Page 1

Ortopedickรก klinika


5


5

Úvodní slovo

5

Vedení kliniky Odborné skupiny

8 9

Oddělení kliniky

10

Ambulance Ortopedické kliniky Jednotka intenzivní péče I. Jednotka intenzivní péče II. Oddělení 8A Oddělení 8B Septická revizní ortopedie Operační sály

10 12 14 16 18 20 22

Statistika

24

Souhrnná zpráva o činnosti UCVSDP

28

Publikace a přednášky

32

Fotogalerie

42

Kontakty na nás

51


5

5

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi seznámit Vás s činností Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno za rok 2013 a představit v této ročence její základní aktivity a strukturu. Uplynulý rok 2013 byl bohatý nejen úspěšnými výsledky léčebně-preventivní péče a školské edukační činnosti, ale i celou řadou vzdělávacích a společensko-sportovních aktivit. Největší devizou našeho pracoviště je komplexnost poskytované péče, zahrnující nejen ortopedické výkony v celé jejich šíři, ale i poskytování spondylochirurgické péče v plném rozsahu. Dalším rozvojem nových operačních segmentů nejen navazujeme na úspěšnou historii kliniky, ale aplikujeme i nové léčebné a operační postupy. Především zařazení nových technologií při operacích deformit páteře a nových postupů při ošetření chondrálních defektů řadí naší ortopedickou kliniku mezi přední pracoviště nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi. Domnívám se, že především postupný rozvoj odborných klinický skupin vedl na klinice k prohloubení a zdokonalení nejen léčebných výsledků, ale i vědeckému a pedagogickému rozvoji dané problematiky. Klinika se v návaznosti na tyto léčebné programy intenzivně věnuje vědecko-výzkumné činnosti cestou univerzitních center LF MU. Naše ortopedická klinika se takto postupně stává i vyhledávaným místemh pro zájemce pro pre-postagraduální výuku. Výše uvedený rozvoj se odrazil i v početné přednáškové aktivitě nejen na půdě domácích kongresů, ale také na významných zahraničních odborných akcích.


6

Vedle celé řady četných zahraničních návštěv a studijních pobytů navštívil v uplynulém roce a odbornou přednáškou poctil naši kliniku především přední světový americký spondylochirurg a bývalý prezident SRS prof. Behrooz Akbarnia ze San Diega. Jeho návštěva byla součástí naší ukázkové operace nového vyvíjeného skoliotického systému KSpine pro americké kolegy. Instrumentační systém KSpine, vyvíjený v rámci multicentrické studie, se jeví jako jeden z největších budoucích příslibů pro efektivitu operací skolióz se zachováním růstu i pohybu páteře. Za velký odborný i společenský úspěch považujeme výběr ČR a Prahy k pořádání nejvýznamnějšího spondylochirurgického světového kongresu – 51. výročního kongresu SRS v roce 2016. Pořadatelství bylo přiděleno na základě zvací aktivity, která vzešla z naší kliniky a její pracovníci budou hostitelským subjektem této významné akce. S radostí pozoruji rozvoj společenských a sportovních aktivit na klinice, které významně napomáhají zpříjemnění náročného pracovního vytížení. Obzvláště významnou akcí se stává již tradiční, klinikou pořádaný, Cross Country Cup, nebo-li přebor zdravotníků v jízdě na horském kole, a to ve všech věkových kategoriích. Taktéž tradiční hokejové klání mezi oběma brněnskými ortopedickými klinikami proběhlo v roce 2013 bez zranění, což je vždy nejvyšší metou těchto soupeření. Za zmínku stojí i založení klinického hudebního tělesa Orthoband, jehož umělecký potenciál se pohybuje napříč mnoha hudebními žánry a styly.


7

K novým zásadním úkolům kliniky pro rok 2014 patří vybudování vlastních webových stránek zaměřených na hlavní problematiku pracoviště, kterými jsou deformity páteře, uspořádání 4. symposia o skolióze a zintenzivnění zahraniční publikační činnosti na podkladě dokončené analýzy odborného klinického materiálu z uplynulého roku 2013. Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům ortopedické kliniky i kolegům ze spolupracujích klinik FN Brno za jejich práci a úsilí, které nebylo vždy v nelehkých podmínkách současného českého zdravotnictví jednoduché. Také bych rád poděkoval i všem dodavatelským partnerům za jejich bezproblémovou spolupráci, kterou přispěli ke spokojenosti s péčí u našich pacientů. Přeji Vám úspěšný a příjemný celý rok 2014 a těším se na další spolupráci. Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.


Zástupce přednosty pro školství: Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Odb. as. MUDr. Luděk Ryba Zástupce přednosty pro spondylochirurgii: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D


9

5

Deformity páteře dětí a dospělých Vedoucí: Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Zástupce vedoucího: MUDr. Milan Leznar Degenerativní páteř – krční oblast Vedoucí: Odb. as. MUDr. Luděk Ryba Zástupce vedoucího: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Artroskopie Vedoucí: prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D. Zástupce vedoucího: Odb. as.MUDr. Marek Rouchal Traumatologie páteře Vedoucí: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D. Zástupce vedoucího: MUDr. Boris Chrást

Degenerativní páteř – bederní torakolumbální oblast Vedoucí: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D. Zástupce vedoucího: Odb. as.MUDr. Luděk Ryba

Záněty páteře Vedoucí: Odb. as. MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.

