Page 1

3LHUZV]\Z3ROVFH

3URJUDP$NW\ZQHM3UR多ODNW\NL SU]HFLZQRZRWZRURZHMLFKRUyEVHUFRZRQDF]\QLRZ\FK


Jak zachowaฤ‡ zdrowie w โ€žcywilizowanymโ€ ล›wiecie? Nasz organizm jest wyposaลผony w ukล‚ad odpornoล›ciowy, zbudowany z szeregu mechanizmรณw ochronnych, zapobiegajฤ…cych jego degeneracji.

1

DV]H QDWXUDOQH ฤžURGRZLVNR ฤช\FLD Z FLฤ…JX RVWDWQLFK SLฤŠรผG]LHVLฤŠFLX ODW ]PLHQLรกR VLฤŠ FDรกNRZLFLH -HGQDN FLDรกR SR]RVWDรกR WDNLH MDNLP XNV]WDรกWRZDรกD MH HZROXFMD =DQLHF]\V]F]RQH SRZLHWU]H L ZRGD VPRJ HOHNWURPDJQHW\F]Q\ QRZRF]HVQH PHWRG\ Z\WZDU]DQLD ฤช\ZQRฤžFL RUD] DSOLNRZDQH RG G]LHFLฤ”VWZD SURFHGXU\ PHG\F]QH RSDUWH QD IDUPDNRWHUDSLL QLHZรกDฤžFLZH QDZ\NL ฤช\ZLHQLRZH EUDN UXFKX L VWUHV GRSURZDG]Lรก\ GR SRZDฤชQ\FK ]DEXU]Hฤ” Z QDV]\FK RUJDQL]PDFK 7R GODWHJR FRUD] F]ฤŠฤžFLHM ]DSDGDP\ QD FKRURE\ QRZRWZRURZH FKRURE\ XNรกDGX VHUFRZR QDF]\QLRZHJRLZLHOHLQQ\FKFKRUyEF\ZLOL]DF\MQ\FK ,VWRWฤŠW\FK]DEXU]Hฤ”PRฤชQDVSURZDG]LรผGRGZyFK JรกyZQ\FKSUREOHPyZ]DQLHF]\V]F]Hฤ”LQLHGRERUyZ :\REUDฤจP\ VRELH RUJDQL]P F]รกRZLHND MDNR IDEU\NฤŠ Z\WZDU]DMฤ…Fฤ… F]\VWฤ… HQHUJLฤŠ Z Z\QLNX VNRPSOLNRZDQ\FK SURFHVyZ FKHPLF]Q\FK L ยฟ]\F]Q\FK :\REUDฤจP\ VRELH ฤชH ]DJLQฤŠรกD VSHF\ยฟNDFMDVXURZFyZFKHPLF]Q\FKRGF]\QQLNyZ L NDWDOL]DWRUyZ QLH]EฤŠGQ\FK GOD SUDZLGรกRZHJR SURFHVXSURGXNFML=DPLDVWF]\VW\FKRU\JLQDOQ\FK VXURZFyZ GRVWDUF]DMฤ… QDP ]DQLHF]\V]F]RQH OXE EH]ZDUWRฤžFLRZH ]DPLHQQLNL QDV]H UHDNWRU\ ]DW\NDMฤ… VLฤŠ QDGPLDUHP SURGXNWyZ XERF]Q\FK D ]DQLHF]\V]F]HQLD JURPDG]ฤ… VLฤŠ ] SRZRGX EUDNX PHWRG LFK XVXZDQLD L XW\OL]DFML 1LHWUXGQR SU]HZLG]LHรผ ฤชH Z\GDMQRฤžรผ WHM IDEU\NL V]\ENR VSDGQLH GR ]HUD MHฤชHOL MHM ]DU]ฤ…G V]\ENR QLH SRGHMPLH ZรกDฤžFLZ\FK NURNyZ = F]DVHP ยฟUPD EฤŠG]LH PXVLDรกD SRQRVLรผ FRUD] ZLฤŠNV]H QDNรกDG\ QD UHPRQW\ D L WDN QLH X]\VND LVWRWQHJR Z]URVWX Z\GDMQRฤžFLGRSyNLQLH]PLHQLVLฤŠ]DRSDWU]HQLH

]GROQRฤžFL SURGXNF\MQH ZSURZDG]DMฤ…F QRZH WHFKQRORJLH : RGQLHVLHQLX GR QDV]HJR ZรกDVQHJR FLDรกD SROH PDQHZUX PDP\ PRFQR RJUDQLF]RQH 1LH PRฤชHP\ Z\PLHQLรผ QDV]\FK QDU]ฤ…GyZ F]\ XNรกDGX NUฤ…ฤชHQLD 1LHVWHW\ PDP\ WHฤช QLHZLHONL ZSรก\Z QD QLHNWyUH VXURZFH GR SURGXNFML SRZLHWU]HJOHEDZRGD -HG\QH FR QDP SR]RVWDMH WR RGWZRU]\รผ UHFHSWXU\W\FKVXURZFyZRNWyU\FKVDPLPRฤชHP\ GHF\GRZDรผWHJRFRMHP\LSLMHP\'RSDVRZDรผMH GRQDV]HMร„WHFKQRORJLLยดRUD]ZVSRPDJDรผRUJDQL]P Z XVXZDQLX ]DQLHF]\V]F]Hฤ” WDN V]\ENR E\ QLH GRSXฤžFLรผ GR SRZVWDQLD QLH GDMฤ…F\FK VLฤŠ RGZUyFLรผ ]PLDQGHJHQHUDF\MQ\FK 1DV] RUJDQL]P MHVW Z\SRVDฤชRQ\ Z XNรกDG RGSRUQRฤžFLRZ\ ]EXGRZDQ\ ] V]HUHJX PHFKDQL]PyZ RFKURQQ\FK ]DSRELHJDMฤ…F\FK MHJR GHJHQHUDFML ']Lฤž MXฤช ZLHP\ ฤชH WHQ XNรกDG PRฤชH IXQNFMRQRZDรผ Z SHรกQL VSUDZQLH W\ONR ZWHG\ JG\ Z\HOLPLQXMHP\ ] RUJDQL]PX SU]HZOHNรก\ VWDQ ]DSDOQ\ EฤŠGฤ…F\ RGSRZLHG]Lฤ… QD ร„F\ZLOL]RZDQHยด ZDUXQNL ฤžURGRZLVND -HฤžOL GRGDWNRZR FRG]LHQQLH GRVWDUF]\P\ PX RGSRZLHGQLฤ… LORฤžรผ VXEVWDQFML RGฤช\ZF]\FK ]DGEDP\ R UHJHQHUDFMฤŠ L XVXZDQLH RGSDGyZSURFHVyZSU]HPLDQ\PDWHULLQDSR]LRPLH NRPyUNRZ\PSU]\ZUyFLP\KRPHRVWD]ฤŠ]\VNDP\ ]GURZLH L ฤžZLHWQฤ… NRQG\FMฤŠ SV\FKLF]Qฤ… QD GรกXJLH ODWD : &HQWUXP 0HG\F]Q\P 9,0(' URELP\ WR QD FR G]LHฤ” =DSUDV]DP\GR]DSR]QDQLDVLฤŠ]QDV]ฤ…RIHUWฤ…

7XWDM QLHVWHW\ NRฤ”F]\ VLฤŠ SRUyZQDQLH GR IDEU\NL :IDEU\FHSU]\]DDQJDฤชRZDQLXROEU]\PLFKฤžURGNyZ PRJOLE\ฤžP\Z\PLHQLรผSDUNPDV]\QRZ\RSUDFRZDรผ QD QRZR VSHF\ยฟNDFMฤŠ WHFKQRORJLF]Qฤ… VXURZFyZ ]PLHQLรผ GRVWDZFyZ L ] SRZRG]HQLHP RGEXGRZDรผ D F]ฤŠVWR QDZHW SU]HNURF]\รผ GRW\FKF]DVRZH

VWURQD

'U6\OZLXV]7UDZLฤ”VNL3UH]HV=DU]ฤ…GX 9,0('VS]RR


Agenda

3$3:\Mฤ…WNRZ\3URJUDP3URยฟODNW\NL=GURZLD'ODF]HJRZDUWRZ\EUDรผ3URJUDP$NW\ZQHM3URยฟODNW\NL" -HG\Q\WDNLSURJUDPZ3ROVFH &]\WRVLฤŠRSรกDFDPRMHMยฟUPLH" 1LJG\QLHMHVW]DSyฤจQRQD]GURZLH =GHF\GXMFRMHVWGOD&LHELHQDMZDฤชQLHMV]H 1DMF]ฤŠVWV]HV\PSWRP\FKRUyESU]HZOHNรก\FK 1RZRWZRU\]รกRฤžOLZH &KRURE\XNรกDGXVHUFRZRQDF]\QLRZHJR 1DGZDJDRW\รกRฤžรผFXNU]\FDW\SX,, =DFKRZDMPรกRGRฤžรผVSUDZQRฤžรผLZLWDOQRฤžรผ 

VWURQD


PAP - Wyjฤ…tkowy Program Profilaktyki Zdrowia PAP to Program Aktywnej Profilaktyki antynowotworowej i chorรณb sercowo-naczyniowych oraz program odchudzajฤ…cy i odmล‚adzajฤ…cy adresowany do wล‚aล›cicieli, managerรณw i pracownikรณw firm oraz ich rodzin.

.

