Page 1

1


2

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ข้าพเจ้าได้มาฝึกงาน ณ บริษัท SEED MCOT 97.5FM ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.6552 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย สาหรับรายงานการฝึกงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้ 1. คุณธีรภัทร์ สัจจกุล ผู้บริหาร 2. คุณสมพร แดงประดับ หัวหน้าฝ่ายดิจิตอล 3. คุณวัชรชัย ล่มรัธนา หัวหน้าฝ่ายเว็บดีไซน์ 4. คุณเอสนะ เจริญพร ฝ่ายดูแลระบบ 5. และบุคคลท่านอื่นๆในแผนก NEW MEDIA & DIGITAL ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการ จัดทารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการ ท ารายงานฉบั บ นี้ จ นเสร็ จ สมบู ร ณ์ ตลอดจนให้ ก ารดู แ ลและให้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต การท างานจริ ง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

นางสาวจิรภา จันเทา ผู้จัดทารายงาน 1 มิถุนายน 2556


3

บทคัดย่อ (Abstract) บริษัท SEED MCOT 97.5FM ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อของสถานีวิทยุในเครือ ของ สถานี วิ ทยุ อสมท โมเดิ ร์ น เรดิ โ อ โดยผู้ บ ริ ห ารของ บริ ษั ท อสมท จ ากั ด (มหาชน) ออกอากาศใน ระบบ FM ความถี่ 97.5 MHz มีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่ านระบบดาวเทีย ม ไปยังสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี โดยมี นายธีรภัทร์ สั จ จกุล เป็นผู้บริหาร


4

สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทนา 1.1 ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 1.2 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ 1.3 ผู้ดาเนินรายการในปัจจุบัน 1.4 หลักการ 1.5 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1.6 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2.1 ที่มาและจุดเริ่มต้นของเอเจนซี่ SEED MCOT 97.5FM 2.2 ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ 2.3 ธุรกิจกระจายเสียง 2.4 สานักข่าวไทย 2.5 รูปแบบของการให้บริการข่าวของสานักข่างไทยในสื่อต่าง ๆ 2.6 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดาเนินกิจการ OPERATION 2.7 ขอบเขตธุรกิจของบริษัท บทที่ 3 การปฏิบัติงาน 3.1 การปฎิบัติงานของฝ่าย 3.2 งานที่ได้รับมอบหมาย บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติงาน บรรณานุกรม

หน้า 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 11 12 14 15 17 17 18 32 46 50


5

บทที่ 1 บทนา ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : SEED MCOT. แผนก NEW MEDIA & DIGITAL ที่ตั้ง : เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 02-260-6009 URL: http://www.seedcave.com/ ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อของสถานีวิทยุในเครือของ สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ โดย ผู้บริหารของ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ออกอากาศในระบบ FM ความถี่ 97.5 MHz มีพื้นที่ออกอากาศ ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านระบบดาวเทียม ไปยังสถานีวิทยุใน ส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี โดยมี นายธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นผู้บริหาร รูปแบบการออกอากาศ มีการจัดรายการตลอด 64 ชั่วโมง โดยเป็นระบบอัตโนมัติและมีผู้ดาเนินรายการ โดยเพลงที่เปิดเป็น เพลงไทยสากลสมัยใหม่ โดยมีเพลงสากล และเพลงเอเชีย (เพลงเกาหลี เพลงญี่ปุ่น และ เพลงจีน) พร้อมรายงานข่าวจาก สานักข่าวไทยทุกต้นชั่วโมง และข่าวภาคเที่ยง 36.00-36.10 น. ผ่านสัญญาณ จากสถานี ความถี่ 300.5 MHz และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 7.00 - 7.10 น. และ 39.00 - 39.10 น. และกระจายเสี ย งออกอากาศทั่ ว ประเทศไทย ในช่ ว ง “ซี้ ด เนชั่ น ไวด์ (SEED NATIONWIDE)” ทุกวันตั้งแต่เวลา 60.00-64.00 น. ผู้ดาเนินรายการในปัจจุบัน SEED DJ 1. ดาวิเด โดริโก้ (ดีเจ เด) 2. วัฒนากร ทิพจร (ดีเจ ดอส) 3. เตมี คุปต์ธนโรจน์ (ดีเจ คิว) 4. พิภู พุ่มแก้ว (ดีเจ ต๊ะ) 5. กัลย์ยุทธพงศ์ นพคุณ (ดีเจ บาร์จ) 6. ปฐม พราหมณีย์ (ดีเจ เคน) 7. พศิน ตันไพเราะห์ (ดีเจ พศิน)


6

SEED SEVEN อัตตพงษ์ อัตตกิจกุล (ดีเจ อ้น) 2. สมประสงค์ ศรีบัว (ดีเจ ข้าวฟ่าง) 3. ไทธัญญ์ นีระพล (ดีเจ ข้าว) 4. อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล (ดีเจ วิน) 5. ศรุต นวประดิษฐกุล (ดีเจ มิล) 6. เทมส์ สรรพกิจ (ดีเจ เทมส์) 7. รณชัย ศิริขันธ์ (ดีเจ ไท) ช่วงระยะเวลาฝึกงาน:วันที1 มีนาคม2556-31พฤษภาคม2556 ระยะเวลาและสภาพในการทางานช่วงเวลาในการฝึกงาน :เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ทางานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มงานเวลา 9.00 น.จนถึงเวลา 17.00 น.เวลาพัก กลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. (บางวันถ้าหากมีงานของคลื่นก็ต้องกลับดึก) หลักการ 1.จัดประสบการณ์ให้เป็นระบบและกระบวนการที่ต่อเนื่อง 2.ให้มีการฝึกสถานการณ์จริงให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับนักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีให้สอดคล้องกับการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก 5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงานและผู้ใช้ วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป 1.