Onkologie páteře Vedoucí: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D. Zástupce vedoucího: MUDr. Radim Grosman

Problematika nohy Vedoucí: MUDr. Miloslav Maršálek

Endoprotetika Vedoucí: MUDr. Boris Chrást

Osteoporóza Vedoucí: MUDr. Jan Pešek

Problematika ruky Vedoucí: MUDr. Jan Novák


11

Ambulance bývá zpravidla prvním kontaktem pacienta s naší klinikou. Je umístěna ve 3. patře DTC pavilonu. Po registraci v kartotéce, kde jsou vystaveny základy zdravotnické dokumentace, již je pacient zván do jednotlivých ordinací k vyšetření. Na ambulanci Ortopedické kliniky FN Brno mají pacienti k dispozici celkem 5 vyšetřovacích místností, kde se střídají v jednotlivých dnech všichni erudovaní lékaři kliniky. Vedoucím lékařem ambulance je MUDr. Boris Chrást, úsekovou vedoucí sestrou Vladimíra Pospíšilová. Dalšími členy týmu jsou 4 zdravotní sestry a 1 sanitářka. Lékaři se specializují na problematiku chirurgie páteře, náhrady kloubní či endoskopické operační výkony v ortopedii. Ambulance se dle toho dělí na všeobecnou, specializovanou a ambulanci pro deformity a jiná onemocnění páteře. Kromě kartotéky a jednotlivých vyšetřoven má k dispozici ambulantní část i sádrovnu, denní místnost a hygienická zařízení. Lékaři vyšetří každoročně více jak 20 000 pacientů s nejrůznějšími obtížemi pohybového aparátu, odeslanými na naše pracoviště zejména k posouzení možností operačního léčení. Pacienti se k vyšetření objednávají zpravidla telefonicky, nejsou však výjimkou ani akutní vyšetření. Ambulance je v provozu ve všední dny v době od 7 do 15 hodin.


13

5

Jednotka intenzivní péče I je lokalizovaná v novější zástavbě a proto je jak architektonicky, tak vybavením moderní. JIP má 7 intenzivních lůžek, která jsou určena především pro péči o nemocné po operacích páteře a po dalších velmi složitých operacích. Vedoucím lékařem je odb.as. MUDr. Miroslav Nýdrle, staniční sestrou Ilona Kamenská. Odborný tým doplňuje stabilně další jeden lékař, 14 sester, 1 fyzioterapeutka a 1 pomocných zdravotnických pracovníků. Na JIP I jsou umisťováni pacienti vyžadující intenzivnější péči ve srovnání s JIP II a také na této JIP většinou tráví delší pooperační dobu. Pacienty je především oceňován systém oddělených boxů, umožňující individuální přístup k pacientům a zajišťující jejich větší soukromí. Mimo dospělých pacientů jsou zde umisťováni i děti a dospívající. K tomu musí přihlížet personální obsazení, ve kterém jsou zastoupeny i sestry s pediatrickým vzděláním a pravidelně sem dochází pediatr. Klademe důraz na moderní pooperační péči s pokud možno časnou rehabilitací a individuálním přístupem. Někteří pacienti mají neurologické postižení menší nebo větší tíže, takže pohybový režim na lůžku je náročný jak pro ošetřující personál, tak pro fyzioterapeutky.


15

5

Jednotka intenzivní péče II je umístěna v 8. nadzemním podlaží lůžkového traktu. Disponuje 6 intenzivními lůžky, která jsou určena především pro zajištění pacientů po implantacích endoprotéz a dalších náročnějších ortopedických výkonech. Vedoucím lékařem je odb. as. MUDr. Milan Filipovič, staniční sestrou Bc. Radka Bayerová. Odborný tým doplňuje stabilně další jeden lékař, 9 sester (2x ARIP, 2x Bc.), 1 fyzioterapeutka a 2 pomocní zdravotní asistenti. Intenzivní péče je určena nemocným s ohrožením nebo selháním jedné nebo několika životních funkcí z různých příčin. Na tomto oddělení je poskytována akutní intenzivní péče pacientům zejména v pooperačním stádiu, ale mnohdy také pacientům v předoperačním i pozdně pooperačním stádiu postiženým selháním srdce, krevního oběhu, dechové funkce, pacientům v bezvědomí či při péči o nemocné se závažným rozvratem vnitřního prostředí. K léčbě uvedených stavů jsou obě JIP vybaveny moderní diagnostickou a monitorovací technikou a přístroji pro podporu dýchání a srdeční stimulaci.


17

Lůžkové oddělení 8A je umístěno v 8. nadzemním podlaží lůžkového traktu. Má 33 standardních lůžek na 11 pokojích a 1 jednolůžkový nadstandartní pokoj. Vedoucím lékařem je MUDr. Milan Leznar, staniční sestrou Milada Jakl Jamborová. O pacienty na těchto lůžcích se stará tým 11 lékařů, 15 sester, 5 pracovníků PZP a jedna fyzioterapeutka. Na oddělení se hospitalizují pacienti z celého spektra ortopedických diagnóz. Z dětských pacientů zajišťujeme komplexní péči o nemocné s deformitami a úrazy páteře, v jejichž ošetřování je ortopedická klinika prioritním pracovištěm v celé ČR. V této oblasti je klinika zapojena do multicentrických evropských i světových studií a výzkumů. Další rozsáhlou skupinou jsou pacienti k artroskopickým operacím různých kloubů, jejichž součástí jsou i implantace chrupavek a jejich náhrad. Další velkou skupinou jsou pacienti s degenerativním postižením páteře. Jsou hospitalizováni na zhodnocení stavu a určení dalšího terapeutického postupu. Poté, je-li to indikováno, jsou operováni. Z ostatních skupin pečujeme o pacienty s onkologickou diagnózou s postižením páteře, jejichž léčení a ošetřování má svá specifika. Zejména při postižení míchy s neurologickým deficitem je terapeutický proces velmi náročný pro všechen personál oddělení. Průměrně ošetříme na tomto oddělení za rok 1800 pacientů (v roce 2013 - 1792 pac.), s průměrnou dobou hospitalizace 7 dní.


