunyai anak, sering dipandang rendah dalam masyarakat tradisional. Ini berbeza dengan perspektif masyarakat moden yang lebih menyukai bilangan keluarga yang kecil22. Kepentingan kerjaya melebihi kepentingan perkahwinan sehingga fenomena ini menyebabkan peratusan wanita yang tidak berkahwin atau lewat mendirikan rumah tangga semakin meningkat23.

Perubahan yang terjadi di dalam semua sistem kebudayaan masyarakat Melayu terdahulu (tradisi/ pasca kolonial/ merdeka) dan kini (pasca moden) turut mengubah institusi sosial masyarakat Melayu pada hari ini. Contoh perubahan institusi sosial adalah pusat orientasi di dalam masyarakat tradisi yang dahulunya tertumpu di rumah ketua atau penghulu sebagai tempat berkumpul telah bertukar kepada kedai makan atau pejabat di era moden. Pada peringkat yang lebih besar, orientasinya tertumpu di istana sebagai pusat pentadbiran tertinggi orang Melayu. Setelah kedatangan British, kuasa raja-raja diletakkan di bawah kekuasaan residen Inggeris, lantas institusi istana tidak lagi menjadi sepenting zaman sebelumnya. Banyak hal yang berkaitan dengan masalah pentadbiran dirujuk kepada pejabat pentadbiran British. Kuasa raja-raja Melayu hanya terhad kepada hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama Islam sahaja. Namun setelah Malaysia merdeka dan menuju era modenisasi, peranan Raja-raja Melayu tidak juga berubah menjadi lebih penting. Ini kerana Raja/Sultan atau DYMM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara. Orientasi pentadbiran tidak berubah atau kembali ke zaman tradisional, sebaliknya sistem demokrasi berparlimen telah menggantikan 22 23

Berdasarkan statistik pada 2010, dari aspek kesuburan, purata seorang wanita di negara ini akan melahirkan sekadar 2.0 dan 2.2 orang anak sahaja. Sumber: SInar Harian: 11 Oktober 2013. Munurut laporan kiraan permulaan Banci Penduduk dan Perumahan 2010 menyatakan peratusan wanita berusia 25 hingga 29 tahun yang masih bujang dikatakan lebih tinggi berbanding lelaki yang berumur di antara 30 hingga 34 tahun. Sumber: http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/artikel/8361-kahwin-lewatreaksi-dan-realiti (25..8.14)

29

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

sistem monarki penuh (absolute monarchy) seperti di era pra kolonial. Sistem demokrasi yang berakar dari Barat telah menyaksikan pemimpin dipilih melalui proses pilihanraya, namun dalam konteks Malaysia, pemilihan jawatan tertinggi dalam pentadbiran negara serta negeri masih tetap diputuskan oleh Raja-raja Melayu.

Potensi untuk berinteraksi di dalam masyarakat tradisi adalah terbatas pada lingkungan yang berdekatan (desa/kampung) kerana terhambat oleh infrastruktur perhubungan seperti jalan serta teknologi komunikasi yang serba kekurangan. Setelah British datang ke Tanah Melayu dan memperkenalkan sistem jalan raya, jalan kereta api, kapal laut/ feri, pesawat, kenderaan bermotor, telefon dan pos, perhubungan serta interaksi sosial menjadi lebih mudah dan efektif.

1.4

Era moden turut menyaksikan media elektronik mendominasi masyarakat sosialnya sehingga ada ketikanya pertemuan di ruang yang nyata bukan lagi satu keperluan. Kemajuan teknologi mewujudkan kelompok sosial yang jarang atau tidak pernah bertemu secara langsung namun mereka tetap akrab. Jarak yang beribu batu jauhnya dapat didekatkan melalui teknologi maya seperti Skype, Google talk, Whatsapp, FB, Twitter dan sebagainya.

Perubahan dalam sistem mata pencarian (ekonomi)

Manusia secara umumnya mengamalkan dasar mata pencarian yang berasaskan pertanian sejak zaman pra sejarah lagi. Sistem mata pencarian tersebut menyebabkan orang Melayu bertumpu di kawasankawasan kampung yang mempunyai lapangan tanah untuk mengusahakan tanaman. Kedatangan British tidak membantu meningkatkan ekonomi orang Melayu, malah sistem pentadbirannya bersifat membeza-bezakan taraf penduduk mengikut latar pekerjaan yang berlandaskan ekonomi. Hal ini mengakibatkan orang Melayu yang berada dalam bidang pertanian dan penternakan secara kecil-kecilan terus terpinggir dari segi pendapatan berbanding kaum-kaum yang lain. Pihak British telah membawa masuk kaum Cina secara beramai-ramai untuk menjadi buruh di sektor perlombongan bijih timah. Orang-orang India pula dibawa masuk untuk memenuhi keperluan sektor perladangan getah. Pertumbuhan bandar-bandar baru akibat aktiviti perlombongan tersebut, menyebabkan kaum Cina turut berniaga untuk memenuhi keperluan asas pekerja lombong tersebut. Hal ini telah mengubah landskap sosial dan ekonomi penduduk di Tanah Melayu kepada sebuah negara yang multi-sosial. Julat pendapatan ekonomi antara bangsa Melayu dan bangsa lain (khususnya Cina) sangat jauh ketinggalan sehingga 30


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

mengakibatkan ketidakpuasan hati masyarakat Melayu. Peristiwa Tragedi 13 Mei 196924 memberi impak yang besar kepada kerajaan ketika itu untuk memperbetulkan kedudukan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang. Lantas, pihak kerajaan Malaysia ketika itu telah menggubal Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 197025. Dasar selama 20 tahun ini diharap dapat meningkatkan ekonomi orang Melayu supaya menjadi lebih baik dan tidak hanya bergantung kepada sektor pertanian sahaja.

Pada tahun 1970-an, pihak kerajaan juga turut menghantar anak-anak Melayu untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Mereka mula mengisi sektor pentadbiran dan swasta sebagai pekerja profesional pada tahun 1980-an. Perubahan sistem mata pencarian dari sektor pertanian ke sektor pekerjaan profesional telah mengakibatkan banyak masyarakat Melayu yang berpendidikan, berhijrah ke kawasan bandar untuk bekerja. Namun, masyarakat Cina masih mendominasi ekonomi di Malaysia ketika itu sehingga 36%, sedangkan masyarakat Melayu hanya memiliki penguasaan ekonomi sebanyak 4.3% pada tahun 197126.

1.5

Setelah lebih 40 tahun dasar ini dilaksanakan, peningkatan ekonomi masyarakat Melayu dan Bumiputera menjadi 23.5% namun masih juga rendah berbanding kaum lain27. Perubahan lokasi tempat tinggal akibat pergantungan kepada pekerjaan yang tertumpu di bandar telah mengubah pola pemikiran, tingkah laku serta artifak masyarakat Melayu.