DฤชG\ F]รกRZLHN FKFH G\VSRQRZDรผ SROLVฤ… JZDUDQWXMฤ…Fฤ…PXGRVWฤŠSGROHNDU]DJG\Z\VWฤ…SLฤ… SUREOHP\]GURZRWQH &RUD] F]ฤŠฤžFLHM GHF\GXMHP\VLฤŠ QDEDGDQLDSURยฟODNW\F]QHZFHOXZF]HVQHJRZ\NU\FLD HZHQWXDOQ\FK ]PLDQ FKRURERZ\FK 7D VWUDWHJLD E\รกD QLHZฤ…WSOLZLH EDUG]R GREUD MHV]F]H G]LHVLฤŠรผ ODW WHPX']LVLDMQLHZ\VWDUF]\MXฤช]Z\Nรก\SDNLHWRSLHNL PHG\F]QHM L EDGDฤ” SURยฟODNW\F]Q\FK 6WDW\VW\NL Vฤ… DODUPXMฤ…FH PLPR FRUD] OHSV]HM RSLHNL PHG\F]QHM F]ฤŠVWRฤžรผ Z\VWฤŠSRZDQLD FKRUyE F\ZLOL]DF\MQ\FK Z RVWDWQLFK ODWDFK GUDVW\F]QLH URฤžQLH = IDNWDPL WUXGQR G\VNXWRZDรผ 0RฤชH ZDUWR UR]ZDฤช\รผ ]PLDQฤŠ GRW\FKF]DVRZHM VWUDWHJLL SRVWฤŠSRZDQLD L Z\EyU VNXWHF]QLHMV]HMRSFMLQLฤชSROLVD]GURZRWQD" &HQWUXP0HG\F]QH9,0('SURSRQXMHFDรกNLHPQRZH SRGHMฤžFLHGRSURยฟODNW\NLW]ZZF]HVQฤ…LDNW\ZQฤ… SURยฟODNW\NฤŠ ]GURZRWQฤ… NWyUD QLH RSLHUD VLฤŠ Z\รกฤ…F]QLH QD EDQDOQ\FK ]DOHFHQLDFK GRW\F]ฤ…F\FK ]GURZHJRVW\OXฤช\FLDLHOLPLQDFMLF]\QQLNyZU\]\ND R NWyU\FK ZV]\VF\ ZLHP\ SDOHQLH W\WRQLX QDGPLHUQHVSRฤช\FLHDONRKROXQLH]GURZDGLHWDEUDN UXFKXQDGPLHUQ\VWUHV :&HQWUXP0HG\F]Q\P9,0('Z\FKRG]LP\UyZQLHฤช SR]D VWDQGDUGRZH EDGDQLD SU]HVLHZRZH NWyUH SR]ZDODMฤ… ]GLDJQR]RZDรผ FKRURE\ ZH ZF]HVQ\P VWDGLXP LFK UR]ZRMX 2F]\ZLฤžFLH XPRฤชOLZLD WR ZF]HVQฤ… L VNXWHF]Qฤ… LQWHUZHQFMฤŠ OHNDUVNฤ… OHF] F]ฤŠVWR MHVW RQD ]ZLฤ…]DQD ] RNDOHF]HQLHP FLDรกD DPSXWDFMD SLHUVL XVXQLฤŠFLH PDFLF\ MDMQLNyZ F]\ MDMRZRGyZ IUDJPHQWX ฤชRรกฤ…GND MHOLWD F]\SURVWDW\ 8]QDOLฤžP\ ฤชH QLH MHVW WR RSW\PDOQH SRGHMฤžFLH GR SURยฟODNW\NL L SRVWDQRZLOLฤžP\ SyMฤžรผ R NURN GDOHM QLH GRSXฤžFLรผ GR VWZRU]HQLD ZDUXQNyZ GR]DZLฤ…]DQLDVLฤŠ]DOฤ…ฤชNDSRZDฤชQHMFKRURE\ 2GNฤ…G ZLHP\MXฤช ฤชH SUDSU]\F]\Qฤ…QLHNRU]\VWQ\FK ]PLDQFKRURERZ\FKOHฤชฤ…F\FKXSRGรกRฤชDZLHOXFKRUyE F\ZLOL]DF\MQ\FK MHVW SU]HZOHNรก\ FKRรผ รกDJRGQ\ VWDQ

VWURQD

]DSDOQ\ NWyU\ SU]H] ODWD UR]ZLMD VLฤŠ Z QDV]\P RUJDQL]PLHQDMZDฤชQLHMV]HMHVWE\Z\HOLPLQRZDรผJR ]DQLPZ\VWฤ…SLฤ…SLHUZV]HV\PSWRP\ 1DMF]ฤŠVWV]\PL SU]\F]\QDPL W\FK SU]HZOHNรก\FK VWDQyZ ]DSDOQ\FK Vฤ… XNU\WD RSyฤจQLRQD DOHUJLD SRNDUPRZDRUD]RGNรกDGDQLHVLฤŠZQDV]\FKWNDQNDFK WRNV\F]Q\FKSURGXNWyZSU]HPLDQ\PDWHULL 7DZLHG]DSR]ZDODQDPQDZGURฤชHQLHWHUDSLLNWyUD RND]XMH VLฤŠ VNXWHF]QD Z ]DSRELHJDQLX WDN ZLHOX FKRUyE JG\ฤช QLH NRQFHQWUXMH VLฤŠ QD XVXZDQLX REMDZyZ F]\OL VNXWNyZ SURFHVyZ GHVWUXNF\MQ\FK OHF] QD HOLPLQRZDQLXLFK SU]\F]\Q\ SU]HZOHNรกHJR VWDQX ]DSDOQHJR RGSRZLHG]LDOQHJR ]D G\VIXQNFMฤŠ RUJDQL]PXQDSR]LRPLHNRPyUNRZ\P -HV]F]H NLOND ODW WHPX OHNDU]H ]DIDVF\QRZDQL SRVWฤŠSDPL IDUPDNRWHUDSLL E\OL VFHSW\F]QLH QDVWDZLHQL GR PHG\F\Q\ ฤžURGRZLVNRZHM 1DV]F]ฤŠฤžFLHG]LVLDMVWDQQDXNL EDGDฤ”LSXEOLNDFML

Z W\P REV]DU]H MHVW MXฤช WDN ]DDZDQVRZDQ\ ฤชH ฤชDGHQ OHNDU] QLH NZHVWLRQXMH UROL ฤžURGRZLVND L SU]HGH ZV]\VWNLP F]\QQLND GLHWHW\F]QHJR ZSDWRJHQH]LHZLฤŠNV]RฤžFLFKRUyESU]HZOHNรก\FK 3URJUDP 3$3 3URJUDP $NW\ZQHM 3URยฟODNW\NL SROHJDQDSU]HSURZDG]HQLX]DDZDQVRZDQ\FKEDGDฤ” GLDJQRVW\F]Q\FKZ\HOLPLQRZDQLX]GLHW\SURGXNWyZ VSRฤช\ZF]\FK NWyUH Z\ZRรกXMฤ… VWDQ ]DSDOQ\ LZGURฤชHQLXSURFHGXUQRZRF]HVQHMยฟ]MRWHUDSLLNWyUH ZVSRPDJDMฤ…RUJDQL]PZXVXZDQLXQDJURPDG]RQ\FK SU]H]ODWDQLHEH]SLHF]Q\FKWRNV\Q 'RSLHURRGNLONXQDVWXODWG\VSRQXMHP\VSUDZG]RQฤ… LVNXWHF]Qฤ…PHWRGRORJLฤ…GLDJQR]RZDQLDSURGXNWyZ VSRฤช\ZF]\FK Z\ZRรกXMฤ…F\FK SU]HZOHNรกฤ… UHDNFMฤŠ ]DSDOQฤ…Z3ROVFHRGODWZ&HQWUXP0HG\F]Q\P 9,0('


3URJUDP3UR¿ODNW\NL$NW\ZQHMWR 1RZ\ WUHQG PLORZ\ NURN Z SUR¿ODNW\FH ]GURZRWQHM :\HOLPLQRZDQLHSU]\F]\QFKRUyESU]HZOHNá\FK 1LHGRSXV]F]HQLH GR SRZVWDQLD ]DOąĪNyZ FKRURE\ 3RáąF]HQLHPHG\F\Q\DNDGHPLFNLHMLQDWXUDOQHM GLHWHW\NLELRFKHPLLL¿]\NL -HG\Q\ Z 3ROVFH SURJUDP GLDJQRVW\F]QR WHUDSHXW\F]Q\ 3UR¿ODNW\ND]GURZRWQDLSURJUDPRGPáDG]DMąF\ GZDZMHGQ\P

VWURQD


Dlaczego warto wybraฤ‡ Program Aktywnej Profilaktyki? Centrum Medyczne VIMED proponuje caล‚kiem nowe podejล›cie do profilaktyki, tzw. wczesnฤ… i aktywnฤ… profilaktykฤ™ zdrowotnฤ…, ktรณra nie opiera siฤ™ wyล‚ฤ…cznie na banalnych zaleceniach dotyczฤ…cych zdrowego stylu ลผycia i eliminacji czynnikรณw ryzyka.

7

R FDรกNLHP QRZD QD U\QNX XVรกXJ PHG\F]Q\FK RIHUWD SURJUDPyZ SURยฟODNW\F]Q\FK QDVWDZLRQ\FK QD DNW\ZQH D QLH W\ONR SDV\ZQH ]DSRELHJDQLH FKRURERP F\ZLOL]DF\MQ\P 3DNLHW\ WH Vฤ… RSUDFRZ\ZDQH LQG\ZLGXDOQLH GOD NDฤชGHJR SUDFRZQLND NWyU\ ]RVWDQLH ]JรกRV]RQ\ GRSURJUDPXQDSRGVWDZLHZ\Mฤ…WNRZHJREDGDQLDNUZL LQ YLWUR NWyUH SR]ZDOD ]LGHQW\ยฟNRZDรผ SRNDUPRZH SU]\F]\Q\SU]HZOHNรกHJRVWDQX]DSDOQHJR &KRG]LWXRPQLHMOXEEDUG]LHMรกDJRGQ\VWDQ]DSDOQ\ NWyU\ MHVW WDN SRZV]HFKQ\ ฤชH ZUฤŠF] SRPLMDQ\ Z UXW\QRZHM SUDNW\FH OHNDUVNLHM D NWyU\ GH IDFWR RGSRZLDGD]DWRฤชHXPLHUDP\SU]HGVLHGHPG]LHVLฤ…WNฤ… DF]ฤŠVWRGXฤชRZF]HฤžQLHM7RMHVWSURFHVNWyU\WRF]\ QDV]RUJDQL]PQLF]\PNURSODGUฤ…ฤชฤ…FDVNDรกฤŠ 3URJUDP $NW\ZQHM 3URยฟODNW\NL SR]ZDOD ]DWU]\PDรผ OXE Z QDMJRUV]\P Z\SDGNX VSRZROQLรผ WHQ SURFHV ]DQLP VSRZRGXMH RQ SRMDZLHQLH VLฤŠ Z\UDฤจQ\FK V\PSWRPyZ FKRURE\NWyUHGDMฤ…VLฤŠMXฤชZ\NU\รผZSDV\ZQ\FK SURJUDPDFKSURยฟODNW\F]Q\FK :UDPDFKSURJUDPyZSURSRQXMHP\ ย‡

ย‡

GLDJQRVW\NฤŠ QDVWDZLRQฤ… QLH W\ONR QD SRV]XNLZDQLH LVWQLHMฤ…F\FK ]PLDQ FKRURERZ\FK OHF] WDNฤชH QD Z\NU\ZDQLH F]\QQLNyZRGSRZLHG]LDOQ\FK]DZ\ZRรก\ZDQLH SU]HZOHNรก\FK VWDQyZ ]DSDOQ\FK WHVW QLHWROHUDQFMLSRNDUPRZHMQDSURGXNWyZ EDGDQLD PRUIRORJLF]QH L ELRFKHPLF]QH NUZL RUD] SHรกHQ ZDFKODU] EDGDฤ” QLH]EฤŠGQ\FK GRSUDZLGรกRZHMRFHQ\VWDQX]GURZLDZW\P GLDJQRVW\NฤŠREUD]RZฤ…86* LQG\ZLGXDOQLH RSUDFRZDQฤ… GLHWฤŠ PHWDEROLF]Qฤ… GRVWRVRZDQฤ… GR IHQRW\SX SDFMHQWD ]DSHZQLDMฤ…Fฤ… RGSRZLHGQLฤ… SRGDฤช ZV]\VWNLFK QLH]EฤŠGQ\FK VNรกDGQLNyZ RGฤช\ZF]\FK NRQVXOWDFMH GLHWHW\F]QH RUD] NRQVXOWDFMH OHNDU]\VSHFMDOLVWyZ

VWURQD

ย‡

ย‡

]DELHJLQRZRF]HVQHMยฟ]MRWHUDSLLZVSRPDJDMฤ…FH RF]\V]F]DQLH L RGฤช\ZLDQLH RUJDQL]PX QDSR]LRPLHNRPyUNRZ\P EDGDQLDNRQWUROQHSR]DNRฤ”F]HQLXWHUDSLL

