Page 1

středisko „Jožky Knappa“ Plzeň

Výroční zpráva 2013


Obsah

2

Úvodem............................................................................3 Naše středisko...............................................................4 Rosteme.................................................................5 Vedení střediska..................................................6 Oddíly.................................................................................8 Naše činnost.................................................................15 Tábory....................................................................15 Připravujeme pro ostatní.............................. 17 Pohledem dětí....................................................18 Služba.............................................................................20 Vzdělávání......................................................................21 Hospodaření................................................................. 22 Klubovny........................................................................ 22 Poděkování................................................................... 23


Úvodem Naše skautské středisko „Jožky Knappa” má za sebou dalších 12 měsíců plných bohaté činnosti. Rádi bychom Vám ji prostřednictvím této výroční zprávy přiblížili. Rok 2013 byl rokem úspěšným, kdy se podařilo uspořádat mnoho akcí jak pro děti z našich oddílů, tak pro veřejnost. Důkazem kvalitního programu je i nadále zvyšující se počet registrovaných členů v našem středisku. Přejme si, aby se i v roce 2014 našemu středisku dařilo tak jako doposud. Jiří Dlouhý vůdce střediska

Skauting je v současnosti největším celosvětovým výchovným hnutím pro děti a mládež. Ačkoliv se mnohé ve Skautu neboli Junáku za více než 100 let existence změnilo, základní myšlenky zůstávají a jsou platné i v dnešní době. Skauting člověka naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti jak vůči sobě, tak vůči společnosti a přírodě. „Jednou skautem, navždy skautem“ hlásá mnoho lidí, kteří byli v minulosti aktivními skauty, ale dnes už se „jen“ řídí základními hodnotami neboli body skautského zákona. Od jiných organizací se skauting liší právě touto myšlenkovou náplní, která se ukazuje být pro společnost stále aktuální a potřebná. Dokládá to rostoucí počet skautů a skautek v ČR. Skauting člověka učí také mnohým praktickým dovednostem – ať už jde o vaření, orientaci v přírodě či mluvení před lidmi. Při tom všem pozná skaut další podobně smýšlející lidi, se kterými uzavře přátelství, mnohdy na celý život. Vloni byl pro český skauting schválen nový koncept - rodinný skauting. Rodinný skauting sdružuje dospělé skauty a skautky spolu s jejich rodinnými příslušníky v období, kdy pečují o své malé děti. Cílem je, aby skautští rodiče udrželi vazbu na skauting a jeho principy a mohli svým dětem předat to, co se naučili, a zároveň tak vytvořili základ budoucí družiny či oddílu. Celé hnutí je založené na dobrovolnosti – veškeří naši vedoucí vykonávají svou činnost dobrovolně ve svém volném čase, nejsou za ni nijak placeni. 3


Naše středisko Skautské středisko Jožky Knappa je jedním z 8 skautských středisek působících na území Plzně. Historie střediska sahá do doby před druhou světovou válkou. Své jméno nese na počest skauta Josefa Knappa, který se během druhé světové války zapojil do odbojového hnutí, později byl však zatčen a zemřel v koncentračním táboře Terezín. Ve středisku působí celkem 7 oddílů, z toho jeden dívčí, dva chlapecké, jeden smíšený, jeden klub oldskautů a dva oddíly fungující na principu rodinného skautingu. Právě rodinný skauting je typický pro činnost střediska v loňském roce. Nový oddíl „Sedmnáctka“ sdružuje aktivní členy, kteří nyní zakládají vlastní rodiny a společně připravují program pro sebe a své děti. Podobnou cestou se vydal i oddíl Bílá střela, který se po několik let potýkal s malým počtem členů. V roce 2013 prošel změnou ze smíšeného oddílu na oddíl rodinného skautingu, přičemž vedení se ujali tatínkové, kteří skautovali v Bílé střele v 90. letech. Většina našich oddílů sídlí na Slovanech, pouze oddíl Modrý útes spadá pod městský obvod Plzeň 3. V loňském roce proběhl střediskový sněm, který zvolil nové vedení pro následující tři roky. Vůdcem střediska se stal Jiří Dlouhý. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Jožky Knappa“ Plzeň Americká 29, 301 00 Plzeň IČO: 4977 7955 Reg. č.: 323.01

E-mail: jozka.knapp@gmail.com Web: http://skauti-plzen.cz Facebook: facebook.com/jozkyknappa Číslo účtu: 220 020 9238 / 2010

graf kolac

Společná akce celého střediska: Plzeňské uličky V mrazivém sobotním březnovém odpoledni si zahrály desítky členů oddílů našeho střediska na plzeňském náměstí hru nazvanou „Plzeňské uličky“. Při plnění úkolů se děti seznámily s historií města a stavebními památkami v centru Plzně. Do hry se zapojili i někteří rodiče. Akci pro celé středisko připravil oldskautský klub Bílá střela.

