Page 1

Středisko Jožky Knappa Plzeň

Výroční zpráva 2014


Úvod . . . . . . . . . . . . 3 Poslání Junáka . . . . . . . 4 Středisko Jožky Knappa . . . 5   Vedení střediska . . . . . . . 6   Statistiky . . . . . . . . . . 7 Přehled oddílů . . . . . . . . 8 Činnost střediska . . . . . . 15   Tábory . . . . . . . . . . . 16   Společné akce střediska . . . 17   Připravujeme pro ostatní . 18   Výchova a vzdělávání . . . 19 Hospodaření . . . . . . . . 20   Klubovny . . . . . . . . . 21 Poděkování . . . . . . . . 22


Úvodem... Středisko Jožky Knappa Plzeň, které je jednou z jednotek organizace Junák – český skaut, má za sebou další rok úspěšné činnosti a nadále je klíčovou a stabilní součástí plzeňských volnočasových spolků pro děti a mládež. Rádi bychom Vás touto výroční zprávou informovali o našem poslání, aktivitách a hospodaření. Členy střediska jsou především děti a dospělí dobrovolníci ze Slovan, kde většina ze sedmi oddílů sídlí. Přes rok se nám, kromě výprav a táborů pro děti z oddílů, podařilo uskutečnit i několik akcí pro veřejnost. Díky těmto akcím (za všechny jmenujme například Dny pro mateřské školy) jsme zaznamenali velký nárůst nováčků v našich řadách, do té míry, že v současné době většina oddílů hlásí plný stav a není z kapacitních důvodů schopna přibírat všechny nové zájemce. Středisko se snaží udělat maximum, aby zvládlo většinu nových zájemců do řad oddílů přijmout, například tím, že se soustavně věnuje výchově budoucích vedoucích a budování kvalitního zázemí pro jednotlivé oddíly. Podařilo se nám vyjednat prodloužení výpůjčky kluboven na Plzeňské cestě s Magistrátem města Plzně na dalších dvacet let a také jsme začali s pracemi na zateplení klubovny v Hluboké ulici. Na setkání v roce 2015 se těší skauti a skautky střediska Jožky Knappa. Bc. Jiří Dlouhý vůdce střediska

3


Poslání

Junáka

Junák – český skaut, z. s. (do nedávna Junák – svaz skautů a skautek ČR) je v současnosti největším výchovným hnutím pro děti a mládež v Česku. V roce 2014 si skauti připomněli 25 let od třetí obnovy Junáka, ke které došlo krátce po Sametové revoluci. Ve skautu neboli Junáku se za více než 100 let existence (násilně přerušené totalitními režimy) mnoho změnilo, hodnoty však zůstávají stejné. Pozitivní vztah k přírodě, řízení se skautským zákonem, přátelství a vzpomínky člověku zůstanou zpravidla na celý život. Skauting učí samostatnosti, zodpovědnosti vůči sobě, druhým i společnosti a zbavuje lhostejnosti k věcem veřejným a strachu vystoupit ze své komfortní zóny. Aktuálnost těchto myšlenek dokládá rostoucí počet skautů a skautek v ČR, mezi než patří nebo patřily osobnosti jako Václav Havel, Tomáš Halík, Jiří Stránský či Šimon Pánek. Skauting člověka učí také mnohým praktickým dovednostem – vaření, orientaci v přírodě, mluvení před lidmi, práci v týmu či strategické plánování, vše v kombinaci s partou lidí podobného smýšlení a směřování. Celé hnutí je založené na dobrovolnosti – všichni naši vedoucí vykonávají skautskou činnost ve svém volném čase a nejsou za ni nijak placeni. Po škole nebo práci nejen připravují schůzky, výpravy, tábory, popř. velké akce na místní, republikové i mezinárodní úrovni, ale také se soustavně věnují svému vzdělání, které z nich dělá odborníky na pedagogiku, plánování, hospodaření či komunikaci s médii.

4


Středisko

Jožky Knappa

Skautské středisko Jožky Knappa je jednou z osmi organizačních jednotek skautského okresu Junáka Plzeň-město. Ohniskem činnosti střediska, respektive jeho 7 oddílů, jsou Slovany a Doudlevce – konkrétně klubovny na Plzeňské cestě, v Hluboké ulici a v Cukrovarské ulici nedaleko Papírenské lávky. Rok 2014 byl pro středisko úspěšný a ukazuje se, že o skauting je v Plzni stále větší zájem. Oproti předcházejícímu roku středisko registrovalo v lednu 2015 o 18 dětí více než v roce 2014. Velký zájem je především o předškoláckou výchovnou kategorii „benjamínky” a mladší školáky „světlušky a vlčata”. Rodiče u skautských oddílů oceňují především vedení dětí k samostatnosti a přirozenému pobytu v přírodě, čemuž se často dětem z měst u jiných organizací nedostává. Středisko si v roce 2014 připomnělo 70 let od předčasného úmrtí Josefa Knappa, který byl uvězněn za odbojovou činnost a zemřel na následky mučení a vyčerpání v terezínské Malé pevnosti. Na jaře Žlutý útes připravil debatu se skautem a členem Knappova odbojového sboru Jiřím Světlíkem a na podzim oldskautský klub Bílá střela obnovil dříve tradiční závod věnovaný Knappovi.