6SRฤžUyG ZV]\VWNLFK GRVWฤŠSQ\FK QD ฤžZLHFLH WHVWyZ GLDJQRVW\F]Q\FK Z\NU\ZDMฤ…F\FK XNU\Wฤ… DOHUJLฤŠ SRNDUPRZฤ… Z\EUDOLฤžP\ WHQ NWyU\ MHVW QDMEDUG]LHM F]Xรก\ 7\ONR Z W\P MHGQ\P RฤžURGNX Z 3ROVFH PRฤชQD G]Lฤž Z\NRQDรผ WHVW XPRฤชOLZLDMฤ…F\ SR]QDQLH SHรกQHJR ,QG\ZLGXDOQHJR 3RNDUPRZHJR 3URยฟOX ,PPXQRORJLF]QHJR .RGX 0HWDEROLF]QHJR 1D MHJR SRGVWDZLH RSUDFRZDQ\ ]RVWDQLH SURJUDP ฤช\ZLHQLRZ\ LQG\ZLGXDOQLH GRSDVRZDQ\ GR IHQRW\SX NDฤชGHM RVRE\ -HVW RQ QLH]UyZQDQฤ… ZVND]yZNฤ… SR]ZDODMฤ…Fฤ… Z\ELHUDรผ SRNDUP\ ZSรก\ZDMฤ…FH NRU]\VWQLH QD ]GURZLH 7ZRMH L 7ZRLFK ZVSyรกSUDFRZQLNyZLHOLPLQRZDรผWHV]NRGOLZH 1DV] RฤžURGHN Z\UyฤชQLD VLฤŠ WHฤช Z\Mฤ…WNRZ\P ]HVWDZHP ]DELHJyZ ยฟ]MRWHUDSHXW\F]Q\FK Z\NRQ\ZDQ\FKSU]\Xฤช\FLXQDMQRZRF]HฤžQLHMV]\FK XU]ฤ…G]Hฤ” Z\QDOH]LRQ\FK SU]\ ZVSyรกSUDF\ ]H VSHFMDOLVWDPL ] 1$6$ FKURQLRQ\FK PLฤŠG]\QDURGRZ\PLSDWHQWDPL 'RELHUDMฤ…F ]HVSyรก QDMOHSV]\FK VSHFMDOLVWyZ Z VZRLFK G]LHG]LQDFK &HQWUXP 0HG\F]QH 9,0(' Z\VSHFMDOL]RZDรกRVLฤŠZ]DDZDQVRZDQHMGLDJQRVW\FH WUZDรก\PKROLVW\F]Q\POHF]HQLXLSURยฟODNW\FHFKRUyE EฤŠGฤ…F\FK QDMF]ฤŠVWV]ฤ… SU]\F]\Qฤ… DEVHQFML L QLฤชV]HM Z\GDMQRฤžFLSUDF\:GรกXฤชV]HMSHUVSHNW\ZLHWRZรกDฤžQLH WHFKRURE\SU]\F]\QLDMฤ…VLฤŠQLHW\ONRGRSRJRUV]HQLD MDNRฤžFLDOHZUฤŠF]GRVNUyFHQLDQDV]HJRฤช\FLD 3URJUDP $NW\ZQHM 3URยฟODNW\NL DQW\UDNRZHM L FKRUyE VHUFRZRQDF]\QLRZ\FK GOD SUDFRZQLNyZ ยฟUP MHVW RND]Mฤ… GR VNRU]\VWDQLD] XVรกXJ &HQWUXP 0HG\F]QHJR 9,0(' QD Z\Mฤ…WNRZR NRU]\VWQ\FK ]DVDGDFK


Jedyny taki program w Polsce Ze szczegรณlnym naciskiem podkreล›lamy sล‚owa โ€žaktywnej profilaktykiโ€ w nazwie programu, gdyลผ jest to pierwszy tego typu program w Polsce.

-HVWHฤžW\PFRMHV]ZUD]]WHUDSLฤ…QDVLSDFMHQFL RWU]\PXMฤ… ]DOHFHQLD GLHWHW\F]QH GRVWRVRZDQH GR VZRMHJR IHQRW\SX D ZLฤŠF SUDNW\F]QLH QDFDรกHฤช\FLH ']LฤŠNL WHUDSLL Z]PDFQLD VLฤŠ XNรกDG RGSRUQRฤžFLRZ\ RF]\V]F]D VLฤŠ L Z]PDFQLD XNรกDGVHUFRZRQDF]\QLRZ\RUD]OLPIDW\F]Q\ ]PQLHMV]DVLฤŠSU]HZOHNรก\VWDQ]DSDOQ\WNDQNL รกฤ…F]QHM SU]\ZUyFRQD ]RVWDMH UyZQRZDJD NZDVRZR]DVDGRZฤ…LHOHNWUROLWRZDUHJXOXMH VLฤŠ SR]LRP FKROHVWHUROX L WULJOLFHU\GyZ RUD] FLฤžQLHQLHNUZL

=H V]F]HJyOQ\P QDFLVNLHP SRGNUHฤžODP\ VรกRZD ร„DNW\ZQHM SURยฟODNW\NLยด Z QD]ZLH SURJUDPX JG\ฤช MHVW WR SLHUZV]\ WHJR W\SX SURJUDP Z 3ROVFH 7HM WHUDSLL QLH ]DVWฤ…SL ฤชDGHQ LQQ\ SDNLHW EDGDฤ” SURยฟODNW\F]Q\FK F]\ RSLHNL PHG\F]QHM ฤชDGQD VHULD]DELHJyZXSLฤŠNV]DMฤ…F\FKF]\QDZHWRSHUDFML SODVW\F]Q\FK 7HJR W\SX WHUDSLH FRUD] F]ฤŠฤžFLHM VWRVRZDQH Vฤ… QD ฤžZLHFLH SU]H] Z\ELWQ\FK FKLUXUJyZ SODVW\NyZ SU]HGSU]\VWฤ…SLHQLHPGRMDNLFKNROZLHNLQZD]\MQ\FK PHWRG RGPรกDG]DQLD F]\ RGFKXG]DQLD SU]H] JLQHNRORJyZ Z OHF]HQLX QLHSรกRGQRฤžFL SU]H] RQNRORJyZZOHF]HQLXFKRUyEQRZRWZRURZ\FK

:UH]XOWDFLH ย‡

ย‡

ย‡ ย‡

ย‡

ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

]PQLHMV]DVLฤŠU\]Y\NR]DFKRURZDQLDQDFKRURE\ QRZRWZRURZH Z ZLฤŠNV]RฤžFL Z\SDGNyZ WDNฤชH U\]\NRZ]QRZ\F]\SU]HU]XWyZ ]PQLHMV]DVLฤŠU\]\NR]DFKRURZDQLDQDFKRURE\ VHUFRZRQDF]\QLRZH FXNU]\FฤŠ L ZLHOH LQQ\FK FKRUyESU]HZOHNรก\FKMDNQSรกXV]F]\FD:ZLHOX Z\SDGNDFK FRIQฤ… VLฤŠ ]PLDQ\ PLDฤชGฤช\FRZH L]PLDQ\VNyUQH ]PQLHMV]D VLฤŠ VNรกRQQRฤžรผ GR DOHUJLL L SRZLNรกDฤ” DOHUJLF]Q\FK ]OLNZLGRZDQD]RVWDQLH]QDF]ฤ…FDF]ฤŠฤžรผ]EฤŠGQHM WNDQNL WรกXV]F]RZHM G]LฤŠNL F]HPX ]DFKRZDP\ ]JUDEQฤ…V\OZHWNฤŠ VNyUD RG]\VND PรกRG\ Z\JOฤ…G L MฤŠGUQRฤžรผ RF]\ RG]\VNDMฤ… EODVN Z]PRFQLฤ… VLฤŠ ZรกRV\ LSD]QRNFLH ]OLNZLGRZDQH ]RVWDQLH XF]XFLH ]PฤŠF]HQLD LEUDNXHQHUJLLDQDZHWGHSUHVML RG]\VNXMHV] VLรก\ ZLWDOQH UDGRฤžรผ ฤช\FLD NUHDW\ZQRฤžรผL]DLQWHUHVRZDQLHVHNVHP ]PQLHMV]DVLฤŠLORฤžรผDEVHQFMLFKRURERZ\FK ]ZLฤŠNV]D VLฤŠ Z\GDMQRฤžรผ SUDF\ ]ZLฤ…]DQD ]SRSUDZฤ…VDPRSRF]XFLD

3U]HFLฤŠWQ\NRV]WWHUDSLLWRNLONDW\VLฤŠF\]รกRW\FK-HGQDN MXฤช SU]\ VNLHURZDQLX WU]HFK RVyE SU]HGVWDZLP\ 3Dฤ”VWZXQDV]ฤ…VSHFMDOQฤ…RIHUWฤŠUDEDWRZฤ…NLHURZDQฤ… GRยฟUPLSU]HGVLฤŠELRUFyZ :LฤŠFHMV]F]HJyรกyZRUD]RGSRZLHG]LQDQDMF]ฤŠฤžFLHM ]DGDZDQHS\WDQLD PRฤชQD X]\VNDรผ Z SU]HZRGQLNX ร„.RG 0HWDEROLF]Q\ยด GRVWฤŠSQ\P QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM ZZZYLPHGSO OXE EH]SRฤžUHGQLR X SU]HGVWDZLFLHOD &HQWUXP 0HG\F]QHJR 9,0(' NWyU\ ] SU]\MHPQRฤžFLฤ… SU]\MPLH ]DSURV]HQLH QD VSRWNDQLHZVLHG]LELH3Dฤ”VWZDยฟUP\L]DSUH]HQWXMH ZV]\VWNLHHOHPHQW\SURJUDPX

VWURQD


Czy to siฤ™ opล‚aca mojej firmie? Nasz program swoim zakresem obejmuje interwencje ukierunkowane na poprawฤ™ stanu zdrowia pracownikรณw i ich rodzin, zahamowanie rozwoju chorรณb oraz skutecznฤ…, wczesnฤ… opiekฤ™ profilaktycznฤ….

.

