Page 1

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag

Colofon Uitgever: Datum uitgave: Bezoekadres:

JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling februari 2014 JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda Postbus 540, 2800 AM Gouda T 0182 547888 F 0182 547889 E info@jso.nl www.jso.nl

Copyright Š 2014 JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, retrieval systemen of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van JSO.


Inhoudsopgave

Vraag- of doelstelling ................................................................................................................................1 Aanleiding .................................................................................................................................................1 Verantwoording ........................................................................................................................................3 Producten .................................................................................................................................................7 Projecten...................................................................................................................................................9 Internet....................................................................................................................................................11 Jongerenparticipatie ...............................................................................................................................13 PR/Promotie ...........................................................................................................................................15 Bijlage 1: Jaarverslag 2013 WeHague ...................................................................................................19 Bijlage 2: Artikel JSO Intranet ‘WhatsAppen met het JIP’ ......................................................................23


Vraag- of doelstelling Het JIP heeft als doel om informatie toegankelijk te maken en ter beschikking te stellen aan jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar. Dit om hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen en ter preventie van problemen op materieel en immaterieel gebied. Het stelt jongeren in staat om keuzes voor hun verdere ontwikkeling te maken middels informatie, advies en ondersteuning. Het JIP stimuleert en faciliteert de participatie van jongeren in de samenleving, hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Bovendien maakt het JIP jongereninformatie toegankelijk en stelt deze ter beschikking aan intermediairs (zowel professioneel als niet-professioneel). Via hen wordt een bijdrage geleverd aan eerstgenoemde doelstelling.

Aanleiding Het JIP is ontstaan vanuit het vroegere JAC. Jongeren hebben behoefte aan informatie, advies en ondersteuning, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor antwoorden op hun vragen. Er is behoefte aan een laagdrempelige plek waar ze deze hulp wel kunnen krijgen. Het JIP voorziet hierin en kan veel jongeren informeren, adviseren en ondersteunen zonder dat ze direct een (intensief) hulpverleningstraject in moeten.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

1


Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

2


Verantwoording In 2013 heeft het JIP Den Haag in totaal 5.261 klantcontacten gehad. Deze contacten hebben plaatsgevonden tijdens één van de vele diensten van het JIP; de balie, telefonische consulten, emailvragen, WhatsApp, chat, Fonds1818<24, groepsvoorlichtingen, loverboy- en jonge moederproducten, het Loket jonge moeders, het Sense spreekuur en het Context spreekuur.

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Totaal; 5251

Totaal; 5464

Totaal; 5802

Totaal; 762

2013 2012 2011 1993

2013

2012

2011

1993

Het overgrote deel van de contacten die het JIP met jongeren en intermediairs in 2013 heeft gehad, vond plaats via de balie (20%), telefoon (16%) en e-mail (14%). Deze contacten zijn voornamelijk afkomstig uit de leeftijdscategorie 18 - 25 jaar en schoolgaand (MBO). Meest gestelde vragen In 2013 werden de meeste vragen gesteld in de vraagcategorieën:  Wonen  Sociale kaart  Seksualiteit Toelichting: Op het gebied van huisvesting worden er vragen in de breedste zin van het woord gesteld.  Jongeren die nog geen 18 jaar zijn maar zich wel al willen oriënteren op een kamer of zelfstandige woonruimte.  Jongeren die dakloos zijn of dreigen te raken en daarom hulp en onderdak nodig hebben.  Vragen met betrekking tot het recht op een urgentie en het aanmelden voor begeleid wonen. In de categorie ‘sociale kaart’ behoren de vragen over de diensten van het JIP. Vragen met betrekking tot jonge ouders en contactgegevens van andere organisaties. De meeste vragen die betrekking hebben op seksualiteit gaan over soa, zwangerschap en anticonceptie. Meer informatie met betrekking tot specifieke informatie over deze klantcontacten is verkrijgbaar bij JIP Den Haag. Chat Met de chatfunctie op de website van het JIP zijn 83 jongeren bereikt. Omdat de animo voor de chatfunctie klein is gebleken, is het JIP hier per 16 september mee gestopt en heeft verder ingezet op de nieuwe dienst WhatsApp. WhatsApp In januari 2013 is het JIP gestart met de pilot ‘WhatsAppen met het JIP’. Dagelijks kunnen jongeren

