__MAIN_TEXT__

Page 1


AVENTIN spol. s r.o.

PROJECT DEVELOPMENT


soupiska MFK Vítkovice 1 20 30

O gn j a n o v O gn j a n K o s to l a n s ký P etr   K o d eš Ja ku b    

1995 1985 1997

b r a n ká ř b r a n ká ř b r a n ká ř

2 4 5 11 12 13 18

C ver n a O n d ř ej C o u fa l R a d ek   H l a vs a Ja r o s l a v   K l ej n o t Ja n    P r a j za Ja ku b     M i ku l a D a vi d   Va c ek D a vi d   

1990 1990 1996 1994 1993 1983 1991

obrá nce obrá nce obrá nce obrá nce obrá nce obrá nce obrá nce

3 6 7 8 9 14 17 19

Fi a l a M a těj H r u zík Ad a m   Tex l Ji ř í         Va n ěk R i c h a r d   D em eter P a tr i k   O n d r á č ek Ad a m   W o j n a r P etr   Vítek R a d ek    

1990 1993 1993 1991 1994 1995 1989 1995

zá l o žn ík zá l o žn ík zá l o žn ík zá l o žn ík zá l o žn ík zá l o žn ík zá l o žn ík zá l o žn ík

15 16 21 27

Ju r č a R a d i m   K o va ř ík M a r i á n   M i š ín s ký Vl a d i m ír K r a u t D o m i n i k 

1993 1992 1986 1990

ú to č n ík ú to č n ík ú to č n ík ú to č n ík


Roman West Oldřich Jakubek Radim Seman Jan Kromus Oxana Bilik 

Příchody: Klejnot Jan Hlavsa Jaroslav  Jurča Radim  Vacek David   Fiala Matěj Mišínský Vladimír     Vaněk Richard    Ondráček Adam   Mikula David       Kraut Dominik  Texl Jiří    Prajza Jakub    Kostolanský Petr  Demeter Patrik                  Odchody:   Blucha Adam Býma Jakub    Bystrý Roman Dvořák Ondřej  Gebaurer Tomáš  Halaška Milan  Hykel Tomáš  Metelka František   Taraba Adam 

trenér asistent trenéra vedoucí mužstva masér fyzioterapeutka 

hostování z hostování z přestup z přestup z  přestup z  přestup z  přestup z  hostování z přestup z  přestup z  hostování z hostování z přestup z  hostování z

    

 

       

na hostování ukončení hostování   na hostování přestup  ukončení hostování  jednání o přestupu ukončení hostování  ukončení hostování  ukončení hostování 

Havířov Hradec Králové Jablonec Jihlava Karviná Karviná Karviná Liberec Opava Příbram Sigma Olomouc Slovácko ŠK Senec Vysočina Jihlava

Pustá Polom Háj ve Slezku Frýdlant

Advokátní kancelář Lisko & Vala


makostav

servis s.r.o.


6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

 M F K V ít k o v ic e   S K D y n a m o Č . B u d ě jo v ic e   F K P a r d u b ic e   F K F o t b a l T ř in e c   F C S e llie r & B e llo t V la š im   F C M A S T á b o r s k o   F K V ik t o r ia Ž iž k o v

 F K V a r n s d o r f   F K Ú s t í n a d L a b e m   S le z s k ý F C O p a v a   S K S ig m a O lo m o u c   F C B a n ík O s t r a v a   M F K F r ý d e k - M ís t e k   F K B a n ík S o k o lo v

2 : 3  ( 1 : 1 )  2 : 1  ( 1 : 0 )  0 : 2  ( 0 : 0 )  1 : 2  ( 0 : 2 )  1 : 1  ( 1 : 1 )  2 : 2  ( 2 : 1 )  2 : 2  ( 0 : 2 )


15.9.2016 16.9.2016 17.9.2016 17.9.2016 17.9.2016 17.9.2016 17.9.2016 18.9.2016

 1.S C Z n o j m o F K   F K Ú s tí n a d La b e m   F K B a n ík S o k o l o v   S K S i g m a O l o m o u c   M F K F rý d e k - M ís te k   F C B a n ík O s tra v a   S l e z s k ý F C O p a v a   F K V a rn s d o rf

 M F K V ítk o v i ce   F K P a rd u b i ce   F C M A S T á b o rs k o   S K D y n a m o Č . B u d ě j o v i ce   F K V i k to ri a Ž i ž k o v   1.S K P ro s tě j o v   F C S e l l i e r & B e l l o t V l a š i m   F K F o tb a l T ři n e c

18:00 18:00 10:15 16:30 17:00 17:00 18:00 17:00

PROSTĚJOV

ÚSTÍ n LAB.