4


Rosteme...

Dle dat z ledna 2014 je patrné, že i v roce 2013 se naše středisko rozrostlo. Čísla tak potvrzují celorepublikový trend rostoucího zájmu o skauting. V České republice letos přesáhl počet členů hranici 50 000 dětí a dospělých, přičemž téměř 1 400 z nich skautuje v Plzni.

Věkové složení členské základny 5%

> 26 let 24 %

< 26 let < 18 let

15 %

< 15 let

53 %

< 6 let 3%

Největší procento členů tvoří děti do 15 let (tedy vlčata, světlušky, skauti a skautky). Výrazná je i kategorie nad 26 let, kterou tvoří především oldskauti a rodiče z rodinných oddílů. V posledních letech se naopak potýkáme s malým procentem zastoupení v generaci nynějších mladších roverů a rangers (15-18 let), tedy budoucích vůdců. Nízké procento nicméně souvisí s populačním složením obyvatelstva.

Vývoj členské základny v letech 2010-2014 180 160

41

140

18

120 100

18

19

80

29

60

17

40 20

27

29

16

14

64

51 51

16

2010

2012

> 26 let < 26 let < 18 let < 15 let

91

84

2

1

2011

6

7

67

2

0

26

37

2013

8

< 6 let

Graf ukazuje, že největší nárůst je patrný v kategorii nad 26 let. Tento fakt je dán tím, že ve dvou zmíněných rodinných oddílech jsou registrováni zatím pouze rodiče dětí. Nárůst v kategorii do 6 let je dán intenzivnější prací s předškoláky -„benjamínky.“

2014

5


Vedení střediska ídek m u G

ák Ohniv vůdci oddílů

hle m á T

zpravodajové

Sníža

či tel

Hadži

U

Pif Paf

Wudi

Robin Jíťa

s Carlo

Péťa 6

Sysel


Jiří Dlouhý - vůdce střediska › 26 let, projektový specialista kvality › „Gumídek“ dlouhodobě působí ve střediskově radě a spolupracuje jak při přípravě akcí v oddíle Bílý útes, tak při organizaci střediskových akcí. Do podzimu byl vůdcem skautského okresu Plzeň-město. Volné chvíle věnuje cestování a přátelům. Bc. Michal Procházka - zástupce vůdce střediska, vůdce oddílu Bílý útes › 23 let, student FAV ZČU › „Ohnivák“ se jako zástupce vůdce střediska podílí na plánování střediskových akcí. V oddíle Bílý útes vede tábory a oddílové výpravy. Zdeňka Holoubková - zástupkyně vůdce střediska pro výchovu, vůdkyně oddílu Ookenanis › 22 let, studentka FPE ZČU - Český jazyk › „Támhle“ připravuje a organizuje akce na úrovni oddílu, střediska i okresu (například Svojsíkův závod 2013, Maškarák). Spolupracovala také se střediskem Střela na přípravě Vánočního stánku. Ing. Jaroslav Mašek - vůdce oddílu Bílá střela › „Hadži“ do Junáka vstoupil 5. května 1945 a ve stejném roce založil oddíl Bílá střela. V různých dobách zastával ruzné skautské funkce, nyní je opět vůdcem „svého“ oddílu a aktivně působí i mezi oldskauty. Pro středisko každoročně připravuje hru Plzeňské uličky. Michal Stehlík - vůdce oddílu Modrý útes › 22 let, student SŠ INFIS › „Učitel“ se kromě vedení oddílu věnuje i přípravě programu pro družinu skautů. Jiří Beran - vůdce oldskautského klubu Bílá střela › 58 let › „Robin“ skautuje od roku 1968, podílí se na přípravě hry Plzeňské uličky a v loňském roce pomáhal s transformací oddílu Bílá střela. Ing. Karel Dudáček - vůdce oddílu Žlutý útes › 26 let, doktorand a vědeckovýzkumný pracovník na FAV ZČU › Kromě vedení oddílu se „Carlos“ věnuje přípravě programu pro družinu vlčat a je správcem majetku střediska. MUDr. Petra Preslová - vůdkyně oddílu rodinného skautingu Sedmnáctka › „Péťa“ je lékařka, t. č. na mateřské dovolené, leč plně zaměstnána svými dvěma ratolestmi. Anna Holoubková - výchovná zpravodajka, zástupkyně vůdkyně oddílu Ookenanis › 20 let, studentka FPE ZČU › „Sníža“ v oddíle působí mj. jako rádkyně družiny světlušek. V uplynulém roce organizovala oddílové akce a dále například Dny pro MŠ a výchovné setkání rádců. Martin Ouřada - výchovný zpravodaj střediska › 22 let, knihovník v KMP - Bory › „Pif Paf“ má na starosti také družinu vlčat v oddíle Bílý útes. V uplynulém roce se zapojil do příprav Svojsíkova závodu a střediskových akcí. Petra Dyntarová - zpravodajka pro vzdělávání › 20 let, studentka FST ZČU › „Wudi“ je členka oddílu Ookenanis. Bc. Jitka Baslová - mediální zpravodajka › 24 let, studentka FF UK › V rámci střediska a okresu Plzeň-město zodpovídá za komunikaci skrze média, spravuje web a vytváří propagační materiály. Je milovnicí své práce v Knihovně Jana Palacha. Karel Wagner - hospodář střediska › 23 let, Junior analyst (HayGroup) › „Sysel“ má na starosti správu rozpočtu střediska a táborů oddílů Ookenanis a Bílý útes.