Junák – český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s. Americká 29, 301 00 Plzeň IČO: 4977 7955 E-mail: jozka.knapp@gmail.com Web: http://skauti-plzen.cz Facebook: http://fb.com/jozkyknappa Číslo účtu: 220 020 9238 / 2010

5


Středisková rada Junáka je nejvyšším řídicím orgánem střediska mezi sněmy. V čele stojí vůdce střediska, který je statutárním orgánem. Do pravomocí střediskové rady spadá zejména schvalování rozpočtu, plánování činnosti a přijímání vnitřních předpisů závazných pro všechny členy výchovných jednotek – oddílů. Rada střediska Jožky Knappa se schází pravidelně jednou měsíčně, přičemž jedna z porad bývá výjezdní. V roce 2014 tak vedení vyjelo do kovárny v Kamýku, kde za poskytnutí příjemného zázemí pomohlo majitelům s pracemi na kovárně.

Vedení střediska Vůdce střediska Bc. Jiří Dlouhý Zástupce vůdce střediska pro výchovu

Zástupce vůdce střediska Vůdci oddílů

10. oddíl Ookenanis Bc. Zdeňka Holoubková

Výchovná zpravodajka Anna Holoubková

11. oddíl Bílá střela Mgr. Tomáš Pugner

Výchovný zpravodaj Martin Ouřada

Hospodář Karel Wagner

13. klub OS Bílá střela Jiří Beran

Předseda revizní komise Ing. Petr Janeček, PhD.

Mediální zpravodajka Mgr. Jitka Baslová

12. oddíl Modrý útes Michal Stehlík

15. oddíl Žlutý útes Ing. Karel Dudáček

17. oddíl Sedmnáctka MUDr. Petra Preslová

18. oddíl Bílý útes Bc. Michal Procházka

6


Statistiky V roce 2014 jsme zaznamenali nárůst počtu členů střediska v dětských kategoriích, zatímco počet dospělých zůstává po loňském nárůstu stejný. Děti a mladiství tedy tvoří 65 % členské základny, poměr mezi dětmi a dospělými se tak přiblížil plzeňskému průměru (67,9 % členů do 18 let). Nejvíce nováčků je dle očekávání mezi vlčaty a světluškami, resp. u dětí mezi 6 a 15 lety. Těší nás, že dokážeme motivovat dospívající skauty a skautky (15-18 let), kteří ve středisku zůstávají a postupně začínají pomáhat s vedením družin a oddílů.

Vývoj členské základny (1/2010-1/2015) 200 180 42

160

41

140

18

120 19

100 80

29

60

17

40 51

20 0

18

16

27

29

16

14

25 26

37

6

7

> 26 let 84

64

10

91

103

< 26 let < 18 let

67

< 15 let < 6 let

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Složení členské základny střediska 6%

140

22 %

120 100 80

13 %

54 % 5%

60 40 20 0

< 6 let

< 26 let

děti (65 %)

< 15 let

> 26 let

dospělí (35 %)

2010

děti 

2011

2012

2013

2014

2015

dospělí 

< 18 let

7


Ookenanis 10. oddíl Ookenanis v roce 2014 tvořily 3 družiny světlušek a jedna družina skautek. V únoru oslavil celý oddíl Den sesterství – mezinárodní svátek všech skautek a světlušek, každý druhý měsíc se všechny světlušky spolu se skautkami sešly na oddílové schůzce a v průběhu roku družinky přespaly na klubovně. I v roce 2014 spolupracoval oddíl Ookenanis s Bílým útesem – spolu se oddíly vydaly na jarní prázdniny do Tachova, na podzimní pod hrad Buben a společně strávily i letní tábory a oslavily Vánoce. V září se k oddílu připojila španělská skautka Loren, která byla v Plzni v rámci studia na studijním výměnném pobytu Erasmus. A tak se skautky a světlušky na výpravách i schůzkách setkávaly s ní a jejími přáteli, komunikovaly v angličtině a navázaly mezinárodní přátelství. V přátelství by skautky rády pokračovaly dopisováním si se skauty z Lorenina oddílu. Oddíl také obnovil své logo a oděl se do nových triček. Díky manželům Šonkovým, kteří finančně podpořili činnost oddílu, si 10. oddíl pořídil psychomotorický padák. Typ oddílu: dívčí Vůdce oddílu: Bc. Zdeňka Holoubková Klubovna: Plzeňská cesta

8

Výprava do kamýcké kovárny Na závěrečnou výpravu vlčat a světlušek, na poslední výpravu před koncem skautského roku, jsme vyjeli ke Švihovu. Bylo parno, a tak jsme se zchladili ve zdech hradu, našli jsme kešku, a po troše bloudění i cestu k místu, kde jsme měli nocovat. Ve staré kovárně v Kamýku se nám ohromně líbilo. Na hraní spousta slámy a vody, koně, kterých jsme se vůbec nebáli a povozili se na nich. Ohýnek, pečení buřtů, noční zpívání a spaní pod širákem! V neděli jsme našli druhou kešku a vylezli na skálu. To byl pohled! Ještě jsme drobně pomohli místním, co nás tak vlídně přijali, a už jsme odcházeli směr Plzeň a těšili se na tábor …

Počet dětí: 34 Počet dospělých: 7 Web: www.skauti-plzen.cz/ookenanis


Výprava na Poledník Sedíme ve vlaku, je těsně po rozbřesku a já přemýšlím, zdali přeci jen zlí jazykové neměli pravdu a plánovaná porce 20 km přes vrchol Poledníku s batohem na zádech nebude pro pětileté děti moc... ... „Mě bolí nožičky!” „Kecáš! Víš, co si zpívají mravenci, když je bolí nohy? Zpívají si: ‚Levá, pravá, seno...’” „Sakra, to tu říkanku mravenci nemohli vymyslet delší? Na Poledník je to ještě minimálně hodina,“ pomyslím si... „Hele, kluci, kdo vymyslí další sloku?“ Zabralo to... ... „Brkmene, v kolik jede ten autobus ze Srní?“ Jejda, 6 km za hodinu s dětmi nedáme! I když z Poledníku to přeci musí být pořád s kopce, kdybychom běželi, tak možná, kdybychom běželi rychle...