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

3


via hun smartphone vragen stellen of problemen voorleggen aan jongerenadviseurs. Met deze vorm van hulp is het JIP trendsetter in Nederland. Jongeren maken kennis met het WhatsApp-nummer via de website, Facebook en Twitter of via de promotie-acties van het JIP op festivals (Parkpop, Westerpop), voorlichtingen en andere bijeenkomsten. Gestreefd werd om minimaal 400 jongeren te bereiken via de app; eind december is het aantal van 538 (10% van het totaal aantal klantcontacten) bereikt. De dienst is succesvol. Gemiddeld besteedt de jongerenadviseur tussen de 5 en de 20 minuten aan het beantwoorden van een vraag en het helpen van de jongere. Allerlei vragen passeren de revue. Van weglopen van huis, (homo-)seksualiteit, bijbanen, belasting invullen, over het JIP zelf, tot specifieke hulpvragen gericht op rouw of eetstoornissen. Opvallend is de hoeveelheid vragen van jongeren die dakloos zijn. Ook komen er vragen binnen van meiden en jonge moeders over soa en zwangerschap. De meeste vragen zijn serieus. Het is aannemelijk dat er geen misbruik gemaakt wordt van de dienst. Dit kan te maken hebben met het feit dat het nummer van de jongere zichtbaar is en daardoor traceerbaar. TRENDSETTING, HULP VIA WHATSAPP Een meisje van 17, weggelopen van huis, zit in de bibliotheek in Den Haag. De enige plek die in haar opkwam die open is op maandagochtend. Via haar smartphone zoekt ze hulp. Ze stuit op het WhatsApp-nummer op de website van het Jongeren Informatie Punt. Het JIP vraagt of ze langskomt en die mogelijkheid grijpt ze meteen aan. In gesprek met de jongerenadviseur blijken er diverse problemen te spelen rond het gezin van de tiener. De JIP-medewerker zet het Crisis Interventie Team van Bureau Jeugdzorg in en de crisisopvang vangt het meisje op. Het JIP communiceert niet naar buiten toe binnen hoeveel tijd jongeren antwoord krijgen. Ongeschreven regel is echter dat een jongere binnen een paar uur een reactie terugkrijgt. In de praktijk lukt het meestal om binnen enkele minuten antwoord te geven. Het JIP is ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar. De voordelen van het gebruik van WhatsApp is dat de jongerenadviseur goed kan doorvragen om de vraag helder te krijgen en dat er direct op elkaar gereageerd kan worden. De voorziening blijkt daarmee een behoefte te vervullen: de jongere bereikt een deskundige organisatie, waar hij of zij gratis en anoniem mee kan whatsappen. Zowel jongeren als professionals zijn lovend over de service. De jongeren tonen hun dankbaarheid en zijn tevreden. Al 96 jongeren hebben na het WhatsApp-gesprek contact opgenomen met het JIP voor verdere hulp. Meer informatie over deze dienst van het JIP leest u in de bijlage ‘WhatsAppen met het JIP’. Sense-spreekuur Tijdens het wekelijkse Sense spreekuur bij het JIP kunnen jongeren t/m 24 jaar gratis en anoniem vragen stellen over anticonceptie, seks, zwangerschap en soa’s. Tweemaal per maand kunnen jongeren hier zelfs terecht voor een soa-test. In 2013 heeft het Regionaal soa-centrum deze taak uitgevoerd bij het JIP. Er zijn in totaal 177 jongerenconsulten geweest. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij het Regionaal soacentrum. Loket Jonge Moeders Stichting MOOI verzorgt bij het JIP het Loket voor Jonge Moeders. Deze loketfunctie voor jonge moeders loopt goed, zo ook de samenwerking met St. MOOI. In 2013 zijn er 187 jonge moeders op

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

4


het spreekuur geweest. In 2012 waren dit er 207. Ook jonge moeders uit de randgemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar maken gebruik van het loket. De meeste vragen bij het spreekuur waren ook dit jaar praktisch van aard; huisvesting en financiën blijven bovenaan staan. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij Stichting MOOI. Context spreekuur De afdeling Preventie van Context verzorgt sinds april 2012 een wekelijks spreekuur voor jongeren. Op dit spreekuur kunnen jongeren vragen stellen over (hun) middelengebruik en verslaving. Jongeren komen vrijblijvend op gesprek en waar nodig worden zij direct verwezen naar de juiste hulpverlening en begeleiding. In 2013 zijn er 28 jongeren op dit spreekuur geweest. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij Context Preventie. Voorlichting Het geven van voorlichting is nog altijd een belangrijke functie van het JIP. Er worden diverse voorlichtingen gegeven, zoals: ‘Wat is het JIP?’ om het JIP te profileren. Regelmatig zoeken jongeren contact met het JIP naar aanleiding van een voorlichting die zij op school hebben gehad. Met groepsvoorlichting heeft het JIP in 2013 1.354 jongeren bereikt. Om aan te sluiten op de behoeftes vanuit het werkveld ontwikkelt het JIP ook voorlichtingen over specifieke onderwerpen, zoals seksualiteit & veilig vrijen (Week van de Liefde), jongerenparticipatie (Fonds1818<24), omgaan met geld (Safe Summer-Mondriaan) en veilig internetten (Jeugdzorg bijeenkomst). Met samenwerkingspartner 125procent is er in het kader van schuldpreventie voorlichting gegeven op praktijkscholen. Ook voor intermediairs biedt het JIP deskundigheidsbevordering in de vorm van een voorlichting of workshop. In 2013: workshop Veilig Internet, workshop Sociale kaart Seksualiteit, workshop Serious Gaming, voorlichting Pesten en voorlichting Loverboys. Verder geeft het JIP graag een kijkje in de keuken aan bijvoorbeeld, samenwerkingspartners en startende JIP’s; studenten Social Work België, BAKboord Den Haag, GGD Amsterdam, JIP IJsselstein en JIP Amsterdam, jongerenambassadeurs en maatschappelijk werkers van St. MOOI. Het JIP heeft i.s.m. uitzendbureau Adecco een sollicitatietraining gegeven aan 6 jongeren. Deze jongeren kregen advies over hoe zij zich het beste kunnen presenteren aan werkgevers. Zij kregen ondersteuning bij het maken van een sollicitatiebrief/CV en leerden do’s en dont’s tijdens een sollicitatiegesprek. Informatiehoeken/distributienetwerken Organisaties kunnen de ‘eigen’ JIP-folders bestellen. Hiervan hebben 25 organisaties binnen de regio gebruik gemaakt. Het JIP heeft ook een foldercatalogus ontwikkeld waarin organisaties handvatten aangereikt krijgen om zelf een kwalitatief goed folderassortiment te creëren. In 2013 waren er 23 organisaties, binnen en buiten de Haagse regio, die hier gebruik van maakten. Bijbanenbord Het JIP heeft een bijbanenbord met een overzicht van verschillende baantjes voor de doelgroep. Veel jongeren maken hier gebruik van. Regelmatig komen jongeren, naar aanleiding van berichten op social media, naar het JIP voor meer informatie over de geplaatste vacatures. Dit contact wordt direct

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

5


aangegrepen om in gesprek te gaan over sollicitatievaardigheden en om ondersteuning te geven bij het schrijven van een sollicitatiebrief of CV.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