7


Ookenanis Ookenanis je v současnosti největším a zároveň jediným dívčím oddílem v našem středisku. V únoru se všechny družiny zúčastnily skautské soutěže ve zpěvu - Zpívánek, a svým hudebním nadáním okouzlily porotu natolik, že obsadily v několika kategoriích první místa. Světlušky se v  dubnu snažily pomoci jako každý rok Malé mlsné opici, skautky zase vyrazily mezi Kelty na Svojsíkův závod. Po prázdninách přibyla oddílu nová družinka benjamínků, nese název Myšky. Kromě oddílovek, letního tábora a výprav, které jsou často společné s 18. oddílem, se konala slavnost podzimu - děti se setkaly s podzimní Cecílií (patronkou muzikantů) a jako poděkování podzimním barvám vytvořily dráčky z přírodnin. Po setmění blikotajícím barvičkám sklonily poklonu. V listopadu přespala každá družinka jednu noc na klubovně. Oddíl se snaží nepořádat akce jen pro sebe - uspořádal několik setkání s rodiči - nejúspěšnější byla červnová závěrečná schůzka, jíž se zúčastnila kromě světlušek a skautek i desítka rodičů. Společně si opekli buřty v Luftově zahradě a ohlédli se za končícím skautským rokem.

Oddíly

Vůdkyně oddílu: Zdeňka Holoubková Typ oddílu: dívčí Klubovna: Plzeňská cesta

8

Počet dětí: 37 Počet dospělých: 8 Web: http://skauti-plzen.cz/ookenanis


Vůdce oddílu: Ing. Jaroslav Mašek Typ oddílu: rodinný Klubovna: Hluboká ulice

Počet dětí: 0 (prozatím děti neregistrují) Počet dospělých: 7 Web: http://skauti-plzen.cz/bilastrela

Bílá střela Oddíl Bílá střela prošel na konci uplynulého roku zásadní proměnou. V posledních letech se potýkal s nedostatkem členů, a proto se stávající vedení rozhodlo činnost v původním složení ukončit. Vzniklá situace spojila několik bývalých členů Bílé střely, kteří se po listopadových událostech v roce 1989 aktivně podíleli na znovuobnovení oddílu, nebo byli prvními porevolučními vlčaty a světluškami a dnes již mají své vlastní děti. I toto byl impulz vedoucí k rozhodnutí oddíl transformovat v duchu myšlenky „family friendly“. Od ledna 2014 je tak 11. oddíl Bílá střela registrován jako oddíl rodinného skautingu. Na podzim se oddíl věnoval zejména rekonstrukci klubovny v Hluboké ulici, jež byla částečně přizpůsobena nejmenším. Ve zbylém čase se uskutečnilo několik víkendových akcí, například pobyt na Šumavě spojený s lyžařským výcvikem či cyklopobyt u vodní nádrže Lipno. Pro „Jedenáctku“ je neodmyslitelná úzká spolupráce s 13. oldskautským oddílem Bílá střela. 9


Modrý útes Modrý útes je oddíl kluků a holek tvořený třemi družinami. Dvě družiny jsou smíšené a patří do nich mladší děti - světlušky a vlčata. Ve třetí družině jsou pouze chlapci, mladší skauti, kteří si říkají Rychlíci. Někteří ze skautů absolvovali rádcovský kurz, postupně jsou tedy připravováni, že převezmou vedení své družiny. Významná byla i jejich účast na Svojsíkově závodu. Vlčata a světlušky se jako každý rok zúčastnily Malé mlsné opice, závodu na Plzeňské cestě. Rok byl zakončen Vánoční výpravou, kde byl každý obdarován oddílovou propiskou.