Perubahan dalam sistem teknologi

Tidak dinafikan, pihak Barat khususnya British telah banyak memajukan sistem teknologi orang Melayu dalam berbagai aspek. Sebelum kedatangan Barat, sistem teknologi orang Melayu sangat sederhana dalam banyak hal seperti pertanian dan pengangkutan yang masih menggunakan tenaga manusia atau binatang. Ini menyebabkan sistem ekonomi orang Melayu berkembang agak perlahan.

Perbezaan ekonomi antara kaum Cina dan Melayu telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969. Lihat: http://www.pmo.gov.my 26 Lihat statistik di: http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar 27 Hal ini menjadi pra-syarat kejayaan pemerkasaan ekonomi kerana lebih separuh abad usaha membangunkan umat Melayu dan Bumiputera berjalan kita hanya baru mencapai sekitar 23.5 peratus sahaja. Sumber: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/erticle/pemerkasaan-ekonomi-orang-melayu-satu-jihadpenuhi-amanah-aspirasi-jendela (7.1.14) 24

31

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Sistem teknologi yang dibawa oleh Barat memberi impak yang positif dalam banyak hal, seperti memperbaiki sistem jalan raya yang baik serta penggunaan kenderaan bermotor seperti bas, kereta api, motosikal dan kereta untuk memudahkan perjalanan. Dalam bidang perubatan, pihak British juga telah membina banyak klinik dan hospital, menggantikan sistem perubatan tradisional yang berasaskan ubat-ubatan tradisional atau perbomohan. Sistem penyiaran juga mula diperkenalkan dengan adanya TV pada tahun 1954 menggantikan pertunjukan hiburan di desa-desa seperti layar pacak atau wayang kulit. Kesemua teknologi yang diperkenalkan British tersebut banyak mengubah pemikiran dan tindakan orang Melayu dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan adanya teknologi dalam pembuatan pakaian seperti mesin jahit, baju-baju dapat disiapkan dengan lebih cepat menggantikan teknik jahitan tangan seperti sebelumnya. Media TV dan media cetak menyiarkan gaya fesyen Barat yang dengan cepatnya menyebar serta mempengaruhi gaya berpakaian masyarakat Melayu ketika itu. Fesyen yang digunakan pelakon Marilyn Monroe ketika itu sangat terkesan pada pengimejan orang Melayu sehingga menjadi ikutan penyanyi tempatan seperti Allahyarhamah Saloma. Gayanya turut mempengaruhi bentuk busana wanita-wanita Melayu sekitar tahun 1950an (lihat gambar 5 & 6) yang dilihat sebagai sebuah intervensi terhadap bentuk dan gaya busana tradisional wanita Melayu yang longgar kepada bentuk ‘hourglass’ (mengikut potongan badan). Ini jelas sekali bertentangan dengan prinsip berbusana dalam konteks budaya Melayu-Islam yang sangat mementingkan perihal aurat. Selain daripada itu, sistem teknologi pengangkutan yang semakin baik turut memberi impak kepada sistem ekonomi dan kesenian. Dengan adanya syarikat penerbangan tambang murah seperti Air Asia pada tahun 1993, ia telah memudahkan masyarakat tempatan untuk keluar dan mempelajari budaya luar. Budaya serta karya luar dibawa masuk dengan lebih cepat dan murah. Akibatnya, pertukaran objek budaya antara negara lain yang dahulunya sukar (kerana jarak yang jauh) menjadi sangat cepat. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi barang dagangan yang terjual di Malaysia. Artifak/karya antara negara jiran turut bertukar tangan, sehingga ada yang turut mempengaruhi objek dan karya seni tempatan. Keindahan budaya luar diikuti dengan mudah, sehingga ciri-ciri tempatan tidak lagi menjadi sepenting dahulu dalam masyarakat kontemporari. Apatah lagi dengan munculnya teknologi internet di tahun-tahun 32


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

1990an yang menawarkan pelbagai jenis budaya yang ‘terhidang’ kepada masyarakatnya. Pergantungan penuh terhadap internet menjadi salah satu gaya hidup baru dalam kehidupan masyarakat global termasuk di Malaysia. Dengan adanya teknologi internet, masyarakat dapat menerima budaya lain dengan lebih mudah, namun terjadi lambakan informasi yang turut memberi implikasi negatif terhadap kebudayaan sedia ada.

1.6

Pada era kebanjiran informasi serta budaya melalui media baru ini, maka keutuhan sesuatu budaya itu semakin teruji. Artifak atau objek/ karya budaya dapat ditiru tanpa perlunya pengertian tentang aspek nilai atau falsafah yang terbit melalui pemikiran masyarakatnya. Maka tidak hairanlah, kadangkala objek budaya yang ditiru tidak berkaitan langsung dengan pemikiran serta tingkah laku masyarakatnya. Contohnya, para remaja menggayakan fesyen yang ditiru oleh artis-artis Korea namun mereka tidak semestinya mengamalkan pemikiran atau tingkah laku seperti masyarakat Korea. Mereka hanya mengikuti sebuah ‘trend’ yang bersifat sementara atau luaran dan bakal diganti pula oleh ‘trend’ lain yang lebih popular di masa akan datang.

Perubahan dalam sistem kepercayaan

Sejak kedatangan Islam, masyarakat Melayu di Malaysia tidak pernah lagi mengubah kepercayaannya walaupun Barat menakluki Tanah Melayu (Malaysia) lebih daripada 400 tahun (Ali, 1981: 42). Sistem kepercayaan masyarakat Melayu telah berubah sepenuhnya kepada Islam dan buktinya terlihat melalui gejala wujud pemikiran, tindakan serta artifak (karya/ objek) budayanya. Idea tentang paganisme mulai ditinggalkan lalu digantikan dengan konsep ketuhanan yang maha esa. Masyarakat Melayu yang selama ini memang sudah menguat nilai-nilai Melayunya diperkasakan pula dengan datangnya Islam sehingga sulit untuk memisahkan antara nilai Islam dan nilai Melayu. Contoh perkembangan busana wanita Melayu telah menyaksikan bentuk pakaian yang mendedahkan aurat mulai digantikan lalu diganti dengan jenis pakaian yang menutup tubuh seperti baju kurung atau kebaya labuh beserta selendang. Baju kurung merupakan hasil akulturasi berbagai budaya sehingga akhirnya mewujudkan identiti busana wanita Melayu (Syawal, 1994). Keindahan busana Melayu tidak hanya terletak pada bahan kain, bentuk serta pola bajunya, malah mengandungi nilai-nilai serta falsafah yang tersirat di sebalik pemakaiannya seperti perihal kesopanan, mentaati Islam, menghormati adat resam, keindahan budi pekerti (akhlak) dan sebagainya. (Bujang, 2002:98-100). 33

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

1.7

Pada tahun-tahun 1990an, semakin ramai wanita Melayu yang menutup aurat. Hal ini antara lain disumbangkan oleh berbagai faktor khususnya media massa yang semakin banyak memberi perhatian terhadap pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet di pertengahan tahun 1990an, maka informasi disalurkan dengan lebih cepat sekaligus turut mempercepatkan perubahan yang berlaku dalam sistem kebudayaan masyarakat dunia.