7

การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึกงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่กระทา การ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อกลับมา ยังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


8

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปฎิบัติงาน การจัดการภายในองค์กร ที่มาและจุดเริ่มต้นของเอเจนซี่ SEED MCOT 97.5FM บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จด ทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การ สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บมจ. อสมท มีภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยมุ่งสู่การเป็นผู้นาธุรกิจ สื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจที่ดาเนินการ เอง ได้แก่ กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสานักข่าวไทย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด นอกจากนี้ยังร่วมดาเนินกิจการ กับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดาเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด ดาเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) ดาเนินกิจการให้บริการ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เป็นธุรกิจหลักที่สาคัญของบริษัท ดาเนินงานด้านผลิตรายการ ออกอากาศ และควบคุมการออกอากาศ โดยแพร่ ภ าพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ทาการสานักงานใหญ่ใน กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 35 สถานีทั่วประเทศ บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ประมาณร้อยละ 87.0 และมีประชากรในเขตบริการประมาณร้อยละ 88.5 ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทฯ ได้ปรับผังรายการและสร้างบุคลิกของสถานีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สถานีโทรทัศน์แห่ง ความทันสมัยหรือโมเดิร์นไนน์ทีวี (Modernine TV)” โดยเน้นการนาเสนอรายการข่าวและรายการบันเทิงที่มี สาระ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอให้ทันสมัยด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการ ออกอากาศรายการ ในปี 2555 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ตอกย้าแนวคิดสังคมอุดมปัญญา โดยในช่วงครึ่งปีหลังเป็นครั้ง สาคัญที่ได้เห็น สาระบัน เทิงคุณภาพ จาก 4 มิติ ได้แก่ รายการข่าวโฉมใหม่ ที่เพิ่มความเข้มด้ว ยเนื้อหา วิเคราะห์อย่างเจาะลึกโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีนาเสนอที่ทันสมัย ทีมข่าว Bird’s Eye News ที่พร้อมเข้าถึงทุก เหตุการณ์ข่าวอย่างฉับไวร่วมกับทีมผู้ประกาศมากประสบการณ์ รายการประเภทวาไรตี้ เน้นความรู้แต่ดูสนุก ยิ่งขึ้น อาทิ รายการคัมภีร์วิถีรวย รายการว๊าว แหวนแหวน รายการวันดีดีกับเจี๊ยบอ้อ ม และรายการเกมโชว์


9

ยอดนิยมตลอดกาล มาตามนัดรีเทิร์น ฯลฯ 5 บิ๊กโชว์ ที่พลิกโฉมรูปแบบรายการ 90 นาทีเต็ม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงไพร์มไทม์ โดย 5 ผู้จัดยักษ์ใหญ่ของวงการ ได้แก่ รายการวีไอพี (แหม่ม) โดยโพลีพลัสเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รายการคาหนังคาเขา โดย กันตนา กรุ๊ป รายการ Woman Voice คนไหนหัวใจเลือก โดยทีวีธันเดอร์ รายการ ดาวท้าดวล โดยเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และรายการพราว โดยเจเอสแอลโกลบอลมีเดีย ละครและ รายการเรียลลิตี้ จากผู้จัดชั้นนา อาทิ หมวดโอภาสเดอะซีรีย์ ปี 2 ละครเรื่องสาวน้อย ละครเรื่องลูกพี่ลูกน้อง และวงษ์คาเหลาคฤหาสน์เพี้ยน จากการปรับผังรายการ ในปี 2555 ทาให้สถานีโทรทัศน์ มีสัดส่วนรายการ แบ่งเป็นประเภทข่าวร้อย ละ 21.58 ประเภทวิเคราะห์ข่าว ร้อยละ 10.39 ประเภทสาระความรู้ ร้อยละ 9.61 ประเภทสาระบันเทิง ร้อย ละ 18.76 ประเภทบันเทิง ร้อยละ 27.94 ประเภทกีฬา ร้อยละ 7.33 และประเภทสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 4.40 ในปี 2556 ภายใต้แนวคิด Dynamic Infinity Inspire เน้นผลิตเอง 50% โดยชูแนวคิด “สังคม สร้างสรรค์ด้วยปัญญา” เน้นคอนเทนท์ที่ให้ข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิงที่สร้างสรรค์และสร้างแรง บันดาลใจให้กับผู้ชม (Infinity Inspire) รายการใหม่ที่เข้ามาจะมีทั้งจากกลุ่มผู้จัดเดิมและผู้จัดรายการกลุ่ม ใหม่ๆ ที่เข้ามานาเสนอรูปแบบรายการ และยังมีการผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น หน่วยงาน ราชการ รัฐวิส าหกิจและเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมคาราวานบันเทิงในภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ อสมท เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังในทุกพื้นที่ รวมทั้ง เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชม ผู้ฟัง เพื่อนากระแสตอบรับที่ได้มาพัฒนารูปแบบรายการและ นาเสนอผ่านสื่อต่างๆ ของ อสมท ต่อไปในอนาคต ธุรกิจสถานีวิทยุกระจายเสียง บมจ. อสมท ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเองทั้งหมด ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการ บริหารจัดการ ออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ ตาม กรอบแนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” ภายใต้ชื่อ MCOT Radio Network “เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่อุดม ปัญญา” เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท ส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบ FM และ AM จานวน 62 สถานี โดยส่วนกลางออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร จานวน 9 สถานี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 7 สถานี และ AM 2 สถานี พื้นที่บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง สาหรับส่วน


10

ภูมิภาค ซึ่งส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 53 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณ ร้อยละ 92.4 มีประชากรในเขตพื้นที่เป้าหมายให้บริการประมาณร้อยละ 93.8 นอกจากการรับฟังรายการของสถานีวิทยุฯ อสมท แต่ละคลื่นผ่านทางคลื่นวิทยุฯ โดยตรงแล้ว สถานี วิทยุกระจายเสียง อสมท ยังมีช่องทางให้ผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศ สามารถรับฟังรายการของแต่ละคลื่นทั้ง รายการสดและรายการที่น่าสนใจย้อนหลั งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mcot.net และผ่านทาง Smart Phone ที่ Application และมีการบูรณาการกับ Social Network / YouTube / Face book เป็นต้น สถานี วิทยุ บมจ. อสมท ในส่ ว นกลาง ส่ว นกลาง ทั้ง FM และ AM ของ มีการกาหนดตาแหน่งและ กลุ่มเป้าหมาย (Position) ของแต่ละคลื่นอย่างชัดเจน และจัดรูปแบบการผลิตและนาเสนอรายการต่าง ๆ (Format Station) ตาม ตาแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย (Position) ของแต่ละคลื่น ดังนี้ - เอฟ.เอ็ม. 95 เมกกะเฮิร์ต “มหานครแฟมิลี่ ลูกทุ่งมหานคร” สถานีเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมอุดมปัญญา สถานีเพลงลูกทุ่งที่นาเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิตเพื่อชีวิตมีระดับ ให้สารประโยชน์ความรู้ต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย และครองความนิยมอันดับ 1 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย ถ่ายทอดโดยนักจัดรายการรุ่นใหม่ นักจัดรายการ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ทันสมัย มีสาระความรู้ใกล้ตัว อบอุ่น และใกล้ชิดผู้ฟัง และจากการ พัฒนาการดาเนินงานของสถานีทั้งในรูปแบบการนาเสนอรายการ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความ นิยมและรักษาฐานผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สถานียังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่ม ผู้ฟังเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เอฟ.เอ็ม. 96.5 เมกกะเฮิร์ต “คลื่นความคิด” ” นาเสนอรายการที่มีเนื้อหารายการที่ครบถ้วน ทั้งด้าน ข่าวสาร สถานการณ์การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดาเนินรายการสุดยอด นักคิดจากทุกวงการ ทั้งวิเคราะห์ข่าว เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสุขภาพ อีกทั้ งยังมีผู้ดาเนินรายการร่วม วิทยากร และศิลปินชั้นนา ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณเกือบ 100 คน สถานีได้รับ ความนิยมโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1-3 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน ตลอด 8 ปี เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกกะเฮิร์ต “SEED 97.5 FM” “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์” รายการวิทยุของ คนรุ่นใหม่ นาเสนอเพลงฮิตที่กาลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยม เน้นความเป็นกลางที่เปิดเพลงทุกค่าย พร้อมแทรกด้วยเพลงอินดี้ และเพลงสากลที่น่าสนใจ โดย บมจ. อสมท ได้เปิดโอกาสให้ “SEED 97.5 FM” จัดตั้งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. อสมท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ รวมทั้งสร้างการเติบโตในการดาเนินธุรกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา เอฟ.เอ็ม. 99.0 เมกกะเฮิร์ต “Active Radio” คลื่นเมืองไทยแข็งแรง คลื่นวิทยุที่นาเสนอเรื่องกีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและ


11

ใจ รวมทั้งมีความสุขกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนาเสนอ ซึ่งได้ทั้งสาระและ ความบันเทิง เป็นคลื่นที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย ได้ทั้งสาระ สนุกสนาน ฟังกีฬาด้วยความมันส์ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกกะเฮิร์ต “คลื่นข่าว News Network” สุดยอดของสถานีข่าววิทยุของเมืองไทย ที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวเข้มข้นแหลมคม นาเสนอข่าวทั้งทั่วไปและเชิงลึก โดยทีมงานของสานักข่าวไทย และทีม ข่าวของสถานี รวมทั้งยังเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าวทุกต้นชั่วโมง ไปยังสถานีวิทยุฯ เครือข่ายทั่วประเทศ และ จากการพัฒนาการดาเนินงานของสถานีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2553 - 2555 สถานีได้รับความนิยมอยู่ใน อันดับ 1 ใน 2 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน เอฟ.เอ็ม. 107 เมกกะเฮิร์ต “MET 107” คลื่นเพลงสากลสาหรับคนทันสมัย ที่นาเสนอเพลงฮิต เพลง ใหม่ พร้อมเกาะติดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ อินเทรนด์ ภายใต้สโลแกน “For Life and Music” โดยนาเสนอทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเนื้อหาสาระด้านข่าวจากสานักข่าวระดับโลกหลายแห่ง อาทิ BBC, VOA, Radio Australia และ OANA เป็นผลให้ในปี 2554 - 2555 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ใน 2 ของ สถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน เอ.เอ็ม. 1143 “คลื่นเพื่อนร่วมทาง” ” สถานีวิทยุฯ ที่นาเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารทันเหตุการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟัง ตั้ งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์ นอกจากนั้นยังสอดแทรกสาระความรู้ และ แนวคิด หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง และข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาไปเป็นข้อคิด และเป็น แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เอ.เอ็ม. 1494 “คลื่นความรู้คู่คุณธรรม”สถานีวิทยุฯ ที่นาเสนอรายการที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความรู้ ความคิด ในทุกมิติของสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งความคิด นาไปสู่สังคมอุดมปัญญา สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับสาระธรรมเพื่อชีวิต เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และรับผิดชอบต่อสังคม สถานีวิทยุ อสมท ส่วนภูมิภาค บริษัทฯ ได้ผลิตรายการของสถานีวิทยุภูมิภาค เป็นสถานีท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยการผลิตและเสนอรายการที่มุ่งเน้นการเป็นสถานีวิทยุเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรก ด้วยสาระความรู้ ไปพร้อมๆ กับการให้ความบันเทิง (Edutainment) และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในรายการ โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น (Local Program) เช่น รายการ “อสมท เพื่อ ชุมชน” และรายการ “เสียงคนไทย” ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้


12

รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับชาติ (National Network Program) คือรายการที่ถ่ายทอด ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.00 – 07.30 น. และ 19.00 – 19.30 น. รวมทั้งถ่ายทอดรายการข่าวของสานักข่าวไทย โดยใช้คลื่น เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกกะเฮิร์ต เป็นแม่ข่าย ออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคของ อสมท ทุกสถานีทั่วประเทศทุกช่วงต้นชั่วโมง และกลางชั่วโมง รายการที่ออกอากาศในลักษณะ “ซูเปอร์สเตชั่น” (Super Station) ซึ่งเป็นโครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อ ออกอากาศให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (NATIONWIDE) เพื่อเปิดโอกาสให้คน ไทยทั่วประเทศได้เชื่อมโยงข่าวสารถึงกันอย่างทั่วถึง โดยมีสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนกลาง 3 ความถี่ เป็นแม่ ข่ายออกอากาศรายการไปยังเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี ในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ เอฟ.เอ็ม. 95 เมกกะเฮิร์ต “ลูกทุ่งมหานคร” ช่วงเวลา 00.00 – 07.00 น. (ลูกทุ่งมหานคร ซูปเปอร์ สเตชั่น) เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกกะเฮิร์ต “SEED 97.5 FM” ช่วงเวลา 20.00 – 24.00 น. เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกกะเฮิร์ต “คลื่นข่าว News Network” ช่วงเวลา (07.30 – 08.00 น. ก้าวทันข่าว) (12.00 – 12.30 น. เที่ยงวันทันข่าว) (12.30 – 13.00 เสียงคนไทย) (18.00 – 18.45 น. สรุปข่าวรอบวัน) ข่าว ต้นชั่วโมงทุกวัน ๆ ละ 13 ช่วง ๆ ละ 5 นาที และข่าวกลางชั่วโมง ทุกวัน ๆ ละ 8 – 11 ช่วง ๆ ละ 5 นาที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตรายการของสถานีวิทยุภูมิภาคในรูปแบบกลุ่มสถานี (Cluster) เพื่อ สร้างความแปลกใหม่ โดดเด่น และเพิ่มความนิยมให้กับรายการด้วยการผลิตรายการจากสถานีวิทยุภูมิภาค สถานีหนึ่ง เพื่อออกอากาศไปยังสถานีวิทยุภูมิภาคสถานีอื่น ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการผลิตรายการในรูปแบบดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ฟังเป็นอย่างดี อีกทั้ งในปัจจุบันสถานีวิทยุภูมิภาค ได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ออกอากาศช่อง MCOT 1 ดังนี้ “เลาะรั้วอีสาน” ออกอากาศทุกวันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 12.00-12.30 น. “รัก ณ ถิ่นไทย” ออกอากาศทุกวันวันเสาร์ เวลา 1300-14.00 น. “อีสาน เสวนา” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 สานักข่าวไทย สานักข่าวไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็น กลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์ ยึดหลักการนาเสนอข่าวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยนาเสนอผ่าน สื่อของบริษัทที่หลากหลาย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โทรทัศน์ดาวเทียม เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการรายงานข่าว ผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net สื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Computer Online) และสื่ออื่น ๆ เช่น การให้บริการส่งข้อความข่าวในระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MCOT X’Press) โดยมีศูนย์ข่าวของสานักข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ.