Bílá střela Oddílu rodinného skautingu Bílá střela se podařilo v roce 2014 stabilizovat kolektiv prostřednictvím pravidelných výprav a středečních schůzek na klubovně. Děti dorůstají a jsou nyní schopné absolvovat i vícedenní výpravy – za zmínku určitě stojí putovní výprava po Šumavě, splutí Berounky či dobytí Hojsovy stráže. Rodiče s dětmi také již podruhé podnikli expedici na skautskou základnu Bílého orla v Javorné. V létě oddíl navštívil tábor 13. oddílu, ve kterém jsou registrováni starší členové Bílé střely. Oba oddíly mají společnou historii a tedy i velmi úzce spolupracují – například na dlouhodobé rekonstrukci klubovny v Hluboké ulici. V roce 2014 se pracovalo na zateplení klubovny, jehož dokončení je plánováno na jaro 2015.

... „Kluci, stany jsou postaveny, dnes vyhlašuji večerku v 19 hodin, všichni jsme stráášně unavení.” „My ale nejsme unavení,“ zazní sbor dětských hlásků...

Typ oddílu: rodinný Vůdce oddílu: Mgr. Tomáš Pugner Klubovna: Hluboká ulice

Počet dětí: 0 (děti prozatím nejsou registrovány) Počet dospělých: 6 Web: www.skauti-plzen.cz/bilastrela

9


Modrý útes 12. oddíl Modrý útes je smíšený oddíl tvořený třemi družinami. Družiny Lištiček a Srnek navštěvují nejmladší děti z oddílu – světlušky a vlčata. Družina Rychlíků patří starším skautům, z nichž někteří jsou postupně zapojováni do vedení mladších družin. Rychlíci se v roce 2014 zúčastnili memoriálu Pavlíka, Šindeláře a Zaleského připravovaného skauty z Doubravky – dvě hlídky obsadily 1. a 5. místo. Mladší děti se zúčastnily Závodu vlčat a světlušek, kde se ve velké konkurenci umístily na 10. místě. Modrý útes strávil již tradičně letní tábor nedaleko Horní Lhoty na Klatovsku. Naopak novinkou v oddíle je znalostní soutěž – výherce získá speciální nášivku na kroj a putovní pohár. K oddílu také neodmyslitelně patří akční výpravy do přírody. V roce 2014 skauti vyrazili na běžky, kola, do kaolinového dolu v Nevřeni a podnikli podzimní výstup na Sněžku.

Typ oddílu: koedukovaný Vůdce oddílu: Michal Stehlík Klubovna: Cukrovarská ulice

10

Výprava na Sněžku Tento rok jsme se rozhodli, že o podzimních prázdninách vyrazíme na Sněžku, jelikož většina z nás tam nikdy nebyla. Jeli jsme vlakem, ten měl však zpoždění 30 minut a tak jsme nestihli přípoj v Praze. Museli jsme tedy jet jiným a přespat u Lúcy v Hradci, odkud jsme ráno pokračovali až do Vrchlabí. Druhý den jsme vyrazili na Sněžku. Věděli jsme, že nás čeká náročný výstup. Šli jsme stále vzhůru, ve výšce 1400 metrů nad mořem jsme spatřili první sníh. Dále po červené to byla krásná rovinka. Viděli jsme, jak se Sněžka tyčí před námi, a že to bude ještě fuška. Potom jsme pokračovali po nejprudším kopci směrem vzhůru. Na vrcholu byl pěkný vítr, ale také výhled. Cestou zpět jsme se zastavili na výborné borůvkové knedlíky a dále pokračovali do Pece pod Sněžkou, kde jsme se svezli autobusem zpět na základnu.

Počet dětí: 25 Počet dospělých: 7 Web: www.skauti-plzen.cz/modry-utes


Knappův memoriál Oldskauti z Bílé střely na podzim obnovili pro dospělé skauty dříve tradiční Knappův memoriál – závod pětičlenných hlídek, který kopíruje počínání Knappova odbojového sboru. Závodu se v 90. letech účastnily desítky skautů z Plzně, postupem času však upadl v zapomnění, jelikož některé disciplíny dnešní děti neznají – například signalizační abeceda „semafor” už nepatří mezi komunikační prostředky, které by děti v době mobilních telefonů využily. V sobotu 18. 10. se tak sešlo Na Plovárně v Hradišti sedm pětičlenných hlídek oldskautů, z nichž tři sestavilo naše středisko – dvě hlídky byly z Bílé střely a jedna hlídka ze Žlutého útesu. Zvítězila hlídka rodičů 11. oddílu Bílá střela, kromě diplomu si odnesla i ručně vyřezávanou cenu, kterou zhotovil člen 13. oddílu Jaroslav Blumentritt – Šutr. Závod měl velký úspěch, každý si rád ověřil, zda „Knappák” ještě zvládne. Oldskauti se proto rozhodli v obnovené tradici pokračovat i v roce 2015.