Perubahan dalam sistem kesenian

Seni dapat dibahagikan kepada seni tampak dan seni persembahan. Sistem seni merupakan cabang yang merujuk kepada keindahan pancaindera. Hasilnya terdapat dalam bentuk visual, kinetik dan auditori atau gabungannya (Rohidi, 2011: 2). Sistem seni dibangunkan oleh masyarakat untuk menyatakan wujud mereka dalam konteks sosio budayanya sendiri atau untuk menjana ekonomi berasaskan kesenian. Sesuatu hasil seni itu pasti terjadi akibat adanya kaitan dengan pemikiran dan tindakan oleh pelaku dalam masyarakatnya. Dengan demikian, karya seni tidak dapat dimengerti jika kita tidak memahami latar budaya masyarakat yang mendukungnya. (Rohidi, 2011:4). Oleh yang demikian, kesenian masyarakat Melayu sangat terkait dengan sistem kepercayaannya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat primitif Melayu sangat mempercayai kuasa-kuasa ghaib. Oleh sebab itu, banyak artifak awal masyarakat Melayu di era primitif dibuat dengan tujuan pemujaan terhadap roh atau semangat yang dikatakan mempunyai kuasa tertentu. Bentuk seni sedemikian banyak terlihat pada artifak primitif di zaman Neolitik seperti motif pada seramik, ukiran kayu, aksesori, lukisan dinding dan lain-lain.

Setelah ajaran Hindu bertapak di Nusantara, kesenian masyarakat Melayu diperkaya pula dengan estetika Hindu yang menjadi asas pada artifak masyarakatnya seperti candi, pakaian, aksesori dan tempat tinggal. Oleh kerana sistem kepercayaan Hindu berasaskan kasta, maka terwujudnya kod-kod warna tertentu untuk membezakan antara golongan raja dengan rakyat jelata dalam objek benda seperti busana atau perhiasan (seperti payung). Gaya berbusana masyarakat Melayu di era itu turut dipengaruhi ajaran Hindu sepertimana yang terlihat pada ukiran patung-patung Hindu di zaman pra Islam. Setelah Islam menyebar ke Tanah Melayu, objek seni masyarakat Melayu turut berubah. Contohnya, busana masyarakat Melayu dibuat agar menutupi keseluruhan tubuh si pemakainya. Hal ini terjadi kerana Islam 34


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

melarang kaum wanita daripada menampakkan aurat termasuk susuk tubuh mereka kepada orang lelaki yang bukan muhrim.

Era pasca moden atau globalisasi pula menawarkan pengaruh budaya luar melalui media internet yang mudah diakses oleh siapa saja tanpa mengira batas lokasi. Masyarakat dapat memilih dan mengadaptasi apa saja bentuk/ elemen kesenian yang dirasai sesuai untuk dirinya dan meninggalkan apa yang dirasakan tidak lagi menarik. Bentuk-bentuk kesenian tempatan telah banyak dipengaruhi oleh limpahan budaya yang masuk melalui media moden sehingga elemen budaya yang tidak dapat bertahan (dari aspek estetikanya ataupun fungsi) akan ditinggalkan. Sekiranya budaya dan kesenian Melayu terus gagal untuk bersaing dalam pasaran budaya global yang terbuka, maka tidak mustahil kesenian Melayu akan diganti pula oleh budaya lain yang dilihat lebih menarik oleh generasi akan datang.

Dengan demikian, perubahan dalam bentuk objek budaya merupakan sebahagian daripada rantai perubahan yang tercetus akibat daripada perubahan pemikiran dan tindakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, adalah penting bagi kita menghadapi perubahan budaya dengan positif melalui proses belajar budaya agar ianya dapat beradaptasi dengan baik pada zamannya. Rangkuman daripada perubahan yang terjadi pada keseluruhan sistem kebudayaan masyarakat Melayu dapat dirumuskan seperti di Rajah 1 berikut: RAJAH 1: Contoh perubahan yang terjadi dalam sistem kebudayaan masyarakat Melayu mengikut era.

Sistem Kebudayaan Bahasa

Tradisional Pasca Kejatuhan Melaka (Johor Riau)

Era Kolonial – Pasca Merdeka)

Baru (Era Modenisasi & Era Global) 2000an

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris diperkenal, namun Bahasa Melayu dan tulisan Jawi masih digunakan

Tulisan Jawi

Bahasa Malaysia menggantikan Bahasa Melayu. Namun, Bahasa Inggeris menjadi hegemoni bahasa perniagaan dan pengetahuan khususnya di bandarbandar besar.

Tulisan R u m i Tulisan Rumi digantikan dengan menggantikan tulisan tulisan Rumi namun Jawi sepenuhnya. masih digunakan. 35

.........................

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Sistem Kebudayaan

Tradisional Pasca Kejatuhan Melaka (Johor Riau)

Era Kolonial – Pasca Merdeka)

Baru (Era Modenisasi & Era Global) 2000an Sekolah terbahagi kepada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan yang dikhususkan untuk kaum Cina dan India sahaja.

Sistem pengetahuan

Sekolah pondok (agama)

Sekolah Inggeris mula dibangun, menggantikan sistem sekolah pondok Melayu.

Organisasi sosial

Sistem monarki penuh, yang memecahkan masyarakat kepada kelaskelas sosial seperti kelas bangsawan, pembesar istana dan rakyat biasa.

Sistem beraja Melayu diletakkan dibawah pengaruh Residen Inggeris. Golongan raja-raja Melayu hilang kuasanya kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya Melayu.

P e n d u d u k majoritinya adalah dari etnik Melayu

Kemasukan buruh Masyarakat menjadi Cina dan India dibawa majmuk (berbilang masuk secara beramai- kaum) dan multi-sosial. ramai oleh British.

Sistem raja berpelembagaan menggantikan pemerintahan monarki. Perdana Menteri mengambil alih kuasa untuk mentadbir negara.