19 Lůžkové oddělení B se nachází v 8. nadzemním podlaží lůžkového traktu. Oddělení disponuje 30 standardními lůžky na celkem 10 pokojích. Vedoucím lékařem je odb.as. MUDr. Luděk Ryba, staniční sestrou Jana Fišerová. Lékařské zázemí doplňují 3 plně kvalifikovaní lékaři a 5 lékařů v přípravě, SZP 12 sester s různou kvalifikací ve směnném provozu, 2 fyzioterapeutky a 5 pomocných zdravotnických pracovníků. Oddělení je převážně zaměřeno na pacienty s problematikou kloubních náhrad. Za rok 2013 bylo hospitalizováno celkem 381 pacientů kterým byla implantovaná totální náhrada kyčelního kloubu z toho 116 pro zlomeninu a zbývajícím pro artrózu. Dále 299 pacientů po implantaci totální náhrady kolenního kloubu – prakticky všichni pro artrózu a 12 pacientů po náhradě ramenního kloubu. Dále jsou zde hospitalizovaní pacienti se širokým spektrem ortopedických onemocnění, před a po operaci páteře, velkých kloubů, deformity nohou a pacienti přijatí pro akutní či chronické bolesti páteře k infuzní a konzervativní terapii a současně vyšetření a naplánování operačního řešení. Oddělení je plně vybaveno pomůckami na polohování a rehabilitaci pacientů po operaci velkých kloubů včetně motorových dlah na cvičení kolene a jedné speciální dlahy na cvičení ramene. V rámci hospitalizace se pacienti po implantaci kloubů naučí samostatnosti, pohybový a polohovací režim po operaci, chůzi o berlích po rovině i po schodech. V případě potřeby odcházejí z našeho oddělení dále na následnou rehabilitaci v rámci FN Brno, do rehabilitačních ústavů – nejčastěji RÚ Jevíčko, Čeladná, Hrabyně nebo přímo pokračují v lázeňské terapii, kde máme spolupráci s lázněmi Klimkovice a Darkov.


5

Lůžkové specializované oddělení na revizní operace a septické komplikace po ortopedických operacích se nachází v 5. nadzemním podlaží lůžkového traktu. Celkem je k dispozici 6 lůžek na 2 pokojích. Vedoucím lékařem je odb. as. MUDr. Jaroslav Motyčka, staniční sestrou Renata Václavková. Tým doplňuje 6 samostatně pracujících sester. Oddělení je zaměřeno na septické komplikace, především po TEP kolen a kyčlí, infekty páteře a defekty měkkých tkání po ortopedických operacích. Infekty jsou nejčastěji léčeny proplachovou laváží 7 dní, cílenou a dlouhodobou antibiotickou léčbou, většinou po konzultaci s antibiotickým střediskem. K léčení defektů měkkých tkání užíváme VAC systémem a k léčbě chronických ran využíváme speciální prostředky řady Suprasorb. Snahou je individuální péče u chronických a dlouhodobě léčených pacientů.

21


23

5 Operační sály jsou umístěny ve 2. nadzemním podlaží lůžkového traktu a představují stěžejní součást každého ortopedického pracoviště. Naše klinika disponuje v rámci centrálních operačních sálů (COS) denně 3-4 plně vybavenými operačními sály, jak pro možnosti konvenční operativy, tak výkonů endoskopických. K možnostem operačních sálů patří možnost využití komplementu centrální sterilizace, peroperační skiaskopie či možnosti využití peroperačního mikroskopu. V případě septických výkonů disponuje klinika možností využití bariérového sálu. Styčným pracovníkem, pověřeným komunikací mezi ortopedickými sály COS a klinikou, je odb. as. MUDr. Marek Rouchal, staniční sestrou COS Irena Jedonová. Nejdůležitějším elementem, který zajištuje hladký chod operativy na našich operačních sálech, je tým 13 perioperačních sester, z nichž 11 má nejvyšší možné dosažitelné vzdělání v daném oboru. Stěžejním programem naší kliniky je operativa páteře v celé její šíři - od ošetření degenerativních onemocnění, přes nádorová onemocnění, traumata až po ošetření skolióz (v roce 2013 celkem 417 výkonů). Klasickou kapitolou ortopedických operačních výkonů je endoprotetika. Naše klinika se věnuje náhradám kyčelních, kolenních a ramenních kloubů a to jak v indikacích degenerativních postižení, tak u pacientů s traumaty a potraumatickými postiženími. Výkony probíhají na supersterilním sále se zajištěním instrumentárií, pokrývajících celou šíři moderní endoprotetiky (v roce 2013 bylo provedeno 742 výkonů z oblasti endoprotetiky). Další velkou kapitolou jsou výkony artroskopické – od běžných jednoduchých artroskopií až po výkony rekonstrukční. Rutinně jsou prováděny artroskopie kolenních a ramenních kloubů. Dále do portfolia patří i výkony na kyčelních a loketních kloubech, hleznech či zápěstích. V roce 2013 bylo provedeno celkem 754 artroskopických výkonů. Tyto 3 okruhy doplňuje klasická ortopedická operativa ve smyslu operativy deformit nohou, rukou, úžinové syndromy apod. Operační sály jsou připraveny pro využití po 24 hodin denně, 365 dní v roce. V minulém roce bylo na naší klinice provedeno 2282 operačních výkonů.


25


26


5

27


Souhrnná zpráva o činnosti Univerzitního centra pro výzkum skolióz a deformit páteře (UCVSDP) za období 2011 - 2013


