Page 1

สุภาษิตสอนหญิง


สุภาษิตสอนหญิง

ค�ำอธิบายเครื่องมือ กิจกรรมก่อนการอ่าน เนื้อหา กิจกรรมหลังการอ่าน

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

สารบัญ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

๓ ๔ ๕ ๑๑

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á


สุภาษิตสอนหญิง

ค�ำอธิบายเครื่องมือ

เชื่อมโยงไปยังหน้าสารบัญ

ÊÒúÑÞ ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

เชื่อมโยงไปพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

เชื่อมโยงไปยังกระดาษโน้ตรายบุคคล

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

เชื่อมโยงไปยังกระดาษโน้ตแบบกลุ่ม

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á


สุภาษิตสอนหญิง ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ªèÇÂท�ำ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ºéÒ¹áÅÐà¡çº¢Í§ãËéàÃÕºÃéÍ¡è͹ÍÍ¡ä»àÅ蹡Ѻà¾×è͹

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á


สุภาษิตสอนหญิง

ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์ บ�ำรุงรักกายไว้ให้เป็นผล สงวนงามตามระบอบให้ชอบกล จึงจะพ้นภัยพาลกาลนินทา เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน ให้สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน แม้นลูกดีก็จะมีศรีสง่า ญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใส ถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกล ก็มีใจสรรเสริญเจริญพร

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

ถอดความบทประพันธ์


สุภาษิตสอนหญิง จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้ คิดถึงหน้าบิดาและมารดร เมื่อสุกงอมหอมหวานจึงควรหล่น อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี อย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้ อย่าเกียจคร้านงานสตรีจงนิยม

อย่าหลงใหลจ�ำค�ำที่ร�่ำสอน อย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดี อยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่ เมื่อบุญมีคงจะมาอย่างปรารมภ์ อุตส่าห์ท�ำล�ำไพ่เก็บประสม จะอุดมสินทรัพย์ไม่อับจน

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

ถอดความบทประพันธ์


สุภาษิตสอนหญิง ถ้าแม้นท�ำสิ่งใดให้ตลอด เขม้นขะมักรักงานการของตน เมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้าน อะไรฉาวกราวเกรียวอย่าเหลียวแล ระวังดูเรือนเหย้าแลข้าวของ เห็นไม่มีแล้วอย่าอ้างว่าช่างมัน

อย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่ได้ผล อย่าซุกซนคบเพื่อนไพล่เชือนแช อย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจ๋อประแจ๋ ฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกัน จะบกพร่องอะไรที่ไหนนั่น จงผ่อนผันเก็บเล็มให้เต็มลง

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

ถอดความบทประพันธ์


สุภาษิตสอนหญิง มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

ถอดความบทประพันธ์


สุภาษิตสอนหญิง ด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณ ได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่ อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไร หมายจะได้พึ่งพาธิดาดวง ถ้าเราดีมีจิตคิดอุปถัมภ์ กุศลล�้ำเลิศเท่าภูเขาหลวง จะปรากฎยศยิ่งสิ่งทั้งปวง กว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพิมาน เทพไทในห้องสิบหกชั้น จะชวนกันสรรเสริญเจริญสาร ว่าสตรีนี้เป็นยอดยุพาพาล ได้เลี้ยงท่านชนกชนนี

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

ถอดความบทประพันธ์


สุภาษิตสอนหญิง

จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย จึงซื้อง่ายขายดีมีก�ำไร เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา

อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á

ถอดความบทประพันธ์


สุภาษิตสอนหญิง

กิจกรรมท้ายบทเรียน

ให้นักเรียนอภิปรายเนื้อหาร่วมกันภายในกลุ่ม โดยคลิ้กเลือกที่กลุ่มของตนเอง

กลุ่ม ๓

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๔

ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

กลุ่ม ๕

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á


สุภาษิตสอนหญิง

บันทึกการเรียนรู้

ให้นักเรีนยบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง โดยประกอบด้วย

ให้นักเรีนยบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง โดยประกอบด้วย ๑. เรื่องที่อ่าน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๒. สรุปเรื่องย่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................................................................................... ๓. สิ่งที่ได้จากากรอ่านและข้อคิดเห็นหรือข้อความประทับใจ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................................................................................... ๔.ค�ำศัพท์น่ารู้และความหมาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แปลว่า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แปลว่า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

เข้าสู่บันทึกการเรียนรู้ ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á


สุภาษิตสอนหญิง

ให้นักเรียนคลิ้กเลือกหมายเลขของตนเองเพื่อเข้าสู่บันทึกการเรียนรู้

๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๘ ๑๔ ๑๙ ๑๖ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ÊÒúÑÞ

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

¡ÃдÒÉ⹌µÃÒºؤ¤Å

¡ÃдÒÉ⹌µáºº¡ÅØ‹Á


สุภาษิตสอนหญิง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you