DฤชGD GREUD LQZHVW\FMD EL]QHVRZD RSUyF] LQWXLFML Z\PDJD VWUDWHJLF]QHJR SRGHMฤžFLD MDN UyZQLHฤช XZ]JOฤŠGQLHQLD NOXF]RZ\FK F]\QQLNyZ ZSรก\ZDMฤ…F\FK QD MHM SRZRG]HQLH L RVLDJQLฤŠFLH ]DรกRฤชRQHJR FHOX .OXF]HP GR NDฤชGHM LQZHVW\FML MHVW F]รกRZLHN 7R GODWHJR ]GURZLD VZRMHJR MDN L ZVSyรกSUDFRZQLNyZ QLH ZDUWR SR]RVWDZLDรผ SU]\SDGNRZL ,QZHVWXMHP\ Z SDNLHW\ RSLHNL ]GURZRWQHM GOD SUDFRZQLNyZ JG\ฤช ZLHP\ ฤชH ]รก\ VWDQ LFK ]GURZLD SRZRGXMH Z\ฤชV]ฤ… DEVHQFMฤŠ FKRURERZฤ… L]PQLHMV]HQLHZ\GDMQRฤžFLSUDF\:(XURSLHฤžUHGQLD DEVHQFMD FKRURERZD Z\QRVL GQL Z URNX 1DMZ\ฤชV]D MHVW Z %XรกJDULL QDMQLฤชV]D Z 7XUFML : 6WDQDFK =MHGQRF]RQ\FK ฤžUHGQLD DEVHQFMD Z\QRVLGQLDZSU]HOLF]HQLXQDSUDFRZQLND $PHU\NDฤ”VNLHยฟUP\W\ONR]SRZRGXQLHHIHNW\ZQHM REHFQRฤžFL Z SUDF\ WUDFฤ… Dฤช POG GRODUyZ URF]QLH :HGรกXJ RVWDWQLFK UDSRUWyZ QDZHW SRQDG ZV]\VWNLFK NRV]WyZ SUDFRGDZF\ Z\GDWNyZ QD RSLHNฤŠ ]GURZRWQฤ… L VWUDW Z\GDMQRฤžFL Z\QLND ZรกDฤžQLH]WHJR]MDZLVNDSRGF]DVJG\EH]SRฤžUHGQLH Z\GDWNL QD RSLHNฤŠ PHG\F]Qฤ… RGSRZLDGDMฤ… W\ONR ]DNRV]WyZ

'RQDMF]ฤŠVWV]\FKSU]\F]\QSRZRGXMฤ…F\FKDEVHQFMฤŠ OXE QLHG\VSR]\FMฤŠ ]DZRGRZฤ… QDOHฤชฤ… QRZRWZRU\ ]รกRฤžOLZH FKRURE\ XNรกDGX VHUFRZRQDF]\QLRZHJR DOHUJLH SRZUDFDMฤ…FH EyOH UyฤชQHJR SRFKRG]HQLD RW\รกRฤžรผ L QDGZDJD FKRURE\ XNรกDGX NRVWQR VWDZRZHJR D WDNฤชH SU]HZOHNรกH ]PฤŠF]HQLH LGHSUHVMD 1DV] SURJUDP VZRLP ]DNUHVHP REHMPXMH LQWHUZHQFMH XNLHUXQNRZDQH QD SRSUDZฤŠ VWDQX ]GURZLD SUDFRZQLNyZ L LFK URG]LQ ]DKDPRZDQLH UR]ZRMXFKRUyERUD]VNXWHF]Qฤ…ZF]HVQฤ…LDNW\ZQฤ… RSLHNฤŠSURยฟODNW\F]Qฤ… : F]DVDFK JG\ ยฟUP\ SRGGDQH Vฤ… V]F]HJyOQLH GXฤชHM SUHVML HNRQRPLF]QHM UHGXNXMฤ… ]DWUXGQLHQLH L SRV]XNXMฤ… PRฤชOLZRฤžFL UHGXNFML NRV]WyZ SROLW\ND ]GURZRWQD L RSLHND SURยฟODNW\F]QD QDELHUDMฤ… MHV]F]HZLฤŠNV]HJR]QDF]HQLD,PZLฤŠFHMGHOHJXMHP\ ]DGDฤ” QDV]\P SUDFRZQLNRP LP ZLฤŠFHM RG QLFK Z\PDJDP\ W\P ZDฤชQLHMV]D MHVW LFK Z\VRND VSUDZQRฤžรผSV\FKRยฟ]\F]QD -HฤชHOL Z]Lฤ…รผ SRG XZDJฤŠ ZV]HONLH VWUDWHJLH RSLHNL]GURZRWQHMLSROLF]\รผGรกXJRWHUPLQRZH NRV]W\ L HIHNW\ 7&2 WR GRMG]LHP\ GR ZQLRVNX ฤชH 3URJUDP $NW\ZQHM 3URยฟODNW\NL Z &HQWUXP 0HG\F]Q\P 9,0(' WR QDMEDUG]LHM HIHNW\ZQD NRV]WRZR VWUDWHJLD 3Rรกฤ…F]HQLH QDMQRZV]\FK RVLฤ…JQLฤŠรผ QDXNRZ\FK L W\VLฤ…FOHWQLHM PHG\F\Q\ QDWXUDOQHM Z\VRND VNXWHF]QRฤžรผEH]SLHF]Hฤ”VWZRGรกXJRWUZDรกHG]LDรกDQLH L HIHNW\ZQRฤžรผ NRV]WRZD WR FHFK\ NWyUH SRZRGXMฤ… ฤชH KROLVW\F]QH SURJUDP\ WHUDSHXW\F]QH &0 9,0(' SRVWU]HJDQH Vฤ… SU]H] ZLHOX MDNR FRUD] EDUG]LHM ร„WUHQG\ยด

0HUFHUยถVVHFRQG3DQ(XURSHDQ+HDOWK %HQHยฟWVVXUYH\UHSRUW/RQGRQ 0HGLFRYHU3UDFDD]GURZLH:DUV]DZD

VWURQD


,QZHVW\FMDZ3$3WR 3RSUDZD VWDQX SUDFRZQLNyZ

]GURZLD

L

Z\GDMQRĞFL

=PQLHMV]HQLH NRV]WyZ RSLHNL PHG\F]QHM L]DVWĊSVWZZZ\QLNXDEVHQFMLFKRURERZHM =GURZL]DGRZROHQLL]PRW\ZRZDQLSUDFRZQLF\ :LĊNV]DNUHDW\ZQRĞüSUDFRZQLNyZ /HSV]HZ\QLNL¿UP\


Nigdy nie jest za późno na zdrowie Centrum Medyczne VIMED dysponuje najnowocześniejszym, certyfikowanym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym oraz zespołem doświadczonych specjalistów. Możemy zaopiekować się każdą osobą, w każdym wieku.

:

\ELHUDMąFQDV]3URJUDP$NW\ZQHM3UR¿ODNW\NL 3$3 GOD )LUP Z\ELHUDV] UR]ZLą]DQLH HIHNW\ZQHNRV]WRZRGRSDVRZDQHGRLQG\ZLGXDOQ\FK SRWU]HE VZRMHM ¿UP\ L MHM SUDFRZQLNyZ 0DMąF ĞZLDGRPRĞü PRĪOLZRĞFL MDNLH QLRVą ]H VREą VNXWHF]QD SROLW\ND ]GURZRWQD L ZF]HVQD DNW\ZQD SUR¿ODNW\NDVSRĞUyGZLHOXSURJUDPyZGRVWĊSQ\FK QDU\QNXZDUWRZ\EUDüQDMOHSV]\ : ]DOHĪQRĞFL RG WHJR NLHG\ SRGHMPLHV] GHF\]MĊ PRĪHV] ]\VNDü RG NLONX PLHVLĊF\ GR NLONXQDVWX ODW Ī\FLD Z ]GURZLX 6DP ]GHF\GXMHV] F]\ ZDUWR :ĞUyGSDFMHQWyZ&HQWUXP0HG\F]QHJR9,0('Vą NLONXOHWQLH G]LHFL D WDNĪH RVRE\ NWyUH GDZQR MXĪ SU]HNURF]\á\ODW 'LDJQRVW\F]QH EDGDQLD SUR¿ODNW\F]QH L ZF]HVQH OHF]HQLHFKRUyEWRSRGHMĞFLHF]ĊVWRUDWXMąFHĪ\FLH SU]\QRV]ąFH PQLHM FLHUSLHĔ L NRV]WXMąFH PQLHM QLĪ GáXJRWUZDáH OHF]HQLH ]DDZDQVRZDQ\FKVWDQyZ FKRURERZ\FK,QZHVW\FMDZDNW\ZQH]DSRELHJDQLH SRZVWDZDQLXW\FK]PLDQMHVWQLHZąWSOLZLHMHV]F]H OHSV]ąVWUDWHJLąSRGNDĪG\PZ]JOĊGHP1DMF]ĊĞFLHM SR]ZDOD XQLNQąü MDNLFKNROZLHN NRV]WyZ OHF]HQLD FLHUSLHQLD EyOX REQLĪHQLD MDNRĞFLĪ\FLDL DEVHQFML FKRURERZ\FK

,VWRWQH MHVW DE\ WDNL SURJUDP E\á SU]\JRWRZDQ\ SU]H] Z\VSHFMDOL]RZDQHJR L VSUDZG]RQHJR SDUWQHUD NWyU\ G\VSRQXMH ERJDWą GRNXPHQWDFMą SRWZLHUG]DMąFąVNXWHF]QRĞü]DVWRVRZDQHMPHWRG\ $NWXDOQLHQLHPDQDU\QNXGUXJLHMWDNLHMRIHUW\MDN 3URJUDP$NW\ZQHM3UR¿ODNW\NLSU]\JRWRZDQ\SU]H] &HQWUXP0HG\F]QH9,0(' -HVW WR SLHUZV]\ Z 3ROVFH NRPSOHNVRZ\ SURJUDP ZF]HVQHM DNW\ZQHM SUR¿ODNW\NL FKRUyE F\ZLOL]DF\MQ\FK RSDUW\ QD ZV]HFKVWURQQHM GLDJQRVW\FH GLHFLH GRVWRVRZDQHM GR LQG\ZLGXDOQHJR IHQRW\SX SDFMHQWD ZVSRPDJDQ\ ]DELHJDPL QRZRF]HVQHM¿]MRWHUDSLL 3DQLRP SURSRQXMHP\ SRQDGWR Z\VRNR Z\VSHFMDOL]RZDQ\ ]HVSyá OHNDU]\ JLQHNRORJyZ Z W\P VSHFMDOLVWyZ RQNRORJyZ Z\NRU]\VWXMąF\FK Z GLDJQRVW\FH L WHUDSLL QDMQRZV]ą DSDUDWXUĊ PHG\F]Qą 3DQRP XPRĪOLZLDP\ GLDJQRVW\NĊ SURVWDW\LXNáDGXPRF]RZRSáFLRZHJRSR]ZDODMąFą QDZF]HVQHZ\NU\FLHQLHSRNRMąF\FK]PLDQ &HQWUXP 0HG\F]QH 9,0(' G\VSRQXMH QDMQRZRF]HĞQLHMV]\P FHUW\¿NRZDQ\P VSU]ĊWHP GLDJQRVW\F]Q\P L WHUDSHXW\F]Q\P RUD] ]HVSRáHP GRĞZLDGF]RQ\FKVSHFMDOLVWyZ0RĪHP\]DRSLHNRZDü VLĊNDĪGąRVREąZNDĪG\PZLHNXSUDFRZQLNDPL LFK URG]LFDPL L G]LHüPL 3RPDJDP\ ]DSRELHJDü FKRURERP Z EDUG]R ZF]HVQ\P VWDGLXP D WDNĪH RG]\VNDü]GURZLHRVRERPFKRU\P 1DVL OHNDU]H GLHWHW\F\ ¿]MRWHUDSHXFL L G\SORPRZDQH SLHOĊJQLDUNL JZDUDQWXMą Z\VRNą MDNRĞü EH]SLHF]HĔVWZR L VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD :SURZDG]RQH Z QDV]\P RĞURGNX SURFHGXU\ ]DSHZQLDMą Z\VRNL VWDQGDUG RSLHNL PHG\F]QHM NRPIRUWRZąDWPRVIHUĊLG\VNUHFMĊ

VWURQD


:VSyรกSUDFXMฤ…F]&HQWUXP 0HG\F]Q\P9,0(']DSHZQLDV] 6]DQVฤŠ QD XQLNQLฤŠFLH SRZDฤชQ\FK FKRUyE SU]HZOHNรก\FK :\VRNฤ…MDNRฤžรผEH]SLHF]Hฤ”VWZRLVNXWHF]QRฤžรผ OHF]HQLD :]URVW HIHNW\ZQRฤžFL ]DU]ฤ…G]DQLD ]DVREDPL OXG]NLPL (IHNW\ZQ\ NRV]WRZR L LQG\ZLGXDOQLH GRSDVRZDQ\SURJUDPRFKURQ\]GURZLD 3RSUDZฤŠ VWDQX ]GURZLD L V]DQVฤŠ QD GรกXฤชV]H ฤช\FLHZ]GURZLX


Zdecyduj, co jest dla Ciebie najwaลผniejsze! Niepubliczny Zakล‚ad Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne VIMED posiada w swojej strukturze piฤ™ฤ‡ oล›rodkรณw kompetencji.