29 Stěžejními cíly jsou: • Výzkum skolióz a deformit páteře s jeho klinickou léčebnou aplikací • Edukační činnost v pre i postgraduálním vzdělávání • Publikační a přednášková činnost sledované problematiky Zakládajícími členy jsou (v abecedním pořadí): Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Prof. MUDr. Roman Gál, PhD. Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Doc. MUDr. Martin Repko, PhD. Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA K základním aktivitám UCVSDP patří především vědecko-výzkumná, operační, publikační, přednášková a edukační činnosti. Problematika skolióz a deformit páteře je prioritní klinickou problematikou ortopedické kliniky LF MU a FN Brno. Vědecko – výzkumná činnost Základem vědecko-výzkumné činnosti je systematické prospektivní i retrospektivní sledování dlouhodobých výsledků léčby skoliotických deformit. Významná je i spolupráce na vývoji nových typů instrumentárií a při výzkumu etiologie idiopatické skoliózy. V květnu 2012 byla ortopedická klinika zařazena do multicentrické mezinárodní studie nového typu instrumentária pro korekci a stabilizaci adolescentních skoliotických deformit. Instrumentárium KSpine je designováno jako první instrumentárium svého typu umožňující zachování nejen růstu ale i parciálního pohybu páteře. Do multicentrické studie jsou zařazeny centra v Brně, Velké Británii, Turecku a Slovensku. Poradní výbor studie pak sídlí v USA. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno byla vybrána k souhrnnému zpracování prvních ročních výsledků, které doc. Repko odprezentoval na IMAST kongresu v 2013 konanému ve Vancouveru. V roce 2012 byl úspěšně dokončen grant MZČR NS/9846-4/2009 „Srovnání výsledků dvou typů operačního léčení idiopatických hrudních křivek – přední vs zadní výkon – prospektivní randomizovaná studie“ . Hlavním řešitelem byl doc. Chaloupka, členy týmu doc. Repko, dr. Tomášková, dr. Tichý, dr. Leznar a dr. Nehyba.


30 Publikační a přednášková činnost 2011 V roce 2011 bylo pod hlavičkou UCVSDP odpřednášeno celkem 25 přednášek na národních (19) a mezinárodních (6) konferencích. K nejvýznamnějším přednáškám roku 2011 patřila aktivní účast na Zorab sympozium v Londýně, na EANS v Římě a na CEOC v Orlandu. V roce 2011 byl doc. Repko hostitelem SRS sympozia v rámci největšího světového ortopedického kongresu SICOT pořádaného v červnu v Praze. Další významné bylo třídenní školení kolegů z regionu blízkého východu, ke kterému dostal doc. Repko pozvání do Bejrutu v dubnu 2011. Doc. Repko se jako školitel a člen Edukačního a vzdělávacího výboru Eurospine – evropské spondylochirurgické společnosti účastnil týdenního školení evropských spondylochirurgů v září 2011 v Barceloně. V roce 2011 byly publikovány 2 publikace s tématikou skolióz, z toho jedna kapitole v knize. 2012 V roce 2012 byly publikovány 3 publikace s tématikou skolióz, z toho jedna kapitole v knize. V roce 2012 bylo pod hlavičkou UCVSDP odpřednášeno celkem 21 přednášek na národních (13) a mezinárodních (8) konferencích. K nejvýznamnějším přednáškám roku 2012 patřila aktivní účast na IMAST v Istanbulu, na APOA v New Delhi a na ICEOS v Dublinu. Doc. Repko se jako školitel a člen Edukačního a vzdělávacího výboru Eurospine – evropské spondylochirurgické společnosti účastnil týdenního školení evropských spondylochirurgů v březnu 2012 v Luzernu. Ortopedická klinika a UCVSDP byli v září 2012 organizátorem národního spondylochirurgického kongresu v Brně. 2013 V roce 2013 bylo pod hlavičkou UCVSDP odpřednášeno celkem 24 přednášek na národních (17) a mezinárodních (7) konferencích. K nejvýznamnějším přednáškám roku 2013 patřila aktivní účast na K2M sympoziu v Římě, na IMAST ve Vancouveru, na SICOT v Hyderabadu a na CEOC v San Diegu. Doc. Repko se jako školitel a člen Edukačního a vzdělávacího výboru Eurospine – evropské spondylochirurgické společnosti účastnil týdenního školení evropských spondylochirurgů v březnu 2013 v Luzernu. Za velký odborný i společenský úspěch považujeme výběr ČR a Prahy k pořádání nejvýznamnějšího spondylochirurgického světového kongresu – 51. výročního kongresu SRS v roce 2016. Pořadatelství bylo přiděleno na základě zvací aktivity, která vzešla z naší kliniky a její pracovníci i UCVSDP budou hostitelským subjektem této významné akce.


31 Klinická a operační činnost Ortopedická klinika LF MU a FN Brno a UCVSDP plně zajišťuje komplexní péči o skoliotické deformity. V rámci ČR funguje jako referenční centrum. Součástí klinické práce je zajištění ambulantní a operační činnosti. Každý všední den je k dispozici specializovaná skoliotická ambulance. Zásadní činností je pak operační řešení skoliotických deformit. V průběhu let 2011-2013 jsme operovali na ortopedické klinice LF MU a FN Brno celkem 334 pacientů se skoliotickou deformitou.

2011 2012 2013 110 113 111

Nejvýznamnější novou léčebnou metodou bylo zavedení implantace tzv. rostoucích tyčí (GGS – growing guided system) do léčebné praxe. Toto instrumentárium umožňuje optimalizovat korekci skolióz u dětí s rostoucí páteří. Tímto způsobem lze předejít mnoha opakovaným redistrakcím při distrakčním typu instrumentace. Jako první v ČR operatéři Univerzitního centra (doc.Repko, dr. Filipovič) zavedli tyto tyče v roce 2011 u 11 pacientů s juvenilní formou skoliózy. Implantace rostoucích tyčí u prvních dvou pacientů měla široký ohlas v médiích. Edukační činnost Průběžně ortopedická klinika LF MU a FN Brno a UCVSDP zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku se zaměřením na skoliotickou problematiku. Na pozvání gruzínského národního medicinského institutu odoperoval v Tbilisi v říjnu 2011 a prosinci 2013 doc. Repko skoliotické křivky u 7 pacientů. V červnu 2012 navštívili odborníci z Tbilisi, dr. Gocha Chutkerashvili a dr. Buba Shalamberidze, na týdenní edukační pobyt ortopedickou kliniku a seznámili se s postupy operační léčby těchto deformit. V únoru 2013 proběhla ukázková operace nového typu instrumentace KSpine pro kolegy z USA – prof. Behrooz Akbarnia, San Diego a dr. Dennis Crandall, Colorado. Operace byla široce publikována v médiích. Při této příležitosti prof. Akbarnia, bývalý prezident SRS, přednesl na půdě kliniky přednášku na téma „Modern trends in tretament of EOS“. Další ukázkové operace skolióz probíhali pro kolegy na pracovišti ortopedické kliniky: • v květnu 2012 – 3 lékaři z Krakova • v červnu 2013 – 4 lékaři z Petrohradu • v září 2013 – 4 lékaři z USA a Kanady V období říjen-listopad 2013 absolvoval na ortopedické klinice 6 týdenní studijní pobyt se zaměřením na operační léčbu skoliotických deformit dr. Saravanan Shanmugam z Malajsie.