Vůdce oddílu: Michal Stehlík Typ oddílu: smíšený Klubovna: Cukrovarská ulice

10

Počet dětí: 26 Počet dospělých: 7 Web: http://skauti-plzen.cz/modry-utes


Vůdce oddílu: Ing. Karel Dudáček Typ oddílu: chlapecký Klubovna: Plzeňská cesta

Počet dětí: 15 Počet dospělých: 4 Web: http://skauti-plzen.cz/zluty-utes

Žlutý útes Žlutý útes je chlapeckým oddílem, je tvořen dvěma družinami vlčat a jednou družinou skautů. Vedení družiny skautů je postupně předáváno mladším rádcům, kteří se letos zúčastnili rádcovského kurzu. Za zásadní zlom v oddílové činnosti je možno označit konání, po deseti letech prvního, samostatného letního tábora. V předchozích letech Žlutý útes tábořil společně s Bílou střelou. Z úspěchů členů oddílu je nutné zmínit 2. místo družiny vlčat na závodě Malá mlsná opice a 3. místo družiny skautů na závodě Stopou bratra Šiwy. Oddíl vedou čtyři dospělí členové a postupně do jeho vedení zapojují i starší skauty. Oddíl plánuje vytvořit družinu předškoláků.

11


Sedmnáctka Sedmnáctka je oddílem, který je doslova „v plenkách”, a to nejen obrazně - byl založen teprve v loňském roce a téměř polovinu jeho členů tvoří právě batolata. Druhou polovinu představují maminky a tatínkové, jejichž životy jsou či v minulosti byly spojeny se skautingem. Během své zatím krátké existence stihly rodinky strávit společných pár dní v Krkonoších a na Šumavě, na podzim uspořádat Kaštanovou procházku, Lampionovou hru a rok zakončit Vánočním vyráběním s Mikulášskou nadílkou. Kromě těchto rodinných akcí se naši nejmenší chodí každý týden na celé dopoledne vyřádit s hračkami do klubovny, jejíž část byla proměněna v báječnou dětskou hernu.

Vůdkyně oddílu: MUDr. Petra Preslová Typ oddílu: rodinný Klubovna: Hluboká ulice

12

Počet dětí: 0 (prozatím děti neregistrují) Počet dospělých: 11 Web: http://skauti-plzen.cz/17ka


Vůdce oddílu: Bc. Michal Procházka Typ oddílu: chlapecký Klubovna: Plzeňská cesta

Počet dětí: 27 Počet dospělých: 10 Web: http://skauti-plzen.cz/bilyutes

Bílý útes Na začátku roku se chlapecký oddíl Bílý útes skládal z jedné družiny vlčat a dvou družin skautů. V polovině roku přibyla ještě jedna družina skautů, která přešla z 11. oddílu Bílá střela. Kromě běžných akcí, které jsou často pořádány s 10. oddílem Ookenanis, se oddíl účastnil střediskové hry Plzeňské uličky, kde členové odhalovali tajemství historických domů v centru města. Vlčata v dubnu závodila s Malou mlsnou opicí a skauti oslavili svátek sv. Jiří, patrona skautů. Před táborem, který je největší událostí celého roku, se konala tradiční akce ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Legionářské hry. Z podzimních akcí stojí za zmínku výprava skautů na motivy médií, při které natáčeli na videokameru reportáže a reklamy. Před koncem roku proběhla Vánoční výprava do historického centra Písku. Oddíl se také snaží vzdělávat a zapojovat do vedení mladší členy - na vůdcovský kurz se přihlásili 3 členové. 13


Bílá střela OS Klub oldskautů v březnu 2013 připravil pro děti ze střediska hru v historické části města Plzně s názvem Plzeňské uličky. V průběhu roku proběhlo několik turistických výprav. V září se část klubu zúčastnila setkání se skauty a trampy v Rakousku a během akce vystoupali na vrchol Grosser Priel (2 515 m).

Vůdce klubu: Jiří Beran Typ oddílu: oldskautský klub

Počet členů: 17 Klubovna: Hluboká ulice

Roveři 14

Neformální uskupení roverů z našeho střediska nelenilo a při všem studování a při vší práci pro oddíly uspořádalo každý měsíc schůzku rozličného druhu - hrál se softball, Bang, lasergame, vyráběly se drátěné stromy i plstěné víly. Ti odvážnější se vydali v březnu tábořit na sníh. Největší výpravou byla podzimní návštěva Bavorského národního parku (SRN), kde se všech 9 účastníků vyšplhalo na Luzný, navštívilo stezku v korunách stromů a výběhy divokých zvířat v Neuschönau.


Naše činnost Společným cílem všech akcí, ať už se jedná o pravidelnou schůzku družiny, setkání celého střediska nebo letní tábor, je vést naše členy k praktičnosti, zodpovědnosti, samostatnosti i spolupráci, zkrátka připravit mladé lidi na život. Všechny schůzky, výpravy nebo tábory jsou jedinečné svým cílem, programem i zaměřením - a tak se oddíly vydaly brodit Střelu, natáčely videa v Holostřevech, oslavily Vánoce v Písku nebo strávily 14 táborových dní „za kopečky“ v Bavorském národním parku. Kromě akcí pro děti z našich oddílů připravujeme i akce pro ostatní, tj. pro veřejnost i pro oddíly z jiných skautských středisek.

