Page 1


10 ขนมหวานยอดฮิตจากทัว่ โลก ขึ้นชื่อว่า ‘ของหวาน’ หรื อ ‘ขนม’ คงเป็ นที่โปรดปรานของคนทุกเพศทุกวัย จะหวาน มากหรื อหวานน้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน เจนัวร์เองก็ชอบมากเช่นกันค่ะ เพราะเวลาได้ทานอะไรหวานๆ มันทำาให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย alert ขึ้นมาทันที จะ ว่าไปชื่อ ‘เจนัวร์’ ก็มาจากชื่อขนมเค้กกาแฟโรยหน้าด้วยถัว่ กรอบๆ นั้นเอง เคยชิมกันรึ ยัง อร่ อยมากนะ อิอิ วันนี้ เจนัวร์รวบรวม 10 ขนมหวานอร่ อยๆ เด่นๆ ของแต่ละ สัญชาติมาฝากเพื่อนๆ Mglobemall ว่าเคยกินครบทุกอย่างแล้วรึ ยงั ? ทั้ง 10 อย่างที่วา่ มี อะไรบ้าง..ไปชิมกัน!


1. แบล็คฟอเรสท์เค้ก (Black Forest Cake)

ด้วยความขึ้นชื่อเสี ยงในเรื่ อง เบียร์ ชนิทเซล (หมูทอดชุบเกล็ดขนมปัง) และเค้กอร่ อย มากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ ‘เยอรมนี’ จะกลายเป็ นสถานที่กินดื่มยอดนิยมของคนทัว่ โลก โดยเฉพาะเจ้าช็อกโกแลตเค้กที่ทบั ซ้อนหลายชั้นด้วยครี ม เชอร์รี่ และบรั่นดีผลไม้ นี้ถือกำาเนิดขึ้นในช่วงต้นยุค 1900 ทางตอนใต้ของเยอรมนี (ภายหลังได้รับการปรุ งแต่ง ให้สมบูรณ์ยิง่ ขึ้น ด้วยฝี มือของช่างทำาเค้กในกรุ งเบอร์ลิน) และทุกวัน นี้ ‘แบล็คฟอเรสท์เค้ก’ ก็เป็ นเค้กที่ชื่นชอบของคนทัว่ ทั้งโลก


2. ทีรามิสุ (Tiramisu)

เค้กชื่อดังของอิตาลี ทำาขึ้นจากเลดี้ฟิงเกอร์ราดเอสเปรสโซ่ สอดไส้ดว้ ยมาสคาร์โปน ชีส และซาบากลิออเน ลือกันว่า ‘ทีรามิสุมี’ จุดกำาเนิดมาจากการที่แม่บา้ นของทหารใน สงครามโลกครั้งที่สองทำาเค้กให้สามีรับประทาน โดยเชื่อว่า ส่ วนผสมของคาเฟอีนกับ ำ จะช่วยให้คุณสามีน้ นั มีพลังและแคล้วคลาดจากอันตราย มันเกิดขึ้ นจากความ น้าตาล รักและความห่วงใยนี่เอง โรแมนติกจัง


3. แครมบรู เล่ (Creme Brulee)

แม้ชื่อจะฟังดูแล้วฝรั่งเศสสุ ดๆ แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสิ นว่าเป็ นเช่นนั้น เนื่องจากวิทยาลัย ทริ นิต้ ีในเคมบริ ดจ์ของอังกฤษ ได้อา้ งว่าพวกเขาคือต้นตำารับผูค้ ิดค้นขนมสูตรเด็ดนี้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1600 อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีจุดกำาเนิดจากอังกฤษ แต่เชื่อแน่วา่ คง ำ ไม่มีสถานที่ใดเหมาะแก่การทานคัสตาร์ดเย็นๆ โรยด้วยน้าตาลไหม้ อย่าง ‘แครม ำ นในกรุ งปารี สอีก บรู เล่’ ได้ดีเท่าใต้หอไอเฟลที่ประดับด้วยไฟสว่างไสวในยามค่ าคื แล้ว


4. แอปเปิ้ ล พาย (Apple Pie)

และอีกเช่นเคย แม้ชื่อขนมนี้ จะฟังดูเป็ นอเมริ กนั จ๋ า แต่จริ งๆ แล้วมีตน้ กำาเนิดจากเมือง ผูด้ ีเช่นกัน โดยได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1381 และปกติจะอบด้วยแป้ งสองชั้น ในสมัย ก่อนตอนที่ชาวอังกฤษอพยพมาตั้งรกรากในอเมริ กา พวกเขาได้นาำ เมล็ดแอปเปิ ้ ลมา ปลูกด้วย จึงทำาให้มนั มีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของชาวมะกัน แต่ไม่วา่ จะที่ โรงแรมในลอนดอน หรื อภัตตาคารในแอลเอ แอปเปิ ้ ลพายก็เป็ นที่ถูกอกถูกใจของ บรรดาลูกค้านักชิมทุกที่ไป


5. นาไนโม บาร์ (Nanaimo Bars)