5

33

Adam, Z., Šprláková-Puková, A., Chaloupka, R., Krejčí, M., Pour, L., Král, Z., Mayer, J.: Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetným myelomem, který byl dlouhodobě léčen bifosfonáty. Vnitřní lékařství, 2013, 59, 11, 1022-1026 Chocholáč, D., Chaloupka, R.: Ortopedická tuberkulóza v ČR v letech 2005-2012. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2013, 73, 2: 57-62 Chocholáč, D., Kala, B., Gallo, J., Netval, M., Chaloupka, R.: Srovnání výsledků léčby tuberkulózy kolene a kyčle z období 2005-2012. Acta Chir orthop Traum čech, 2013, 80, 4, 256-262 Chocholáč, D., Netval, M., Chaloupka, R.: Kloubní tuberkulóza v ČR v číslech a grafech. Respiro, 2013, 11, 2: 18-26 Chocholáč, D., Netval, M., Chaloupka, R.: Senzitivita QuantiFERON®-TB Gold (In Tube) testu u kloubních forem tuberkulózy. Respiro, 2013, 11, 1: 30-37 Chaloupka, R., Dvořák, M., Tichý, F., Veselý, J., Nečas, A.: Development of the spine following pinealectomy or sensorimotor cortical area damage. Acta Veterinaria Brno, 2013, 82: 411-414.


34

Chaloupka R , Grosman R., Repko M., Cienciala J., Tichý V.: Možnosti operačního léčení primárních nádorů páteře, Postgraduální kurz v neurochirurgii 11. 4. 2013 Hradec Králové. Sborník, odborné přednášky, 10. - 12. 4. 2013, Hradec Králové, s. 33-34 Chaloupka R.: Možnosti operačního léčení nádorů páteře, seminář Vzdělávání v rámci lékařské posudkové službě 9. 4. 2013 Brno, elektronicky (dodám info) Chaloupka, R.: Možnosti operačního léčení skoliozy, pooperační komplikace, seminář Vzdělávání v rámci lékařské posudkové službě 9. 4. 2013 Brno, elektronicky Chrást B., Burda J., Zítka R.: Možné příčiny selhání osteosyntézy periprotetické zlomeniny kolenního kloubu, kazuistika. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15. – 17.5.2013 ( E – poster) Pešek J., Grosman R., Cienciala J.: Vývoj neurologického stavu po kombinovaných výkonech u metastáz páteře, XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.5.2013-17.5.2013 (E- poster) Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů. Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při řešení defektů chrupavky nosných kloubů. V.mezinárodní konference BIOimplantologie, Brno, 11. - 12. 4. 2013 Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Radikalita lečby spinalnich metastaz karcinomu prsu. XVII. Národního kongresu ČSOT, Praha, 15. -17. 5. 2013. 8.Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Indikace chirurgické léčby u spinálních metastáz karcinomu prsu. XXI. FREJKOVY DNY, Brno, 20.- 21.6.2013 Grosman R.: Hormonální receptory u kostních metastáz karcinomu prsu – radikalita výkonu. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19. – 20.9.2013


35

5

Bayer M. : Ošetření prvního metatarsofalangealního kloubu palce nohy s užitím silastikové protézy. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013 Břízová P., Cienciala J.: Zdravotní komplikace po implantaci TEP kyčle ASR XL. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013 Břízová P.: Zhodnocení sagitálního profilu páteře u pacientů operovaných pro idiopatickou skoliózu. 21. Frejkovy dny, Brno 20.-21.6.2013 Burda J., Chrást B., Krbec M., Ženčica P.: Dlouhodobé výsledky implantací Burch- Schneiderovy dlahy. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-.17.5.2013 Burda J., Ryba L., Filipovič M.: Současné možnosti operačního řešení juvenilních skolióz. VI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013 Cienciala J., Němec F., Ženčica P.: Implantace totální náhrady disku bederní páteře. 10-ti leté zkušenosti a dlouhodobé výsledky. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013 Cienciala J., Repko M., Chaloupka R., Zítka R.: Spondylolistéza bederní páteře a možnosti terapie. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013. Cienciala J., Tichý V., Repko M., Grosman R.: Operační léčení metastáz páteře. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013. Cienciala J., Ženčica P., Němec F.: Diferencované postupy při léčení úrazů krční páteře v letech 2008-2011, XXXIII. Červeňanského dni, Bratislava, Hotel Holiday Inn, 24. -25. 1. 2013 Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M., Rouchal M.: Srovnání metody rostoucích tyčí a usměrňovaného růstu páteře v léčbě idiopatických juvenilních skolióz. Bulovecké dny, Praha, 22.- 23.11.2013. Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M.: Možnosti léčení idiopatických juvenilních skolióz. XXXIII. Červeňanského dni, Bratislava, 24. - 25.1.2013 Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M.: Usměrňovaný růst páteře v operační léčbě idiopatických juvenilních skolióz. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013


