__MAIN_TEXT__

Page 1

SKAUTSKÉ STŘEDISKO JOŽKY KNAPPA PLZEŇ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016


OBSAH O Junáku … 4 Středisková rada … 5 Oddíly … 6 Činnost střediska … 10 Statistiky … 16 Hospodaření … 17 Údržba kluboven … 18 Poděkování … 19


VÁŽENÍ PŘÁTELÉ SKAUTINGU, je mou milou povinností shrnout činnost našeho střediska, tedy sedmi oddílů působících v Plzni na  Slovanech a v Doudlevcích, za uplynulý rok 2016. Asi největší změna ve fungování střediska Jožky Knappa, jednoho z  devítí skautských středisek na Plzeňsku, přišla hned v úvodu roku. Na lednovém sněmu bylo zvoleno nové vedení střediska, které navazuje na úspěšnou práci toho předchozího. Kromě běžných akcí konajících se po celý rok, jako jsou družinové a  oddílové schůzky, výpravy a  mezioddílová setkání, byl vyhlášen také sportovní turnaj. Ten probíhal během jara a  každý z  oddílů si připravil jednu kolektivní sportovní hru. Na konci byl vyhlášen a odměněn nejúspěšnější oddíl. Z organizačních důvodů se nám však nepovedlo uspořádat velkou střediskovou akci, která byla plánována na rok 2016. Je pro nás tedy velkým závazkem tuto akci uskutečnit v nejbližší možné době. Stěžejní akcí však v každém oddíle bývá tábor. Ty se v uplynulém roce uskutečnily čtyři a celkově se jich zúčastnila více než stovka členů. K tradičním akcím střediska již dlouhodobě patří závod Malé mlsné opice. V roce 2016 se Opice trápila na táboře, kam ji na pomoc přišlo 22 závodních hlídek. V  říjnu připravili oldskauti další kolo zpravodajského závodu pojmenovaného Memoriál Jožky Knappa. Z akcí pro veřejnost stojí za zmínku Strašidelný les, během kterého se park Homolka na chvíli proměnil v pandemonium z plzeňských pověstí. O letních prázdninách se pak některé oddíly zapojily do prázdninové hry České televize Zastavme roboty. O těchto a  dalších akcích se dočtete ve výroční zprávě, kterou právě listujete. Nechybí ani přehled našeho hospodaření, statistiky a informace o oddílech. Přejme si, ať i rok 2017 je bohatý na  nezapomenutelné akce a zážitky.

Ing. Michal Procházka vedoucí střediska 3


JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z. S. sdružuje po celé republice bezmála 58 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků. Je tak největší organizací dětí a mládeže v České republice. Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti a mladé lidi. Cílem je vychovat osobnosti, které mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve  společnosti, dokážou najít uplatnění, které je bude naplňovat, a budou aktivně vstupovat do  společenského dění. Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které si často představujeme jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Děti jsou vedeny například k tomu, aby byly pravdomluvné, prospěšné společnosti, sebevědomé a optimistické. Středisko Jožky Knappa je tvořeno sedmi skautskými oddíly. Jeho vedení, neboli středisková rada, určuje společnou vizi směřování jednotek, schvaluje usnesení a zajišťuje finanční a jiné administrativní úkony spjaté s fungováním střediska – základní organizační jednotkou Junáka. Středisková rada se schází pravidelně jednou za měsíc.


Junák – český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s. Americká 29, 301 00 Plzeň IČO: 4977 7955 Transparentní účet: 220 020 9238 / 2010