Tábory

Ookenanis a Bílý útes Na Kosím potoce, poblíž obce Křínov, rozbalilo 1. 7. tábor 11 světlušek, 5 vlčat, 7 skautek, 13 skautů a k tomu 13 vedoucích. Táborem je letos provázely dva příběhy. Ti mladší, světlušky a vlčata, pomáhali Lotrandovi při jeho cestě, přičemž museli zvládnout loupežnické triky, učení u mnichů v klášteře a putování do daleké Solimánie, aby nakonec mohli vyléčit princeznu Zubejdu a vrátit se s ní domů. (Samozřejmě zjistili, že bez pořádné práce, to zkrátka nejde.) Starší děti, skauti a skautky, se nejprve plavily pod vlajkou španělského krále k břehům Jižní Ameriky, ale poté, co odhalily, jaké nekalé úmysly má jejich kapitán Hernán Cortéz, raději uprchly a s domorodými Aztéky se spřátelily. Skauti a skautky se tak setkali s mocným vládcem Montezumou, zatančili si obětní tanec či přenocovali v džungli. V závěru s Cortézem svedli bitvu, aby Aztéky před jeho úmysly ochránili, a tak se stalo, že byli bohatě odměněni.

Modrý útes Tento rok tábořilo na tradičním místě nedaleko Horní Lhoty u Klatov 29 lidí, přesněji 22 dětí a 7 dospělých. Tentokrát děti putovaly po říši hobitů. Jejich úkolem bylo získat poklad, který chránil drak Šmak a následně zlému skřetovi ukrást Arcikam. Během celotáborové hry se děti setkávaly s elfy, skřety nebo s hobity.

Žlutý útes Neuschönau, městečko v Bavorském Národním parku, se po příjezdu 14 dětí a 5 dospělých ze Žlutého útesu proměnilo v bájnou zemi Mytologii. V celotáborové hře na motivy knihy Mluvící balík od Geralda Durrella děti pomáhaly Papoušovi a černokněžníkovi H. H. Velebobulemu potlačit povstání přemnožených bazilišků zotročujících všechny ostatní tvory. Aby se jim mise zdařila, musely na svou stranu získat ostatní obyvatele Mytologie a zároveň překonávat četné baziliščí úklady. A při tom všem nezapomenout, že i polapený bazilišek je válečný zajatec, který má svá práva.

15


Výzva uvařit vodu do 15 minut za použití jednoho polénka a tří sirek

Mocný vládce Montezuma

Gandalf navšívil Horní Lhotu u Klatov

V boji proti Cortézovi šlo jihoameričanům a jejich pomocníkům o krk

Lenošení o „poledňáku“

16


Připravujeme pro ostatní Skauti Dětem

I letos jeden ze zářijových víkendů patřil prezentační akci na Homolce. Od vzniku českého skautingu uplynulo 101 let a tak se tento víkend nesl v duchu symbolického čísla 100 + 1. Kdo přišel (děti, ale i rodiče), mohl si vyzkoušet 100+1 skautských aktivit. Stavěly se stany, řezaly a malovaly placky, poznávaly bylinky, hrála se Kimova hra... Nechybělo ani 100 + 1 strašidel, která tentokrát přiletěla z celého světa. Na procházce ztemnělou Homolkou - „Strašidelným lesem“ - bylo možné potkat Drákulu z Karpat, víly z Bulharska, Jekylla a Hyda z Anglie nebo indiánského šamana se zlým duchem.

Dny pro Mateřské školky

Dvě slunná odpoledne ve dvou slovanských školkách patřila již druhému ročníku akce Dny pro MŠ, kterou připravuje naše středisko pro vybrané školky na Slovanech. Opona a miniaturní divadelní představení O Zlatovlásce a pak už několik desítek zachránců běhalo za Mravenečky, Ptáčky a Rybkami, aby pomohlo Jiříkovi vysvobodit Zlatovlásku. Nakonec děti dostaly něco sladkého, něco na vybarvení a něco na památku. Ti větší ještě pozvánku na skautskou schůzku. Odměnou pro nás bylo nadšení dětí a ujištění paních učitelek, že se i ony těší na příští rok.

Svojsíkův závod

Malá Mlsná Opice

V dalším ročníku závodu pro vlčata a světlušky Malé mlsné opice se všechny hlídky díky svépomocí sestavenému stroji času přesouvaly historickými epochami. Při svém putování získávaly oheň od pravěkých lidí, stavěly železnici a dokonce se podívaly i do budoucnosti, kde doplňovaly palivo do havarované vesmírné lodi. Malá mlsná opice pak všem poděkovala sladkou odměnou.