แคนาดานั้นขึ้นชื่อเรื่ องขนมหวาน?? ได้ยนิ แล้วไม่ต่างกับการพูดว่า กรุ งเทพขึ้ นชื่อ เรื่ องทะเลยังไงยังงั้น แต่กระนั้น ขนมรสเลิศดังกล่าวก็มีที่มาจาก เกาะแวนคูเวอร์ เมือง นาไนโม รัฐบริ ติชโคลัมเบีย โดยได้รับการสร้างสรรค์ข้ึ นจาก ฝี มือแม่บา้ นท้องถิ่น ซึ่ง ได้ส่งเจ้าขนมทรงจัตุรัสชิ้นนี้ไปประกวดในนิตยสารและคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ปัจจุบนั เป็ นที่ชื่นชอบของผูค้ นในแถบอเมริ กาเหนือเป็ นอย่างมาก เราก็ชอบเช่นกัน ^^


6. บาคลาวา (Baklava)

ประวัติที่แท้จริ งของ ‘บาคลาวา’ ยากที่จะระบุให้แน่ชดั ว่ากันว่ามีตน้ กำาเนิดจาก จักรวรรดิออ็ ตโตมัน ดินแดนเมโสโปเตเมีย และอาหรับ โดยขนมหวานชนิดนี้ ทาำ ขึ้น ำ ้ ง หรื อน้าเชื ำ ่อม หากต้องการลิ้มลอง จาก การนำาแป้ งฟิ ลโลมาสอดไส้ดว้ ยถัว่ น้าผึ รสชาติแบบต้นตำารับ ก็ตอ้ งไปรับประทานถึงถิ่นที่อา้ งว่าเป็ นจุดกำาเนิด ทั้งกรุ งอิสตัน บูล กรุ งเอเธนส์ และกรุ งเบรุ ต แต่ละที่อาจจะมีรสแตกต่างกันไปบ้าง แต่กย็ งั การันตีได้ ถึงความอร่ อยเด็ดดวง


7. กุหลับ จามาน (Gulab Jamen)

ำ าว แต่คอนเฟิ ร์มว่าอยูใ่ นรายชื่อขนมอัน ก้อนขนมปังหวานที่คงไม่ถูกปากฝรั่งตาน้าข้ ดับต้นๆ ของชาวอินเดีย และเมื่อมีคนกว่าพันล้านคนชื่นชอบ ก็ยากจะปฏิเสธได้วา่ มัน ำ ่อมเข้มข้น เป็ นที่นิยม ไม่อร่ อย ปกติแล้วมักทำาขึ้นโดยใช้ครี มสองชั้นและราดด้วยน้าเชื ในอินเดีย ปากีสถาน เนปาล และประเทศในแถบเอเชียใต้ หน้าตาน่ากินสุ ดๆ และ หวานสุ ดๆ ด้วย


8. ไดฟุกุ (Daifuku)

ขนมเจลลาตินทรงกลมนุ่มลิ้นจากแดนอาทิตย์อุทยั ประเทศที่เต็มไปด้วยขนมนานา ชนิด ‘ไดฟุก’ุ นิยมสอดไส้ดว้ ยถัว่ แดงหวานหรื อสตอเบอร์รี่ชิ้นโต โรยด้วยแป้ งบางๆ สามารถหาซื้ อทานได้ท้ งั จากกรุ งโตเกียว โอซาก้า เกียวโต นากาโนะ และทุกแห่งใน ญี่ปุ่น หาทานง่ายยิง่ กว่าอะไรดี


9. ฮาโล ฮาโล (Halo Halo)

ขนมเด็ดของชาวฟิ ลิปปิ นส์ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไม่แพ้ไข่บาลุท แต่รับประกันได้วา่ ไม่ น่าสะอิดสะเอียน ทั้งนี้ ‘ฮาโล ฮาโล’ ไม่มีสูตรการทำาที่แน่นอน แต่ดูไปก็ไม่ต่างอะไร ำ งไสของบ้านเรานัก โดยนำาน้าแข็ ำ งบดมาเติมด้วยเครื่ องเคียง เช่น ถัว่ เขียว ลูก กับน้าแข็ ตาล ขนุน มะพร้าวอ่อน ไอศกรี ม วุน้ มะพร้าว สับปะรด และอื่นๆ ก่อนจะปิ ดท้ายด้วย ำ ่อม โดยสามารถหารับประทานได้ทุกที่ในกรุ งมะนิลา การราดนมข้นหวาน และน้าเชื


10. ข้าวเหนียวมะม่วง

ปิ ดท้ายที่ของหวานไทยอันเลื่องชื่อ มะม่วงสุ กเหลืองอร่ ามทานคู่กบั ข้าวเหนียวมูน ำ ำ ราดน้ากะทิ ชวนน้าลายสอเป็ นอย่างยิง่ โดยได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติ ไม่วา่ ใครก็ลองชิมก็ติดใจตามๆ กัน สามารถหาทานได้ท วั ่ ไป ทั้งร้านในตลาด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ห้างสรรพสิ นค้า และโรงแรมต่างๆ Thailand Only


10 ขนมหวานยอดฮิตจากทั่วโลก  
10 ขนมหวานยอดฮิตจากทั่วโลก  

10ขนมหวานสุดฮิตจากทั่วโลก

Advertisement