Ing. Michal Procházka

vedoucí střediska vedoucí oddílu Bilý útes *do 5. 10. 2016

Ing. Luděk Dudáček zástupce vedoucího střediska

Mgr. Jitka Baslová

mediální zpravodajka volená členka střediskové rady

Anna Holoubková

výchovná zpravodajka volená členka střediskové rady

Bc. Zdeňka Holoubková zpravodajka pro vzdělávání vedoucí oddílu Ookenanis

Mgr. Jan Jandura

hospodář střediska volený člen střediskové rady

Ing. Petr Janeček, Ph.D. předseda revizní komise

Jaroslav Kimmel

člen revizní komise střediska

Martin Ouřada

výchovný zpravodaj volený člen střediskové rady

Karel Wagner

člen revizní komise střediska

Jiří Beran

vedoucí OS Bílá střela

Ing. Karel Dudáček

vedoucí oddílu Žlutý útes

MUDr. Petra Preslová

vedoucí oddílu Sedmnáctka

Matyáš Ratislav

vedoucí oddílu Bilý útes *od 5. 10. 2016

Vladimír Singer

vedoucí oddílu Bílá střela

Michal Stehlík

vedoucí oddílu Modrý útes

5


¬

ODDÍLY

10

KLUBOVNA: Plzeňská cesta WEB: skauti-plzen.cz/ookenanis

OOKENANIS je dívčím oddílem sídlícím na Plzeňské cestě. Tvoří jej dvě družiny světlušek (Myšky, Rosničky), jedna družina přecházející od světlušek ke skautkám (Hříbata) a družina ryze skautská (Meruňky). Oddíl se v roce 2016 zaměřil na  tábornické dovednosti – do svých akcí zařadil několik čistě putovních výprav přírodou, při kterých se děti připravovaly na  putovní tábor – testovaly vybavení a  trénovaly své nohy na  pochod. Trénink se, jak ukázal tábor, vyplatil. Kromě vandrů podnikl oddíl výpravu do  Legiovlaku, do Holostřev, na šumavskou Svárožnou i ke Kokotským rybníkům. Družina Hříbat se zúčastnila Závodu vlčat a světlušek, ve kterém se probojovala z okresního kola do kola krajského. Důležitou událostí je každoroční výjezdní oddílová rada – celé vedení vyjíždí v zimě na víkendovou poradu, kde hodnotí již uplynulé akce, plánuje další oddílové aktivity i výlety, ale také si společně užívá a  členky se navzájem lépe poznávají. Letos navštívily vedoucí z „Desítky” Rokycany. Významným okamžikem byla i plánovaná studijní cesta vedoucí oddílu do zahraničí, během níž se vedení oddílu ujala zástupkyně Anna Holoubková.

6


11

KLUBOVNA: Hluboká ulice WEB: skauti-plzen.cz/bilastrela

12

KLUBOVNA: Cukrovarská ulice WEB: skauti-plzen.cz/modry-utes

BÍLÁ STŘELA je i nadále klubem rodinné-

MODRÝ ÚTES je koedukovaným oddílem,

ho skautingu, ve kterém se scházejí rodiče se svými ratolestmi. Tatínkové a maminky společně navazují na tradiční hodnoty skautingu, které se učili poznávat ve svém dětství a nyní se je snaží maximálně předávat svým potomkům. Že je o  tento specifický druh skautingu v dnešní době zájem, nasvědčuje i to, že oddíl zaznamenal nárůst členské základny o tři další rodiny. Věk dětí se pohybuje od jednoho roku, přičemž nejstarší už navštěvují první stupeň povinné školní docházky.

který navštěvují kluci a holky rozdělení podle věku do  celkem pěti družin. Družinou s  nejstaršími členy jsou Jezdci, skauti chodí do družiny Rychlíků, vlčata a  světlušky do  družin Hrášků, Srnek a Lištiček.

Rok 2016 byl naplněn řadou společných zážitků. Kromě oddílových schůzek, které se konají jednou za 14 dní na klubovně nebo v nedalekém parku Homolka, oddíl podniká i vícedenní výpravy. Mezi nejoblíbenější patřila expedice na  Javornou, výprava do  Dobré Vody u Hartmanic či třídenní vandr v okolí Berounky. Dospělí členové se zúčastnili i tradičního zpravodajského závodu Knappův memoriál, do kterého postavili hned dvě hlídky (Pětapadesátka pokračuje a Matky na útěku). Oddíl podporuje vzdělávání svých členů v teoretické i praktické rovině. V roce 2016 si vedení oddílu doplnilo potřebnou kvalifikaci splněním čekatelské a následně vůdcovské zkoušky.

Na jarní prázdniny oddíl tentokrát nevyrazil na základnu v  Pacově, ale prozkoumal nové prostředí v Domaslavi, kde děti v rámci hry vyšetřovali detektivní příběh. Z dalších akcí stojí za zmínku červnová výprava na kolech do Brd, nebo již tradiční bowling pro rodiče. Z kraje jara oddíl také vyrazil na  výpravy okolo řeky Mže, podél které došel až k jejímu pramenu. Družina Lištiček se zúčastnila Závodu vlčat a světlušek kde vybojovala 2. místo. Začátkem letních prázdnin putovali starší skauti několik dní po Českém Švýcarsku. Dva členové oddílu absolvovali čekatelský kurz, čímž zvýšili svojí kvalifikaci pro práci s dětmi. Na konci roku členové neroznášeli Betlémské světýlko jen svým známým a rodinám, ale zavítali i na nové místo – do  Domova pro seniory, který se nachází na dohled od klubovny oddílu.

Samotným vrcholem skautského roku byl krátký tábor, který proběhl v termínu od 24. do 29. 7. na  hradě Schweppermannsburg nedaleko obce Pfaffenhofen v Bavorsku. Na tábor jel klub rodinného skautingu Bílá střela tradičně spolu se stejnojmenným klubem oldskautů.

7


ODDÍLY

13

KLUBOVNA: Hluboká ulice WEB: skauti-plzen.cz/bilastrela

KLUBOVNA: Plzeňská cesta WEB: skauti-plzen.cz/zluty-utes

OS KLUB BÍLÁ STŘELA v roce 2016 stabi-

ŽLUTÝ ÚTES je smíšený oddíl, který se v sou-

lizoval členskou základnu. V současné době je zde registrováno 23 aktivních členů ve věku od 24 do 89 let.

časnosti skládá z pěti družin. V úterý se schází světlušky a mladší vlčata, ve středu pak starší vlčata a  dvě družiny skautů. Vzhledem k narůstající časové vytíženosti všech členů oddíl přesunul středeční schůzky o  hodinu později, což je první trvalá změna termínu schůzek od vzniku oddílu před přibližně 25 lety.

