Page 1

เป็ น ข่าวที่รังษีสุทธาวาส

โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี | www.rangsischool.ac.th

วั นไหว้ ครู ปี การศึ กษา ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

สวั ส ดี … ..

หน้ า ๒

ค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนและคุณครูเข้าสู่วารสาร

ประชาสัมพันธ์ของเราชาวรังษีสุทธาวาส เปิดเทรมนี้ ผอ. ใจดีของเรามีข่าวดีนะคะ อิ อิ เอ่อคือออว่าโรงเรียนของ เราได้คุณครูใหม่มา ๑ ท่านคือคุณครู ยุพาพร ชาวแดง ย้ายมาจากจังหวัดสระแก้วแน๊ะ ประจา ชั้น ป. ๔/๓ ค้า มีเสียงกระซิบมาว่าสวยสุดๆด้วยน๊ะ !!!!!! แว่วมาว่าคุณครูชวนของเราได้ปรับเปลี่ยนเลื่อนชั้น มาเป็นครูวิทยาศาสตร์ นั่งตบยุงลายอยู่ในห้อง เอ๊ย !!!! ชวนเด็กๆมาผสมน้าหมักชีวภาพสูตรใส่หัวปลาดุก หุ หุ หอมฟุ้ง ใช้ทาความสะอาดห้องน้าดับกลิ่นได้ดีเชียว เก่ง จิงๆเรย ค้า ใครมีข่าวสารดีๆฝากแจ้งมาได้นะคะ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีค้า …... ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

หน้ า ๓

กิจกรรมประจำเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๗ ภาพที่ ๑ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ณ วัดแสนสุขและพิพิธภัณฑ์สต ั ว์น้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ เขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ภาพที่ ๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริเวณหน้าโรงเรียน ตาม ถนนศรีราชา - ไร่กล้วย

ภาพที่ ๔ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

หน้ า ๔

กิจกรรมประจำเดือนมิถนุ ำยน ๒๕๕๗ ภาพที่ ๑ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ณ วัดแสนสุขและพิพิธภัณฑ์สต ั ว์น้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ เขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ภาพที่ ๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริเวณหน้าโรงเรียน ตาม ถนนศรีราชา - ไร่กล้วย

ภาพที่ ๔ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

หน้ า ๕

กิจกรรมประจำเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๗ ภาพที่ ๑ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ณ วัดแสนสุขและพิพิธภัณฑ์สต ั ว์น้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ เขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ภาพที่ ๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริเวณหน้าโรงเรียน ตาม ถนนศรีราชา - ไร่กล้วย

ภาพที่ ๔ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

หน้ า ๔

แนะนาบุคลากร

ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

หน้ า ๕

รางวัลเกียรติยศ

ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์


โรงเรียนวัดรังษีสทุ ธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี www.rangsischool.ac.th

หน้ า ๘

ประมวลภำพกิจกรรม

ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน พฤษภาคม—กรกฎาคม ๒๕๕๗ | ทีมงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวณัฐธพิ มพ์ สุทธิ นานนท์

วารสารรังษี ฉบับ1 57 2  
Advertisement