Typ oddílu: klub oldskautů Vůdce oddílu: Jiří Beran

Bílá střela OS 13. klub oldskautů Bílá střela sdružuje osmnáct bývalých členů Bílé střely, kteří jsou rozděleni do tří družin podle doby, ve které začali skautovat – v roce 1945, mezi léty 1968-1970 a po roce 1990. Věkový průměr je 48 let. V klubu pracuje pět zájmových sekcí: historická, turistická, hudební, ekonomická a technická. Nejaktivněji pracuje sekce turistická. Pořádá pravidelné jednodenní i vícedenní výpravy do přírody. Hudební sekce připravila tři koncerty pro seniory z Domova sv. Alžběty. Hraje ve složení: kontrabas, housle, foukací harmoniky a tři kytary podporované oddílovými zpěváky. Při zkouškách oldskauti řeší mnohdy disharmonické nápady některých hudebníků, nebo neladící hlasy skautských zpěváků. Také panuje přátelská rivalita mezi elektrifikovanými hudebníky a hudebníky hrajícími akusticky. K dlouholeté tradici Bílé střely patří příprava hry Plzeňské uličky a spolupráce se zahraničními skauty – zejména s oldskauty z Bavorska. V roce 2014 začal opět pravidelně vycházet tradiční oddílový časopis TOTEM 55.

Klubovna: Hluboká ulice Počet dospělých: 18

11


Žlutý útes

Výprava do Šitboře

15. oddíl Žlutý útes je nyní smíšeným oddílem, ale až do podzimu roku 2014 byl oddílem čistě chlapeckým. Na podzim roku 2014 Žlutý útes založil novou koedukovanou družinu předškoláků, která dostala jméno Kulíšci. Oddíl tedy v současnosti tvoří čtyři družiny: zmínění Kulíšci, jedna družina vlčat – Vlci a dvě skautů – Supí pera a Křováci. Počet členů oddílu se během roku 2014 rozrostl na dvojnásobek a dosáhl historického maxima. Vedení družiny Křováků úspěšně převzali dva starší skauti, které oddíl v minulém roce zaškoloval. Na jaře vedení oddílu připravilo povídání s Jiřím Světlíkem, skautem z Knappova odbojového sboru, který byl dle svých slov vězněn nacisty i komunisty za dodržování skautského slibu. Skauti ze Žlutého útesu rádi vyráží na vandry do přírody, na poslední výpravu pod širák v roce 2014 se vydali v listopadu – na bývalé tábořiště v Šitboři. Oddíl také intenzivně pracoval na zútulnění a přizpůsobení klubovny nové družině.

Typ oddílu: koedukovaný Vůdce oddílu: Ing. Karel Dudáček Klubovna: Plzeňská cesta

12

Vyrazili jsme se podívat na naše bývalé tábořiště v Šitboři. Plán výpravy byl obvyklý: jít, občas si něco zahrát a spát v lese. Jenže jsme si pro výpravu vybrali nejhorší část roku, konec listopadu. Počasí bylo ideální – mlha, vítr, déšť a zima. Pátek uběhl rychle, v sobotu jsme si prohlédli naše tábořiště (od poslední návštěvy opět ubylo dost lesa) a pokračovali na Starý Herštejn. Tam jsme vystoupali nad mraky – svítilo slunce a byl nádherný výhled na Čerchov, Roklan a mraky přelévající se přes okolní kopce. Kus pod hradem jsme přespali. V noci jsme se dočkali nepříjemného probuzení – na stromech se utvořila několikacentimetrová námraza, pak se oteplilo a vše na nás během pár vteřin opadalo. Všichni jsme byli značně mokří. Ráno jsme se usušili, naposledy podívali na slunce a pak se vydali téměř neprůhlednou mlhou na vlak a domů.

Počet dětí: 33 Počet dospělých: 4 Web: www.skauti-plzen.cz/zluty-utes


Letní „minitábor“ v Prachově

Denní harmonogram rodiče:

...sfouknout snídani, zabalit sváču, nakojit, přebalit, zabalit (nezapomenout na křídy a zvířecí hru), vrátit se pro novou sváču (ta původní už je hbitě v bříškách...), najít mezi Prachovskými skalami tu správnou cestu pro kočárek, ukuchtit pro všechny oběd, sestavit dětem kuličkovou dráhu, nachystat těsto na opékání těstových hadů, během odpoledního spaní vygooglit otvírací dobu zámku v Loučni a připravit večerní program pro dospěláky, navštívit s dětmi interaktivní výstavu o Rumcajzovi, večer usnout déle než Matýsek...

Denní harmonogram dítěte:

...nesnídat, prozkoumat uhlíky po včerejším ohni (až bude mamka daleko v kuchyni), před odchodem se počůrat na nejméně vhodném místě, lézt po skalách a hrabat se v písku (hlavně ne do kočáru!), rozmetat kuličkovku po celé herně, zalít mouku čajíčkem, odpoledne neusnout, rozebrat kulisy Řáholce, odstranit Rumcajzovi fousy a za tmy rozhodně nezůstat sám v pokoji...

Sedmnáctka Sedmnáctka je oddílem rodinného skautingu, který funguje teprve druhým rokem. Sdružuje okolo třinácti skautských rodin s dětmi v převážně batolecím a předškolním věku, které mají chuť smysluplně a také trochu outdoorově sdílet své rodičovství. Kromě pravidelného „Batolecího klubíku“ a schůzek družiny Koťat oddíl podniká řadu originálních výletů do přírody – v roce 2014 například kočárkový orienťák, baterkovou stopovačku nebo rodinnou hru v ZOO. Rodiny také navštívily Luftovu zahradu, prohlédly si Divadlo Alfa a Záchrannou stanici zvířat pod Chlumem. Vrcholem skautského roku byl pak letní minitábor v Prachově.