36

Filipovič M., Vališ P., Rouchal M.: Zhodnocení výsledků vlastní techniky rekonstrukce SLAP léze. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.-17.5.2013 Filipovič M., Zobač A.: Zajímavá kazuistika zástřelu páteře. II. Spinální kongres, Mikulov, 7.-8.11.2013 Filipovič. M., Repko M., Nýdrle M., Leznar M.: Usměrňovaný růst páteře v operační léčbě idiopatických juvenilních skolióz. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.-20.11.2013 Grosman R.: Hormonální receptory u kostních metastáz karcinomu prsu – radikalita výkonu. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19. – 20.9.2013 Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Radikalita léčby spinálních metastáz karcinomu prsu. XVII. Národního kongresu ČSOT, Praha, 15. -17. 5. 2013. Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Indikace chirurgické léčby u spinálních metastáz karcinomu prsu. XXI. FREJKOVY DNY, Brno, 20.- 21.6.2013 Grosman R.: Hormonální receptory u kostních metastáz karcinomu prsu – radikalita výkonu. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19. – 20.9.2013 Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Cienciala, J., Tichý, V.: Možnosti operačního léčení nádorů páteře. Brno, 9. 4. 2013, seminář Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby (zvaná) Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Cienciala, J., Tichý, V.: Možnosti operačního léčení primárních nádorů páteře. Sborník, Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 10. – 12. 4. 2013 (zvaná) Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Cienciala, J., Tichý, V.: Primární nádory páteře a jejich léčení. 21. Frejkovy dny, Brno 20.- 21.6.2013 Chaloupka, R., Hladíková, J., Hubáčková, M.: Kineziologický rozbor u 36 pacientů s idiopatickou pravostrannou hrudní křivkou. 33. Červeňanského dni, Bratislava, SR. 24.-25.1.2013 (zvaná) Chaloupka, R., Repko, M.: Možnosti operačního léčení skolióz, komplikace operačního léčení. Brno, 9. 4. 2013, seminář Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby (zvaná) Chaloupka, R., Ryba, L., Repko, M.: Operační řešení spondylogenní cervikální myelopatie. VII. spinal cadaver workshop, Brno 2.-3.12.2013 Chaloupka, R., Ryba, L.: Krční epidurální abscesy. 2. spinální kongres, 7. – 8. 11. 2013, Mikulov


37

5

Chaloupka, R., Ryba, L.: Střednědobé výsledky operačního léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem. 11. výroční spondylochirurgický kongres s mezinárodní účastí. Ostrava 19. - 20. 9. 2013 Chaloupka, R., Ryba, L.: Tandémové stenózy krční a bederní páteře – operační léčení. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno 14.-16. 10. 2013 Chaloupka, R.: Chirurgická anatomie páteře. VII. spinal cadaver workshop, Brno 2.-3.12.2013 Chaloupka, R.: Diferenciální diagnostika bolestí páteře. VII. Brandýské sympozium, 26.-27.9.2013, Brandýs n. Orlicí (zvaná) Chaloupka, R.: Jak je účinná konzervativní léčba idiopatické skoliózy? 35. sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UN Nemocnice na Bulovce Praha, Praha 22. – 23. 11. 2013 Chaloupka, R.: Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní stenózy. 17. národní kongres ČSOT, Praha, 15.- 17.5.2013 (zvaná) Chaloupka, R.: Možnosti operačního léčení lumbální spinální stenózy. 17. národní kongres ČSOT, Praha, 15.17.5.2013 (zvaná) Chaloupka, R.: Možnosti ošetření osteoporotické páteře. Jesenný kongres SOTS, Košice 17.- 18.10.2013 (zvaná) Chrást B., Burda J., Zítka R.: Možné příčiny selhání osteosyntézy periprotetické zlomeniny kolenního kloubu, kazuistika. XVI. Novákovy traumatologické dny, Brno, 26.- 27.9.2013 Leznar M., Filipovič M., Repko M.: Operační léčba idiopatických skolióz v dospělosti. XXXIII. Červeňanského dni, Bratislava, 24. - 25.1.2013 Leznar M., Filipovič M., Repko M.: Idiopatická skolióza v dospělosti – operační terapie. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013 Leznar M., Repko M.: Transpedikulární a hybridní systémy v operační léčbě idiopatické skoliózy. Praha – Bulovka, 22. - 23.11.2013 Motyčka J., Ryba L., Ženčica P., Chaloupka R.: Infekční komplikace po TEP kolenního kloubu. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-.17.5.2013 Maršálek M., Novák J., Sklenský J.: Neléčená zlomenina scaphoidea – kazuistika. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.5. – 17.5.2013


38

Müller I.: Podiatrie z pohledu ortopeda. VI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013 Otaševič T., Vališ P., Rouchal M., Novák J.: Failed ACL reconstruction by using patellar tendon allograft. XVII. Národní Kongres ČSOT, Praha,15. - 17. 5. 2013 Otaševič T., Vališ P., Rouchal M., Novák J.: Ošetření chondrálních defektů nosných kloubů metodou implantace solidního chondrograftu. XX. ročník Konference mladých lékařů, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, 5. 6. 2013 Prýmek M. : Operace přednoží s varozitou I.mtt a hallux valgus dle Juvary a osteotomií typu scarf. Naše zkušenosti, indikace, výhody a nevýhody. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013 Prýmek M., Sklenský J., Břízová P.: Korekce variozity I. metatarzu při deformitě hallux valgus pomocí osteotomie typu scarf. 21. Frejkovy dny, Brno 20.-21.6.2013 Repko M., Aydinli U., Rehak L., Grevitt M., Zabka M., Akesen B., Nnadi C., Klemme W., Carl A., Akbarnia B.: Apical Short-Segment Correction in Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Multicenter Study of a New Innovative Posterior Technique. 20th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Vancouver, Canada. 10.-13.7.2013. Repko M., Filipovič M., Leznar M., Pešek J., Vlach O.: Long-term results of posterior non-instrumented fusion in very young children with congenital hemivertebra. ICEOS San Diego, USA. 21.11.-23.11.2013. Repko M., Filipovič M.: Comparation of distractive versus segmental corrective methods in surgical treatment of juvenile scoliotic deformities. SICOT Hyderabad, India. 17.10.-19.10.2013. Repko M., Leznar M., Tichý V., Filipovič M.: Transpedikulární a sakroiliická fixace versus tradiční Luque-Galveston technika korekce a stabilizace skoliotických neuromuskulárních deformit. Červeňanského dni, Bratislava, Slovensko. 25.-26.1. 2013. Repko M.: Adolescent Idiopathic Scoliosis. Current limits of instrumentation techniques, future treatments/requirements/potentials. Advisory Board Meeting „Deformity“ Lyon, France. 17.9.2013. Invited lecture. Repko M.: AIS: Spontaneous Correction & Derotation of Secondary Curves. Meeting of Minds. Advanced Spinal Deformity Meeting. Rome, Italia. 15.3.-16.3.2013. Invited lecture. Repko M.: Deformities Imaging, clinical options and implant selection. St.Peter. Russia. 13.-14.9.2013. Invited lecture. Repko M.: Deformities Clinical Evidence and Issues. Spine Side Event. St.Peter. Russia.13.-14.9.2013. Invited lect.