3URยฟODNW\ND SU]HZOHNรก\FK

L

OHF]HQLH

FKRUyE

3RGF]DV WHUDSLL HOLPLQXMHP\ SU]HZOHNรก\ VWDQ ]DSDOQ\ Z RUJDQL]PLH SDFMHQWD =UHJHQHURZDQ\ L SR]EDZLRQ\ REFLฤ…ฤชHฤ” RUJDQL]P ]DF]\QD FKURQLรผ FLDรกRL]ZDOF]DรผFKRURE\SU]HZOHNรกHPLQWDNLHMDN DOHUJLH FKRURE\ XNรกDGX VHUFRZRQDF]\QLRZHJR FXNU]\FD W\SX ,, PLJUHQD SU]HZOHNรกH ]PฤŠF]HQLH ]DEXU]HQLD HQGRNU\QRORJLF]QH DWRSRZH ]DSDOHQLH VNyU\ รกXV]F]\FD UHXPDWRLGDOQH ]DSDOHQLH VWDZyZ ]Z\URGQLHQLRZH FKRURE\ VWDZyZ FKRURE\ QRZRWZRURZH :]PRFQLHQLH V\VWHPX LPPXQRORJLF]QHJRMHVWWHฤชSRGVWDZฤ…GRREQLฤชHQLD VH]RQRZ\FK DEVHQFML FKRURERZ\FK NWyU\FK NXOPLQDFMH SU]\SDGDMฤ… Z RNUHVDFK OXW\PDU]HF LZU]HVLHฤ”OLVWRSDG /HF]HQLH QDGZDJL PHWDEROLF]Q\FK

L

QLHVSRW\NDQD JG]LH LQG]LHM VNXWHF]QRฤžรผ L W\VLฤ…FH ]DGRZRORQ\FKSDFMHQWyZWRQDV]DZL]\WyZND 0HG\F\QD LHVWHW\F]QD

SU]HFLZVWDU]HQLRZD

6SHFMDOQH SURJUDP\ GOD WRS PDQDJHUyZ OXG]L PHGLyZ FHOHEU\WyZ RVyE ]ZLฤ…]DQ\FK ] V]HURNR SRMฤŠW\P VKRZEXVLQHVVHP L ZV]\VWNLFK W\FK GOD NWyU\FK GRVNRQDรกD NRQG\FMD SV\FKRยฟ]\F]QD L DWUDNF\MQ\ Z\JOฤ…G Vฤ… HOHPHQWDPL ZL]HUXQNX ]DZRGRZHJR OXE VW\OX ฤช\FLD 3LฤŠNQD VNyUD EODVN RF]X V]F]XSรกD V\OZHWND HQHUJLD ZLWDOQRฤžรผ LUHJHQHUDFMDRUJDQL]PXQDSR]LRPLHNRPyUNRZ\P WR QDMV]\EV]H NRU]\ฤžFL X]\VNLZDQH SR UR]SRF]ฤŠFLX SURJUDPX 8GRZDGQLDP\ ฤชH PRฤชQD Z\JOฤ…GDรผ DWUDNF\MQLHM L F]Xรผ VLฤŠ PรกRG]LHM EH] VNDOSHOD NRV]WRZQ\FKSUHSDUDWyZL3KRWRVKRSD

FKRUyE

=D SRPRFฤ… 7HVWX 8NU\WHM $OHUJLL 3RNDUPRZHM XVWDODP\W]Z.RG0HWDEROLF]Q\SDFMHQWDLQDMHJR SRGVWDZLH RSUDFRZXMHP\ ,QG\ZLGXDOQ\ 3URJUDP ฤฉ\ZLHQLRZ\ RUD] SODQ ]DELHJyZ QRZRF]HVQHM ยฟ]MRWHUDSLL 7R SUDZG]LZD UHZROXFMD Z GLHWHW\FH EH]ฤžURGNyZIDUPDNRORJLF]Q\FKZ\F]HUSXMฤ…F\FK รผZLF]Hฤ”XF]XFLD JรกRGX L HIHNWX MRMR UHJXOXMHP\ SURFHV\ PHWDEROLF]QH L SR]ZDODP\ WUZDOH SR]E\รผ VLฤŠ QDGZDJL 'RVNRQDรกH Z\QLNL WHUDSLL

/HF]HQLHQLHSรกRGQRฤžFL 9,0(' VSHFMDOL]XMH VLฤŠ Z ]DDZDQVRZDQHM GLDJQRVW\FH L WUZDรก\P OHF]HQLX QLHSรกRGQRฤžFL 1DOHฤช\P\GRฤžFLVรกHMF]RรกyZNLRฤžURGNyZZ3ROVFH รกฤ…F]ฤ…F\FK SURFHGXU\ PHG\F]QH ] V]HURNLP ZDFKODU]HPPHWRGQDWXUDOQ\FK1DVLGRฤžZLDGF]HQL JLQHNRORG]\ HQGRNU\QRORG]\ FKLUXUG]\ GLHWHW\F\ LQVWUXNWRU]\ PHWRG QDWXUDOQ\FK RUD] QDMQRZRF]HฤžQLHMV]\ VSU]ฤŠW PHG\F]Q\ Vฤ… JZDUDQFMฤ… Z\VRNLHM MDNRฤžFL EH]SLHF]Hฤ”VWZD LVNXWHF]QRฤžFLOHF]HQLD /HF]HQLHFKRUyENRELHF\FK .RELHWD V]F]ฤŠฤžOLZD WR NRELHWD EH]SLHF]QD L ]GURZD 3RGVWDZฤ… Vฤ… GOD QLHM ZF]HVQD SURยฟODNW\ND V\VWHPDW\F]QH EDGDQLD L VNXWHF]QH OHF]HQLH FKRUyE NRELHF\FK:&HQWUXP0HG\F]Q\P9,0(']DSHZQLDP\ WRZV]\VWNR/HF]\P\GROHJOLZRฤžFLWDNLHMDNXSรกDZ\ QDGฤชHUNL HQGRPHWULR]\ QRZRWZRU\ SLHUVL V]\MNL PDFLF\MDMQLNyZLZLHOHLQQ\FK1DV]DRSLHND]DSHZQL &LVSRNyMEH]SLHF]Hฤ”VWZRLUDGRฤžรผE\FLDNRELHWฤ…

VWURQD


9,0('RIHUXMH 3UR¿ODNW\NĊLOHF]HQLHFKRUyESU]HZOHNá\FK /HF]HQLHQDGZDJLLFKRUyEPHWDEROLF]Q\FK 0HG\F\QĊSU]HFLZVWDU]HQLRZąLHVWHW\F]Qą /HF]HQLHQLHSáRGQRĞFL /HF]HQLHFKRUyENRELHF\FK

VWURQD


Najczฤ™stsze symptomy chorรณb przewlekล‚ych Na kaลผde piฤ™ฤ‡ dorosล‚ych osรณb cztery cierpiฤ… na rรณลผnego rodzaju dolegliwoล›ci, ktรณrych praprzyczynฤ… jest opรณลบniona alergia pokarmowa. Odpowiada ona za wiele zrรณลผnicowanych (nieswoistych) objawรณw, czฤ™sto wystฤ™pujฤ…cych rรณwnoczeล›nie i dlatego jest niezmiernie trudna do zdiagnozowania przez lekarza. *รกRZD

6HUFHLSรกXFD

ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

%yOHJรกRZ\ %yOH]DWRN 0LJUHQ\ =DVรกDEQLฤŠFLD =DZURW\JรกRZ\

2F]\XV]\QRVLJDUGรกR ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

&LHPQHNUฤŠJLSRGRF]DPL 2SXFKQLฤŠWHRF]\ :LOJRWQHRF]\ =DEXU]HQLDZ]URNX =DSFKDQ\QRV .DWDUVLHQQ\ ']ZRQLHQLHZXV]DFK %yOZXV]DFK 8WUDWDVรกXFKX =DSDOHQLHXFKD =DSDOHQLHJDUGรกD 3RZLฤŠNV]RQHPLJGDรกNL 8WUDWDJรกRVX &]ฤŠVWH]D]LฤŠELHQLD &KURQLF]Q\NDV]HO 1DZUDFDMฤ…FH]DSDOHQLH]DWRN

VWURQD

3DOSLWDFMH 6SRZROQLRQ\SXOV =DQLVNLHOXE]DZ\VRNLHFLฤžQLHQLH 7DFK\NDUGLD $VWPD 3U]HNUZLHQLHSรกXF =LHZDQLH &KU\SND

.UHZ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

1LVNLSR]LRPELDรก\FKNUZLQHN 1LVNLSR]LRPF]HUZRQ\FKNUZLQHN 1LVNLSURFHQWSRG]LHORQ\FKQHXWURยฟOL 1LVNLSR]LRPFXNUXZHNUZL :\VRNLSR]LRPFXNUXZHNUZL :\VRNLSR]LRPFKROHVWHUROXOXEWUyMJOLFHU\GyZ

3U]HZyGSRNDUPRZ\ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

%yOHEU]XFKD =DSDUFLD 1LHVWUDZQRฤžรผ =JDJD 6NXUF]H 2ZU]RG]HQLD 0GรกRฤžFL 1DEU]PLDรก\EU]XFKSRSRVLรกNX :]GฤŠFLD %LHJXQND 3UREOHP\]ZFKรกDQLDQLHPSRNDUPX 1LHSU]\MHPQ\]DSDFK]XVW


Najczęstsze symptomy chorób przewlekłych

6NyUD

,QQHGROHJOLZRĞFL

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

3RNU]\ZND :\V\SND 5XPLHĔ àXSLHĪ 8WUDWDZáRVyZ (J]HPD àXV]F]\FD 7UąG]LNPáRG]LHĔF]\ :\V\SNLL3U\V]F]H *U]\ELFD 6ZĊG]HQLHVNyU\ =URJRZDFHQLD &HOOXOLW 5R]VWĊS\ 1DGPLHUQHSRFHQLHVLĊ 3U]HEDUZLHQLDVNyU\ 3RSĊNDQHQDF]\QNDNUZLRQRĞQHSDMąF]NL

3UREOHP\SV\FKLF]QH ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

1LHSRNyM 6WDQ\OĊNRZH 'HSUHVMD 6NáRQQRĞüGRSáDF]X $JUHV\ZQH]DFKRZDQLD )XULD 5R]GUDĪQLHQLH 3UREOHP\]NRQFHQWUDFMą $'+' 3UREOHP\]SDPLĊFLą $QRUHNVMD %XOLPLD

$OHUJLH 3U]HZOHNáH]PĊF]HQLH 6HQQRĞüSRMHG]HQLX %H]VHQQRĞü &KUDSDQLH 1LHGRZDJD 1DGZDJD 2W\áRĞü 2VáDELHQLH 6NXUF]HPLĊĞQL %yOHVWDZyZ 2VWHRSRUR]D 5HXPDW\]P %yOHNUĊJRVáXSD $UWUHW\]P %ROHVQHPLHVLąF]NL 1LHSáRGQRĞü 6WDQ\]DSDOQHSRFKZ\ 6\QGURPSU]HGPHQVWUXDF\MQ\ ,QIHNFMH &XFKQąF\SRW =DEXU]HQLDSRWHQFML 2EQLĪRQHOLELGR

VWURQD


Nowotwory zล‚oล›liwe Stosowanie leczenia skojarzonego z leczeniem dietetycznym staje siฤ™ powoli standardem w najbardziej zaawansowanych oล›rodkach onkologicznych na ล›wiecie.