Golongan wanita Golongan wanita mulai Adalah sangat jarang tidak bekerja tetapi bekerja golongan wanita tidak bekerja. menjadi suri rumah tangga

Masyarakat sangat dekat dengan jiran-jiran dan mereka merupakan sebahagian dari keluarga besar (extended family).

Sistem kemasyarakatan masih penting walaupun penggunaan telefon dan telegraf sudah diperkenalkan oleh British.

Kelas masyarakat Wujudnya kelas-kelas terbahagi mengikut pekerja dan majikan. sistem feudal iaitu raja-pembesarrakyat . Rajaraja berkuasa penuh (absolute monarchy) 36

Masyarakat menjadi individualistik (khususnya di bandar). Masyarakat mulai berkomunikasi lebih kerap di laman maya daripada bertemu secara langsung di luar.

Masyarakat telah menjadi masyarakat industri, sistem sosial berpecah mengikut taraf ekonomi.


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Sistem Kebudayaan Peralatan/ Teknologi

Tradisional Pasca Kejatuhan Melaka (Johor Riau)

Era Kolonial – Pasca Merdeka)

Baru (Era Modenisasi & Era Global) 2000an

T e k n o l o g i s e d e r h a n a : m e m e n u h i keperluan asas (kayu api untuk memasak, air sungai/perigi sumber air utama).

Sumber air yang dipam diperkenalkan. Namun perigi dan sungai masih digunakan di kawasan pedalaman/ kampung.

Pengangkutan m a s i h menggunakan tenaga manusia atau binatang.

Sistem pengangkutan seperti jalan raya dibangunkan, motor berenjin diperkenalkan. P e n e r b a n g a n (pesawat) hanya utk golongan kaya (elit) atau aristokrat.

Sistem air terawat dan loji air bersih untuk semua penduduk khususnya bandar dan pinggir bandar. Perigi dan sungai masih digunakan di kawasan pedalaman/ desa namun tidak meluas seperti zaman sebelumnya.

Tenunan tangan merupakan teknik utama dalam membuat kain. Kain kapas dan sutera banyak didatangkan dari India dan China sebagai barang pertukaran dengan hasil bumi tanah Melayu seperti gaharu dan rempah. Berita atau cerita disampaikan melalui lisan. Penulisan masih sangat kurang, walaupun ada.

Pengenalan kepada mesin jahit memajukan kraf berasaskan kain seperti pakaian.

TV dan radio diperkenal. Media cetak seperti akhbar juga diperkenal.

37

.........................

Sistem jalanraya semakin maju. Pengangkutan menjadi sangat penting. Penerbangan (pesawat) makin murah dan dapat dinaiki oleh golongan pertengahan dan rendah. Teknologi menjadikan dan pakaian dihasilkan.

mesin kain mudah

Kemajuan itu menjadikan tekstil sebahagian daripada industri yang penting, serta memajukan industi sampingan seperti fesyen dan kraf. Media massa menjadi sumber berita/ informasi yang penting dan cepat. Internet menyampaikan maklumat dengan cepat melalui sumber yang banyak.

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Sistem Kebudayaan Mata pencarian/ Ekonomi

Kepercayaan/ agama

28

Tradisional Pasca Kejatuhan Melaka (Johor Riau)

Era Kolonial – Pasca Merdeka)

Melayu Masyarakat Melayu Masyarakat bekerja di sektor masih di kampung pertanian, nelayan. menjadi petani dan nelayan. Sistem pertukaran barang masih Buruh Cina dan digunakan da l a m India dibawa masuk kehidupan. secara besar-besaran oleh British untuk menampung industri perladangan getah dan bijih timah.

Baru (Era Modenisasi & Era Global) 2000an Masyarakat Melayu tidak lagi bergantung kepada sumber pertanian (walaupun masih banyak masyarakat Melayu yang mengusahakan ladang sawit/getah secara komersil)

Banyak masyarakat Melayu yang terpelajar mengisi jabatan di sektor kerajaan dan swasta dengan sistem bergaji.

Mata wang dalam Sistem mata wang Mata wang kertas (RM) mulai diperdagangkan di bentuk jongkong komersil emas, timah atau diperkenal. pasaran terbuka. perak. Islam yang Islam Melayu yang Masyarakat Melayu bernuansa Melayu. dipengaruhi unsur- berpecah kepada unsur kebaratan. beberapa kategori: i) Aliran yang berkiblatkan Arab seperti Wahabi28 ii) S e d e r h a n a (mengikut peredaran semasa tetapi tetap Melayu atau islamik tidak ekstrem) iii) Kebaratan (tidak islamik dan tidak juga bercirikan Melayu)

Rujuk http://www.e-fatwa.gov.my/blog/pandangan-mengenai-golongan-wahabi (30.8.14)

38


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Sistem Kebudayaan Kesenian

Tradisional Pasca Kejatuhan Melaka (Johor Riau) Masyarakat Melayu mendominasi bentuk-bentuk kesenian yang b e ra s a s ka n kearifan tempatan seperti ukiran kayu, tenunan, perhiasan diri dan sebagainya s e h i n g g a m e m b e n t u k keindahan serta identiti yang mudah dikenali melalui hasil karya seni mereka.

Era Kolonial – Pasca Merdeka) Melayu + (Inggeris)

Barat Melayu+Islam+ global

Pengaruh Barat telah mengalihkan keindahan tempatan menjadi sesuatu yang terpinggir, malah keindahan bentuk busana tradisional perempuan Melayu telah banyak dipengaruhi Barat.

39

.........................

Baru (Era Modenisasi & Era Global) 2000an

Pengaruh kesenian tidak hanya bercirikan tempatan, malah turut menerima berbagai pengaruh luar akibat perkembangan teknologi.

Selera seni masyarakat juga telah berakulturasi dengan banyak budaya dari luar lingkungan budayanya sendiri sehingga sukar mencari identiti asal kesenian tersebut.

Impak Proses Perubahan Kepada Sistem Kebudayaan Umum


Perubahan Dalam Sistem Teknologi

Dahulu Foto dari sumber : http://seputaraceh.com/ read/18892/2013/06/06/di-abdya-kerbaumasih-digunakan-untuk-bajak-sawah

Sekarang Foto dari sumber : http://www.karawangnews.com/2012/05/ bupati-karawang-canangkan-gerakan.html

Perubahan Dalam Sistem Pengetahuan

Dahulu Foto dari sumber : http://zaenalbastari.blogspot.com/2011/06/ sd-muhammadiyah-kukusan.html

Sekarang Foto dari sumber : http://www.mybesi2u.net/utama/index.php/ info_sekolah.html


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Perubahan Dalam Institusi Sosial Masyarakat

1.

