Page 1


thailand

prachuabkirikhun

housing site


01 pranburi housing rd year landscape architecture student : proposal – housing & condominuim 3

pranburi, prachuabkirikhun

โครงการหมู่ บ้ า นจั ด สรรและอาคาร ชุ ด มี พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร อ ยู่ ใ ก ล้ ท ะ เ ล ทางด้ า นตะวั น ตกติ ด กั บ ถนนหลั ก และมี ทิ ว ทั ศ น์ ภู เ ขาส่ ว นด้ า นตะวั น ออกติ ด กั บ รี สอร์ทซึ่งเป็นส่วนต่อขยายโครงการเดียวกัน

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ (CONCEPT):Seethrough การวางผั ง โครงการหมู่ บ้ า นจั ด สรรโดย ให้ ค วามสำ � คั ญ ที่ บ รรยากาศและมุ ม มองของทั้ ง บ้ า นและพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง ซึ่ ง จะจั ด ให้ ไ ด้ รั บ มุ ม มองทั้ ง ภายในสู่ ภายนอกซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ มี ค วาม สวยงามและภายในกับภายในด้วยกันเอง

housing 01


master plan


detail

facilities

detail

entrance

housing 02


thailand

karnchanaburi

theme park


02 sapphire mine outdoor museum rd year landscape architecture student : proposal – Sapphire mine museum bo phloi , kanchanaburi 3

พื้ น ที่ เ ดิ ม เป็ น เหมื อ งพลอยที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านแล้ ว ทำ�ให้เกิดลักษณะทางกายภาพที่เป็นหลุมบ่อ และเนินดินท่ี่มีลักษณะเป็นดินที่เสีย ทำ�ให้ ยากต่ อ การปลู ก พื ช พรรณใหม่ ภ ายในพื้ น ที่ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือการออกแบบ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง ที่ มี ก ารสื่ อ ความหมาย ถึ ง เหมื อ งพลอยโดยนำ � ลั ก ษณะเดิ ม ของ พื้ น ที่ ม าทำ � ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ (CONCEPT)SapphireOrigin การกำ�เนิด ไพลิน โดยจะนำ�เอากระบวนการในการกำ�เนิด ไพลิ น ตั้ ง แต่ ภู เ ขาไฟปะทุ จ นหลอมละลาย กลายเป็ น หิ น ผุ พั ง และตกผลึ ก กลายเป็ น แ ร่ โ ด ย แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น จ ะ มี ก า ร จำ � ล อ ง บรรยากาศและเลื อ กใช้ พื้ น ที่ จั ด แสดงที่ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะบริ เ วณเดิ ม ของพื้ น ที่

theme park/brownfield 03


LEVEL

SLOPE

DRAIN

ZONING

master plan


section

detail

the exhibit

theme park/brownfield 04


thailand

ratchaburi

site art park


03 ratchaburi native park rd year landscape architecture student : proposal- native outdoor museum park khao raeng, ratchburi 3

พื้ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ ริ ม ท า ง ร ถ ไ ฟ ระยะทางรวมกว่า 1,000 เมตร เ ชื่ อ ม ต่ อ พื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ข อ ง เ มื อ ง ทั้งริมแม่น้ำ�แม่กลอง ยิมเนเซียม สวน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และอื่นๆ ซึ่ ง ชาวราชบุ รี ต่ า งเห็ น พ้ อ งให้ ศิ ล ปะ เป็นแนวทางการดำ�รงอยู่ จึงได้มีการ ใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะภายในเมื อ งมาเป็ น ส่ ว น นึ ง ใ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง เ มื อ ง ศิ ล ป ะ

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ( CONCEPT ) : Linkage เนื่องจาก ลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ นั้ น เป็ น แนวยาวทำ � ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ในด้ า น ผู้ ใ ช้ ง านและการใช้ พื้ น ที่ จึ ง ทำ � ให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการใช้ พื้ น ที่ ส วนสาธารณะ เป็ น พื้ น ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กั บ คนท้ อ งถิ่ น และเป็ น ตั ว เชื่ อ มโยง ศิ ล ปะราชบุ รี กั บ คนในพื้ น ที่ อี ก ด้ ว ย

art park 05


master plan

section


detail

learning area

detail

library

art park 06


thailand

nakhon ratchasrima

site agrotourism


04 baan-rai-plai-na rd year landscape architecture student : proposal- nature tourism and agriculture land wangnamkeaw, nakhon ratchasima 4