V klubu pracují zájmové sekce a čtyři družiny. Zvláštností je čtvrtá družina, jejíž členové žijí trvale v Praze. Základem družiny je několik bývalých členů ilegálního skautského oddílu, který vedl bratr Jaroslav Mašek - Hadži v padesátých letech pod hlavičkou TJ Dynamo Praha. Pražská družina Medvědů vyvíjí vlastní činnost a  s celým klubem aktivně spolupracuje. Účastní se klubových schůzek a táborů a v roce 2016 připravili pražští Medvědi pro všechny členy víkendový program v Praze. OS klub se pravidelnou schází v klubovně, minimálně jednou za  měsíc pořádá vícedenní akci, a  také dlouhodobě spolupracuje s  oldskauty z bavorského Rosenbergu a s  oddílem rodinného skautingu Bílá střela. Stejnojmennému oddílu oldskauti pomáhají při údržbě klubovny a společně jezdí na letní tábory. Od roku 2016 pracují zejména starší pamětníci klubu na  druhé Velké kronice Bílé střely věnované období 1953 až 1970. Navazují tak na již existující Velkou kroniku Bílé střely z období let 1945 až 1952. Oldskauti se vydáním kronik snaží o zmapování více než sedmdesátileté historie oddílu Bílá střela.

8

15

O víkendech děti vyráží na výpravy, v roce 2016 na  nich strávily v  součtu 27 dní (a dalších 15 dní na letním táboře). O Velikonocích se například jelo na Kokořínsko, na podzimní prázdniny zas k Orlické přehradě. Mezi akcemi oddílu nelze opomenout účast na závodě Malá mlsná opice, který jedna z hlídek oddílu vyhrála. U členů se vedoucí snaží rozvíjet schopnost postarat se o sebe i o ostatní za všech okolností. Starší skauti či dospívající členové jsou též připravováni na vedení družin a potažmo i oddílu, do čehož jsou stále více zapojováni.


17

KLUBOVNA: Hluboká ulice WEB: skauti-plzen.cz/17ka

18

KLUBOVNA: Plzeňská cesta WEB: skauti-plzen.cz/bilyutes

SEDMNÁCTKA není zcela obvyklým skaut-

BÍLÝ ÚTES je chlapecký oddíl čítající dvě

ským oddílem – vydala se cestou rodinného skautingu. Sdružuje několik mladých rodin s kojenci, batolaty a předškoláky, které se rády společně věnují výchově svých dětí.

skautské a dvě vlčácké družiny. Každá z družin se jednou týdně schází v  klubovně na  Plzeňské cestě, kde se vlčata i skauti věnují různorodému programu, jehož cílem je děti rozvíjet a  předávat jim nové dovednosti a  vědomosti zážitkovou formou. Několikrát do roka družiny společně vyrážejí na výpravy do přírody – buď pod plachtu, nebo na různé skautské základny. V roce 2016 oddíl strávil předvánoční čas společně s  desátým oddílem na  tradiční vánoční výpravě na  krásnou faru v  Holostřevech. Roveři prožili dobrodružné přespání u Dešenic na  Šumavě, kde „bloudili“ ve snech po vzoru filmu Počátek. Všichni skauti i vlčata se také společně setkávají na pravidelných oddílových schůzkách, kde je provází celoroční etapová hra. Vlčata se dostala do  tajemného středověkého světa, kde se snažila zachránit ztracenou družinu, zatímco skauti se během svých „etapovek“ zabývali například nástrahami na internetu.

Čtvrtý rok činnosti oddílu byl opět plný pestrých akcí. V zimě si rodiny zasáňkovaly a zalyžovaly na  horách, nechyběl ani maškarní rej. Na  jaře děti navštívily dětské dopravní hřiště a  natrénované dovednosti pak hned využily na  lipenské cyklostezce, kam se spolu s  rodiči vydaly na prodloužený víkend. Kromě kol, koloběžek a tříkolek stihl oddíl provětrat i kolečkové brusle a o Svatojakubské noci si připomenout rituál pálení čarodějnic. Na podzim se dobýval hrad Gutštejn a  spolu se Sněhurkou a  trpaslíky děti objevovaly krásy opuštěných hornobřízských kaolinových lomů (z některých se písek sypal ještě doma ve vaně). V  listopadu oddíl zavítal do divadla J. K. Tyla na Muzikantskou pohádku a  rok završil Mikulášskou nadílkou, adventní zpívanou a společným Silvestrem v Českosaském Švýcarsku.

V roce 2016 došlo ke změně ve vedení oddílu. Noví vedoucí se snaží vnést do témat programů aktuální témata a  problematiku (například právě bezpečnost na internetu) a zároveň udržet kvalitní fungování oddílu a  zachování tradic.

