Page 1

PORTFOLIO JIRAPA NAKNOT


jirapa naknont ¾ÅÍ ÍÒÂØ 20 »‚ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

contact email FB Line mobile

Ploy_jrpp@hotmail.com Jirapa Naknont ployjrp 0624568622


skills Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Indesign Adobe Premier Pro Adobe After Effect Clip Studio Watercolour & Acrylic painting


GRAPHIC &LAYOUT “ โคมไฟในบ้าน ” เลย์เอาท์แผ่นพับโฆษณา


GRAPHIC &LAYOUT “ มัสยิดสมัยใหม่ ” เลย์เอาท์หนังสือนิตยสาร


GRAPHIC &LAYOUT “ จนศพสุดท้าย ” ออกแบบตั ว อั ก ษรและจั ด เลย์ เ อาท์ ส� ำ หรั บ หน้ า ปก หนังสือวรรณกรรม ดั ด แปลงมาจากนิ ย ายของ อกาธา คริสตี้ "And then there were none"


GRAPHIC &LAYOUT “Thai Toys Museum” ออกแบบอั ต ลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร และ stationary ส�ำหรับ พิพิธภัณฑ์ของเล่นไทย


GRAPHIC &LAYOUT “Ko Leh Ceramic” ออกแบบของที่ ร ะลึ ก โดยใช้ เอกลักษณ์ไทยในหัวข้อศิลปะ พื้นบ้านเรือกอและ "Suphannahong" ออกแบบของที่ ร ะลึ ก โดยใช้ เอกลักษณ์ในหัวข้อสิ่งเคารพ ของไทย เรือสุพรรณหงส์


GRAPHIC &LAYOUT "ส�ำรับโทนไทย" ทดลองการจั ด ชุ ด สี โ ดย อ้ า งอิ ง จาก อาหารส� ำ รั บ คาวหวานแบบไทย เทคนิค: Digital painting


GRAPHIC &LAYOUT "Good Child" โครงการทดลองออกแบบ UI ส�ำหรับ App puzzle game โดยการใช้สีน�้ำเป็นเท คนนิคหลักในการท�ำงาน - ออกแบบคาร์แรคเตอร์ - ออกแบบฉากในเกม - ออกแบบไอคอน - ออกแบบโลโก้ เทคนิค: สีน�้ำ & Photoshop


ILLUSTRATION "Bec Family" ออกแบบลายเสื้ อ ส� า หรั บ โครงการร่วมท�าบุญให้สัตว์ พิ ก าร จั ด โดยที ม นั ก กี Ì า E-sport "IT. CITY BACON" เทคนิค: Digital painting


ILLUSTRATION “ โปสการ์ดปีใหม่ 2017 ” การร่ า ยร� ำ พั ด อวยพรให้ มี ความสุขตลอดทั้งปี เทคนิค: Digital painting


ILLUSTRATION “ ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ส� ำ ห รั บ วี ดี โ อชิ ง รางวั ล ในอี เ วนท์ Yume100 short clip ” ความสุ ข ในแต่ ล ะวั น กั บ yume100 จ�ำนวน 6 ภาพ เทคนิค: สีน�้ำ


ILLUSTRATION “ 60 ปี มัณฑนศิลป์ ” cover page facebook ในหั ว ข้ อ การครบรอบ 60 ปี ของคณะมัณฑนศิลป์ เทคนิค: ตัดกระดาษ และสีอคริลิค


ILLUSTRATION “ โปสเตอร์มหาภารแต๊ง ” ภาพประกอบเพื่ อ ให้ ใ นงาน มหาภารแต๊ ง ที่ จั ด ขึ้ น โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เทคนิค: Vector


ILLUSTRATION “ Spot illustration ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม ” ภาพประกอบบทความแบบ spot illustration ส�ำหรับ คอลัมน์บทสัมภาษณ์ปิงปอง นายธงชัย ทองกันทม จาก ซีรีย์ ตุ๊ดซี่ไดอารีส์ เทคนิค: สีน�้ำ