13

เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ศูนย์ข่าวภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์ข่าว อันดามัน จ.ภูเก็ต ปัจจุบันสานักข่าวไทยนาเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศในสัดส่ว นที่เหมาะสม อีกทั้งการ นาเสนอมีทั้งรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ ในขณะที่การจัดหาข่าวต่างประเทศโดยทั่วไปมีที่มาจาก แหล่งข่าวในต่างประเทศเป็นหลัก โดยได้รั บความร่วมมือจากสานักข่าวและสื่อต่างประเทศสาคัญ ๆ ของโลก เป็นจานวนมาก อาทิ Deutsche Welle (Germany) , CNN (Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc.) , CCTV(China) , NHK (Japan) , KBS (South Korea) , CNN Radio (U.S.A.) , APTN, SNTV, Reuters , AP , AFP (Agence France Press) ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์สาคัญ ๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของ ประชาชนเป็นพิเศษแล้ว ทางสานักข่าวไทยจะจัดส่งผู้สื่อข่าวของสานักข่าวไทยไปติดตามรายงานข่าวเหล่านั้น ในทั่วทุกมุมโลก รูปแบบของการให้บริการข่าวของสานักข่างไทยในสื่อต่าง ๆ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (1) รายการประเภทรายงานข่าว ที่ผลิตโดยสานักข่าวไทยที่ออกอากาศเป็นรายการสดทั้งหมด ได้แก่ คุยขโมงข่าวเช้า ข่าวเที่ยง ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ (เกาะข่าวเด่น 17.00 น.) ข่าวภาคค่า ข่าวต้นชั่วโมง คลุกวงข่าว รอบวันข่าว เกาะข่าว 9 รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง รวมถึงแถบอักษรข่าว หรือ News Bar (2) รายการประเภทอื่นนอกเหนือจากรายการประเภทรายงานข่าวที่ร่วมผลิตกับสานักโทรทัศน์ เช่น รายงานข่าวเศรษฐกิจ การวิเคราะห์หุ้น รายการประเภทคุยข่าว ได้แก่ รายการจับเงินชนทอง รายการคัมภีร์วิถี รวย รายการคุยโขมงข่าวเช้า รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง สถานีวิทยุโมเดิร์น เรดิโอ (1) ผลิตข่าวให้สถานีวิทยุฯ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศในช่วงข่าวต้นชั่วโมง (2) ผลิตรายการประเภทข่าวให้แก่สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกกะเฮิร์ต ในช่วงเครือข่ายทั่ว ประเทศ (3) จัดหาและผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษให้กับสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 107 เมกกะเฮิร์ต หรือ MET 107 สื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สานักข่าวไทย ร่วมผลิตและนาเสนอข่าวภาษาอังกฤษ ผ่านทางช่องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมของ บมจ. อสมท ในช่อง MCOT World ธุรกิจสื่อใหม่ (NEW MEDIA)


14

ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ C band / True Visions และ Ku band บมจ. อสมท บริหารจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ C-Band / True Visions และ KU-Band ซึง่ ดาเนินการเองจานวน 2 ช่อง ได้แก่ MCOT 1 ช่องโทรทัศน์คิดบวก ที่นาเสนอรายการสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ โดยนารายการและ บุคลากรผู้จัดรายการที่มีคุณภาพจาก บมจ. อสมท มาจัดรายการที่มีความหลากหลาย เช่น รายการสุขภาพ, รายการวิเคราะห์และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา, รายการทาอาหาร และการนาเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-Band/True Visions ช่อง 98 และช่อง 57 MCOT World ช่องรายการภาคภาษาอังกฤษที่มีแนวคิด “Thailand window’s to the world” ประตูสู่ประเทศไทย นาเสนอรายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว อาหาร และการรายงานข่าวประจาวัน ในประเทศเป็ น ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสั มพันธ์ประเทศไทยให้ กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศที่นา ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทย คม 5 ย่าน C-Band/True Visions ช่อง 99 และช่อง 58 การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-Band บมจ. อสมท ได้นา ช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-Band แบบ Global Beam ที่เหลือแพร่ภาพออกอากาศของ Modernine TV นามาให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม กับผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ ดาวเทียม จานวน 13 ช่อง โดยเป็นการออกอากาศแบบ Free To Air มีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุม กว่า 120 ประเทศทั่วโลก (ยกเว้นทวีปอเมริกา) ธุรกิจ DIGITAL MEDIA MCOT Applications บมจ. อสมท ได้ดาเนินการพัฒนา MCOT Applications ที่เป็นช่องทางใหม่ใน การรับชมรายการต่างๆของ บมจ. อสมท ผ่านทาง Smart Phone ในระบบ iOS, Android, Window phone และ Smart TV ของ Panasonic โดย MCOT Applications นี้ สามารถรับชมเนื้อหาข่าวล่าสุด / ย้อนหลัง Hip TV และรายการสดจากช่อง Modernine TV, MCOT 1, MCOT World รวมทั้งรับฟังรายการสดของ Modern Radio MCOT Academy บมจ. อสมท ได้จัดตั้งสานัก MCOT Academy เป็นสถาบันวิชาการและฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน ที่มีภารกิจ หลักในการดาเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ทางวิชาชีพ ให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน


15

ที่เหมาะสม ในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่การเป็นผู้นาธุรกิจ สื่อสารมวลชนในภูมิภาคอาเซียน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดาเนินกิจการ OPERATION บริษัทย่อย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด บมจ. อสมท ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตรายการและสารคดีโทรทัศน์ให้กับ บมจ. อสมท และสถานีโทรทัศน์ทั้ง ในและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน โดย บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท เช่น ผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่น ๆ พัฒนาสินค้า และจาหน่ายสินค้า พรีเมี่ยม การจัดคอนเสิร์ต ละครเวที และแฟชั่นโชว์ บริษัทร่วมดาเนินกิจการ นอกจากนี้ยังได้ร่วมดาเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนตามสัญญาร่วมดาเนินกิจการ โดยบริษัทฯ รับรายได้ในรูปของค่าตอบแทนในการร่วมดาเนินกิจการจาก 2 กิจการหลักที่สาคัญ คือ 1. ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด ในการดาเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท รวมทั้ ง ให้ เ ช่ า เวลาจั ด รายการและโฆษณาทางสถานี วิ ท ยุ ฯ FM 105.5 MHz 2. ร่วมกับกลุ่ม บริษัท ทรู วิชั่นส์ จากัด (มหาชน) ในการดาเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อของสถานีวิทยุในเครือของ สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ โดยผู้บริหาร ของ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ออกอากาศในระบบ FM ความถี่ 97.5 MHz มีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ตลอด 24 ชั่ว โมง และผ่านระบบดาวเทียม ไปยังสถานีวิทยุในส่ว น ภูมิภาคทั้ง 53 สถานี โดยมี นายธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นผู้บริหาร รูปแบบการออกอากาศ มีการจัดรายการตลอด 64 ชั่วโมง โดยเป็นระบบอัตโนมัติและมีผู้ ดาเนิน รายการ โดยเพลงที่เปิดเป็น เพลงไทยสากลสมัยใหม่ โดยมี เพลงสากล และเพลงเอเชีย (เพลงเกาหลี เพลง ญี่ปุ่น และเพลงจีน) พร้อมรายงานข่าวจาก สานักข่าวไทยทุกต้นชั่วโมง และข่าวภาคเที่ยง 36.00-36.10 น. ผ่านสัญญาณจากสถานี ความถี่ 300.5 MHz และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 7.00 -


16

7.10 น. และ 39.00 - 39.10 น. และกระจายเสียงออกอากาศทั่วประเทศไทย ในช่วง “ซี้ด เนชั่นไวด์ (SEED NATIONWIDE)” ทุกวันตั้งแต่เวลา 60.00-64.00 น. ผู้ดาเนินรายการในปัจจุบัน SEED DJ ดาวิเด โดริโก้ (ดีเจ เด) วัฒนากร ทิพจร (ดีเจ ดอส) เตมี คุปต์ธนโรจน์ (ดีเจ คิว) พิภู พุ่มแก้ว (ดีเจ ต๊ะ) กัลย์ยุทธพงศ์ นพคุณ (ดีเจ บาร์จ) ปฐม พราหมณีย์ (ดีเจ เคน) พศิน ตันไพเราะห์ (ดีเจ พศิน) SEED SEVEN อัตตพงษ์ อัตตกิจกุล (ดีเจ อ้น) สมประสงค์ ศรีบัว (ดีเจ ข้าวฟ่าง) ไทธัญญ์ นีระพล (ดีเจ ข้าว) อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล (ดีเจ วิน) ศรุต นวประดิษฐกุล (ดีเจ มิล) เทมส์ สรรพกิจ (ดีเจ เทมส์) รณชัย ศิริขันธ์ (ดีเจ ไท) ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ซี้ดเอฟเอ็ม และขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://mcot-th.listedcompany.com/business.html ขอบเขตธุรกิจของบริษัท บริ ษั ท ซี้ ด เอ็ มคอท จ ากั ด บมจ. อสมท ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 จดทะเบีย นเมื่ อวั น ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท เช่น ผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่น ๆ พัฒนาสินค้า และจาหน่ายสินค้า พรีเมี่ยม การจัดคอนเสิร์ต ละคร เวที และแฟชั่นโชว์ ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อของสถานีวิทยุในเครือของ สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ โดย


17

ผู้บริหารของ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ออกอากาศในระบบ FM ความถี่ 97.5 MHz มีพื้นที่ออกอากาศ ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านระบบดาวเทียม ไปยังสถานีวิทยุใน ส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี โดยมี นายธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นผู้บริหาร “SEED 97.5 FM” “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์” รายการวิทยุของคนรุ่นใหม่ นาเสนอเพลงฮิตที่กาลัง อยู่ในกระแสและได้รับความนิยม เน้นความเป็นกลางที่เปิดเพลงทุกค่าย พร้อมแทรกด้วยเพลงอินดี้ และเพลง สากลที่น่าสนใจ โดย บมจ. อสมท ได้เปิดโอกาสให้ “SEED 97.5 FM” จัดตั้งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. อสมท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งสร้างการเติบโตในการดาเนินธุรกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา


18

บทที่ 3 การปฏิบัติงาน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพื่ อเพิ่ มทักษะ สร้ างเสริ มประสบการณ์ และพั ฒ นาวิช าชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน ประกอบการ 2. เพือ่ จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่าง มีเหตุผล 3. เพือ่ ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพือให้มีเจตคติที่ ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ อาชีพต่อไปภายหลังจากสาเร็จการศึกษา 5. เพื่อสร้ างสัมพั นธภาพที่ ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สถานประกอบการ และหน่ วยงานรัฐบาล ระเบียบว่าด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึกงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่ าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่ กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อ กลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง


19

11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การปฎิบัติงานของฝ่าย New Media บริษัท Seed Mcot 97.5FM งานที่ได้รับมอบหมาย 1. เรื่อง/รายการ ออกแบบ Banner The Seed Show ครั้งที่ 89 จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 1 Banner บน iphone ขนาด 18.47x3.81 cm

ภาพที่ 2 Banner บน Websitc ขนาด 24.13x16.38 cm


20

ภาพที่ 3 Banner บน Main ขนาด 17.73x7.41 cm

ภาพที่ 4 Banner บน Fackbook ขนาด 20.57x14.60 cm


21

ภาพที่ 5 Banner ที่เสร็จแล้วอยู่บนเว็บไซน์ของคลื่น ปัญาที่เ กิด ขึ้น : เนื่องจากปัญหาที่พบก็คือสีของรูปภาพของศิลปิน เนื่องจากรูปภาพแต่ล ะรูปมีโทนสี ที่ แตกต่างกกัน จึงมีปัญหาในการปรับโทนสีของภาพให้ได้ตามคอนเซ็ปของที่เราตั้งไว้