6


Producten Loverboys Het JIP is deelnemer van de Preventie Werkgroep Jeugdprostitutie van Gemeente Den Haag. Vanuit deze werkgroep heeft het JIP een brochure voor beroepskrachten en een aparte brochure voor jongeren ontwikkeld. Daarnaast heeft het JIP in samenwerking met Middin (voorheen Steinmetz | De Compaan) in 2009 een brochure over loverboys ontwikkeld voor meiden met een licht verstandelijke beperking. Bij de brochure hoort een gesprekshandleiding voor begeleiders. Organisaties buiten de regio Haaglanden konden van deze brochure een proefexemplaar aanvragen. In samenwerking met Middin heeft het JIP de handleiding en de brochure over loverboys, voor meiden met een licht verstandelijke beperking, in 2013 her-ontwikkeld. In deze vernieuwde brochure wordt extra aandacht geschonken aan nieuwe manieren van ronselen door de daders. Er worden meerdere voorbeelden uitgelicht, o.a. over de gevaren van internet (zoals webcamgebruik) en wat men beter niet kan delen op social media. In oktober 2013 is de vernieuwde brochure feestelijk gelanceerd in het JIP, met diverse samenwerkingspartners die werkzaam zijn met meiden met een licht verstandelijke beperking binnen de regio Haaglanden. Daarnaast is er aan 91 organisaties in regio Haaglanden een mailing verstuurd over de nieuwe loverboy brochure. In totaal zijn er in 2013 op aanvraag 307 brochures (27 oude en 280 nieuwe brochures) naar 20 organisaties binnen regio Haaglanden verstuurd. Buiten de regio Haaglanden zijn er 25 brochures verzonden naar 16 organisaties. De brochure voor beroepskrachten is binnen de regio Haaglanden 45 keer verzonden en de brochure voor jongeren 145 keer. De brochure voor jongeren was helaas aan het einde van het jaar op. JIP-Gids In oktober 2013 is de huidige editie van de Jongeren Informatie Gids in een oplage van 20.000 stuks gedrukt. Een overgroot deel hiervan is direct verspreid onder scholen, jongerencentra en de jeugdhulpverlening in regio Haaglanden. Om de jongereninformatie te verlevendigen, staan er dit jaar interviews in over onder andere een exdakloos meisje, de coming-out van een jongen, Dennis Weening en een GGZ-deskundige. Van het totaal aantal exemplaren is bijna de helft verspreid onder 90 Haagse bestellers, samen goed voor 9.875 stuks. De JIP-Gids is ook digitaal beschikbaar gesteld via PDF en www.issuu.com. Sociale kaart Jonge Moeders Den Haag De sociale kaart bestaat uit informatie en adresgegevens van organisaties die hulpaanbod hebben voor jonge moeders en is bedoeld voor beroepskrachten. De sociale kaart van Den Haag is in 2012 voor het laatst geactualiseerd. De kaart kan gratis worden aangevraagd door middel van een e-mail aan JIP Den Haag. In 2013 is deze 70 keer opgevraagd bij het JIP.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

7


Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

8


Projecten Week van de Liefde In 2013 heeft het JIP als deelnemende instelling weer meegedaan aan de Week van de Liefde. De coördinatie lag bij GGD. Het JIP was verantwoordelijk voor:  het geven van voorlichting over veilig vrijen op het JIP aan scholieren;  het geven van de Lang Leve de Liefde lespakket training aan 8 docenten;  een minisymposium voor beroepskrachten;  het verzorgen van een training i.s.m. de GGD voor studenten van de Haagse Hogeschool. De studenten hebben aan de hand van de training samen met een JIP-jongerenadviseur voorlichting gegeven over seksualiteit en veilig vrijen op twee vo-scholen. Hoe word je rijk? Den Haag Omdat het JIP jongeren ondersteunt op het gebied van geld, schulden en inkomen, is het JIP gevraagd om te participeren in het preventieproject ‘Hoe word je rijk?’ van samenwerkingspartner 125Procent en gemeente Den Haag. Het JIP heeft bijgedragen aan:  het aanleveren van jongereninformatie voor op de website;  het verspreiden van relevante folders en brochures;  het verspreiden van nieuws op social media;  het geven van voorlichtingen aan twee vo-scholen Den Haag. Deze campagne krijgt vervolg in het voorjaar van 2014.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

9


Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

10


Internet Website JIP Den Haag en chatfunctie In 2013 is de website 41.244 keer bezocht, waarvan 33.687 keer door unieke bezoekers. Dit geeft aan dat bezoekers terugkeren naar de website. In 2012 waren dat 46.206 bezoeken waarvan 38.373 uniek waren. Op de website bestond ook een chatfunctie. Hier hebben 83 jongeren tot 16 september gebruik van gemaakt. De meeste vragen gingen over huisvesting, schulden of (geestelijke) gezondheid. Om bekendheid voor de chatfunctie te genereren zijn al de brochures voorzien van een opvallende chatsticker, is er een banner geplaatst op andere websites en is er een pop-up geplaatst op elke pagina van de website van JIP Den Haag. Dit heeft echter niet tot voldoende chatgesprekken geleid en daarom is besloten om de chatfunctie op te heffen en extra tijd te besteden aan de WhatsApp-functie van het JIP. Landelijke website Het Landelijk Bestuur van de Vereniging van JIPâ&#x20AC;&#x2122;s heeft een landelijke website, genaamd: www.jipsite.nl. Het JIP levert een bijdrage aan het beheer van deze landelijke website. Via deze site komen veel jongeren uiteindelijk op onze eigen lokale JIP website uit. JIP Den Haag beantwoord van de landelijke website de e-mails. Dit zijn er ongeveer 3 per maand. Online test loverboys In 2011 zijn door het overschakelen naar de nieuwe JIP website, technische problemen ontstaan op www.loverboytest.nl. Deze problemen waren helaas niet te verhelpen. GGD Den Haag heeft daarom subsidie toegekend om de test opnieuw leven in te blazen. In 2013 is de test vernieuwd. In de test wordt extra aandacht geschonken aan de nieuwe manieren van ronselen door de daders en de gevaren van internet (zoals webcamgebruik). In de vernieuwde loverboy brochure voor LVG-meiden, wordt verwezen naar de vernieuwde loverboytest als hulpmiddel om een loverboy te herkennen. Tienermoeders.nl Sinds 2007 zit het JIP in de redactieraad van de in 2009 vernieuwde landelijke website www.tienermoeders.nl. Het JIP levert content aan, redigeert en heeft eenmaal per jaar een overleg. JIP Den Haag beantwoordt daarnaast ook de e-mailvragen van jongeren, afkomstig uit Haaglanden, voor deze website. Blixum Sinds 2011 heeft het JIP de provinciale jongerenwebsite www.blixum.nl in beheer. Blixum is de jongereninformatiewebsite voor heel Zuid-Holland. Doelstelling van Blixum is om aan jongeren het brede aanbod en de sociale kaart van de provincie Zuid-Holland, op het gebied van Jeugdzorg, Informatie en Advies, toekomstmogelijkheden (school, werk, wonen) en vrije tijd en uitgaan, te presenteren. Blixum werkt samen met Kuseema, die alle Jongin-websites in Nederland ontwikkelt en ondersteunt. De website trekt gemiddeld 28.000 bezoekers per maand. De website van Blixum wordt wekelijks geĂźpdate met actuele informatie. Eens in de twee weken schrijft het JIP D/DH/ZM een thema wat op alle Jongin-websites van heel Nederland komt te staan.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

