Page 1

T r ans f or mat i onetr énovat i ondel at oi t ur ed' unemai s onuni f ami l i al econs t r ui t e au débutdu 20e s i ècl e dansl ar égi on de Char l er oi:i nt er vent i on au ni veau de l a char pent e,nouvel l e couver t ur e en ar doi s esnat ur el l es ,pos e d' unei s ol at i onenchanvr e. -Réf l ex i ons url apol yval encedecevol umes ouscombl e; -choi xdemat ér i auxnat ur el s; -s ui vi dechant i er .

06_  
Advertisement