:

RVWDWQLFK ODWDFK GUDVW\F]QLH Z]URVรกD OLF]ED ]DFKRURZDฤ” QD QRZRWZRU\ ]รกRฤžOLZH : SRUyZQDQLX ] URNLHP ]DFKRURZDOQRฤžรผ Z]URVรกDZURNXRRNRรกRDXPLHUDOQRฤžรผ R 2]QDF]DรกRE\ WR ฤžUHGQL URF]Q\ SU]\URVW QDSR]LRPLHRN1LHVWHW\VWDW\VW\NLRVWDWQLFK NLONX ODW SRND]XMฤ… ]QDF]Qฤ… G\QDPLNฤŠ Z]URVWX VLฤŠJDMฤ…Fฤ…QDZHWSU]\URVWXLORฤžFLQRZRWZRUyZ ]รกRฤžOLZ\FKURNGRURNX 1RZRWZyU WR MHGQD ] QDMJURฤจQLHMV]\FK FKRUyE QD NWyUH QDXND ZFLฤ…ฤช QLH Z\QDOD]รกD OHNDUVWZD VNXWHF]QHJR Z /HF]HQLH MHVW GรกXJRWUZDรกH L Z\QLV]F]DMฤ…FH :รกDฤžQLH GODWHJR WDN LVWRWQD MHVW SURยฟODNW\ND 1DSUDZGฤŠ ZDUWR ZVND]Dรผ VZRLP ZVSyรกSUDFRZQLNRPGURJฤŠGR]GURZLDDW\PVDP\P ]DSHZQLรผVZRMHMยฟUPLHZ\ฤชV]ฤ…HIHNW\ZQRฤžรผ 3ROVNDZฤžUyGLQQ\FKNUDMyZ(XURS\FKDUDNWHU\]XMH VLฤŠV]F]HJyOQLHZ\VRNLPSR]LRPHPSU]HGZF]HVQHM XPLHUDOQRฤžFL GRURVรก\FK 8 RVyE Z ฤžUHGQLP ZLHNX ]JRQyZ X NRELHW L SUDZLH ]JRQyZ X PฤŠฤชF]\]Q WR ]JRQ\ ] SRZRGX FKRUyE QRZRWZRURZ\FK

VWURQD

3RQLHZDฤช RNRรกR QRZRWZRUyZ ]รกRฤžOLZ\FK XOXG]LMHVW]ZLฤ…]DQ\FK]H V]NRGOLZ\PLQDZ\NDPL L QLH]GURZ\P VW\OHP ฤช\FLD XG]LDรก Z SURJUDPDFK SURยฟODNW\F]Q\FKMHVW VNXWHF]Q\P VSRVREHP ZDONL ]Wฤ…FKRUREฤ… 1RZRWZyU QLH PRฤชH UR]ZLQฤ…รผ VLฤŠ Z SUDZLGรกRZR IXQNFMRQXMฤ…F\PRUJDQL]PLHSRQLHZDฤชVLรก\REURQQH UR]SR]QDMฤ… L QLV]F]ฤ… ZV]HONLH ]รกRฤžOLZH NRPyUNL OXE QLH SR]ZDODMฤ… LP VLฤŠ Z RJyOH SRMDZLรผ 8NรกDG LPPXQRORJLF]Q\ JUD JรกyZQฤ… UROฤŠ Z W\P SURFHVLH 5R]SR]QDMH]รกRฤžOLZHNRPyUNLMDNRLQWUX]yZLQLV]F]\ MHSRGREQLHMDNURELWR]ZLUXVDPLLEDNWHULDPL -HGQDNฤชH XNรกDG LPPXQRORJLF]Q\ UD]HP ]LQQ\PLV\VWHPDPL QSXNรกDGHPHQ]\PDW\F]Q\P F]\ KRUPRQDOQ\P VNรกDGD VLฤŠ ] RUJDQyZ L JUXF]RรกyZ NWyUH SRWU]HEXMฤ… SUDZLGรกRZHJR RGฤช\ZLDQLD 0RJฤ… VNXWHF]QLH G]LDรกDรผ MHฤชHOL QLH Vฤ… ]DEORNRZDQH SU]H] WRNV\Q\ : SU]\SDGNX JG\ ZDUXQNL WH QLH Vฤ… VSHรกQLRQH VLรก\ REURQQH QLH Vฤ… ZVWDQLHZ\SHรกQLรผVZRLFK]DGDฤ”LZyZF]DVQLHLVWQLHMฤ… ฤชDGQH PHFKDQL]P\ NWyUH PRJรก\E\ SRZVWU]\PDรผ ]รกRฤžOLZHNRPyUNLSU]HGUR]PQDฤชDQLHP


Nowotwory zล‚oล›liwe Udziaล‚ firm w naszym Programie Aktywnej Profilaktyki antynowotworowej i chorรณb sercowo-naczyniowych, oprรณcz uzasadnienia ekonomicznego, jest takลผe wyrazem szczegรณlnej troski wล‚aล›cicieli i kierownictwa firm o zdrowie swoich pracownikรณw.

3URJUDP $NW\ZQHM 3URยฟODNW\NL 3$3 UHDOL]RZDQ\ SU]H] &HQWUXP 0HG\F]QH 9,0(' MHVW Z\Mฤ…WNRZ\ SRQLHZDฤช SURSRQXMH DNW\ZQH G]LDรกDQLD ]DSRELHJDZF]H ]DQLP ]RVWDQฤ… Z\NU\WH PDUNHU\ QRZRWZRURZH 3URJUDP XรกDWZLD LGHQW\ยฟNDFMฤŠ L QHXWUDOL]DFMฤŠ LQG\ZLGXDOQ\FK F]\QQLNyZ U\]\ND ZSU]\SDGNXNDฤชGHJRSDFMHQWD 'RSLHUR QD WHM SRGVWDZLH SRZVWDMH SODQ G]LDรกDฤ” SURยฟODNW\F]Q\FKGODNRQNUHWQHMRVRE\1LHF]HNDP\ QD Z\NU\FLH QRZRWZRUX W\ONR SRGHMPXMHP\ G]LDรกDQLD ]DSRELHJDMฤ…FH RQNRJHQH]LH 8G]LDรก ZSURJUDPLHLSU]HVWU]HJDQLHMHJR]DOHFHฤ”]PQLHMV]D U\]\NR FKRUyE QRZRWZRURZ\FK D GOD RVyE SR LQF\GHQFLH RQNRORJLF]Q\P MHVW VNXWHF]Q\P

Stopieล„ przestrzegania zaleceล„ terapeutycznych 80

71,90%

70 60 50

VSRVREHP ]DSRELHJDQLD SU]HU]XWRP L QDZURWRP FKRURE\ 6SHFMDOQฤ… XZDJฤŠ SU]\ZLฤ…]XMHP\ GR SURJUDPX SURยฟODNW\NLUDNDV]\MNLPDFLF\:\NRQXMHP\EDGDQLD NROSRVNRSRZH Z\NRU]\VWXMฤ…F QDMQRZRF]HฤžQLHMV]\ VSU]ฤŠW L RSURJUDPRZDQLH : SURJUDPLH SURยฟODNW\F]Q\P PRฤชHP\ WDNฤชH Z\NRQDรผ EDGDQLD F\WRORJLF]QHEDNWHULRORJLF]QHZNLHUXQNX]DNDฤชHฤ” +39 :รกDฤžFLZHSRVWฤŠSRZDQLHSURยฟODNW\F]QH]GLDJQRVW\Nฤ… L SU]HVWU]HJDQLHP ]DVDG ]GURZHJR ฤช\FLD L]GURZHJRฤช\ZLHQLDSR]ZROLQDZ\NU\ZDQLHVWDQyZ SU]HGUDNRZ\FK L LFK VNXWHF]QH OHF]HQLH 3R]ZROL WHฤช QD Z\NU\ZDQLH QRZRWZRUyZ Z VWDGLXP WDN ZF]HVQ\PฤชHPRฤชOLZHEฤŠG]LHQLHW\ONRZ\OHF]HQLH DOH UyZQLHฤช VWRVRZDQLH OHF]HQLD RV]F]ฤŠG]DMฤ…FHJR ]DFKRZXMฤ…FHJR SLHUฤž Z UDNX SLHUVL L EUDN NRQLHF]QRฤžFLZ\WZDU]DQLDV]WXF]QHJRRGE\WXZUDNX MHOLWDJUXEHJR 6WRVRZDQLH OHF]HQLD VNRMDU]RQHJR ] OHF]HQLHP GLHWHW\F]Q\P VWDMH VLฤŠ SRZROL VWDQGDUGHP Z QDMEDUG]LHM ]DDZDQVRZDQ\FK RฤžURGNDFK RQNRORJLF]Q\FKQDฤžZLHFLH

38,70%

40 30 20 7%

10 0

zahamowanie rozwoju komรณrek raka prostaty

,PEDUG]LHMSU]HVWU]HJDQR]DOHFHฤ”WHUDSHXW\F]Q\FKW\P Z\ฤชV]\E\รกVWRSLHฤ”]DKDPRZDQLDUR]ZRMXNRPyUHNUDND SURVWDW\

$QW\UDNQRZ\VW\Oฤช\FLD'U'DYLG6HUYDQ6FKUHLEHU:DUV]DZD

VWURQD


Choroby ukล‚adu sercowo-naczyniowego Gล‚รณwnฤ… przyczynฤ… umieralnoล›ci z powodu chorรณb ukล‚adu krฤ…ลผenia jest wzrost czฤ™stoล›ci chorรณb tฤ™tnic na tle miaลผdลผycowym, a zwล‚aszcza choroby niedokrwiennej serca i chorรณb naczyniowych mรณzgu.