11


Jongeren kunnen via de website ook vragen stellen per e-mail. Er zijn ruim 263 vragen gesteld. Dit zijn vaak heftige vragen over relaties en seksualiteit. Daarnaast heeft de website een peer-to-peer forum. Jongeren reageren op elkaar met tussenkomst van een moderator. Social media Het JIP besteedt dagelijks tijd aan het onderhouden van haar social media kanalen. Om de doelgroep in de juiste mate van informatie te voorzien, is een eigen social media beleid opgesteld. Dit is gedaan op basis van bestaand beleid, eigen kennis en ervaring. In 2013 zijn Facebook en Twitter nog steeds populair; zie onze Facebook-pagina met 620 (130 in 2012) likes. Jongeren vinden praktische informatie nog altijd interessant; één van onze populairste berichten ging over sollicitatietips.

Op Twitter heeft JIP Den Haag 650 volgers (465 volgers in 2012). Opvallend vaak worden de tweets van het JIP geretweet door de volgers. Hier is JIP Den Haag natuurlijk trots op. Het JIP post informatie over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals foto’s van nieuwe vacatures in de stad, activiteiten en projecten van het JIP, tips & tricks en jongereninformatie. Daarnaast wordt het JIP vaak benaderd door partners uit het werkveld die hun nieuws op de social media van het JIP willen plaatsen. WeHague app voor smartphones Zie apart verslag in de bijlage.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

12


Jongerenparticipatie Fonds1818<24 Sinds maart 2011 verzorgt het JIP structureel de intakes van Fonds1818<24. Groot voordeel hiervan is dat het JIP nu de wegwijzer is voor jongeren wat betreft alle jongereninitiatieven in de regio Haaglanden. De aanvragen van jongeren komen rechtstreeks binnen bij het JIP waar deze gescreend worden op de voorwaarden. De jongeren komen vervolgens op intakegesprek bij het JIP en de vaste jongerenadviseur adviseert vervolgens Fonds1818 over de eventuele toekenning of afwijzing. Zodoende maken jongeren via het fonds kennis met het JIP, dit leidt ertoe dat jongeren later nog eens terugkomen voor een andere (hulp)vraag. Verder is er in 2013 een samenwerking opgezet met Click Jongeren Den Haag. Deze jongerengroep ondersteunt scholieren en studenten op het gebied van werk en opleiding. Zij hebben dus direct contact met een potentiële doelgroep voor het Fonds en promoten het project en het JIP actief bij hun achterban. Om de mogelijkheden van het jongerenfonds nog meer te promoten, staat er een interview over één van de leukste toegekende activiteiten in de JIP-Gids van 2013:

In heel 2013 zijn er 52 aanvragen ingediend waarbij er met 156 jongeren gesproken is. How-to-do Het JIP heeft samen met jongeren, how-to-do filmpjes gemaakt voor de doelgroep. Deze korte maar praktische filmpjs betreffen onderwerpen zoals hoe jongeren een bijbaan kunnen vinden, waar homoseksuele jongeren terecht kunnen met hun vragen en hoe een soa-test werkt bij het Sense spreekuur van het JIP (i.s.m. Den Haag FM). Jongeren hebben de onderwerpen zelf bedacht, zelf gefilmd en in elkaar gezet. Door op een praktische manier een bepaald onderwerp naar voren te laten komen, krijgen jongeren een goed

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

13


beeld van hoe het werkt of waar hij/zij naar toe kan. De films zijn te zien op de social media van het JIP. Trek-aan-de-bel Jongerenadviseurs in opleiding bij het JIP hebben op ludieke wijze actuele problematiek bespreekbaar gemaakt, voor én met jongeren. Door middel van rollenspellen werden jongeren geconfronteerd met een bepaalde situatie. Zij werden gevraagd om na te denken over de mogelijke afloop, hoe zij zelf zouden handelen en of zij tips voor hulp konden geven. De rollenspellen werden uitgevoerd met thema’s zoals loverboys en seksuele weerbaarheid. De jongerenadviseurs i.o. verzorgden het rollenspel, gaven voorlichting over het JIP en gaven nazorg aan de deelnemers. De rollenspellen werden zelf gefilmd, bewerkt en vervolgens gepost op social media door de jongerenadviseurs i.o. In het najaar van 2013 zijn er twee rollenspellen uitgevoerd over het onderwerp Loverboys. The Talks Dit inspraakevenement is georganiseerd door de Haagse jongerenambassadeurs en stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Jongeren uit deze stadsdelen zijn opgeroepen om de stadsdeeldirectrice te laten weten wat zij missen in de wijk. Tijdens het evenement ‘The Talks’ is het JIP aanwezig geweest om jongeren te informeren over het JIP en in samenwerking met Fonds1818<24 te ondersteunen bij het bedenken van ideeën voor de wijk. Daarnaast zijn de banden aangehaald met het jongerenwerk in deze wijken.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