Perubahan Ruang

M

enurut Hoffsteadter (2011:13), ruang terbahagi menjadi 3 iaitu: (i) ruang nyata/fizikal (ii) ruang tinggal dan (iii) ruang abstrak . Ruang fizikal adalah ruang yang nyata, kita hidup di dalamnya, atas tanah, ada pohon, ada udara dan ada alam benda. Ruang tinggal adalah ruang di mana kita hidup dan bersosial sesama manusia. Ruang abstrak pula adalah ruang yang tidak wujud dalam bentuk fizikal, namun kita menjadikan dia wujud dalam minda kita seperti ‘alam khayalan’ atau ‘alam Melayu’. Ruang-ruang ini sangat mempengaruhi pemikiran dan tindakan kita seterusnya bertindak menciptakan bukti-bukti kewujudan diri sendiri dengan membuat artifak (objek/ karya) atau membentuk interaksi di alam yang nyata. Sebagai contohnya, masyarakat Melayu sejak azalinya memiliki kesemua ruang ini, iaitu negaranya (ruang fizikal), kampung halamannya (ruang tinggal) serta ruang abstrak iaitu “alam Melayu” yang menghidupkan konsep Nusantara. Namun di era moden, ruang ini tetap memiliki 3 pengertian : i) ii)

iii)

negara, ruang tempat tinggal yang tidak hanya terbatas di kampung malah di bandar-bandar besar dan ruang abstrak (maya) yang berorientasikan media siber. Ia tidak memerlukan ruang fizikal untuk berinteraksi. Ruang seperti ini menggantikan prasarana kampung halaman yang mengumpulkan masyarakatnya dalam sebuah keluarga besar (extended family) yang saling menjaga dan berinteraksi secara fizikal di alam nyata. Ini 41

...................

Perubahan Dalam Institusi Sosial Masyarakat


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

menunjukkan bahawa masyarakat perbandaran sebilangan besarnya mempunyai pertalian sosial yang lebih luas namun interaksinya terbatas pada ruang tertentu, antara lain disebabkan faktor kesibukan tugas sehingga mereka jarang mempunyai waktu hidup secara kemasyarakatan dalam keluarga besar. 2.

Perubahan Sosial Sistem adat dalam masyarakat tradisional, merupakan ‘penjaga budaya’ dalam masyarakat kampung. Oleh kerana mereka saling menjaga dan mengenali, maka mereka akan memantau perilaku keluarga serta jirannya agar tidak lepas laku. Segala bentuk tingkah laku dan penampilan tidak hanya berasaskan keputusan individu, sebaliknya kepekaan terhadap nilai budaya dalam masyarakat sering didahulukan. Rasa hormat terhadap sistem institusi sosial berasaskan keluarga besar (extended family) ini diajar oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya yang saling menasihati secara tidak formal. Dengan demikian, mereka hidup dalam keadaan terjaga oleh adat resam yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang mendukunginya. Ini berbeza sekali dengan masyarakat bandar yang jarang bersifat kemasyarakatan. Ibu bapa yang sibuk bekerja sering pulang lewat ke rumah dan tugas mendidik diserahkan kepada pembantu atau para guru. Akibat kesibukan di pejabat, masyarakat moden kurang berinteraksi dengan jiran-jirannya lalu mengakibatkan mereka kurang mengenali antara satu sama lain. Ini menyebabkan mereka tidak saling menjaga dan hanya sibuk dengan urusan masing-masing.

Identiti sosial dalam masyarakat tradisional sangat dominan. Orang Melayu sangat mudah dikenali melalui tingkah laku, aktiviti dan imejnya. Orang Melayu sewaktu era tradisi dan pasca merdeka masih menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Mereka berpakaian tradisional Melayu, baik lelaki ataupun wanita. Wanita Melayu memakai selendang atau kain kelubung untuk menandakan bahawa mereka beragama Islam. Perkahwinan antara kaum lain sangat jarang berlaku, lantas tidak adanya generasi ‘hibrid’ seperti hari ini.

Masyarakat Melayu moden yang tinggal di kawasan bandar selalunya berpelajaran tinggi, berpendapatan lumayan serta bijak berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Perkahwinan antara kaum lain mengubah penampilan mereka sehingga tidak lagi berkulit sawo matang atau berambut hitam ‘ikal mayang’. Pakaian juga sudah banyak yang tidak bercirikan elemen tradisional. Banyak gayanya dibawa dari Barat, Timur Tengah, negara lain atau bercampur-baur sehingga melahirkan gaya tersendiri yang sukar dikenal pasti identitinya. Kesemua hal tersebut melahirkan imej baru pada sebahagian besar masyarakat Melayu era moden yang dilihat sama ada menjauhi agama atau semakin mendekatinya. 42


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Organisasi adat pula merupakan organisasi tidak formal, tidak digaji serta tiada kepentingan ekonomi. Ini berbeza dengan masyarakat Melayu moden yang mana mereka mempunyai organisasi buatan seperti parti-parti politik atau persatuan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat tertentu. Organisasi ini sangat berstruktur dan tertulis taraf hierarkinya dalam pentadbiran.

Sistem kepimpinan di era tradisi berasaskan sistem monarki di mana Raja atau Sultan menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi masyarakat Melayu. Mereka dihormati secara total dan keputusannya tidak boleh dipertikaikan. Setelah merdeka, kuasa Raja-raja dihadkan kepada urusan agama dan adat istiadat Melayu sahaja. Perdana Menteri yang dipilih berasaskan sistem demokrasi berparlimen berperanan dalam mentadbir negara. Para menteri dapat menggubal undangundang negara melalui kesepakatan di Parlimen serta melaksanakan tugas untuk memajukan negara. Secara ringkasnya, perubahan institusi sosial dalam masyarakat Melayu dapat dirumuskan seperti dalam Rajah 2 berikut: Rajah 2: Perubahan yang terjadi dalam institusi sosial masyarakat Syarat Ikatan

a. Pusat orientasi

b. Potensi untuk interaksi

Masyarakat Melayu Pasca Kolonial Merdeka

Masyarakat Melayu Urban/ Moden

÷

c. Prasarana untuk berinteraksi

f. Organisasi adat

d. Kelompok adat

e. Adat/norma/ sistem budaya

g. Organisasi buatan

X

h. Kesedaran tempatan/ wilayah

Masyarakat Melayu Tradisional

i. Sistem pimpinan berdasarkan adat

j. Identiti sosial

÷

÷

**Diadaptasi daripada Koentjananigrat, 2002 (8th edt) Indikasi: √

Ada

Sangat minimum

X ÷

÷

÷

X

÷

Tiada

Sebahagian ada, sebahagian tiada

43

...................