9


činnost střediska: Tábory

TÁBOR ŽLUTÉHO ÚTESU

skautský program Stěžejní činnost střediska se odehrává v oddílech. Program každého oddílu je v  režii jeho vedoucích a  rádců, proto se napříč oddíly liší. Děti z  některých oddílů častěji jezdí na  vandry, jiné na  kola nebo vodu. Společná je však přítomnost skautské výchovné metody, která je specifická právě pro skauting a vede k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a  znalostí. Mezi body metody patří například učení se aktivní činností, pobyt v přírodě, služba společnosti, vzájemná spolupráce dětí s dospělými a s ní související družinový systém, dodržování skautského slibu a  zákona, který je postavený na  tradičních hodnotách (pravdomluvnost, respekt k druhým, hospodárnost,…) aj. Skautský program je velmi pestrý – každý týden se konají na  klubovnách nebo venku schůzky, jednou za  měsíc se zpravidla jezdí na  jedno nebo vícedenní výpravy do  přírody, měst či za  kulturou, děti se účastní závodů a  na všechny čeká v  létě vyvrcholení skautského roku – letní tábor. Táborové programy se zaměřují hlavně na pobyt v přírodě a její poznávání a  dále připravují členy na  situace, které je mohou potkat v běžném životě. V  roce 2016 středisko uspořádalo 4 letní dětské tábory a 2 několika denní tábory oldskautů a členů oddílů rodinného skautingu. Dále středisko připravuje pravidelná setkání napříč oddíly (rukodělné dílny, sportovní turnaj) a akce pro veřejnost (Strašidelný les).

10

V první polovině července Žlutý útes vyrazil tábořit k Bezdružicím na louku, kterou v  minulých letech členové mlsně okukovali na  vandrech. V  celotáborové hře si děti připomenuly putování Odysseovo a  musely odolávat úkladům od Kyklopů, počasí i bohů. Světlušky spolu se skauty založili Baalovu církev, postavili jeho svatyni a  vyzkoušeli si nesmyslnost náboženských válek. Mezi tím vším si táborníci našli dost času na to, aby vyrazili na  výlet potokem nebo ze starých konzerv vyrobili hořák na  dřevoplyn. Starší skauti se též utkali o prestiž a  hodnotnou odměnu v  „Lopíří drsoňce” – náročné hře připravené bývalými členy oddílu Lopatou a  Papírem, kteří byli noc předtím chyceni pod stožárem při kradení trofejní vlajky.

TÁBOR VLČAT A SVĚTLUŠEK Z OOKENANIS A BÍLÉHO ÚTESU Kvůli nemalým potížím s tábořištěm na  Kosím potoce, na  které nakonec děti z  oddílů Ookenanis a Bílý útes nemohly jet, poznávali vlčata a světlušky v prvních 12 červencových dnech krásu a útulnost tábořiště u Horní Lhoty. Asi dvacet světlušek a  vlčat se vydalo odhalit Tajemství rodu Greenů. Čekali byste, že děti na konci tábora vykopaly obrovskou bednu zlaťáků nebo dobrot? Kdepak, poklad rodu Greenů sice měl korunu, ale byl zelený, krásný a vysoký.

PUTOVNÍ TÁBOR SKAUTŮ A SKAUTEK Z OOKENANIS A BÍLÉHO ÚTESU Protože i skauti a skautky z  10. a  18. oddílu zjara přišly o tábořiště, rozhodli se nevýhodu proměnit ve výhodu a  zkusit něco nového –


putovní tábor. Před létem proběhlo několik zkušebních výprav, kde si každý otestoval svou výbavu, stavbu přístřešku i vařič, a začátkem července vyšly dvě skupiny do okolí Klatov. Každá šla svým tempem, ale za týden se všech pětadvacet účastníků sešlo v Sušici. Denně každý ušel přes 10 km, celkově pak více než 60 km. Cestu pošumavím zpestřila návštěva Velhartic, Lamadoráda, Klenové, Hor Matky Boží, ale i četba Školy Malého stromu.

TÁBOR MODRÉHO ÚTESU Díky předchozímu táboru přijeli stavitelé do Horní Lhoty už k  hotovému, a  tak pouze připravovali dřevo na  topení v kamnech. Tábora, který oficiálně začal 17. července, se zúčastnilo 23 dětí a  3 dospělí. Tento rok děti bojovaly za  záchranu Zeměplochy v disciplínách motivovaných stejnojmennou knihou. Jejich úkolem bylo získat co nejvíce magických zaklínadel a porazit tak mocné mágy. Kromě celotáborové hry táborníci soupeřili v různorodých sportovních hrách – tradičních deseti-hrách. Děti také vyrazily na dva výlety – mladší šly do Běšin a starší měly za cíl daleký Pancíř.

RODINNÝ TÁBOR SEDMNÁCTKY V srpnu členové sedmnáctky společně strávili několik dní v podsadovém táboře v  Hrádku u Sušice. O zábavu a  legraci rozhodně nebyla nouze. Mezi oblíbené aktivity patřila jízda na  lanovce, foukání obřího bublifuku, výroba a pouštění lodiček či tvoření z přírodnin. Děti a jejich rodiče rádi vzpomínají na výlet na hrad Velhartice a lesní stopovačku s kopáním pokladu. Domů všichni odjížděli plni zážitků – i nejmladší čtyřměsíční účastnice vypadala spokojeně.