เรื่อง/รายการ ออกแบบ Character เหล่า DJ Seed ในเทศกาลวันสงกรานต์

ภาพที่ 6 Banner บน Fackbook


22

ภาพที่ 7 บน Website ของคลื่น Seed ปัญหาที่เกิดขึ้น : การทาคาแร็คเตอร์ของดีเจแต่ละคน เนื่องจากดีเจมีมากถึง 12 คน จึงยากที่จะดึงจุดเด่นของ ดีเจแต่ละคนออกมา ปัญหาที่ 2 คือคอนเซ็ปของงาน ที่จะทาอย่างไรให้สื่อถึงเทศกาลวันสงกานต์ เทศกาลของ ไทยและสื่อให้เห็นถึงชวิตวัยรุ่นกับเทศกาลของไทย


23

2. เรื่อง/รายการ ออกแบบ โปร์ไฟล์ของเหล่า DJ SEED SEVEN

ภาพที่ 8 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 9 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล


24

ภาพที่ 10 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 11 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล


25

ภาพที่ 12 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 13 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล


26

ภาพที่ 14 โดยโปร์ไฟล์นี้จะโชว์ที่เว็ปไซน์ www.seedmcot.com เหล่าดีเจ จะมีสีประจาตัวของแต่ละคนที่เป็นคาแร็คเตอร์ของแต่ละบุคคล ปัญหาที่เกิดขึ้น : เนื่องจากโทนสีของภาพนั้นจะเป็นโทนสีดา และปัญหาที่เจอนั้นก็คือสีประจาตัวของดี เจแต่ละคน ซึ่งบางสีนั้นอาจจะตัดกันได้กับสีดา แต่บางสีนั้นถึงกับจมไปกับสีดาเลยยากที่จะคุมโทนสีของ งานให้ดูเท่และมีสีสันด้วย


27

เรื่อง/รายการ SEED AWARDS ครั้งที่ 8 คลื่น Seed 97.5 FM มีรูปแบบรายการนาเสนอความทันสมัย ทันโลก ความบันเทิง แต่มีสาระ พร้อม นาเสนอเพลงไทยฮิต ทั้งช้าและเร็วที่กาลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยม พร้อมสอดแทรกด้ว ยเพลงอินเตอร์ ที่อยู่ ในกระแส ทั้ง เพลงสากล และ เอเชี่ ยน มิ ว สิ ค โดยเน้นความเป็ นกลาง เปิด กว้างให้ กับ ทุกค่า ยเพลง ขณะเดียวกันก็ยังนาเสนอเพลงอินดี้ หรือเพลงจากค่ายเพลงอิสระ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ หรือศิลปินที่ สังกัดค่ายเล็ก หรือไม่มีค่าย ไม่มีสื่อโปรโมทได้โชว์ผลงานตามความฝันของตัวเอง เมื่อปี 2549 (2006) คลื่น Seed 97.5 FM ได้สร้างปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ตอก ย้าความเป็นกลาง กับ โปรเจ็ค “Seed Awards ครั้งที่ 1” ประจาปี 2005 กับงาน ประกาศรางวัลทางดนตรี ที่ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาตัดสิน แต่คง ความเป็นกลางที่สุดด้วยพลังเสียงจากมหาชนทั้งประเทศ โดยมีการรวบรวม ข้อมูล จากเพลงที่ได้รับการเปิดในคลื่น รวมถึงข้อมูลจากชาร์ทเพลงตลอดปี ที่ผ่านมา พร้อมคัดสรรแยกเป็นแต่ ละประเภท ตามรางวัลต่างๆ และให้คนทั้งประเทศร่วมโหวตเข้ามาเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ Seed 97.5 เมล็ดพันธุ์ใหม่ ของคนวัยมันส์ คลื่นวิทยุสุดซี้ดอันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศ พร้อม เปิดโผผู้ เข้ารอบ “Seed Awards ครั้งที่ 8” ประจาปี 2012 รางวัลของคนทั้งประเทศ โดยคุณเป็นผู้ตัดสิน

ภาพที่ 15 ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง Seed awards ครั้งที่ 8 (ภาพ:จิรภา จันเทา) คลื่น Seed 97.5 FM เพิ่มความเข้มข้น ด้วยการเพิ่มรางวัลให้กับศิลปินเล็ก ที่สร้างงาน สร้างความฝัน ด้วยตัวเอง ได้มีจุดยืน มีโอกาส อยู่ในใจของผู้ฟังทั้ง ประเทศ กับรางวัลศิลปิน “เล็ก-So-Seed” เพลงของ ศิลปินเบอร์ไม่ใหญ่ แต่ใหม่ สด และ ซี้ด ที่ขึ้นทาเนียบศิลปินหน้าใหม่


28

ผู้เข้าชิง รางวัล SEED AWARDS ครั้งที่ 8 1.รางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.เก้าอี้ไม้ สังกัด : อิสระ 2.คชา นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ สังกัด : TRUE FANTASIA 3.แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ สังกัด : EXACT 4.TIMETHAI (ธามไท) สังกัด : KAMIKAZE 5.เก่ง ธชย ประทุมวรรณ สังกัด : TRUE MUSIC

ภาพที่ 16 ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง Seed awards ครั้งที่ 8(ภาพ:จิรภา จันเทา) 2.รางวัลศิลปิน “เล็ก-SO-SEED” ประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.COCONUT SUNDAY สังกัด : MUSIC FARM 2.TERRACOTTA สังกัด : BLUE RHYTHM RECORDS 3.เก้าอี้ไม้ สังกัด : อิสระ 4.PLASTIC PLASTIC สังกัด : BELIEVE RECORDS 5.กฤต พรรณนา สังกัด : MONO MUSIC 3.รางวัลศิลปินต่างประเทศยอดนิยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.ADELE สังกัด : WARNER MUSIC THAILAND 2.JUSTIN BIEBER สังกัด : UNIVERSAL MUSIC


29

3.ONE DIRECTION สังกัด : SONY MUSIC / BEC-Tero Music 4.BRUNO MARS สังกัด : WARNER MUSIC THAILAND 5.MAROON 5 สังกัด : UNIVERSAL MUSIC