...ale stejně pojedeme napřesrok znovu!

Typ oddílu: rodinný Vůdce oddílu: MUDr. Petra Preslová Klubovna: Hluboká ulice

Počet dětí: 3 (děti prozatím nebývají registrovány) Počet dospělých: 12 Web: www.skauti-plzen.cz/17ka

13


Bílý útes Chlapecký oddíl Bílý útes se v září rozrostl o další vlčáckou družinu s názvem „Vlci na vlaku”. Kromě té v oddíle působí ještě druhá družina, ve které si vlčata říkají Mafiáni. Kromě vlčat jsou v oddíle i starší kluci ve dvou skautských družinách Rysů a Lovců a nejstarší roveři, kteří se podílejí na vedení a občas podnikají vlastní akce bez dětí. Během roku oddíl jezdí na výpravy do přírody a do cizích měst, buď sám, nebo v doprovodu 10. oddílu Ookenanis. S „desítkou” oddíl strávil nejen jarní a podzimní, ale i letní prázdniny. Největším „trhákem” roku je právě letní tábor. V roce 2014 Bílý útes společně s Ookenanis nepořádal jen jeden tábor, ale po několika letech dva – jeden určený pro vlčata a světlušky, druhý pak pro skautky a skauty.

Typ oddílu: chlapecký Vůdce oddílu: Bc. Michal Procházka Klubovna: Plzeňská cesta

14

Výprava za odhalením pravdy Dorazila k nám zpráva, že v okolí Železné Rudy blízko Svárožné dochází k podivuhodným jevům a ztrácí se zde lidé. Byli jsme odhodláni vše prošetřit, ale jaké bylo naše překvapení, když hned první stopa, byla série azimutů a vzdáleností. „K čemu to je? Kam ukazují?” Pustili jsme se do jejich sledování, jenže po úspěšném absolvování trasy jsme se ocitli na stejném místě. Až po nakreslení cesty nám došlo, v jakém jsme průšvihu. Bylo to temné znamení ďábelské sekty! Kluci tomu nejdříve nevěřili, ale poté, co jsme při návratu z večerní procházky vyrušili přisluhovače temnot z odporného rituálu, začali brát věc vážně. Bylo nutné provést pár protizaklínadel a sehnat mocné artefakty, které by nás ochránily. Noc jsme sice přečkali bez újmy, ale po snídani nás napadli členové sekty. Díky odvaze a početní převaze jsme chytili jejich mistra a dostali z něj informaci, jak zbavit oblast temných sil. V okolních lesích se prý nachází panenka ukrývající duši samotného ďábla. A k jejímu zničení je zapotřebí mocný zdroj očistné síly – voda. „Ale kde jí sehnat dostatek? A bude to pravá voda?” No ovšem, voda z Čertova jezera nás spasí. Dva ešusy, trocha zasyčení a temná moc je poražena. Sláva!

Počet dětí: 28 Počet dospělých: 10 Web: www.skauti-plzen.cz/bilyutes


Činnost

střediska

Hlavní součástí skautského roku jsou každotýdenní družinové schůzky, na kterých je program výrazně přizpůsoben věku dětí. Přibližně jednou za měsíc se všechny děti z oddílu potkávají na oddílové schůzce a jednodenní nebo víkendové výpravě do přírody či města. Vyvrcholením roční činnosti jsou letní tábory. Děti se znají i napříč oddíly - setkávají se na střediskových odpoledních a výpravách – v roce 2014 například na společné víkendové hře na motivy zlatokopů. Vytváření vazeb mezi dětmi z různých oddílů je nezbytné pro budoucnost střediska, kdy jej budou dnešní děti týmově řídit. Kromě aktivit pro děti z našich oddílů připravujeme i akce pro ostatní, tj. pro veřejnost i pro oddíly z jiných skautských středisek v Plzni. Společným cílem všech akcí, ať už se jedná o pravidelnou schůzku družiny, setkání celého střediska nebo letní tábor, je vést děti k praktičnosti, zodpovědnosti, samostatnosti i spolupráci, zkrátka připravit mladé lidi na život.

15


Tábory Tábor otce Vezesýra (Žlutý útes) Úkolem účastníků tábora Žlutého útesu, který se konal začátkem prázdnin na louce poblíž německého Neuschönau, bylo podstoupit zaklínačský výcvik v Kaer Morhenu a utkat se s hrozivými nestvůrami a ještě horšími lidmi ze Sapkowského Ságy o Geraltovi a Ciri. Kromě běžného táborového programu všech 19 táborníků navštívilo v doprovodu průvodkyně místní „ZOO” (Tier-Freigelände) a pomáhalo na oplátku za vypůjčení tábořiště půl dne v dřevišti v Graupsäge.