โ ค ร ง ก า ร เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละท่ อ งเที่ ย วบนพื้ น ที่ การเกษตรเดิ ม ในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบนี้ เป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการ การพั ก ผ่ อ นในบรรยากาศแบบชนบท พร้ อ มกั บ ได้ รั บ ประสบการณ์ รู ป แบบ ใหม่ แ ละความรู้ จ ากการทำ � กิ จ กรรม เชิงการเกษตร จึงได้เกิดเป็นโครงการ “ บ้ า น ไ ร่ ป ล า ย น า ” ขึ้ น

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ( CONCEPT ) : Work in the field เนืื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการยังขาด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง Activeจึ ง เกิ ด เป็ น แนวคิดว่าพื้นที่การเกษตรรูปแบบนึงผ่าน เ ข้ า ไ ป แ ล้ ว ไ ด้ รั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ + ก า ร อ อ ก กำ � ลั ง ก า ย เ ชิ ง เ ก ษ ต ร แบบต่างๆ จึงเกิดเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรม เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดผลผลิตจากกิจกรรม ที่ u s e r ร่ ว ม มื อ กั บ ค น ท้ อ ง ถิ่ น

agrotourism 07


process


circulation

water management

zoning

agrotourism 08


master plan


agrotourism 09


thailand

suphunburi

site ecotourism


05 forest species central park rd year landscape architecture student : proposal- redevelopment forest to be an outdoor recreation and learning derm-bang-nang-buad, suphunburi 4

ส ว น ร ว ม พั น ธุ ก ร ร ม ไ ม้ ป่ า เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นพื้นที่ได้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ม.เกษตรศาสตร์ เ ป็ น พื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ ง จ า ก อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ทั บ ล า น แ ล ะ อ ยู่ ต ร ง กั น ข้ า ม กั บ พื้ น ที่ ส ง ว น ชี ว ม ณ ฑ ล ส ะ แ ก ร า ช โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รวบรวมและ จั ด หมวดหมู่ พั น ธุ ไ ม้ ป่ า รวมถึ ง เป็ น แหล่งศึกษาธรรมชาติ และมีการ ฟื้ น ฟู โ ครงสร้ า งปาควบคู่ กั น ไปด้ ว ย

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ( CONCEPT ) : Living with harmony เ ป็ น แ น ว คิ ด สำ � ห รั บ เ พื่ อ ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง ก ล ม ก ลื น ข อ ง มุ ษ ย์ และธรรมชาติ โ ดยแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น อ อ ก ม า ใ น ด้ า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม , เ ส้ น ท า ง ศึ ก ษ า ธรรมชาติ , มุ ม มองและสถานี ศึ ก ษา โดยมี Theme สำ�หรับงานออกแบบคือ ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร อ ยู่ อ ย่ า ง เ กื้ อ กู ล กั น ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ใ น โ ค ร ง ส ร้ า ง ป่ า จ า ก ศั ก ย ภ า พ ที่ มี อ ยู่

ecological 10


master plan

ecological 11


tourist service area


forest info

exotic plant

edible forest

tower nest

bird hide

saints of forest

stream species

the decomposer

learning station

ecological 12


thailand

samutprakarn

site urban+planning


05 bangkorbua masterplanning rd year landscape architecture student : proposal- masterplanning for sustainable urban development phra pradaeng, samutprakan 4