1

DGFLฤžQLHQLHFKRURE\XNรกDGXฤช\OQHJRLFKRURED ZLHฤ”FRZD VWDQRZLฤ… SRZDฤชQH ]DJURฤชHQLH GOD ]GURZLD SUDFRZQLNyZ = EOLVNR W\VLฤŠF\ SU]HEDGDQ\FK RVyE DNW\ZQ\FK ]DZRGRZR X FR G]LHVLฤ…WHM  UR]SR]QDQR FKRUREฤŠ XNรกDGX NUฤ…ฤชHQLD QDMF]ฤŠฤžFLHMQDGFLฤžQLHQLHWฤŠWQLF]H  *รกyZQฤ… SU]\F]\Qฤ… XPLHUDOQRฤžFL ] SRZRGX FKRUyE XNรกDGX NUฤ…ฤชHQLD MHVW Z]URVW F]ฤŠVWRฤžFL FKRUyE WฤŠWQLFQDWOHPLDฤชGฤช\FRZ\PD]ZรกDV]F]DFKRURE\ QLHGRNUZLHQQHM VHUFD L FKRUyE QDF]\QLRZ\FK Py]JX :]URVWRZL ]DJURฤชHQLD ]H VWURQ\ FKRUyE QD WOH PLDฤชGฤช\FRZ\P VSU]\MD UR]SRZV]HFKQLHQLH QDGFLฤžQLHQLDWฤŠWQLF]HJR &KRURE\ XNรกDGX NUฤ…ฤชHQLD QDOHฤชฤ… REHFQLH GRQDMZDฤชQLHMV]\FKSU]\F]\QKRVSLWDOL]DFML &RUD] ZLฤŠFHM GRQLHVLHฤ” QDXNRZ\FK SRWZLHUG]D WH]ฤŠ ฤชH ZLHOH FKRUyE XNรกDGX NUฤ…ฤชHQLD VHUFRZRQDF]\QLRZHJR Z\ZRรกDQ\FK MHVW SU]H] SU]HZOHNรก\ VWDQ ]DSDOQ\ -HฤชHOL ]DGEDP\ R SUDZLGรกRZH G]LDรกDQLH XNรกDGX RGSRUQRฤžFLRZHJR SURFHVyZ HQ]\PDW\]Q\FK SURGXNFMLKRUPRQyZRUD]W\VLฤ…FDLQQ\FKSURFHVyZ ELRFKHPLF]Q\FK L ELRยฟ]\F]Q\FK ]DSHZQLP\ RSW\PDOQHIXQNFMRQRZDQLHRUJDQL]PX

:REHF QDGPLHUQHJR QDJURPDG]HQLD VXEVWDQFML WRNV\F]Q\FK Z QDV]\P ฤžURGRZLVNX VDPRLVWQD GHWRNV\NDFMD RUJDQL]PX MHVW MXฤช QLHZ\VWDUF]DMฤ…FD 1LH]EฤŠGQD MHVW SRPRF ]H VWURQ\ PHG\F\Q\ QDWXUDOQHM L DNDGHPLFNLHM 7RNV\Q\ QDUXV]DMฤ… ]DUyZQR NRG JHQHW\F]Q\ MDN LSURGXNFMฤŠKRUPRQyZUyZQRZDJฤŠELRFKHPLF]Qฤ… PHWDEROL]P NRPyUNRZ\ RUD] ZV]\VWNLH LQQH SURFHV\ Z QDV]\P RUJDQL]PLH SU]\F]\QLDMฤ…F VLฤŠ GRSRZVWDZDQLD]รกRJyZPLDฤชGฤช\FRZ\FK :ROQHURGQLNLSRZRGXMฤ…VSXVWRV]HQLDZHZV]\VWNLFK RUJDQDFK QDV]HJR FLDรกD $E\ WHPX ]DSRELHF PXVLP\ FRG]LHQQLH ]DSHZQLรผ VRELH RGSRZLHGQLฤ… LORฤžรผSU]HFLZXWOHQLDF]\ 6SHFMDOLฤžFL&HQWUXP0HG\F]QHJR9,0('RSUDFRZDOL Z\VRFH VNXWHF]Q\ SURJUDP WHUDSHXW\F]Q\ OLNZLGXMฤ…F\ SU]\F]\Q\ SU]HZOHNรกHJR VWDQX ]DSDOQHJR RUD] XVSUDZQLDMฤ…F\ IXQNFMH QDU]ฤ…GyZ Z\G]LHODQLDZHZQฤŠWU]QHJR -HGQ\P ] HIHNWyZ WHUDSLL MHVW QS ]ZLฤŠNV]HQLH Z\G]LHODQLD HQGRJHQQHJR WOHQNX D]RWX NWyU\ SR]ZDOD QLH W\ONR ]DWU]\PDรผ SRVWฤŠS FKRURE\ OHF] QDZHW FRIQฤ…รผ ]PLDQ\ FKRURERZH SU]\ZUyFLรผ HODVW\F]QRฤžรผ QDF]\ฤ” NUZLRQRฤžQ\FK L]PQLHMV]\รผJUXERฤžรผEODV]NLPLDฤชGฤช\FRZHM

0HGLFRYHU3UDFDD]GURZLH:DUV]DZD 0LQLVWHUVWZR=GURZLD:DUV]DZD 3UHYHQWDQG5HYHUVH+HDUW 'LVHDVH&DOGZHOO%(VVHOHVW\Q1HZ<RUN 1R0RUH+HDUW'LVHDVH3URI/RXLV-,JQDUUR1HZ<RUN

VWURQD


.OXF]RZHHIHNW\SURJUDPXSUR ¿ODNW\NLFKRUyEXNáDGXVHUFRZR QDF]\QLRZHJR =ZLĊNV]HQLHHODVW\F]QRĞFLQDF]\ĔNUZLRQRĞQ\FK =PQLHMV]HQLHJUXERĞFLEODV]NLPLDĪGĪ\FRZHM :\UHJXORZDQLHFLĞQLHQLDNUZL :\UHJXORZDQLHSR]LRPXFKROHVWHUROX :]PRFQLHQLHPLĊĞQLDVHUFRZHJR 2G]\VNDQLHZ\GROQRĞFLRUJDQL]PX


Nadwaga, Otyล‚oล›ฤ‡, Cukrzyca typu II Podczas 8-tygodniowej terapii w 98% przypadkรณw nastฤ…piล‚a znaczฤ…ca redukcja masy ciaล‚a, poล‚ฤ…czona ze znakomitฤ… poprawฤ… wszystkich parametrรณw ลผyciowych.

1

DMรกDWZLHM UR]SR]QDZDOQ\P REMDZHP QLHWROHUDQFML SRNDUPRZHM Vฤ… XSRUF]\ZD QDGZDJD L RW\รกRฤžรผ =ZรกDV]F]D ZWHG\ NLHG\ GEDP\ R GLHWฤŠ VWDUDP\ VLฤŠ ]GURZR RGฤช\ZLDรผ XSUDZLDP\ รผZLF]HQLD ยฟ]\F]QH D PLPR WR ZDJD SRND]XMH SU]\URVW PDV\ FLDรกD PRฤชHP\ E\รผ QLHPDO SHZQL ฤชH VSRฤช\ZDP\ SURGXNW\ NWyUH QLH Vฤ… GOD QDV ZVND]DQH L Z\ZRรกXMฤ… SU]HZOHNรก\ VWDQ ]DSDOQ\ SRWZLHUG]DQ\ ZH ZV]\VWNLFK EDGDQLDFK RVyE ]QDGZDJฤ…LRW\รกRฤžFLฤ… 2W\รกRฤžรผ MHVW QDMSRZDฤชQLHMV]\P Z\]ZDQLHP ZVSyรกF]HVQHJR F]รกRZLHND 8WU]\P\ZDQLH QDGZDJL SRZ\ฤชHM EH]SLHF]QHJR SR]LRPX PRฤชH SURZDG]Lรผ GR ZLHOX EDUG]R SRZDฤชQ\FK NRQVHNZHQFML WDNLFK MDN ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

+LSHUOLSLGHPLD F]\OL SRGZ\ฤชV]HQLH SR]LRPX FKROHVWHUROXLWUyMJOLFHU\GyZZHNUZL 1DGFLฤžQLHQLHWฤŠWQLF]H &KRURED QLHGRNUZLHQQD VHUFD FKRURED ZLHฤ”FRZD &XNU]\FDW\SX,, 1LHZ\GROQRฤžรผVHUFD 8GDUPy]JX .DPLFDSฤŠFKHU]\NDฤชyรกFLRZHJR =PLDQ\]Z\URGQLHQLRZHVWDZyZ 1RZRWZRU\ =DEXU]HQLDRGG\FKDQLDZF]DVLHVQX ฤฉ\ODNLNRฤ”F]\QGROQ\FK =DEXU]HQLDKRUPRQDOQHLSRZLNรกDQLDFLฤ…ฤช\ =HVSyรกPHWDEROLF]Q\]HVSyรกRJyOQRXVWURMRZ\FK ]DEXU]Hฤ” SRZRGXMฤ…F\FK SU]HGZF]HVQฤ… XPLHUDOQRฤžรผ

3R]ZDOD WR ]DSDQRZDรผ QDG ZLOF]\P DSHW\WHP LVNรกRQQRฤžFLDPLGRSHZQ\FKV]F]HJyOQLHV]NRGOLZ\FK JUXSSURGXNWyZ 3RGF]DV W\JRGQLRZHM WHUDSLL Z SU]\SDGNyZ QDVWฤ…SLรกD ]QDF]ฤ…FD UHGXNFMD PDV\FLDรกDSRรกฤ…F]RQD]H]QDNRPLWฤ…SRSUDZฤ… ZV]\VWNLFK SDUDPHWUyZ ฤช\FLRZ\FK 7HPSR L ]DNUHV WHM UHGXNFML ]DOHฤชDรก\ RG ZLHNX SDFMHQWyZ RG ZLHONRฤžFL PDV\ SRF]ฤ…WNRZHM RUD] RG VWRSQLD ]G\VF\SOLQRZDQLD RVRE\ SRGGDMฤ…FHM VLฤŠ WHUDSLL L F]ฤŠVWR GRFKRG]Lรก GRXWUDW\NLORJUDPyZZRNUHVLHPLHVLฤŠF\ &XNU]\FDW\SX,, 0HFKDQL]P FXNU]\FRZ\ SU]\SRPLQD ร„NZDGUDWXUฤŠ NRรกDยด RW\รกRฤžรผVSU]\MD FXNU]\F\ FXNU]\FD]ZLฤŠNV]D RW\รกRฤžรผ:รกDฤžQLHSU]HZOHNรกDUHDNFMD]DSDOQDEฤŠGฤ…FD VNXWNLHP RGSRZLHG]L XNรกDGX RGSRUQRฤžFLRZHJR QD REHFQRฤžรผ DQW\JHQX SRNDUPRZHJR ZH NUZL SU]\F]\QLD VLฤŠ GR UR]ZRMX RSRUQRฤžFL QD G]LDรกDQLH LQVXOLQ\ 1LHVSRฤช\WNRZDQ\ FXNLHU ]RVWDMH SU]HNV]WDรกFRQ\ZWรกXV]F] %DGDQLD GRZRG]ฤ… ฤชH X SDFMHQWyZ ] FXNU]\Fฤ… W\SX ,, LQVXOLQRRSRUQRฤžรผ PRฤชQD ]QDF]ฤ…FR FRIQฤ…รผ L FR QDMPQLHM RSyฤจQLรผ PRPHQW ZSURZDG]HQLD WHUDSLL LQVXOLQฤ… W\ONR ]D SRPRFฤ… ZรกDฤžFLZHJR RGฤช\ZLDQLDLDNW\ZQRฤžFLยฟ]\F]QHM:\HOLPLQRZDQLH ]GLHW\SURGXNWyZSURZDG]ฤ…F\FKGRUHDNFML]DSDOQHM SR]ZDOD VSRZROQLรผ D EDUG]R F]ฤŠVWR QDZHW FRIQฤ…รผ UR]ZyM FKRURE\ L QLH GRSXฤžFLรผ GR SRZVWDQLD SRZLNรกDฤ”