Tábor Filoport (Ookenanis a Bílý útes) Na začátku prázdnin se na louku nedaleko Křínova sjela dvacítka skautů a skautek z oddílů Ookenanis a Bílý útes. Po krušném začátku, kdy první den promokli nejen táborníci, ale i veškeré vybavení, mohla brzo začít pouť Filoportem. Stroj Filoport měl původně zprostředkovat divákům filmů výrazně autentičtější zážitky z filmů a nechat je děj prožít na vlastní kůži. Stroji ale záhy došlo palivo a tak se skauti a skautky ocitli ve světě filmů na dobu neurčitou s jedinou nadějí – získat „happy endy”, nezbytné palivo do Filoportu. Na cestě za šťastným koncem prožili Mumii, Matrix, Stmívání, Šifru Mistra Leonarda a Shreka. Nakonec napojili Filoport dostatečnou dávkou šťastných konců a ve zdraví přistáli zpět na louce pod Křínovem.

Tábor Siouxů (Ookenanis a Bílý útes) Tábora vlčat a světlušek, rovněž nedaleko Křínova, se zúčastnilo celkem 27 vlčat a světlušek, pro které se louka stala místem divoké prérie. Tři rody z kmene Siouxů mezi sebou musely najít

16

vhodného kandidáta na nového náčelníka – ten stávající už byl starý a chtěl si zvolit nástupce. V průběhu tábora tak děti podporovaly svého kandidáta v 6 kláních, po kterých byl nejúspěšnější z nich zvolen náčelníkem. Na děti čekal kromě celotáborové hry i jiný program. Vyzkoušely si různá povolání a vydělaly si tak vlastní „peníze”, se kterými se snažily hospodařit. V maskování také přepadly tábor skautů, rodičům při návštěvním dni sehrály dramatická představení a řádily v Kosím potoce.

Tábor Hvězdná brána (Modrý útes) Tábora Modrého útesu, který se jako tradičně konal v druhé polovině července na louce nedaleko Horní Lhoty u Klatov, se zúčastnilo 24 dětí a 4 vedoucí. Celým táborem děti provázely postavy a úkoly ze seriálu Hvězdná brána. Úkolem dětí bylo bojovat proti Goaldům a zachránit tak svět před zkázou.

Tábor raků (Bílá střela) Oldskautský klub Bílá střela (13. klub OS) o prázdninách strávil několikadenní tábor v Brdech. Na tábor přijela i část rodinného oddílu Bílá střela (11. oddíl) a právě účast 4 generací skautů ve věku 5-86 let byla dle 22 táborníků na táboře tím největším kladem a přispěla k dokonalé pohodě a skautské atmosféře. Díky slunečnému počasí oddíly využily lesní rybník Drahota ke koupání, podnikly výpravu na Fajmanovy skály a „jako za mlada” hrály nejrůznější skautské hry. Volný čas, nejen u dvou táborových ohňů, byl věnován debatám o minulosti i budoucnosti oddílů a řadě dalších témat.


Společné akce střediska Plzeňské uličky Hra v historickém jádru města „Plzeňské uličky”, která se konala v březnu 2014, má dlouholetou tradici. Jaroslav Mašek, přezdívaný Hadži, poprvé připravil hru pro Bílou střelu již v roce 1969. Po obnovení skautingu v roce 1990 skauti z Bílé střely a skautky z Bílé střelky pátrali po historických tajemstvích svého města pravidelně. V roce 2013 oddíl tradici obnovil, historická sekce OS klubu Bílá střela připravuje hru pro děti z celého střediska. Ty se tak formou hry seznamují s památkami a historií svého města.

Tvořivé dílny Tvořivé střediskové dílny se konají nepravidelně po celý rok, v roce 2014 proběhly dvakrát. Děti z celého střediska tak mají možnost vyzkoušet si nové a netradiční výtvarné techniky. Během října děti vyráběly poprvé. Skautky a rangers z celého střediska si vyzkoušely, jak se vyrábí šperky technikou zalévané pryskyřice. Všechny si tak odnesly originální ručně vyrobené náušnice a náhrdelník. Na úvod druhého výtvarného odpoledne s vánoční tématikou přišlo na 30 vlčat a světlušek s cílem vyrobit svíčky z včelího vosku a keramický svícínek. Světlušky a vlčata vystřídaly skautky a rangers, které se seznámily s ovčím rounem a různými technikami práce s tímto přírodním materiálem.

slušníci kanadské jízdní policie se vydali na nová rýžoviště u Třemešného pod Přimdou, kde se pokusili pohádkově zbohatnout. Celkem 67 dětí a dospělých se zúčastnilo Zlatokopecké, společného střediskového víkendu na motivy divokého západu a zlaté horečky. Starší děti napřed musely podniknout dalekou cestu zkomplikovanou výskytem banditů. Když všichni konečně dorazili na rýžoviště a utábořili se, začala dlouho očekávaná hlavní hra a večer následovala zábava v saloonu. V neděli proběhlo několik kratších hříček v dešti a náročná cesta domů. Jelo se, kde se dalo, i strojvůdci na klíně, vlak totiž přijel bez přiobjednaného vagónu.

Zlatokopecká Kdo by nechtěl zbohatnout? Najít zlatou žílu? Vyloupit banku? Zlata lační zlatokopové, indiáni hájicích si své území, prohnaní banditi a pří-

17


Připravujeme pro ostatní Dny pro mateřské školy V posledních letech pravidelně připravují vedoucí z našeho střediska ve spolupráci se dvěma mateřskými školami na Slovanech hravá odpoledne. Na zahradě školek letos na děti čekala plačící Beruška, která ztratila svou pohádku. Celkem asi 120 dětí se tedy v doprovodu rodičů rozprchlo navštívit pohádkové postavy ve snaze zjistit, do jaké pohádky Beruška patří. Na zahradě potkaly například Boba a Bobka, Pučmelouda, Šípkovou Růženku, Draka nebo Arabelu. Bohužel Beruška nepatřila do žádné z navštívených pohádek. Za splněný úkol u jednotlivých pohádkových postav však každý dostal kousek skládanky, díky které děti zjistily, že Beruška se ztratila Ferdovi Mravenci.