Středisko Jožky Knappa spolu se střediskem Střela uspořádalo 26. - 27. 4. okresní kolo Svojsíkova závodu, které bylo laděno do keltského tématu. Zúčastnilo se ho na 16 hlídek skautů a skautek ve věku 12-16 let z okresu Plzeň-město. Všechny hlídky prošly zkouškou Přežití - čekalo je vaření na ohni, přenocování pod stanem, zkouška Bran (k oveření zručnosti, zdatnosti, hbitosti i snahy) a samotný závod, který prověřil soudružnost a schopnost spolupráce.

Kontejner

V rámci akce „Kontejnery k světu” měl skautský okres Plzeň - město k dispozici svůj kontejner u slovanského bazénu. Naše středisko v něm uspořádalo promítání filmů o své činnosti a 10. oddíl ukázal kolemjdoucím náplň svých schůzek v rámci dvou kontejnerových „družinovek”.

17


Pohledem dětí Schůze ošklivých skautů (ne Mráček): ...Pak ale vedoucí udělali chybu a nechali skauty hrát si za klubovnou s míčem. Skauti si hráli asi pět minut a pak přišel Kroll, PyskoDan a Tatýrek, otevřeli dveře a vstoupili do sklepa. Druhá chyba!!! Skauty hned napadlo je ve sklepě zamknout. A kdo jiný než Mráček by se přihlásil, že půjde do sklepa a vyhodí klíče! A tak hloupí skauti zamkli dveře, ale protože jediný Mráček uměl počítat do více než dvou, tak se nedokázali přepočítat a nechali chudáka Mráčka ve sklepě. Jak známo, ve sklepě není moc zábavy, ale naštěstí byly ve sklepě centrální pojistky elektrického vedení. Zatímco se ve sklepě bavili vypínáním elektriky, skauti zamkli hlavní dveře od klubovny. Všichni byli rádi (až na skauty), když vše zachránil telefonem přivolaný Doyd. Konec. Mráček, 11 let.

7. den tábora: ...je dopoledne, křik dětí z vody, myjí se. Čeká nás to všechny. Jo kvůli nim. Kvůli žrádlonošům (rodičům). Děti se těší… Je to tu. Útok žrádlonošů, rodiče jsou na pochodu. Zteč v plném proudu, fronta rodičů přebíhá hřeben. Dobytí lávky… Tábor padl, kolonizace je velmi rychlá, trvá celé odpoledne… V podvečer se našemu odboji daří úspěšně udeřit na citlivé místo uchvatitelů. Okupace je u konce. V táboře zůstává ohromné množství potravin… Už jsme ale opět s Cortézem na pevnině. Cortéz šílí. Zrovna zastřelil muže, který se nás pokusil opustit. Jsme rozhodnuti dezertovat… Večer opouštíme tábor. Úprk. Útěk. Jsme pryč. Budeme spát jinde… Kámen, 15 let

18

Schůzka začala jako vždy pokřikem a házením sněhu za krk a do obličeje... Spiderman, 10 let


„Kdo můžeš za kamna vlé-éé-ez, dneska je kočičí džééz... a maminko, kdy zas bude ta Kočičí schůzka? A budeme zase motat klubíčko a plížit se jako koťata? A lovit myši? A vydrbávat si blechy? A vyrábět koťátko? A hledat si kočičí svačinu? A bude tam Anička? A Tomík? A..a..” (Julinka cestou ze schůzky Koťat - minidružinky předškoláků) …Skauty měl na schůzce na starosti Kolík. Píseček vylezl v botách na lehátka (což se nesmí). Kolík mu tedy boty sundal a Starosta vyhodil z okna a srazil jimi ptačí budku, kterou neuměl přimontovat zpět. Kolík, 14 let

Výprava do okolí Střely … Asi po jednom kilometru jsme konečně museli brodit, na to jsem se celou dobu těši…Po chvilce jsme museli brodit znovu! Po několikanásobném brodění jsem si zahráli fotbal o tisíc dolarů (do naší celoroční hry). Po dohrání fotbalu jsem vyrazili a brodili jsme ještě asi 5x, bylo to naprosto super, jednou jsem měl vodu až po pás. Najednou jsme viděli cosi na druhém břehu a hádali jsem se co to je, někteří říkali že to byl tygr, mravenec ba dokonce slon ale byla to kráva... Šuplík, 12 let