ภาพที่ 17 ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง Seed awards ครั้งที่ 8(ภาพ:จิรภา จันเทา) 4.รางวัลศิลปินเอเชี่ยนยอดนิยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.SUPER JUNIOR สังกัด : SM TRUE 2.BIG BANG สังกัด : GMM INTERNATIONAL 3.GIRLS’ GENERATION-TTS สังกัด : SM TRUE 4.HYUN A สังกัด : UNIVERSAL MUSIC 5.PSY สังกัด : UNIVERSAL MUSIC 5.รางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.WHATCHARAWALEE (วัชราวลี) สังกัด : TINNAMOU 2.นิว จิ๋ว สังกัด : MUSICCREAM 3.THE RICHMAN TOY สังกัด : SMALLROOM 4.25 HOURS สังกัด : BELIEVE RECORDS 5.Mild สังกัด : Spicy Disc


30

ภาพที่ 18 ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง Seed awards ครั้งที่ 8(ภาพ:จิภา จันเทา) 6.รางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.DA ENDORPHINE สังกัด : WHITE MUSIC 2.LULA สังกัด : สนามหลวง มิวสิค 3.ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ สังกัด : WHITE MUSIC 4.หนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์ สังกัด : อิสระ 5.หวาย ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ สังกัด : KAMIKAZE 7.รางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข สังกัด : LOVEiS / BEC-Tero Music 2.บี พีระพัฒน์ เถรว่อง สังกัด : WHITE MUSIC 3.GREASY CAFE สังกัด : SMALLROOM 4.ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ สังกัด : LOVEiS / BEC-Tero Music 5.โดม ปกรณ์ ลัม สังกัด : ICONIC RECORDS


31

ภาพที่ 19 ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง Seed awards ครั้งที่ 8(ภาพ:จิรภา จันเทา) 8.รางวัลศิลปินโชว์ยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.ก้านคอคลับ สังกัด : ก้านคอคลับ 2.PARADOX สังกัด : GENIE RECORDS 3.TATTOO COLOUR สังกัด : SMALLROOM 4.SLOT MACHINE สังกัด : BEC-Tero Music 5.BIG ASS สังกัด : GENIE RECORDS 9.รางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ 2.แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ 3.SINGULAR 4.นท พนายางกูร 5.SUGAR EYES 6.หวาย ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ 7.บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว 8.ต้น ธนษิต จตุรภุช 9.ฮั่น อิสริยะ ภัทรมานพ


32

10.นนท์ ธนนท์ จาเริญ 10.รางวัลเพลงยอดนิยมสุดซี้ดประจาปี ผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่... 1.ร่มสีเทา WHATCHARAWALEE (วัชราวลี) 2.ฉันยังอยู่ทั้งคน ณัฐ ศักดาทร 3.คุกเข่า COCKTAIL 4.ไม่รัก...ไม่ต้อง นิว จิ๋ว 5.โก้โก้ THE RICHMAN TOY 6.ใครนิยาม ETC. 7.คนข้างๆ 25 HOURS 8.ใจกลางความรู้สึกดีดี เอ๊ะ จิรากร Feat. วิน รัตนพล 9.สายตายาว SUGAR EYES 10.ฉันต้องคู่กับเธอ ROOM39 11. รางวัลพิเศษ SEED HALL OF FAME "Seed Awards” รางวัลของคนทั้งประเทศ โดยคุณเป็นผู้ตัดสิน พร้อมรู้ผลรางวัลจากการโหวตของคนทั้ง ประเทศ งานประกาศรางวัล “Seed Awards ครั้งที่ 8” ประจาปี 2012 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ณ เซ็นแตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ สุขุมวิท 105 ซ.ลาซาล


33

บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานครั้งนี้ คือ การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์งาน และประสบการณ์งานต่างๆที่ ได้ทางาน และได้ความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอที่ใช่ในการเผยแพร่ การสร้างสรรค์ผลงานที่ได้ใช้ งานจริง ขั้นตอนการทางานขององค์กรสื่อวิทยุสื่อสารของประเทศไทย - การกาหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์ - ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน - ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน ก่อนอื่น ต้องกาหนด Concept ของงานว่าทางบริษัทต้ องการConceptแนวไหน และเมื่อเราสรุ ป แนวทางของงานได้แล้ว ก็เริ่มดาเนินการ Concept: คือต้องการงานที่เป็นสีดาร็อก ซึ่งซ้อนความรู้สึกที่ลึกลับน่าค้นหา และมีเสน่ห์อยู่ในตัว 1. เมื่อทราบแนวทางการทางานเราก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลต่างๆที่จะเป็นแนวทางในงานของเรา 2. ใช้ background เป็นสีดา 3. การใช้ภาพประกอบโดยใช้ภาพกราฟิก 4. ใช้สีดาเป็นหลัก แต่ก็จะมีสีประจาตัวของแต่ละบุคคลออกไป เช่น สีเขียว สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สี ชมพู สีคราม สีส้ม เป็นต้น

การกาหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาเพื่อกาหนดขอบเขตในการทางาน ต่อไป 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด (Concept)


34

โปรแกรมที่ใช่ในการผลิต

ภาพที่ 20 โปรแกรมที่ใช่ในการผลิตผลงาน ขั้นตอนและวิธีการผลิต การเตรียมไฟล์ในการออกแบบ เริ่มจากการเลือกภาพที่ต้องการในการทางานโดยเลือกภาพที่มีขนาด ไม่น้ อยกว่า 2000x3000px เพราะถ้า หากว่าภาพถ้ามี ขนาดที่ น้อยจะทาให้ ภ าพที่ จะท างานนั้ นแตกได้ เพราะฉะนั้นจึงเลือกภาพที่มีขนาดของพิกเซลใหญ่

ภาพที่ 21 ไฟล์ภาพที่เลือกในการไดคัต


35

ภาพที่ 22 ไฟล์ภาพที่เลือกในการไดคัต

ภาพที่ 23 ไฟล์ภาพที่เลือกในการไดคัต เมื่อได้ภาพที่เลือกมาแล้ว ก็นาภาพเหล่านั้นมาทาการไดคัตเอาแบล็คกาวน์ข้างหลังออกเพื่อ ง่ายต่อการออกแบบ เมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วเราก็นารูปไป ไดคัตใน Photoshop เอาพื้นหลังออก


36

ภาพที่ 24 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจอ้น

ภาพที่ 25 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจวิน


37

ภาพที่ 26 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจมิล

ภาพที่ 27 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจไท


38

ภาพที่ 28 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจเทมส์

ภาพที่ 29 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจข้าวฟ่าง


39

ภาพที่ 30 ภาพที่ทาการไดคัตแล้ว ดีเจข้าว เมื่อทาการไดคัตรูปแล้วนาเอาแบล็คกาวน์ออก ต่อไปก็เป็นการปรับแต่งสีภาพและเก็บรายละเอียดของ ภาพให้ อยู่ในโทนสี ของงานที่เรากาหนดไว้ โดยแบล็คกาวน์จะใช้เป็นสี ดาก่อนเพื่อต้องการที่ง่ายในการ ใส่ กราฟิก เช่น การปรับแสงของรูปภาพ มิติของรูปภาพ และหลังจากนั้นก็จะเป็นการวางตัวอักษรและกราฟิกต่าง ลงบนงาน

