Page 1

PORT FO LIO

ED.TECH


profile ประวั ติ ส่ ว นตั ว นางสาวจิ ร ศิ น จาคี ไ พบู ล ย ภู มิ ลํา เนา เกิ ด จั ง หวั ด นครปฐม ข อ มู ล ติ ด ต อ 098-9354158 ที่ อ ยู 24/1 หมู 1 ตํา บล ทุ ง น อ ย อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม 73000 ประวัติการศึกษา กําลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 3


ACTIVITIES


ผลงาน


THANG YOU

Profile for jjakeepaiboon

น.ส.จิรศิน จาคีไพบูลย์ 604187011 60/1  

portfolio

น.ส.จิรศิน จาคีไพบูลย์ 604187011 60/1  

portfolio

Advertisement