Perubahan Dalam Institusi Sosial Masyarakat


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Perubahan yang terjadi kepada prasarana dan orientasi sosial pula dapat diringkaskan seperti Rajah 3 berikut:

Rajah 3 : Perubahan dalam sistem sosial masyarakat Melayu di Malaysia. Syarat Ikatan

Masyarakat Melayu Tradisi

Masyarakat Melayu Pasca k\Kolonial Merdeka

Masyarakat Melayu Urban/ Moden

a. Pusat orientasi

Istana, r u m a h Rumah residen Parlimen penghulu/ ketua, Inggeris, Istana kampung

c. Prasarana u n t u k berinteraksi

R e n d a h / k e c i l Sederhana Rumah di Sangat tinggi Ruang Rumah di kampung kampung Balai Raya cyber Pejabat Restoran/ Restoran kafe

b. Potensi utk Sangat tinggi, interaksi sering bertemu di kampung

d. Komuniti adat

Sangat tinggi, sering Potensi untuk bertemu bertemu di kampung secara langsung berkurangan akibat kesibukan bekerja namun wujud prasarana untuk berkomunikasi yang diganti oleh teknologi internet.

Ada Institusi Ada I n s t i t u s i Minimum Sekolah, keluarga dan jiran keluarga dan jiran keluarga kurang memainkan peranan kerana sibuk bekerja.

e. Adat/norma/ Masih kuat s i s t e m budaya

Masih kuat

Sangat minimum

g. Organisasi buatan

Ada

Ada (parti politik)

Tiada

Sangat kuat

Ada tetapi kian melemah

f. Organisasi adat

Ada

Tiada

h. K e s e d a r a n Sangat kuat tempatan/ wilayah i.

S i s t e m pimpinan berdasarkan adat

Ada (parti politik)

Absolut monarki (raja/ sultan b e r k u a s a sepenuhnya mentadbir negara/ negeri)

Residen Inggeris Sistem demokrasi (sebelum merdeka) berparlimen di bawah pentadbiran raja Sistem demokrasi berperlembagaan berparlimen di bawah Berasaskan parti politik pentadbiran raja Sistem feudal (raja- berperlembagaan pembesar-petani) (selepas merdeka)

j. Identiti sosial Ada

Ada t e t a p i Bercampur baur dengan bercampur antara budaya luar. British/ Barat

44


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

3.

Implikasi Perubahan Terhadap Sistem Kebudayaan Hubungan antara kegunaan dengan tujuan akan berubah apabila kaitan tersebut berubah dalam sistem sosial masyarakatnya (Koentjananigrat, 2002 (8th edt):213). Sebagai contohnya, baju kurung dibuat berbentuk longgar pada dasarnya bertujuan untuk ‘menyembunyikan’ bentuk tubuh daripada terlihat oleh lelaki yang bukan muhrim. Ia kemudiannya telah menjadi sebahagian daripada nilai dan norma keindahan gaya berbusana wanita Melayu. Namun masyarakat pada hari ini sangat menitik beratkan perihal keindahan fizikal tubuh, menyebabkan penggunaan baju kurung moden sebaliknya menampilkan keindahan bentuk tubuh melalui pakaian. Ini bermakna, baju kurung telah berubah tujuan asalnya akibat perubahan paradigma yang mengakibatkan perubahan pada objek budaya tersebut.

Secara umumnya, perubahan-perubahan dalam perilaku dan objek kebudayaan dapat dilihat melalui kesemua unsur/sistem kebudayaan; yang mana ianya dapat memberikan implikasi positif mahupun negatif kepada kebudayaan negara kita. Di bawah disenaraikan beberapa contoh yang menunjukkan implikasi terhadap perubahan tersebut dalam sistem kebudayaan umum. Rajah 4 : Perubahan yang berlaku dalam sistem kebudayaan dan implikasinya. Unsur/ Sistem

i. Bahasa

Perubahan Signifikan Dalam Masyarakat

Implikasi Terhadap Tindakan Dan Objek Budaya/ Artifak / karya Masyarakat Di Malaysia

Bahasa Inggeris (BI) menjadi bahasa ilmu, teknologi dan ekonomi. Penggunaan Bahasa Inggeris menjadi dominan di kawasan perbandaran. Bahasa Malaysia (BM) menjadi bahasa pengantar dalam hal-hal untuk berurusan dengan kerajaan dan penggunaannya sering digunakan untuk berinteraksi sesama masyarakat Melayu.

BM seolah-olah menjadi bahasa kedua di Malaysia khususnya di bandar-bandar besar. BM seolah-olah telah hilang daya penariknya dalam penjenamaan produk, bangunan, restoran atau makanan yang lebih banyak menggunakan bahasa asing daripada bahasa ibunda.

Penggunaan BM lebih meluas di kampung-kampung berbanding di bandar. Masyarakat cenderung menggunakan BI terutamanya apabila berinteraksi dengan kaum lain.

45

...................

Namun di sisi lain, penggunaan BI yang merupakan bahasa ilmu, ekonomi dan teknologi telah berupaya memajukan Malaysia agar dapat bersaing di persada antarabangsa.

Perubahan Dalam Institusi Sosial Masyarakat


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Unsur/ Sistem

ii. Ilmu pengetahuan

iii. Ilmu pengetahuan

Perubahan Signifikan Dalam Masyarakat

Ilmu Barat tempatan

mengatasi

ilmu Ilmu pengetahuan yang berasaskan ekonomi dengan pulangan yang tinggi menjadi keutamaan sehingga mengakibatkan ilmu yang berasaskan kearifan tempatan mulai terpinggir. (Contohnya: ilmu kraf Melayu seperti ukiran kayu yang semakin berkurangan, teknik sulaman seperti tekat serta kelingkan, teknik telepuk dan ikat limar yang semakin pupus).

Teknologi moden seperti internet telah menyebabkan lambakan budaya dan informasi dari luar masuk tanpa adanya sekatan. Jaringan sistem pengangkutan yang lebih baik mempercepatkan proses penyebaran (diffusion) dan perkembangan budaya lain.

46

Implikasi Terhadap Tindakan Dan Objek Budaya/ Artifak / karya Masyarakat Di Malaysia

Namun, ilmu Barat juga telah banyak memajukan bidang yang kritikal seperti perubatan dan ekonomi.

Objek budaya masyarakat Melayu sangat terdedah kepada perubahan. Sekiranya elemen khasnya tidak dapat beradaptasi dengan kehendak masyarakat semasa, maka tidak mustahil, elemen dan objek- objek budaya masyarakat Melayu akan digantikan dengan objek budaya dari negara lain.

Teknologi luar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tempatan akan memperkayakan lagi teknologi sedia ada serta dapat meningkatan produktiviti dan ekonomi negara.