14


PR/Promotie Het JIP heeft diverse promotieactiviteiten en -producten ontwikkeld om de organisatie meer onder de aandacht te brengen. De volgende acties zijn ondernomen:  Nieuwjaarsborrel i.s.m. het JIT voor beroepskrachten  Jongerenfilmpjes  Persberichten over JIP-thema's  Nieuwsberichten voor eigen netwerkpartners  Advertentie op www.partymania.nl  ‘Fortune cookies’ en pennen met WhatsApp-nummer  Nieuwe workshops voor beroepskrachten  Een digitale JIP-gids  Aanwezigheid op Parkpop  Advertenties en wedstrijden op social media  Fonds1818<24 i.s.m. Click Jongeren Den Haag  Interviews voor radio-uitzendingen over jongerenthema´s bij de jongerenradiostations FunX en Den Haag FM Verkoop condooms Het JIP biedt tegen een lage prijs condooms aan jongeren. Het JIP heeft 3 soorten condooms in het assortiment: Balance condooms (10 stuks voor € 1,-), Sure XL condooms (4 stuks voor € 1,-) en Durex condooms (10 voor € 3,50). De verkoop loopt goed. Netwerkontwikkeling en onderhoud JIP Den Haag neemt deel aan diverse overleggen/netwerken of organiseert deze zelf. Doel van deze overleggen is uitwisseling van informatie, bespreken/verbeteren van de samenwerking en signalering binnen de gemeente. Coördinatiegroep 12-24 Deelnemers: o.a. JIP Den Haag, Centrum 16/22, de JGZ, de Jutters, het HCO, COC Haaglanden, SWVZHW, Context, Jeugdformaat en Programmabureau Jeugd gemeente Den Haag. Den Haag. Coördinatie: GGD, afdeling GB Frequentie: 6 keer per jaar In deze groep wordt o.a. het preventieaanbod voor het voortgezet onderwijs afgestemd en een website (www.gezondejeugddenhaag.nl) ontwikkeld met daarop het preventieaanbod voor scholen. Het JIP is voorzitter van dit overleg en bereidt de vergaderingen samen met de GGD voor. Werkgroep preventie loverboys Deelnemers: JIP Den Haag/Delft/Zoetermeer, GGD/RSSG, Centrum 16-22, MEE, MCI, JSO afd. preventie kindermishandeling, Compaan, SHOP, Middin. Coördinatie: GGD Den Haag Frequentie: 4 keer per jaar Zwerfjongerenoverleg Deelnemers: o.a. JIP Den Haag, JIT, Jeugdformaat, Bureau Jeugdzorg, Kessler Stichting, Leger des Heils, CCP, Stichting Luna, Impegno, Duwo Foyer, Dienst Sociale Zaken, Straatconsultaat. Coördinatie: JSO Frequentie: minimaal 6 keer per jaar + 1 dagdeel deelgenomen aan de conferentie zwerfjongeren.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

15


Landelijke vereniging Het JIP zit in het bestuur van de landelijke vereniging voor JIP’s en neemt deel aan diverse landelijke werkgroepen. Zo is JIP Den Haag lid van de kwaliteitswerkgroep om JIP’s te toetsen aan de hand van kwaliteitscriteria. De coördinator van het JIP geeft regelmatig een adviesgesprek voor partners/geintereseerden in het land, over het opzetten van een JIP of het vorm geven van de functie jongereninformatie. Netwerkopbouw Voor het JIP is het van groot belang dat wij goed op de hoogte zijn van het aanbod van instellingen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van jeugd. Zo kunnen wij onze jongeren goed informeren, adviseren, doorverwijzen en tevens signaleren waar knelpunten zitten. Daarom overleggen wij regelmatig met verschillende instellingen om informatie uit te wisselen, samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en de doorverwijzing te verbeteren, bijvoorbeeld met Stichting MOOI/Xtra, Regionaal soa-centrum, gemeente Den Haag, scholen, jongerenwerk, Stichting Wende, DUO, Bureau Jeugdzorg, KJRW, Context, Impegno, woningbouwcorporaties, JGZ, CJG, Duwo-foyer en JIT. Verwijzingen door In het klantregistratiesysteem van het JIP wordt per klantcontact bijgehouden hoe een jongere of intermediair bij JIP terecht is gekomen. Dit kan via een verwijzing vanuit een professionele organisatie, via een informele verwijzer of bijvoorbeeld via een website geweest zijn. Dit is echter niet in alle gevallen te achterhalen of niet relevant om te weten bij het beantwoorden van (hulp)vragen. Uit onze registratiegegevens 2013 blijkt dat de verwijzende factoren, in hoeverre bekend, ‘’dichtbij huis’ liggen. De top-5:  JIP Website  Niet verwezen  Website Blixum  Vrienden  JIP Toelichting:  De meeste jongeren en intermediairs nemen contact op met het JIP nadat zij de JIP website bezocht hebben. Dit is positief omdat de geboden jongereninformatie blijkbaar uitnodigt tot verder contact. Daarnaast vindt men op elke webpagina een e-mailformulier waarmee direct een vraag gesteld kan worden aan het JIP. Ook staan op elke pagina de JIP contactgegevens, zoals adres en WhatsApp nummer en intermediairs vinden allerlei producten die zij kunnen aanvragen voor hun doelgroep.  Een andere grote groep is niet verwezen, maar neemt op eigen initiatief contact op met JIP. Dit omdat zij bijvoorbeeld al bekend zijn met de diensten van het JIP of toevallig een informatiepunt passeren en naar binnen stappen.  De provinciale jongerenwebsite Blixum is de derde grote verwijzer vanwege de e-mailbeantwoording die het JIP verzorgt. Veel jongeren maken gebruik van de e-mailfunctie en de WhatsAppp functie van het JIP. Deze worden ook goed onder de aandacht van Blixumjongeren gebracht.  Op de vierde plaats staat “verwezen worden door vriend(en)”. Dit duidt op positieve mond-totmond reclame onder jongeren.  Het JIP is vaak eigen verwijzer; jongeren die eerder geadviseerd zijn om nog eens terug te komen voor de beantwoording van een (hulp)vraag of een verwijzing vanuit een collega-JIP uit