พื้ น ที่ คุ้ ง บ า ง ก ร ะ เ จ้ า ในฐานะพื้ น ที่ สี เ ขี ย วขนาดใหญ่ ที่ ทำ � หน้าที่เสมือนปอดให้แก่กรุงเทพมหานคร ไ ด้ มี แ ผ น แ ม่ บ ท ใ น ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ ความยั่งยืน สืบเนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ บริ เ วณนี้ กำ � ลั ง ถู ก กระแสการพั ฒ นา ของเมืองรุกเร้า พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนจัดการพื้นที่ตาม ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ เ มื อ ง แ ล ะ ภู มิ สถาปัตยกรรม เพื่อรองรับกับบริบทเดิม และกระแสการเปลี่ ย นแปลงในอนาคต โดยแบ่ ง พื้ น ที่ อ อกแบบเป็ น 6ตำ � บล ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ตำ � บ ล บ า ง ก อ บั ว ด้ ว ย

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ( CONCEPT ) : Balance หลังจากมีการ ศึกษาถึงศักยภาพและปัญหาทั้งในระดับ ม ห ภ า ค แ ล ะ จุ ล ภ า ค ทำ � ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ตำ � บ ล บ า ง ก อ บั ว ซึ่งสามารถนำ�ไปพัฒนาในเชิงการวางผัง และออกแบบพื้ น ที่ ตำ � บลบางกอบั ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทรวมต่ อ ไป

urban&planning 13


การวิเคราะห์ลักษณะกายภาพของคุ้งบางกระเจ้าและตำ�บลบางกอบัว โดยจะเห็นว่าในด้านการเข้าถึงนั้นตำ�บลบางกอบัวสามารถเข้าถึงได้2ทางจากทาง รถโดยสารซึง่ จะอยูไ่ กลจากทางเข้าของคุง้ ทีส่ ดุ และเรือโดยสารซึง่ มีระยะทางใกล้ฝงั่ กรุงเทพมหานครทีส่ ดุ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของตำ�บลส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ในส่วนของปัญหาหลักของคุ้งบางกระเจ้านั้นจะเห็นจากกราฟฟิคข้างต้นว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำ�ท่วมิันเนื่องจากน้ำ�ทะเลหนุน จากอ่ า วไทยขึ้ น มาส่ง ผลให้เกิดปัญ หาทั้ง ในด้ า นการกั ด เซาะที่ ดิ น รวมถึ งปั ญหาดิ น เค็ มซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการทำ�เกษตรกรรมภายในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า urban&planning 14


ลำ�ดับต่อมาจึงได้มีการศึกษาทั้งระดับการพัฒนาของคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำ�บลภายในคุ้ง เพื่อที่จะสามารถกำ�หนดอัตลักษณ์ของ ตำ�บลบางกอบัวและทิศทางในการพัฒนา โดยจากไดอะแกรมข้างต้นจะเห็นว่าตำ�บลบางกอบัวในฐานะที่เป็นตำ�บลที่มีการพัฒนาช้าที่สุดรวมทั้งหน้าที่ของตำ�บล ทีม่ เี พียงด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชนดังนัน้ ตำ�บลบางกอบัวจึงควรทำ�หน้าทีเ่ ป็นpassiveให้แก่คงุ้ บางกระเจ้าโดยในด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวหยุดยัง้ การพัฒนา ส่วนในแง่เศรษฐกิจต้องมีการออกแบบเพือ่ เอือ้ ประโยชน์จากตำ�บลอืน่ ภายในคุง้ จึงเกิดเป็นโปรแกรมออกแบบเพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชนต่อไป urban&planning 15


โดยการออกแบบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามที่ได้วิเคราะห์มา ได้แก่ 1.ในด้านสิ่งแวดล้อม - พื้นที่นำ�ร่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอื่นๆ 2.ในด้านชุมชน-พื้นที่นันทนาการและเส้นทางเชื่อมต่อการท่องเที่ยวและพาณิชย์กับตำ�บลอื่นๆโดยรอบ จึงเกิดเป็นงานออกแบบVisualplanและTypicaldesignในแต่ละส่วนซึง่ มีการออกแบบเพือ่ ตอบสนองทัง้ ลักษณะกายภาพเดิมรวมถึงการแก้ปญ ั หาในแต่ละด้าน รวมทั้งความเหมาะสมต่อการพัฒนาและการเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมีสิทธิในการใช้พื้นที่ บนขอบข่ายที่สามารถทำ�ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนเดิมในพื้นที่ เพื่อเกิดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการวางผังแม่บทพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าอย่างความยั่งยืน urban&planning 16