Skauti dětem na Homolce Skauti dětem je souhrnný název pro hravá stanoviště, která vždy začátkem září připravují skauti po celé Plzni pro děti z řad veřejnosti a jejich rodiče. Stanoviště našeho střediska je tradičně na slovanské konečné tramvaje č. 1. Největším lákadlem, mimo pohybových her, byl večerní strašidelný les. Kromě zážitku a povědomí o tom, jak to ve skautu vypadá, si řada dětí odnesla i vlastnoručně vyrobený odznáček.

Malá mlsná opice Jubilejní 15. ročník závodu pro světlušky a vlčata přivítal rekordní počet účastníků. Závodilo přes stovku dětí nejen z Plzně v celkem 29 soutěžních hlídkách. Úkolem vlčat a světlušek bylo zjistit podrobnosti záhadného útěku opice ze ZOO. Na samotném konci pátrání čekalo děti

18

velké rozhodnutí: učinit přítrž řádění opice nebo se smilovat a umožnit opici návrat do džungle? Vítězem se stala hlídka doubraveckého oddílu Střelka, nejlepší hlídka vlčat a světlušek z našeho střediska obsadila krásné bronzové místo.

Odpoledne pro radost Jelikož jeden z bodů skautského zákona praví, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným, rozhodlo se naše středisko uspořádat v dubnu ve spolupráci s diecézní charitou vystoupení pro seniory. Světlušky a skautky zazpívaly několik písní, vlčata a skauti secvičili pár krátkých divadelních scének a zlatým hřebem programu bylo hudební vystoupení oldskautů z Bílé střely. Věříme, že střetnutí generací bylo přínosné pro všechny a těší nás i další spolupráce plynoucí z tohoto odpoledne, neboť na vyžádání paní Homolkové uspořádali oldskauti ještě několik vystoupení, to doposud poslední před Vánoci.


Výchova a vzdělávání Být skautským vedoucím neznamená jen ve volném čase připravovat program pro děti, ale také průběžně se vzdělávat – získávat potřebné kvalifikace, znalosti a dovednosti v oblastech jako pedagogika, účetnictví, psychologie, strategické plánování či zdravověda. Zkouškám velmi často předcházejí kurzy, kde se skauti s problematikou seznamují. Vůdcovská zkouška, spolu s platnou kvalifikací Zdravotník zotavovacích akcí, opravňuje dospělé skauty vést oddíl nebo tábor. V roce 2014 absolvovali vůdcovský kurz Pavučina tři členové našeho střediska. Čekatelská zkouška je určená pro mladé lidi starší 15 let, kteří jsou vedoucími družin nebo pomáhají s vedením oddílu. Čekatelský kurz Odyssea tentokrát úspěšně absolvovali 2 skauti z Bílého útesu. I v uplynulém roce se výchovným zpravodajům střediska podařilo uspořádat několik setkání starších skautů a mladších roverů, kterým se pro zjednodušení začalo říkat „Namlanast” – tedy Nadějná mládež našeho střediska. Velkým úspěchem je to, že se tato skupina s nadšením pustila do přípravy závodu Malé mlsné opice. Setkávání mladých lidí, kteří projevují zájem o přípravu programu pro děti, je pro středisko velmi důležité, jelikož to jsou oni, kdo v budoucnu budou členy střediskové rady a středisko povedou. Pro dlouhodobé fungování oddílů je nezbytné strategické plánování činnosti oddílovými vůdci a pravidelné hodnocení skutečnosti oproti plánům. Oddíly každým rokem provádějí hodnocení kvality a konzultují stav plánu s výchovnými zpravodaji.

Vzdělávání je ve skautském programu klíčové a je nedílnou součástí schůzek, výprav i táborů. Za konkrétní zmínku stojí například beseda s bývalým politickým vězněm Jiřím Světlíkem, kterou připravil Žlutý útes a které se aktivně účastnily i nejmladší děti.

Beseda s Jirkou Světlíkem Jirka Světlík začal chodit do skauta před válkou, za války prováděl rozličné protiněmecké činnosti a po roce 1948 se zapojil do protikomunistického odboje – za obojí skončil ve vězení. V lednu jsme ho pozvali na oddílovou schůzku, aby povyprávěl o svých vzpomínkách. Jirka je známý jako dobrý vypravěč, klubovna tedy byla k prasknutí nacpaná posluchači. Všichni včetně nezbedných vlčat napjatě poslouchali, jak potají jezdil z Německa domů na stupátku u vlaku, a každou chvíli měli co dělat, aby přemohli smích nad vzpomínkami, které mají přes hrůzný kontext i vtipnou stránku – třeba historka o (neúspěšném) pokusu přepilovat mříže ve vězení. Jirkovo vyprávění bylo poučné a rozhodně také vtipné: „Komunisti slibovali hory, doly, zámky. A taky svoje slovo dodrželi: dali nás pod zámek a poslali kopat uran do dolů v horách.”

19


Hospodaření V roce 2014 se středisku podařilo, zejména díky dotacím poskytnutým ÚMO 2 a ÚMO 3, držet se dlouhodobého plánu a z rozpočtu uspořit část peněz na vytváření finanční rezervy. Rezerva středisku umožňuje reagovat na nepředvídatelné události.