ČTYŘGENERAČNÍ TÁBOR BÍLÉ STŘELY Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu Bílá střela a oldskautů ze stejnojmenného klubu proběhl v termínu od 24. do 29. července na  hradě Schweppermannsburg v  Bavorsku. Tábor se mohl uskutečnit na velice atraktivním místě díky bavorským přátelům, zejména přičiněním bratra Helmuta Richtera – Ritschiho. Tábor pod hradní věží – Ritschiberg, kterého se účastnilo 15 dospělých, 10 dětí a  několik návštěv, byl setkáním čtyř skautských generací – věk táborníků se pohyboval od devíti měsíců po 80 let. Samostatně již pracovala dětská družina Rysů ve věku 3 až 7 let. Rodiče s menšími dětmi tvořili družiny Racků a Ostřížů. Největší družinou byla družina oldskautů – Vydry. Pro družinu Rysů připravilo vedení tábora celotáborovou hru. Táborníci společně plnili úkoly vedoucí k pokladu. Oldskauti se věnovali historii a také putovali krajem. Navštívili Kastl a Sulzbach – Rosenberg. 11


činnost střediska: Setkání, závody & Služba společnosti

¬ Setkávání napříč oddíly

TVOŘIVÉ DÍLNY V sobotu 5. března 2016 bylo navázáno na úspěšná setkávání při rukodělných aktivitách konaných v roce 2015. Tentokrát tvořivé dílny, tematicky pojmenované Práce s  kůží, uspořádal 13. OS klub Bílé střela. V klubovně Bílé střely se sešlo na  dvou bězích celkem 24 účastníků z  různých oddílů a  téměř desítka rodičů těch nejmenších. Lektorských rolí se chopili členové klubu Robin, Šutr, Tim, Radana a  Geňa, ale s  přípravou kurzu pomohli i další členové. Největší dík patří společnosti EBK s. r. o. za darovaný materiál. Děti si nejprve prohlédly ručně dělané výrobky z  kůže a  nástroje, které se k výrobě používají. Nechyběla ani bezpečnost práce s těmito nástroji, protože s  nimi často děti do  té doby neměly příležitost pracovat. Za asistence zkušenějších skautů a  skautek si děti vyzkoušely ruční řezání řemínků, zhotovily si obal na donesený předmět či si upletly kožený turbánek. V druhém odpoledním běhu převažovaly předškolní děti z  11. oddílu rodinného skautingu. Obavy, zda děti vydrží u stolů, se ukázaly být liché – za pomoci rodičů se zaujetím tvořily celé odpoledne a  každý si tak domů odnesl něco pěkného. Děti dokonce pomohly po skončení uklidit klubovnu.

SPORTOVNÍ TURNAJ Zasportovat si venku na čerstvém vzduchu, seznámit se. S takovou vizí vznikl nápad uspořádat střediskový turnaj pro skauty a skautky z našeho střediska – tedy děti ve věku 2. stupně ZŠ a starší. Každý z oddílů připravil sportovní odpoledne, kterým ostatním představil svou oblíbenou hru. A tak si děti na  louce pod Vokounovou lávkou zahráli Krolbal nebo na božkovském ostrově Bouloň. Sčítaly se úspěchy jednotlivců i oddílů, vítězný talíř plný ovoce si odnesl 10. oddíl Ookenanis. 12

¬ Příprava skautských závodů MALÁ MLSNÁ OPICE Závod pro vlčata a světlušky z  celé Plzně tradičně připravoval i v roce 2016 oddíl Bílý útes s  pomocí ostatních oddílů střediska. Za opicí se tentokrát děti vydaly na tábor, kde jí pomáhaly s balením krosny, držením stanu při vichřici nebo jí ošetřovaly drobná zranění. Tuto akci si však neužili pouze vlčata a světlušky, ale i skauti kteří pomáhali s organizací na stanovištích. Na vítěze jako každý rok čekal dort, ale ani ostatní neodcházeli s prázdnou.

KNAPPŮV MEMORIÁL Tradiční oldskautský zpravodajský závod, který každým rokem připravuje 13. OS klub Bílá střela, proběhl v sobotu 22. října na plovárně v Hradišti. Závodu se aktivně zúčastnilo jedenáct hlídek o  celkem pětapadesáti dospělých závodnících. Celkem se však sešlo více než osmdesát skautů a  fandit přišly nejen děti závodníků, ale i vnoučata. Průměr věkově nejstarší hlídky „Pod junáckou vlajkou“ byl 50,8 let, naopak věkově nejmladší byla hlídka Psanci s věkovým průměrem 23,4 let. Nejvzdálenější hlídka přijela až z Pačejova. Na prvním místě se umístili oldskauti z Modré střely.


¬ Služba společnosti ¬ Akce pro veřejnost MASOPUST V HAMRECH Oldskauti z Bílé střely se pravidelně účastní masopustu v Hamrech na Šumavě a dokonce patří k těm, kteří tradici v obci Hamry před více než dvaceti lety obnovili. Oldskauti se podíleli v rámci masopustu na sbírce pro potřebné. Na akci se vybralo celkem 25 801 Kč, které byly poskytnuty těžce nemocné dívce na  pořízení polohovacího lůžka a  invalidního vozíku. Na tradičním masopustu, kterého se zúčastnilo na  padesát masek, se tedy oldskauti nejen výborně bavili, ale navíc pomohli dobré věci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Skauti z 18. oddílu Bílý útes se poněkolikáte zúčastnili lednové Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky. Výtěžek sbírky putoval na Plzeňsku například do Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech či Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši.