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Unsur/ Sistem

iv. Sosial

Perubahan Signifikan Dalam Masyarakat

Implikasi Terhadap Tindakan Dan Objek Budaya/ Artifak / karya Masyarakat Di Malaysia

Masyarakat menjadi lebih Kurangnya perhatian individualistik serta multi sosial. keluarga dan ketidak pedulian masyarakat terhadap jiran-jiran Adat istiadat tradisional sudah menyebabkan banyak kes-kes mulai kurang diamalkan di jenayah sosial yang negatif bandar-bandar. Jiran-jiran terjadi seperti penculikan, kurang mengenali dan tidak pembunuhan, perkosaan dan begitu mempedulikan akan hal lain-lain. orang lain. Kurangnya pendidikan agama atau pengetahuan tentang nilai-nilai baik dari budaya Melayu yang diturunkan oleh ibu bapa yang sibuk bekerja turut menyebabkan anakanak di bandar kian menjauhi budayanya sendiri. Akibatnya, budaya sesuatu etnik itu makin terpinggir akibat kekosongan yang diisi oleh budaya lain yang dipelajari dari kelompok luar dari lingkungan budayanya sendiri. Namun, jika masyarakatnya tahu mengimbangi keadaan, budaya luar dapat diakulturasi untuk memperkayakan lagi budaya yang sedia ada.

47

...................

Perubahan Dalam Institusi Sosial Masyarakat


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Unsur/ Sistem

v. Ekonomi

Perubahan Signifikan Dalam Masyarakat

Implikasi Terhadap Tindakan Dan Objek Budaya/ Artifak / karya Masyarakat Di Malaysia

Masyarakat terbahagi oleh sistem ‘kasta’ moden yang menyebabkan masyarakat terbahagi kepada taraf ekonomi.

Nilai kemuliaan seseorang berdasarkan kebaikan akhlak dan budi pekerti menjadi hal yang tidak sepenting kejayaan dari aspek material.

Orang kaya sering dipandang tinggi dan dihormati sementara mereka yang kurang berkemampuan tidak mendapat tempat yang dihormati dalam masyarakat moden khususnya di bandar-bandar besar.

vi. Kepercayaan / agama

Taraf ekonomi menggantikan rasa hormat sesama manusia yang suatu ketika dahulu lebih menghormati seseorang berdasarkan kelebihan ilmu agama, ketinggian budi pekerti dan sebagainya.

Objek material menjadi hal yang Namun, penghijrahan penduduk penting untuk membezakan kampung ke bandar-bandar besar telah meningkatkan taraf kelas-kelas sosial tersebut. ekonomi dan kehidupan mereka kepada yang lebih baik.

Ajaran Islam semakin diperkukuhkan pada setengah kelompok Melayu sehingga melihat benua Arab sebagai ‘kiblat’ budaya. Namun terdapat juga segelintir masyarakat yang kian berkurang imannya seperti dalam hal beribadat akibat pengaruh budaya luar. (Contohnya gaya hidup Barat yang tidak mementingkan halhal agama).

Kesedaran kepada Islam yang tinggi membuatkan ramai orang Melayu kembali mencari Islam yang sebenar melalui media baru seperti internet. Banyak informasi dan rujukan didapati dari Timur Tengah maka tidak hairanlah gaya penampilan busana masa kini lebih cenderung kepada budaya Arab berbanding budaya Melayu. Namun, terdapat juga yang tidak mempedulikan agama sehingga bangga dilihat sebagai orang Barat.

Ada pula yang menggabungkan keduanya sehingga melahirkan imej yang baru. Kesimpulannya, Islam dan Melayu seolah-olah tidak bersatu lagi dalam bentuk objek atau hasil karyanya. 48


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Unsur/ Sistem

vii. Seni

Perubahan Signifikan Dalam Masyarakat

Implikasi Terhadap Tindakan Dan Objek Budaya/ Artifak / karya Masyarakat Di Malaysia

Seni kontemporari mendapat tempat di bandar sementara seni tradisional masih tertumpu di kampung-kampung.

Keindahan seni tradisional khususnya seni persembahan Melayu yang lemah lembut dan sopan digantikan dengan hiburan asing yang popular Seni yang berkaitan ritual seperti melalui media eletronik. ‘adat buka panggung’ semakin pupus. Seni yang bersifat ketara Kehausan nilai-nilai kesenian (ketara/tangible) seperti ukiran tradisional yang diterapkan kayu dan tenunan menjadi dalam artifak/karya dan seni mahal kerana kurang dihasilkan. persembahan tidak banyak yang Harga yang tidak terjangkau dapat dihayati oleh masyarakat oleh golongan menengah ke moden. bawah menyebabkan objek seni seperti itu tidak popular di Oleh sebab itu, perlunya usaha untuk menghidupkan kembali pasaran umum. seni tradisional dalam selera semasa agar dapat terus bertahan di masa depan. Namun begitu, kesenian luar yang diadaptasi dengan baik berupaya melahirkan objek seni yang inovatif. Inovasi sedemikian akan memperkaya seni tempatan agar mampu bersaing di persada dunia.

Ringkasnya, penambah-baikan pada unsur/sistem ilmu pengetahuan sering mengubah teknologi semasa yang berunsurkan ekonomi. Perubahan tersebut sering berlaku pada masyarakat bandar atau juga merupakan sebuah fenomena moden. Namun jika penggunaan bahasa ibunda, sistem sosio-budaya dan agama diamalkan dengan kuat, maka masyarakatnya lebih cenderung untuk menjaga tradisinya. Oleh sebab itu, tradisi lebih sering terpelihara pada masyarakat luar bandar atau kampung. Bentuk seni yang dihasilkan pula akan dibuat berdasarkan citarasa kedua buah kelompok masyarakat tersebut (bandar dan luar bandar) yang berbeza rekaan serta fungsinya. Contohnya, kain batik untuk masyarakat di luar bandar akan berbeza rekacoraknya jika dibandingkan dengan kain batik untuk pasaran masyarakat bandar. Kain batik sering digunakan dalam pakaian seharian masyarakat di desa; sedangkan di bandar, pakaian batik sering digunakan untuk majlis-majlis rasmi atau formal. Hal ini dapat dijelaskan melalui diagram berikut: 49

...................