39

5

Repko M.: Deformity dětské páteře. Specializační vzdělávání pro fyzioterapeuty. Corpus L, Olomouc. 25.6.2013. Invited lecture. Repko M.: Dynesys. History nad Concept. Masterclass Zimmer. Moscow, Rusia. 30.-31.1.2013. Invited lecture. Repko M.: Dynesys. Surgical technique. Masterclass Zimmer. Moscow, Rusia. 30.-31.1.2013. Invited lecture. Repko M.: Growing Rods in Neuromuscular Juvenile Scoliosis. Meeting. Rome, Italia. 15.3.-16.3.2013. Invited lecture.

Meeting of Minds. Advanced Spinal Deformity

Repko M.: Klasifikace a indikace operačního řešení degenerativnich skolióz. VII. Spinal Cadaver Workshop. Brno. 2.3.12.2013 Repko M.: Léčba artrotického postižení nosných kloubů. Seminář Centrum Kociánka 3.4.2013. Invited lecture. Repko M.: Operační léčba dětské skoliotické deformity. XX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 24.- 25.5.2013. Invited lecture. Repko M.: Patofyziologie degenerativního onemocnění L-páteře. VII. Spinal Cadaver Workshop. Brno. 2.- 3.12.2013 Repko M.: Preop assessment of complex cases of spinal deformities. Educational week Eurospine. Luzerne, Switzerland. 21.- 22.3.2013. Invited lecture. Repko M.: Spine in young athletes. XXIII. annual meeting of Pediatric Orthopaedic Ustroň, Polsko. 24.-26.5.2013. Invited lecture. Repko M.: Universal Clamps. Operative Technique and Surgical Strategies. St.Petersburg, Russia. 13.-14.9.2013. Invited lecture. Repko M.: Vertebral Body Rotation in Adolescent Idiopathic Scoliosis. Biomet Spine EMEA Satellite Symposium. Liverpool, UK. 2.10.2013. Invited lecture. Repko M.: Zadní dynamická stabilizace bederní páteře. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013. Rouchal M., Filipovič M., Repko M., Leznar M., Šlechta J.: Výsledky konzervativní léčby idiopatických skolióz v letech 1975-2005. 35. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice na Bulovce, Praha, 22.-23.11.2013 Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J.: Srovnání zavřeného redresu a artroskopické deliberace kloubního pouzdra při „frozen shoulder“, XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.5.2013 - 17.5.2013


40 Rouchal M., Vališ P., Otaševič T., Novák J.: Možnosti řešení zadní nestability ramenního kloubu, XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.5.2013 - 17.5.2013 Ryba l., Cienciala J.: Současné operační možnosti ošetření při degenerativním postižení L a LS páteře. VI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013 Ryba L., Chaloupka R., Ženčica P., Němec F.: Dlouhodobé výsledky řešení spondylogenní cervikální myelopatie pomocí laminoplastiky open door. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013 Ryba L., Repko M., Leznar M.: Současné operační možnosti ošetření adolescentních skolióz. VI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013 Ryba L., Ženčica P., Motyčka J., Chaloupka R.: Komplikace při TEP kolene a následných reoperacích – kazuistika. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013 Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M.: Komplikace osteosyntézy, CKP a reverzní totální endoprotézy u pacienta se zlomeninou chirurgického krčku humeru – kazuistika. Konference mladých lékař, Brno, 2013 Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M.: Complications of osteosynthesis, CCEP and reves total endoprothesis in case of surgical neck fracture of the humerus. – case study. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013 Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů. Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při řešení defektů chrupavky nosných kloubů. V.mezinárodní konference BIOimplantologie, Brno, 11. - 12. 4. 2013 Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody 13 prostých 10´ návrtů při řešení defektů chrupavky nosných kloubů. 35. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice na Bulovce, Praha, 22. - 23.11.2013 Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při řešení defektu chrupavky nosných kloubů. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15. - 17.5.2013. Vališ P., Sklenský J., Rouchal M., Prýmek M.: Možnosti využití modulárního systému endoprotézy při řešení traumatických i degenerativních postižení ramenního kloubu. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15. - 17.5.2013. Cienciala J., Ženčica P., Němec F.: Diferencované postupy při léčení úrazů krční páteře v letech 2008-2011, XXXIII. Červeňanského dni, Bratislava, Hotel Holiday Inn, 24.-25.1.2013.