STRAŠIDELNÝ LES Na 130 nebojácných dětí ze Slovan dorazilo 2. září k bráně Strašidelného lesa. Známá plzeňská strašidla obsadila Homolku kolem dokola a  bylo třeba jim ukázat, že máme pro  strach uděláno a  že je zvládneme osvobodit. Byla mezi nimi například Bílá paní, velbloud z  plzeňského znaku, Radouš z  Radyně nebo víly od  Boleveckého rybníku. Každý si kromě dobroty a památeční placky odnášel i dobrý pocit ze zvládnuté výzvy.

ZPÍVÁNÍ KOLED V KOSTELE Druhým rokem starší skauti, skautky a vedoucí odhodili trému a natrénovali přibližně deset koled a  vánočních písní. Jejich úmyslem bylo vánočně naladit a potěšit Plzeňany, kteří měli chuť sečkat v kostele na Jiráskově náměstí po skončení štědrovečerní půlnoční mše a společně si zazpívat.

13


Z ODDÍLOVÝCH KRONIK

„Zkraje roku jsme výjimečně vyrazily na výpravu s 15. oddílem a výjimečně jsme nechaly doma světlušky a  vlčata. Z autobusu ze Strakonic jsme vystoupili v  roce 1968 – co se děje jsme zjistili už ze scénky na nádraží. Do našeho útočiště ve Čtvrtníkovo srubu se k nám dostala zpráva o zrušení skautingu. Co jsme měli dělat? Nedali jsme se a na tajném místě obnovili svůj skautský slib. Když už se zdálo, že jsme v bezpečí, ukázalo se, že to celé mají nafocené. Zkoušeli jsme utéct, ale stejně nás zatkli a my měli co vysvětlovat. Ještě, že nás nedělní autobus vyhodil zase teď a tady.“ (Ookenins)

„Jak se již stalo tradicí našeho oddílu, i na Velikonoce roku 2016 byla pořádána tradiční Výprava za pomlázkou do Hradiště a jeho blízkého okolí. Sešli jsem se časně zrána v hojném počtu – maminky, tatínkové, děti větší i menší včetně miminek v kočárcích. Vyrazili jsme směr Homolka, kde jsme si na fitness stezce procvičili ztuhlé údy na hrazdách, prolézačkách a dalších cvičebních nástrojích. Děti měly spoustu sil a překonaly svými výkony tatínky i maminky. Cestou do Hradiště jsme zahráli několik her pro pobavení dětí. V  Hradišti jsem nalezli náš oblíbený plácek a děti vytvořily krásné ohniště, které zásobily spoustu nasbíraného dřeva. Nej14

starší skautík zapálil oheň a již se všichni vrhli na opékání donesených uzenin. Poté jsme se přesunuli k blízkému potůčku a  pořídili si zde dostatečné množství vrbových proutků na  výrobu pomlázek. Se svazky proutků jsme se přesunuli na blízkou plovárnu v Hradišti, kde jsme za metodické pomoci zkušených tatínku upletli pomlázky. Když bylo dílo dokončeno, nastala otevírací doba místní hospůdky a  my jsme se mohli zahřát teplým čajem. Děti se nejprve věnovaly místním atrakcím, poté jsme si společně zahráli několik edukativních her s  ekologickou tématikou a  následně již v  odpoledních hodinách následoval návrat do  džungle velkoměsta.“ (Bílá střela)

„Na samém konci dubna se spojili síly všech družin světlušek, aby sprovodily ze světa vlastnoručně vytvořené čarodějnice. Ale nezůstalo jen u toho. Dlouho jsme dumaly jak to vlastně bylo s tím strachem z čarodějnic. Druhý den se každá družina vypravila na výlet po okolí – třeba sbírat byliny na lektvary nebo si užít přírodu zalitou jarním sluncem.“ (Ookenins)


„V září 2016 připravili členové pražské družiny pro celý klub Bílé střely zajímavý program. Sešli jsme se v Resslově ulici v Praze, kde byla domluvena prohlídka Národního památníku hrdinů Heydrichiády včetně filmu. Poté jsme prošli pěšky po trase Hlávkova kolej, Karlovo náměstí a  Žitná ulice, kde jsou pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka, kteří byli smrtelně zraněni během protinacistické manifestace konané 28. října 1939. Dále nám naši pražští bratři připravili spolu se členem Českého svazu bojovníků za  svobodu komentovanou prohlídku Petschkova paláce a prohlídku podzemí. V budově Českého rozhlasu jsme vyslechli Apovu přednášku o pohnutých časech v letech 1945 a 1968. Také jsme se zastavili u místa sebeupálení Jana Palacha.