ในส่วนต่อไปได้ลอื กพืน้ ทีส่ �ำ หรับการพัฒนาเพือ่ ชุมชนมาเพือ่ ออกแบบรายละ เอียดต่อไปโดยแบ่งออกเป็น 3ส่วนได้แก่ 1.Outdoor market-ตลาดนักท่องเทีย่ ว 2.Tourist Attraction and knowledge station-จุดหยุดพักนักท่องเที่ยว และ 3.Green corridor-เส้นทางสีเขียวเชื่อมต่อการท่องเที่ยว

urban&planning 17


urban&planning 18


urban&planning 19


urban&planning 20


thailand

chonburi

laemthaen


05 laemthaen revitalization rd year landscape architect : proposal- revitalization for stimulate saensuk city economic saensuk city, chonburi 5

ปัจจุบันพื้ น ที่ ช ายฝั่ งแหลมแท่ น ขาดการ ใช้ ง านให้ คุ้ ม ค่ า กั บ ศั ก ยภาพที่ มี ข อง พื้นที่ แต่ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ ของผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข ที่ ต้ อ งการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว จากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ เมื่อ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ความน่ า สนใจในตั ว ตนของพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลแหลมแท่นจึงมีศักยภาพที่สามารถ พั ฒ นาให้ ร องรั บ การใช้ ง านที่ ห ลาก หลายและมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ได้

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ( CONCEPT ) : SPARK มีที่มาจาก การนำ�เอาศักยภาพและข้อด้อยของพื้นที่ โครงการมาผสานกับเป้าหมายหลักของ การพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลฯ เกิดเป็น รูปแบบพื้นที่ที่มีความเฉพาะ เพื่อให้ โครงการตอบโจทย์ ที่ ค วรคำ � นึ ง ได้ ค รบ ทุกด้าน โดยมีการแบ่งแนวคิดออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Spark With Nature Touch 2) Spark With Historical Icon 3) Spark With Way of Life

thesis 21


thesis 22


แหลมแท่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่ในเทศบาลเมือง แสนสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ถือเป็นเมืองชายทะเลที่มีระยะทางใกล้กับ กรุงเทพมหานคร และสนามบินสุวรรณภูมิที่สุด มีชายหาดที่มีชื่อเสียงบริเวณ ใกล้เคียงแหลมแท่น คือ ชายหาดบางแสน มีมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในพื้นที่ ของเทศบาลเมือง ส่งผลให้โครงการมีความหลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งนัก ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ชุมชนท้องถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัย

จากนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข ประกอบกับการวิเคราะห์พื้นที่ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคม และกายภาพ รวมถึงปัญหาหลักของพื้นที่ซึ่งขาดการใช้งานให้คุ้มค่ากับศักยภาพที่มี บางส่วน ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดแนวคิด SPARK เพื่อกระตุ้นพื้นที่ บริเวณนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาผ่านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแหลมแท่นและวิถี ชีวิตที่น่าสนใจในอดีต สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทุก ประเภท ทั้งมิติในเชิงพาณิชยกรรม,การเป็นพื้นที่สาธารณะริมน้ำ� เกิดเป็นรูป แบบโปรแกรมออกแบบที่มีความเฉพาะ

thesis 23


โดยมีการแบ่งแนวคิดออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Spark With Nature Touch - เป็นการกระตุ้นผู้ใช้งานให้เกิดความรู้สึกอยากสัมผัสกับธรรมชาติเดิม ของพื้นที่ 2) Spark With Historical Icon - เป็นการใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ข อ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น รู ป แ บ บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต 3) Spark With Way of Life - เป็นการนำ�รูปแบบพาณิชยกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตใน อดีตมากระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ซึ่ ง ในแต่ ล ะส่ ว นนั้ น ก็ มี ร ายละเอี ย ดที่ น่ า สนใจเมื่ อ นำ � มาเชื่ อ มโยงกั บ แนวคิดนั้นจึงทำ�ให้เกิดรูปแบบของพื้นที่และกิจกรรมที่ทำ�ให้โครงการมีความ เฉพาะและตอบโจทย์ที่ควรคำ�นึงได้ครบทุกด้าน