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

16


Delft of Zoetermeer. Incidenteel komt het voor dat een JIP uit den lande naar JIP Den Haag verwijst. In de registratie wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Verwijzingen naar In het klantregistratiesysteem van het JIP wordt per klantcontact bijgehouden waar een jongere of intermediair , indien nodig, naartoe wordt verwezen voor verdere hulp. In geval van doorverwijzing kan dit naar een intern spreekuur, professionele organisatie, het eigen sociale netwerk of bijvoorbeeld een website geweest zijn. Uit de registratiegegevens 2013 blijkt dat het JIP veel verwezen heeft naar eigen diensten of interne spreekuren. De top-5:  Niet verwezen  JIP  Sense/soa spreekuur  Loket jonge moeders  JIP website ‘Preventie aan de balie’ Toelichting:  Hoewel het JIP een grote verwijsfunctie heeft bij complexe (hulp)vragen, is het bieden van ondersteuning door JIP zelf vaak voldoende om lichte (hulp)vragen te beantwoorden. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren in een hulpverleningstraject terechtkomen.  Bij vragen die het JIP per e-mail, telefoon of WhatsApp ontvangt, wordt vaak een face-tofacegesprek bij het JIP geadviseerd. Ook jongeren die complexe vragen hebben, worden geadviseerd om nog eens terug te komen.  Deze groep wordt gevormd door jongeren die vragen stellen over bijvoorbeeld anticonceptie, ongewenste zwangerschap en soa’s. Zij worden consequent verwezen naar het Sense/soa spreekuur dat elke donderdag plaatsvindt bij het JIP.  Meiden die jong zwanger zijn of al jong moeder zijn en praktische vragen hebben over hun situatie worden verwezen naar het ‘Loket jonge moeders’ dat elke dinsdag en vrijdag plaatsvindt bij het JIP.  De eigen website van het JIP is een belangrijke bron van informatie. Via de website worden emails beantwoord en er zijn spreekuurdata, belangrijke adressen en weblinks te vinden. Deskundigheidsbevordering Maatschappelijke ontwikkelingen volgen en kennismaken met mogelijke nieuwe partners vindt vaak plaats tijdens de team overleggen van het JIP. Er wordt tijd en ruimte ingebouwd om gastsprekers aan het woord te laten. Voor het JIP is er in samenwerking met moederorganisatie JSO een organisatie specifieke Meldcode Kindermishandeling opgesteld. Deze is bijgesteld op basis van de geactualiseerde basistekst van 2013. De Programmaleider van de 3 JIP’s heeft specifiek hiervoor de training ‘aandachtfunctionaris kindermishandeling’ gevolgd bij JSO. Samenwerkingspartner(s) GGD Den Haag, Bureau Jeugdzorg (CIT), SHOP, scholen, bibliotheken, Jeugdformaat, Schoolmaatschappelijk Werk, Context, Centrum 16/22, COC Haaglanden, CASA, Regionaal soacentrum, JIT, woningbouwverenigingen, Werkplein, RMC, consultatiebureaus, verloskundigen, jongerenwerk, MEE, ZAT, Duwo Foyer, JGZ, Leger des Heils, Kessler Stichting, HAAB, NJI, NJR, Jongerenambassadeurs, Slinger jongeren, Wijkalliantie, diverse lokale en landelijke fondsen zoals

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

17


Fonds1818, Stichting Luna, Kinderrechtswinkel, CJG’s, Stichting VOOR, Stichting MOOI, Zebrawelzijn, Voor Welzijn, Stichting Wende, Context. Cofinanciering In 2013 heeft het JIP bij diverse fondsen geld aangevraagd en ontvangen voor het ontwikkelen van voorlichting en promotie. Met het geld van de fondsen wordt o.a. in 2014 de nieuwe website van het JIP gelanceerd. Ook heeft het JIP door de cofinanciering van de fondsen, diverse voorlichtingscampagnes over o.a. mediawijsheid, digitaal pesten en van basisschool naar brugklas kunnen ontwikkelen. Verder in 2014 ‘LEF’ Ook in 2014 zal het JIP zich richten op preventieve activiteiten voor jongeren. Hierbij laat JIP zich leiden door ervaring en ontwikkeling, maar bovenal wordt er gezocht naar methoden die aansluiten bij de behoeftes van de jongeren. Extra aandacht zal gericht zijn op het ontwikkelen en uitbreiden van producten voor jongeren en professionals. Bij het JIP vinden wij namelijk dat wij écht wat te bieden hebben. ‘Jij het lef, wij de tools!’.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

18


Bijlage 1: Jaarverslag 2013 WeHague Vraag- of doelstelling Een applicatie voor Haagse jongeren, waarin zij duidelijk en overzichtelijk kunnen zien welke evenementen (uitgaan, sport, theater, kunst en cultuur) er voor hen in Den Haag zijn. Naast de evenementen kunnen zij ook snel en gemakkelijk terecht bij maatschappelijke informatie die aangeboden wordt vanuit het Jongeren Informatie Punt Den Haag. In samenwerking met de Gemeente Den Haag, tHMa, Den Haag Marketing en het Jongeren Informatie Punt Den Haag is het mogelijk geworden om de applicatie te realiseren. Het Jongeren Informatie Punt Den Haag is beheerder van de applicatie. Het doel was om eind 2013 drieduizend downloads te behalen. Inhoud van het beheer Het taggen en toevoegen van evenementen In samenwerking met Den Haag Marketing is het mogelijk gemaakt voor het JIP om evenementen te taggen die in UITbase, het systeem van het UITburo, staan. Als er bepaalde evenementen nog niet in het systeem stonden, was het de taak om een lijst op te stellen en deze door te geven bij Den Haag Marketing. In totaal had JIP hiervoor 3 uur per week beschikbaar. Op een later tijdstip is het mogelijk gemaakt om vanuit het JIP zelf nieuwe evenementen toe te voegen. Dit heeft ertoe geleid dat er 3 extra uren per week vrijkwamen voor dit onderdeel van het beheer. Het onderhouden van de Facebook-pagina WeHague Dagelijks worden er berichten geplaatst op de facebook-pagina WeHague. Elke week wordt een thema gehanteerd dat interessant is voor jongeren. Met de berichten wordt informatie gegeven over evenementen en JIP thema’s. Vanaf mei 2013 zijn 2 uren per week beschikbaar gesteld aan JIP om de Facebook-pagina te beheren. Tijdens de grote PR-campagne in de kerstvakantie is Shocking Solutions ook beheerder geworden van de Facebook-pagina, zodat zij ter plekke bij evenementen foto’s kunnen maken en posten op de Facebook. Het herkennen van bugs en inventariseren Vanaf de lancering van de applicatie zijn er problemen met een aantal bugs. De bugs bleken niet zomaar opgelost te kunnen worden. Hierover is vanaf mei 2013 op wekelijkse basis contact geweest met tHMa. Helaas heeft dit niet geleidt tot een oplossing. Het probleem bleek te liggen bij het systeem van het UITburo. Hier is contact over geweest. Zij zijn in druk overleg met de bouwer van het systeem om dit probleem op te lossen. Contacten onderhouden met de verschillende partijen Gemeente Om de samenwerking tussen de verschillende partijen goed te laten verlopen, zijn er op maandelijkse basis overleggen geweest tussen de gemeente Den Haag en het JIP Den Haag. Omdat het JIP, maar ook de gemeente Den Haag, een positieve boodschap willen uitstralen, namelijk dat Den Haag een breed assortiment aan evenementen heeft voor jongeren, worden een aantal criteria gehanteerd bij het selecteren van evenementen:  Interesses van jongeren (uitgaan, sport, cultuur, kunst en theater).  Het soort evenement (geen evenementen die bijv. ongepast gedrag en/of alcoholmisbruik stimuleren).