„O velikonočních svátcích jsme podnikli velkou výpravu do Kokořínska. Vyrazili jsme už ve čtvrtek odpoledne. Cesta byla ale dlouhá a do klubovny jsme se dostali až večer. Druhý den se dvě ,skupiny krollů' utkaly o inteligenci své rasy. Cílem bylo dopravit moudrost na  hrad Kokořín. Menší skupině se to po velkých bojích nakonec podařilo, ale protože ,krollové' nikdy moc rozumu nepobrali, zapomněli, co s moudrem vlastně chtěli. V  sobotu jsme prolézali pískovcové skály v okolí a zkoušeli do jakých děr se vejdeme. Odpoledne došlo k menšímu problému s elektřinou (nefungovalo čerpadlo a světlo v kuchyni). Naštěstí máme jako oddílové vedoucí odborníky a ti problém vyřešili. V neděli jsme podnikli výlet na Pokličky. Velikonoční pondělí kluci využili k vyšupání světlušek a Jahody.“ (Žlutý útes)

Dále jsme se přesunuli metrem na Vyšehrad, kde jsme navštívili hroby Vlasty Koseové – zakladatelky českého dívčího skautingu, Antonína Benjamina Svojsíka – zakladatele českého skautingu a Josefa Rösslera-Ořovského – zakladatele prvního českého oddílu vodních skautů a všestranného českého sportovce. U hrobu Milady Horákové přednesl bratr Marek Světlík, člen klubu Milady Horákové, příspěvek o její osobě.“ (Bílá střela OS)

„Na začátku letních prázdnin jsme vyjeli do severních Čech do  Českého Švýcarska, kde jsme putováním strávili 5 dní. Navštívili jsme mnoho míst – za zmínku stojí především Pravčická brána.“ (Modrý útes)

„Před letními prázdninami nám přišla velmi zajímavá nabídka na spolupráci s  Českou televizí. Ta připravovala celostátní hru s názvem Zastavme roboty. Po domluvě jsme se rozhodli zapojit a 'kešku' (krabičku na předem známých GPS souřadnicích s  různými drobnostmi, úkolem a  tajným heslem do  soutěže), o  kterou se náš oddíl měl starat, jsme schovali nedaleko rotundy sv. Petra a  Pavla a  základů kostela sv. Vavřince blízko Starého Plzence. Návštěvníci tak měli možnost poznat historii onoho místa a  za splněný úkol si přečetli heslo do  soutěže. Členové našeho oddílu pak pravidelně kontrolovali, zda se s krabičkou nic nestalo, je na svém místě a nic nechybí. Sami tak mohli podniknout výlet s rodiči a užít si krásu místa.“ (Bílý útes) 15


Statistiky

V uplynulém roce se středisku podařilo stabilizovat stávající členskou základnu, která dosáh250 208 205 la svého dosavadního maxima v lednu 2016. 190 200 172 Přestože středisko zaznamenává vzrůstající 148 150 127 125 poptávku o  skauting a  navštěvování oddílů 118 100 ze stran veřejnosti, je nuceno nové zájemce odmítat či řadit na čekající listiny, jelikož už del50 ší dobu hlásí většina oddílů naplnění kapacit 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (především v družinách dětí mladšího školního Počet členů (k lednu daného roku) věku). Oddíly se snaží tuto situaci řešit a vedou dospívající členy ke zvyšování kvalifikace nezbytné pro vedení dětí (rádcovské, čekatelské, vůdcovské a zdravotnické kurzy) tak, aby bylo v následujících letech možné udržet nebo navýšit kapacity oddílů. Příležitost k navýšení členské základny střediska nabízí zejména oddíl Bílá střela, který se v budoucnu transformuje z klubu rodinného skautingu na oddíl mladších členů. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

V roce 2016 zvýšilo svou kvalifikaci 12 členů střediska. Jesenický vůdcovský lesní kurz: Ondřej Pavlík, Matyáš Ratislav (18. odd.) Čekatelský lesní kurz MOA: Adam Ladman, Antonín Vojáček (12. odd.) Čekatelská zkouška ČEZKO 2, vůdcovská zkouška ČEZKO 3: Jan Jandura, Vladimír Singer (11. odd.) Zdravotnický kurz Flastr: Karel Dudáček, Tomáš Prusík (15. odd.), Ondřej Pavlík (18. odd.) Rádcovský kurz PRAK: Oldřich Petr Kodeda, Lukáš Skala, David Šleis, Ondřej Jaroslav Vild (18. odd.) Číslo oddílu

Typ oddílu

∑ členů

∑ dětí

∑ dospělých

% žen

Ookenanis

10

oddíl mladších členů

42

35

7

100 %

11

Bílá střela

11

klub rodinného skautingu

10

0

10

20 %

36

Modrý útes

12

oddíl mladších členů

34

28

6

32 %

11

Bílá střela

13

klub kmene dospělých

23

0

23

22 %

57

Žlutý útes

15

oddíl mladších členů

35

30

5

20 %

9

Sedmnáctka

17

klub rodinného skautingu

14

4

10

71 %

34,5

Bílý útes

18

oddíl mladších členů

44

32

12

0%

12

Celkem*

205

129

76

38 %

14

Oddíl

* Včetně 3 dospělých členů registrovaných přímo pod střediskem.