Náklady Čl. příspěvky vyšším org. celkům Tábory Provoz kluboven Činnost oddílů

75 246 Kč 242 722 Kč 72 831 Kč 7 730 Kč

Členské příspěvky

141 700 Kč

Tábory

252 388 Kč

Dotace na provoz

39 326 Kč

Ostatní dotace

30 000 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

16 982 Kč

Pronájem a prodej materiálu

Ostatní

13 218 Kč

Celkem

Celkem

428 729 Kč

Výsledek hospodaření

20

Výnosy

+ 36 295 Kč

1 610 Kč 465 024 Kč


Klubovny Bílá střela V roce 2014 pokračovala dle plánu dlouhodobá rekonstrukce klubovny, na které se podílejí společně členové 11. a 13. oddílu. Nejvýznamnější byla realizace zateplení stropu první části klubovny, která byla uskutečněna díky materiálové dotaci poskytnuté Úřadem městského obvodu Plzeň 2. Zateplování klubovny bude pokračovat i v roce 2015. Ve spolupráci s odborem životního prostředí proběhla revitalizace okolí klubovny – parkové úpravy a instalace zátarasu doplněného o výstražné cedule, které mají zamezit tvorbě černých skládek v bezprostřední blízkosti klubovny.

V roce 2014 zřídili skauti ze Žlutého útesu na své klubovně nad uskladněným materiálem improvizované „patříčko”, namontovali výkonnější venkovní osvětlení a nové třífázové zásuvky. Při téže příležitosti byly v klubovně předělány elektrické rozvody do stavu umožňujícího budoucí instalaci proudového chrániče. Oddíly Bílý útes a Ookenanis se jako obvykle věnovaly údržbě kluboven na několika víkendových brigádách – proběhly drobné opravy, úklid a odvětrání sklepa, které zamezilo vzniku plísní.

Klubovna v Cukrovarské Klubovny na Plzeňské cestě Ve třech klubovách na Plzeňské cestě, které dlouhodobě středisku pronajímá Magistrát města Plzně, sídlí oddíly Ookenanis, Bílý útes a Žlutý útes.

Klubovnu v Cukrovarské ulici pronajímá středisku pro činnost Modrého útesu Volejbalový klub USK Slavia Plzeň. V roce 2014 skauti provedli opravu komína, nainstalovali venkovní osvětlení a osvětlení v předsíni. Rovněž doplnili zásobu topného dřeva na další zimu.

21


Poděkování

/

Vielen Dank

• Magistrátu města Plzně za prodloužení výpůjčky kluboven na Plzeňské cestě. • Úřadu městského obvodu Plzeň 2 za finanční příspěvek na zateplení klubovny v Hluboké ulici. • Úřadu městského obvodu Plzeň 3 za finanční příspěvek na koupi táborového vybavení. • Správě Národního parku Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) za zapůjčení tábořiště na letní tábor. | Wir danken der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald für die Verleihung des Jugendzeltplatzplatzes in Forstwald, wo wir unsere Sommerferien verbringen konnten. • Manželům Šonkovým za finanční podporu činnosti oddílu Ookenanis. • Panu Miroslavu Šnajdrovi ze Správy veřejného statku města Plzně za vstřícnost při pořizování nových tyčí na tee-pee. • Panu Vladimíru Prusíkovi za pomoc v průběhu roku a zejména dopravu věcí na tábor Žlutého útesu. • Panu Ing. Michalu Hruškovi za ochotu a pomoc s přípravou i realizací táborů oddílů Ookenanis a Bílý útes. • Pánům Krumlovi, Kadlecovi a Vranovskému za ochotu a odvoz materiálu na tábory oddílů Ookenanis a Bílý útes. • Radovanu Končickému za půjčení srubu a tábořiště a za pomoc s dopravou materiálu na střediskovou výpravu. • Michaele Bidmonové a Michalu Poléfkovi za ochotné poskytnutí zázemí Kovárny Kamýk pro různé akce v průběhu roku. • Vladimíru Kocourovi ze správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové za umožnění prohlídky raketové základny “Klondike”. • Manželům Vranovským za organizaci Legionářských her a Veteránské kanady. • Skautskému oddílu Severka střediska Stopa za ochotné půjčování klubovny na Plzeňské cestě. • Rodičům našich členů za důvěru v nás a tedy i důvěru v budoucnost celého skautského hnutí.

22


„První tým měl hrad a v tom hradu byla princezna. Nééé! Byl tam kulomet!“ Tom, 10 let ... „A potom byla snídaně, ale už si nepamatuji, co jsme snídali (přece musím mít v hlavě místo na něco jiného, třeba lumpárny).“ Marigold, 11 let „Ráno nás přepadli Lopata a Papír a sebrali nám sekyru, pilu a Tomův ešus a udělali stopovačku. Ešus byl přivázaný ke stromu zámkem s číselným kódem a u něho byly početní příklady. Měly se vypočítat. Nakonec jsme ešus urvali.“ Maty, 10 let ... „Pak jsem si lehl a poslouchal ptáčky (orly a supy), jak vesele štěbetají.“ Kolík, 15 let


Výroční zpráva 2014 Junák – český skaut,  středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s. Vydalo středisko Jožky Knappa Plzeň   1. dubna 2015 v Plzni Grafické zpracování: Jitka Baslová Dostupné na http://skauti-plzen.cz

Výroční zpráva 2014  
Výroční zpráva 2014  

Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.

Advertisement