Ráček, 10 let

19


Služba Skauting je založen na dobrovolnictví. Vůdci družin, oddílů či středisek věnují bezpočet hodin svého volného času přípravě schůzek, výprav, táborů, ale i vzdělávacích akcí nebo akcí pro veřejnost. Vše je nutné zajistit jak po programové stránce, tak po stránce organizační. Ať už se jedná o přípravu hry na schůzku nebo výrobu hraček na dobročinný stánek, jsou děti v oddílech již od mala vychovávány k dobrovolnictví, aby byly později na prahu dospělosti připraveny naplňovat roverské heslo „Sloužím!“. Kromě již zmíněného... › Šestice roverů se zapojila do Skautského krizového týmu a pomáhala odklízet škody spáchané povodněmi na statku v Chrástu. › Středisko Střela pořádalo v roce 2013 14. ročník vánočního stánku Skauti dětem, výtěžek z jeho prodeje byl věnován MŠ pro děti se zrakovým postižením a vadami řeči. Letos se na tvorbě originálního, ručně vyráběného zboží podílely i skautky a rangers z 10. oddílu. › Skautky z 10. oddílu chodily na jaře venčit pejska důchodkyni, která se o něho kvůli svému zdravotnímu stavu nemohla starat. › Skauti a skautky z 18. a 10. oddílu se v květnu vydali do Plané, kde vlastní oldskaut Hadži faru v renovaci. Všichni přiložili ruku k dílu a pomohli s odklízením starých Ftrámů, se stavbou nového chodníčku nebo s vyvážením zeminy. › Jiří Dlouhý - Gumídek (nynější vůdce střediska) byl od května 2012 do listopadu 2013 předsedou okresní rady Junáka Plzeň-město. › Petr Janeček - Píďalka předal po několika letech vedení vůdcovského kurzu Pavučina a nadále kurz připravuje jako stálý instruktor. › Jitka Baslová se zapojila do příprav Obroku 2013, setkání roverů a rangers na Švihově. › Zdenka Holoubková - Támhle se každoročně zapojuje do příprav Maškaráku - plzeňského maškarního bálu pro skauty i děti z řad veřejnosti.

Skautům a skautkám 10. a 18. odd. Skautem je ten, kdo dodržuje skautský slib, heslo a zákon, nikoli ten, kdo si obleče skautskou košili. Jeden z bodů zákona je „skaut je prospěšný a pomáhá jiným“. To prokázali skauti Bílého útesu a skautky Ookenanis. Přijeli do bývalé plánské fary, aby mi pomohli pokročit v dokončování venkovních úprav a s úklidem dřeva. Bohužel se počasí nepovedlo, neudělalo se tolik práce, naopak díky dešti jste se s rozbahněnou zeminou víc nadřeli. Vysoká mokrá tráva při budování tábora také nebyla příjemným uvítáním. Ale všechno se zvládlo. Každý z účastníku sám ví, nakolik byl pilný a zadaný úkol plnil. Chtěl bych zdůraznit nejen pracovní výkon, ale i iniciativu, s jakou se někteří činili. Byli to především siláci, nosiči supertěžkých trámů kolem PifPafa a Ohniváka a Box se Zynkem, kteří si sami práci hledali. Především jim patří můj dík. Do budoucna už tolik práce nebude a bude víc času na průzkumné vycházky, hry a soutěže. Jste vždy vítáni, především na podzim, kdy dozrávají jablka, kterých je bezpočet. Hadži, květen 2013

20

(Hadžiho poděkování 10. a 18. oddílu)


Vzdělávání Jak již bylo řečeno, ve skautu pracují s dětmi dobrovolníci. Neznamená to však, že by skautští vůdci byli jen nadšenými lidmi bez potřebné kvalifikace. Skauting funguje na hierarchickém systému, tzv. družinovém systému, přičemž člověk na každé úrovni pyramidy potřebuje k vedení určitou kvalifikaci, kterou získá po složení zkoušky. Zkouškám velmi často předchází kurzy, kde se skauti s problematikou seznamují.

Kvalifikace čekatelská zkouška vůdcovská zkouška instruktorská kvalifikace

Počet 37 26 7

Nejnižší úrovní je rádcovský kurz, který je určen dětem ve věku 11-15 let. Děti na kurzech procvičují základní dovednosti a získávají nové informace, aby uměly připravit krátký program pro svoji družinu. Ačkoliv na rádce nadále dohlíží vedení oddílu, sami aktivně pomáhají při realizaci schůzek či výprav a učí se tak zodpovědnosti. Na podzim připravili výchovní zpravodajové seznamovací a motivační setkání pro všechny začínající či budoucí rádce našeho střediska. Potkali se tak skauti a skautky napříč všemi oddíly, společně se pobavili a získali inspiraci k vedení družiny. V roce 2014 na toto setkání navazují další akce. Takzvaná čekatelská zkouška je určena pro lidi starší 15 let. Pro získání osvědčení musí každý prokázat již daleko hlubší a všestrannější znalosti - musí ovládat základy hospodaření, první pomoci, pedagogiky, aj. Čekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení krátkodobé akce se souhlasem vůdce oddílu. Získání čekatelské zkoušky je podmínkou či předstupněm hlavního osvědčení - vůdcovské zkoušky, se kterou už je možno vést oddíl či tábor. Podmínkou pro splnění vůdcovské zkoušky je absolvování kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí, plnoletost, praxe a komplexní znalosti týkající se vedení oddílu. S naším střediskem je asi nejvíce spjatý vůdcovský kurz Pavučina, který nejenže absolvovala většina oddílových vůdců, ale přednášelo na něm i několik členů našeho střediska. Až do loňského roku byl vůdcem kurzu Petr Janeček, Píďalka, bývalý vůdce Bílé střely. Na podzim se na Pavučinu přihlásili 3 členové střediska.