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

19


 

Leeftijdscategorie van het evenement (van 12 tot 25 jaar). Kosten van een evenement (van gratis tot maximaal 50 euro).

Naast de bovengenoemde punten zijn er ook wat betreft de Facebook-pagina do’s en dont’s naar voren gekomen, zoals een goed herkenbare profielfoto en informatieve berichten die tot reacties leiden. Een discussie of een poll is een onderdeel waar JIP in de toekomst gebruik van wil maken om meer interactie te bewerkstelligen met de doelgroep. De afbeeldingen gebruikt op de Facebook-pagina mogen bij evenementen uitdagender zijn dan in de applicatie. Toch mogen de afbeeldingen geen reclame zijn voor onzedelijk gedrag of alcoholmisbruik bij de doelgroep. Er bestaat ook een Twitteraccount van WeHague. Deze wordt niet actief ingezet. Er is afgesproken om via de Twitter-pagina van het JIP Den Haag berichten over of voor WeHague te plaatsen. Het is geen haalbaar doel om ook de Twitter-account te beheren. Op het gebied van de PR heeft de Gemeente Den Haag een adviserende rol gespeeld. In de periode voor Parkpop heeft dit tot concrete afspraken geleid met betrekking tot het gebruik van de Facebookpagina. Er zijn afspraken gemaakt over welke berichten er dagelijks geplaatst moeten worden in de week vóór Parkpop en in de dagen erna. Ook de gebruikte afbeeldingen op de Facebook-pagina rondom deze periode zijn een product van de gemeente zelf. Er is afgesproken om de applicatie niet heel groot te promoten rondom Parkpop wegens de bugs. Daarom is besloten om bij de stand van het JIP Den Haag aandacht te besteden aan de applicatie door het gebruik van posters en flyers en daarbij jongeren te wijzen op de applicatie. Richting de kerstvakantie zijn er nieuwe plannen op tafel gekomen voor een grote PR-actie. Hierin heeft de gemeente een adviserende rol gehad. Duidelijke afspraak hierin is dat de regie van de PR bij het JIP ligt. Een andere partij mag de PR-acties uitvoeren, maar het JIP is verantwoordelijk voor het gehele proces. Vanuit het JIP is er een aanvraag gedaan om PR te kunnen bekostigen. De uitvoering is bij Shoching Solutions neergelegd. In samenwerking met de gemeente is besloten om de Haagse Jongerenambassadeurs meer te betrekken bij de zaken rondom de applicatie. Door vanuit het JIP maar ook vanuit de gemeente regelmatig aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van de ambassadeurs, is er meer transparantie en openheid. Den Haag Marketing Den Haag Marketing is de partij geweest die het mogelijk maakte om te werken in het systeem van het UITburo. tHMa en Sharewire Met betrekking tot de bugs is er afgesproken dat het JIP hier bovenop zit, maar dat de gemeente ook ingeschakeld kan worden als er problemen blijven bestaan met de vooruitgang van het oplossen van de problemen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente zich is gaan mengen in het probleem van de bugs, waarbij het probleem bij het UITburo ligt. Vanuit de gemeente is er contact, maar ook vanuit het JIP zijn er contacten. Haagse Jongerenambassadeurs Contacten onderhouden met de Haagse Jongerenambassadeurs is een onderdeel in het proces. De Haagse Jongerenambassadeurs hebben een adviserende rol. Om goed contact te houden is het JIP meerdere keren naar bijeenkomsten van de jongerenambassadeurs geweest. Tijdens deze

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

20


bijeenkomsten geven de ambassadeurs hun mening over de applicatie en de Facebook-pagina en welke verbeterpunten er zijn. Samen met de ambassadeurs en het JIP is er een groeps-WhatsApp opgezet. Via deze groep kunnen de ambassadeurs met het JIP communiceren en andersom. Het afgelopen jaar heeft het JIP veel goede ideeën meegekregen van de Haagse Jongerenambassadeurs. Hun actieve betrokkenheid heeft tot meer exposure geleidt. Dit is een deel van het proces wat het JIP zeker voort wil zetten. Locaties in Den Haag Naast de contacten met de gemeente is er vanuit het JIP contact gezocht met verschillende locaties in Den Haag. Doel hiervan is om winacties op te zetten en nog belangrijker om toestemming te krijgen om gebruik te maken van foto’s en afbeeldingen van locaties en hun evenementen. Hier is positief op gereageerd en dit heeft geleid tot schriftelijke toezeggingen. PR en communicatie Parkpop In het kader van PR is er een plan opgesteld rondom Parkpop om de applicatie te promoten. Dit plan is uitgevoerd. Grootschalige acties zijn achterwege gelaten in verband met de bugs in de applicatie. Danzig Den Haag Volgend op de PR acties na Parkpop hebben er geen winacties meer plaatsgevonden tot en met oktober 2013. Naar aanleiding van gesprekken met Danzig Den Haag is er een winactie tot stand gekomen. Kerstvakantie In november is voor de PR, Shocking Solutions ingehuurd om de PR-acties voor WeHague uit te voeren. Shocking Solutions bestaat uit een aantal jongerenambassadeurs die zich graag willen inzetten voor WeHague. Workshop Social Media Op 24 juli is er vanuit de gemeente Den Haag een workshop van 1,5 uur over Social Media gegeven voor het JIP, Haagse Jongerenambassadeurs en medewerkers van de gemeente. Tijdens deze workshop is er advies uitgebracht met betrekking tot hoe Facebook zo goed mogelijk is in te zetten om de applicatie te promoten en meer likes te krijgen. Cijfers applicatie en Facebook WeHague-applicatie De WeHague-app kent een androidversie en een iOs-versie, zodat de app beschikbaar is voor alle toestellen. De pr-campagnes hebben niet tot grote hoeveelheden downloads gezorgd. De applicatie wordt op dagelijkse basis gedownload. Het betreft 1 tot 2 downloads van elke versie. Tijdens de grote PR-campagne in de kerstperiode was het aantal downloads gemiddeld 3 per dag. In de tabel hieronder volgen de totale aantal downloads van beide versies. De androidversie is op 24 april 2013 online gegaan en de iOs versie op 14 mei 2013. Versie  Aantal downloads 