ILLUSTRATION “ ไช่ อิงเหวิน อิสรภาพของ ไต้หวัน ” spot illustrationเกี่ยวกับ ประธานาธิ บ ดี ห ญิ ง คนใหม่ ของไต้หวันและนโยบายการ แยกตัวของไต้หวันออกจาก การปกครองของจีน " Oscar so white" spot illustration เกี่ยว กั บ ประเด็ น การเหยี ย ดสี ผิ ว ในงานรับรางวัลออสการ์ เทคนิค: ตัดกระดาษ และสีอคริลิค


ILLUSTRATION " ฏชมวังเก่า ศิลปากร วัง ท่าพระ" Map Illustration บันทึก แผนที่ แ ละเรื่ อ งราวของ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ณ วังท่าพระ เทคนิค: สีน�้ำ & Photoshop


ILLUSTRATION “บันทึกภาพประกอบ" Reportage Illustration บั น ทึ ก การท่ อ งเที่ ย งไปงบริ เวณ ท่าพระอาทิตย์ เทคนิค: สีน�้ำ


ROTOSPECT “ MV ในหลวง ” เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท� ำ MV ผสม Rotospect เกี่ยวกับในหลวง


SEQUENTIAL ART “ Home alone ” ออกแบบภาพต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ประกอบหนังสือเเล่าเรื่อง เรื่องย่อ: เล่าถึงจินตนาการ ของเด็กหญิงตัวน้อยเมื่อเธอ ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับสุนัข ในช่วงปิดเทอม


SEQUENTIAL ART “ เมนูไข่ ” ออกแบบภาพต่อเนื่องเพื่อใช้ เป็น Storyboard ประกอบ เพลงพระราชนิพนธ์ ก�ำหนดจ�ำนวน 10 ภาพ


SEQUENTIAL ART “ The hearse song ” ออกแบบภาพต่อเนื่องเพื่อใช้ เป็น Storyboard ประกอบ บทกลอน ก�ำหนัดจ�ำนวน 6 ภาพ


CONCEPT ART Girl with a ribbon “Interior Design” เนื้ อ เรื่ อ งได้ รั บ แรงบั น ดาล ใจมาจากนิ ท านเรื่ อ ง The velvet ribbon ออกแบบ habitat ส�ำหรับ บ้ า นของแม่ ม ดสมุ น ไพร ที่ อาศัยอยู่ในปารีสยุคสมัยการ ปฏิวัติฝรั่งเศส ห้องที่เลือกมาคือ ห้องเรือน กระจกส� ำ หรั บ ปลู ก พื ช และ ปรุงยา


CONCEPT ART “Exterior design” บ้านของแม่มดสมุนไพร


CONCEPT ART “ Sketch Interior design” ห้องเรือนกระจกของแม่ม ด สมุนไพร


CONCEPT ART “ Sketch Exterior design” บ้านของแม่มดสมุนไพร


CONCEPT ART “Character Design” ตัวเอกของเรื่อง เด็กสาวที่ ถู ก ค� ำ สาปของริ บ บิ้ น หาก ริบบิ้นถูกดึงออก คอของเธอ จะหลุดออกจากบ่าทันที


CONCEPT ART “ Sketch Character design ”


CONCEPT ART “ Story beats ”


CONCEPT ART “Sketch story beats”


FANART & OTHERS “Hotarubi no mori e” ภาพประกอบในหัวข้อ ตัวฉัน ในการ์ตูนเรื่องโปรด


FANART & OTHERS “Fate/stay night” ศึกษาการใช้สีน�้ำ "Dark souls: Artotias" ศึกษาการใช้สีน�้ำ "Goosebumps: Slappy the dummy" ศึกษาการใช้สีน�้ำ เทคนิค: สีน�้ำ


FANART & OTHERS ศึกษาการใช้สีน�้ำ เทคนิค: สีน�้ำ


THANK YOU

contact

email FB Line mobile

Ploy_jrpp@hotmail.com Jirapa Naknont ployjrp 0624568622


Graphic designer - Jirapa Naknont  
Graphic designer - Jirapa Naknont  
Advertisement