Perubahan Dalam Institusi Sosial Masyarakat


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Diagram 1 : Sistem kebudayaan serta kecenderungannya untuk berbeza pada latar masyarakat bandar/ moden dan luar bandar/

Bandar / Moden Sistem Ekonomi Sistem Ilmu Pengetahuan

Idea Tindakan

Sistem Teknologi

Artifak

Kesenian

Sistem Kepercayaan (agama) Sistem Bahasa Sistem Sosial

Kampung/ Tradisional

50


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Kesimpulan Sebagai kesimpulannya, terdapat berbagai bukti perubahan dalam sistem kebudayaan umum hari ini sehingga menyebabkan perubahan pola fikir (idea/gagasan), tindakan/ perilaku serta artifak/karya pada kebudayaan tempatan. Perubahan tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan bersifat dinamik. Ketidakupayaan untuk beradaptasi atau menarik perhatian masyarakat tentang budayanya sendiri akan menyebabkan sesebuah kebudayaan itu menjadi defisit dan bakal pupus. Dengan demikian, perubahan dalam sistem kebudayaan membawa impak yang besar terhadap pola budaya sesebuah masyarakat. Bukan semua bentuk perubahan membawa kesan yang negatif kepada sesebuah kebudayaan dan masyarakat tempatan. Banyak kebaikan yang kita dapati melalui perubahan dalam sistem kebudayaan yang saling memperkaya kebudayaan sedia ada. Akulturasi masyarakat yang berbilang kaum melahirkan banyak inovasi seperti dalam masakan, rekacorak tekstil, fesyen, hiasan dalaman, seni halus dan bermacam-macam lagi. Penambahbaikan ilmu pengetahuan juga turut memajukan sistem teknologi dan ekonomi masyarakat tempatan agar dapat bersaing di pentas global. Perubahan akan berlaku dalam masyarakat yang dinamis dan terus diberi penafsiran berdasarkan pada zaman yang dilalui. Hanya elemen-elemen budaya yang benar-benar utuh sahaja berupaya untuk beradaptasi dengan baik agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Rumusan yang dapat dijelaskan melalui topik ini menunjukkan bahawa kita akan terus berdepan dengan cabaran baru yang sering mempersoalkan tentang kebudayaan sesuatu bangsa namun haruslah kita hadapi dengan bijak melalui proses belajar budaya agar ianya dapat dikekalkan dan terus relevan di masa hadapan.

51

......................................................................................................

Kesimpulan


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Lampiran

Gambar 1 : Patung Hindu yang dipenuhi aksesori pada badannya. (Gambar diambil di Muzium Nasional, di Jakarta, Indonesia oleh Hanisa Hassan)

52


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Gambar 3 : Para wanita di Bali yang masih menggunakan gaya pemakaian kain dengan cara mengikat kain sarung dari pinggang ke bawah bukannya di bahagian dada sehingga tahun1960an. Selendang digunakan untuk menutup dada apabila mereka mengunjungi tempat-tempat suci seperti pura. Gambar ini adalah daripada koleksi Tropen Museum, Leiden Belanda. Gambar 2 : Patung yang menunjukkan cara pemakaian kain kemban ‘gaya keling’ dengan mengenakan kain sarung di pinggang, bukannya di dada. (Foto diambil di Muzium Nasional, Jakarta oleh Hanisa Hassan).

Gambar 4 : Setelah datangnya Islam, kain kemban dipakai menutupi dada. Sehelai lagi kain digunakan untuk menutupi bahu dan kepala. Gambar daripada buku Busana Melayu (Shawal, 1994).

53

.....................................................................................................

Lampiran


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Gambar 5 : Pengaruh Barat yang diterjemahkan dalam bentuk busana yang mempengaruhi gaya pakaian wanita Melayu di sekitar tahun 1950an. Gambar salah satu kulit piring hitam di era kegemilangannya.

Gambar 6 : Lagi foto busana Barat yang telah mengubah gaya berpakaian wanita Melayu di era penjajahan. Foto dari sumber: http://www.leidenanthropologyblog.nl/ articles/glamour-ladies (31.8.14)

54


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

........................................................................................................

Daftar Pustaka Aziz, A. (2006). Rupa dan Gaya Busana Melayu. Bangi: UKM.

Bujang, R. (2002). Kesenian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Deraman, A. A. (1995). Kebudayaan Kebangsaan Malaysia: Pengalaman Sejarah dan Arah. Tamadun Melayu, 1387-1408.

Flugel, J. (1971 (2nd ed)). The Psychology of Clothes. New York: International University Press.

Giddens, A. (1994). Masyarakat Post Tradisional ( Living in A Post Traditional Society). Yogyakarta: IRCiSoD. Hasanudin, D. (2001). Batik Pesisiran; Menlancak Pengaruh Etos Dagang Santri pada Ragam Hias Batik. Bandung: Kiblat.

Herskovits, M. B. (1958). Acculturation: The Study of Culture Contact. Gloucester, Mass: Peter Smith. Ismail, S. Z. (2006). Pakaian Cara Melayu. Bangi: UKM.

Koentjananigrat. (2002 (8th edt)). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Koentjaraningrat. (2011). Pengantar Antropologi I. Jakarta: RIneka Cipta. Pujileksono, S. (2006). Pengantar Antropologi. Malang: UMM Press.

Rohidi, T. R. (2011). Metodologi Penelitian Seni. Semarang: Penerbit Cipta Prima Nusantara Semarang. Shawal, Z. (1994). Busana Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Smiers, J. (2009). Arts Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi (translated). Yogyakarta: Insist Press.

Tuanku Luckman Sinar Basyarshah, W. S. (2002). Kebudayaan Melayu Sumatera Timur. Medan: USU Press. Yusuf, Y. (2009). Studi Melayu. Jakarta: Widatama Widya Sastra.

Zain, S. M. (2003). Penyebaran Orang Rumpun Melayu Pra Islam. Sari , 132.

55


Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat

.........................................................................................................

Rujukan Web http://www.southeastasianarchaeology.com/2007/03/18/tracing-back-malaysias-stone-ageman-in-lenggong/ (13.12.13) http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/03DASAR_EKONOMI_BARU.pdf (7.1.14)

http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/artikel/8361-kahwin-lewat-reaksi-dan-realiti (25.8.14) http://www.malaysia-chronicle.com/index.php/option=com_2&view=item&id=142931: indonesia-to-stop-sending-maids-from-2017&Itemid=2#axzz2obmboZun (26.12.13)

http://www.themalaysianinsider.com/rencana/erticle/pemerkasaan-ekonomi-orang-melayusatu-jihad-penuhi-amanah-aspirasi-jendela (7.1.14) http://www.leidenanthropologyblog.nl/articles/glamour-ladies (31.8.14)

http://www.e-fatwa.gov.my/blog/pandangan-mengenai-golongan-wahabi (30.8.14)

http://www.heritage.gov.my/index.php/ms/warisan-tidak-ketara/pengenalan (31.8.14)

56

Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat  
Perubahan Sosio Budaya Dalam Masyarakat  

Perubahan sosio budaya dalam masyarakat.

Advertisement