']LฤŠNL GLHFLH GREUDQHM GR QDV]HJR IHQRW\SX L RF]\V]F]HQLX RUJDQL]PX ] WRNV\F]Q\FK ]รกRJyZ SRSUDZLDVLฤŠZFKรกDQLDOQRฤžรผSRฤช\ZLHQLD]SU]HZRGX SRNDUPRZHJR L X]\VNXMHP\ ZรกDฤžFLZH RGฤช\ZLHQLH QD SR]LRPLH NRPyUNRZ\P 3DFMHQFL MHG]ฤ…F PQLHMQDMDGDMฤ…VLฤŠGRV\WDLQLHRGF]XZDMฤ…JรกRGX

3URJUDPIRU5HYHUVLQJ'LDEHWHV'U1HLO'%DUQDUG1HZ<RUN

VWURQD


8E\WHNRGGRNLORJUDPyZ ZFLฤ…JXSLHUZV]\FKPLHVLฤŠF\ 3URJUDP ฤช\ZLHQLRZ\ GRSDVRZDQ\ GR LQG\ZLGXDOQHJR IHQRW\SX WR 7ZRMD ZรกDVQD 'LHWD'LHW 6]\ENLHLWUZDรกHRGFKXG]DQLHEH]HIHNWXMRMR 3RSUDZDZV]\VWNLFKLVWRWQ\FKSDUDPHWUyZNUZL %UDN MDNLFKNROZLHN XERF]Q\FK

V]NRGOLZ\FK

G]LDรกDฤ”

%UDNXF]XFLDJรกRGXZWUDNFLHWHUDSLL 2SUDFRZDQLH GLHW\ RFKURQQHM GRSDVRZDQHM GRIHQRW\SX %H] รผZLF]Hฤ” ยฟ]\F]Q\FK Z SRF]ฤ…WNRZ\P VWDGLXPWHUDSLL


Zachowaj mล‚odoล›ฤ‡, sprawnoล›ฤ‡ i witalnoล›ฤ‡! Jednym z organรณw, ktรณrego zmiany szczegรณlnie dotkliwie wpล‚ywajฤ… na kondycjฤ™ naszego organizmu, jest wฤ…troba. Uszkodzenia i dysfunkcje tego organu, sygnalizowane sฤ… wieloma zewnฤ™trznymi zmianami widocznymi na skรณrze.

=

UyฤชQLFRZDQLHELRORJLF]QHOXG]LSRSLฤŠรผG]LHVLฤ…WFH PRฤชH QDZHW R SRQDG ODW RGELHJDรผ RG LFK ZLHNX PHWU\NDOQHJR : W\P SU]HG]LDOH ZLHNRZ\P PRฤชHP\ZLฤŠFUyZQLHGREU]HVSRW\NDรผOXG]LNWyU]\ Z\JOฤ…GDMฤ… MDN HPHU\FL RUD] LFK UyZLHฤžQLNyZ Z\JOฤ…GDMฤ…F\FKQDODWPรกRGV]\FKQLHNRQLHF]QLH ]DVSUDZฤ…RSHUDFMLSODVW\F]Q\FK -HGQDN MXฤช Z ZLHNX WU]\G]LHVWX ODW ZLGXMHP\ UyZLHฤžQLNyZ NWyU]\ ]QDF]QLH UyฤชQLฤ… VLฤŠ RG VLHELH 1LHNWyUHSDQLHZ\JOฤ…GDMฤ…MDNVZRMHPรกRGV]HVLRVWU\ DLFKNROHฤชDQNLEDUG]LHMSU]\SRPLQDMฤ…VZRMHZรกDVQH PDWNL ']LVLDM ZLDGRPR MXฤช ฤชH WR QLH W\ONR JHQ\ RGSRZLDGDMฤ… ]D WDNL VWDQ U]HF]\ 1LH ]QDP\ UHFHSW\QDQLHฤžPLHUWHOQRฤžรผDOHJUXQWRZQDDQDOL]D PHFKDQL]PyZ VWDU]HQLD VLฤŠ SR]ZDOD G]Lฤž GRฤžรผ รกDWZR]LGHQW\ยฟNRZDรผFRRGSRZLDGD]DWHQSURFHV 2ND]XMH VLฤŠ ฤชH QDZHW EH] V]F]HJyOQ\FK Z\VLรกNyZ PRฤชHP\ VWDOH XWU]\P\ZDรผ QDV] ZLHN ELRORJLF]Q\ QD SR]LRPLH R NLOND ODW QLฤชV]\P RG PHWU\NDOQHJR 2]QDF]D WR QLH W\ONR RWZLHUDQLH VLฤŠ QRZ\FK FLHNDZ\FK SHUVSHNW\Z ]DZRGRZ\FK L RVRELVW\FK OHF] WDNฤชH ]GROQRฤžรผ GR SRGHMPRZDQLD Z\]ZDฤ” ]E\W Z\F]HUSXMฤ…F\FK GOD ZLHOX QDV]\FK ]QDMRP\FK 2]QDF]DWRWDNฤชHฤชHEฤŠG]LHP\PRJOLELHJDรผWDฤ”F]\รผ OXE JUDรผ Z WHQLVD Z RNUHVLH Z NWyU\P ZLฤŠNV]Rฤžรผ QDV]\FKUyZLHฤžQLNyZMXฤชQLHEฤŠG]LHPRJรกDWHJRURELรผ -HฤชHOLSRWUDยฟP\]DSRELHJDรผ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

]DEXU]HQLRPSURFHVXSU]HPLDQ\PDWHULL ]PQLHMV]DQLX]DZDUWRฤžFLZRG\ZWNDQNDFK REQLฤชDQLX SR]LRPX ELDรกHN KHPRJORELQ\ HQ]\PyZ Z]URVWRZL VWฤŠฤชHQLD JOXNR]\ L FKROHVWHUROX ZHNUZL PLDฤชGฤช\F\WฤŠWQLF ]DQLNRZLJUXF]RรกyZGRNUHZQ\FK

VWURQD

ย‡

]PLDQRP]Z\URGQLHQLRZ\PVWDZyZLNRPyUHN

WR PRฤชHP\ UyZQLHฤช RSyฤจQLรผ NU\]\V NWyUHJR QDGHMฤžFLH GOD F]รกRZLHND MHVW QLHXFKURQQH 2G QDV ]DOHฤช\F]\]DXZDฤช\P\JRWXฤชSRF]WHUG]LHVWFHF]\ ]DNLONDG]LHVLฤ…WODW 2 W\P LOH QDSUDZGฤŠ PDP\ ODW GHF\GXMH WNDQND รกฤ…F]QD NWyUD รกฤ…F]\ VSDMD L QDGDMH NV]WDรกW\ QDU]ฤ…GRP 3HรกQL IXQNFMH SRGWU]\PXMฤ…FH L RFKURQQH SRฤžUHGQLF]\ Z RGฤช\ZLDQLX NRPyUHN D SR]D W\P PD ZรกDฤžFLZRฤžFL UHJHQHURZDQLD L RGQDZLDQLD FDรกHJRFLDรกD -HGQ\P ] RUJDQyZ NWyUHJR ]PLDQ\ V]F]HJyOQLH GRWNOLZLHZSรก\ZDMฤ…QDNRQG\FMฤŠQDV]HJRRUJDQL]PX MHVW Zฤ…WURED 8V]NRG]HQLD L G\VIXQNFMH WHJR RUJDQX V\JQDOL]RZDQH ZLHORPD ]HZQฤŠWU]Q\PL ]PLDQDPL ZLGRF]Q\PL QD VNyU]H RNUHฤžODQH Vฤ… F]ฤŠVWRMDNRZฤ…WURERZH]QDPLRQDVWDUF]H 3RMDZLDQLH VLฤŠ ]PDUV]F]HN MHVW QLHXQLNQLRQ\P Z\QLNLHP]PLDQZVWUXNWXU]HVNyU\]ZLฤ…]DQ\FK ]XSรก\ZHPF]DVX0DP\MHGQDNZLHOHPRฤชOLZRฤžFL E\ WHQ SURFHV LVWRWQLH VSRZROQLรผ =DELHJL NRVPHW\F]QH RUD] UyฤชQHJR URG]DMX NUHP\ QLH ]DSRELHJDMฤ… ]E\W ZF]HVQHPX SRMDZLDQLX VLฤŠ ]PDUV]F]HN ']LHMH VLฤŠ WDN SRQLHZDฤช ] UHJXรก\ G]LDรกDMฤ…W\ONRZREUฤŠELHQDVNyUNDLQLHSU]HQLNDMฤ… GR JรกฤŠEV]\FK ZDUVWZ VNyU\ JG]LH RGE\ZDMฤ… VLฤŠ ZรกDฤžFLZHSURFHV\UHJHQHUDF\MQH :รกDฤžFLZD NRQG\FMD WNDQNL รกฤ…F]QHM Zฤ…WURE\ RUD] SUDZLGรกRZH RGฤช\ZLDQLH L RF]\V]F]DQLH NRPyUHN VNyU\ SR]ZDODMฤ… ]QDF]ฤ…FR RSyฤจQLรผ SURFHV\ VWDU]HQLDVLฤŠVNyU\ 1DV] 3URJUDP $NW\ZQHM 3URยฟODNW\NL QLH W\ONR ]DSHZQLD ]GURZLH L FKURQL SU]HG FKRUREDPL OHF]WDNฤชHSR]ZDOD]DFKRZDรผPรกRGRฤžรผ


3URJUDP$NW\ZQHM3URยฟODNW\NLWR WDNฤชH 2GPรกDG]DQLHร„DฤชGRNRฤžFLยด 3RSUDZD VWDQX NRฤžFL VWDZyZ L WNDQNL PLฤŠฤžQLRZHM :]PRFQLHQLH LOLPIDW\F]Q\FK

QDF]\ฤ”

NUZLRQRฤžQ\FK

:]PRFQLHQLHXNรกDGXRGSRUQRฤžFLRZHJRLXNรกDGX QHUZRZHJR 2G]\VNDQLHEODVNXZRF]DFK 3URPLHQQD QLHVND]LWHOQD FHUD RGHMPXMH ODW ]DUyZQRNRELHWRPMDNLPฤŠฤชF]\]QRP 3RF]XMHV]VLฤŠPรกRG]LHMRNLONDQDฤžFLHODW


&HQWUXP0HG\F]QH9,0(' 1LHSXEOLF]Q\=DNรกDG2SLHNL=GURZRWQHM :DUV]DZDXO&]HUQLRZLHFND 5HFHSFMDWHO 3U]HGVWDZLFLHOPHG\F]Q\GODNOLHQWyZNRUSRUDF\MQ\FKWHO

=DSHZQLMVRELH]GURZLHQDWXUDOQLH ZZZYLPHGSO

Katalog medyczny Vimed  

Klinika medyczna Vimed

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you