TŘINEC

PARDUBICE

VLAŠIM

VÍTKOVICE

SOKOLOV

V. ŽÍŽKOV

Frý. - MÍSTEK

TÁBORSKO

OLOMOUC

1. SC ZNOJMO

VARNSDORF

OPAVA

Č. BUDĚJOVICE

OSTRAVA 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.


BRANKÁŘI 22 22 1 OBRÁNCI 3 4 5 6 12 14

Dol eček Ji ří Kouka l Ji ří Ha l ous ka Pa vel

17.4.1992 21.10.1999 23.5.1995

24 17 21

186 190 194

74 85 90

1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . 1.FC Zbrojovka Brno

Mezl ík Ra dek Cheredea Ol eks i y Svozi l Ja ros l a v Ci hl á ř Tomá š Odehna l Da ni el Hel ís ek Da vi d

20.5.1982 18.4.1994 9.9.1993 24.6.1987 3.9.1992 4.9.1982

34 22 23 29 24 34

183 182 185 173 188 171

80 78 85 70 78 70

1.SC Znojmo 1.SC Znojmo 1.SC Znojmo 1.SC Znojmo 1.SC Znojmo 1.SC Znojmo

Ga rčic Mi cha l Šumbera Ši mon Nepoži tek Ra di m Mota l Luká š Hol ub Mi cha l Švejka r Ji ří Ba rtol omeu Robert Ja vůrek Ja n Nji re Sti jepo Urba nčok Domi ni k

4.10.1998 5.1.1991 26.6.1988 6.3.1990 6.3.1994 5.5.1998 3.12.1993 16.5.1989 14.3.1991 22.9.1994

18 25 28 26 22 18 22 27 25 22

171 179 175 186 174 172 172 178 186 177

60 78 74 77 71 68 67 73 77 73

FC Pá l a va Mi kul ov 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . FC FASTAV Zl ín, a .s . 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . TJ Sl á vi e Da mni ce FC FASTAV Zl ín, a .s . 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . 1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s .

Yi l ma z Kubi l a y Rybi čka Petr Kl íma Ji ří

9.7.1996 14.1.1996 5.1.1997

20 20 19

184 186 190

80 80 74

1.SC Znojmo fotba l ový kl ub, a .s . 1.FC Zbrojovka Brno FC Vys očina Ji hl a va

24

181

76

fotba l ový kl ub, a .s . fotba l ový kl ub, a .s . fotba l ový kl ub, a .s . fotba l ový kl ub, a .s . fotba l ový kl ub, a .s . fotba l ový kl ub, a .s .

ZÁLOŽNÍCI 2 7 8 9 11 15 16 17 20 21 ÚTOČNÍCI 10 18 19

v e d o u cí tre n é r as. tre n é ra tr. b ran kářů ko n d ičn í tre n é r m asé r lé kař

AVENTIN spol. s r.o.

PROJECT DEVELOPMENT

P o d ze m s k ý Jiří K u če ra R ad im V o jv o d ík R o m an H an zále k Jo s e f S v o b o d a K v ě to s lav R as zk a R e n é M U D r. K o m zák M artin

1.8.1963 1.3.1974 24.7.1972 11.2.1975 25.8.1982 14.3.1971 24.7.1984


AVENTIN spol. s r.o.

PROJECT DEVELOPMENT


FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA

1.

6.8.2016

 1.SC Znojmo FK

 FC Baník Ostrava

1:1 (1:1)

2.

13.8.2016

 FC Sellier & Bellot Vlašim

 1.SC Znojmo FK

2:5 (1:3)

3.

19.8.2016

 1.SC Znojmo FK

 Slezský FC Opava

0:3 (0:1)

4.

26.8.2016

 SK Dynamo Č. Budějovice

 1.SC Znojmo FK

1:0 (1:0)

5.

7.9.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Pardubice

5:2 (2:2)

6.

10.9.2016

 1.SK Prostějov

 1.SC Znojmo FK

0:2 (0:1)

7.

15.9.2016

 1.SC Znojmo FK

 MFK Vítkovice

8.

24.9.2016

 FC MAS Táborsko

 1.SC Znojmo FK

9.

2.10.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Fotbal Třinec

10.

9.10.2016

 FK Viktoria Žižkov

 1.SC Znojmo FK

11.

16.10.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Varnsdorf

12.

21.10.2016

 SK Sigma Olomouc

 1.SC Znojmo FK

13.

28.10.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Baník Sokolov

14.

4.11.2016

 1.SC Znojmo FK

 MFK Frýdek-Místek

15.

11.11.2016

 FK Ústí nad Labem

 1.SC Znojmo FK

16.

20.11.2016

 1.SC Znojmo FK

 FC Sellier & Bellot Vlašim

Profile for Jirka 53

Program zn Vítkovice  

Program zn Vítkovice  

Profile for jirka53
Advertisement