android 509

iOs 834

In totaal is de applicatie 1334 keer gedownload.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

21


Bekeken schermen in de applicatie De applicatie kent veel bezoekers. Er zitten in de applicatie meerdere schermen waar bezoekers op kunnen kijken; schermen met events, algemeen, home-scherm, JIP, locaties en weetjes. In bijlage 4 zijn alle tabellen te vinden met de hoeveelheid keer dat een bepaald scherm is bekeken en het aantal bezoekers die de applicatie heeft gedownload. WeHague Facebook De WeHague facebook is op 25 april 2013 online gegaan. In totaal had de pagina op 31 december 246 likers. Conclusie Het gehele proces van begin tot het succesvol laten functioneren van de applicatie is een moeizame taak geweest. Zolang de applicatie niet volledig werkt, is het niet nuttig om groot in te zetten met de PR. Er zijn zeker wel goede acties op gang gekomen om de applicatie te promoten en onder de doelgroep te brengen. Helaas is het niet gelukt om het doel van 3.000 downloads te behalen door de problemen met de applicatie.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

22


Bijlage 2: Artikel JSO Intranet ‘WhatsAppen met het JIP’ Een meisje van 17, weggelopen van huis, zit in de bibliotheek in Den Haag. De enige plek die in haar opkwam die open is op maandagochtend. Via haar smartphone zoekt ze hulp. Ze stuit op het WhatsApp-nummer op de website van het Jongeren Informatie Punt.

Het JIP vraagt of ze langskomt en die mogelijkheid grijpt ze meteen aan. In gesprek met de jongerenadviseur blijken er diverse problemen te spelen rond het gezin van de tiener. De JIPmedewerker zet het Crisis Interventie Team van Bureau Jeugdzorg in en de crisisopvang vangt het meisje op. Trendsetter In januari 2013 zijn de Jongeren Informatie Punten in Den Haag, Delft en Zoetermeer gestart met de pilot ‘whatsappen met het JIP’. Dagelijks kunnen jongeren via hun smartphones vragen stellen of problemen voorleggen aan jongerenadviseurs. De pilot is zeer succesvol, blijkt uit een recente evaluatie. Met deze vorm van hulp is het JIP trendsetter in Nederland. Jongeren maken kennis met het WhatsApp-nummer via de website, Facebook en Twitter of via de promotie-acties van het JIP op festivals (Parkpop, Westerpop), voorlichtingen en andere bijeenkomsten. Dit resulteert in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2013, in 191 WhatsAppvragen. Vooral meisjes (122) maken gebruik van de dienst. 45 jongens en 24 anonieme vragenstellers namen contact op via WhatsApp. Gemiddeld besteedt de jongerenadviseur tussen de 5 en de 20 minuten aan het beantwoorden van een vraag en het helpen van de jongere. Verschillende vragen Allerlei vragen passeren de revue. Over weglopen van huis, (homo-)seksualiteit, bijbanen, belasting invullen, over het JIP zelf, en specifieke hulpvragen gericht op rouw of eetstoornissen. Opvallend is de hoeveelheid vragen van jongeren die dakloos zijn. Ook komen er vragen binnen van meiden en jonge moeders over soa’s en zwangerschap. De meeste vragen zijn serieus en er wordt (waarschijnlijk) geen misbruik gemaakt van de dienst. Dit kan te maken hebben met het feit dat het nummer van de jongere zichtbaar is en in die zin dus traceerbaar is. Bereikbaar? De app-telefoon wordt wekelijks overgedragen aan een andere jongerenadviseur van het JIP. Het JIP communiceert niet naar buiten toe wanneer jongeren antwoord krijgen. Ongeschreven regel is echter

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

23


dat een jongere binnen een paar uur een reactie terugkrijgt. In de praktijk lukt het meestal om binnen enkele minuten antwoord te geven. Het JIP is daarvoor ook â&#x20AC;&#x2122;s avonds en in het weekend bereikbaar. De voordelen van het gebruik van WhatsApp is dat de jongerenadviseur goed kan doorvragen om de vraag helder te krijgen en dat er direct op elkaar gereageerd kan worden. De voorziening blijkt daarmee een behoefte te vervullen: de jongere bereikt een deskundige organisatie, waar hij of zij gratis en anoniem mee kan whatsappen. Zowel jongeren als professionals zijn lovend over de service. De jongeren tonen hun dankbaarheid en zijn tevreden. Ze krijgen snel en professioneel de juiste informatie of adviezen, waarmee ze zelf weer verder kunnen. Het succesvolle project wordt dan ook voortgezet in 2014. De Jongeren Informatie Punten in Den Haag, Delft en Zoetermeer zijn onderdeel van JSO.

Jaarverslag 2013 JIP Den Haag JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

24

Jaarverslag 2013 jip den haag webversie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you