Page 1

MOJE BRNO KLAUZURNÍ PRÁCE - RAZNICE NA MINCI DAVID VALIAŠEK


„MOJE BRNO”´JE FIKTIVNÍ PROJEKT MORAVSKÉ METROPOLE, VE KTERÉM SI OBYVATELÉ MÌSTA VYBEROU SVÉ OBLÍBENÉ MÍSTO, TO, CO JE PRO NÌ V BRNÌ NEJCENNÌJŠÍ A ÈEHO SI VÁŽÍ. PO NÌKOLIKAMÌSÍÈNÍM VYBÍRÁNÍ MÍSTA A VYHODNOCOVÁNÍ VEØEJNÉ ANKETY ZVÍTÌZILA JEDNA Z DOMINANT MÌSTA - PETROV SE SVÝMI KASKÁDOVITÝMI TERASAMI VEDOUCÍMI DO DENISOVÝCH SADÙ.


VYTVÁØENÍ NÁVRHU - PRVOTNÍ FOTOGRAFIE


VYTVÁØENÍ NÁVRHU - VÝBÌR MOTIVU


VYTVÁØENÍ NÁVRHU - ZJEDNODUŠENÍ MOTIVU


+

VYTVÁØENÍ NÁVRHU - PØIDÁNÍ TYPOGRAFICKÉHO POZADÍ


2:1

VYTVÁØENÍ NÁVRHU - HOTOVÝ NÁVRH 2:1


1:1

VYTVÁØENÍ NÁVRHU - HOTOVÝ NÁVRH 1:1


VYTVÁØENÍ NÁVRHU - KRESBA MODELACE - POZITIV


ZADNÍ STRANA


VÝROBA - GRAVÍROVÁNÍ PÍSMA


HOTOVÁ RAZNICE


VYRAŽENÁ MINCE


David Valiašek 2010

Klauzura 1/2010  

klauzura-raznice na minci

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you