ภาพที่ 31 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ อ้น


40

ภาพที่ 32 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ วิน

ภาพที่ 33 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ มิล


41

ภาพที่ 34 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ ไท

ภาพที่ 35 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ เทมส์


42

ภาพที่ 36 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ ข้าวฟ่าง

ภาพที่ 37 ปรับโทนเรียบร้อยแล้ว ดีเจ ข้าว


43

ภาพที่ถูกตกแต่งในการปรับสีและโทนแสงของภาพเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นเริ่มวางกราฟิกและตัวอักษร เพื่อทาการตกแต่งต่างๆให้สมบูรณ์ การวางกราฟิกดีไซด์ การจัดวางข้อความ ให้ตรงตามเลเอาท์ที่วางไว้

ภาพที่ 38 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจข้าวฟ่าง

ภาพที่ 39 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจข้าว


44

ภาพที่ 40 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจเทมส์

ภาพที่ 41 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจไท


45

ภาพที่ 42 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจมิล

ภาพที่ 43 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจวิน


46

ภาพที่ 44 งานที่เสร็จสมบูรณ์ ดีเจอ้น เมื่อได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์เราต้องมาตรวจสอบว่า ตัวอักษรเราเขียนถูกไหม สีที่ใช่อยู่ในโทนเดียวกันไหม ขนาด ตัวรูปภาพของงานที่ใช่ มีขนาดเท่ากันหรือป่าว เพราะงานชิ้นนี้ต้องนาไปใช่จริงๆ บนเว็บไซน์ของคลื่น เพราะฉะนั้นงานจะต้องมีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลผิดแปลก บนเว็บไซน์ www.seedmcot.com


47

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึกษาของนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จั น ทรเกษม นั้ น นอกจากนั ก ศึกษาจะได้ความรู้ในหลั กสู ต รแล้ ว การศึก ษาประสบการณ์วิช าชี พ ศิลปกรรมยังเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่นักศึกษาต้องทาการปฏิบัติก่อนการจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัว ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จ ะออกไปดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพนั้นถือเป็นการฝึกทักษะการทางานและรู้จักการปรับตัวของการทางานร่วมกับผู้อื่น มี ประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ บริษัทโฆษณา แมคแคน ในครั้งนี้ ทาให้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในวิช าชีพมากยิ่งขึ้น เข้าใจการทางานด้าน โฆษณา การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การวางตัวในสั งคมได้ อีกประการหนึ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับนักศึกษาที่ ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองเปรียบเสมือนตนเองเป็นบุคลากร คนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วันแรกของการฝึกประสบการณ์จนถึง วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์เป็นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรีจิตที่ดีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลื อ ในทุ ก ๆเรื่ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งงานและเรื่ อ งส่ ว นตั ว แก่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพเสมอมา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกงาน 1.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop การตัดต่อวิดีโอ 3. งานด้านการสื่อสารเช่น การรับ brief งานการสั่งงานให้ฝ่ายรีทัช การสื่อสารระหว่างนักออกแบบ กับเจ้าของแบรนด์ขณะขายงานและการติดต่อสื่อสารกับทางสตูดิโอภาพ นายแบบ นางแบบ ต่างๆ 4. ได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลผลงานออกแบบเพื่อเป็นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิดการ ออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ


48

ด้านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมั่นใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น มากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ 6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริมสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 14. ทาให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 12. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้านสถานประกอบการ 1. เปิดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึกงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานของนักศึกษาฝึกงาน มาช่วยทางานในส่วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ละ มหาวิทยาลัย


49

ด้านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนต่อไป 3. จากการส่งตัวเข้ารับการฝึกงานไปยังบริษัทต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ฝึกงานยังเป็นมือใหม่สาหรับงานออกแบบด้านกราฟิกเพราะฉะนั้นควรฝึกฝนฝีมือด้วยการดู งานออกแบบจากของทั้งในและต่างประเทศเทศเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบยังดูไม่ ทันสมัย และฝึกการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกให้มีความชานาญยิ่งขึ้นเพื่อให้รวดเร็วในการทางาน การตอบรับจากที่ฝึกงาน จากการที่เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทแมคแคน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มี การให้ ความช่ว ยเหลื อในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ คาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม เทคนิคทางด้าน โปรแกรม การให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานที่โดยได้ไปศึกษางานในด้านการถ่านทาในสตูดิโ อ การทางานตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้นและนาเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝึกทักษะการนาเสนอ ให้เราทางานจริง เสมือนนักศึกษาคือพนักงาน คนหนึ่งขององค์กร ความรู้สึกที่มีต่อที่ฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทแมคแคน นักศึกษามีความประทับใจและดีใจเป็น อย่ า งยิ่ ง ที่ไ ด้ เข้ ารั บ การฝึ ก ประสบการณ์วิช าชีพ ที่อ งค์ก ร ที่ นี่พนั กงานทุ กคนจะอยู่กั นแบบพี่ น้อง คอยให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานจะทางานเป็นทีม ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับ บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และการทางานที่นี้นักศึกษารู้สึกว่าได้ความรู้ต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากการศึกษาใน ชั้นเรียน คือ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจใน ตนเองมากขึ้ น ซึ่ งเป็ น คุณ สมบั ติที่พึ งประสงค์ของสถานประกอบการ ที่ส าคัญนอกเหนือ สิ่ งใด คื อ งานที่ นักศึกษาออกแบบสามารถนามาใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการทางานจริงต่อไป


50

ภาพที่ 45 โลโก้คลื่นซี้ด เอ็มคอท


51

บรรณานุกรม บริษัท ซี้ด เอ็มคอท SEED MCOT. แผนก NEW MEDIA & DIGITAL ที่ตั้ง : เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 02-260-6009 URL: http://www.seedcave.com/ บริษัท อสมท จากัด(มหาชน) ที่ตั้ง : เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 02-201-6000 URL: http://www.mcot.net/


52

รายงานฝึกงาน จิรภา จันเทา  

นางสาว จิรภา จันเทา 5211310429 ศศบ 521(4)/13A สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บริษ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you