21


Hospodaření Náklady Čl. příspěvky vyšším org. celkům Tábory

Výnosy 62 702,00 Kč Členské příspěvky 168 261,71 Kč Tábory

116 496,00 Kč 209 560,00 Kč

Provoz kluboven*

68 032,90 Kč Dotace na provoz

34 010,00 Kč

Činnost oddílů

14 196,95 Kč Pronájem a prodej materiálu

11 708,00 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

16 982,40 Kč Celkem

Ostatní

9 913,00 Kč

Celkem

340 088,96 Kč

Výsledek hospodaření

+ 31 685,04 Kč

371 774,00 Kč

Podobně jako v roce 2012 se nám i v roce 2013 podařilo dodržet dlouhodobý plán a uzavřít hospodaření v kladných hodnotách. Částka nám umožňuje vytvořit finanční rezervu a pružně tak reagovat na nepředvídatelné události.

*Klubovny Klubovna v Hluboké ulici 19, kterou využívají 11. a 13. oddíl Bílá střela, je jedinou nemovitostí střediska. Od roku 2013 se na klubovně schází i 17. oddíl Sedmnáctka. Na podzim proběhla oprava klubovny, která bude pokračovat i v následujícím roce. Z provedených činností je nutno zmínit zejména opravu interiéru, elektroinstalace, výmalbu a důkladný úklid. Na rok 2014 je naplánována oprava stropu, sanace kanalizační šachty a úprava okolní zeleně ve spolupráci s ÚMO 2. Ve třech klubovách na Plzeňské cestě, které dlouhodobě středisku pronajímá Magistrát města Plzně, sídlí oddíly Ookenanis, Bílý útes a Žlutý útes. Družina skautek a vedení oddílu Ookenanis uspořádalo v dubnu na klubovně brigádu - uklízelo se všude, zejména ve sklepě. Podobně probíhala i úklidová brigáda na klubovně Bílého útesu. Žlutý útes na své klubovně opravil padací dveře do horního patra. Po každé schůzce samozřejmě probíhá běžný úklid, který mají na starosti zejména děti.

22

Klubovnu v Cukrovarské ulici pronajímá středisku pro činnost Modrého útesu Volejbalový klub USK Slavia Plzeň. V roce 2013 oddíl Modrý útes díky dotaci pořídil do klubovny nové stoly a židle a dále udělal například světlo v kůlně na dříví.


Poděkování | Vielen Dank Děkujeme především... ... Ing. Michalu Hruškovi za nedocenitelnou pomoc při zajištění tábora 10. a 18. oddílu ... Ing. Václavu Krumlovi za dopravu věcí na tábor 10. a 18. oddílu ... manželům Vranovským za dopravu věcí na tábor 10. a 18. oddílu a za organizaci Legionářských her ... Vladimíru Prusíkovi za dopravu věcí na tábor i z tábora 15. oddílu a za výrobu táborových kamen ... Správě Národního parku Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) za zapůjčení tábořiště na letní tábor a podzimní prázdniny | Wir danken der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald für die Verleihung des Jugendzeltplatzplatzes in Forstwald, wo wir unsere Sommerferien und Herbstferien verbringen konnten. ... Městskému obvodu Plzeň 3 za dotaci poskytnutou skautskému okresu Plzeň - město. Za tento příspěvek jsme si mohli pořídit velký stan, táborová kamna, nábytek do klubovny (stoly a židle), bivakovací plachty a opravit postele v podsadových stanech. ... rodičům našich členů za důvěru v nás a tedy i důvěru v budoucnost celého skautského hnutí.

23


Výroční zpráva 2013 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Jožky Knappa“ Plzeň Vydalo středisko „Jožky Knappa“ Plzeň 27. března 2014 v Plzni Korektura: Jitka Baslová, Zdeňka Holoubková Grafické zpracování: Jitka Baslová Dostupné na http://skauti-plzen.cz

Profile for Jitka Baslová

Výroční zpráva 2013  

Výroční zpráva skautského střediska "Jožky Knappa" Plzeň. www.skauti-plzen.cz

Výroční zpráva 2013  

Výroční zpráva skautského střediska "Jožky Knappa" Plzeň. www.skauti-plzen.cz

Profile for jitkab
Advertisement