16

Věk

(medián)


HOSPODAření

NÁKLADY Hlavní činnost (Kč)

Hospodářská činnost (Kč)

Celkem (Kč)

Spotřeba materiálu

215 576

215 576

Služby

111 496

111 496

Ostatní náklady

18 500

18 500

Odpisy, prodaný majetek

16 982

16 982

362 554

362 554

Celkem

VÝNOSY Hlavní činnost (Kč) Tržby za vlastní výkony a za zboží

Hospodářská činnost (Kč)

Celkem (Kč)

2 611

2 611

238 867

238 867

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

96 670

96 670

Dary

10 000

10 000

Přijaté členské příspěvky

73 090

73 090

Provozní dotace

17 000

17 000

Ostatní výnosy

Celkem

435 627

2 611

438 238

Hlavní činnost (Kč)

Hospodářská činnost (Kč)

Celkem (Kč)

73 073

2 611

75 684

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

17


DOU

SKÁ

CUKR OVAR SKÁ

CUKROVARSKÁ 5 JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ

KÁ VS RO TE KO

N VA SLO

DLE VEC KÁ

Údržba kluboven

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ

V klubovně došlo k reorganizaci nábytku. Kvůli nově vzniklé družině bylo totiž nutné střediskové akce opět začít využívat obě části klubovny. Také byla provedena instalace nového osvětlení, v rámci které proběhl i velký úklid. N VA SLO SKÁ

A OV STK ČÁ

HLUBOKÁ 19

HLUBOKÁ

VÁ ESO

SKÁ

N VA SLO

Na klubovně byly vlastními silami dokončeny práce na kompletní rekonstrukci elektroinstalace, zateplení stropu a opravě střechy. Dále byly vyměněny vnitřní dveře a došlo k úklidu okolí klubovny.

PARK HOMOLKA

C MU PO

NE KÁ

STA

V roce 2016 probíhala na klubovnách běžná údržba a pravidelné úklidy. Větší pozornost byla věnována klubovně 10. oddílu, kde bylo nutné vyklidit sklep za účelem provizorního podepření shnilých trámů, jejichž výměna je plánovaná na rok 2017. Dále byly vyměněny vstupní dveře.

CE PLZEŇSKÁ

PLZEŇSKÁ CESTA 60, 62, 64


poděkování

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří v roce 2016 podpořili činnost střediska a usnadnili tak naše fungování. Dík patří také rodičům našich dětských členů za důvěru a spolupráci – bez vzájemné důvěry by naše organizace nemohla fungovat. V neposlední řadě děkujeme… •  Úřadu městského obvodu Plzeň 2 za poskytnutou dotaci ve výši 17 000 Kč na opravu kluboven, •  panu Hovorkovi za bezplatné půjčení louky na tábor, •  manželům Nevečeřalovým a panu Prusíkovi za všeobecnou podporu a dopravu věcí na tábor a zpět, •  Ireně Surmanové za dopravu věcí z tábora, •  panu Máškovi za odvoz věcí na tábořiště, •  Robertu Hnátovi za vyřazené hasičské hadice, •  rodičům skautů, skautek, vlčat i světlušek 18. a 10. oddílu za výpomoc při hledání nového tábořiště, •  společnosti EBK s. r. o. za sponzorský dar pro uskutečnění rukodělných dílen Práce s kůží, •  Helmutu Richterovi za organizaci společného setkání oldskautů na Althütte u Malého Javorského jezera, za poskytnutí hradu Schweppermannsburg pro uspořádání krátkého letního tábora a za věnování speciálního vařiče, • historiku Matthiasi Conradovi za  odbornou přednášku na hradě Schweppermannsburg, v benediktinském klášteře v Kastlu a v kostelech v Pfaffenhofenu, •  obecnímu úřadu v Bučí, zejména starostovi panu Janouškovci, za zapůjčení velkého stanu, •  členu klubu Milady Horákové Marku Světlíkovi za přednášku o Miladě Horákové na Slavíně, •  Štefanu Arendášovi z Hamrů a Rodinnému centru Plzeň za ubytování členů klubu oldskautů při tradičních akcích, •  kastelánovi zámku v Nebílovech Milanu Fialovi za umožnění koncertu v tanečním sále zámku, •  Bohumilu Röhrichovi, Zlatko Chalupníkovi a Miroslavu Dvořáčkovi za hudební vystoupení při koncertu pořádaném OS klubem Bílá střela, •  50. klubu OS Černá střela, zejména Jiřímu Kolovskému, za zapůjčení lodí a zajištění dopravy při společné oldskautské plavbě po Berounce.

19


desky

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Junák – český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s. Vydalo středisko Jožky Knappa Plzeň v roce 2017 v Plzni. Zpracovala: Jitka Baslová Dostupné na: http://skauti-plzen.cz

Profile for Jitka Baslová

Výroční zpráva 2016  

Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa, z. s.

Výroční zpráva 2016  

Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa, z. s.

Profile for jitkab
Advertisement