/Chalcolithic_forum_fourth_meeting_2nd_circular%5B1%5

Page 1

‫הפורום לחקר התקופה הכלקוליתית‬ ‫המפגש הרביעי‪ :‬יובל לגילוי מטמון נחל משמר‬ ‫יום ה'‪ ,‬ה‪ 2-‬ליוני ‪1022‬‬ ‫מוזיאון ישראל‪ ,‬אודיטוריום אגף הנוער‪ ,‬ירושלים*‬ ‫‪9:30-9:00‬‬

‫התכנסות‬

‫‪20:00 -9:30‬‬

‫דברי ברכה‪ ,‬פתיחה‬ ‫דורון בר‪-‬אדון (בנו של חופר האתר פסח בר‪-‬אדון)‬ ‫יורם צפריר (האוניברסיטה העברית)‬ ‫זכרונות מחפירות מערת המטמון‬

‫‪22:20-20:00‬‬

‫הרצאות‬ ‫יו"ר‪ :‬דוד אוסישקין (אוניברסיטת תל אביב)‬ ‫אורי דוידוביץ' (האוניברסיטה העברית)‬ ‫מערת המטמון לאור המחקר המחודש במערות מדבר יהודה‬ ‫יובל גורן (אוניברסיטת תל אביב)‬ ‫מטמון נחל משמר ומקומה של תעשיית המתכת המתמחה בתקופה הכלקוליתית לאור הבדיקות‬ ‫המיקרוארכיאולוגיות‬

‫‪22:30-22:20‬‬

‫הפסקת קפה‬

‫‪23:00-22:30‬‬

‫עירית ציפר (מוזיאון ארץ ישראל)‬ ‫בנוי לתלפיות בנחל משמר‪ :‬מחשבות על דימויי העטרות‬ ‫אורית שמיר (רשות העתיקות)‬ ‫אריגים ומקלעות מנחל משמר – בין התקופה הכלקוליתית לתקופה הרומית‬ ‫נעמה שפטלוביץ' (אוניברסיטת תל אביב)‬ ‫מטמון והטמנות בתקופה הכלקוליתית – בין נחל משמר וגבעת האורנים‬

‫‪21:00-23:00‬‬

‫הפסקת צהרים‬

‫‪25:00-21:00‬‬

‫סיור בתצוגת מטמון נחל משמר‬ ‫אסנת מיש‪-‬ברנדל (מוזיאון ישראל)‬

‫‪26:30-25:00‬‬

‫דיון כללי‬ ‫מנחה‪ :‬יצחק גלעד (אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב)‬ ‫חמישים שנות חקר מערת המטמון‪ :‬היבטים כרונולוגיים ואנתרופולוגיים‬ ‫מגיבים‪:‬‬ ‫אליזבטה בוארטו (מכון ויצמן למדע‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן)‬ ‫מיקי סבן (רשות העתיקות)‬ ‫יניר מילבסקי (רשות העתיקות)‬

‫תרומה של ‪ ₪ 20‬תתקבל בברכה על מנת לממן את הוצאות האולם‬ ‫*הזמנה זאת מהווה אישור כניסה למוזיאון‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.