41 Ženčica P., Duba M., Chaloupka R.: Posttraumatický epidurální hematom zadní jámy lební a postsak hydrocefalus v kombinaci s atlantoaxiální dislokací. Výroční kongres české neurochirurgické společnosti. Best Western Hotel International, Brno, 14. – 16. 10. 2013. Ženčica P., Cienciala J., Němec F. : Operační léčení úrazů hrudní a bederní páteře na ortopedické klinice FN Brno v období let 2008-2011, XXXIII. Červeňanského dni, Hotel Holiday Inn, Bratislava, 24. - 25. 1. 2013 Ženčica P., Cienciala J., Němec F.: Význam časného operačního řešení na zlepšení neurologického nálezu u úrazů páteře. II. Spinální kongres. Mikulov, Hotel Galant, 7.-8. 11. 2013. Ženčica P., Cienciala J., Němec F.: Význam časného operačního řešení na zlepšení neurologického nálezu u úrazů páteře. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.-.20.9.2013 Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Burda J. : E- poster: Osteosyntéza periprotetické suprakondylické zlomerniny kolenního kloubu pomocí LCP dlahy. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013 Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Zítka R.: Our surgical managmentof periprosthetic femoral fractrures following total hip arthroplasty, Periprosthetic fractures, Jarní ortopedické sympozium, Nové Adalbertinum, Hradec Králové, 22.3.2013. Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Zítka R.: The LCP plate treatment of periprosthetic supracondylar fractures after total knee arthroplasty, Periprosthetic fractures. Jarní ortopedické sympozium, Nové Adalbertinum, Hradec Králové, 22.3.2013. Ženčica P., Repko M., Cienciala J., Němec F., Zítka R. : Oral presentation: Evaluation of the results of surgical and conservative treatment of spinal injuries in 2008 to 2011: Analysis of 318 patients. 34th sicot orthopaedic world conference, India, hyderabad international convention centre , 17.-19.10. 2013


43

Ukázková operace Kspine pro kolegy z USA a Slovenska

Přednáška prof. Behrooze Akbarnii na ORTK “Modern trends in treatment of EOS”


44

Tisková konference na ORTK Řešení chondrograftů metodou studie Cartiheal


45


46


5

47


48


49


První řada zleva: J. Fišerová, R. Václavková,R. Bayerová, M. Jakl Jamborová, P. Brímová, M. Repko, P. Vališ, V. Čoupková, I. Kamenská, V. Pospíšilová, I. Jedonová. Druhá řada zleva: J. Svobodová, M. Zárubová,M. Rouchal, M. Filipovič, P. Messner, I. Müller, P. Ženčice, J. Motyčka, R. Chaloupka, M. Nýdrle, V. Tichý, M. Leznar, L. Ryba, J. Cienciala, R. Grosman, B. Chrást, K. Smíšková. Třetí řada zleva: J. Burda, P. Břízová, J. Pešek, M. Prýmek, P. Procházka, J. Hořák, M. Bayer, F. Němec, J. Sklenský, J. Kocanda, R. Vyskočil, T. Otaševič, R. Zitka, J. Novák, R. Dlábek,


51

Přednosta

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

532 232 701

Zástupce přednosty pro LPP

prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D.

532 232 702

Zástupce přednosty pro školství

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

532 232 703

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

MUDr. Odb. as. Luděk Ryba

532 232 703

Zástupce přednosty pro spondylochirurgii

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

532 232 751

Klinický psycholog

PhDr. Věra Čoupková

532 232 757

Vrchní sesta

Mgr: Pavlína Brímová

532 233 191

Sekretariát

Bc. Martina Zárubová

532 232 704

Fax

532 233 601

Ambulance - kartotéka (objednávání pacientů 7.00 - 9.00 hod)

532 23 2 765

JIP I.

532 231 515

JIP II.

532 233 113

Oddělení 8A

532 233 115

Oddělení 8B

532 232 755

Septická revizní ortopedie

532 233 258

E - mailová adresa

ortop@fnbrno.cz

Webové stránky

www.fnbrno.cz www.skolioza.cz


52

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. MUDr. Petr Vališ, Ph.D. doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. MUDr. Luděk Ryba MUDr. Jan Cienciala, Ph.D. MUDr. Milan Leznar MUDr. Luděk Ryba MUDr. Filipovič Milan, Ph.D. MUDr. Miroslav Nýdrle MUDr. Jaroslav Motyčka MUDr. Boris Chrást MUDr. Bayer Milan MUDr. Břízová Pavla MUDr. Burda Jan MUDr. Dlábek Radan MUDr. Grosman Radim MUDr. Hořák Jan MUDr. Kocanda Jan Mudr. Komárek Jan MUDr. Maršálek Miloslav MUDr. Messner Petr, CSc. MUDr. Müller Ivan, doc. CSc MUDr. Němec Filip, Ph.D. MUDr. Novák Jan MUDr. Otaševič Tomáš MUDr. Pešek Jan MUDr. Procházka Pavel MUDr. Prymek Martin MUDr. Rouchal Marek MUDr. Sklenský Jan MUDr. Svobodová Julie MUDr. Tichý Vladimír MUDr. Vyskočil Robert

MUDr. Zitka Robert MUDr. Ženčica Pavel, Ph.D.

mrepko@fnbrno.cz pvalis@fnbrno.cz rchaloupka@fnbrno.cz lryba@fnbrno.cz jcienciala@fnbrno.cz mleznar@fnbrno.cz lryba@fnbrno.cz mfilipovic@fnbrno.cz mnydr@fnbrno.cz jmotycka@fnbrno.cz bchrast@fnbrno.cz mbayer@fnbrno.cz pavla.brizova@fnbrno.cz jburda@fnbrno.cz radan.dlabek@fnbrno.cz grosman@fnbrno.cz jan.horak@fnbrno.cz jan.kocanda@fnbrno.cz jkomarek@fnbrno.cz mmarsalek@fnbrno.cz pmessner@fnbrno.cz imuller@fnbrno.cz fnemec@fnbrno.cz jnovak@fnbrno.cz tomas.otasevic@fnbrno.cz jpesek@fnbrno.cz pavel.prochazka@fnbrno.cz mprymek@fnbrmo.cz mrouchal@fnbrno.cz jan.sklensky@fnbrno.cz jsvobodo@fnbrno.cz vtichy@fnbrno.cz robert.vyskocil@fnbrno.cz

robert.zitka@fnbrno.cz pzencica@fnbrno.cz

Ročenka 2013 Ortopedická klinika  
Ročenka 2013 Ortopedická klinika  
Advertisement