งานออกแบบในขั้ น สุ ด ท้ า ยได้ แ สดงถึ ง การวางผั ง แม่ บ ทของพื้ น ที่ โครงการ การประยุกต์ใช้ภูมิทัศน์และการวางผังเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของพื้นที่ มีการออกแบบที่คำ�นึงถึงสภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่ และการนำ�หลักการการ ออกแบบพื้ น ที่ นั น ทนาการริ ม น้ำ � เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการ ออกแบบ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้งานกับพื้นที่ส่งผลให้เกิด การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป thesis 24


thesis 25


แ ภาพขอ กิจกรรม สนานขอ กับบริบ การท่อง จ กลิ่นอาย รับทั้งทา


“ LAEMTHAEN OLDTOWN COMMERCIAL ZONE “

แนวคิดการออกแบบในส่วนนี้ได้มีการดึง องบางแสนย้อนยุค ซึ่งมีลักษณะวิถีชีวิตและ มในอดีตที่สื่อถึงบรรยากาศที่มีความสนุก องผู้คนในอดีต ทั้งยังมีการปรับให้ตอบรับ บทของพื้นที่และความสอดคล้องกับรูปแบบ งเที่ยวในปัจจุบัน จึงเกิดเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมขนาดเล็กที่มี ยย้อนยุคผสานกับพื้นที่สาธารณะ เพื่อรอง างด้านเทศกาลของเมือง

thesis 26


“ LIVING HISTORY MUSEUM ZONE

ส่วนของโซนประวัติศาสตร์นั้นได้ส เรื่องราวที่สำ�คัญในอดีตของพื้นที่แสดงออ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพื่อตอบรับ แบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เกิดเป็นจุด ปลายทางแห่ ง ใหม่ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ ผ่านไปมายังพื้นที่ รวมถึงโปรแกรมต่าง ขึ้ น เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ทั้ ง การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ และตอบรับการใช้งานของชุมชนอาทิเช่น แสดงอาเซียน ลานละเล่นย้อนยุค ห้องสม พื้นที่นันทนาการรูปแบบต่างๆ เป็นต้น มี ก ารใช้ พื ช พรรณที่ มี สี สั น เพื่ อ ส บรรยาศและดึงดูดผู้คนในช่วงเวลาที่ไม่ม เทศกาล


E“

สะท้อน อกมาใน บกับรูป ดหมาย ะผู้ ค นที่ งๆที่เกิด องเที่ ย ว ลาน มุด และ

ส่ ง เสริ ม มีการจัด

thesis 27


ใ ของพื้นท ทะเลมีท ไปมาล การออก ส สีสันแล เปรียบเ สร้างคว เปรียบเ บนบกเพ ธรรมชา


“ NATURAL FUN PARK ZONE “

ในส่วนของโซนนี้ได้มีการนำ�เอาธรรมชาติ ที่ซึ่งมีลักษณะเป็น landform ยื่นลงไปใน ทั้งโขดหินและเม็ดทรายดึงดูดให้คนที่ผ่าน งไปสัมผัสกับทะเลมากขึ้นโดยแนวคิดใน กแบบมี 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกคือกระตุ้นพื้นที่บริเวณนี้คือการนำ� ละเครื่องเล่นย้อนยุคแต่งแต้มลงบนฐานที่ เสมือนก้อนหินที่กระโดดขึ้นมาบนพื้นที่เพื่อ วามหลากหลายทางการใช้งาน ในอีกส่วน เสมือนการดึงเส้นสายจากสันทรายขึ้นมา พื่อสร้างความต่อเนื่องให้ผู้คนลงไปสัมผัส าติและพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณนั้น

thesis 28

landscape architecture portfolio  
landscape architecture portfolio  
Advertisement